Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Werkwijze bij de capaciteitenanalyse

c VanHooffArbeidskundigAdvies/MvH
Melba kent 29 sleutelkwalificaties /
basiscompetenties, verdeeld over 5 groepen








Cognitieve kenmerken
Sociale ...
Met Melba kunnen
capaciteiten
én functie-eisen
in kaart gebracht worden
U N T E R-

PROFILVERGLEICH

4 3

2

N
A M E/ R . ...
Elementen van MELBA
Analyse- en

Analyse- en

documentatieformulier

documentatieformulier

Capaciteitenprofiel

Profiel v...
een i nstr ument
voor r ehabi l i tati e en ivoor ati e op de
ntegr
ar bei dsmar kt

Voorbeelden van vraagstelling mbt cap...
De 29 Melba items zijn nauwkeurig gedefinieerd
en getoetst op betrouwbaarheid
Voorbeeld definitie werkplanning:
capaciteit...
De items worden gescoord op
een vijfpuntschaal:

1

2

3

4

5

Profielwaardes:
1: zeer geringe capaciteit
2: geringe capa...
Opbouw capaciteitenprofiel: gebruik
van verschillende informatiebronnen
is nodig, bijvoorbeeld:
•Gesprek

•Observatie (ver...
Vastlegging van de verschillende
stappen met het analyse- en
documentatieformulier

c VanHooffArbeidskundigAdvies/MvH
Opbouw capaciteitenprofiel: de
persoon kan ook door de tijd heen
gevolgd worden. Bijvoorbeeld als
onderdeel van een persoo...
Op basis van de verzamelde informatie wordt het
capaciteitenprofiel opgesteld:

c VanHooffArbeidskundigAdvies/MvH
Niet de scores op zich zijn belangrijk,
maar de betekenis van die scores!
Werkplanning niveau 3 betekent dat de
persoon op...
Niet de scores op zich zijn belangrijk,
maar de betekenis van die scores!
Werkplanning niveau 2 betekent dat iemand is
aan...
Niet de scores op zich zijn belangrijk,
maar de betekenis van die scores!
Dit betekent dat opdrachten bijvoorbeeld één voo...
Niet de scores op zich zijn belangrijk, maar
de betekenis van die scores!
Belangrijkste is dan ook een goede rapportage,
w...
Melba vervangt het
oordeel van de
professional niet.
Melba ondersteunt
slechts het nemen
van beslissingen.

c VanHooffArbe...
Waarvoor kan de Melba capaciteitenanalyse ingezet
worden?










Persoonlijke ontwikkeling zichtbaar én bespreek...
Voordelen MELBA
•eenduidig gedefinieerde begrippen
•uniforme beoordelingscriteria
•brancheoverstijgend
•functiegericht
•af...
Nadelen Melba?
Scholing is nodig om het systeem
betrouwbaar toe te kunnen passen.
Het je eigen maken van het systeem kost ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Melba capaciteitenprofiel maken: welke stappen zet je?

3,436 views

Published on

Melba kent 29 sleutelkwalificaties. Je kunt ze scoren op een vijfpuntschaal. Maar hoe doe je dat nou? Bij welke vragen doe je dat? Welke bronnen gebruik je daarbij? En wat levert het op?

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Melba capaciteitenprofiel maken: welke stappen zet je?

 1. 1. Werkwijze bij de capaciteitenanalyse c VanHooffArbeidskundigAdvies/MvH
 2. 2. Melba kent 29 sleutelkwalificaties / basiscompetenties, verdeeld over 5 groepen      Cognitieve kenmerken Sociale kenmerken Kenmerken van de werkuitvoering Psycho-motorische kenmerken Communicatie c VanHooffArbeidskundigAdvies/MvH
 3. 3. Met Melba kunnen capaciteiten én functie-eisen in kaart gebracht worden U N T E R- PROFILVERGLEICH 4 3 2 N A M E/ R . : 4 10 D A TU M : 14 B E A RB E I T E R /I N : 18 27 A G R BE IT A M R U P P E N A RB EI T S P L A T Z M Ö GL I C H J N A EI N 29 A R BE IT A M S E P A R AT E N A R B E I T SP L A T Z M Ö G L IC H J A N EI N 6 8 9 11 A N F O R D E R U N G S P RO F I L 13 T ÄT I G K EI T / N R . : 26 5 D A TU M : B E A RB E I T E R /I N : 12 16 17 A RB E IT A M G R U P P EN AR B EI T S P LA T Z JA A 19 N EI N RB E IT A M S E P A RA T E N J A N A R B E I T SP L A T Z 23 E IN 24 28 1 D IE S E R P R O FI L V ER G L E I C H W U R D E B E A R B E I T ET V O N : 7 20 15 21 © H U N IVE R S I T ÄT ÖL DE RL I S T R . N T E L. : 0271/740-2153 3 G E S A M T H O CH S C H UL E S I E G E N - M E L B A 57068 , S 22 IE G N E , F A X : 0271/740-4311 25 F RDE RUNG O 2 1 K O G N I T IV : 3 N Ü BE R - F RD ER UN G O B E U R T E IL U N G U N D M A S S N A H M E N F Ä H IG K E IT S P R O F IL 0 E 1 2 M ER K M 3 4 A LE AR B E I T S P L A N U N G AU F F A S S U N G AU F M E R K S A M K E I T KO N Z E N T R A T I O N LE R N E N / M E R K E N PR O B L E M L Ö S E N UM S T E L L U N G VO R S T E L L U N G SO ZI A L E M E R K MA L E DU R C H S E T Z U N G FÜ H R U N G S F Ä H I G K E I T KO N T A K T F Ä H I G K E I T KR I T I K F Ä H I G K E I T KR I T I S IE R B A R K E I T TE A M A R B E I T ME R K M A L E Z U R AR T D E R A R B E I T S A U S F Ü H R U N G AU S D A U E R K R I T I S C H E KO N T R O L L E M IS S E R F O L G S T O L E R A N Z O R D N UN G S B E R E I T S C H A F T PÜ N K T L IC H K E IT SE L B S T Ä N D I G K E IT SO R G F A LT VE R A N T W O R T U N G P S Y C H O M O T O R I S C H E M E R K M A LE A N T R I EB F E IN M O TO R I K R E A K TIO N S G E S C H W I N D I G K E IT K U L T U R T E C H N I K E N / KO M M U N I K A T I O N L E S EN R EC H N EN S C H R E IB E N SP R E C H E N BE T LL- N R. P V 0011096 S E c VanHooffArbeidskundigAdvies/MvH
 4. 4. Elementen van MELBA Analyse- en Analyse- en documentatieformulier documentatieformulier Capaciteitenprofiel Profiel van eisen Vergelijking van de profielen c VanHooffArbeidskundigAdvies/MvH
 5. 5. een i nstr ument voor r ehabi l i tati e en ivoor ati e op de ntegr ar bei dsmar kt Voorbeelden van vraagstelling mbt capaciteiten: Over welke basiscompetenties beschikt iemand? Is iemand voor deze specifieke functie geschikt? Welke basiscompetenties kunnen ontwikkeld worden? Welke (om)scholingsmogelijkheden heeft iemand? F R A G IL E Wat is iemands loonwaarde? c VanHooffArbeidskundigAdvies/MvH
 6. 6. De 29 Melba items zijn nauwkeurig gedefinieerd en getoetst op betrouwbaarheid Voorbeeld definitie werkplanning: capaciteit om werkopdrachten, rekening houdend met technische, administratieve en personele voorwaarden, tot een effectief resultaat te brengen. c VanHooffArbeidskundigAdvies/MvH
 7. 7. De items worden gescoord op een vijfpuntschaal: 1 2 3 4 5 Profielwaardes: 1: zeer geringe capaciteit 2: geringe capaciteit 3: gemiddelde capaciteit 4: boven gemiddelde capaciteit 5: ver boven gemiddelde capaciteit c VanHooffArbeidskundigAdvies/MvH
 8. 8. Opbouw capaciteitenprofiel: gebruik van verschillende informatiebronnen is nodig, bijvoorbeeld: •Gesprek •Observatie (versch. taken of momenten) •Gestandaardiseerde taken •Psychometrische testen •Interview van derden c VanHooffArbeidskundigAdvies/MvH
 9. 9. Vastlegging van de verschillende stappen met het analyse- en documentatieformulier c VanHooffArbeidskundigAdvies/MvH
 10. 10. Opbouw capaciteitenprofiel: de persoon kan ook door de tijd heen gevolgd worden. Bijvoorbeeld als onderdeel van een persoonlijk ontwikkelplan, trajectplan of handelingsplan. c VanHooffArbeidskundigAdvies/MvH
 11. 11. Op basis van de verzamelde informatie wordt het capaciteitenprofiel opgesteld: c VanHooffArbeidskundigAdvies/MvH
 12. 12. Niet de scores op zich zijn belangrijk, maar de betekenis van die scores! Werkplanning niveau 3 betekent dat de persoon op een willekeurige werkplek waar een gemiddeld niveau van werkplanning vereist is kan functioneren. c VanHooffArbeidskundigAdvies/MvH
 13. 13. Niet de scores op zich zijn belangrijk, maar de betekenis van die scores! Werkplanning niveau 2 betekent dat iemand is aangewezen op werkzaamheden waarbij een ondergemiddeld niveau van werkplanning vereist is. Het kan zijn dat iemand aan iets begint zonder eerst na te denken. Of dat men geen overzicht heeft. Of dat men geen prioriteiten kan stellen. c VanHooffArbeidskundigAdvies/MvH
 14. 14. Niet de scores op zich zijn belangrijk, maar de betekenis van die scores! Dit betekent dat opdrachten bijvoorbeeld één voor één moeten worden aangereikt. Of dat iemand een afvinklijstje met uit te voeren opdrachten nodig heeft. Of dat extra begeleiding nodig is bij het verdelen van werkzaamheden over de dag. c VanHooffArbeidskundigAdvies/MvH
 15. 15. Niet de scores op zich zijn belangrijk, maar de betekenis van die scores! Belangrijkste is dan ook een goede rapportage, waarin benodigde voorzieningen en maatregelen worden benoemd om iemand optimaal te kunnen laten functioneren. c VanHooffArbeidskundigAdvies/MvH
 16. 16. Melba vervangt het oordeel van de professional niet. Melba ondersteunt slechts het nemen van beslissingen. c VanHooffArbeidskundigAdvies/MvH
 17. 17. Waarvoor kan de Melba capaciteitenanalyse ingezet worden?        Persoonlijke ontwikkeling zichtbaar én bespreekbaar maken voor werknemer en/of begeleiding Interne mobiliteit Externe mobiliteit Onderbouwing beslissingen (beoordeling geschiktheid, benodigde training, benodigde werkplekaanpassing, etc.) Communicatie met en over (aspirant) werknemer, intern en extern Rapportages naar instanties …… c VanHooffArbeidskundigAdvies/MvH
 18. 18. Voordelen MELBA •eenduidig gedefinieerde begrippen •uniforme beoordelingscriteria •brancheoverstijgend •functiegericht •afwisselend inzetbaar •gericht op de praktijk •gericht op de mogelijkheden van de persoon c VanHooffArbeidskundigAdvies/MvH
 19. 19. Nadelen Melba? Scholing is nodig om het systeem betrouwbaar toe te kunnen passen. Het je eigen maken van het systeem kost tijd. Pas na 4 á 5 toepassingen gaat het tijd/kwaliteit opleveren. c VanHooffArbeidskundigAdvies/MvH

×