ಬೆಂಗಳೂರು, ಫೆ. 2: 77ನೆೇ ಅಖಲ ಭಾರತ ಕನನಡ ಸಾಹತಯ ಸಮಮಳನ ನಗರದಲಲ ಇದೆೇ ಫೆಬರವರ 4, 5ಮತುು 6 ರಂದು ನಡೆಯಲದೆ. ಸಮಮಳನವು ಪರಧಾನವಾಗ ಕೆ.ಆರ. ರಸೆುಯ...
ಗೆೋೇಷಠ 4: ಸಮಮಳನಾಧಯಕರ ಜೆೋತೆ ಸಂವಾದ5-2-2011 ಶನವಾರ ಇಳಹೆೋತುು 2.00ಕೆಕನಡೆಸಕೆೋಡುವವರು: ಡಾ. ಭೆೈರಮಂಗಲ ರಾಮೇಗೌಡಗೆೋೇಷಠ 5: ಕಾವಯವಾಚನ - ಗಾಯ...
4-2-2011 ಶುಕರವಾರ ಇಳಹೆೋತುು 2.00ಕೆಕಅಧಯಕತೆ: ಡಾ. ಸ.ಎನ. ರಾಮಚಂದರನಗೆೋೇಷಠ 2: ಕನನಡ ರಂಗ ಚಳುವಳಗಳು5-2-2011 ಶನವಾರ ಬೆಳಗೆೆ 9.30ಕೆಕಅಧಯಕತೆ:...
ಗೆೋೇಷಠ 1: ಕನನಡ ಪುಸುಕೆೋೇದಯಮ4-2-2011 ಶುಕರವಾರ ಇಳಹೆೋತುು 2.00ಕೆಕಅಧಯಕತೆ: ಡಾ. ಸದಧಲಂಗಯಯಗೆೋೇಷಠ 3: ಮಹಳೆ5-2-2011 ಶನವಾರ ಬೆಳಗೆೆ 9.30ಕೆಕ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

K sa

532 views

Published on

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮೈಸೂರಿನ ದಸರಾವನ್ನು ಸಹಾ ನಾಚಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತ್ದೆ, ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ಸ್ಟಳ ಬಸವನಗುಡಿ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಕಾಲೇಜು, ನಾಳೆಯಿನ್ದ ಸಮಾರಂಭ ಅರಂಬಗೋಳಲಿದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ ಗಲೂ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಈಈ ಕೇಲಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
http://maruthivishnuvardhan.blogspot.com/2011/02/blog-post.html

Published in: Entertainment & Humor
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
532
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

K sa

  1. 1. ಬೆಂಗಳೂರು, ಫೆ. 2: 77ನೆೇ ಅಖಲ ಭಾರತ ಕನನಡ ಸಾಹತಯ ಸಮಮಳನ ನಗರದಲಲ ಇದೆೇ ಫೆಬರವರ 4, 5ಮತುು 6 ರಂದು ನಡೆಯಲದೆ. ಸಮಮಳನವು ಪರಧಾನವಾಗ ಕೆ.ಆರ. ರಸೆುಯಲಲರುವ ನಾಯಷನಲ ಕಾಲೆೇಜಮೈದಾನ, ಪಕಕದ ಮಹಳಾ ಸಮಾಜ ಮತುು ಕುವೆಂಪು ಕಲಾಕೆೇತದಲಲ ಸಂಭರಮ ಸಡಗರದಂದನಡೆಯಲದೆ. ಈ ಮರು ದನಗಳ ಕನನಡ ಸಾಹತಯ ಜಾತೆರಯ ಕಾಯಯಕರಮ ವವರ ಸಂಕಪುವಾಗ ಹೇಗದೆ.ಧವಜಾರೆೋೇಹಣ: 4-2-2011 ಶುಕರವಾರ ಬೆಳಗೆೆ 8.30ಕೆಕಸಮಮಳನಾಧಯಕರ ಮರವಣಗೆ: 4-2-2011 ಶುಕರವಾರ ಬೆಳಗೆೆ 8.30ಕೆಕಮರವಣಗೆ ಮಾಗಯ: ಬೃಹತ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಕೆ ಮುಂಭಾಗದಂದ ಪಾರರಂಭವಾಗ ಜೆ.ಸ.ರಸೆು, ಮನವಯ ವೃತು ಮಾಗಯವಾಗ ನಾಯಷನಲ ಕಾಲೆೇಜು ಮೈದಾನದವರೆಗೆ.ಉದಾಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ4-2-2011 ಶುಕರವಾರ ಏರುಹೆೋತುು 1.00ಕೆಕಉದಾಾಟಕರು: ಬ.ಎಸ. ಯಡಯರಪಪ, ಮುಖಯಮಂತರ, ಕನಾಯಟಕ ಸರಕಾರಸಮಮಳನಾಧಯಕರ ಭಾಷಣ: ಪರ. ಜ. ವೆಂಕಟಸುಬಬಯಯಬೆಂಗಳೂರು ಬಾಗನ ಸಮರಣ ಸಂಚಕೆ ಬಡುಗಡೆ: ಎಂಂ. ವೇರಪಪ ಮೋಯಲ, ಕೆೇಂದರ ಕಾನೋನು ಸಚವಗೆೋೇಷಠಗಳುಗೆೋೇಷಠ 1: ಕನನಡ ಸಮುದಾಯದ ಆತಂಕಗಳು4-2-2011 ಶುಕರವಾರ ಇಳಹೆೋತುು 4.30ಕೆಕಅಧಯಕತೆ: ಪರ. ಕೆ.ಇ. ರಾಧಾಕೃಷಣಗೆೋೇಷಠ 2: ಬೆಂಗಳೂರು5-2-2011 ಶನವಾರ ಬೆಳಗೆೆ 9.30ಕೆಕಅಧಯಕತೆ: ನಾಯ.ಎ.ಕೆ. ಸದಾಶವಗೆೋೇಷಠ 3: ದೆೇಶ ಸಂಸಕತ - ತವಕ ತಲಲಣಗಳು5-2-2011 ಶನವಾರ ಏರುಹೆೋತುು 11.30ಕೆಕಅಧಯಕತೆ: ಪರ. ಎಸ.ಜ. ಸದಧರಾಮಯಯ
  2. 2. ಗೆೋೇಷಠ 4: ಸಮಮಳನಾಧಯಕರ ಜೆೋತೆ ಸಂವಾದ5-2-2011 ಶನವಾರ ಇಳಹೆೋತುು 2.00ಕೆಕನಡೆಸಕೆೋಡುವವರು: ಡಾ. ಭೆೈರಮಂಗಲ ರಾಮೇಗೌಡಗೆೋೇಷಠ 5: ಕಾವಯವಾಚನ - ಗಾಯನ5-2-2011 ಶನವಾರ ಇಳಹೆೋತುು 4.00ಕೆಕಅಧಯಕತೆ: ಡಾ. ಯು.ಆರ. ಅನಂತಮತಯಗೆೋೇಷಠ 6: ಹಾಸಯ ಸಂವೆೇದನೆ5-2-2011 ಶನವಾರ ಇಳಹೆೋತುು 9.30ಕೆಕಅಧಯಕತೆ: ಡಾ. ಎಂಂ. ಕೃಷೆಣೇಗೌಡಸನಾಮನ ಸಮಾರಂಭ:6-2-2011 ಭಾನುವಾರ ಏರುಹೆೋತುು 11.30ಕೆಕಏಣಗ ಬಾಳಪಪ ಅವರಂದ ಹಡದು ಬ. ಪುರುಷೆೋೇತುಮ ಅವರವರೆಗೆ ಒಟುು ೧೩೮ ಗಣಯರಗೆ ಸನಾಮನಸಾನನಧಯ: ಡಾ. ವೇರೆೇಂದರ ಹೆಗೆಡೆ, ಧಮಾಯಧಕಾರಗಳು, ಶರೇಕೆೇತರ ಧಮಯಸಥಳಸನಾಮನಸುವವರು: ಎಚ.ಡ. ದೆೇವೆೇಗೌಡ, ಮಾಜ ಪರಧಾನಬಹರಂಗ ಅಧವೆೇಶನ:6-2-2011 ಭಾನುವಾರ ಇಳಹೆೋತುು 3.00ಕೆಕಅಧಯಕತೆ: ಡಾ. ನಲೋಲರು ಪರಸಾದ ಆರ.ಕೆ.ನಣಯಯಗಳ ಮಂಡನೆ: ಪುಂಡಲೇಕ ಹಾಲಂಬಸಮಾರೆೋೇಪ ಸಮಾರಂಭ:ಸಾನನಧಯ: ಶರೇ ಡಾ. ಬಸವಲಂಗ ಪಟುದೆೇವರುಸಮಮಳನಾಧಯಕರ ನುಡ: ಪರ. ಜ. ವೆಂಕಟಸುಬಬಯಯಸಮಾನಾಂತರ ಗೆೋೇಷಠಗಳು -1ಸಥಳ: ಕುವೆಂಪು ಕಲಾಕೆೇತರ, ವ.ವ. ಪುರಂಗೆೋೇಷಠ 1: ಕನನಡ ಸಾಹತಯದ ಇತುೇಚನ ಒಲವುಗಳು
  3. 3. 4-2-2011 ಶುಕರವಾರ ಇಳಹೆೋತುು 2.00ಕೆಕಅಧಯಕತೆ: ಡಾ. ಸ.ಎನ. ರಾಮಚಂದರನಗೆೋೇಷಠ 2: ಕನನಡ ರಂಗ ಚಳುವಳಗಳು5-2-2011 ಶನವಾರ ಬೆಳಗೆೆ 9.30ಕೆಕಅಧಯಕತೆ: ಬ.ವ. ಜಯರಾಂಗೆೋೇಷಠ 3: ನಾಡಪರಭು ಕೆಂಪೆೇಗೌಡ5-2-2011 ಶನವಾರ ಏರುಹೆೋತುು 11.30ಕೆಕಅಧಯಕತೆ: ಪರ. ಹ.ಕ. ರಾಜೆೇಗೌಡಕವಗೆೋೇಷಠ5-2-2011 ಶನವಾರ ಇಳಹೆೋತುು 2.00ಕೆಕಅಧಯಕತೆ: ಡಾ. ಬದರಹಳಳ ನರಸಂಹಮತಯಗೆೋೇಷಠ 4: ಕನನಡ ಪರಜೆ - ಸಮಹ ಮಾಧಯಮಗಳು5-2-2011 ಶನವಾರ ಇಳಹೆೋತುು 4.30ಕೆಕಅಧಯಕತೆ: ಡ.ಪ. ಪರಮೇಶವರಗೆೋೇಷಠ 5: ಚಲನಚತರ ಮತುು ಕರುತೆರೆ6-2-2011 ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗೆೆ 9.30ಕೆಕಅಧಯಕತೆ: ಪದಮಭೋಷಣ ಡಾ.ಬ. ಸರೆೋೇಜಾದೆೇವಗೆೋೇಷಠ 6: ಸಾಮಾಜಕ ಹಕುಕಗಳು ಮತುು ಕಾನೋನು6-2-2011 ಭಾನುವಾರ ಏರುಹೆೋತುು 11.30ಕೆಕಅಧಯಕತೆ: ನಾಯ. ಎಸ.ಆರ. ನಾಯಕಸಮಾನಾಂತರ ಗೆೋೇಷಠಗಳು -2ಸಥಳ: ಮಹಳಾ ಸಮಾಜ, ಕೆ.ಆರ. ರಸೆು
  4. 4. ಗೆೋೇಷಠ 1: ಕನನಡ ಪುಸುಕೆೋೇದಯಮ4-2-2011 ಶುಕರವಾರ ಇಳಹೆೋತುು 2.00ಕೆಕಅಧಯಕತೆ: ಡಾ. ಸದಧಲಂಗಯಯಗೆೋೇಷಠ 3: ಮಹಳೆ5-2-2011 ಶನವಾರ ಬೆಳಗೆೆ 9.30ಕೆಕಅಧಯಕತೆ: ಲೇಲಾದೆೇವ ಆರ. ಪರಸಾದಕವಗೆೋೇಷಠ5-2-2011 ಶನವಾರ ಏರುಹೆೋತುು 12.30ಕೆಕಅಧಯಕತೆ: ಡಾ. ಶರೇರಾಮ ಇಟುಣಣನವರಗೆೋೇಷಠ 3: ಮಕಕಳ ಸಾಹತಯ5-2-2011 ಶನವಾರ ಇಳಹೆೋತುು 2.00ಕೆಕಅಧಯಕತೆ: ಡಾ. ನಾ. ಡಸೆೋೇಜಗೆೋೇಷಠ 4: ಪರಂಪರೆ ಮತುು ಕನನಡ6-2-2011 ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗೆೆ 9.30ಕೆಕಅಧಯಕತೆ: ಪುಸುಕ ಮನೆ ಹರಹರಪರಯಗೆೋೇಷಠ 5: ಕನನಡದಲಲ ಅನುವಾದ ಸಾಹತಯ6-2-2011 ಭಾನುವಾರ ಏರುಹೆೋತುು 11.30ಕೆಕಅಧಯಕತೆ: ಡಾ. ಪರಧಾನ ಗುರುದತ

×