závěrečný úkol KPI

291 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

závěrečný úkol KPI

  1. 1. Argumentace Jako téma svého závěrečného úkolu v předmětu Kurz práce s informacemi jsem si zvolilaKomparace darovací daně v České republice a v Irsku. Studuji na Právnické fakultě a tuto tematikujsem již zpracovávala v předmětu Správa daní. Dle mého názoru patří daně stálek nejprodiskutovávanějším otázkám, z tohoto důvodu jsem téma zvolila ke zpracování úkolu.Na základě srovnání bych chtěla zdůraznit rozdíly v právních úpravách daných států a vyzdvihnoutvýhody jednotlivých kategorií darovací daně. Původně se práce skládá z několika částí, zahrnujícípředmět, základ, sazbu a osvobození od darovací daně, pro účely tohoto předmětu však postačípouze první část celé práce.Anotace Práce se zabývá akutálním tématem z oboru daňové regulace majetku. Zaměřujese na srovnání právní úpravy darovací daně v České republice a v Irsku. V úvodu práceje definována darovací daň a představeny základní prameny, ze kterých je třeba při zpracovávánítakové práce vycházet. Poté se autorka zabývá vymezením předmětu darovací daně v Českérepublice a v Irsku. V další části je definován poplatník daně a rozdělení daňových poplatníkůdo skupin dle českého a irského daňového zákona.Klíčová slova Darovací daň, předmět daně, poplatník daně, transferová daň, majetek, dárce, obdarovaný Darovací daň: vymezení pojmu, předmětu a poplatníka Darovací daň se vedle daně dědické a daně z převodu nemovitosti řadí do danítransferových, tzn. předmětem daně je zdanění transferu - pohybu majetku (změna vlastníka, prodej,převod, směna, atd). Transferové daně jsou v ČR upravovány jedním zákonem: č. 357/1992 Sb. odani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí ve znění pozdějších předpisů. Darovací daň je daň jednorázová, přímá a nepravidelná. Předmětem darovací daně je dle § 6 odst. 1 zákona č. 357/1992 Sb. bezúplatné nabytímajetku na základě právního úkonu nebo v souvislosti s právním úkonem. Majetkem pro účelydarovací daně jsou nemovitosti, movitý majetek a jiný majetkový prospěch. Bezúplatné nabytíznamená, že nedochází k žádnému protiplnění, právními úkony se v tomto případě myslí smlouvy:smlouva darovací, smlouva o postoupení pohledávky, smlouva o prominutí dluhu, atd. Pokud bylosoučasně s bezúplatným převodem nemovitosti též bezúplatně zřízeno věcné břemeno, stává se
  2. 2. věcné břemeno také předmět darovací daně1. Český zákon rovněž řeší otázku, kde se předmět daně nachází. Pokud došlo k nabytí majetkuv ČR, předmětem daně je veškeré nabytí majetku bez ohledu na státní příslušnost, pobyt nebo sídlodárce či nabyvatele (§ 6 odst. 2 zák. č. 357/1992 Sb.) V případě, že se nabytý majetek nachází mimoČR, předmětem daně je nabytí tohoto majetku, je-li nabyvatelem nebo dárcem fyzická osobačeského občanství, která zde má trvalý pobyt, nebo právnická osoba, která v ČR sídlí (§ 6 odst. 3zák. č. 357/1992 Sb.). Předmět daně vzniká v důsledku nabytí majetku na základě darovací smlouvy. Ze zákona č.40/1964 Sb. obč. zák. vyplývá, že darovací smlouvou dárce něco bezplatně přenechá nebo slibujeobdarovanému, a ten dar nebo slib přijímá 2. Je-li předmětem daru nemovitost, darovací smlouva mápodobu písemnou. U movité věci se doporučuje, nedojde-li k odevzdání a převzetí věci přidarování, mít také písemnou darovací smlouvu nebo jiný doklad podepsaný dárcem (vyplývá to z §628 odst. 2 zák. č. 40/1964 Sb. obč. zákoníku). Neplatná je taková darovací smlouva, podle níž mábýt plněno až po dárcově smrti (§ 628 odst. 3 zák. č. 40/1964 Sb.). Z § 629 zák. č. 40/1964 Sb. obč.zákoníku rovněž vyplývá, že dárce je povinen při nabídce daru upozornit na vady, o nichž ví. Má-livěc vady, na které dárce neupozornil, je obdarovaný oprávněn věc vrátit. Rovněž má dárce právodomáhat se navrácení daru, jestliže se obdarovaný chová k němu nebo členům jeho rodiny tak, žetím hrubě porušuje dobré mravy (dle § 630 zák. č. 40/1964 Sb. obč. zákoníku). V Irsku je vymezení darovací daně podobné jako v ČR. Oficiální název zákona, kterýdarovací daň upravuje, je Inheritence and Gift Tax3. Darovací daň je tedy upravována ve stejnémzákoně jako daň dědická: Capital acquisitions tax (including inheritance and gift tax) 4. Daň zpřevodu nemovitosti se k dani darovací a dědické na rozdíl od zákona České republiky nepřiřazuje.Dědická a darovací daň je v Irsku platná od roku 1975. Předmět daně je vymezen stejně jako v zákonu ČR: dary převzaté obdarovaným odjakéhokoli dárce/držitele/majitele. Řešení otázky, kde se předmět daně nachází, je také podobnéjako v českém zákoně. Předmět daně se vztahuje ke státu, ve kterém má majitel/držitel trvalý neboobvyklý pobyt v den převodu majetku, nebo ke státu, ve kterém má obdarovaný trvalý neboobvyklý pobyt v den darování5. Pro určení poplatníka darovací daně v ČR je důležité, zda se jedná o majetek darovaný naúzemí ČR nebo v zahraničí. V České republice je poplatníkem darovací daně ten, kdo majetekzískal, tedy obdarovaný, a to v případě, že se jedná o darování v České republice. Poplatníkem1 vyplývá to z § 6 odst. 1 zákona č. 357/1992 Sb. o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí2 § 628 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů3 Taxes in Europe [online] zdroj: http://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/taxResult.html4 Taxes in Europe [online] zdroj: http://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/taxDetail.html? id=635/1328227200&taxType=Other+direct+tax5 Taxes in Europe [online] zdroj: Tax object and basis of assessment: http://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/taxDetail.html?id=635/1328227200&taxType=Other+direct+tax
  3. 3. může být fyzická/právnická osoba, která má trvalý pobyt/sídlo v ČR 6. V případě bezúplatnéhoposkytnutí majetku fyzickou/právnickou osobou, která má trvalý pobyt/sídlo v ČR,fyzické/právnické osobě, která zde trvalý pobyt/sídlo nemá, je poplatníkem daně darovací dárce (dle§ 5 zák. č. 357/1992 Sb. o dani darovací, dani dědické a dani z převodu nemovitosti ve zněnípozdějších předpisů). V Irsku se darovací daň vztahuje ke státu, ve kterém má dárce nebo obžalovaný trvalý neboobvyklý pobyt v den převodu majetku. Není tedy podstatné občanství, jak je tomu v českém zákoně.Za rezidenta je v Irsku považován ten, kdo má po 1. 12. 2004 trvalý pobyt v Irsku pod dobuminimálně pěti po sobě jdoucích zdaňovacích období před dnem darování. V ČR jsou vztahy mezi dárci a obdarovanými rozděleny do tří skupin 7. Do I. skupiny se řadípřímí příbuzní a manželé, do II. skupiny patří příbuzní v řadě pobočné (sourozenci, synovci, neteře,strýcové, tety), manželé dětí, děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů a osoby, které snabyvatelem žily nejméně po dobu jednoho roku před převodem ve společné domácnosti, a které ztohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost, nebo byly odkázány výživou na nabyvatele nebodárce. Do III. skupiny patří ostatní fyzické a právnické osoby (§ 11 ods.1 - 4 zák. č. 357/1992 Sb.) V Irsku jsou vztahy mezi dárci a obdarovanými také rozděleny do skupin, je však velmidůležité, kdo daruje a kdo dostává. Skupiny nejsou označeny římskými číslicemi, jako u nás, alepísmeny. Do skupiny A jsou zařazeny dary mezi rodiči a dětmi, ve skupině B pak dary od dětírodičům a od strýců/tet neteřím/synovcům, dále od prarodičů vnoučatům a dary mezi sourozenci.Do poslední skupiny C se řadí dary mezi ostatními stranami8.LiteraturaANDRLÍK, Břetislav. Transferové daně v zemích Evropské unie. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2010, 204 s. ISBN 978-80-7204-716-1. - přehledné - srozumitelné - podstatné informace - tabulky, názorné ukázky - popsána darovací daň ve všech státech Evropy6 ANDRLÍK, Břetislav. Transferové daně v zemích Evropské unie. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2010, 204 s. 717 http://www.mesec.cz/clanky/dan-dedicka-a-darovaci-jak-je-to-v-rodine/8 Taxes in Europe [online] zdroj: Tax object and basis of assessment http://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/taxDetail.html?id=635/1328227200&taxType=Other+direct+tax
  4. 4. Zákon č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (ke dni 25.11.2012) - relevantní a kvalitní zdroj informací - primární pramen ke studiu - aktuální - přehledné - obsahuje komentáře a vysvětlivkyEvropská databáze [databáze online] zdroj ke dni 25.11.2012, dostupné z: http://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/taxDetail.html? id=635/1328227200&taxType=Other+direct+tax - aktuální evropská databáze všech daní - přehledné - základní informace - aktuální změny - stálá dostupnostSumarizační infografika

×