Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

KPI závěrečný úkol

236 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

KPI závěrečný úkol

  1. 1. Argumentace Jako téma svého závěrečného úkolu v předmětu Kurz práce s informacemi jsem si zvolilaKomparace darovací daně v České republice a v Irsku. Studuji na Právnické fakultě a tuto tematikujsem již zpracovávala v předmětu Správa daní. Dle mého názoru patří daně stálek nejprodiskutovávanějším otázkám, z tohoto důvodu jsem téma zvolila ke zpracování úkolu.Na základě srovnání bych chtěla zdůraznit rozdíly v právních úpravách daných států a vyzdvihnoutvýhody jednotlivých kategorií darovací daně. Původně se práce skládá z několika částí, zahrnujícípředmět, základ, sazbu a osvobození od darovací daně, pro účely tohoto předmětu však postačípouze první část celé práce.Anotace Práce se zabývá akutálním tématem z oboru daňové regulace majetku. Zaměřujese na srovnání právní úpravy darovací daně v České republice a v Irsku. V úvodu práceje definována darovací daň a představeny základní prameny, ze kterých je třeba při zpracovávánítakové práce vycházet. Poté se autorka zabývá vymezením předmětu darovací daně v Českérepublice a v Irsku. V další části je definován poplatník daně a rozdělení daňových poplatníkůdo skupin dle českého a irského daňového zákona.Klíčová slova Darovací daň, předmět daně, poplatník daně, transferová daň, majetek, dárce, obdarovaný Darovací daň: vymezení pojmu, předmětu a poplatníka Darovací daň se vedle daně dědické a daně z převodu nemovitosti řadí do danítransferových, tzn. předmětem daně je zdanění transferu - pohybu majetku (změna vlastníka, prodej,převod, směna, atd). Transferové daně jsou v ČR upravovány jedním zákonem: č. 357/1992 Sb.o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí ve znění pozdějších předpisů. Darovací daň je daň jednorázová, přímá a nepravidelná. Předmětem darovací daně je dle § 6 odst. 1 zákona č. 357/1992 Sb. bezúplatné nabytímajetku na základě právního úkonu nebo v souvislosti s právním úkonem. Majetkem pro účelydarovací daně jsou nemovitosti, movitý majetek a jiný majetkový prospěch. Bezúplatné nabytíznamená, že nedochází k žádnému protiplnění, právními úkony se v tomto případě myslí smlouvy:smlouva darovací, smlouva o postoupení pohledávky, smlouva o prominutí dluhu, atd. Pokud bylosoučasně s bezúplatným převodem nemovitosti též bezúplatně zřízeno věcné břemeno, stává
  2. 2. se věcné břemeno také předmět darovací daně1. Český zákon rovněž řeší otázku, kde se předmět daně nachází. Pokud došlo k nabytí majetkuv ČR, předmětem daně je veškeré nabytí majetku bez ohledu na státní příslušnost, pobyt nebo sídlodárce či nabyvatele (§ 6 odst. 2 zák. č. 357/1992 Sb.) V případě, že se nabytý majetek nachází mimoČR, předmětem daně je nabytí tohoto majetku, je-li nabyvatelem nebo dárcem fyzická osobačeského občanství, která zde má trvalý pobyt, nebo právnická osoba, která v ČR sídlí (§ 6 odst. 3zák. č. 357/1992 Sb.). Předmět daně vzniká v důsledku nabytí majetku na základě darovací smlouvy. Ze zákonač. 40/1964 Sb. obč. zák. vyplývá, že darovací smlouvou dárce něco bezplatně přenechá nebo slibujeobdarovanému, a ten dar nebo slib přijímá 2. Je-li předmětem daru nemovitost, darovací smlouvamá podobu písemnou. U movité věci se doporučuje, nedojde-li k odevzdání a převzetí věcipři darování, mít také písemnou darovací smlouvu nebo jiný doklad podepsaný dárcem (vyplýváto z § 628 odst. 2 zák. č. 40/1964 Sb. obč. zákoníku). Neplatná je taková darovací smlouva, podleníž má být plněno až po dárcově smrti (§ 628 odst. 3 zák. č. 40/1964 Sb.). Z § 629 zák. č. 40/1964Sb. obč. zákoníku rovněž vyplývá, že dárce je povinen při nabídce daru upozornit na vady, o nichžví. Má-li věc vady, na které dárce neupozornil, je obdarovaný oprávněn věc vrátit. Rovněž má dárceprávo domáhat se navrácení daru, jestliže se obdarovaný chová k němu nebo členům jeho rodinytak, že tím hrubě porušuje dobré mravy (dle § 630 zák. č. 40/1964 Sb. obč. zákoníku). V Irsku je vymezení darovací daně podobné jako v ČR. Oficiální název zákona, kterýdarovací daň upravuje, je Inheritence and Gift Tax3. Darovací daň je tedy upravována ve stejnémzákoně jako daň dědická: Capital acquisitions tax (including inheritance and gift tax) 4. Daňz převodu nemovitosti se k dani darovací a dědické na rozdíl od zákona České republikynepřiřazuje. Dědická a darovací daň je v Irsku platná od roku 1975. Předmět daně je vymezen stejně jako v zákonu ČR: dary převzaté obdarovanýmod jakéhokoli dárce/držitele/majitele. Řešení otázky, kde se předmět daně nachází, je také podobnéjako v českém zákoně. Předmět daně se vztahuje ke státu, ve kterém má majitel/držitel trvalý neboobvyklý pobyt v den převodu majetku, nebo ke státu, ve kterém má obdarovaný trvalý neboobvyklý pobyt v den darování5. Pro určení poplatníka darovací daně v ČR je důležité, zda se jedná o majetek darovanýna území ČR nebo v zahraničí. V České republice je poplatníkem darovací daně ten, kdo majetekzískal, tedy obdarovaný, a to v případě, že se jedná o darování v České republice. Poplatníkem1 vyplývá to z § 6 odst. 1 zákona č. 357/1992 Sb. o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí2 § 628 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů3 Taxes in Europe [online] zdroj: http://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/taxResult.html4 Taxes in Europe [online] zdroj: http://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/taxDetail.html? id=635/1328227200&taxType=Other+direct+tax5 Taxes in Europe [online] zdroj: Tax object and basis of assessment: http://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/taxDetail.html?id=635/1328227200&taxType=Other+direct+tax
  3. 3. může být fyzická/právnická osoba, která má trvalý pobyt/sídlo v ČR 6. V případě bezúplatnéhoposkytnutí majetku fyzickou/právnickou osobou, která má trvalý pobyt/sídlo v ČR,fyzické/právnické osobě, která zde trvalý pobyt/sídlo nemá, je poplatníkem daně darovací dárce (dle§ 5 zák. č. 357/1992 Sb. o dani darovací, dani dědické a dani z převodu nemovitosti ve zněnípozdějších předpisů). V Irsku se darovací daň vztahuje ke státu, ve kterém má dárce nebo obžalovaný trvalý neboobvyklý pobyt v den převodu majetku. Není tedy podstatné občanství, jak je tomu v českém zákoně.Za rezidenta je v Irsku považován ten, kdo má po 1. 12. 2004 trvalý pobyt v Irsku pod dobuminimálně pěti po sobě jdoucích zdaňovacích období před dnem darování. V ČR jsou vztahy mezi dárci a obdarovanými rozděleny do tří skupin 7. Do I. skupiny se řadípřímí příbuzní a manželé, do II. skupiny patří příbuzní v řadě pobočné (sourozenci, synovci, neteře,strýcové, tety), manželé dětí, děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů a osoby, kterés nabyvatelem žily nejméně po dobu jednoho roku před převodem ve společné domácnosti, a kteréz tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost, nebo byly odkázány výživou na nabyvatele nebodárce. Do III. skupiny patří ostatní fyzické a právnické osoby (§ 11 ods.1 - 4 zák. č. 357/1992 Sb.) V Irsku jsou vztahy mezi dárci a obdarovanými také rozděleny do skupin, je však velmidůležité, kdo daruje a kdo dostává. Skupiny nejsou označeny římskými číslicemi, jako u nás,ale písmeny. Do skupiny A jsou zařazeny dary mezi rodiči a dětmi, ve skupině B pak dary od dětírodičům a od strýců/tet neteřím/synovcům, dále od prarodičů vnoučatům a dary mezi sourozenci.Do poslední skupiny C se řadí dary mezi ostatními stranami8.LiteraturaANDRLÍK, Břetislav. Transferové daně v zemích Evropské unie. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2010, 204 s. ISBN 978-80-7204-716-1. - přehledné - srozumitelné - podstatné informace - tabulky, názorné ukázky - popsána darovací daň ve všech státech Evropy6 ANDRLÍK, Břetislav. Transferové daně v zemích Evropské unie. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2010, 204 s. 717 http://www.mesec.cz/clanky/dan-dedicka-a-darovaci-jak-je-to-v-rodine/8 Taxes in Europe [online] zdroj: Tax object and basis of assessment http://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/taxDetail.html?id=635/1328227200&taxType=Other+direct+tax
  4. 4. Zákon č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (ke dni 25.11.2012) - relevantní a kvalitní zdroj informací - primární pramen ke studiu - aktuální - přehledné - obsahuje komentáře a vysvětlivkyEvropská databáze [databáze online] zdroj ke dni 25.11.2012, dostupné z: http://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/taxDetail.html? id=635/1328227200&taxType=Other+direct+tax - aktuální evropská databáze všech daní - přehledné - základní informace - aktuální změny - stálá dostupnostSumarizační infografika

×