Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ultimate productivity

415 views

Published on

Ultimate Productivity :
A Customized Guide to Discovering Your Path to Success
By Jim Stovall

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ultimate productivity

 1. 1. พ.อ. มารวย ส่งทานินทร์ 25 ธันวาคม 2552
 2. 2.  Ultimate Productivity : A Customized Guide to Discovering Your Path to Success  By Jim Stovall
 3. 3.  Jim Stovall เป็ นนักกีฬายกน้ าหนัก โอลิมปิ ก ประธานบริษท Narrative ั Television Network (ผลิตรายการทีวี สาหรับคนตาบอด) นักประพันธ์ และ นักปฐกถา  แต่งหนังสือขายดีเรือง The Ultimate ่ Gift ซึ่งต่อมานาไปผลิตเป็ น ภาพยนตร์ โดย 20th Century Fox
 4. 4. Jim Stovall ได้ประพันธ์หนังสือ  The Lamp  You Don't Have To Be Blind To See  Success Secrets of Super Achievers  The Ultimate Gift  Wisdom of the Ages  The Ultimate Life  Today's The Day  Ultimate Productivity  Keeper of the Flame  The Way I See the World
 5. 5.  จิม สโตวัล (Jim Stovall) ระบุหนทางสู่ความสาเร็จ ที่มีเคล็ดลับ 3 ประการคือ แรงจูงใจ การสื่อสาร และลงมือทา  แต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน ดังนั้นแนวทางการ วางแผนดาเนินการสู่ความสาเร็จจึงไม่เหมือนกัน เป็ นแนวทางเฉพาะของแต่ละรายที่ตองนาไปปรับ ้ ใช้
 6. 6. Jim Stovall is one of the most extraordinary men of our era.”
 7. 7.  Jim Stovall ผลิตรายการทีวีเพื่อคน ตาบอด 13 ล้านคนในอเมริกา  ได้รบเลือกเป็ น International ั Humanitarian of the Year, ร่วมกับ Jimmy Carter, Nancy Reagan, และ Mother Teresa ในปี 2000  รวมถึง Entrepreneur of the Year ปี 1997 จาก The President’s Committee on Equal Opportunity
 8. 8.  จบการศึกษาจาก Oral Roberts University และในปี 2008 ได้รบปริญญาเอกดุษฎีบณฑิตด้านกฎหมาย ั ั จากมหาวิทยาลัยเดียวกัน จากการให้ความ ช่วยเหลือผูดอยความสามารถ ้ ้
 9. 9.  ตาบอดเมื่อมีอายุ 29 ปี จากโรคที่ รักษาไม่หาย ต่อมาช่วยเหลือคนตา บอดด้วยการทารายการทีวีสาหรับ คนตาบอด Narrative Television Network และได้รบรางวัล Emmy ั  มีผชมประมาณ 35 ล้านครัวเรือน ู้ ในอเมริกา และทางอินเตอร์เน็ตไป ทั ่วโลก
 10. 10.  การปรับกระบวนทัศน์  ทาฝั นให้เป็ นจริง  เป็ นให้ดีที่สุด  ทาทันที  ไปให้ถึงจุดหมาย
 11. 11. Motivation + Communication + Implementation = Ultimate Productivity = Success
 12. 12.  แรงจูงใจ คือ ความรูสึกอยากประสบความสาเร็จ ้  การสื่อสาร คือ หนทางการสื่อและแบ่งปั นภาพใน ฝั นให้ผอื่นได้รบรู ้ ู้ ั  ลงมือทา คือ การนาความคิด ความฝั น ความฝั งใจ ภาพในฝั น เป้ าหมายความสาเร็จของตน สู่การ ปฏิบติ ั
 13. 13.  ต้องรูว่าตนเองอยูในสถานะที่เป็ นจริงอย่างไร มี ้ ่ ความซื่อสัตย์ตอตนเอง เช่นต้องการลดน้ าหนัก ต้อง ่ รูว่าปั จจุบนเราน้ าหนักเท่าไร ต้องการมีทรัพย์สิน ้ ั เงินทอง ต้องสารวจว่าปั จจุบนมีเท่าไร ั
 14. 14.  ความสาเร็จ ไม่ใช่ เงินทอง ชื่อเสียง ความงาม หรือ ความเป็ นหนุ่มเป็ นสาว  ความสาเร็จ คือ การมีชีวิตอยูอย่างมีคุณค่า ไปสู่ ่ เป้ าหมายที่เป็ นประโยชน์ มีความสุข มีความ ภาคภูมิใจ
 15. 15.  วิสยทัศน์ (ภาพฝั น) ต้องชัดเจน ตรงเป้ า และเข้าใจ ั ง่าย ตัวอย่างของประธานาธิบดี เคนเนดี้ ที่กล่าวว่า ในสิ้นทศวรรษที่ 60 อเมริกาจะต้องนามนุษย์ไป เหยียบดวงจันทร์และกลับมาโดยปลอดภัย
 16. 16.  การที่พนักงานมาทางานเช้าชามเย็นชาม ทาขอไปที ไม่ใช่ เขาเป็ นคนเลว เพียงแต่ เขาไม่มีความผูกพันหรือรูสึกเป็ น ้ เจ้าของ  ความผูกพัน เป็ นสิ่งที่ตองสร้างขึ้นมาแล้วเขาจะกลับมา ้ กระฉับกระเฉง มีพลังงาน มีความมุ่งมั ่น และมีความใส่ใจ
 17. 17.  ผลงาน คือ การทาผลลัพธ์ให้เกิดขึ้น  กิจกรรม ไม่ใช่ผลงาน (ถ้าไม่มีผลลัพธ์)
 18. 18. ทำงำนอย่ ำงฉลำด ไม่ ใช่ ทำงำนหนัก ทำงำนได้ รวดเร็ว ไม่ ใช่ เร่ งรีบ ทำแล้วมีผลงำน ไม่ ใช่ สักแต่ ทำ
 19. 19.  ก่อนอื่น พิจารณาขีดความสามารถของตนเองก่อน (ไม่ใช่รูปร่างตุยนุย แต่อยากเก่งเป็ นนักบาสอาชีพ ้ ๊ แบบไมเคิล จอร์แดน)  และต้องมั ่นใจว่า ไปสูเป้ าหมายอย่างถูกทิศทาง ่
 20. 20.  ผูประสบความสาเร็จทุกคน มีส่วนประกอบหนึ่งที่ ้ เหมือนกัน คือ ความหลงใหลใฝ่ ฝั น  ถ้าคุณรักงานที่ทาอยู่ คุณไม่ตองทางานสักวันในชีวิต ้  คนงานที่ดูเสมือนไม่มีใจในงานที่ทา แต่เมื่อเขาได้ ทาในสิ่งที่ใฝ่ ฝั น จะกลับกลายเป็ นคนละคน
 21. 21.  กรณีเรื่องเล่าของชาวอินเดียนแดงสองเผ่า เผ่าหนึ่งอยูบนเขา อาชีพหลักคือล่าสัตว์ ่ อีกเผ่าอยูริมน้ าข้างล่างลงมา มีอาชีพเกษตร ทั้งสองเผ่าไม่ติดต่อกัน แม้ระยะทาง ่ ห่างกันประมาณ 1 วัน วันหนึ่ง อินเดียนวัยรุนชาวเขา ล่วงล้าลงมาดูกิจกรรมชาว ่ เผ่าที่ราบ พบพวกสตรีกาลังซักผ้า มีเด็กทารก อยูใกล้ๆ กัน อินเดียนวัยรุนอุมเด็ก ่ ่ ้ ทารกหนีข้ ึนเขา พวกผูหญิงตามไม่ทนจึงแจ้งหัวหน้าเผ่า ที่เป็ นเรื่องใหญ่เพราะ ้ ั ทารกคนนั้นคือบุตรชายของหัวหน้าเผ่า รุงขึ้นเช่าหัวหน้าเผ่าระดมเหล่านักรบที่ ่ เก่งกล้าที่สุดและออกคาสั ่งให้ตามตัวเด็กทารกกลับมาให้ได้ นักรบขึ้นไปตามเขา ตามถ้าต่าง ๆ เพื่อหาทารกแต่ไม่พบ จนกระทั ่งตอนเย็นพลบคา จึงแจ้งกับหัวหน้า ่ เผ่าว่าทาไม่สาเร็จ ขณะที่จวนเจียนหมดแสงสุริยา มีเงาตะคุ่มของคนคนหนึ่งอุม ้ เด็กทารกน้อยกลับมาได้ ผูน้นคือภรรยาหัวหน้าเผ่าเอง คืนนั้นหัวหน้าเผ่าจัดงาน ้ ั เลี้ยงฉลองที่ได้ตวเด็กทารกกลับมา จนงานใกล้เลิก หัวหน้าเผ่าจึงถามภรรยาว่า “ที่ ั รัก เจ้ามีวิธีใดจึงสามารถนาลูกของเรากลับมาได้ ในขณะที่พวกนักรบที่เก่งที่สุดของ เผ่าเราไม่สามารถทาได้” ภรรยาหัวหน้าเผ่าตอบกลับมาว่า “ เพราะเด็กน้อยนี้ ไม่ใช่ลกพวกเขานะสิ” เป็ นการเปรียบเทียบถึงความมุ่งมั ่นทาในสิ่งที่ใจปรารถนา ู หลงใหลใฝ่ ฝั น จึงไม่ยอท้อต่ออุปสรรคต่าง ๆ จนกว่าจะสาเร็จ ่
 22. 22.  แรงจูงใจ คือ เชื้อเพลิง  การสื่อสาร คือ แลกเปลี่ยน  ลงมือทา คือ ทาเลย Today’s the Day !
 23. 23.  คอยดูที่เป้ าหมาย อย่ายึดติดกับหนทางไปสู่ เป้ าหมาย  อย่าเลียนแบบใคร ทางใครทางมัน เลือกให้ถูก  หนทางสู่ความสาเร็จ ต้องทาในสิ่งที่หลงใหลอย่าง ต่อเนื่อง โดยทาในสิ่งที่ตนถนัดเป็ นพิเศษ
 24. 24.  แรงจูงใจเป็ นเรืองเฉพาะบุคคล และส่งผลให้มี ่ ความต้องการต่อเนื่อง  เงินไม่ใช่แรงจูงใจ แต่สิ่งที่เงินทาได้เป็ น  แรงจูงใจเช่น ส่งมอบคุณค่าให้ลกค้าและเพื่อน ู ร่วมงาน
 25. 25.  แรงจูงใจ เป็ นเรืองเฉพาะของแต่ละคนที่ปรากฏใน ่ มนุษย์  แรงจูงใจที่ตางกัน ทาให้มีการตอบสนองต่างกัน ่  ต้องรูจุดกระตุนของแต่ละบุคคล ้ ้  บางครั้งอยากจะรูหรือทาให้ถูกคน ให้ถาม ้
 26. 26.  การสื่อสาร คือ กระบวนการถ่ายทอดความคิด ให้ ผูอื่นรู ้ ้  หลีกเลี่ยงการสื่อสารผิด ไม่ครบถ้วน  โดยเฉพาะอย่างยิง “ภาพใหญ่” ที่ควรระบุ ใคร ทา ่ อะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไร และ เพราะเหตุใด ต้อง สื่อสารให้เข้าใจว่าผลสาเร็จหน้าตาเป็ นอย่างไร
 27. 27.  แทบจะเป็ นไปไม่ได้เลยที่ผนาที่ยงใหญ่ขาดการ ู้ ิ่ สื่อสารที่ดี  การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต้องมีปฏิสมพันธ์ เช่น ั มีการโต้ตอบเพื่อทาความเข้าใจให้ถูกต้อง  ทักษะการสื่อสารขึ้นกับความเหมาะสมของสารที่ จะสื่อ และใช้ช่องทางที่ให้ถูกกับสิ่งที่ผรบต้องการ ู้ ั ให้ใช้
 28. 28.  การลงมือ ไม่ใช่แค่ทา แต่รวมถึงการคิด การ วางแผน การเตรียมตัวล่วงหน้า (เช่นเดียวกับการ วิ่ง 100 เมตร)  ที่สาคัญคือ ทาทันที ไม่ตองรอความสมบูรณ์แบบ ้  การลงมือทาต้องอาศัยหลักการพื้นฐานด้วย มิฉะนั้น พัง  ถ้าจะขายของ ให้ขายผูที่จะซื้อได้ (คือถูกที่ถูกทาง ้ ด้วย)
 29. 29.  ผูคนล้มเหลวที่จะเริมมากกว่าไม่ประสบความสาเร็จ ้ ่  ความพยายามอยูที่ไหน ความสาเร็จอยูที่นั ่น ่ ่  ในแต่ละวันทาสิ่งที่ยากก่อน ทาให้งานที่เหลือง่าย ขึ้น
 30. 30.  ก่อนอื่น เราจะต้องรูจกปล่อยวางความล้มเหลวที่ ้ั เกิดในอดีต คนเราล้มแล้วต้องลุกขึ้นมาสูใหม่ ้  ถ้าต้องการความสงบและความสุข ต้องรูจกให้อภัย ้ั และให้อภัยแก่บุคคลที่สาคัญที่สุดด้วย คือตัวเราเอง
 31. 31. A Customized Guide to Success through Motivation, Communication, and Implementation

×