Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Playing to win

1,023 views

Published on

Playing to Win: How Strategy Really Works
by A.G. Lafley and Roger Martin

Published in: Leadership & Management
 • Be the first to comment

Playing to win

 1. 1. พันเอก มารวย ส่งทานินทร์ maruays@hotmail.com 29พฤศจิกายน 2557
 2. 2. by A.G. Lafleyand Roger Martin Reviewed by Shane Parrish
 3. 3. How Strategy Really Worksเป็นหนังสือเกี่ยวกับ กลยุทธ์ ประพันธ์โดย A.G. Lafley(อดีตผู้บริหารสูงสุดของ Procter & Gamble) และ Roger Martin(คณบดี the RotmanSchool of Management) หนังสือเล่มนี้ ครอบคลุมการปฏิรูป (Transformation) ของP&G ภายใต้การนาของ Lafleyที่ใช้กลยุทธ์เป็นกลไกในการขับเคลื่อน
 4. 4. บริษัทส่วนใหญ่ ถ้าคุณถามพวกเขาว่า ธุรกิจของพวกเขาคืออะไร เขาจะบอกคุณถึงสายผลิตภัณฑ์ของเขาเป็นอย่างไร หรือ รายละเอียดการให้บริการของพวกเขา เช่น ผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือ จะบอกว่าพวกเขาอยู่ในธุรกิจของการ ทาสมาร์ทโฟน พวกเขาจะไม่บอกว่า พวกเขาอยู่ในธุรกิจของการเชื่อมต่อของ ผู้คนและสามารถสื่อสารได้ในทุกสถานที่ทุกเวลา แต่ที่เป็นจริงของธุรกิจของพวกเขานั้น สมาร์ทโฟนเป็นเพียงวิธี หนึ่งที่จะช่วยให้ประสบความสาเร็จ
 5. 5. แนวทางของกลยุทธ์ วิธีการนี้พัฒนามาจากการตรวจสอบการปฏิบัติกลยุทธ์ของบริษัท และต่อมากลายเป็นกระบวนการมาตรฐานที่ พีแอนด์จี(P&G) เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนากรอบการทางานด้วยวิธีการเชิงกลยุทธ์ ของเรา แล้วสอนแนวความคิดให้กับคนอื่น ๆ เพื่อนาไปใช้ใน องค์กร ... แนวทางนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทางเลือก รวมถึงทางเลือกในการ สร้างวินัยในการคิดเชิงกลยุทธ์ และการปฏิบัติเชิงกลยุทธ์ภายใน องค์กร
 6. 6. จริงๆแล้ว กลยุทธ์เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเลือก (choices)ที่ เฉพาะเจาะจง ที่จะทาให้ชนะในตลาด ตามที่ Porterผู้เขียน กลยุทธ์การแข่งขัน (Competitive Strategy) ซึ่งเป็นหนังสือที่แพร่หลายในเรื่องกลยุทธ์ กล่าวว่ากลยุทธ์เป็น การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืนกว่าคู่แข่งโดย การ "จงใจเลือกชุดของกิจกรรมที่แตกต่างกัน เพื่อจะส่งมอบ คุณค่าที่ไม่ซ้ากัน (deliberately choosing a different set of activities to deliver unique value) "
 7. 7. กลยุทธ์จึงเป็นการเลือก (choices)อย่างชัดเจนที่จะทาบางสิ่ง บางอย่างที่คนอื่น ๆ ไม่ได้ทา และทาการสร้างธุรกิจรอบสิ่งที่ เลือกเหล่านั้น สรุป กลยุทธ์คือทางเลือก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการบูรณาการ ของชุดตัวเลือกที่ไม่ซ้ากัน เพื่อสร้างความได้เปรียบอย่างยั่งยืน และเหนือกว่าคู่แข่งขัน
 8. 8. บ่อยครั้งที่ผู้บริหารสูงสุด ให้ความสาคัญกับความเร่งด่วน มากกว่าความสาคัญ "เมื่อองค์กรเกิดอคติของแรงผลักดันในการดาเนินการ ทาให้กล ยุทธ์มักจะตกข้างทาง"
 9. 9. แทนที่จะพัฒนากลยุทธ์ ผู้นาจานวนมากมีแนวโน้มที่ทาการหนึ่งใน วิธีที่ไม่ได้ผลต่อไปนี้คือ: พวกเขากาหนดกลยุทธ์ว่าคือวิสัยทัศน์ พวกเขากาหนดกลยุทธ์ว่าเป็นแผนปฏิบัติการ พวกเขาคิดว่ากลยุทธ์ในระยะยาวเป็นไปไม่ได้ พวกเขากาหนดกลยุทธ์คือการเพิ่มประสิทธิภาพของสภาพที่ เป็นอยู่ พวกเขากาหนดกลยุทธ์ว่าเป็นการทาตามวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด
 10. 10. "วิธีการที่ไม่ได้ผลเหล่านี้" LafleyและMartinเถียง "ถูกผลักดัน ด้วยความเข้าใจผิดว่ากลยุทธ์ว่าคือเรื่องที่ไม่สามารถทาได้จริง ทาให้ไม่ได้ใส่ความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการเลือก"
 11. 11. ในขณะที่ทุกคนต้องการที่จะให้ตัวเลือก (options) เปิดให้นาน เท่าที่เป็นไปได้ ในการเลือกที่ช่วยให้คุณ "ชนะ" องค์กรที่ยิ่งใหญ่ เลือกที่จะชนะได้ ถ้าคุณให้พวกเขามุ่งเน้นที่องค์กร ถ้าองค์กรมุ่งมีส่วนร่วมมากกว่าชนะ ก็ย่อมจะไม่เลือกทางที่ ยากลาบากและลงทุนอย่างมีนัยสาคัญที่จะทาให้ชนะ ทาให้เรื่อง การชนะเป็นไปไม่ได้ เล่นเพื่อชนะ หมายความว่า คุณอาจจะผิด
 12. 12. กลยุทธ์ เป็นชุดประสานงานและบูรณาการของห้าตัวเลือกคือ: แรงบันดาลใจที่จะชนะ สนามที่จะเล่น วิธีที่ทาให้ชนะ ความสามารถหลัก และระบบการจัดการ (a winning aspiration, where to play, how to win, core capabilities, and management systems) ห้าตัวเลือกนี้เป็นทางเลือกเชิงกลยุทธ์ ที่เป็นรากฐานของการ ทางานของกลยุทธ์ของเรา และเป็นหลักของหนังสือเล่มนี้
 13. 13. กลยุทธ์คือคาตอบห้าคาถามเหล่านี้: 1.ความปรารถนาที่ชนะของคุณคืออะไร ? (วัตถุประสงค์ของ องค์กรของคุณ ความทะเยอทะยานของการสร้างแรงจูงใจ) 2.คุณจะเล่นในสนามใด? (สนามที่ทาให้คุณสามารถบรรลุความ ทะเยอทะยาน) 3.วิธีที่ทาให้ชนะคืออะไร? (หนทางที่ทาให้ชนะในสนามที่เลือกไว้) 4.อะไรคือความสามารถที่ต้องมี? (ชุดและความสามารถที่จาเป็น ในการชนะ) 5.ระบบการจัดการที่ต้องการ? (ระบบและมาตรการที่ช่วยเรื่อง ความสามารถ และสนับสนุนทางเลือก)
 14. 14. คุณสามารถจินตนาการในองค์กรขนาดเล็ก การลดหลั่นลงมา เป็นทางเลือกเดียวที่อาจจะมีอยู่ ในขณะที่องค์กรขนาดใหญ่จะมี "หลายระดับของตัวเลือกและความลดหลั่นลงมาที่เชื่อมต่อกัน (multiple levels of choices and interconnected cascades) " การลดหลั่นลงมาที่ซ้อนกัน(Nested cascades) หมายความว่า ทางเลือกที่เกิดขึ้นในเกือบทุกระดับในองค์กร
 15. 15. 1. แรงบันดาลใจที่จะชนะ แรงบันดาลใจ เป็นแถลงการณ์เกี่ยวกับอนาคตที่สมบูรณ์แบบ แรงบันดาลใจเหล่านั้น จะมีมาตรฐานที่เฉพาะเจาะจงบางอย่างที่ วัดความก้าวหน้า ... แรงบันดาลใจสามารถปรับปรุงได้ แต่แรงบันดาลใจไม่ควร เปลี่ยนไปในแต่ละวัน สมควรได้รับการออกแบบมา เพื่อให้มีอายุ การใช้งานได้ยาวนานระยะหนึ่ง
 16. 16. 2. สนามแข่งขันที่จะเล่น ความทะเยอทะยานในการชนะ กาหนดขอบเขตกิจกรรมของ บริษัท สนามที่จะเล่นและวิธีที่จะชนะ กาหนดกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจง ของบริษัท และวิธีการที่จะทาให้บรรลุความปรารถนา สนามแสดงให้เห็นถึงการเลือกที่แคบลงของสนามแข่งขัน คาถามที่จะถามมุ่งเน้นไปที่ บริษัทจะแข่งขันในตลาดและ ผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มใด ซึ่งเป็นช่องทางของหมวดหมู่สินค้าใน อุตสาหกรรม
 17. 17. 3. วิธีที่ทาให้ชนะ การจะเล่นที่ใดเป็นการเลือกสนาม ส่วนวิธีที่จะชนะกาหนด ทางเลือกสาหรับผู้ชนะบนสนามที่จะเล่น มันเป็นสูตรสาหรับความสาเร็จในการเลือก กลุ่ม ประเภท ช่องทางภูมิศาสตร์ และอื่น ๆ ที่เฉพาะเจาะจง การเลือกวิธีที่จะชนะ จะเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับสนามที่เล่น โปรดจาไว้ว่า มันไม่ได้เป็นวิธีที่จะชนะโดยทั่วไป แต่เป็นวิธีการที่ จะชนะภายในกรอบที่เลือกเพื่อเล่นโดยเฉพาะ
 18. 18. 3. วิธีที่ทาให้ชนะ (ต่อ) ... เพื่อกาหนดวิธีการที่จะชนะ องค์กรต้องตัดสินใจว่า จะใช้การสร้าง คุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์และมีความยั่งยืน ในการส่งมอบคุณค่าให้กับ ลูกค้าในลักษณะที่แตกต่างจากคู่แข่งของบริษัท ซึ่ง Michael Porterเรียกมันว่าการได้เปรียบในการแข่งขัน (competitive advantage) บริษัทที่ใช้ข้อได้เปรียบของการสร้างคุณค่าที่เหนือกว่า สาหรับ ผู้บริโภคหรือลูกค้า ในทางกลับกัน ก็จะได้รับผลตอบแทนที่เหนือกว่า กลยุทธ์ที่ดี ช่วยให้เกิดความพอดีระหว่างสนามที่เล่นและวิธีการที่จะ ชนะ ที่ทาให้บริษัทแข็งแกร่งขึ้น
 19. 19. 4. ความสามารถหลัก สองคาถามที่ออกมาจากหัวใจและการ สนับสนุนด้านกลยุทธ์: (1) ความสามารถที่จะต้องมี เพื่อที่จะทาให้ชนะ (2) สิ่งที่ระบบการบริหารจัดการจะต้องให้การสนับสนุน ต่อ ทางเลือกเชิงกลยุทธ์นั้น
 20. 20. 5.ระบบการบริหารจัดการ เป็นทางเลือกเชิงกลยุทธ์สุดท้าย มุ่งเน้นไปที่ระบบการจัดการ เป็นระบบที่ส่งเสริมให้เกิด การสนับสนุน และการวัดกลยุทธ์ที่ เลือกไว้ เพื่อให้มีประสิทธิผลอย่างแท้จริง ระบบจะต้องได้รับการ ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนทั้งทางเลือก และความสามารถที่ ต้องการ
 21. 21. สรุป กลยุทธ์ เป็นกระบวนการที่ทาซ้าได้ ทุกส่วนมีอิทธิพลต่อสิ่งอื่น และจะต้องนามาพิจารณาร่วมกัน หัวใจของกลยุทธ์ตามที่ Lafleyและ Martinกล่าวไว้คือ การ ตัดสินใจเลือกสนามที่จะเล่น และการกาหนดวิธีการที่จะทาให้ คุณชนะ
 22. 22. Leroy Eimes

×