Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Man and machine

700 views

Published on

Beyond Automation: Strategy for remaining gainfully employed in the era of very smart machine
by Thomas H. Davenport and Julia Kirby

Published in: Business

Man and machine

 1. 1. พันเอก มารวย ส่งทานินทร์ maruays@hotmail.com 21 มิถุนายน 2558
 2. 2. By Thomas H. Davenport and Julia Kirby From Harvard Business Review June 2015
 3. 3. สรุปย่อสาหรับผู้บริหาร  ผู้ประพันธ์ได้ตรวจสอบกรณีของบุคลากรที่มีความรู้ ทางานร่วมกัน กับสมองกลในงานที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน พวกเขาพบว่า คนที่ฉลาด สามารถใช้ห้าวิธี ที่ทาให้เกิดความสงบสุขร่วมกับเครื่องจักร  บางคน ก้าวขึ้น (step up) ไปสู่ระดับของความรู้ความเข้าใจที่สูงขึ้น ที่ เครื่องกลไม่สามารถทาได้ บางคน ก้าวหลีก (step aside) โดยใช้ รูปแบบของปัญญาที่เครื่องสมองกลขาด บางคน ก้าวเข้าไป (step in) เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงการตัดสินใจของคอมพิวเตอร์ บางคน ก้าวแคบ (step narrowly) เป็นการเข้าสู่อาณาจักรที่แคบมากของ ความเชี่ยวชาญ และบางส่วน ก้าวไปข้างหน้า (step forward) โดยการ สร้างเครื่องกลรุ่นต่อไป และหาวิธีการใหม่เพื่อเพิ่มจุดแข็งของมนุษย์
 4. 4. เกริ่นนา  เป็นความจริงในตอนนี้ ที่การทางานแบบอัตโนมัติ กาลังก้าวมาถึงการ ทางานที่ใช้ความรู้ในรูปแบบของ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) (ดู สามยุคของการทางานอัตโนมัติ - Three eras of Automation ใน slide ถัดไป)  การทางานที่ใช้ความรู้ (Knowledge work) เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการ ตัดสินใจ และจาเป็นต้องใช้ผู้ที่มีการศึกษา ในยุคเศรษฐกิจที่พัฒนา แล้ว  แต่ในอนาคตอันใกล้มาก ที่นักวิเคราะห์ของ Gartner คือ Nigel Rayner กล่าวว่า งานจานวนมากของผู้บริหารที่ทาในวันนี้ จะเป็นไปโดย อัตโนมัติ (many of the things executives do today will be automated)
 5. 5. วางกรอบสถานการณ์ใหม่  คาถามแบบดั้งเดิมที่ว่า: จะทาอย่างไรเพื่อการดาเนินงานที่ทาโดย มนุษย์ สามารถทาได้มากขึ้นและราคาถูกลง ด้วยการใช้เครื่องจักรกล ทดแทน?  ขอให้กาหนดกรอบใหม่ว่า: อะไรคือสิ่งใหม่ที่บุคคลจะประสบ ความสาเร็จ หากพวกเขามีเครื่องช่วยคิดที่ดี ทางานให้กับพวกเขา?  เราสามารถวางกรอบใหม่ โดยเปลี่ยนภัยคุกคามของ ระบบอัตโนมัติ (automation) เป็นโอกาสสาหรับ การเสริมสร้าง (augmentation)  คนฉลาดใช้ห้าวิธี ที่จะทาให้เกิดความสงบสุขร่วมกันของพวกเขากับ เครื่องสมองกล
 6. 6. การเสริมสร้างคืออะไร  ระบบอัตโนมัติ (Automation) จะเริ่มต้นด้วยพื้นฐานของงานที่คน ทา และพยายามลดงานลง โดยใช้คอมพิวเตอร์ดาเนินการแทน เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย  การเสริมสร้าง (Augmentation) ในทางตรงกันข้าม หมายถึงการ เริ่มต้นด้วยสิ่งที่มนุษย์ทาในวันนี้ และหาวิธีการทางานให้ได้ลึก มากขึ้น มากกว่าที่จะลดงานลงโดยการใช้เครื่องจักร  แรงงานที่มีความรู้บางคน มองเห็นเรื่องนี้ ได้อย่างชัดเจน
 7. 7. ข้อมูลขนาดใหญ่  Camille Nicita ซีอีโอของ Gongos บริษัทในดีทรอยต์ ที่ช่วยวิเคราะห์ ให้ลูกค้าได้รับทราบข้อมูลของผู้บริโภค (ตามที่ข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) เผยให้เห็นทุกอย่างเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้ อ) ยอมรับว่า การ วิเคราะห์การตัดสินใจที่ซับซ้อนในข้อมูลขนาดใหญ่ จะช่วยค้นพบ ข้อมูลเชิงลึกใหม่ ๆ และมีความสาคัญ ที่คนของเธอมีโอกาสเจาะลึก และนาเสนอลูกค้าในเรื่อง "บริบท ความเป็นมนุษย์ และ ทาไม (why)" ที่อยู่เบื้องหลังข้อมูลขนาดใหญ่เหล่านั้น  ยังโชคดี ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ยังไม่ดีมากพอ ที่จะประมวลสิ่งที่ ต้องการเหล่านี้ ได้
 8. 8. กลยุทธ์การเสริมสร้าง  เครื่องอัจฉริยะ จะช่วยเราทางานให้มีความทันสมัยมากขึ้ น มีการ ตอบสนองดีขึ้น ให้เหมาะกับจุดแข็งของเรา  ผู้ประพันธ์เสนอการเปลี่ยนแปลงความคิด จากระบบอัตโนมัติมา เป็นส่งเสริมการเสริมสร้าง (From pursue automation to promoting augmentation) ซึ่งจะมีความหมายที่ลึกขึ้น สาหรับ วิธีการบริหารจัดการขององค์กร และบุคคลที่มีความมุ่งมั่นที่จะ ประสบความสาเร็จ  แรงงานที่มีความรู้จะมองเครื่องกลที่ฉลาด ในฐานะหุ้นส่วนและ ทางานร่วมกัน ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
 9. 9. การพิจารณาของการก้าวทั้ง 5 แบบ  สมมติว่า คอมพิวเตอร์เข้ามาอยู่ในสายของการทางานของคุณ และซอฟแวร์มีองค์ความรู้ที่คุณทางาน มีการตัดสินใจที่ดี เทียบเท่า (อาจจะดีกว่า) ผู้คน 90% ที่ทาอยู่ อะไรคือกลยุทธ์ ของคุณ ที่จะยังคงให้คุณอยู่ในอาชีพการงานได้?  จาก มุมมองของการเสริมสร้าง (augmentation perspective) บุคลากรอาจหาความสัมพันธ์ของพวกเขาที่มีกับเครื่องกล และ ปรับวิธีการทางานของพวกเขาได้ห้าวิธี
 10. 10. How you add value Example If this is your strategy, how do you prepare? Step up You may be senior management material-you better at considering the big picture than any computer is. A brand manager orchestrates all the activities required to position a brand successfully. Get that MBA or PhD and constantly challenge yourself to gain broader perspective on your work. Step aside You bring strengths to the table that aren’t about purely rational, codifiable cognition. A creative can intuit which concept will resonate with sophisticated customers. Develop your “multiple intelligences” beyond IQ and gain tacit knowledge through apprenticeships. Step in You understand how software makes routine decisions, so you monitor and modify its function and outputs. A pricing expert relies on computer to optimize pricing on a daily basis and intervenes as necessary for special cases or experiments. Pursue some STEM education and keep updating your business domain expertize. Step narrowly You specialize in somethings for which computer program has yet been develop (although theoretically it could be). A “wrap advertising” specialist has deep expertise in using vehicles as mobile billboards. Look for a narrow niche and master it by doing the work with focus and passion. Step forward You build the next generation or application of smart machines-perhaps for a vendor of them. A digital innovator seizes on a new way to use data to optimize some key decision, such as cable video ad buys. Stay at the cutting edge in computer science, artificial intelligence, and analytics. Learn to spot candidates for automation.
 11. 11. 1. ก้าวขึ้น (ให้อยู่สูงกว่า)  กลยุทธ์ที่ดีที่สุดของคุณอาจจะมุ่งสู่พื้นที่ทางปัญญาที่สูงขึ้น (head for still higher intellectual ground) ก็คือ ยังคงมีงานสาหรับผู้ที่มี ความสามารถ ในการคิดภาพใหญ่และในระดับที่สูงขึ้นของ นามธรรม ได้มากกว่าคอมพิวเตอร์  เป็นคาแนะนาเดียวกันกับที่มักจะได้รับคือ เมื่อระบบอัตโนมัติได้ ล้าเข้ามาในการทางานของมนุษย์: ให้เครื่องกลทาสิ่งที่อยู่ข้างใต้ คุณ และใช้โอกาสในการมีส่วนร่วมกับความสนใจที่อยู่สูงขึ้น
 12. 12. 1. ก้าวขึ้น (ต่อ)  หากการก้าวขึ้นเป็นวิธีการที่คุณเลือก คุณอาจจะต้องเล่าเรียนเป็น เวลานาน ได้ปริญญาโทหรือปริญญาเอกสาหรับใช้ในการสมัครงาน  เมื่ออยู่ภายในองค์กร วัตถุประสงค์ของคุณคือ ต้องรับทราบข้อมูล และความคิดสร้างสรรค์ ในวงกว้างพอที่จะเป็นส่วนหนึ่งของความ พยายาม ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและกลยุทธ์ เป็นการดีที่คุณ ปรารถนาจะมีบทบาทในฐานะผู้บริหารระดับสูง และคว้าโอกาสที่มี  หาวิธีพึ่งพาเครื่องจักรที่จะทางานสนองพื้นฐานทางปัญญาของคุณ โดยไม่สูญเสียความรู้วิธีการที่พวกมันทางาน
 13. 13. 2. ก้าวหลีก (ออกด้านข้าง)  การก้าวหลีก หมายถึงการใช้จุดแข็งทางจิตใจ ไม่ได้ใช้ความรู้ความ เข้าใจที่มีเหตุผล แต่อยู่บน ความฉลาดที่หลากหลาย (multiple Intelligences) คุณอาจจะมุ่งเน้นไปที่ "ความฉลาดด้านความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล" (Interpersonal and Intrapersonal intelligences) รู้ วิธีการที่จะทางานได้ดีกับคนอื่น ๆ และมีความเข้าใจผลประโยชน์ ของคุณเอง เป้าหมาย และจุดแข็ง  ตัวอย่างเช่น ศิลปิน นักกฎหมายอาวุโส สถาปนิก หรือที่ปรึกษา ค้นพบจุดแข็งที่พวกเขามี และให้เวลากับมันมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ในการทางาน ในขณะที่เครื่องจักรสามารถดาเนินการเสริมสร้าง ให้กับสิ่งที่พวกเขาทาได้ดีที่สุด
 14. 14. 2. ก้าวหลีก (ต่อ)  ถ้าการก้าวหลีกเป็นกลยุทธ์ของคุณ คุณจะต้องให้ความสาคัญกับ จุดแข็งส่วนตัวที่ค้นพบ (uncodified strengths) แล้วทางานอย่าง ขยันขันแข็ง เพื่อเพิ่มขีดระดับความสามารถ  คุณควรระบุผู้มีความสามารถอื่น ๆ ในวงการที่คุณอยู่ ติดตาม และหาวิธีที่จะทางานร่วมกับพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นผู้สมรู้ร่วมคิด หรือการฝึกงาน คุณอาจจะได้พัฒนาความความฉลาดที่คุณมี มากกว่าไอคิว ซึ่งมีคุณค่ามากกว่ามีการศึกษาที่ดี
 15. 15. 3. ก้าวเข้าไป (สู่ข้างใน)  ย้อนกลับไปในปี 1967 Peter Drucker กล่าวว่า "มันเป็นเรื่องของ คนปัญญาอ่อน" เมื่อได้เห็นความพยายามครั้งแรกในการทางาน ด้านความรู้โดยอัตโนมัติของคอมพิวเตอร์ แม้ในปัจจุบัน ตรรกะ ในการตัดสินใจของมัน ยังคงต้องการการปรับปรุงโดยมนุษย์ที่มี ความสามารถพิเศษเป็นครั้งคราว  เช่น เมื่อใช้คอมพิวเตอร์ตัดสินใจ เรามักจะต้องการคนที่สามารถ ก้าวเข้ามาช่วยเราจากแนวโน้มที่เลวร้ายที่สุด ซึ่งเป็นผู้ที่มี ความสามารถในการก้าวเข้าไป รู้วิธีที่จะตรวจสอบและ ปรับเปลี่ยนการทางานของคอมพิวเตอร์
 16. 16. 3. ก้าวเข้าไป (ต่อ)  มันเป็นการดีที่จะเน้นสภาพแวดล้อมของการเสริมสร้าง ที่ สนับสนุนซึ่งกันและกัน  เป็นจุดที่ทาให้คนสนับสนุนการศึกษา STEM (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ -Science, Technology, Engineering, and Math) มากขึ้น เพราะพวกเขามองเห็นว่า การ ทางานของโลกส่วนใหญ่ จะเป็นตาแหน่งของการก้าวเข้าไป  แต่ถ้านี้ เป็นกลยุทธ์ของคุณ คุณยังจะต้องพัฒนาการสังเกต การ แปล และการเชื่อมต่อกับมนุษย์
 17. 17. 4. ก้าวแคบ (รู้ลึกรู้จริง)  วิธีการนี้ จะเกี่ยวข้องกับการค้นหาความสามารถพิเศษของคุณ ที่ ไม่เป็นการประหยัดหากใช้การทางานโดยอัตโนมัติ  Gary Joyal มีชีวิตที่ดี โดยการเชื่อมต่อผู้ซื้อและผู้ขายแฟรนไชส์ ของดังกิ้ นโดนัท หนังสือพิมพ์ Boston Globe กล่าวว่า Joyal "ใช้ ความรู้สารานุกรมแฟรนไชส์ของเขา และสถานการณ์ครอบครัว การลงทุนรายได้ และแผนอสังหาริมทรัพย์ของพวกเขาเหล่านั้น ทาให้ตนเองเป็นผู้เล่นที่ขาดไม่ได้ สาหรับทั้งผู้ซื้ อและผู้ขาย" เขา เป็นนายหน้าที่มีมูลค่าของข้อเสนอกว่าห้าร้อยล้านดอลลาร์
 18. 18. 4. ก้าวแคบ (ต่อ)  บรรดาผู้ที่ก้าวแคบ เป็นค้นหาความเป็นเฉพาะตัวและลงในส่วน ลึก แม้ว่าส่วนใหญ่ของพวกเขาได้รับประโยชน์จากการศึกษา อย่างเป็นทางการ ความเชี่ยวชาญที่เป็นแหล่งรายได้ของพวกเขา มาจากการฝึกงาน การฝึกอบรม และมุ่งเน้นการมีระเบียบวินัย  ในกรณีนี้ กลยุทธ์ของคุณเริ่มต้นด้วยสร้างชื่อให้ตัวเองที่ลึกไป เป็นไมล์กว้างเป็นนิ้ ว เครื่องกลเสริมคุณอย่างไร? คุณต้องสร้าง ฐานข้อมูลของคุณเองและทาเป็นปัจจุบัน มีการเชื่อมต่อกับระบบ ที่รวมการส่งออกเฉพาะของคุณ ร่วมกับของคนอื่น ๆ ด้วย
 19. 19. 5. ก้าวไปข้างหน้า  การก้าวไปข้างหน้าหมายถึงการสร้างคอมพิวเตอร์รุ่นต่อไปและ เครื่องมือ AI (Artificial Intelligence)  เป็นความจริงที่ว่าทุกเครื่องจักรที่ดี มีคนอยู่เบื้องหลัง ความเป็นจริงมี หลายคน โดยมีใครบางคนสนองตอบความต้องการของมนุษย์สาหรับ ระบบที่ดีกว่า บางคนเป็นคนเขียนรหัส และคนออกแบบ ภายใต้ เงื่อนไขที่จะนามาใช้งาน  เห็นได้ชัดว่า นี่เป็นดินแดนคนทางานที่จาเป็นต้องมีทักษะ ความรู้ที่ แข็งแกร่ง ในวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปัญญาประดิษฐ์ และการ วิเคราะห์ (computer science, artificial intelligence, and analytics)
 20. 20. 5. ก้าวไปข้างหน้า (ต่อ)  ก้าวไปข้างหน้า หมายถึงการยกระดับเครื่องจักรขึ้นสู่ระดับถัดไป ที่เกี่ยวข้องกับซอฟแวร์เป็นอย่างมาก โอกาสต่อไปที่เหมาะสม สาหรับระบบอัตโนมัติ ต้องมีมากกว่าด้านเทคนิค  ถ้านี่คือกลยุทธ์ของคุณ คุณจะถึงของเขตด้านบนสุดได้ ถ้าคุณ สามารถคิดนอกกรอบ รับรู้สิ่งที่คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันยังขาด และนึกเห็นเครื่องมือที่ยังไม่มีอยู่
 21. 21. เหตุใดนายจ้าง (ควร) ชอบการเสริมสร้าง  การนาการเสริมสร้างมาใช้งาน นายจ้างจะต้องมีความเชื่อมั่นว่า การรวมกันของมนุษย์และคอมพิวเตอร์ จะดีกว่าทางานเพียงด้าน เดียว ความสาเร็จขององค์กร ขึ้นอยู่กับการเน้นการสร้าง นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง มากกว่าควบคุมค่าใช้จ่าย  ในยุคของนวัตกรรม เป็นการเน้นที่ด้านบุคลากร ว่าพวกเขาเป็น แหล่งที่มาของความคิดรุ่นต่อไป และเป็นองค์ประกอบของการ ดาเนินงาน ที่คู่แข่งจะเลียนแบบได้ยากที่สุด
 22. 22. การชนะในสนามแข่งขันที่ต่างออกไป  กลยุทธ์ในระยะยาวสาหรับนายจ้างและลูกจ้างคือ การมอง เครื่องจักรในฐานะหุ้นส่วนและพันธมิตร ในการทางานที่ใช้ ความรู้  ด้วยการเน้นการเสริมสร้าง สามารถลดภัยคุกคามของระบบ อัตโนมัติ และเป็นการร่วมกับเครื่องจักร ในการแข่งขันการวิ่ง ประเภททีมมากกว่าประเภทเดี่ยว  ผู้ที่มีความสามารถในการถ่ายโอนกระบองไปและกลับได้อย่าง ราบรื่นกับคอมพิวเตอร์ จะเป็นผู้ชนะ
 23. 23. Albert Einstein

×