Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Leadership series 6 of 6 forums and town hall meetings

Running Effective Employee Forums and Town Hall Meetings (6 of 6 : Leadership series)
Studer Group
Outcomes Driven Communication Series

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Leadership series 6 of 6 forums and town hall meetings

 1. 1. พ.อ. มารวย ส่งทานินทร์ ที่ปรึกษาศูนย์อานวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า 24 พ.ย. 2555
 2. 2. หมายเหตุ มีรายละเอียดอยู่ในช่อง Notes ใต้แผ่น slide (เป็ นภาษาอังกฤษ)
 3. 3.    การนาเสนอนี้เป็ นตอนสุดท้ายของชุด ของเรืองการสื่อสารที่มี ่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความเชื่อมโยง และมีความ สมาเสมอทั ่วทั้งองค์กร ่ เป้ าประสงค์เพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ วิธีการปฏิบตที่เป็ น ั ิ เลิศ ทุกเรื่องเป็ นประโยชน์ตอผูนาองค์กร ในการสื่อสารอย่างเป็ น ่ ้ ระบบ และเป็ นวิถีสูการเป็ น องค์กรทีมีสมรรถนะสูง ่ ่
 4. 4.  การประชุมใหญ่ขององค์กร เป็ นกุญแจสาคัญประการ หนึ่ง ในการสร้างความเชื่อมโยงทั ่วทั้งองค์กร  มีเหตุผล 4 ประการว่า เพราะเหตุใด การประชุมใหญ่ของ องค์กรจึงมีความสาคัญ
 5. 5.     1. เป็ นการบอกเล่าถึงสภาวะแวดล้อมภายนอกล่าสุด (provide updates on the external environment) ความท้าทายของวงการการดูแลรักษาสุขภาพ คือสภาวะ แวดล้อมภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในฐานะผูนา ควรให้บุคลากรมีความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการ ้ เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ดังนั้น การประชุมใหญ่จงเป็ นโอกาสทีเหมาะสมในการแจ้ง ึ ่ เรืองราวล่าสุด ให้เกิดความชัดเจนของข่าวสารเชื่อมโยงทั ่วทั้ง ่ องค์กร และถือเป็ นโอกาสตอบคาถามที่บุคลากรยังไม่เข้าใจ
 6. 6.    2. เพื่อฉลองชัยชนะ ไม่ว่าเป็ นขององค์กร หรือหน่วยงาน (to celebrate wins, whether organization-wide or within individual departments) เราใช้โอกาสนี้ยกย่องหน่วยงานที่มีผลงานที่ดี เช่น บรรลุเป้ า หมายความพึงพอใจของผูป่วย แสดงความยินดีสปดาห์การ ้ ั พยาบาล หรือการได้รบจดหมายชมเชยจากผูป่วย ั ้ การฉลองความสาเร็จเป็ นการกระตุนเตือนเป้ าหมายการทางาน ้ ด้านการรักษาพยาบาล นั ่นคือการช่วยเหลือผูที่เจ็บไข้ได้ป่วย ้
 7. 7.    3.ระบุช่องว่างที่ยงมีขององค์กร (address any gaps in the ั organization) บางครั้ง แผนกผูป่วยในทาผลงานได้ตามเป้ าประสงค์ แต่แผนก ้ ผูป่วยฉุกเฉินอาจยังทาไม่ได้ตามเป้ าหมาย ในการประชุมใหญ่ ้ อาจชี้แจงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นระหว่างแผนก หรือต่อองค์กร โดยรวมได้ เพื่อใช้เป็ นเวทีหากลยุทธ์ในการแก้ไข ประสบการณ์ที่ไม่ดีในห้องฉุกเฉิน เช่นการรอคอยเป็ นระยะ เวลานาน ที่ทาให้ผป่วยปฏิเสธการรักษา อาจส่งผลกระทบต่อ ู้ ภาพลักษณ์ขององค์กรในการดาเนินงาน
 8. 8.    4. ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลสะท้อนกลับ (share feedback) เป็ นการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่องการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อม ในการทางานของบุคลากร ผูนาสามารถจัดระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลสะท้อนกลับ โดยให้ ้ บุคลากรเขียนคาถามส่งมาล่วงหน้า แล้วคัดเลือกนามาตอบในที่ ประชุมใหญ่ อีกทางหนึ่งคือ การให้บุคลากรลงคะแนนให้กบองค์กร ผูนา หรือ ั ้ หัวหน้าหน่วย ในหัวข้อต่าง ๆ เพื่อจะได้นาโอกาสพัฒนามา ปรับปรุงต่อไป
 9. 9.    การประชุมใหญ่ เป็ นเวทีที่ดีในการอธิบายกระบวนการใหม่ ๆ หรือการพัฒนาองค์กรในรูปแบบใหม่ เพื่อชี้แจงสาเหตุของการ เปลี่ยนแปลง เช่น การนากระบวนการที่เป็ นเลิศมาใช้ในโรงพยาบาล ผูนาจะ ้ ได้ถือโอกาสอธิบายว่า กระบวนการใหม่น้ ี จะส่งผลในการดูแล รักษาผูป่วยให้ดีข้ ึนได้อย่างไร ้ การอธิบายเพราะเหตุใด (why) เป็ นการลดความกังวลให้กบ ั บุคลากร และบ่งบอกเหตุผลที่ผนาเลือกวิธีการดังทีกล่าวมาใช้ ู้ ่
 10. 10.   จากการนาเสนอทั้ง 6 ตอน เป็ นเรืองการเพิ่มประสิทธิภาพและ ่ ประสิทธิผลของการสื่อสารภายในองค์กร ให้เกิดความเชื่อมโยง และมีความครอบคลุมทั ่วทั้งองค์กร ของแนวทางการปฏิบตที่ ั ิ เป็ นเลิศขององค์กรภาคการรักษาพยาบาล การนาไปใช้ประโยชน์ ขึ้นกับบริบทขององค์กร ทีจะนาไปทดลอง ่ หรือดัดแปลงได้ตามความเหมาะสม
 11. 11. Whether you think you can or think you can't - you are right  Henry Ford

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • saicholsington

  Jan. 28, 2015
 • lkp843

  Sep. 5, 2016
 • natthidas

  Nov. 29, 2016

Running Effective Employee Forums and Town Hall Meetings (6 of 6 : Leadership series) Studer Group Outcomes Driven Communication Series

Views

Total views

347

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1

Actions

Downloads

16

Shares

0

Comments

0

Likes

3

×