Kpi

2,751 views

Published on

Key Performance Indicators

Published in: Business

Kpi

 1. 1. KPI “ตัวชี้วดความสาเร็จ” ั พ.ท. มารวย ส่ งทานินทร์ กองทันตกรรม รพ. พระมงกุฎเกล้า 15 ม.ค. 46
 2. 2. Key Performance Indicators จากการสื บค้ นทางอินเตอร์ เน็ต พบว่ ามีอยู่ 789,000 หัวข้ อที่เกียวข้ อง ่ ประกอบด้ วยบริษทธุรกิจเอกชน หน่ วยงานรัฐบาล ั มหาวิทยาลัย ในอเมริกา ยุโรป และเอเชีย ทีใช้ KPI ่ นาเสนอผลงาน
 3. 3. KPI คืออะไร ตัวชี้วด หรื อ ดัชนี ทีใช้ ในการประเมินความสาเร็จ ั ่ ในด้ านต่ าง ๆ ขององค์ กร
 4. 4. คุณสมบัตของ KPI ิ แสดงถึงพันธกิจขององค์ กร ต่ อเป้ าหมายที่ต้ งไว้ ั สามารถวัดได้ และอธิบายผลได้ อย่ างชั ดเจน
 5. 5. ประโยชน์ ของ KPI ใช้ วดผลงานตามเกณฑ์ มาตรฐานที่กาหนดไว้ ั นาข้ อมูลใช้ พฒนาและปรับปรุ งงาน ั
 6. 6. แนวทางการจัดทา KPI แนวทางระบบวัดผลการดาเนินงานแบบดุลยภาพ Balanced Scorecard (BSC) อาศัยการจัดทาปัจจัยหลักแห่ งความสาเร็จ Critical Success Factors (CSF) อาศัยการจัดทา Key Result Areas (KRA) อาศัยการถาม-ตอบ Questioning & Response
 7. 7. 1. Questioning & Response (Q&R) ผู้บริหารตั้งคาถามทีอยากทราบ เช่ น ต้ นทุน OPD, ่ ระยะเวลารอคอย, ความพึงพอใจ ฯลฯ  ขึนกับวิสัยทัศน์ และประสบการณ์ ของผู้บริหาร ้
 8. 8. 2. Key Result Areas (KRA) ค้ นหาความต้ องการของลูกค้ า เช่ น อย่ างถูกต้ อง, ตรงเวลา, ผิดพลาดน้ อย, เรียบร้ อย ฯลฯ ในทาง HA คือ ประเด็นสาคัญในการพัฒนาคุณภาพ ( 9 มิตของคุณภาพ) Accessibility, Accountability, ิ Appropriateness, Continuity, Competency, Efficiency, Effectiveness, Safety, Patient’s Right & Dignity
 9. 9. 3. Critical Success Factors (CSF) สาหรับองค์ กรที่ยงไม่ ได้ จัดทา BSC ั โดย กาหนดยุทธศาสตร์ องค์ กร แล้ วหาเครื่ องชี้วด ั มี ปัจจัย, แนวทาง, หรื อหลักการ เพื่อให้ องค์ กร สามารถบรรลุวสัยทัศน์ ิ รพ. พระมงกุฎเกล้ า จัดทายุทธศาสตร์ 9 ข้ อแล้ ว (แต่ ยังไม่ ได้ กาหนดเครื่ องชี้วดของแต่ ละยุทธศาสตร์ ) ั
 10. 10. CSFs FINANCIAL PERSPECTIVE KPIs Target Initiative CSFs CSFs VISION & MISSION EXTERNAL PERSPECTIVE KPIs Target Initiative INTERNAL PERSPECTIVE KPIs CSFs INNOVATION PERSPECTIVE KPIs Target Initiative Target Initiative
 11. 11. 4. Balanced Scorecard (BSC) Professor Robert Kaplan (Harvard University) & Dr. David Norton Harvard Business Review 1992 Harvard Business Review : BSC เป็ นหนึ่งใน เครื่ องมือทางด้ านการจัดการ ที่มีผลกระทบต่ อ องค์ กรธุรกิจมากทีสุดเครื่ องมือหนึ่ง ในรอบ 75 ปี ่
 12. 12. BSC คืออะไร ? เครื่ องมือทางด้ านการจัดการทีช่วยในการนากลยุทธ์ ่ ไปสู่ การปฏิบัติ (Strategic Implementation) โดย อาศัยการวัดหรื อการประเมิน (Measurement) ที่จะ ช่ วยทาให้ องค์ กรเกิดความสอดคล้ องเป็ นอันหนึ่งอัน เดียวกัน และมุ่งเน้ นในสิ่ งทีมีความสาคัญต่ อ ่ ความสาเร็จขององค์กร (Alignment and Focused)
 13. 13. Objective FINANCIAL PERSPECTIVE KPIs Target Initiative Objective Objective VISION & STRATEGY CUSTOMER PERSPECTIVE KPIs Target Initiative KPIs Objective LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE KPIs Target INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE Initiative Target Initiative
 14. 14. ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วด ั พัฒนาความรู้ บุคลากรที่ จานวนวัน และทักษะ เกียวข้ องกับการ ในการรับ ่ ของบุคลากร ให้ บริการมี การ พัฒนาการด้ าน ฝึ กอบรม ความรู้และทักษะ ของบุคลากร ทีสาคัญอย่ าง ่ ต่ อปี ต่ อเนื่อง ร้ อยละของ งบการ พัฒนาและ Learning and Growth ฝึ กอบรมเมื่อ Perspective เทียบกับ งบประมาณ รวม ข้ อมูล พืนฐาน ้ เป้าหมาย กิจกรรม 5 วัน 10 วัน 2% 5% จัดทา แผนพัฒนา และฝึ กอบรม ด้ านวิชาชีพ ของบุคลากร ทุกประเภท จัดการฝึ ก อบรม ESB และ HA อย่ าง สมาเสมอ ่
 15. 15. KPI (Key Performance Indicator) S = specific  M = measurable  A = achievable  R = realistic  T = time-based 
 16. 16. ค่ าของ KPIs แสดงเป็ นตัวเลขในลักษณะของ ร้ อยละ ( Percentage )  สั ดส่ วน ( Proportion )  อัตรา ( Rate )  อัตราส่ วน ( Ratio )  จานวน ( Number )  ค่ าเฉลีย ( Average or Mean ) ่ 
 17. 17. การประเมินคุณภาพของ KPIs  Data Availability  Data Accuracy  Timeliness of Data  Cost of Data Collection  Clarity of KPI  Validity of KPI  Comparability of KPI  Relationship with other KPI
 18. 18. ความสอดคล้ องของ KPI ในองค์ กร แนวทางการปฏิบัติ มี 2 แนวทาง Top-Down approach โดยผู้บริหารระดับสู ง กาหนดเลยว่ า KPIs ของผู้ใต้ บังคับบัญชาควร ประกอบด้ วยอะไรบ้ าง  ผู้บริ หารและพนักงานแต่ ละระดับร่ วมกันกาหนด KPIs ของหน่ วยงานระดับตน โดยจะต้ อง สอดคล้ องและเกือกูลต่ อ KPIs ขององค์ กร ้ 
 19. 19. การใช้ KPI เพื่องานพัฒนา ค้ นหา Baseline data กาหนด Targets เพิม Targets ่ KPI เป็ นเครื่ องมือในการ เปลียนวัฒนธรรมการทางาน ่ Targets สู งตามทีต้องการและคงที่ ่ ปรับเป็ นงานประจา
 20. 20. KPI Matrix แผนก A แผนก B KPI 101 O S KPI 102 S S KPI 103 O KPI 104 KPI 105 S O = Owner S = Supporter แผนก C ทีม A S S S S O O ทีม B O S
 21. 21. THE END KPI ใช้ ประเมิน และ พัฒนา

×