Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Baldrige awareness series 6 focus on the future

382 views

Published on

Core Value Focus on the Future
Understanding the short- and longer-term factors that affect your organization and marketplace.

Published in: Business
 • Be the first to comment

Baldrige awareness series 6 focus on the future

 1. 1. การมุงเน้ นอนาคต ่ พ.อ. มารวย ส่งทานินทร์ ที่ปรึกษาศูนย์อานวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้ า 5 ต.ค. 2555 MAKE THE MOST OF ALL YOUR MOVING PARTS
 2. 2. Core Value Focus on the Future Developed by the Tennessee Center for Performance Excellence with funding by the Baldrige Performance Excellence Program and in cooperation with the Alliance for Performance Excellence.
 3. 3. Focus on the Future • อะไรคือสิ่งที่ตรงกันข้ ามการมุงเน้ นอนาคต? ่ • อะไรคือ ลักษณะ, นโยบาย, กระบวนการ ขององค์กรที่ทาในสิงตรง ่ ข้ ามการมุงเน้ นอนาคต? ่ หมายเหตุ คาตอบของทุกคาถาม จะอยู่ในช่อง Notes ใต้ แผ่น slide (เป็ นภาษาอังกฤษ) MAKE THE MOST OF ALL YOUR MOVING PARTS
 4. 4. Sustainability • ความยังยืน คือผลสาเร็จของความสามารถในการเตรี ยมพร้ อม เพื่อ ่ ธุรกิจในอนาคต, การตลาด, และสิ่งแวดล้ อมของการปฏิบติการ ั • องค์กรจะทาให้ เกิดความยังยืนได้ อย่างไร? ่ MAKE THE MOST OF ALL YOUR MOVING PARTS
 5. 5. Future Orientation Entails • เป็ นการมองเกินไตรมาส – แล้ วในมุมมองขององค์กรของท่านคืออะไร? • การมุ่งมันต่อผู้มีสวนได้ สวนเสียในระยะยาว ่ ่ ่ – – – – – – ลูกค้ า บุคลากร ผู้สงมอบ/พันธมิตร ่ ผู้ถือหุ้น ประชาคม ชุมชนของท่าน • ความมุ่งมันระยะยาวที่มีต่อผู้มีสวนได้ สวนเสียของท่านคืออะไร? ่ ่ ่ MAKE THE MOST OF ALL YOUR MOVING PARTS
 6. 6. Factors Anticipated in Planning • • • • • • • • • • ความคาดหวังของลูกค้ า การเปลี่ยนแปลงของกลุมลูกค้ าและการตลาด ่ ธุรกิจใหม่และโอกาสในการหาพันธมิตร การตลาดระดับโลก การพัฒนาบุคลากรและความจาเป็ นในการจ้ างงาน (ความสามารถและความพอเพียง) การพัฒนาของเทคโนโลยี รูปแบบของธุรกิจใหม่ การขับเคลื่อนกลยุทธ์ของคูแข่งขัน ่ การวิวฒนาการของข้ อบังคับทางกฏหมาย ั การเปลี่ยนแปลงความต้ องการของชุมชนและสังคม MAKE THE MOST OF ALL YOUR MOVING PARTS
 7. 7. Planning Elements • บริษัทจะนาปัจจัยเหล่านี ้ไปใช้ ในการวางแผนได้ อย่างไร? • อะไรทาให้ มนใจได้ วาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์จะถูกนาไปปฏิบติ? ั่ ่ ั – มีการจัดสรรทรัพยากร(การเงิน,บุคคล)ที่จาเป็ นต้ องใช้ ในการนาวัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ไปสูการปฏิบติ ่ ั MAKE THE MOST OF ALL YOUR MOVING PARTS
 8. 8. Other Aspects of Focusing on the Future • การพัฒนา: – ผู้นา – บุคลากร – ผู้สงมอบ ่ • การมีแผนสืบทอดตาแหน่งของผู้นา • โอกาสในการสร้ างนวัตกรรม • ให้ ความสนใจต่อข้ อห่วงใยในเรื่ องความรับผิดชอบต่อสังคม MAKE THE MOST OF ALL YOUR MOVING PARTS
 9. 9. Focus on the Future The Bama Companies, Inc. • Privately held corporation; Tulsa, Okalahoma • Leading developer and manufacture of frozen, ready-to-use food products served by quick service and casual dining restaurant chains • 1,100 employees • Over $200 million a year in revenues MAKE THE MOST OF ALL YOUR MOVING PARTS
 10. 10. The Bama Companies, Inc. Strategic Planning Process–Prometheus • กฏ 4 ข้ อของความสาเร็จด้ านกลยุทธ์ – – – – Where – การออกแบบอนาคต What – ตังเป้าหมายเพื่อความสาเร็จ ้ How – รณรงค์เพื่อชัยชนะ (การทาให้ สาเร็จ) Exit – จบอย่างสวยงาม MAKE THE MOST OF ALL YOUR MOVING PARTS
 11. 11. Bama’s Future Picture • เพื่อความมังคังของบุคลากร, ชุมชน, และผู้ถือหุ้น (People) ่ ่ • มีนวัตกรรม, ผลิตภัณฑ์ที่มีความอร่อย (Innovation) • ได้ รับรางวัล Baldrige (Continuous Improvement) • มีชื่อเสียงด้ านคุณภาพ, ความปลอดภัย, รสชาติดี, มีคณค่า, และมี ุ ความซื่อสัตย์ (Customer) • บริษัทพันล้ านเหรี ยญ (Financial) MAKE THE MOST OF ALL YOUR MOVING PARTS
 12. 12. The Bama Companies, Inc. Long Term Commitments • ผู้สงมอบ ่ (ส่วนมากทาธุรกิจร่วมกันเกินกว่า 10 ปี ) • Customers (ลูกค้ าสาคัญคือผู้มีอายุ 37 ปี และ 11 ปี ) MAKE THE MOST OF ALL YOUR MOVING PARTS
 13. 13. Review Focus on the Future Why should an organization focus on the future?(question of sustainability) What is meant by focusing on the future? (looking beyond this quarter, willingness to make long term commitments with key stakeholders)
 14. 14. Which Categories are influenced by the Core Value Focus on the Future and why?
 15. 15. Prioritize and Select Strength or OFI to Further Develop

×