Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ความคล่องตัว
พ.อ. มารวย ส่งทานินทร์
ที่ปรึกษาศูนย์อานวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้ า
6 ต.ค.2555

MAKE THE MOST OF ALL YOUR
MOVING...
Core Value
Agility
Developed by the Tennessee Center for Performance Excellence with funding by
the Baldrige Performance E...
Agility
•
•
•
•

ให้ คิดถึงการแข่งกีฬา
ความคล่องตัวหมายถึงอะไร?
คิดถึงองค์กร
ความคล่องตัวในองค์กรหมายถึงอะไร?

หมายเหตุ
คา...
Components of Agility
•
•
•

ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความอ่อนตัว
การย่นระยะเวลาในการตอบสนองอย่างมีนยสาค...
Components of Agility
• ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความอ่อนตัว
– มีประเด็นหรื อหัวข้ ออะไรบ้ างที่สมควรทาใ...
Components of Agility
•
•

ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความอ่อนตัว
การย่นระยะเวลาในการตอบสนองอย่างมีนยสาคัญ...
What is Needed to Effect Major
Improvement in Response Time
• มีระบบงานใหม่
• จัดหน่วยงานและกระบวนการที่มีความเรี ยบง่าย
–...
The Work System

Customers

Products
& Services

Processes and
Activities

Participants

Information

Technologies

Basic
...
Empowered

Responsibility

การให้ ความรู้, อานาจ, และความรับผิดชอบในการตัดสินใจ รวมถึงสามารถ
ดาเนินการเพื่อให้ เกิดผลลัพธ์...
Components of Agility
•
•
•

ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความอ่อนตัว
การย่นระยะเวลาในการตอบสนองอย่างมีนยสาค...
Stage-to-Stage New Product Integration
Idea or
Discovery

Scoping

Business
Case

Development

Testing
And
Validation
Comm...
What types of measures would you need to
track to assess your ability to be agile?
• การวัดรอบระยะเวลา (Cycle Time)
– เวลา...
Time improvements often drive
simultaneous improvements in other areas
•
•
•
•
•
•

ระบบงาน
องค์กร
คุณภาพ
ค่าใช้ จ่าย
การบ...
Agility: The Bama Companies, Inc.
• ตัวอย่าง 2004 Baldrige Award Winner –
Manufacturing
• Located in Tulsa, Oklahoma
• Man...
The Bama Companies, Inc.
Respond to Changes in Customer Needs

• BOMP – Business & Opportunity
Management Process
• VAST –...
The Bama Companies, Inc.
BOMP
Listening
& Learning
Process

Initiate Business
Opportunity Projects

Produce
Samples
(Produ...
The Bama Companies, Inc.
Results of Agility
• ได้ รับรางวัล Pizza Hut’s Innovator of the Year 3
ปี ติดต่อกัน
• ยอดขายของผล...
Review Agility
How would you define Agility? Looking for the word flexibility.
Ability to adapt and change as the situatio...
Prioritize and Select Strength or
OFI to Further Develop
Baldrige awareness series 5  agility
Baldrige awareness series 5  agility
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Baldrige awareness series 5 agility

371 views

Published on

Core Value Agility
Looking for the word flexibility.
Ability to adapt and change as the situation changes.

Published in: Business
 • Be the first to comment

Baldrige awareness series 5 agility

 1. 1. ความคล่องตัว พ.อ. มารวย ส่งทานินทร์ ที่ปรึกษาศูนย์อานวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้ า 6 ต.ค.2555 MAKE THE MOST OF ALL YOUR MOVING PARTS
 2. 2. Core Value Agility Developed by the Tennessee Center for Performance Excellence with funding by the Baldrige Performance Excellence Program and in cooperation with the Alliance for Performance Excellence.
 3. 3. Agility • • • • ให้ คิดถึงการแข่งกีฬา ความคล่องตัวหมายถึงอะไร? คิดถึงองค์กร ความคล่องตัวในองค์กรหมายถึงอะไร? หมายเหตุ คาตอบของทุกคาถาม จะอยู่ในช่อง Notes ใต้ แผ่น slide (เป็ นภาษาอังกฤษ) MAKE THE MOST OF ALL YOUR MOVING PARTS
 4. 4. Components of Agility • • • ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความอ่อนตัว การย่นระยะเวลาในการตอบสนองอย่างมีนยสาคัญ ั การพัฒนารอบเวลาของการสร้ างนวัตกรรม MAKE THE MOST OF ALL YOUR MOVING PARTS
 5. 5. Components of Agility • ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความอ่อนตัว – มีประเด็นหรื อหัวข้ ออะไรบ้ างที่สมควรทาให้ เร็วขึ ้น? – อะไรคือสิงที่ช่วยให้ องค์กรสามารถทาให้ เร็วขึ ้นได้ ? ่ MAKE THE MOST OF ALL YOUR MOVING PARTS
 6. 6. Components of Agility • • ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความอ่อนตัว การย่นระยะเวลาในการตอบสนองอย่างมีนยสาคัญ ั MAKE THE MOST OF ALL YOUR MOVING PARTS
 7. 7. What is Needed to Effect Major Improvement in Response Time • มีระบบงานใหม่ • จัดหน่วยงานและกระบวนการที่มีความเรี ยบง่าย – เขียนสายธารการทางานแล้ วพัฒนาหรื อกาจัดขันตอนที่เป็ นความสูญเปล่า ้ • ความสามารถในการเปลี่ยนที่รวดเร็วจากกระบวนการหนึ่งไปสูอีกกระบวนการ ่ หนึง ่ – – กระบวนการส่งต่องานที่เป็ นระบบ มีมาตรฐาน “การเปลี่ยน” อะไหล่และการปรับแต่งเครื่ องมือ • การฝึ กฝนข้ ามสายงานและมอบอานาจให้ กบบุคลากร ั MAKE THE MOST OF ALL YOUR MOVING PARTS
 8. 8. The Work System Customers Products & Services Processes and Activities Participants Information Technologies Basic Infrastructure MAKE THE MOST OF ALL YOUR MOVING PARTS
 9. 9. Empowered Responsibility การให้ ความรู้, อานาจ, และความรับผิดชอบในการตัดสินใจ รวมถึงสามารถ ดาเนินการเพื่อให้ เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการ Accountability Results Knowledge MAKE THE MOST OF ALL YOUR MOVING PARTS
 10. 10. Components of Agility • • • ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความอ่อนตัว การย่นระยะเวลาในการตอบสนองอย่างมีนยสาคัญ ั การพัฒนารอบเวลาของการสร้ างนวัตกรรม MAKE THE MOST OF ALL YOUR MOVING PARTS
 11. 11. Stage-to-Stage New Product Integration Idea or Discovery Scoping Business Case Development Testing And Validation Commercialization Product Launch ค้ นพบโอกาสพัฒนา การประเมินอย่างรวดเร็ วด้ านเทคนิคของโครงการ ความแป็ นไปได้ ด้านเทคนิค, การตลาด, และทางธุรกิจ นาแผนงานไปทดสอบเพื่อการใช้ งานได้ จริ ง เป็ นผลิตภัณฑ์, กระบวนการผลิต, เป็ นที่ยอมรับของลูกค้ า, และด้ านเศรษฐศาสตร์ ผลิตเต็มรูปแบบ MAKE THE MOST OF ALL YOUR MOVING PARTS
 12. 12. What types of measures would you need to track to assess your ability to be agile? • การวัดรอบระยะเวลา (Cycle Time) – เวลาที่ใช้ ทงหมดตังแต่เริ่มกระบวนการจนจบ ซึงระบุได้ โดยลูกค้ าและตัว ั้ ้ ่ ท่าน – ช่วยยกตัวอย่าง? MAKE THE MOST OF ALL YOUR MOVING PARTS
 13. 13. Time improvements often drive simultaneous improvements in other areas • • • • • • ระบบงาน องค์กร คุณภาพ ค่าใช้ จ่าย การบูรณาการห่วงโช่อปทาน ุ ผลิตภาพ MAKE THE MOST OF ALL YOUR MOVING PARTS
 14. 14. Agility: The Bama Companies, Inc. • ตัวอย่าง 2004 Baldrige Award Winner – Manufacturing • Located in Tulsa, Oklahoma • Manufactures frozen ready-to-use food products for the Quick Service Restaurant Industry, Casual Dining and Family Dining chains. • Three main products are hand-held pies, biscuits, and pizza crust. • 874 Employees (2004) MAKE THE MOST OF ALL YOUR MOVING PARTS
 15. 15. The Bama Companies, Inc. Respond to Changes in Customer Needs • BOMP – Business & Opportunity Management Process • VAST – Verbatim Analysis Sorting Table • QFD – Quality Functional Deployment • PVS – Product Vision Specification System MAKE THE MOST OF ALL YOUR MOVING PARTS
 16. 16. The Bama Companies, Inc. BOMP Listening & Learning Process Initiate Business Opportunity Projects Produce Samples (Product Dev Process) Gain Customer Approval (Target Product Established) Commercialize Produce MAKE THE MOST OF ALL YOUR MOVING PARTS
 17. 17. The Bama Companies, Inc. Results of Agility • ได้ รับรางวัล Pizza Hut’s Innovator of the Year 3 ปี ติดต่อกัน • ยอดขายของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็ นนวัตกรรม จากร้ อยละ.05 เป็ นร้ อย ละ25 ในระยะเวลา5ปี • ระยะรอบเวลาของการเริ่มโครงการจนจบโครงการจาก 60 สัปดาห์ เป็ น 40 สัปดาห์ MAKE THE MOST OF ALL YOUR MOVING PARTS
 18. 18. Review Agility How would you define Agility? Looking for the word flexibility. Ability to adapt and change as the situation changes.
 19. 19. Prioritize and Select Strength or OFI to Further Develop

×