Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

7 leadership lessons

411 views

Published on

7 Leadership Lessons From the SEALs Commander Who Got bin Laden
BY Bill Murphy Jr.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

7 leadership lessons

 1. 1. พันเอก มารวย ส่งทานินทร์ 24 กุมภาพันธ์ 2557
 2. 2. BY BILL MURPHY JR.
 3. 3.    ไม่นานนักที่ผ่านมา หน่วย U.S. Navy SEALs เข้าปฏิบตการสังหาร ั ิ Osama bin Laden ในปากีสถาน ที่เป็ นประวัตศาสตร์สาคัญชิ้น ิ หนึ่งของหน่วยรบพิเศษของอเมริกา ผูที่วางแผนคือ พลเรือเอก ้ William McRaven ซึ่งเคยปฏิบตหน้าที่ในทุกระดับของหน่วย ั ิ SEALs McRaven ได้กล่าวสุนทรพจน์ที่ West Point เรื่องบทเรียนจากการ ปฏิบตหน้าที่ในกองทัพมา 36 ปี ั ิ ซึ่งการนาในกองทัพ สามารถนามาใช้ได้กบธุรกิจ หรือในการ ั ดาเนินชีวิตได้เช่นกัน
 4. 4.   1. เป็ นเรืองของคน ภาวะผูนาเป็ นเรืองที่ยาก เพราะเป็ นเรืองของ ่ ้ ่ ่ การมีเป้ าประสงค์ที่ชดเจน และวางแผนเพื่อการบรรลุเป้ าหมาย ั นั้น ที่มีความท้าทายคือ ความสัมพันธ์กบบุคคลในทุกระดับ ั เขากล่าวว่าไม่มีอะไรที่น่ากังวล ยุงยาก หรือซับซ้อน ไปกว่าการ ่ นาทัพในเวลาคับขัน เพราะคนที่ทาได้ดีที่สุดเท่านั้น จึงจะได้รบ ั การยอมรับนับถือ
 5. 5.   2. ท้าทายทีมงาน ลองคิดถึงผูนาที่คณให้ความนับถือ ว่าเขา ้ ุ ปล่อยให้คณทาตัวตามสบาย หรือเคี่ยวเข็ญให้คณทาในสิ่งทีคณ ุ ุ ่ ุ คิดว่าเป็ นไปไม่ได้ ถ้าคุณต้องการเป็ นผูนาที่ดี คุณต้องผลักดัน ้ พวกเขา การเอาใจใส่ดแล ไม่ได้หมายถึงการพะเน้าพะนอ แต่เป็ นการท้า ู ทาย สร้างมาตรฐานความเป็ นเลิศ แล้วให้พวกเขารับผิดชอบใน การบรรลุให้ได้ เพราะพวกเขาคาดหวังว่า คุณมีความสามารถทา ให้พวกเขา บรรลุมาตรฐานที่สูงได้สาเร็จ
 6. 6.   3. เรียนรูจากความล้มเหลว ทุกคนเคยพลั้งพลาด ผูนาที่ดี ้ ้ สามารถเรียนรูจากความล้มเหลว นั ่นคือ ยอมรับว่าล้มเหลว ้ เรียนรูจากมัน แล้วลุกขึ้นสูตอไปอย่างรวดเร็ว ้ ้ ่ ความล้มเหลวทาให้คณเข้มแข็งขึ้น ไม่มีนายทหารคนใดทาได้ ุ ถูกต้องทั้งหมด แต่เขารูตวว่าล้มเหลว รีบลุกขึ้นมาใหม่ เรียนรู ้ ้ ั จากข้อผิดพลาด แล้วก้าวเดินต่อไป ถ้าคุณไม่ยอมรับกับความ ล้มเหลว คุณจะเป็ นผูนาทีดีไม่ได้ ้ ่
 7. 7.   4. กล้าเสี่ยงอย่างฉลาด ผูคนทั ่วไปไม่ชอบความเสียง แต่ผนาทีดี ้ ่ ู้ ่ มีความกล้า ทีมของคุณเชื่อมั ่นว่า คุณเป็ นผูทุ่มเทและคอย ้ ช่วยเหลือพวกเขา เพื่อให้บรรลุในสิ่งที่ยงใหญ่กว่า นั ่นคือ คุณ ิ่ ต้องมีความกล้าเสี่ยงอย่างฉลาด เพื่อสิ่งที่ดีกว่า ความเสี่ยงทียงใหญ่ที่สุด ไม่ใช่ในสนามรบ แต่เป็ นการยืนหยัด ่ ิ่ ทาในสิ่งที่ถูกต้อง ผูนาทียงใหญ่รูว่า ชัยชนะที่แท้จริงคือ การทา ้ ่ ิ่ ้ ให้นกรบทั้งชายและหญิง กล้าเสี่ยงแบบมืออาชีพ ไม่เข่าอ่อน ไม่ ั ใจเสาะ ไม่ลงเล ไม่หวาดกลัว ั
 8. 8.   5. เป็ นผูตามที่ดี คุณบอกความแตกต่างของผูนาและผูตามได้ ้ ้ ้ อย่างไร ผูนาไม่ได้ข้ ึนกับยศหรือตาแหน่ง เพราะผูนาที่ดีเป็ นผู ้ ้ ้ ตามที่ดีในบางครั้ง เพราะคุณไม่สามารถรูทุกเรืองดีที่สุด มี ้ ่ ความรูมากทีสุด มีแผนที่ดีที่สุด หรือมีการนาที่ดีที่สุด ในทุก ้ ่ สถานการณ์ ผูนาที่ดีเป็ นผูตามที่ดีดวย การเป็ นผูตามถูกมองข้ามว่าเป็ น ้ ้ ้ ้ คุณสมบัตหนึ่งของผูนา มีบางหน่วยที่ดีแต่ทาไม่ได้ตามเป้ าหมาย ิ ้ เพราะมีบางคนในหน่วยคิดว่า ผูบงคับบัญชาไม่มีความสามารถ ้ ั ด้านนี้พอ จึงวางแผนเลื่อยขาเก้าอี้อย่างเงียบ ๆ
 9. 9.   6. ทาให้ดียงขึ้น การผลักดันให้พวกเขา ให้เป็ นในสิ่งที่ดีที่สุด ิ่ เท่าที่สามารถจะเป็ นได้ เป็ นเป้ าประสงค์ที่มีค่า ไม่ได้ข้ ึนกับพื้นเพ ดั้งเดิม ผูคนต้องการการยอมรับนับถือ ดังนั้น คุณจึงต้องนาพวก ้ เขา ไปสูจดที่เป็ นการยอมรับนับถือให้ได้ ุ่ ผูนาที่ยงใหญ่ของกองทัพ ไม่เคยแบ่งชนชั้น และไม่ยอมรับ ้ ิ่ ความอยุตธรรม เขาตัดสินทหารด้วยผลงาน อย่างอื่นไม่สาคัญ ิ
 10. 10.   7. อยูในทีเกิดเหตุ เมื่อถึงเวลาเส้นตายหรือเกิดเหตุคบขัน บุคคล ่ ่ ั ที่คุณทางานด้วยรูโดยสัญชาตญาณหรือไม่ว่า จะพบคุณได้ ้ อย่างไร จงอยูช่วยพวกเขา ทาทุกอย่างเพื่อให้งานสาเร็จ การมี ่ ยศมากกว่า ไม่ได้หมายความว่าได้รบสิทธิยกเว้น ั ขอให้คณอยูกบพวกเขาในช่วงเวลาที่โหดร้าย เหนื่อยยาก และ ุ ่ ั น่ากลัว ไม่ว่าคุณจะอยูในหน่วยใด ให้ไปอยูและช่วยงานในที่ที่มี ่ ่ อันตรายที่สุดของหน่วย
 11. 11. John Quincy Adams

×