Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Uuring 2010

244 views

Published on

Suhtekorraldusturgu analüüsiv uuring, mis vaatleb Eesti arenguid rahvusvahelises kontekstis

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Uuring 2010

 1. 1. Milleks meid?Mart Soonik MPR
 2. 2. Küsitluse eesmärgid• Tutvustada kommunikatsiooniteenuseid• Mõõta rahulolu• Testida vajadusi• Võrrelda 2008 aasta andmeid• Anda tagasisidet, end tutvustada – analüüs osalejatele, artikkel Äripäevas, hilisemad konsultatsioonid
 3. 3. Küsitluse valim• Äripäeva Valim andmeosakonna Agent 50-500 miljoni kroonise käibega ettevõtete infobaas aktiivsed – 400 kontakti, millest 95 passiivsed osalesid uuringus
 4. 4. Valim
 5. 5. Valim
 6. 6. Uus turg
 7. 7. Funktsioon
 8. 8. Rahulolu
 9. 9. Kvaliteet
 10. 10. Kvaliteet (avatud)• Ise tehtud ei ole kahjuks alati hästi tehtud - aga vajadus väike ja eelarved kitsad• Välise suhtekorraldajaga läheb väga palju aega teemade selgeks tegemisele, sisemine suhtekorraldaja on enam-vähem asjadega kursis• Väga head resultaati ei ole olnud
 11. 11. Kulutused
 12. 12. Millist teenust?• Pressiteate, artikli koostamist• Pressiürituse korraldamist• Firma- või kliendiürituse korraldamist• Toote/teenuse PR-kampaania läbiviimist• Kõneisiku meediasse pakkumist• Uuringu läbiviimist• Trükise ettevalmistamist• Organisatsiooni esindamist sotsiaalmeedias• Integreeritud kommunikatsioonikampaania korraldamist• Sisekommunikatsiooni korraldamist• Kriisikommunikatsiooni juhtimist• Meediakoolitust• Muud kommunikatsioonialast koolitust• Juhtkonna nõustamist• Lobby• Muud, mida
 13. 13. Kasutus
 14. 14. Vajadus
 15. 15. Milliseid kommunikatsiooniteenuseid olete kasutanud? Lobby Juhtkonna nõustam ine Muud koolitused Meediakoolitus Kriisikom m unikatsioon Sisekom m unikatsioonIntegreeritud kom m unikatsioonikam paania Sotsiaalm eedia Vastuseid 334 Trükised Uuringud Kõneisik m eediasse PR-kam paania Firm a- või kliendiüritus Pressiüritus Pressiteade, artikkel 0 20 40 60 80
 16. 16. Milliseid kommunikatsiooniteenuseid arvate oma organisatsioonil vajavat? Lobby Juhtkonna nõustam ine Muud koolitused Meediakoolitus Kriisikom m unikatsioon Sisekom m unikatsioonIntegreeritud kom m unikatsioonikam paania Sotsiaalm eedia Vastuseid 397 Trükised Uuringud Kõneisik m eediasse PR-kam paania Firm a- või kliendiüritus Pressiüritus Pressiteade, artikkel 0 20 40 60 80
 17. 17. Pr es s ite ad e, 100 120 0 20 40 60 80 a rti kk e l Fi Pr rm es a- s iü võ rit ik us l ie nd iü PR rit us -k K am õn pa ei an si ia k m ee di as seIn U t eg ur in re gu e ri t d ud Tr ko ük m So is e m ts d un ia ik al at m si ee oo di ni a Si ka se m ko pa m an m ia K un ri i si ik ko at si m oo m n Käärid un ik at si M oo ee n di ak oo M li t uu us Ju d ko ht ol ko itu nn se a d nõ us ta m in e Lo bb y Vajamine Kasutamine
 18. 18. Vajadus (avatud)• Rahvusvahelist PRi, mida kohalikud agentuurid paraku ei oska• Projektipõhiselt ning vastavalt olukorrale• Funktsioon – jamade valgeks rääkimine
 19. 19. Teenused (andmed 2008)• Pressiteadete ja artiklite koostamine• Firma- , kliendiürituse või pressiürituste korraldamine• Kõneisiku meediasse paigutamine• Toote või teenuse PR-kampaania• Tulevikuvajaduste seas mainiti ka seminaride ja konverentside korraldamist, trükiste koostamist, foto- ja videotöid, lobbytööd, meediakoolitust, kriisikommunik atsiooni.• Kõige vähem taheti suhtekorraldajatelt sisekommunikatsiooni ning messide ja näituste korraldamist.
 20. 20. PRB uuring• Kvalitatiivuuring, 8 süvaintervjuud turundusjuhtidega• Suhtekorralduse ülesannetena nimetati: – meediasuhtlus, – otsesuhtlus klientidega ja koostööpartneritega, – ürituste korraldamine, – lobby, – sotsiaalne meedia, – sotsiaalse vastutusega seotud projektid ning sponsorlustegevus, – maine- ja avaliku arvamuse uuringud ja analüüs.
 21. 21. Vocus uuring- 1836 vastajat
 22. 22. Vocus uuring- planeerimine 2010• Rasked ajad – 64% vastajaist on veendunud, et 2010 on PR tegevusi planeerida keeruline.• Teatav optimism – 42% vastajate arvates jääb eelarve PR eelarve samaks• Innovatsioon ja investeering tehnoloogiasse – 63% planeerivad üle vaadata oma tegevused, 51% investeerivad uude tehnoloogiasse, et teha vähemaga rohkem• Sotsiaalmeedia on fookuses – 80% jaoks on 2010 sotsiaalmeedia olulisim PR valdkond• PR osa turunduses kasvab. – 64% usuvad, et PR osatähtsus turunduses kasvab 2010.
 23. 23. Eelarve
 24. 24. Teenused
 25. 25. Suhe turundusse
 26. 26. Kokkuvõte• Eesti kommunikatsioonijuhtide ja tippjuhtide nägemus PR rollist ja vajalikest teenustest on lähedane?• 2008 ja 2010 ootused PRile juhtide seas on sarnased? – In Nomine 2008 ja 2010• Me erineme USA kolleegidest? – PR osa turunduses, meediasuhete vähenemine ja multimeedia, sotsiaalmeedia osatähtsuse järsk suurenemine (Vocus)
 27. 27. Tulevik• Kommunikatsioon kui tervikteenus, kes integreerib keda? – Hoiakute muutmiseks on suhtekorraldajate arsenalis olevad relvad tegelikult tunduvalt võimsamad kui reklaamiagentuuridel – PR-inimeste tugevus on see, et nad on üles kasvanud interaktiivses, dialoogile orienteeritud, tagasiside ja kompromissidega harjunud keskkonnas • Intervjuu Allar Tankleriga• Kommunikatsioon kui… – innovatsiooni vedaja – põhitegevus
 28. 28. Meie loome keskkonna

×