Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Zuzana Müllerová, www.hr-coach.sk
   TYPOLÓGIA OSOBNOSTI                    MBTI
        ...
Typológia MBTI – určenie typu a temperamentu
 Základné dimenzie (páry) v systéme MBTI

 1. zameranie/zdroj energie:
 extra...
1. dimenzia: Zdroj energie a podnetov

   E X T R A V E R T I (E)           I N T R O V E R T I (I)
     ...
Výber 1. písmena: E alebo I ?

EXTRAVERZIA ( E )                INTROVERZIA ( I )

 Predstavujem, zoznam...
2. dimenzia: Získavanie informácií
    ĽUDIA S PREVAHOU                 ĽUDIA S PREVAHOU
  ZMYSLOVÉH...
Výber 2. písmena: S alebo N ?

ZMYSLOVÉ VNÍMANIE ( S )              INTUÍCIA ( N )

 Učím sa predovšetkým v...
3. dimenzia rozhodovania (vyhodnocovania informácií)
ĽUDIA S PREVAHOU MYSLENIA ( T )        ĽUDIA S PREVAHOU CÍTEN...
Výber 3. písmena: T alebo F ?


MYSLENIE ( T )                        CÍTENIE ( F )

 Sústreďujem...
4.dimenzia prístupu k životu (miera organizovanosti, štruktúry)

      ĽUDIA S PREVAHOU               ...
Výber 4. písmena: J alebo P ?


USUDZOVANIE ( J )                   VNÍMANIE ( P )

 Plánujem. Usiluje...
Štyri temperamenty podľa MBTI
      H R Á Č I ( S + P ) 38%         S T R Á Ž C O V I A ( S + J ) 38%

  •...
H R Á Č I ( S + P ) 38%
 
   Bytostne sa búria voči akýmkoľvek putám, väzbám, záväzkom. Inklinujú k voľnosti a
   ...
S T R Á Ž C O V I A (S + J) 38%
 
   Sú povolaní, aby slúžili, aby boli užitoční. Sú strážcami tradícií, poriadku, zá...
R A C I O N Á L I (N + T) 12%
 
   Charakterizuje ich túžba veci zvládnuť, byť nad nimi, preniknúť do nich, pochopiť ...
I D E A L I S T I (N + F) 12%
 
   Hľadanie samého seba, púť za vlastným ja, za sebaaktualizáciou je ich údelom.
 
...
Temperamenty – koučingové výzvy (príklady)
    H R Á Č I ( S + P ) 38%          S T R Á Ž C O V I A ( S + J )...
TYPY ORGANIZÁCIÍ podľa MBTI
        Extravertná organizácia                 Introvertná organizáci...
Typológia MBTI – možnosti využitia

Koučing:
 umožňuje porozumieť menej rozvinutým stránkam osobnosti koučovaného

 pomá...
Typológia osobnosti MBTI na našom knižnom trhu

Michal Čakrt: Typologie osobnosti – přátelé, milenci, manželé,
      ...
TEST MBTI na internete

Podrobný popis 16-tich typov v angličtine:

http://www.personalitypage.com/home.html
http://www.ke...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Typologia mbti mullerova

4,407 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Typologia mbti mullerova

 1. 1. Zuzana Müllerová, www.hr-coach.sk TYPOLÓGIA OSOBNOSTI MBTI MBTI® (Myers Briggs Type Indicator)  mapuje trvalé rysy osobnosti človeka, výstižne popisuje 4 kľúčové skupiny v každej populácii: Strážcov (38%), Hráčov (38%), Racionálov (12%) a Idealistov (12%);  odkrýva motiváciu a hodnoty jednotlivých typov, ich spôsoby sebarealizácie, životné priority, rozhodovanie, vzťah k ľuďom, popisuje ich vzorce správania, myslenia a emocionálne prejavy;  autorkami sú Američanky: Isabel Myers a Kathryn Cook Briggs (dcéra a matka);  typológia sa teší mimoriadnej popularite na celom svete, len v USA je pomocou MBTI ročne otestovaných okolo 2,5 milióna ľudí, z toho 40% v segmente biznisu.
 2. 2. Typológia MBTI – určenie typu a temperamentu Základné dimenzie (páry) v systéme MBTI 1. zameranie/zdroj energie: extraverzia E (Extraversion) - introverzia I (Introversion) 2. funkcia získavania informácií: zmyslové vnímanie S (Sensing) – intuitívne vnímanie N (Intuition) 3. funkcia spracovania informácií, t.j. rozhodovania: analytické spracovanie/myslenie T (Thinking) – citové spracovanie F (Feeling) 4. zameranie/prístup k životu: usudzovanie J (Judging) – vnímanie P (Perceiving) Typ osobnosti určíme výberom 4 písmen: E-I S-N T-F J-P Typológia rozlišuje 16 typov osobnosti v rámci 4 temperamentov (1 temperament = 4 typy), počas života človeka sa typ osobnosti ani temperament nemenia. ŠTYRI TEMPERAMENTY podľa MBTI 1. Hráči (S+P), tzv. Dionýzovský temperament – zastúpenie v populácii asi 38% 2. Strážcovia (S+J), tzv. Epimétheovský temperament – v populácii asi 38% 3. Racionáli (N+T), tzv. Prométheovský temperament – v populácii asi 12% 4. Idealisti (N+F), tzv. Apollónsky temperament – v populácii asi 12%
 3. 3. 1. dimenzia: Zdroj energie a podnetov E X T R A V E R T I (E) I N T R O V E R T I (I) 75% populácie 25% populácie  Čerpajú energiu z komunikácie s  Čerpajú energiu, keď sú osamote a druhými, sú zhovorčiví a otvorene nemusia komunikovať s okolím prejavujú svoje emócie a postoje  Svoje emócie a zážitky skôr ukrývajú, alebo  Majú radi, keď sa stále niečo deje radšej o nich píšu, než hovoria Zdroj energie vonku - charakteristiky: Zdroj energie vnútri - charakteristiky:  otvorenosť  uzavretosť  vzájomné pôsobenie  koncentrácia  orientácia na vonkajšie prostredie  orientácia dovnútra  prienik do šírky  prienik do hĺbky  extenzívnosť  intenzívnosť  vzťahy na mnohých úrovniach  niekoľko priateľov  výdaj energie  uchovávanie energie  prejavovanie sa navonok  zdržanlivé prejavy smerom von  spoločenskosť  hĺbavosť  myšlienka nasleduje za slovom  myšlienka nasleduje za slovom
 4. 4. Výber 1. písmena: E alebo I ? EXTRAVERZIA ( E ) INTROVERZIA ( I )  Predstavujem, zoznamujem a prepájam  Nedávam bezprostredne najavo ľudí navzájom. svoje emócie, zážitky, záujmy. Riešim  Rád/rada hovorím ostatným svoje si svoje záležitosti sám/sama. názory.  Viac mi vyhovuje komunikácia  Som zhovorčivý/á v živom, pomocou písaného textu. optimistickom štýle.  Mám rád/rada pokojnejšie, tichšie  Mám rád/rada okolo seba ľudí a ruch. miesta. Hlučné prostredie a ľudia,  Dávam prednosť osobnej komunikácii s ktorí veľa rozprávajú, mi odoberajú ľuďmi. energiu.  Radšej pracujem a oddychujem v  Som dobrý/á a vytrvalý/á spoločnosti ľudí než osamote. Bývam poslucháč/ka. Po dlhšom rozhovore rád/rada tam, kde sa niečo deje. potrebujem byť istý čas osamote.  Radšej hovorím, než počúvam niečí  Dobre si veci premyslím, kým monológ. vyjadrím svoje stanovisko. Som skôr E, lebo viac ma vystihujú slová: Som skôr I, lebo viac ma vystihujú slová: spoločnosť, šírka, vonkajší, interakcia, výdaj súkromie, hĺbka, vnútorný, sústredenosť, pokoj, energie, udalosti, akcia, hlasno ... ( E ) zachovanie energie, uvažovanie, potichu ... ( I ) Rozhodnite sa, ku ktorému typu patríte: 1. Som skôr ___ .
 5. 5. 2. dimenzia: Získavanie informácií ĽUDIA S PREVAHOU ĽUDIA S PREVAHOU ZMYSLOVÉHO VNÍMANIA (S) INTUÍCIE (N) 70% populácie 30% populácie  Veria tomu, čo vidia, počujú, ohmatajú,  Priťahuje ich všetko nové, usilujú sa ochutnajú, ovoňajú - čo je uchopiteľné byť aspoň v nejakom ohľade zmyslami jedineční a nezameniteľní  Učia sa napodobňovaním priamo v  Chcú pochopiť, ako veci fungujú a praxi, nemajú radi teórie prečo, majú bohatú fantáziu Získavanie informácií zmyslami: Získavanie informácií intuitívne:  jednu informácia za druhou  náhodné  tu a teraz  vo vzťahu k budúcnosti  realisticky  cez pojmy  prácou, činnosťou  inšpiráciou  v realite  teoreticky  vo faktoch  vo fantáziách  prakticky  dôvtipom
 6. 6. Výber 2. písmena: S alebo N ? ZMYSLOVÉ VNÍMANIE ( S ) INTUÍCIA ( N )  Učím sa predovšetkým v praxi, z  Hľadám nové spôsoby, ako o veciach vlastných skúseností. Neprahnem po rozmýšľať, alebo ako ich robiť inak. novotách a zmenách. Mám rád/rada zložité úlohy.  Dôkladne sa venujem tomu, čo  Priťahuje ma všetko nové. Usilujem robím, dokiaľ nedospejem k cieľu sa byť jedinečný/á. alebo k riešeniu. Postupujem krok za  Mám na pamäti celkový obraz úlohy, krokom. Dávam prednosť menej dbám na detaily. Bývam konkrétnym odpovediam na „duchom neprítomný/á“. konkrétne otázky. Nemám rád/rada  Dôverujem intuícii, tušeniam či teoretizovanie. vnútornému hlasu.  Uprednostňujem činnosti, pri ktorých  Vtipkujem a vymýšľam slovné hračky. sú hmatateľné a viditeľné výsledky.  Radšej dávam všeobecné odpovede. Mám trpezlivosť s detailami. Som skôr S, lebo viac ma vystihujú slová: Som skôr N, lebo viac ma vystihujú slová: skúsenosť, teraz, realistický, urobiť, nutný, predpoklad, budúcnosť, ideálny, inšpirácia, fikcia, na istotu, využitie, fakt, hmatateľný ... ( S ) možnosti, dajme tomu, fantázia ... (N ) Rozhodnite sa, ku ktorému typu patríte: 2. Som skôr ___ .
 7. 7. 3. dimenzia rozhodovania (vyhodnocovania informácií) ĽUDIA S PREVAHOU MYSLENIA ( T ) ĽUDIA S PREVAHOU CÍTENIA ( F ) 2/3 mužov 2/3 žien  Logickí, priamočiari, dobre  Ľahko ich ovplyvnia silné emócie organizovaní  Radi nezištne pomáhajú ľuďom  Kritickí, spravodliví, je ťažké ich  Pri rozhodovaní vždy berú do úvahy nadchnúť, alebo zmeniť ich náladu pocity a hodnoty ostatných Charakteristiky rozhodovacieho Charakteristiky rozhodovacieho procesu procesu  objektívnosť  subjektívnosť  nezaujatosť  zaujatosť  skúmanie oprávnenosti  prispôsobivosť  tvrdosť, nemennosť  osobné presvedčenie/viera  zaoberanie sa pravidlami  ľudskosť  zreteľnosť  snaha o harmóniu  kritickosť  vnímavosť  skúmanie opodstatnenosti  sociálne cítenie  nezúčastnenosť, chladná logika  zúčastnenosť
 8. 8. Výber 3. písmena: T alebo F ? MYSLENIE ( T ) CÍTENIE ( F )  Sústreďujem sa na logiku, pravdu,  Sústreďujem sa na ľudské hodnoty, organizačné princípy. harmóniu, pocity.  V práci som zameraný/á na výkon a  Mám radosť, ak môžem druhých výsledky. Uprednostňujem potešiť. Rozhodujem sa podľa toho, objektívne, transparentné a logické ako by mi bolo v koži druhého postupy bez emócií. Kladiem veľa človeka. otázok.  Pri rozhodovaní beriem do úvahy to,  Viac vyslovujem kritiku než pochvalu. čo je ľuďom milé a nemilé vzhľadom  Pokiaľ viem, že mám pravdu, trvám k ich osobným hodnotám. na nej za každú cenu.  Vyhýbam sa konfliktom a  Nepotrebujem mať rád/rada ľudí, s nesúhlasným reakciám. ktorými spolupracujem, lebo to nemá  Zvyknem uprednostňovať potreby vplyv na kvalitu môjho výkonu. druhých pred svojimi.  Často prežívam silné emócie. Som skôr T, lebo viac ma vystihujú slová: Som skôr F, lebo viac ma vystihujú slová: objektívny, princípy, logický, spravodlivosť, subjektívny, hodnota, osobne, ľudskosť, pre a proti, vyčísliť, kritika, analýza, rozumný ... ( T ) harmónia, pochváliť, sympatia, oddanosť ... ( F ) Rozhodnite sa, ku ktorému typu patríte: 3. Som skôr ___ .
 9. 9. 4.dimenzia prístupu k životu (miera organizovanosti, štruktúry) ĽUDIA S PREVAHOU ĽUDIA S PREVAHOU USUDZOVANIA ( J ) VNÍMANIA ( P )  Potrebujú mať veci utriedené, uložené,  Neuzatvárajú veci raz prevždy dokončené, uzatvorené  Nenechávajú sa spútať nemennými plánmi  Držia sa svojich zvykov, stanovujú presné či postupmi pravidlá, postupy a termíny  Milujú prekvapenia V komunikácii s druhými uprednostňujú V komunikácii s druhými uprednostňujú hodnotenie pred vnímaním. Preferujú: vnímanie pred hodnotením. Preferujú:  vyriešenie  váhavosť  rozhodnutie (definitívne)  vyčkávanie  nemennosť  pružnosť  kontrolu  prispôsobenie  dokončenie a uzavretie veci  otvorenosť vecí  plánovanie  konanie bez plánu  štruktúru  tok  definitívnosť  predbežnosť  rozvrh  spontánnosť  termíny  časovú neohraničenosť
 10. 10. Výber 4. písmena: J alebo P ? USUDZOVANIE ( J ) VNÍMANIE ( P )  Plánujem. Usilujem sa dôkladne  Milujem prekvapenia a nechávam sa vopred na všetko pripraviť a počítať unášať prúdom udalostí, ktoré život so všetkými možnosťami. prináša.  Do úloh sa púšťam ihneď, vyhýbam  Snažím sa veci neuzatvárať raz sa finišu na poslednú chvíľu. prevždy. Neriadim sa nemennými Obľubujem presné a jasné inštrukcie. plánmi, zámermi a postupmi.  Potrebujem mať všetko na svojom  Pracujem rád/rada pod tlakom: mieste, mám svoj systém, podľa vygradovanie energie využijem na ktorého si veci ukladám. dokončenie úlohy. Často nestíham.  Nemám rád/rada prekvapenia a  Neplánujem, radšej počkám, ako sa jasne to dávam okoliu najavo. veci samé vyvinú.  Prekáža mi, keď sú veci  Vyznávam heslo: žiť a nechať žiť. nerozhodnuté, otvorené. Rád/rada improvizujem. Som skôr J, lebo viac ma vystihujú slová: Som skôr P, lebo viac ma vystihujú slová: rovnako, rozhodnutý, dokončiť, plánovanie, načas, premenlivý, zisťovať, pružne, otvorený, pripravený, uzavrieť, zatriedený, nutnosť ... ( J ) prekvapenie, nekonečný, pozvoľna, plynúť ... ( P ) Rozhodnite sa, ku ktorému typu patríte: 4. Som skôr ___ .
 11. 11. Štyri temperamenty podľa MBTI H R Á Č I ( S + P ) 38% S T R Á Ž C O V I A ( S + J ) 38% • Praktickí, akční, impulzívni • Strážia tradície, poriadok, zákon • Umelci a artisti života • Sú stelesnením vernosti, systému, • Potrebujú slobodu a neviazanosť dôkladnosti, dôslednosti, oddanosti • Dobre zvládajú krízové situácie • Vyžadujú dodržiavanie hierarchie a • Šíria okolo seba pohodu a veselosť poriadku, sami ho vytvárajú • Priťahujú ich krízy, sú akční hrdinovia • Ich motiváciou je služba, povinnosť, obeta, úcta k tradíciám R A C I O N Á L I ( N + T ) 12% I D E A L I S T I ( N + F ) 12% • Stále sa pýtajú „prečo“, predpovedať a • Ich najsilnejšou motiváciou je „byť sám vysvetľovať udalosti a javy sebou“, púť za vlastným Ja, za • Nadovšetko si cenia inteligenciu a logiku sebaaktualizáciou • Ostrí ako žiletky, keď sa bijú za svoju • Hľadajú, čo je ich poslaním, aby na svete pravdu, žijú svojim povolaním splnili svoju úlohu, želajú si, aby po nich • Ignorujú spoločenské konvencie a zvyky niečo významné ostalo • Nepriťahuje ich majetok, bohatstvo • Najdôležitejšia je pre nich sebareflexia, • Motivujú ich poznanie, pokrok, odbornosť osobná premena, stávanie sa jedinečným
 12. 12. H R Á Č I ( S + P ) 38%  Bytostne sa búria voči akýmkoľvek putám, väzbám, záväzkom. Inklinujú k voľnosti a neviazanosti.  Kalkulovať, vyčkávať, odriekať si a pripravovať sa na zajtrajšok je im cudzie.  Život je to, čo je teraz a tu. Neodkladajú si „na potom“, neškrečkujú.  Sú vždy pripravení o všetkom vyjednávať, aj keď je šanca na úspech mizivá. Preto dobre čelia krízovým situáciám.  Dlho sa dokážu podrobovať predpisom, poriadku, zvykom a obyčajom. Ak však nastane kríza, nič doteraz platné už nepovažujú za záväzné. Začnú sa prejavovať impulzívne.  Povinnosť, moc a duchovno tomuto typu neimponuje. Príznačná je pre nich AKCIA.  Medzi ľuďmi sú obľúbení. Viac ako polovica z nich býva veselá a optimistická.  S ničím sa nelopotia a za ničím sa nepachtia. Nezameriavajú sa na výsledok, čiže sa ani neobávajú, či ho dosiahnu. Niekedy majú sklon preháňať a zveličovať svoje hranie (sa) a chcú získať pozornosť za každú cenu. Niektorí len ťažko kontrolujú svoje emócie.  Nebaví ich štúdium. Milujú činnosť, aktivitu. Obľubujú súťaženie a môžu byť veľmi ambiciózni. Daná činnosť ich ale musí veľmi baviť a musia mať šancu na víťazstvo.  Sú tímoví hráči – na svoj kolektív či komunitu nedajú dopustiť. Bývajú lojálni. Bez váhania a premýšľania bránia svojich všetkými prostriedkami.  Bývajú impluzívni, lebo takí chcú byť. Nechýba im sebakontrola. Priam sa maznajú so svojimi vnútornými impulzmi. Žijú práve prítomnými okamžikmi. Čakanie pre nich zamená útrapy, odklad umŕtvuje a hasí iskru impulzu. Ostatným často nedáva zmysel ich fungovanie: neustále naháňanie sa za niečím, žitie v návaloch energie a akejsi neustálej nesústredenosti a netrpezlivosti.  Je to definícia ich života prijímať každý deň s novou intenzitou a bez predsudkov a zviazanosti ďalekosiahlymi cieľmi.  Nemajú v láske nácviky a prípravy každého druhu. Pripravovanie sa je im cudzie.  Pri svojej akcii majú radi obecenstvo, ktoré obdivuje ich neviazanosť a voľného ducha.  Viac než iné typy dbajú na to, aby vyzerali príťažlivo a zaujímavo či sexi. Chudnú, chodia do posilňovní, športujú, venujú sa móde, aby upútali, nie aby boli zdraví. Často sú oblečení extravagantne a nápadne.
 13. 13. S T R Á Ž C O V I A (S + J) 38%  Sú povolaní, aby slúžili, aby boli užitoční. Sú strážcami tradícií, poriadku, zákona, cti a vernosti, systému, dôkladnosti, dôslednosti, lojality a oddanosti.  Nemajú sklon meniť raz prijaté rozhodnutia, úsudky, názory. Nové dáta najskôr musia skepticky spochybniť a preveriť, než sa odhodlajú k zmene názoru.  Musia niekam patriť. Musia si túto svoju príslušnosť zaslúžiť – tak to vnímajú.  Lepšie sa cítia, keď dávajú, než keď berú. Aby mohli dávať, musia občas niekde dostávať a z toho pramení ich občasné vnútorné napätie.  Reč strážcov býva veľmi konkrétna. Analógie a metafory pre nich bývajú nepraktické, pretože majú sklon brať všetko doslovne. Pri prvej príležitosti zvrtnú reč na nejaké vecné a viac o zem opreté témy. Niektorí svoj prejav pretkávajú prísloviami a porekadlami.  Pamätajú si nielen mená ľudí, dátumy ich narodenín, mená ich detí, kam chodia do školy a ako sa učia, ale aj množstvo historiek či dát zo svojho života alebo života druhých. Mnohí z nich poznajú naspamäť množstvo čísel, udalostí, výrokov či citátov.  Strážcovia veria v hierarchiu a spoliehajú sa na služobný poriadok, pretože ich sami vytvárajú. Ako rodičia, učitelia, tréneri, nadriadení nemajú problém rázne zakročiť proti tým, ktorí porušujú predpisy, odchyľujú sa od záväzných pravidiel či pokynov.  Nemajú radi prekvapenia okrem vopred dohodnutých výnimiek ako Vianoce či narodeniny.  Bývajú starostliví, úzkostliví a majú neustále obavy z toho, aké neprávosti, nedôslednosti, poklesky, prehrešky a lajdáctva sa druhí chystajú spáchať.  Hráči a strážcovia sú svojimi zrkadlovými obrazmi – vzájomné protiklady.  Strážcovia vidia svet hierarchicky a sú naklonení veriť správnosti nadriadenosti a podriadenosti. Zhora usporiadaný systém práv, povinností, záväzkov je pre strážcov chrbticou spoločnosti.  Strážcovia zďaleka nie sú takí optimisti ako hráči, naopak sú skôr opatrní skeptici. Stále pripravení čeliť nejakým ťažkostiam či krivdám.  Bol to určite strážca, kto založil prvú poisťovňu – v prospech nás všetkých.  Láska k tradíciám sa vekom u strážcov zosiluje. Milujú obrady a ceremónie.  Vyznačujú sa vernosťou až za hrob. Zostávajú aj v skrachovaných vzťahoch. Zmenám sa bránia.
 14. 14. R A C I O N Á L I (N + T) 12%  Charakterizuje ich túžba veci zvládnuť, byť nad nimi, preniknúť do nich, pochopiť ich, skrotiť ich a zapriahnuť do služby. Chcú pohnúť svetom cez porozumenie zákonitostiam a schopnosť žiť v súlade s nadčasovým usporiadaním prírody.  Hráčov nezaujíma, prečo niečo funguje, len nech to robí, čo si želajú a slúži to svojmu účelu. Hráči sa pýtajú ako, racionáli prečo.  Chcú vedieť veci ovládať, ale nie je to fascinácia mocou a nadvládou nad ľuďmi. Želajú si nadvládu nad prírodou.  Nado všetko si cenia inteligenciu. Definujú ju ako schopnosť robiť veci dobre v najrôznejších podmienkach a za najrôznejších okolností. Pestovanie takto vnímanej inteligencie a rozvoj intelektu sa pre nich môže stať dokonca posadnutosťou a návykom.  Ich povinnosťou je byť kompetentnými. V tomto nutkaní je až naliehavosť, neustály tlak zlepšovať sa, rozvíjať svoje schopnosti.  Snažia sa z minima vyťažiť maximum a vynaložiť čo najmenej úsilia. Nie sú leniví alebo lakomí. Ich intelekt uráža, keď sa plýtva energiou.  Nie je nič praktickejšie než dobrá teória – toto vyznávajú racionáli. Neustále sa pýtajú, prečo ja a nie ty? Prečo teraz a nie inokedy? Prečo tu a nie tam? Týmito reakciami a debatami doháňajú k šialenstvu rodičov, učiteľov, nadriadených a úradníkov, s ktorými sa stretávajú. Riešia tieto otázky s rovnakým nasadením ako zásadné veci.  Vyhľadávajú tajomstvá, paradoxy, skryté významy a zmysly. Vyhýbajú sa tomu, čo je triviálne a zrejmé. Majú absolútny nezáujem o tzv. spoločenskú konverzáciu.  Najmenej zo všetkých ľudí ich zaujíma ich vzhľad a ako pôsobia na druhých. Odev je pre nich funkčnou záležitosťou.  Majú radi pohodlie, ale nepotrebujú luxus. Majetok, drahé auto, šperky alebo značkové odevy ich príliš nemotivujú, sú skôr iba symbolmi ich spoločenského postavenia.  Sú otvorení zmenám, vítajú nové myšlienky a nápady. Sú značne nevšímaví voči tradícii, ortodoxii, zvykom a obyčajom. Sú nositeľmi pokroku.  Ani pri zábave a rekreačnej činnosti si neodpočinú. Aj pri hre na seba kladú také nároky ako pri práci. Snažia sa odstrániť chyby, rozčuľujú sa nad nimi a nedoprajú si uvoľnenie.
 15. 15. I D E A L I S T I (N + F) 12%  Hľadanie samého seba, púť za vlastným ja, za sebaaktualizáciou je ich údelom.  Mávajú často pocit, že sú povolaní, nie vždy však dokážu zistiť k čomu. Zistiť to a vykonať ono poslanie je ich údelom, až vtedy môžu nadobudnúť svoju jedinečnú identitu. Hľadanie bez konca v nich zanecháva zvláštny pocit previnenia, pretože sa im zdá, že tým, čím sú teraz, je menej, než čím by mali byť.  Idealisti nechcú byť zrnkom v piesku na púšti, jedným z davu, jednou tvárou z tisícok. Ich činy sú vnímané ako jedinečné príspevky a sú zamerané na to, aby si ich ostatní všimli.  Trápia sa nad tým, ako si ich počínanie budú vysvetľovať ostatní. Želajú si byť za svoje skutky obdivovaní, oceňovaní, alebo aspoň povšimnutí. Nezáujem je pre nich trestom.  Mávajú sklon život prežívať ako drámu, divadelnú hru, v ktorej každá vyrieknutá veta či narážka má svoj zmysel. Do každého stretnutia alebo vzťahu sú schopní vniesť zrnko výnimočnosti, vyššieho zmyslu, výnimočného významu, ktorý tam ale vôbec nemusí byť. Idealisti potom môžu pôsobiť na druhých hystericky, dramatizujú každú maličkosť.  Sú veľmi citliví voči neverbálnej komunikácii. Zachytávajú i jemné zmeny v medziľudskej atmosfére. Priťahujú ich miesta, kde môžu predávať svoje myšlienky a formovať postoje druhých.  Vedia klásť naliehavé otázky týkajúce sa zmyslu života, našich vzťahov k ľuďom, budúcnosti ľudstva. Nebývajú sebeckí, ale dokážu byť sebastrední. Radi sa pozorujú, priebežne sa hodnotia, často sa nad sebou trápia.  Majú sklon vidieť a objavovať v druhých ich lepšie stránky, odhaľovať ich pozitívny potenciál a aktivovať ho.  Dokážu blízkych obdarovať darmi, ktoré sú veľmi osobné, nápadité, nabité symbolikou jedinečného vzťahu. Dokážu vyjadriť pocity a rozpoloženie iných ľudí tak dobre, že títo sa cítia dokonale pochopení.  Bývajú skvelí spoločníci. Sú majstrami v oceňovaní a pochvalách, vyjadrovaní obdivu.  Vedia, že slovo dokáže byť mocnejšie než meč.  Idealistov zaujímajú ľudia a medziľudské vzťahy a sú vcelku chladní k abstrakciám a neosobným princípom. Zaujímajú sa o budúcnosť z pohľadu možností rozvoja ľudí.
 16. 16. Temperamenty – koučingové výzvy (príklady) H R Á Č I ( S + P ) 38% S T R Á Ž C O V I A ( S + J ) 38% • Ako vniesť do života viac usporiadanosti, • Ako si vytvoriť priestor len pre seba a štruktúry, pravidelnosti svoje záľuby, redukcia záväzkov a • Plánovanie a príprava na dôležité životné povinností projekty • Ako vniesť do života spontánnosť, • Rozvíjanie svojej duchovnej stránky, zábavu, pestrosť odklon od materialistického zamerania • Akceptovanie zmien, otvorenosť rôznym • Zvyšovanie empatie voči konzervatívnejším cestám a možnostiam ľuďom • Ako ukončiť zaťažujúci vzťah R A C I O N Á L I ( N + T ) 12% I D E A L I S T I ( N + F ) 12% • Ako dať voľný priechod svojim emóciám, • Ako usmerňovať a kultivovať svoje ako ich transparentne ukázať ostatným prejavy emócií • Oceňovanie druhých ľudí, uvedomenie si • Rozvíjanie nezávislého myslenia, ich prínosu, vyslovenie vďaky a uznania kritického uvažovania • Uskutočňovanie nápadov alebo snov • Rozvíjanie vnímavosti voči detailom, voči namiesto vymýšľania stále nových a nových častiam celku možností • Ako sa stať viac praktickým a • Ako vytrvať v projektoch až do konca, racionálnym človekom nielen ich rozbehnúť
 17. 17. TYPY ORGANIZÁCIÍ podľa MBTI Extravertná organizácia Introvertná organizácia • S otvorenými hranicami • S uzavretými hranicami • Koná rýchlo • Reaguje až po preštudovaní problému • Členovia sa zúčastňujú na rozhodovaní • Prevažuje písomná komunikácia • Motto: Odpoveď je vonku, musíme ju tam nájsť. • Motto: Odpoveď je vo vnútri, musíme ju vymyslieť. Zmyslovo vnímajúca organizácia Intuitívna organizácia • Najradšej pracuje s detailmi, spracuje mnoho dát • Najradšej pracuje s celkovým obrazom • Uprednostňuje rutinu, skúsenosť, autority • Odhaľuje nastupujúce trendy, dôraz je na vízii • Zmena sa realizuje postupne • Zmena býva zásadná (transformácia) • Motto: Zmeňme štruktúru. • Motto: Zmeňme systémy hodnôt. Mysliaca organizácia Cítiaca organizácia • Rozhodnutia vyplývajú zo zásad • Rozhodnutia vyplývajú z hodnôt • Oceňuje logiku, zdôrazňuje cieľ • Oceňuje starostlivosť, zdôrazňuje človeka/ľudí • Podľa nej kritika vedie k výkonnosti • Podľa nej pochvala, povzbudenie zvyšujú výkonnosť • Motto: Rob správne (rozumné) veci. • Motto: Pracuj dobre pre spoločnú vec. Usudzujúca organizácia Vnímajúca organizácia • Rozhoduje a moralizuje • Otvorená viacerým možnostiam, uvoľnená, tolerantná • Stanovuje jasné, špecifické štandardy • Stanovuje všeobecné štandardy • Veci definujú do detailov • Veci necháva nejasné a nedefinované • Motto: Lov ryby, alebo pripravuj návnadu. • Motto: Nepremeškaj jedinú príležitosť.
 18. 18. Typológia MBTI – možnosti využitia Koučing:  umožňuje porozumieť menej rozvinutým stránkam osobnosti koučovaného  pomáha definovať koučingové ciele Obľúbený nástroj personalistov:  pomáha zmapovať osobnostné predpoklady pre výkon určitého povolania  zvlášť radi ju aplikujú pri obsadzovaní manažérskych pozícií, nakoľko dokáže identifikovať manažérsky potenciál a štýl riadenia adepta Riadiacim pracovníkom na všetkých manažérskych úrovniach umožňuje:  lepšie porozumieť podriadeným, zvoliť najúčinnejší prístup k jednotlivým typom osobností  pochopiť rozdiely medzi jednotlivými osobnostnými typmi a premyslene zostaviť pracovné tímy, vhodne skombinovať osobnostné typy pracovníkov Laikom každého veku a vzdelania pomáha:  usmerniť a rozvíjať pracovnú kariéru  objasňovať príčiny konfliktov a nedorozumení v súkromných a pracovných vzťahoch  fanúšikovia MBTI na celom svete typológiu nadšene využívajú v oblasti partnerského spolužitia a výchovy detí.
 19. 19. Typológia osobnosti MBTI na našom knižnom trhu Michal Čakrt: Typologie osobnosti – přátelé, milenci, manželé, dospělí a děti (Management Press, Praha 2008) Michal Čakrt: Typologie osobnosti pro manažery (Management Press, Praha 2009) Otto Kroeger, Janet M. Thuesenová: Typologie – 16 typů osobnosti, které ovlivňují život, lásku, výchovu dětí a úspěch v práci (Triton, Praha 2004) Otto Kroeger, Janet M. Thuesenová, Hile Rutledge: Typologie pro manažery – 16 osobnostních typů, které určují úspěch v povolání (Triton, Praha 2006) William Bridges: Typologie organizace – Využití osobnostních typů v procesu rozvoje organizace (Management Press, Praha 2006)
 20. 20. TEST MBTI na internete Podrobný popis 16-tich typov v angličtine: http://www.personalitypage.com/home.html http://www.keirsey.com/ http://www.typelogic.com/ Online dotazník na určenie typu v českom jazyku: http://spt.skeletus.com/ http://testosobnosti.zarohem.cz/test.asp Popis 16-tich typov v češtine: http://www.mujtyp.cz/typy-osobnosti/ Zuzana Müllerová, www.hr-coach.sk

×