Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Uurimistöö alused Uurimistöö meetodid
Kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed meetodid <ul><li>Mis on teaduslik uurimistöö </li></ul><ul><li>Kaks näidisuurimust </li>...
1.Tõde, teadmine ja teadus <ul><li>Kuidas inimene mõtestab nähtusi? </li></ul><ul><li>Isiklik kogemus v. autoriteedid </li...
Teadusuurimuse ülesanded <ul><li>Avastamine ja kirjeldamine </li></ul><ul><ul><li>pürgimine sinna kus keegi veel olnud pol...
Kvalitatiivsed meetodid Kvantitatiivsed meetodid Näide Juhtumi uuring ( case study ) Eksperiment Eesmärk Avastamine, selet...
2. Kaks näidisuurimust <ul><li>a) kvantitatiivne - Zimbardo </li></ul><ul><ul><li>Vaegkuulmise ja paranoia seostest </li><...
Kaks uurimust (jätk) <ul><li>b) kvalitatiivne - Hoffmann-Rien </li></ul><ul><ul><li>Kasuvanemate peretunde normist </li></...
3. Uurimismeetodid <ul><li>Kva ntitatiivsetest kvalitatiivsemateni: </li></ul><ul><ul><li>Eksperiment, kvaasi-eksperiment,...
Kirjeldamine Seletamine Kinnitamine Kvalitatiivsed meetodid Teooria v. mudeli koostamine Klassifikatsioonid Kaardistamine ...
<ul><li>Andmete kogumise meetodid: </li></ul><ul><ul><li>Psühho- v. sotsiomeetriatest, </li></ul></ul><ul><ul><li>küsitl...
Kodutöö <ul><li>Vali uurimistöö teema, sõnasta uurimisprobleem, uurimisküsimused ja leia 3 teadusartiklit, mida saaksid ka...
4. Uurimistöö kavandamine ja läbiviimine <ul><li>4.1. Uurimuse etapid, “keti” metafoor </li></ul><ul><li>4.2. Küsimustikud...
4.1. Uurimuse etapid ja “lülid” <ul><li>Uurimuse ajalised etapid: </li></ul><ul><ul><li>teema valik ja kitsendamine, uu...
Eelnevad uurimused Taust, teooria, seletus Uurimisküsimused, hüpotees, mudel Uurimuse ülesehitus, skeem Analüüs Subjektid ...
4.2. Küsimustiku koostamine <ul><li>Hüpoteesi otsivad ja testivad küsimustikud </li></ul><ul><li>Hüpoteesid või konkreetse...
<ul><li>Hästi koostatud küsimustik on selge sõnastusega, kergesti arusaadav ja kiiresti vastatav. Ta peab olema koostatud ...
<ul><li>Hoiduda tuleks: </li></ul><ul><ul><li>Suunavatest küsimustest </li></ul></ul><ul><ul><li>Teaduslikult täpsetest, k...
Mislaadi infot kogutakse küsimustiku abil? <ul><li>Demograafilised ja taustaandmed (vanus, sugu, rahvus, amet, sotsiaalmaj...
<ul><li>Kaardistusuuringu puhul on valimi esinduslikkus väga oluline </li></ul><ul><li>Valimi moodustamise meetodid ( surv...
Ankeedi reliaablus ja valiidsus <ul><li>Reliaablus (i.k. reliable, reliability ) – usaldusväärsus. Näitab, kuivõrd täpse...
<ul><li>Ohud sisemisele valiidsusele (sidumisjõule): </li></ul><ul><ul><li>ajalugu, küpsemine, stat.regressioon, küsitlus ...
4.3. Intervjuud <ul><li>Intervjuu eelised - kergem vastata, küsijal võimalus täpsustada/korrigeerida, mitteverbaalne info ...
<ul><li>Edu võtmeks suhtlemisoskus ja sihipärasus </li></ul><ul><li>Intervjueerimisoskus: </li></ul><ul><ul><li>Aktiivne k...
4.4.Vaatlused <ul><li>Vaatluste liigid: otsevaatlus, osalusvaatlus ja varjatud vaatlus </li></ul><ul><li>Kes, mida, kuidas...
<ul><li>Vaatlusandmete töötlemine ja analüüs : lipikud, “ühiste mustrite” või erandite otsimine, kontentanalüüs (kodeerimi...
4.5.Töö sekundaarse ainestikuga <ul><li>Koosolekute, eksamite jms. protokollid, ametikirjad, kooli dokumentatsioon, listiv...
4.6.Infootsing Internetis <ul><li>Internetiallikate usaldusväärsus </li></ul><ul><li>Raamatukogude elektronkataloog (www. ...
Kodutöö <ul><li>Loo endale blogi (blogspot.com või wordpress.com abil) </li></ul><ul><li>Postita blogisse oma uurimisprobl...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Uurimismeetodid 1

16,208 views

Published on

Published in: Education, Technology, Business
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2F7hN3u ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2F7hN3u ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Uurimismeetodid 1

 1. 1. Uurimistöö alused Uurimistöö meetodid
 2. 2. Kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed meetodid <ul><li>Mis on teaduslik uurimistöö </li></ul><ul><li>Kaks näidisuurimust </li></ul><ul><li>Ülevaade uurimismeetodeist </li></ul><ul><li>Ankeetküsimustiku/intervjuu ettevalmistamine </li></ul>
 3. 3. 1.Tõde, teadmine ja teadus <ul><li>Kuidas inimene mõtestab nähtusi? </li></ul><ul><li>Isiklik kogemus v. autoriteedid </li></ul><ul><li>Loogiline arutlus: </li></ul><ul><ul><li>deduktiivne ( üldistus>üksikjuht>tulemus , Aristoteles) </li></ul></ul><ul><ul><li>induktiivne ( üksikjuht>tulemus>üldistus , Bacon) </li></ul></ul><ul><ul><li>abduktiivne (tulemus>üldistus>case, Peirce) </li></ul></ul><ul><li>Teaduslik uurimistöö: looduslike fenomenide vaheliste seoste kohta esitatud hüpoteeside süsteemne, juhitav, empiiriline ja kriitiline uurimine (Kerlinger) </li></ul><ul><li>Mille poolest erineb teadusuurimus aja- ja ilukirjandusest, kriminalistikast jms.? </li></ul>
 4. 4. Teadusuurimuse ülesanded <ul><li>Avastamine ja kirjeldamine </li></ul><ul><ul><li>pürgimine sinna kus keegi veel olnud pole </li></ul></ul><ul><ul><li>vaatame, mis juhtub kui … </li></ul></ul><ul><ul><li>uus vaade vanadele, tavalistele asjadele </li></ul></ul><ul><ul><li>avastuste esitamine vormis, mis teeb võimalikuks nendele seletuse otsimise ja kinnituse leidmise (Binet 1912, IQ test) </li></ul></ul><ul><li>Seletamine, põhjendamine </li></ul><ul><ul><li>muutujate vaheliste seoste leidmine, eesmärgiks ennustuste tõenäosuse suurendamine (Kounin, Friesen, Thompson 1966, distsipliin klassis) </li></ul></ul><ul><li>Kinnitamine/ümberlükkamine, ennustamine </li></ul><ul><ul><li>seletuse/põhjenduse kontrollimine ( validation ) </li></ul></ul>
 5. 5. Kvalitatiivsed meetodid Kvantitatiivsed meetodid Näide Juhtumi uuring ( case study ) Eksperiment Eesmärk Avastamine, seletamine Seletusele kinnituse otsimine Keskkond Loomulik või sellele võimalikult lähedane Laboratoorne, kõiki tingimusi kontrolli all hoida üritav Väljendusvorm Sõnaline Arvandmed ja nende statistiline esitlus Andmete kogumisviis Struktureerimata ja spontaanselt laekuv info Hoolikalt kavandatud, struktureeritud andmekogumismeetodid Teaduripoolne sekkumine Nii vähe kui võimalik Tingimata vajalik
 6. 6. 2. Kaks näidisuurimust <ul><li>a) kvantitatiivne - Zimbardo </li></ul><ul><ul><li>Vaegkuulmise ja paranoia seostest </li></ul></ul><ul><li>Varasemad vaatlused kirjeldasid paranoia teket/süvenemist kuulmisvaeguste tekkimisel, eriti vanemate inimeste puhul </li></ul><ul><li>18 hüpnoosialdist meestudengit valiti välja nutika eksperimendi jaoks: neist kuuel tekitati hüpnootiliselt kurtus nii, et nad sellest teadlikud polnud; teine kuuik oli enda “kurtusest” teadlik; ülejäänud kuus said hüpnoosi teel üksnes kõrva sügelemise </li></ul><ul><li>eksperimendi käigus mõõdeti hüpnotiseeritud katseisikute paranoiat kolmel erineval viisil </li></ul>
 7. 7. Kaks uurimust (jätk) <ul><li>b) kvalitatiivne - Hoffmann-Rien </li></ul><ul><ul><li>Kasuvanemate peretunde normist </li></ul></ul><ul><li>tavaliselt jäävad nähtamatuks põhiprotsessid ja -tegurid, mis on aluseks lapsepõlve ja lapsevanemaks olemise tunnetamisele. Konkreetse sihtrühma, nt. kasuvanemate uuring aitaks neid paremini visandada, kui kasutada õigeid meetodeid </li></ul><ul><li>Käesolevas uurimuses kasutati “narratiivse intervjuu” meetodit 15 lapsendanud pere uurimisel </li></ul><ul><li>Intervjuude läbitöötlemisel otsiti kõigepealt “ühist mustrit”, siis võimalikult erinevaid äärmusi </li></ul>
 8. 8. 3. Uurimismeetodid <ul><li>Kva ntitatiivsetest kvalitatiivsemateni: </li></ul><ul><ul><li>Eksperiment, kvaasi-eksperiment, Ex post facto </li></ul></ul><ul><ul><li>Kaardistusuuring (survey) </li></ul></ul><ul><ul><li>Tegevusuuring (action research) </li></ul></ul><ul><ul><li>Juhtumiuuring ( case study ) </li></ul></ul><ul><li>Muud </li></ul><ul><ul><li>Ajalooli ne uurimus </li></ul></ul><ul><ul><li>E val v atsioon </li></ul></ul><ul><ul><li>M eta-uuri mus </li></ul></ul><ul><ul><li>Disainiuuring, arendusuuring </li></ul></ul>
 9. 9. Kirjeldamine Seletamine Kinnitamine Kvalitatiivsed meetodid Teooria v. mudeli koostamine Klassifikatsioonid Kaardistamine ( Survey ) Ajalooline meetod Juhtumiuurimus ( Case study) Longituuduurimus Meta-analüüs Ex post facto uurimus Eksperiment
 10. 10. <ul><li>Andmete kogumise meetodid: </li></ul><ul><ul><li>Psühho- v. sotsiomeetriatest, </li></ul></ul><ul><ul><li>küsitlus, </li></ul></ul><ul><ul><li>intervjuu (ka rühmaintervjuu), </li></ul></ul><ul><ul><li>vaatlus, </li></ul></ul><ul><ul><li>päevikud, </li></ul></ul><ul><ul><li>Sekundaaraines (nt. dokumentatsioon) </li></ul></ul><ul><li>Andmetöötlusmeetodid: kirjeldav ja järeldav statistika, sisuanalüüs, diskursuse analüüs </li></ul>
 11. 11. Kodutöö <ul><li>Vali uurimistöö teema, sõnasta uurimisprobleem, uurimisküsimused ja leia 3 teadusartiklit, mida saaksid kasutada oma uuringu teoreetiliste lähtekohtade sõnastamisel. </li></ul>
 12. 12. 4. Uurimistöö kavandamine ja läbiviimine <ul><li>4.1. Uurimuse etapid, “keti” metafoor </li></ul><ul><li>4.2. Küsimustikud </li></ul><ul><li>4.3. Intervjuud </li></ul><ul><li>4.4. Vaatlused </li></ul><ul><li>4.5. Dokumendid ja tekstid kui sekundaarne ainestik </li></ul><ul><li>4.6. Infootsing Internetis, elektron-kataloogid ja täistekstandmebaasid </li></ul>
 13. 13. 4.1. Uurimuse etapid ja “lülid” <ul><li>Uurimuse ajalised etapid: </li></ul><ul><ul><li>teema valik ja kitsendamine, uurimisprobleemi, -küsimuste ja -ülesannete sõnastamine </li></ul></ul><ul><ul><li>kirjanduse läbitöötamine, uurimismeetodi valik </li></ul></ul><ul><ul><li>empiiriliste andmete kogumine ja analüüs </li></ul></ul><ul><ul><li>uurimisaruande kirjutamine </li></ul></ul><ul><li>Uurimuse komponendid (ka hindamis-kriteerumid) - “ k ett” , mis on sama tugev kui selle nõrgim lüli </li></ul>
 14. 14. Eelnevad uurimused Taust, teooria, seletus Uurimisküsimused, hüpotees, mudel Uurimuse ülesehitus, skeem Analüüs Subjektid Situats. Mõjut. Mõõtm. Krit. Protseduurid Kokkuvõte Soovitused järgnevateks uurimusteks
 15. 15. 4.2. Küsimustiku koostamine <ul><li>Hüpoteesi otsivad ja testivad küsimustikud </li></ul><ul><li>Hüpoteesid või konkreetsed uurimis-küsimused “lüüa lahti” mõõdikuteks , iga mõõdiku jaoks omakorda mitu ankeedi-küsimust </li></ul><ul><li>Kirjeldavad ja analüütilised küsitlused </li></ul><ul><li>Nelja tüüpi mõõdikuid: sõltumatud (eksperimentaalsed), sõltuvad, kontrollitavad ja kontrollimatud </li></ul><ul><li>Küsimuste tüübid: lühivastus, lünk, valikvastused (lubatud üks või mitu), loetelu, järjestamine, Likerti skaala , vastandväited </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Hästi koostatud küsimustik on selge sõnastusega, kergesti arusaadav ja kiiresti vastatav. Ta peab olema koostatud nii, et oleks minimiseeritud vastajate ja nende vastuste töötlejate poolsete vigade hulk. </li></ul><ul><li>Küsimuste ja vastusevariantide kodeerimine juba ankeedil </li></ul><ul><li>Elektroonilised küsimustikud Google Form abil: http://docs.google.com </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Hoiduda tuleks: </li></ul><ul><ul><li>Suunavatest küsimustest </li></ul></ul><ul><ul><li>Teaduslikult täpsetest, kuid keeruka sõnastusega küsimustest </li></ul></ul><ul><ul><li>Pikkadest ja keeruka ülesehitusega liitlausetena esitatud küsimustest </li></ul></ul><ul><ul><li>Ärritavatest küsimustest ning puust-ette-ja-punaseks stiilis juhistest, mis tekitavad vastajas tunde, et teda peetakse rumalaks </li></ul></ul><ul><ul><li>Kategoorilist laadi ja eitust sisaldavaist küsimustest </li></ul></ul><ul><ul><li>Kirjalikes (eriti posti teel korraldatud) küsitlustes pole soovitav esitada avatud küsimusi </li></ul></ul>
 18. 18. Mislaadi infot kogutakse küsimustiku abil? <ul><li>Demograafilised ja taustaandmed (vanus, sugu, rahvus, amet, sotsiaalmajanduslik taust) </li></ul><ul><li>Käitumisharjumused (suitsetamise, arvuti kasutamise, TV vaatamise jms sagedus) </li></ul><ul><li>Hoiakud, uskumused, hinnangud ja arvamused </li></ul><ul><li>Teadmised (nt. pädevustesti abil) </li></ul><ul><li>Kavatsused, soovid, sümpaatiad </li></ul>
 19. 19. <ul><li>Kaardistusuuringu puhul on valimi esinduslikkus väga oluline </li></ul><ul><li>Valimi moodustamise meetodid ( survey sampling ): </li></ul><ul><ul><li>tõenäosuslikud (lihtne juhuvalim, süstemaatiline, stratifitseeritud, klastervalim) </li></ul></ul><ul><ul><li>mittetõenäosuslikud (kvootvalim, sihipärane, lumepalli-valiim, mugavusvalim) </li></ul></ul>
 20. 20. Ankeedi reliaablus ja valiidsus <ul><li>Reliaablus (i.k. reliable, reliability ) – usaldusväärsus. Näitab, kuivõrd täpselt (mõõtmisvigadeta) test/küsimustik mõõdab. </li></ul><ul><li>Valiidsus (i.k. validity ) – tõepärasus. Näitab, kuivõrd meie test/küsimustik mõõdab just seda, mida ta väidetavasti peaks mõõtma ja mitte midagi muud. Konstrukti valiidsus, sisemine ja väline valiidsus. </li></ul>
 21. 21. <ul><li>Ohud sisemisele valiidsusele (sidumisjõule): </li></ul><ul><ul><li>ajalugu, küpsemine, stat.regressioon, küsitlus ise, küsimustik, valim, suremus </li></ul></ul><ul><li>Ohud välisele valiidsusele (üldistusjõule) </li></ul><ul><ul><li>sõltumatute muutujate mitmetitõlgendatavus, sõltuvate muutujate ebaadekvaatne operatsionaliseeritus, valimi nõrk representatiivsus, uurimuse eesmärkide aimamine respondentide poolt </li></ul></ul>
 22. 22. 4.3. Intervjuud <ul><li>Intervjuu eelised - kergem vastata, küsijal võimalus täpsustada/korrigeerida, mitteverbaalne info </li></ul><ul><li>Puudused - salvestamine, kvaliteet sõltub intervjueerijast, raske standardiseerida, võtab palju aega </li></ul><ul><li>Struktureeritud e. normatiivsed (rahva-loendus), poolstruktureeritud ja struktureerimata intervjuud </li></ul>
 23. 23. <ul><li>Edu võtmeks suhtlemisoskus ja sihipärasus </li></ul><ul><li>Intervjueerimisoskus: </li></ul><ul><ul><li>Aktiivne kuulamine </li></ul></ul><ul><ul><li>Avatus ja empaatia </li></ul></ul><ul><ul><li>Parafraseerimine </li></ul></ul><ul><ul><li>Kokkuvõtete tegemine </li></ul></ul><ul><li>Rühmaintervjuu: fookusgrupp (rühma sünergia), Delfi-meetod </li></ul><ul><li>Andmete analüüs: sisuanalüüs (kategooriad), ühiste “mustrite” otsimine </li></ul>
 24. 24. 4.4.Vaatlused <ul><li>Vaatluste liigid: otsevaatlus, osalusvaatlus ja varjatud vaatlus </li></ul><ul><li>Kes, mida, kuidas, millal ja miks? </li></ul><ul><li>Struktureeritud ja struktureerimata vaatlused </li></ul><ul><li>Kirjeldavate ja reflekteerivate andmete salvestamine: kirjalik (vaatlus-protokoll, päevik), diktofon, video </li></ul><ul><li>Üksnes vaatlusest jääb tavaliselt väheks </li></ul>
 25. 25. <ul><li>Vaatlusandmete töötlemine ja analüüs : lipikud, “ühiste mustrite” või erandite otsimine, kontentanalüüs (kodeerimine, rühmitamine, sagedused), diskursuse analüüs </li></ul><ul><li>Tüüpkategooriad : kontekst, situatsioon, subjektide seisukohad, vaated ja käitumisstrateegiad, muutused inimestes ja objektides, sündmused, suhted ja sotsiaalsed struktuurid, uurimis-protseduurid </li></ul><ul><li>Andmete töötlus arvutil – Excel </li></ul>
 26. 26. 4.5.Töö sekundaarse ainestikuga <ul><li>Koosolekute, eksamite jms. protokollid, ametikirjad, kooli dokumentatsioon, listivestlused … </li></ul><ul><li>Tekstianalüüs, kontentanalüüs, diskursuse analüüs </li></ul><ul><li>Mitme meetodi triangulatsioon valiidsuse tõstmise vahendina </li></ul>
 27. 27. 4.6.Infootsing Internetis <ul><li>Internetiallikate usaldusväärsus </li></ul><ul><li>Raamatukogude elektronkataloog (www. ester .se) </li></ul><ul><li>Google Scholar: scholar.google.com </li></ul><ul><li>Teadusartiklite täistekst-andmebaasid ( http://www.tlulib.ee/ ): EBSCO, Springer </li></ul>
 28. 28. Kodutöö <ul><li>Loo endale blogi (blogspot.com või wordpress.com abil) </li></ul><ul><li>Postita blogisse oma uurimisprobleem ja uurimisküsimused </li></ul><ul><li>Saada oma blogi aadress mulle: mart.laanpere@tlu.ee </li></ul><ul><li>Koosta küsimustik docs.google.com abil </li></ul>

×