Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Õppedisaini alused IFI 70511. Loeng: sissejuhatus kursusesse jaõppedisaini valdkonda                Mart La...
Täna kavas  Sissejuhatus kursusesse  Loeng. Õppedisaini valdkond. Õppimise olemus ja  õpetamise teooriad. Õpisüsteem...
Kursusest Eesmärk: ülevaade ja isiklik kogemus õppedisaini protsessist kaasaegsete õppimisteooriate taustal. Mängime lä...
Hindamine Osalemine (20%): kontaktpäevadel, praktikumides, refleksioon blogis, teiste blogide kommenteerimine Rühmatöö ...
1. Õppedisaini mõiste  Õppedisain (i.k. instructional design) on õppeprotsessi ja  õpikeskkonna süsteemne kavandamine,...
1. 1. Õppimise määratlusi  Tsirkusekaru õpib trikke tegema  Laps õpib jalgrattaga sõitma  Ärimees õpib inglise ärike...
Definitsioone... Õppimine  on protsess, mille tulemuseks on püsivad muutused õppija võimekuses käituda ühel või teise...
Võimekuse liigid (Bloom, Gagne) Intellektuaalne  - teab, tunneb ära, eristab, defineerib... Motoorne - ületab, soorita...
Kuidas inimene õpib?  Õpipoiss-sell-meister  Kool - õppimisvabrik (variõppekava)  Pädevuskoolitus kui treening  Ig...
1.2. Õpetamine: teooria ja praktika   Õpetamine kui kasvatuse viis   Õpetamine kui koolitus   Õpetamine on intentsio...
Õpetajate “sisemised teooriad”  Transmissioon – teadmiste ülekanne  Transaktsioon – tehes õppimine  Transformatsioon...
Teaduslikud õppimisteooriad Biheivioristlikud: Pavlovi klassikalise tingituse ja Skinneri operantse tingituse teooriad ...
Ülesanne  Koostage mõistekaart fookusküsimusega: kuidas  kavandada õpetamist?
2.1. ÕpisüsteemidErinevad lähenemised ja koolkonnad: Computer-Based Instruction (CBI) Computer-Assisted Instruction (CAI...
Õpisüsteemi funktsioonid  Presentatsioon  Juhendamine (tutoring)  Reflektsioon, diskussioonid  Interaktiivsed harj...
Õpisüsteemi struktuur  Lineaarne mudel     Pres   Ül      Test  Lineaarne, kuid  hargnemis- ja      ...
Näiteid?  Leidke Internetist näiteid erineva struktuuri ja  õppimiskäsitusega multimeediumi-põhistest  õpisüsteemidest
2.2. Õppedisaini olemus Õppedisain - õppeprotsessi ja õpikeskkonna süsteemne kavandamine, mille eesmärgiks on muuta õpp...
2.3. Eellugu: programmõpe  Euroopas: Herbarti süsteemne didaktika  Ameerikas: Taylori “tööteadus” ja Skinneri  käitu...
2.4. Õppedisaini mudelid  Gagne klassikaline koolikeskne lähenemine tunni  tasandi õppedisainile (9 õpisündmust):  ...
Levinuim disaini üldmudel ADDIE  A – Analysis, analüüs. Analüüsitakse õppijate hetketaset,  vajadusi, individuaalseid ...
Dick & Carey õppedisaini mudel
Jonasseni 3C mudel      Authentic    Situated learning       tasks            Case-based proble...
Merrienboer’i 4C/ID mudelArtikkel: Merrienboer jt (2002) Blueprints for Complex Learning                 O...
ISD: Instructional Systems Design       Selecting & Analyzing  sequencing  Developing  Evaluating needs   ...
Leshin, Pollock, Reigeluth (1992)  1.Vajaduste  2.Õppesisu   3.Strateegia  4.Evalvat-  analüüs    määratlemine  ...
Merrill: õpetuse esmased printsiibid   Ülesandekesksus: õppimine ülesandeid lahendades, oma   oskusi demonstreerides j...
Merrill: Kivike-Tiigis õppedisaini mudel  Probleem/kontekst (Whole Task): eluline/kontekstuali-  seeritud probleemipüs...
Näide: ettevõtluskursus (Merrill: Task-Centered Instructional Strategy)  Probleem/kontekst: Veasna seafarmi kirjeldus sl...
Rühmatöö  Moodustage 2-3 liikmelised rühmad, mis jäävad  koostööle kuni kursuse lõpuni sama  teema/õpisüsteemi kalla...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Õppedisaini alused: sissejuhatus

2,755 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Õppedisaini alused: sissejuhatus

 1. 1. Õppedisaini alused IFI 70511. Loeng: sissejuhatus kursusesse jaõppedisaini valdkonda Mart Laanpere TLÜ Informaatika instituudi teadur Haridustehnoloogia keskuse juhataja
 2. 2. Täna kavas Sissejuhatus kursusesse Loeng. Õppedisaini valdkond. Õppimise olemus ja õpetamise teooriad. Õpisüsteemide tüübid. Õppedisaini mudelid. Praktikum. Õppedisaini esimene faas: probleemipüstitus, õpieesmärgid ja -väljundid
 3. 3. Kursusest Eesmärk: ülevaade ja isiklik kogemus õppedisaini protsessist kaasaegsete õppimisteooriate taustal. Mängime läbi õppedisaini tsükli ideest kuni prototüübi evalvatsioonini. Oodatud õpitulemused: valmisolek analüüsida ja kavandada veebipõhist õpisüsteemi, e-kursust, e- õpikut vms Õppetöö korraldus: neli 4-tunnist kontaktpäeva 8.sept., 6.sept., 17.nov, 1.dets. ja eksam kodutööde põhjal 14.jaanuaril Kahenädalased tsüklid veebipõhises õppes
 4. 4. Hindamine Osalemine (20%): kontaktpäevadel, praktikumides, refleksioon blogis, teiste blogide kommenteerimine Rühmatöö (20%) : Veebipõhise minikursuse õppedisaini eskiis, s.h. õpetamisstrateegiate diagramm, õpikeskkonna prototüüp ja evalvatsiooni kava Individuaalsed ülesanded (60%):  Kahe õppedisaini mudeli võrdlus v. Wikipedia artikkel  Kursuseprojektina loodaval minikursusel ühe õppetüki/mooduli probleemi/konteksti, eesmärkide ja õpiväljundite sõnastamine, õpitegevuste jada koostamine  Loodaval veebipõhisel kursusel ühe õppetüki/mooduli osiste koostamine (õpiobjektid, näiteid, ülesanded)
 5. 5. 1. Õppedisaini mõiste Õppedisain (i.k. instructional design) on õppeprotsessi ja õpikeskkonna süsteemne kavandamine, eesmärgiga muuta õppimine tulemuslikumaks, tõhusamaks ja huvitavamaks. Õppedisain on haridustehnoloogia peamine alamvaldkond, angloameerika keeleruumis asendab “didaktika” mõistet Õppedisain ja õpidisain: eesliide “õpi-” viitab üldjuhul üksnes õppimisele, aga “õppe-” eelkõige õpetamisele Õppimine võib toimuda ka õpetamiseta, õpetamine ilma õppimiseta aga mitte Õpidisain (i.k. Learning Design): IMS spetsifikatsioon õpitegevuste jadade kirjeldamiseks standardiseeritud viisil Õppedisaini peamised rakendusvaldkonnad: militaar- treening, “koolitusvabrikud”, e-õppe kvaliteedisüsteemid
 6. 6. 1. 1. Õppimise määratlusi Tsirkusekaru õpib trikke tegema Laps õpib jalgrattaga sõitma Ärimees õpib inglise ärikeelt Sysadmin õpib serverit haldama Kirjanik õpib mõistma võõrast kultuuri Börsimaakler õpib edukalt toime tulema Mille poolest erineb loomade õppimine inimlikust?
 7. 7. Definitsioone... Õppimine on protsess, mille tulemuseks on püsivad muutused õppija võimekuses käituda ühel või teisel moel Õppimine on inimese hoiakute või võimekuse muutumine, mis jääb kestma üle aja ning pole kirjutatav ealise arengu arvele (R.Gagne) Õppimine on uue tähenduse loomine läbi isikliku kogemuse mõtestamise
 8. 8. Võimekuse liigid (Bloom, Gagne) Intellektuaalne - teab, tunneb ära, eristab, defineerib... Motoorne - ületab, sooritab, teostab ... Verbaalne - väljendab, sõnastab, kirjeldab, kannab ette … Kognitiivne - kohandab, lahendab, tõlgendab, loob, analüüsib, koostab, hindab ...
 9. 9. Kuidas inimene õpib? Õpipoiss-sell-meister Kool - õppimisvabrik (variõppekava) Pädevuskoolitus kui treening Iga õppimine on keele õppimine Alateadlik - “kultuuri sisse imbumine” Inimene õpib: •matkides •harjutades •katse-eksituse meetodil ...
 10. 10. 1.2. Õpetamine: teooria ja praktika  Õpetamine kui kasvatuse viis  Õpetamine kui koolitus  Õpetamine on intentsionaalne (kavatsuslik) tegevus  Õpetamine on interventsioon, sekkumine õppija arengu “normaalsesse” kulgu  Vajadus analüüsi ja süsteemse disaini järele õpetamise kavandamisel ongi olnud õppedisaini tekkimise eelduseks
 11. 11. Õpetajate “sisemised teooriad” Transmissioon – teadmiste ülekanne Transaktsioon – tehes õppimine Transformatsioon – õppimine kui maailmavaate muutumine, emantsipatsioon, valgustatuks saamine Tooge näiteid õppimisega seotud vanasõnadest iga suundumuse alla!
 12. 12. Teaduslikud õppimisteooriad Biheivioristlikud: Pavlovi klassikalise tingituse ja Skinneri operantse tingituse teooriad Kognitivistlikud: Piaget geneetiline epistemoloogia, General Problem Solving (GPS), Human Information Processing (HIP) Konstruktivistlikud: Bruner, Lave, Võgotski sotsiaalkultuuriline õpe, Kolbi kogemusõpe Õppimise kolm metafoori teooriates (Paavola jt): omandamine, osalemine, loomine Vt. http://tip.psychology.org
 13. 13. Ülesanne Koostage mõistekaart fookusküsimusega: kuidas kavandada õpetamist?
 14. 14. 2.1. ÕpisüsteemidErinevad lähenemised ja koolkonnad: Computer-Based Instruction (CBI) Computer-Assisted Instruction (CAI) Interactive Learning Environments (ILE) Intelligent Tutoring Systems (ITS) Microworlds CSCL EPSS, WebPSS WBT, WBI, e-learning, virtual learning E-õpe 2.0 (konnektivism)
 15. 15. Õpisüsteemi funktsioonid Presentatsioon Juhendamine (tutoring) Reflektsioon, diskussioonid Interaktiivsed harjutused, ülesanded Rühmatöö Õpitulemuste kontroll ja hindamine Õppeprotsessi monitooring ja haldamine
 16. 16. Õpisüsteemi struktuur Lineaarne mudel Pres Ül Test Lineaarne, kuid hargnemis- ja Pres vahelejätmis-võimalustega Pres Ül Test “Laadaplatsi” mudel Ül Pres Pres Ül Pres Ül Ül Test
 17. 17. Näiteid? Leidke Internetist näiteid erineva struktuuri ja õppimiskäsitusega multimeediumi-põhistest õpisüsteemidest
 18. 18. 2.2. Õppedisaini olemus Õppedisain - õppeprotsessi ja õpikeskkonna süsteemne kavandamine, mille eesmärgiks on muuta õppimine tulemuslikumaks, tõhusamaks ja huvitavamaks. Õpikeskkond - õppijat ümbritsev füüsiline ja vaimne tegevuskeskkond, mis hõlmab õpetajat/koolitajat koos tema pädevuste ja õpetamiskäsitusega, õppematerjale, õppimis- ja õpetamismeetodeid, õppekava, tehnilisi vahendeid, jms.
 19. 19. 2.3. Eellugu: programmõpe Euroopas: Herbarti süsteemne didaktika Ameerikas: Taylori “tööteadus” ja Skinneri käitumispsühholoogia (biheiviorism, i.k. behaviorism), operantne tingitus (i.k. operant conditioning) Õppimine kui individuaalne nähtus eeldab täielikku individualiseerimist Õpetaja töö ennustatavus ja optimeeritavus -> programmeeritavus Programmõpikud ja õpimasinad (vt. Programmõpe ja õpimasinad. U. Agur, K. Toim, A. Unt,. 1967)
 20. 20. 2.4. Õppedisaini mudelid Gagne klassikaline koolikeskne lähenemine tunni tasandi õppedisainile (9 õpisündmust):  köida õpilaste tähelepanu  teadvusta õpilastele tunni eesmärgid  meenuta varem õpitust neid teadmisi, mida võib seekord vaja minna  esita uus osa  juhenda õpilaste iseseisvat õppimist  anna õpilastele võimalus oma uusi teadmisi demonsteerida või rakendada  anna õpilastele tagasisidet nende soorituse kohta  hinda õpilaste sooritust  taga õpitu kinnistamine
 21. 21. Levinuim disaini üldmudel ADDIE A – Analysis, analüüs. Analüüsitakse õppijate hetketaset, vajadusi, individuaalseid eripärasid. Aga ka ainevaldkonda, õppekava, pädevusnõudeid vms. D – Design, disain. Kavandatakse kursuse/mooduli/programmi eesmärgid, üldine struktuur, õppemeetodid, ülesanded, hindamiskriteeriumid jms. D – Development, arendus. Arendatakse õppematerjalid, õpikeskkond, testid jms. I – Implementation, kursuse elluviimine praktikas. E – Evaluation, formatiivne evalvatsioon. Evalveeritakse kursuse disaini ja õpetamise kvaliteeti, eesmärgiga parendada kursuse disaini.
 22. 22. Dick & Carey õppedisaini mudel
 23. 23. Jonasseni 3C mudel Authentic Situated learning tasks Case-based problems Context Domain-specific reasoningApprenticeship Multiple perspectives Modeling process Indexed meanings KNOWLEDGE Construction Internal negotiation Invention, Collaboration exploration Articulation Reflection Social negotiation of meaning Intentions, Mental models expectations Coaching
 24. 24. Merrienboer’i 4C/ID mudelArtikkel: Merrienboer jt (2002) Blueprints for Complex Learning Osaülesanded rutiinsete Õpiülesanded oskuste automatiseerimiseks Toetav informatsioon Vajadusel pakutav lisainfo ja tagasiside Just-In-Time info
 25. 25. ISD: Instructional Systems Design Selecting & Analyzing sequencing Developing Evaluating needs content lessons instruction 1.Analyze 3.Analyze & 5.Specify 7.Evaluate problem sequence learning instruction tasks events & activities 2.Analyze 4.Analyze & 6.Perform domains sequence interactive supporting message content design
 26. 26. Leshin, Pollock, Reigeluth (1992) 1.Vajaduste 2.Õppesisu 3.Strateegia 4.Evalvat- analüüs määratlemine ja taktika sioon Analüüsi Analüüsi ja Kavanda Hinda probleemi järjesta õpetamise ja õpetamise tegevused korralduse tulemus- strateegia likkust Analüüsi Määratle Koosta õppe- aine- tegevusi materjalid valdkonda toetavad teadmised
 27. 27. Merrill: õpetuse esmased printsiibid  Ülesandekesksus: õppimine ülesandeid lahendades, oma oskusi demonstreerides ja praktikas rakendades.  Aktiveerimine: sobilike kognitiivsete struktuuride aktiveerimine õppijates varasemate teadmiste meeldetuletamise või esitamise kaudu.  Demonstreerimine: õppijatele õpitavate oskuste demonstreerimine, seostades konkreetseid näiteid üldiste reeglitega.  Rakendamine: õpitud teadmiste rakendamine tegevuses, koos korrigeeriva tagasiside ja taanduva toestamisega  Lõimimine: õpitu seostamine õppijate igapäevase eluga, suunates neid avalikult reflekteerima, arutlema ja kaitsma õpitud teadmisi ja oskusi
 28. 28. Merrill: Kivike-Tiigis õppedisaini mudel Probleem/kontekst (Whole Task): eluline/kontekstuali- seeritud probleemipüstitus Jada (Progression): õpitegevuste ja –ülesannete järk-järgult keerulisemaks muutuv jada Osised (Components): info (information-about, parts-of, kinds-of, how-to, and what- happens), elulised juhtumid, õppematerjalid, õpiobjektid Strateegia (Strategy): õpetamise strateegiad, võtted Disain (Interface): õpikeskkond, kujundus Teostamine(Production)
 29. 29. Näide: ettevõtluskursus (Merrill: Task-Centered Instructional Strategy) Probleem/kontekst: Veasna seafarmi kirjeldus slaididena Osised/info: ettevõtte käivitamise kuus sammu Osised/juhtumid: elulised näited ettevõtete käivitamisest (iga sammu kohta) Ülesanne uues kontekstis: rakendada Veasna seafarmi näitel õpitut teise ettevõtte (Instant Carpet Cleaning) näitel (audiojuhised, alamülesanded, abimaterjalid) Ülesanne: ICC äriplaani koostamine (tarkvarapoolse taanduva juhendamise ja audio-tagasiside saatel) Alamteema: demo turu- või teostatavusuuringu kohta Õpitu rakendamine ilma toeta uue ettevõtte kontekstis
 30. 30. Rühmatöö Moodustage 2-3 liikmelised rühmad, mis jäävad koostööle kuni kursuse lõpuni sama teema/õpisüsteemi kallal Valige rühmatöö kontekst (tööalane koolitus või üldharidus) ja eluline (oskustega seonduv) probleem, mida hakkate lahendama Sõnastage õppedisaini aluseks olev probleemipüstitus ja kirjeldage eluline kontekst, vajadus

×