Infdid2: informaatika ainekava

771 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Infdid2: informaatika ainekava

 1. 1. Informaatikadidaktika2. loeng: Informaatika ja õppekavaMart Laanpere
 2. 2. Informaatika ainekava
 3. 3. Informaatika ainekavamuutumine Eestis Muutuste kolm suunda viimasel veerandsajandil:  eesmärgid: akad. karjäär -> igamehe “teine kirjaoskus”  sisu: programmeerimine -> AO  meetodid: loeng+praktikum -> projektõpe, rühmatöö
 4. 4. Horizon Report 2011ennustused Pilveraalindus (cloud computing) Mobiilsed kliendid: nutitelefon, iPad Geo-lahendused Personaalne veeb Semantiline veeb Milliseid muutusi Asjade internet võib see kaasa tuua informaatika 1-1 arvutikasutus ainekavasse Mängides õppimine enne järgmise RÕK ilmumist? E-portfoolio
 5. 5. Informaatika teiste riikideõppekavades Akadeemiline (arvutiteadusel põhinev) või eluline (kontoritööl põhinev) sisu: Ukraina vs. Itaalia Kohustuslik õppeaine või valikaine: Leedu vs. Läti Sisendi- või väljundipõhine ainekava: Poola vs. Inglismaa Eraldi õppeaine või integreeritud: Ungari vs. Soome
 6. 6. Informaatika põhikooli õppekavas Informaatika gümnaasiumi õppekavas Eraldi õppeaine Õppekava ei sea kohustuslikke õpitulemusi informaatika osas Integreeritud teistesse õppeainetesse Andmed puuduvad Nii seda kui teist Allikas: Eurydice 2004
 7. 7. AO vs. RÕK 2011 Arutage oma naabriga, millised on AO õppekava (ecdl.ee) ja RÕK 2011 (oppekava.ee) informaatika õpiväljundite peamised didaktilised erinevused (eesmärgid, sisu, meetodid) Postitage oma arutelu tulemused oma Dippleri blogisse (piisab kui ühte)
 8. 8. Õppekava definitsioon Curriculum: jooksurada Õppekava on tegevuskava, mis sisaldab strateegiaid õpieesmärkide saavutamiseks (Tyler,Taba) Õppetegevuse sisulise, ajalise ja korraldusliku kujundamise plaan, mis määrab kindlaks läbiviidava õppe eesmärgid, sealhulgas oodatavad õpiväljundid, õppe nominaalkestuse ja mahu, õppe alustamise tingimused, õppeainete loetelu ja mahu, ̈ luhikirjeldused ning valikuvõimalused ja -tingimused, spetsialiseerumisvõimalused ja õppe lõpetamise tingimused (Rutiku jt, Primus 2009)
 9. 9. Õppekava süsteemne käsitus Franklin Bobbitt (The Curriculum 1918):  Loobuda teadusdistsipliinide põhistest õppeainetest  Õppekava peab aitama ettevalmistada industriaal-ühiskonnas toimetulevaid kodanikke  Õppekava peab sisaldama palju valikuvõimalusi, välja jätta see, mille lapsed sotsialiseerumise teel omandavad Ralph Tyler ja Hilda Taba lõid pärast 2.MS peavoolu-käsitluse õppekavast ja selle arendusprotsessist Lehrplan vs. Curriculum tüüpi õppekava
 10. 10. Õppekava “vaated” Ideaal: sisemised arusaamad õppe eesmärkidest, sisust ja meetoditest (ka korraldusest) Legitimeeritud: seadusandlik akt Õpetatud: õpetaja poolt järgitav tegevusjuhis Hinnatud: eksamite ja tunnistuste alus Omandatud: õpilase kogemustepagas, teadmised, oskused, hoiakud, arusaamad… Variõppekava: see, mille poolest omandatud õppekava erineb ülejäänutest (nt. spikerdamine)
 11. 11. Õppekava arendusmudelid Kolm lähenemist õppekava arendamisele (Marsh & Willis 1993):  Ratsionaalne-lineaarne (“Inseneri mudel”): eksperdid sõnastavad õppekava eesmärgid, sisu, järjestuse ja hindamismeetodid  Demokraatlik (“Poliitiku mudel”): “alt-üles” demokraatlik protsess, laiapõhjaline konsensus  Loominguline (“Kunstniku mudel”): õppekava kui kogenud kunstniku komplekt tehnikaid ja töövahendeid, õppekava võib valmida ka pärast õppeprotsessi
 12. 12. Informaatika ainekava koolis Kooli õppekava koostatakse õpetajate meeskonnatöös riikliku raamkava alusel Kooli õppekaval on oma üldosa ja ainekavad, milles määratletakse klasside kaupa iga õppeaine eesmärgid, õppetegevus ja -sisu, oodatavad õpitulemused, õppemeetodid ja õppekirjandus, lõiming ja läbivad teemad, hindamiskriteeriumid Ainekava alusel koostab õpetaja endale igal aastal kalendaarse tööplaani
 13. 13. Ainekava hindamisekriteeriumid Eesmärgid: seotud RÕKi ja kooli ÕK-ga Õpitulemused: mõõdetavad, tegevuslikud Õppesisu: eakohane, vastab RÕK’le Õpitegevused: mitmekesised, motiv. Õppemeetodid: sobivad, mitmekesised Õppekirjandus: piisav, eakohane Hindamisviisid: kooskõlas eelnevaga Lõiming, läbivad teemad: kaetud
 14. 14. Ülesanne Leidke Internetist näiteid informaatika ainekavadest ja võrrelge neid eesmärgipüstituse, sisu, õppemeetodite ja formaadi osas, lähtudes eelmisel slaidil toodud kriteeriumidest

×