Infdid 4: Informaatika kui lõimiv ja lõimitav

372 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
372
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
25
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Infdid 4: Informaatika kui lõimiv ja lõimitav

 1. 1. Informaatika didaktika 4.loeng: Ekraanivideo ja testi koostamine. Õpiobjekti lisamine repositooriumisse. Informaatika kui lõimiv ja lõimitav õppeaine. Mart Laanpere
 2. 2.  Õpiobjektid: väikesed terviklikud õpetusliku väärtusega digitaalsed objektid (nt esitlus, interaktiivne harjutus, testiküsimus), mida saab ühendada suuremateks sidusateks õppematerjalideks ning taaskasutada erinevates õppekontekstides ja õpikesk-kondades. Õpiobjektid on varustatud standardsete metaandmetega, mis võimaldavad automatiseerida õpiobjektide otsingut, neist tervikliku õppematerjali koostamist ja selle esitamist (nt igale õpilasele unikaalse kontrolltööküsimuste komplekt või interaktiivne töövihik).
 3. 3. Ülesanne: ekraanivideo  Valige AKU õpikust (box.com/aku12, AKUopik_v2.pdf) üks teema/näide MS Excel või Word kasutamisest uurimistöös, mille kohta tehke max 1 minuti pikkune ekraanivideo Jing v. ScreenCastOMatic abil  Tehke sama teema kohta ekraanivideo ka teist tarkvara kasutades (nt. Google Docs või OpenOffice)  Laadige mõlemad videod Youtube või Vimeo keskkonda ja lisage nende metaandmed Koolielu õppematerjalide varamusse.
 4. 4. Veebipõhise testi koostamine TATSi abil  Looge endale kasutajakonto TATS keskkonda: tats.opetaja.ee  Koostage kolm testiküsimust samal teemal, mille kohta tegite ekraanivideo  NB! Täitke põhjalikult testiküsimuste metaandmed, märgendage sildiga aku12  Koostage neist küsimustest test, määrake sooritajaks rühm aku12
 5. 5. Ainetevaheline lõiming  Milliste teiste õppeainete tundidesse tuleks informaatika elemente integreerida ja kuidas?  Kuidas lõimida teiste ainete teemasid ja ülesandeid informaatika tundidesse?  Läbivad teemad: kohustuslikud teemad, millel puudub “oma õppeaine”  Üldpädevused informaatikas
 6. 6. RÕK 2011 läbivad teemad  LT “Teabekeskkond” suunab õpilast  mõistma vahetu ja vahendatu sarnasusi ning erinevusi  valima sobivat suhtlusregistrit ning sidekanalit  määrama oma teabevajadusi ja leidma sobivat teavet;  kujundama tõhusaid teabeotsingumeetodeid, mis hõlmavad erinevaid teavikuid ja teabekeskkondi;  arendama kriitilise teabeanaluusi oskust.̈ ̈
 7. 7. RÕK 2011 läbivad teemad  LT “Tehnoloogia ja innovatsioon” suunab:  omandama teadmisi tehnoloogiate toimimise ja arengusuundade kohta erinevates eluvaldkondades;  mõistma tehnoloogiliste uuenduste mõju inimeste töö- ja eluviisile, elukvaliteedile ning keskkonnale …  aru saama tehnoloogiliste, majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste uuenduste vastastikustest mõjudest …;  …kujundama kaalutletud seisukohti tehnoloogia arengu ja selle kasutamisega seotud eetilistes kusimustes;̈  kasutama IKT-d eluliste probleemide lahendamiseks ning oma õppimise ja töö tõhustamiseks;  arendama loovust, koostööoskusi ja algatusvõimet uuenduslike ideede rakendamisel erinevates projektides.
 8. 8. Näiteid T&I arendusprojektidest  Kooli kodulehe sidumine Facebooki, hm.ee, tiigrihype.ee ja EHISega  Kohalikule ökoturismitalule geopeituse raja loomine  Kohalikule palkmajatootjale mitme- keelne interaktiivse koduleht  Veebipõhine küsitlus ja kooskõlastus- keskkond kohalikule omavalitsusele  Ühisuuring ülikooli laboriga http://tiiger1.havike.eenet.ee/tehnoinno/
 9. 9. Projektõpe – üks lahendus läbiva teema õpetamisel  Projekt – ühekordne, pretsedendita, piiratud ressurssidega ja täpselt defineeritud tulemiga ettevõtmine, mis viiakse läbi meeskonnatöös  Projektmeetod kui rutiinse ja loomingulise töö vahevariant  Projektmeetodi plussid: tulemuslikkus, efektiivsus, paindlikkus, uued lahendused
 10. 10. Pedagoogilised alused  Sotsiaal-konstruktivistlik õppimisteooria:  õppides inimene loob (“ehitab”) ise enda maailmapildi  konteksti ja probleemide autentsus  õppimine on sotsiaalne fenomen, koostöö  Aktiivõpe (Learning by doing), kogemuslik õpe (Experiential learning)  Probleemid: raskesti sobituv traditsioonilise õppetöö korraldusega, õppekavaga, koolikultuuriga; hindamine keeruline; toob õpetajale palju mittestandardset lisatööd
 11. 11. Näiteid õpiprojektide liikidest  Interneti-jaht (Internet Hunt, WebQuest)  Kirjasõbrad (nt. Image of the Other)  Virtuaalne reis (TravelBug, Marco Polo)  Õpilasvabrik (Miksike, ThinkQuest)  eTwinning  Uurimused (GLOBE, AquaDucks)  Simulatsioonimängud (Simuvere, KomPress, Tiigriretk), vt. www.math.ut.ee/simud  “Küsi asjatundjalt” (Ask-an-expert)  Kogu kooli projektipäev  Veel näiteid?
 12. 12. Ülesanne  Moodustage 2-3 liikmelised rühmad (kasutades iMapper keskkonda http://cl.tlu.ee/INI/) ja genereerige rühmatöös ainetevahelise õpiprojekti idee, mis seob vähemalt 3 õppeainet ja läbivat teemat Tehnoloogia ja innovatsioon  Kodutööna looge selle projekti veebileht, kava ja lisamaterjalid

×