Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tutoriál : Otevřená a propojitelná data veřejné správy

Slajdy k tutoriálu, který proběhl v rámci semináře České společnosti pro systémovou integraci dne 6.6.2014. Popisuje co jsou otevřená propojitelná data (Linked Open Data) a jak s nimi můžeme pracovat (postupy, návody, nástroje).

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Tutoriál : Otevřená a propojitelná data veřejné správy

 1. 1. Martin Nečaský1 Jan Kučera2 Jakub Klímek1,3 “Otevírání a propojování dat” Tutoriál Otevřená a propojitelná data veřejné správy Aktivity, postupy, návod 6.6.2014 Matematicko-fyzikální fakulta Univerzita Karlova v Praze1 Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze2 Fakulta informačních technologií Česke vysoké učení technické3
 2. 2. 6.6.2014 Obsah 1. Analýza a výběr dat k uveřejnění 2. Propojitelná data (Linked Data – LD) 3. Výběr a návrh vhodných ontologií 4. Návrh způsobu přístupu k datům 5. Export dat do formátu LD a jejich publikace 6. Aplikační využití LD 7. Katalogizace dat Tutoriál: Otevírání a propojování dat 2
 3. 3. 6.6.2014 Přístupy k identifikaci datových sad k otevření (1/2) • Analýza datových sad dostupných v rámci organizace • Výběr vhodných datových sad k otevření • Prioritizace a sestavení plánu otevírání vybraných datových sad Tutoriál: Otevírání a propojování dat 3 Přístup top-down Výhody Nevýhody • Lepší poznání dostupných datových sad • Plánování a vyhodnocování postupu • Výsledky analýzy dat mohou být využity pro zlepšení řízení dat v organizaci • Od rozhodnutí publikovat otevřená data do publikace prvních datových množin uplyne více čas • Výsledky analýzy dat nemusí přinést výstupy přímo využitelné potenciálními uživateli dat
 4. 4. 6.6.2014 Přístupy k identifikaci datových sad k otevření (2/2) • Výběr jedné či několika málo datových sad a jejich publikace • Zpravidla bez podrobné analýzy • Výběr např. podle častých dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. • Postupné rozšiřování publikovaných datových sad a zlepšování kvality publikovaných dat • Rozšiřování nabídky dat na základě zpětné vazby uživatelů • Rozšiřování dostupných dat o historická dat • Postupné zlepšování metadat • ... Tutoriál: Otevírání a propojování dat 4 Přístup bottom-up Výhody Nevýhody • Rychlá publikace prvních datových sad • Pokud jsou datové sady využívány může organizace rychle získávat zkušenosti a podněty od uživatelů • Ne vždy musí být zřejmé, kterými datovými sadami je vhodné začít
 5. 5. 6.6.2014 Analýza datových sad • Identifikace existujících datových sad • U každé datové sady by měl být předmětem analýzy: • Obsah, včetně analýzy kvality stávajících dat • Metadata • Přínosy • Rizika, včetně legislativních • Pracnost Tutoriál: Otevírání a propojování dat 5
 6. 6. 6.6.2014 Analýza obsahu datové sady • Analýza obsahu datové sady by se měla zaměřit na: • Stávající strukturu/schéma datové sady • Identifikaci vhodných standardních schémat • Určení identifikátorů – předpoklad pro následnou tvorbu identifikačních URI • Určení stávajících a cílových formátů dat • Určení, zda budou publikovány přírůstky dat nebo kompletní export k určitému datu • Určení cílové periodicity publikace datové sady • Kvalitu datové sady – identifikace nedostatků v kvalitě a potřebného čištění • Možnosti automatizace publikace – lze datovou sadu publikovat automaticky v cílovém formátu a periodicitě přímo z informačního systému? • U datové sady by mělo být také zhodnoceno, zda ji již nepublikuje jiný orgán veřejné správy • Zamezení zbytečným duplicitám • Datové sady přebírané z jiných zdrojů – odkaz na primární zdroj místo publikace převzaté datové sady Tutoriál: Otevírání a propojování dat 6
 7. 7. 6.6.2014 Interní datový katalog • Analýzu potenciálních datových sad k otevření usnadňuje interní datový katalog • Pokud v organizaci již existuje, lze využití existující metadata • Pokud neexistuje, lze během analýzy vytvořit alespoň jednoduchý katalog např. pomocí Excelu nebo podobného nástroje • Metadata pořízená během analýzy mohou být později využita pro vytvoření katalogizačních záznamů veřejně dostupného katalogu • Interní datový katalog může obsahovat bohatší metadata, než veřejně dostupný katalog • Interní klasifikace, stupně důvěrnosti a přístupu k datové sadě... Tutoriál: Otevírání a propojování dat 7
 8. 8. 6.6.2014 Potenciálních přínosy otevřených dat • (P1) posílení transparentnosti, • (P2) podpora ekonomického růstu, • (P3) zlepšení služeb veřejné správy, • (P4) podpora opětovného použití dat, • (P5) zlepšení vnímání veřejné správy veřejností, • (P6) zlepšení procesů a dat veřejné správy, • (P7) zamezení chyb vzniklých při práci s daty • (P8) snížení počtu dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. • (P9) pořádek ve vlastních datech • (P10) možnost transparentně informovat veřejnost o subjektech, které neplní své zákonné povinnosti • (P11) zvýšení hodnoty dat • (P12) budování dobrého jména Tutoriál: Otevírání a propojování dat 8
 9. 9. 6.6.2014 Analýza přínosů • Kroky analýzy přínosů • Určení očekávaných přínosů publikace otevřených dat • Určení, pomocí jakých datových množin lze požadovaných přínosů dosáhnout • Kvantifikace očekávaných přínosů, pokud kvantifikaci lze provést • Pokud nelze provést kvantifikaci přínosu, je alespoň vhodné kvalitativně přínos popsat • Stanovení metrik a indikátorů pro vyhodnocování dosažení přínosů Tutoriál: Otevírání a propojování dat 9
 10. 10. 6.6.2014 Potenciální rizika otevřených dat • (R1) Zveřejnění dat v rozporu se zákonem • (R2) Riziko porušení ochrany obchodního tajemství • (R3) Riziko porušení ochrany osobních údajů • (R4) Zveřejnění nevhodných dat či informací • (R5) Dezinterpretace dat • (R6) Absence konzumentů dat • (R7) Překrývání dat Tutoriál: Otevírání a propojování dat 10
 11. 11. 6.6.2014 Analýza rizik (1/5) • Kroky analýzy rizik • Identifikace legislativy upravující pořízení dat a nakládání s datovou sadou • Identifikace případných smluv vztahujících se k datové sadě • Identifikace a vyhodnocení omezení publikace datové sady vyplývající z legislativy, příp. ze smluv • Identifikace a vyhodnocení dalších možných negativních dopadů publikace datové sady mimo porušení zákonných a smluvních povinností • Formulace předpokladů pro správnou interpretaci dat a zhodnocení rizika dezinterpretace dat • Identifikace potenciálních skupin uživatelů dat a zhodnocení rizika absence konzumentů dat • Identifikace stejných či obdobných datových sad a zhodnocení rizika překrývání dat • Celkové zhodnocení rizikovosti datové sady a návrh opatření pro eliminaci či omezení pravděpodobnosti nebo negativního dopadu rizik Tutoriál: Otevírání a propojování dat 11
 12. 12. 6.6.2014 Analýza rizik (2/5) • Identifikace legislativy upravující pořízení dat a nakládání s datovou sadou • Jaké právní přepisy upravují pořízení dat? • Jaké právní přepisy upravují nakládání s daty? • Identifikace případných smluv vztahujících se k datové sadě • Byla data pořízení na zakázku? • Vykonává práva k datové sadě nějaký subjekt na základě smlouvy? • Identifikace a vyhodnocení omezení publikace datové sady vyplývající z legislativy, příp. ze smluv • Zákonná omezení publikace dat (R1) • Brání související legislativa publikaci dat? • Omezuje související legislativa, jak nakládat s datovou sadou? • Dopadají případné legislativní omezení na publikaci dat? • Obchodní tajemství (R2) • Mají data povahu obchodního tajemství? • Osobní údaje (R3) • Obsahují data osobní údaje? • Je dáno zákonné zmocnění osobní údaje publikovat? • Příp. je publikace dat v souladu se souhlasem subjektu údajů s jejich zpracováním? • Smluvní vztahy • Brání publikaci dat uzavřené smlouvy? • Má příp. OVM smluvně zajištěno právo data publikovat, je-li to relevantní? Tutoriál: Otevírání a propojování dat 12
 13. 13. 6.6.2014 Analýza rizik (3/5) • Identifikace a vyhodnocení dalších možných negativních dopadů publikace datové sady mimo porušení zákonných a smluvních povinností (R4) • Jaké další negativní dopady může publikace datové sady mít? • Např. negativní publicita v důsledku nízké kvality publikovaných dat • Formulace předpokladů pro správnou interpretaci dat a zhodnocení rizika dezinterpretace dat (R5) • Co je potřeba znát pro správnou interpretaci dat? • Např. použitá metoda výpočtu HDP • Jaká jsou omezení publikované datové sady? • Např. zahrnuté/nezahrnuté skupiny subjektů v šetření Tutoriál: Otevírání a propojování dat 13
 14. 14. 6.6.2014 Analýza rizik (4/5) • Identifikace potenciálních skupin uživatelů dat a zhodnocení rizika absence konzumentů dat (R6) • Jaké skupiny uživatelů mohou potenciálně datovou sadu využít? • Lze určit míru zájmu jednotlivých skupin? • Např. na základě dotazů, jejichž předmět se dotýká oblasti/tématu datové sady • Identifikace stejných či obdobných datových sad a zhodnocení rizika překrývání dat (R7) • Jaké datové sady jedné organizace se překrývají s analyzovanou datovou sadou? • Jaké datové sady jiných orgánů VS se překrývají s analyzovanou datovou sadou? Tutoriál: Otevírání a propojování dat 14
 15. 15. 6.6.2014 Analýza rizik (5/5) • Celkové zhodnocení rizikovosti datové sady a návrh opatření pro eliminaci či omezení pravděpodobnosti nebo negativního dopadu rizik • Určení pravděpodobnosti rizik a jejich míry dopadu pro jednotlivé datové sady • Možná opatření pro zmírnění rizik • Anonymizace/agregace dat (R1, R2, R2) • Pokud nelze poskytnout data primární kvůli požadavkům na jejich ochranu, je vhodné zvážit, zda lze publikovat alespoň anonymizovaná data či statistiky • Návrh vhodné komunikační strategie (R4, R6) • Určení jak bude o datové sadě informováno, identifikovat potenciální negativní reakce a připravit odpovědi • Oslovení cílových skupin uživatelů dat • Vytvoření vhodných metadat a doplňujících informací (R5) • Uvést do metadat popis předpokladů a omezení využití dat • Publikovat doplňující informace – např. metodiku pořízení a zpracování dat, použité výpočty, definice ukazatelů apod. • Vhodné vymezení datové sady a propojení na související datové sady (R7) • Vymezení datové sady s ohledem na minimalizaci překryvů s jinými datovými sadami • Využití již publikovaných datových sad • Propojování na související datové zdroje Tutoriál: Otevírání a propojování dat 15
 16. 16. 6.6.2014 Odhadování pracnosti • Faktory ovlivňující pracnost publikace datové sady • Složitost datové množiny – náročnost převodu datové množiny ze stávajícího formátu/ů do cílového formátu/ů • Dobře strukturovaná data vs. nestrukturovaná data • Jednoduché soubory MS Excel bez maker, obrázků a sloučených buněk vs. soubory MS Excel „k tisku“ (sloučené buňky, odsazení prázdnými buňkami, různé formátování mezi roky atd.) či s makry • Potřeba anonymizace dat • Lze provést automaticky? • Potřeba manuálních úprav dat před publikací • Velikost datové sady • Relevantní zejména, pokud je třeba provádět manuální kontroly anonymizace/transformace • Cílová periodicita publikace • Periodicky je třeba opakovat manuální operace přípravy dat • Může být třeba upravovat katalogizační záznamy Tutoriál: Otevírání a propojování dat 16
 17. 17. 6.6.2014 Výběr datových sad k publikaci ve formátu otevřených propojitelných dat (1/3) • Vstupem pro výběr je katalog potenciálních datových sad k otevření • Postup výběru 1. Určení atributů, podle kterých budou určeny priority • Zájem o data – např. na základě analýzy dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb., na základě vlastního šetření apod. • Stávající formáty dat – strojová čitelnost • Dostupný popis schématu dat • Přínosy • Rizikovost • Odhadovaná pracnost • Z hlediska publikace otevřených a propojitelných dat pak • Identifikátory/klíče • Potenciál propojování – odhad počtu datových sad, na které lze uvažovanou datovou sadu napojit (propojování na existující klasifikace a číselníky), nebo kolik datových sad se může potenciálně napojit na uvažovanou datovou sadu (velký potenciál u referenčních údajů, jako jsou adresní body, nebo údaje v obchodním rejstříku) Tutoriál: Otevírání a propojování dat 17
 18. 18. 6.6.2014 Výběr datových sad k publikaci ve formátu otevřených propojitelných dat (2/3) • Postup výběru – pokračování 2. Určení vah atributů 3. Vyloučení datových sad, které nelze publikovat jako otevřená data 4. Seřazení datových sad na základě sledovaných atributů a jejich vah 5. Úpravy pořadí datových sad podle potřeby, příp. úprava vah kritérií a opakování kroku 4 6. Výběr finální množiny datových sad k otevření, příp. rozdělení všech publikovatelných datových sad dle priorit do jednotlivých etap publikace otevřených dat Tutoriál: Otevírání a propojování dat 18
 19. 19. 6.6.2014 Výběr datových sad k publikaci ve formátu otevřených propojitelných dat (3/3) • Po výběru datových sad k otevření by mělo následovat vytvoření plánu publikace • Rozplánování jednotlivých etap publikace • Určení případných projektů a dalších aktivit • Sestavení rámcového harmonogramu realizace etap/projektů Tutoriál: Otevírání a propojování dat 19
 20. 20. 6.6.2014 Podmínky užití / licencování • Kromě technické otevřenosti je třeba zajistit i právní otevřenost publikovaných datových sad • Je třeba zvolit vhodnou licenci pro datové sady nebo formulovat vlastní licenci či podmínky užití dat • Používání standardních licencí jako jsou např. licence Creative Commons v4 usnadňují využití datových sad uživateli • Vlastní podmínky užití by měly být formulovány pouze, pokud standardní licence nevyhovují potřebám poskytovatele dat • I vlastní podmínky užití by měly vyhovovat Open Definition • http://www.opendefinition.org/ • Je třeba zveřejnit znění podmínek užití dat, resp. informovat uživatele, že data jsou zpřístupněna pod zvolenou standardní licencí • V rámci metadat datové sady je třeba uvést odkaz na znění podmínek užití/licence • Jednoznačné určení, jakými podmínkami užití se řídí užití každé datové sady • Následováním odkazu může uživatel snadno zjistit plné znění podmínek užití/licence Tutoriál: Otevírání a propojování dat 20
 21. 21. 6.6.2014 Obsah 1. Analýza a výběr dat k uveřejnění 2. Propojitelná data (Linked Data – LD) 3. Výběr a návrh vhodných ontologií 4. Návrh způsobu přístupu k datům 5. Export dat do formátu LD a jejich publikace 6. Aplikační využití LD 7. Katalogizace dat Tutoriál: Otevírání a propojování dat 21
 22. 22. 6.6.2014 Dostupnost dat na současném webu (demonstrace na příkladu státních kontrol) Tutoriál: Otevírání a propojování dat 22 Web nabízí řadu dat o kontrolách. Můžeme s nimi efektivně (strojově) pracovat? • Data o kontrolách a související data jsou publikována v různých dokumentech mnoha organizacemi a na mnoha místech. • Dokumenty jsou téměř vždy určeny pro lidi, ne pro strojové zpracování. • Souvislosti nejsou dostatečně popsány a zaznamenány. http://www.eagri.cz Kontroly SVS Kontroly ČIZP http://www.cizp.czhttp://www.potravinynapranyri.cz/ Kontroly SŽPI Kontroly ČOI http://www.coi.cz Regionální statistiky ČSÚ http://www.czso.cz RÚIAN http://www.cuzk.cz ARES http://www.mfcr.cz Sbírka zákonů http://portal.gov.cz http://www.szrcr.cz RPP
 23. 23. 6.6.2014 Dostupnost dat na současném webu (demonstrace na příkladu státních kontrol) Tutoriál: Otevírání a propojování dat 23 Jak nalézt odpovědi na následující otázky? • Kontroly provedené v okrese Semily u subjektů provozující obor činnosti „Pronájem a půjčování věcí movitých“ • Kontroly provedené v rámci agendy „Odpadové hospodářství“ • Počty kontrol a objemy pokut v okresech přepočtené na 1000 obyvatel http://www.eagri.cz Kontroly SVS Kontroly ČIZP http://www.cizp.czhttp://www.potravinynapranyri.cz/ Kontroly SŽPI Kontroly ČOI http://www.coi.cz Regionální statistiky ČSÚ http://www.czso.cz RÚIAN http://www.cuzk.cz ARES http://www.mfcr.cz Sbírka zákonů http://portal.gov.cz http://www.szrcr.cz RPP
 24. 24. 6.6.2014 Co jsou propojitelná data (Linked Data)? • Principy propojitelných dat (angl. Linked Data) umožňují vytvořit ekosystém webových služeb (aplikací), které publikují, obohacují a využívají data o entitách v jednom globálním sdíleném datovém prostoru (tzv. Web dat). Tutoriál: Otevírání a propojování dat 24 Sdílený globální prostor dat na Webu (Web of Data) Služba 1 Služba 2 Služba 3 Služba 4 Služba 5 Služba 4
 25. 25. 6.6.2014 Propojitelná data - Principy  Principy propojitelných dat vycházejí z jednoduchých principů, na kterých je postaven současný web (tvořený webovými stránkami a odkazy mezi nimi) 1. Identifikujte webové stránky pomocí http:// URL 2. Používejte URL tak, aby je ostatní mohli vyhledat v síti WWW, přistupovat k němu a odkazovat se na něj. 3. Pokud někdo k URL stránky přistoupí, poskytněte mu obsah stránky ve formátu HTML. 4. Do svojí stránky vložte odkazy na URL souvisejících stránek, abyste ji umístili do kontextu a umožnili procházení stránek v rámci sítě WWW. Tutoriál: Otevírání a propojování dat 25
 26. 26. 6.6.2014 Propojitelná data - Principy  Propojitelná data jsou data publikovaná na webu podle 4 jednoduchých principů: 1. Identifikujte entity pomocí http:// URL. 2. Používejte URL tak, aby jej ostatní mohli vyhledat v síti WWW, přistupovat k němu a odkazovat se na něj. 3. Pokud někdo přistoupí k URL entity, poskytněte data o ní ve formátu RDF ke stažení nebo prostřednictvím RDF datového API (SPARQL). 4. V datech o entitě poskytněte odkazy na URL souvisejících entit, abyste k entitě doplnili její kontext a umožnili procházení entit v rámci sítě WWW. Tutoriál: Otevírání a propojování dat 26
 27. 27. 6.6.2014 Identifikace entit pomocí URL • Entity identifikujeme pomocí http:// URL • URL bychom měli mít pod svojí kontrolou • tj. mělo by být v rámci naší internetové domény • např. v rámci domény coi.cz • Pro URL entit bychom měli vyčlenit speciální sub- doménu • tj. doménu třetího řádu, např. data.coi.cz • URL entity by mělo být transparentní a relativně snadno zrekonstruovatelné • doporučujeme následující schéma: http://data.[domena].cz/resource/[typ-entity]/[id-entity] • např.: http://data.coi.cz/resource/kontrola/01020304 Tutoriál: Otevírání a propojování dat 27
 28. 28. 6.6.2014 Identifikace entit pomocí URL - příklad Tutoriál: Otevírání a propojování dat 28 coi.cz/org/12345678 coi.cz/kontrola/01020304 ČOI eagri.cz/subjekt/12345678 eagri.cz/kontrola/A7C4Q7 SVS gov.cz/zakon/2001/185 gov.cz/zakon/2001/185/66/4 Sbírka zákonů cuzk.cz/okres/3608 cuzk.cz/adresa/16961561 RÚIAN szrcr.cz/agenda/A1186 szrcr.cz/cinnost/CR8608 RPP mfcr.cz/rzp/12345678 ARES czso.cz/region/cz0514 ČSÚ
 29. 29. 6.6.2014 Vyhledání a přístup k entitě • Volíme URL ve schématu http, které se běžně používá pro URL webových stránek • Možnost vyhledat entitu a přistoupit k její reprezentaci je pak zajištěno přímo HTTP protokolem • Pokud klient vydá požadavek na přistoupení k URL, je pomocí mechanismů HTTP protokolu nalezen příslušný server (DNS, IP, atd.) a požadavek je mu doručen (např. pomocí metody GET). • Je nutné zajistit, že URL entity není virtuální, ale opravdu je k němu na serveru přiřazen nějaký obsah. • Zde ale není žádný rozdíl oproti webovým stránkám. • Na existující URL se může kdokoliv odkazovat a směrovat tak uživatele WWW k entitě. • Opět není žádný rozdíl oproti webovým stránkám. Tutoriál: Otevírání a propojování dat 29
 30. 30. 6.6.2014 Vyhledání a přístup k entitě - příklad Tutoriál: Otevírání a propojování dat 30 coi.cz/org/12345678 coi.cz/kontrola/01020304 ČOI eagri.cz/subjekt/12345678 eagri.cz/kontrola/A7C4Q7 SVS cuzk.cz/okres/3608 cuzk.cz/adresa/16961561 RÚIAN czso.cz/region/cz0514 ČSÚ - Datum kontroly : 29.3.2013 - Kontrolovaný subjekt : 12345678 - Sankce : 30.000 CZK - Číslo domovní : 51 - Ulice : Riegrovo náměstí - Město : Semily - PSČ : 513 01
 31. 31. 6.6.2014 Reprezentace entity ve formátu RDF • Standard konsorcia W3C • Vyvinut pro účely reprezentace dat publikovaných na webu, které mají charakter sítě • Uzly sítě = entity, o kterých chceme na webu publikovat data • Vazby v síti = souvislosti mezi entitami • Základní RDF je tvrzení v podobě trojice subjekt predikát objekt • subjekt = URL entity o níž něco tvrdíme • predikát = vlastnost, které se tvrzení o entitě týká • objekt = hodnota vlastnosti Tutoriál: Otevírání a propojování dat 31
 32. 32. 6.6.2014 Reprezentace entity ve formátu RDF - příklad Tutoriál: Otevírání a propojování dat 32 51301 psč číslo domovní název okres kraj název cuzk.cz/adresa/ 16961561 51 cuzk.cz/ulice/ 547239 ulice Riegrovo náměstí cuzk.cz/obec/ 576964 cuzk.cz/okres/ 3608 cuzk.cz/kraj/ 78 obec Semily Semily Liberecký kraj název název název cuzk.cz/adresa/ 16961234 cuzk.cz/adresa/ 16961242 ulice ulice … cuzk.cz/ulice/ 546771 obec cuzk.cz/ulice/ 546607 obec …
 33. 33. 6.6.2014 Reprezentace entity ve formátu RDF - příklad Tutoriál: Otevírání a propojování dat 33 <cuzk.cz/adresa/16961561> <číslo-domovní> "51" . <cuzk.cz/adresa/16961561> <psč> "51301" . <cuzk.cz/adresa/16961561> <ulice> <cuzk.cz/ulice/547239> . <cuzk.cz/ulice/547239> <název> "Riegrovo náměstí" . <cuzk.cz/ulice/547239> <obec> <cuzk.cz/obec/576964> . <cuzk.cz/obec/576964> <název> "Semily" . <cuzk.cz/obec/576964> <okres> <cuzk.cz/okres/3608> . <cuzk.cz/okres/3608> <název> "Semily" . <cuzk.cz/okres/3608> <kraj> <cuzk.cz/kraj/78> .
 34. 34. 6.6.2014 Reprezentace entity ve formátu RDF - příklad Tutoriál: Otevírání a propojování dat 34 <cuzk.cz/adresa/16961561> <číslo-domovní> "51" ; <psč> "51301" ; <ulice> <cuzk.cz/ulice/547239> . <cuzk.cz/ulice/547239> <název> "Riegrovo náměstí" ; <obec> <cuzk.cz/obec/576964> . <cuzk.cz/obec/576964> <název> "Semily" ; <okres> <cuzk.cz/okres/3608> . <cuzk.cz/okres/3608> <název> "Semily" ; <kraj> <cuzk.cz/kraj/78> .
 35. 35. 6.6.2014 Více k reprezentaci entit v RDF • Pro každou entitu bychom také měli specifikovat její typ, tzv. třídu. • Entita může mít přiřazeno libovolné množství různých tříd • Třídu specifikujeme pomocí speciální trojice subjekt a třída • subjekt = URL entity, jejíž třídu specifikujeme • a = klíčové slovo • třída = URL třídy • Třída je také identifikována svým URL, který je pro ni vyhrazen • Lze zavádět nové třídy (s vlastními URL) a nebo využívat třídy z existujících slovníků tříd (tzv. ontologií) Tutoriál: Otevírání a propojování dat 35
 36. 36. 6.6.2014 Více k reprezentaci entit v RDF – příklad Tutoriál: Otevírání a propojování dat 36 <cuzk.cz/adresa/16961561> a <schema.org/PostalAddress> ; <psč> "51301" ; <číslo-domovní> "51" ; <ulice> <cuzk.cz/ulice/547239> . <cuzk.cz/ulice/547239> a <schema.org/Place>, <cuzk.cz/ontology/Ulice> ; <název> "Riegrovo náměstí" ; <obec> <cuzk.cz/obec/576964> . <cuzk.cz/obec/576964> a <schema.org/AdministrativeArea>, <cuzk.cz/ontology/Obec> ; <název> "Semily" ; <okres> <cuzk.cz/okres/3608> . <cuzk.cz/okres/3608> a <schema.org/AdministrativeArea>, <cuzk.cz/ontology/Kraj> ; <název> "Liberecký kraj" ; <kraj> <cuzk.cz/kraj/78> .
 37. 37. 6.6.2014 Více k reprezentaci predikátů v RDF • Podobně jako třídy, jsou i predikáty identifikovány svými URL, které jsou pro ně vyhrazeny • Lze zavádět nové predikáty (s vlastním URL) a nebo využívat predikáty z existujících ontologií Tutoriál: Otevírání a propojování dat 37
 38. 38. 6.6.2014 Více k reprezentaci predikátů v RDF – příklad Tutoriál: Otevírání a propojování dat 38 <cuzk.cz/adresa/16961561> a <schema.org/PostalAddress> ; <schema.org/postalCode> "51301" ; <cuzk.org/cisloDomovni> "51" ; <cuzk.cz/ulice> <cuzk.cz/ulice/547239> . <cuzk.cz/ulice/547239> a <schema.org/Place>, <cuzk.cz/ontology/Ulice> ; <purl.org/dc/terms/title> "Riegrovo náměstí" ; <cuzk.cz/ontology/obec> <cuzk.cz/obec/576964> . <cuzk.cz/obec/576964> a <schema.org/AdministrativeArea>, <cuzk.cz/ontology/Obec> ; <purl.org/dc/terms/title> "Semily" ; <cuzk.cz/ontology/okres> <cuzk.cz/okres/3608> . <cuzk.cz/okres/3608> a <schema.org/AdministrativeArea>, <cuzk.cz/ontology/Kraj> ; <purl.org/dc/terms/title> "Liberecký kraj" ; <cuzk.cz/ontology/kraj> <cuzk.cz/kraj/78> .
 39. 39. 6.6.2014 Více k reprezentaci predikátů v RDF – příklad Tutoriál: Otevírání a propojování dat 39 @prefix s: <http://schema.org/> @prefix cuzk: <http://data.schema.org/ontology/> @prefix dc: <http://purl.org/dc/terms/> <cuzk.cz/adresa/16961561> a s:PostalAddress ; s:postalCode "51301" ; cuzk:cisloDomovni "51" ; cuzk:ulice <cuzk.cz/ulice/547239> . <cuzk.cz/ulice/547239> a s:Place, cuzk:Ulice ; dc:title "Riegrovo náměstí" ; cuzk:obec <cuzk.cz/obec/576964> . <cuzk.cz/obec/576964> a s:AdministrativeArea, cuzk:Obec ; dc:title "Semily" ; cuzk:okres <cuzk.cz/okres/3608> . <cuzk.cz/okres/3608> a s:AdministrativeArea, cuzk:Kraj ; dc:title "Liberecký kraj" ; cuzk:kraj <cuzk.cz/kraj/78> .
 40. 40. 6.6.2014 Propojování souvisejících entit z různých zdrojů • Předchozí příklady ukázaly, že RDF data publikovaná jedním zdrojem (např. RÚIAN publikovaný v doméně cuzk.cz) sestávají z entit a propojení mezi nimi. • Stejným způsobem, pomocí RDF trojic, lze propojovat entity napříč různými zdroji a doménami. Tutoriál: Otevírání a propojování dat 40
 41. 41. 6.6.2014 Propojování souvisejících entit z různých zdrojů – příklad Tutoriál: Otevírání a propojování dat 41 51301 s:postalCode cuzk:číslo-domovni dc:title cuzk:okres cuzk:kraj cuzk.cz/adresa/ 16961561 51 cuzk.cz/ulice/ 547239 cuzk:ulice Riegrovo náměstí cuzk.cz/obec/ 576964 cuzk.cz/okres/ 3608 cuzk.cz/kraj/ 78 cuzk:obec Semily Semily Liberecký kraj coi.cz/kontrola/ 01020304 dc:title dc:title dc:title s:location RÚIAN ČOI eagri.cz/kontrola/ A7C4Q7 SVS s:location
 42. 42. 6.6.2014 Propojování souvisejících entit z různých zdrojů – příklad Tutoriál: Otevírání a propojování dat 42 cuzk:okres cuzk:kraj cuzk.cz/adresa/ 16961561 cuzk.cz/ulice/ 547239 cuzk:ulice cuzk.cz/obec/ 576964 cuzk.cz/okres/ 3608 cuzk.cz/kraj/ 78 cuzk:obec coi.cz/kontrola/ 01020304 RÚIAN ČOI eagri.cz/kontrola/ A7C4Q7 SVS czso.cz/region/ cz0514 ČSÚ czso.cz/fact/ cz0514/2013 czso:refLocation data.gov.uk/day /2007-12-31 czso:refLocation s:location s:location cuzk:hasLAU 9999 czso: populace
 43. 43. 6.6.2014 Propojování reprezentací stejné entity • Ve světě propojitelných dat se může snadno stát, že dva různí vydavatelé dat přiřadí stejné entitě reálného světa svoje vlastní (různé) URL. Tutoriál: Otevírání a propojování dat 43 coi.cz/org/ 12345678 ČOI eagri.cz/subjekt/ 12345678 SVS mfcr.cz/rzp/ 12345678 ARES mvcr.cz/ros/ 12345678 ROS
 44. 44. 6.6.2014 Propojování reprezentací stejné entity • RDF nabízí konstrukci pro specifikaci tvrzení, že dvě URL reprezentují stejnou entitu: subjekt owl:sameAs object • subjekt = URL entity • owl:sameAs = standardizovaný predikát jazyka OWL specifikující, že dvě URL reprezentují stejnou entitu reálného světa • třída = URL entity Tutoriál: Otevírání a propojování dat 44 coi.cz/org/ 12345678 ČOI eagri.cz/subjekt/ 12345678 SVS mfcr.cz/rzp/ 12345678 ARES mvcr.cz/ros/ 12345678 ROS owl:sameAs owl:sameAs owl:sameAs
 45. 45. 6.6.2014 Kde data publikovat a jak je konzumovat? Tutoriál: Otevírání a propojování dat 45 ČOI SVS Aplikace ČSÚ RÚIAN linked.opendata.cz
 46. 46. 6.6.2014 Propojitelná data v ČR – linked.opendata.cz Tutoriál: Otevírání a propojování dat 46 Rejstříky ARES Výzkumné projekty Veřejné zakázky Orgány veřejné moci Agendy OVM Úplná znění zákonů Soudní rozhodnutí ČOI kontroly RÚIAN adresy ČSÚ demografie MFČR rozpočty ČSÚ volby SÚKL léčiva MZČR Ceny léčiv RÚIAN budovy RÚIAN katastr Výsledky VaVaI Registr smluv NUTS a LAU RÚIAN regiony Soudy ČR ČSÚ další statistiky ČSÚ strany ČSSZ statistiky SDMX Životní prostředí Školství Léčiva ve světě ???
 47. 47. 6.6.2014 Obsah 1. Analýza a výběr dat k uveřejnění 2. Propojitelná data (Linked Data – LD) 3. Výběr a návrh vhodných ontologií 4. Návrh způsobu přístupu k datům 5. Export dat do formátu LD a jejich publikace 6. Aplikační využití LD 7. Katalogizace dat Tutoriál: Otevírání a propojování dat 47
 48. 48. 6.6.2014 Pojem ontologie • Ontologie (někdy též nazývaná slovník) definuje sadu predikátů a tříd, kterou mohou vydavatelé dat využívat ve svých datových sadách reprezentovaných ve formátu RDF. • Ontologie je opět specifikována ve formátu RDF. • Pomocí RDF trojic definuje svoje predikáty a třídy. • Ontologie jako množina RDF trojic je typicky publikována jako datový soubor na WWW síti pod svým vlastním URL = URL ontologie Tutoriál: Otevírání a propojování dat 48 @prefix gr: <http://purl.org/goodrelations/v1#> gr:BusinessEntity a rdfs:Class ; rdfs:label "Organizace" . gr:name a rdf:Property ; rdfs:label "název" .
 49. 49. 6.6.2014 Ontologie jako podpora opakovatelné použitelnosti dat • Cílem je umožnit co nejvíce opakovatelnou použitelnost datové sady napříč softwarovými aplikacemi. • Aby co nejvíce softwarových aplikací rozumělo našim datům a přitom nebylo nutné, aby programátoři složitě data transformovali. • Pro splnění tohoto cíle bychom se tedy měli snažit ve svých RDF datech co nejvíce používat predikáty a třídy definované existujícími ontologiemi a až potom vytvářet vlastní ontologie. Tutoriál: Otevírání a propojování dat 49
 50. 50. 6.6.2014 Výběr z existujících ontologií • Obecné ontologie • DublinCore • ontologie pro metadatový popis entit, zavádí predikáty pro metadatové vlastnosti jako je název, popis, datum vzniku, autor, jazyk, apod. • Simple Knowledge Organization System (SKOS) • Ontologie pro popis taxonomií • Doménově specifické ontologie • GoodRelations • Ontologie pro popis produktů, nabídky a poptávky • RegOrg • Ontologie pro popis organizací registrovaných v národních registrech • PublicContracts • Ontologie pro popis veřejných zakázek • LEX Ontology • Ontologie pro popis legislativních dokumentů • Friend-of-a-Friend • Ontologe pro popis vazeb mezi lidmi • Vše-pokrývající ontologie • http://schema.org/ • Iniciativa společností vyvíjejících webové vyhledávače • Snaha o pokrytí co největšího množství tříd a predikátů • Katalog ontologií - http://lov.okfn.org Tutoriál: Otevírání a propojování dat 50
 51. 51. 6.6.2014 Použití existujících ontologií v datech Tutoriál: Otevírání a propojování dat 51 @prefix s: <http://schema.org/> @prefix dc: <http://purl.org/dc/terms/> @prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> @prefix gr: <http://purl.org/goodrelations/v1#> <coi.cz/check-action/01020304> a s:CheckAction ; s:result <coi.cz/sanction/54889> ; s:instrument <gov.cz/zakon/1992/634> ; s:object <mfcr.cz/res/123456789> . <coi.cz/sanction/54889> dc:valid "2012-06-19" ; gr:hasPriceSpecification <coi.cz/sanction/54889/price-specification> ; skos:notation "54889" . <coi.cz/sanction/54889/price-specification> a gr:PriceSpecification ; gr:hasCurrency "CZK" ; gr:hasCurrencyValue "5000" .
 52. 52. 6.6.2014 Definice vlastní ontologie Tutoriál: Otevírání a propojování dat 52 @prefix coi: <http://data.coi.cz/ontology/> @prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> coi:Fine a rdfs:Class ; rdfs:label "Pokuta" . coi:Sanction a rdfs:Class ; rdfs:label "Sankce" . coi:checkActionDate a rdf:Property ; rdfs:label "Datum kontroly" .
 53. 53. 6.6.2014 Použití vlastní ontologie v datech Tutoriál: Otevírání a propojování dat 53 @prefix s: <http://schema.org/> @prefix dc: <http://purl.org/dc/terms/> @prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> @prefix coi: <http://data.coi.cz/ontology/> <coi.cz/check-action/01020304> a s:CheckAction ; s:result <coi.cz/sanction/54889> ; s:instrument <gov.cz/zakon/1992/634> ; s:object <mfcr.cz/res/123456789> ; coi:checkActionDate "2012-05-03" . <coi.cz/sanction/54889> a coi:Sanction ; dc:valid "2012-06-19" ; gr:hasPriceSpecification <coi.cz/sanction/54889/price-specification> ; skos:notation "54889" . <coi.cz/sanction/54889/price-specification> a gr:PriceSpecification, coi:Fine ; gr:hasCurrency "CZK" ; gr:hasCurrencyValue "5000" .
 54. 54. 6.6.2014 Ontologie – „Light“ přístup ke standardizaci • Ontologie jsou blízké světu datových standardů – zavádějí prvky (třídy a predikáty), které by měla používat široká odborná veřejnost používat. • Ontologie ale nejsou tak striktní jako standardy • Např. ve světě HTML je nutné používat předem definované elementy (tagy). Pro formulář nutno použít element <form> a pro položku formuláře element <input>. • Toto ve světě ontologií neplatí. Tutoriál: Otevírání a propojování dat 54
 55. 55. 6.6.2014 Ontologie – „Light“ přístup ke standardizaci • Začněme u jednoduchého příkladu se specifikací názvu entity. • Predikát pro název entity zavádějí nezávisle na sobě různé ontologie: • ontologie DublinCore (http://purl.org/dc/terms/, dc:) • dc:title • ontologie Schema.org (http://schema.org/, s:) • s:name • ontologie GoodRelations (http://purl.org/goodrelations/v1#, gr:) • gr:name • Nejedná se však o striktně vyžadované standardy • pro specifikaci názvů entit ve své datové sadě mohu zvolit libovolný z výše uvedených predikátů • nebo mohu definovat svůj vlastní predikát pro názvy entit Tutoriál: Otevírání a propojování dat 55 @prefix my: <http://priklad.cz/moje/ontologie> my:nazev a rdf:Property ; rdfs:label "název" .
 56. 56. 6.6.2014 Ontologie – „Light“ přístup ke standardizaci • Aplikace X umí interpretovat predikáty ontologie DublinCore. Následující trojici tedy správně interpretuje jako název entity <cuzk.cz/obec/576964>: <cuzk.cz/obec/576964> dc:title "Semily" . • Ten samý kód ale nerozumí dalším ontologiím (schema.org, GoodRelations, moje vlastní ontologie) • Aplikace tedy nepracuje správně s daty reprezentovanými dle mojí ontologie, ani s daty reprezentovanými podle dalších ontologií. Tutoriál: Otevírání a propojování dat 56
 57. 57. 6.6.2014 Ontologie – „Light“ přístup ke standardizaci • Jazyk pro specifikaci ontologií pro tyto případy nabízí řešení, které umožňuje v rámci definice predikátu v ontologii specifikovat, že predikát je sémanticky ekvivalentní jinému predikátu (z jiné ontologie) • To samé lze specifikovat pro třídy, pomocí owl:equivalentClass Tutoriál: Otevírání a propojování dat 57 @prefix my: <http://priklad.cz/moje/ontologie> my:nazev a rdf:Property ; rdfs:label "název" ; owl:equivalentProperty dc:title, gr:name, s:name .
 58. 58. 6.6.2014 Využití ontologií na úrovni **** dc:title dc:valid gr:hasCurrencyValue Natural 95 2014-06-06 37.80 Natural 95 2014-06-05 37.75 Tutoriál: Otevírání a propojování dat 58
 59. 59. 6.6.2014 Ontologie – postup • Návrh datového modelu • ER diagramy, UML diagramy tříd • Analýza existujících ontologií a snaha pokrýt co největší počet prvků mého datového modelu třídami a predikáty existujících ontologií • http://lov.okfn.org • Tam, kde se pokrytí nepodařilo, je nutné definovat nové třídy a predikáty ve své vlastní ontologii • Pokud se časem ukáže, že přeci jen jiná vhodná ontologie existuje (např. časem vznikne pod hlavičkou dostatečně silného konsorcia), není nutné transformovat svoje data • stačí provést mapování pomocí konstrukcí owl:equivalentProperty či owl:equivalentClass Tutoriál: Otevírání a propojování dat 59
 60. 60. 6.6.2014 Ontologie – nástroje pro návrh • Volně dostupný software • Váš oblíbený textový editor • Protégé • http://protege.stanford.edu/ • Neon toolkit • http://neon-toolkit.org/ • Placený software • TopBraid Composer • http://www.topquadrant.com/tools/modeling-topbraid-composer- standard-edition/ Tutoriál: Otevírání a propojování dat 60
 61. 61. 6.6.2014 Obsah 1. Analýza a výběr dat k uveřejnění 2. Propojitelná data (Linked Data – LD) 3. Výběr a návrh vhodných ontologií 4. Návrh způsobu přístupu k datům 5. Export dat do formátu LD a jejich publikace 6. Aplikační využití LD 7. Katalogizace dat Tutoriál: Otevírání a propojování dat 61
 62. 62. 6.6.2014 Dump • Datový soubor odkazovaný na webové stránce • RDF datový model, různé syntaxe • N-triples • RDF/XML • N3/Turtle • JSON-LD • RDFa • http://rdf-translator.appspot.com/ Tutoriál: Otevírání a propojování dat 62
 63. 63. 6.6.2014 N-Triples RDF Syntax <http://data.coi.cz/resource/check-action/221211240203501> <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type> <http://schema.org/CheckAction> . <http://data.coi.cz/resource/check-action/221211240203501> <http://purl.org/dc/terms/date> "2012-11-23+02:00"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date> . <http://data.coi.cz/resource/check-action/221211240203501> <http://schema.org/location> <http://data.coi.cz/resource/check-action/221211240203501/postal-address> . Tutoriál: Otevírání a propojování dat 63 s:CheckAction 221211240203501 postal-address s:location 2012-11-23 dcterms:date
 64. 64. 6.6.2014 RDF/XML RDF Syntax <?xml version="1.0"?> <rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:schema="http://schema.org/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"> <schema:CheckAction rdf:about="http://data.coi.cz/resource/check-action/221211240203501"> <dcterms:date rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date"> 2012-11-23+02:00 </dcterms:date> <schema:location rdf:resource="http://data.coi.cz/resource/check- action/221211240203501/postal-address" /> </schema:CheckAction> </rdf:RDF> Tutoriál: Otevírání a propojování dat 64 s:CheckAction 221211240203501 postal-address s:location 2012-11-23 dcterms:date
 65. 65. 6.6.2014 Turtle RDF Syntax @prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> . @prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> . @prefix schema: <http://schema.org/> . <http://data.coi.cz/resource/check-action/221211240203501> a schema:CheckAction ; dcterms:date "2012-11-23+02:00"^^xsd:date ; schema:location <http://data.coi.cz/resource/check- action/221211240203501/postal-address> ; . Tutoriál: Otevírání a propojování dat 65 s:CheckAction 221211240203501 postal-address s:location 2012-11-23 dcterms:date
 66. 66. 6.6.2014 JSON-LD RDF Syntax [ { "@id": "http://data.coi.cz/resource/check-action/221211240203501", "@type": [ "http://schema.org/CheckAction" ], "http://purl.org/dc/terms/date": [ { "@type": "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date", "@value": "2012-11-23" } ], "http://schema.org/location": [ { "@id": "http://data.coi.cz/resource/check-action/221211240203501/postal-address" } ] } ] Tutoriál: Otevírání a propojování dat 66 s:CheckAction 221211240203501 postal-address s:location 2012-11-23 dcterms:date
 67. 67. 6.6.2014 RDFa Syntax <div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" prefix=" schema: http://schema.org/ rdf: http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns# dcterms: http://purl.org/dc/terms/ xsd: http://www.w3.org/2001/XMLSchema# rdfs: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"> <div typeof="schema:CheckAction" about="http://data.coi.cz/resource/check- action/221211240203501"> Informace o kontrole provedené <span property="dcterms:date" datatype="xsd:date" content="2012-11-23"> 23. listopadu 2012 </span> na adrese <div rel="schema:location" resource="http://data.coi.cz/resource/check- action/221211240203501/postal-address"> ... </div> </div> </div> Tutoriál: Otevírání a propojování dat 67 s:CheckAction 221211240203501 postal-address s:location 2012-11-23 dcterms:date
 68. 68. 6.6.2014 API: SPARQL Endpoint Tutoriál: Otevírání a propojování dat 68 • Interface pro pokládání dotazů • Primárně pro aplikace, lze i pro lidi • Jazyk SPARQL - http://www.w3.org/TR/sparql11-query/
 69. 69. 6.6.2014 SPARQL 1.1 prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> . prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> . prefix schema: <http://schema.org/> . SELECT * WHERE {?s ?p ?o} { ?s a schema:CheckAction ; dcterms:date ?date ; schema:location ?location ; . } Tutoriál: Otevírání a propojování dat 69 <http://data.coi.cz/resource/check-action/221211240203501> a schema:CheckAction ; dcterms:date "2012-11-23+02:00"^^xsd:date ; schema:location <http://data.coi.cz/resource/check- action/221211240203501/postal-address> ; . s date location http://data.coi.cz/resource/check- action/221211240203501 "2012-11-23+02:00"^^xsd:date http://data.coi.cz/resource/check- action/221211240203501/postal-address
 70. 70. 6.6.2014 SPARQL 1.1 prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> . prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> . prefix schema: <http://schema.org/> . CONSTRUCT { ?s a schema:CheckAction ; dcterms:date ?date ; . } WHERE { ?s a schema:CheckAction ; dcterms:date ?date ; schema:location ?location ; . } Tutoriál: Otevírání a propojování dat 70 <http://data.coi.cz/resource/check-action/221211240203501> a schema:CheckAction ; dcterms:date "2012-11-23+02:00"^^xsd:date ; schema:location <http://data.coi.cz/resource/check- action/221211240203501/postal-address> ; . <http://data.coi.cz/resource/check-action/221211240203501> a schema:CheckAction ; dcterms:date "2012-11-23+02:00"^^xsd:date ; .
 71. 71. 6.6.2014 API: SPARQL Endpoint • Triplestore • Openlink Virtuoso • OpenRDF Sesame • Apache Jena Fuseki • 4Store • BigData • Wrapper nad relační databází • D2RQ • R2RML – W3C recommendation Tutoriál: Otevírání a propojování dat 71
 72. 72. 6.6.2014 API: Dereferencovatelná HTTP URI Tutoriál: Otevírání a propojování dat 72 WWW SPARQL Aplikace PROXY HTMLHTML RDF http://www.coi.cz http://data.coi.cz/resource/check-action/221211240203501
 73. 73. 6.6.2014 HTML podoba surových RDF dat Tutoriál: Otevírání a propojování dat 73
 74. 74. 6.6.2014 Možnosti přístupu k RDF datům 1. Dump • Soubor na webové stránce • Každý si může stáhnout a dotazovat se nad svým serverem • Minimální nároky na HW poskytovatele • Zájemce o data musí provozovat vlastní RDF databázi 2. Dereferencovatelná HTTP URI • Podmínka pro 5* Open data – Linked Data • Umožňuje získat RDF data k entitě pomocí URI • Umožňuje získat HTML podobu dat pro uživatele • Obsluha požadavku = jednoduchý dotaz do databáze • Střední nároky na HW poskytovatele 3. Otevřený SPARQL Endpoint • Umožňuje libovolné dotazování nad databází poskytovatele • Potenciálně vysoké nároky na HW poskytovatele – dotazy mohou být složité • Nejvyšší komfort pro konzumenty dat Tutoriál: Otevírání a propojování dat 74
 75. 75. 6.6.2014 Obsah 1. Analýza a výběr dat k uveřejnění 2. Propojitelná data (Linked Data – LD) 3. Výběr a návrh vhodných ontologií 4. Návrh způsobu přístupu k datům 5. Export dat do formátu LD a jejich publikace 6. Aplikační využití LD 7. Katalogizace dat Tutoriál: Otevírání a propojování dat 75
 76. 76. 6.6.2014 Extract Transform Load (ETL) Tutoriál: Otevírání a propojování dat 76 Excel WWW XML Transform Internal DB
 77. 77. 6.6.2014 Transformační metody • V prvním kroce přímý převod do RDF • <http://linked.opendata.cz/resource/temp/row/4> • <http://linked.opendata.cz/resource/temp/column/1> • „1234“ • <http://linked.opendata.cz/resource/temp/column/2> • 6.6.2014 • <http://linked.opendata.cz/resource/temp/column/3> • Nám. W. Churchilla 4 • Umožňuje dotazování nad jednotným datovým modelem • Počet entit • Kardinality vlastností • Mezní či průměrné hodnoty Tutoriál: Otevírání a propojování dat 77
 78. 78. 6.6.2014 Transformační metody • Konkrétní nástroj záleží na zdrojovém formátu • Relační databáze, komplexní tabulková data => D2RQ, R2RML => Turtle • Excel, CSV, jednoduchá tabulková data => Tarql => Turtle • XML => XSLT, XQuery => RDF/XML, Turtle • HTML => Java + JSoup => Turtle • A nebo • UnifiedViews • Tabulkové soubory • Excel, DBF, CSV • XML soubory • RDF soubory Tutoriál: Otevírání a propojování dat 78
 79. 79. 6.6.2014 Základní čištění dat • Základní pročištění už během převodu do RDF • Přiřazení datových typů a převod na správný formát • Datumy - <datum>06-06-2014</datum> • "2014-06-06"^^xsd:date • Strukturování strukturovatelných dat, osamostatnění entit • Adresy - <adresa>nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3</adresa> :adresa a schema:PostalAddress ; schema:streetAddress "nám. W. Churchilla 4" ; schema:postalCode "13067" ; schema:location "Praha 3" ; . Tutoriál: Otevírání a propojování dat 79
 80. 80. 6.6.2014 Převod dle zvolených slovníků • Konstrukce RDF dat dle zvolených slovníků a ontologií z dat převedených přímou metodou • SPARQL transformace • U jednodušších datových sad lze oba kroky spojit Tutoriál: Otevírání a propojování dat 80
 81. 81. 6.6.2014 Propojování a čištění na úrovni LOD • Linkování na existující datové sady • Adresy -> Adresní místa RÚIAN :adresa a schema:PostalAddress ; schema:streetAddress "nám. W. Churchilla 4" ; schema:postalCode "13067" ; schema:location "Praha 3" ; . http://ruian.linked.opendata.cz/resource/adresni-mista/21788561 • Entity s IČ http://linked.opendata.cz/resource/business-entity/CZ28978714 • Může proběhnout verifikace dat proti linkovaným datovým sadám • Jmenuje se firma stejně? • Má region stejný počet obyvatel? • … Tutoriál: Otevírání a propojování dat 81
 82. 82. 6.6.2014 Publikace dat • Vystavit vlastní data • Dumpy a metadata • http://linked.opendata.cz • Dereferencovatelná URI • http://ruian.linked.opendata.cz/resource/adresni- mista/21788561 • SPARQL endpoint • http://linked.opendata.cz/sparql • Metadata • Záznam do katalogu Tutoriál: Otevírání a propojování dat 82
 83. 83. 6.6.2014 Publikace dat Tutoriál: Otevírání a propojování dat 83
 84. 84. 6.6.2014 UnifiedViews: ETL zaměřené na RDF Tutoriál: Otevírání a propojování dat 84
 85. 85. 6.6.2014 UnifiedViews: Přímý převod do RDF Tutoriál: Otevírání a propojování dat 85
 86. 86. 6.6.2014 5: UnifiedViews: Převod dle slovníků Tutoriál: Otevírání a propojování dat 86
 87. 87. 6.6.2014 UnifiedViews: Publikace dumpu Tutoriál: Otevírání a propojování dat 87
 88. 88. 6.6.2014 Obsah 1. Analýza a výběr dat k uveřejnění 2. Propojitelná data (Linked Data – LD) 3. Výběr a návrh vhodných ontologií 4. Návrh způsobu přístupu k datům 5. Export dat do formátu LD a jejich publikace 6. Aplikační využití LD 7. Katalogizace dat Tutoriál: Otevírání a propojování dat 88
 89. 89. 6.6.2014 Jak budovat aplikace nad LOD? Tutoriál: Otevírání a propojování dat 89 ČOI SVS Aplikace ČSÚ RÚIAN linked.opendata.cz
 90. 90. 6.6.2014 Aplikace LékováEncyklopedie.cz • http://www.lekovaencyklopedie.cz • Kombinace propojených dat z různých zdrojů • Přímé dotazování aplikací pomocí jazyka SPARQL Tutoriál: Otevírání a propojování dat 90
 91. 91. 6.6.2014 Data pro LékováEncyklopedie.cz Tutoriál: Otevírání a propojování dat 91
 92. 92. 6.6.2014 Architektura LékováEncyklopedie.cz – příprava dat Tutoriál: Otevírání a propojování dat 92 LOD zdroje o léčivech non-LOD zdroje o léčivech LOD o léčivech RDF databázový server (OpenLink Virtuoso) Transformace dat (nástroj UnifiedViews) Uložení dat (nástroj UnifiedViews) http://opendata.cz/sparql/ ehealth.php (52 mil. RDF trojic)
 93. 93. 6.6.2014 Architektura LékováEncyklopedie.cz – aplikace Tutoriál: Otevírání a propojování dat 93 SPARQL endpoint (OpenLink Virtuoso) Aplikační back-end (Java, knihovna Apache Jena) Aplikační front-end (JavaScript, prohlížeč) SPARQL dotazy – 10-100 ms na dotaz (1 jádro CPU, 16GB RAM) (prostřednictvím HTTP protokolu) RDF databázový server (OpenLink Virtuoso) JSON dokumenty (HTTP protokol)
 94. 94. 6.6.2014 Aplikace VýsledkyKontrol.cz • http://www.vysledkykontrol.cz • Prezentace výsledků kontrol ČOI (připraveno i pro další inspekční orgány) • Indexace propojených dat pomocí Apache SOLR a využití jeho prostředků k dotazování aplikací Tutoriál: Otevírání a propojování dat 94
 95. 95. 6.6.2014 Architektura VýsledkyKontrol.cz – příprava dat Tutoriál: Otevírání a propojování dat 95 data.coi.cz RDF databázový server (OpenLink Virtuoso) Apache SOLR Uložení dat (nástroj UnifiedViews) Indexace dat (nástroj UnifiedViews)
 96. 96. 6.6.2014 Architektura VýsledkyKontrol.cz – indexace dat • Indexace RDF dat pomocí Apache SOLR • Výběr atributů k indexaci • Sestavení JSON souboru s hodnotami indexovaných atributů • Nahrání do instance serveru Apache SOLR Tutoriál: Otevírání a propojování dat 96 { "ID": "311305270030301", "checkActionID": "311305270030301", "checkActionResource": "coi.cz/check-action/311305270030301", "street": "Kafkova 8", "postalCode": "77900", "locality": "Olomouc", "region": "Olomoucký kraj", "lng": 17.2288441, "lat": 49.5748354, "coords": "49.5748354 17.2288441", "agentResource": "http://www.coi.cz/", "checkDate": "2013-05-27T00:00:00Z", "businessEntityResource": "mfcr.cz/business-entity/CZ27103391", "businessEntityName": "Květiny Novák Praha a.s.", "businessEntityID": "27103391" }
 97. 97. 6.6.2014 Architektura VýsledkyKontrol.cz – aplikace Tutoriál: Otevírání a propojování dat 97 SPARQL endpoint (OpenLink Virtuoso) Aplikační back-end Aplikační front-end (JavaScript, prohlížeč) SPARQL dotazy RDF databázový server (OpenLink Virtuoso) JSON dokumenty Apache SOLR
 98. 98. 6.6.2014 Vizualizace LOD v nástroji Payola • http://live.payola.cz • Experimentální nástroj vyvíjený na MFF UK a doplňovaný studenty s dalších fakult (FIS VŠE, FIT ČVUT) • Federované dotazování pomocí SPARQL na různé zdroje LOD • Vizualizace získaných dat pomocí řady různých zásuvných modulů • Mapové vizualizace • Vizualizace hierarchií • Vizualizace statistických dat (datových kostek) • Vizualizace grafových (síťových) dat Tutoriál: Otevírání a propojování dat 98
 99. 99. 6.6.2014 Vizualizace LOD v nástroji Payola Tutoriál: Otevírání a propojování dat 99 • Orgány veřejné moci na mapách Google (odkaz)
 100. 100. 6.6.2014 Vizualizace LOD v nástroji Payola Tutoriál: Otevírání a propojování dat 100 • Pokuty (ČOI) v okresech a letech na 1000 obyvatel (odkaz)
 101. 101. 6.6.2014 Vizualizace LOD v nástroji Payola Tutoriál: Otevírání a propojování dat 101 • Pokuty (ČOI) v okresech a letech na 1000 obyvatel (odkaz)
 102. 102. 6.6.2014 Vizualizace LOD v nástroji Payola Tutoriál: Otevírání a propojování dat 102 • Pokuty (ČOI) v okresech a letech na 1000 obyvatel (odkaz)
 103. 103. 6.6.2014 Vizualizace LOD v nástroji Payola • Pokuty (ČOI) v okresech a letech na 1000 obyvatel Tutoriál: Otevírání a propojování dat 103 ČOI kontroly ČSÚ demografieNUTS a LAU RÚIAN regiony Pro zájemce jsou v příloze coi-sparql.txt uvedeny SPARQL dotazy, které jsou pro vizualizaci využity. http://live.payola.cz/analysis/82eb1c03-f6d6-4ec0-b245-909986bac0ff
 104. 104. 6.6.2014 Obsah 1. Analýza a výběr dat k uveřejnění 2. Propojitelná data (Linked Data – LD) 3. Výběr a návrh vhodných ontologií 4. Návrh způsobu přístupu k datům 5. Export dat do formátu LD a jejich publikace 6. Aplikační využití LD 7. Katalogizace dat Tutoriál: Otevírání a propojování dat 104
 105. 105. 6.6.2014 Datový katalog a katalogizace dat • Datový katalog • Množina katalogizačních záznamů popisujících datové množiny (metadata). • Obsah datového katalogu by měl být spravován a průběžně aktualizován • Usnadňuje uživatelům vyhledávání požadovaných datových množin, které mohou být publikovány na různých místech. • Katalogizace otevřených dat • Systematické vytváření a údržba katalogizačních záznamů Tutoriál: Otevírání a propojování dat 105
 106. 106. 6.6.2014 Přínosy katalogizace otevřených dat (1/3) • Usnadnění vyhledávání otevřených dat • Bez katalogu je obtížné datové sady vyhledat • Roztříštěnost na mnoha webových stránkách • Nejednotné umístění v rámci webových stránek • Chybějící klasifikace datových sad • Jednotné místo přístupu k otevřeným datům • Katalog umožňuje vyhledávat datové sady napříč orgány VS • Datové sady jsou klasifikovány Tutoriál: Otevírání a propojování dat 106
 107. 107. 6.6.2014 Přínosy katalogizace otevřených dat (2/3) • Usnadnění využití otevřených dat • Bez metadat je náročnější datové sady využít • Potřeba analyzovat datové schéma – některé datové sady mohou obsahovat datové položky, jejichž význam není na první pohled zřejmý a pochopení potřebuje např. znalost příslušné legislativy • Nejasná omezení dat – riziko dezinterpretace • Nejasné podmínky užití • Metadata pomáhají pochopit strukturu a význam dat • Metadata pomáhají pochopit, o čem data jsou i o čem data nejsou – omezení rizika dezinterpretace • Metadata informují uživatele, jaké jsou podmínky užití dat Tutoriál: Otevírání a propojování dat 107
 108. 108. 6.6.2014 Přínosy katalogizace otevřených dat (3/3) • Usnadnění komunikace poskytovatelů s uživateli • Metadata informují uživatele, kdo je poskytovatelem dat • Datové katalogy, resp. portály často slouží i jako nástroj komunikace poskytovatelů s uživateli • Informování uživatelů o nových či změněných datových sadách • Umožnění zasílání námětů na nové datové sady k otevření • Zpřístupnění seznamu doposud nepublikovaných datových sad a prioritizace datových sad k otevření s přihlédnutím k preferencím potenciálních uživatelů • Umožnění poskytování zpětné vazby – upozorňování na chyby v datech a metadatech a tím i podpora kontinuálního zlepšování kvality Tutoriál: Otevírání a propojování dat 108
 109. 109. 6.6.2014 Datový katalog Evropské unie Tutoriál: Otevírání a propojování dat 109 Zdroj: http://open-data.europa.eu/en/data/ Vyhledávání podle oblíbených témat
 110. 110. 6.6.2014 Datový katalog Velké Británie Tutoriál: Otevírání a propojování dat 110 Zdroj: http://data.gov.uk/data/search Vyhledávání podle stupňů otevřenosti
 111. 111. 6.6.2014 Datový katalog Velké Británie Tutoriál: Otevírání a propojování dat 111 Zdroj: http://data.gov.uk/dataset/uk-open-access-non-vosa-sites Stažitelný soubor Téma Licence Název Další metadata Stupeň otevřenosti Zpětná vazba
 112. 112. 6.6.2014 Datový katalog Slovenska Tutoriál: Otevírání a propojování dat 112 Zdroj: http://data.gov.sk/
 113. 113. 6.6.2014 Experimentální datový katalog ČR Tutoriál: Otevírání a propojování dat 113 Zdroj: http://cz.ckan.net/
 114. 114. 6.6.2014 Experimentální datový katalog ČR Tutoriál: Otevírání a propojování dat 114 Zdroj: http://cz.ckan.net/dataset/labour_cost_regional_statistics_comparison Klasifikace Název Dvoujazyčný popis Stažitelné soubory Další metadata
 115. 115. 6.6.2014 Datové katalogy v EU • Příklady národních datových katalogů • data.gov.uk • data.gov.sk • Příklady nadnárodních datových katalogů v EU • open-data.europa.eu - datový portál Evropské unie • publicdata.eu – agreguje katalogizační záznamy z národních katalogů • Standardizace obsahu datových katalogů • DCAT Application Profile for data portals in Europe • Základem je DCAT – připravované doporučení konsorcia W3C • Doplněno např. o řešení problému vícejazyčnosti, určení doporučených slovníků a číselníků atd. 115Tutoriál: Otevírání a propojování dat Zdroj: https://joinup.ec.europa.eu/system/files/project/DCAT-AP_Final_v1.00.pdf
 116. 116. 6.6.2014 Struktura katalogizačního záznamu • Název datové sady • Popis • Periodicita aktualizace • Datum aktualizace • Poskytovatel dat • Kurátor • Jméno osoby/název útvaru • Kontaktní email – email na osobu kurátora nebo odpovědnou osobu útvaru • Odpovědný útvar – útvar či organizační jednotka poskytovatele dat, která za datovou sadu odpovídá • Klasifikace – seznam vhodných konceptů z taxonomie EUROVOC, u každého konceptu jsou uvedeny následující atributy • Název konceptu – úplný název konceptu v jazyce záznamu • Odkaz na koncept – odkaz na webovou stránku konceptu z webového portálu taxonomie • Související geografické území – identifikace geografického území, ke kterému se vztahují data uvedená v katalogizačním záznamu, může být uvedeno vícekrát • Název území dle RÚIAN • Kód území dle RÚIAN • Odkaz na podmínky užití • Sekce datových souborů tvořící datovou sadu • Odkazy na datové soubor (či soubory, pokud je datová sada periodicky aktualizována) doplněný o následujícími metadata • Název souboru dat • Formát dat • Velikost souboru v bytech • Datum publikace souboru • Schéma popisující strukturu datového souboru/ů Tutoriál: Otevírání a propojování dat 116
 117. 117. 6.6.2014 Datový katalog ČTÚ (1/3) Tutoriál: Otevírání a propojování dat 117 Zdroj: http://www.ctu.cz/otevrena-data/katalog-otevrenych-dat-ctu.html Přehled datových sad Hlavní stránka katalogu ČTÚ
 118. 118. 6.6.2014 Datový katalog ČTÚ (2/3) Tutoriál: Otevírání a propojování dat 118 Zdroj: http://www.ctu.cz/otevrena-data/katalog-otevrenych-dat-ctu.html?action=detail&data_id=5 Společná metadata datové sady Metadata datového souboru Detail datové sady
 119. 119. 6.6.2014 Datový katalog ČTÚ (3/3) Sloupec Název Význam 1 číslo VTA Číslo veřejného telefonního automatu 2 kraj Kraj, ve kterém je veřejný telefonní automat umístěn 3 okres Okres, ve kterém je veřejný telefonní automat umístěn 4 obec Obec, ve které je veřejný telefonní automat umístěn 5 část obce Část obce, ve které je veřejný telefonní automat umístěn 6 ulice Ulice, ve které je veřejný telefonní automat umístěn 7 upřesnění umístění Poznámka k upřesnění umístění veřejného telefonního automatu, např. že se nachází u zastávky MHD, nebo u kašny Tutoriál: Otevírání a propojování dat 119 Dokumentace schématu – příklad Zdroj: http://www.ctu.cz/common/open_data/5/06_verejne_telefonni_automaty_v_univerzalni_sluzbe_dle_rozhodnuti_cj_157150_2012_610_schema__1.csv
 120. 120. 6.6.2014 Data Catalog Vocabulary (DCAT) • Strojově čitelný formát pro datové katalogy • Využívá formát RDF • Doporučení W3C • http://www.w3.org/TR/vocab-dcat/ • Cílem je umožnit výměnu metadat mezi datovými katalogy • Standardizace datového schématu usnadňuje budování decentralizovaných datových katalogů • Je umožněna tvorba profilů • Přizpůsobení schématu specifickým potřebám • Příklad profilu • DCAT Application Profile for data portals in Europe Tutoriál: Otevírání a propojování dat 120
 121. 121. 6.6.2014 DCAT Tutoriál: Otevírání a propojování dat 121 Zdroj: http://www.w3.org/TR/vocab-dcat/
 122. 122. 6.6.2014 DCAT – příklad (1/3) :statisticka-data-z-personalni-oblasti-ctu a dcat:Dataset ; dct:title "Statistická data z personální oblasti ČTÚ" ; dct:modified "2014-04-03"^^xsd:date ; dct:accrualPeriodicity <http://purl.org/cld/freq/annual> ; dcat-cz:curator :opendata-ctu-cz ; dcat-cz:responsibleOrganizationalUnit :odbor-personalni ; dct:spatial <http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/rdfdata/nuts2008/CZ00> ; dct:publisher :ctu ; dct:language <http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-1/cs> ; dcat:theme <http://eurovoc.europa.eu/140664> ; dcat:theme <http://eurovoc.europa.eu/143004> ; dcat:keyword "Personální informace" ; dcat-cz:schema-documentation <http://www.ctu.cz/common/open_data/8/10_statisticka_data_z_personalni_oblasti_schema. zip> ; dcat:distribution: 10_statisticka_data_z_personalni_oblasti_2013_ ; dcat:distribution: 10_statisticka_data_z_personalni_oblasti_2012_ ; . Tutoriál: Otevírání a propojování dat 122
 123. 123. 6.6.2014 DCAT – příklad (2/3) :10_statisticka_data_z_personalni_oblasti_2013_ a dcat:Distribution ; dcat:downloadURL <http://www.ctu.cz/common/open_data/8/custom/10_statisticka_data_z_personalni_oblasti_2013_. 7z> ; dct:title "10_statisticka_data_z_personalni_oblasti_2013_" ; dcat:mediaType "text/csv" ; dcat:byteSize "2530"^^xsd:decimal ; dct:issued "2014-04-16" ; dct:licence <http://www.ctu.cz/otevrena-data/podminky-uziti.html> ; . :10_statisticka_data_z_personalni_oblasti_2012_ a dcat:Distribution ; dcat:downloadURL <http://www.ctu.cz/common/open_data/8/custom/10_statisticka_data_z_personalni_oblasti_2012_. 7z> ; dct:title "10_statisticka_data_z_personalni_oblasti_2012_" ; dcat:mediaType "text/csv" ; dcat:byteSize "5170"^^xsd:decimal ; dct:issued "2014-04-16" ; dct:licence <http://www.ctu.cz/otevrena-data/podminky-uziti.html> ; . Tutoriál: Otevírání a propojování dat 123
 124. 124. 6.6.2014 DCAT – příklad (3/3) :ctu a org:Organization ; skos:prefLabel "Český telekomunikační úřad" ; skos:altLabel "ČTÚ" ; foaf:homapage <http://www.ctu.cz/> ; org:hasMember :opendata-ctu-cz ; org:hasSubOrganization :odbor-personalni ; . :odbor-personalni a org:Organization ; skos:prefLabel "Odbor personální" ; org:subOrganizationOf :ctu ; . :opendata-ctu-cz a foaf:Agent ; foaf:mbox "opendata@ctu.cz" ; org:memberOf :ctu ; . Tutoriál: Otevírání a propojování dat 124
 125. 125. Děkujeme za pozornost Otevřená a propojitelná data veřejné správy Aktivity, postupy, návod 6.6.2014 Martin Nečaský necasky@ksi.mff.cuni.cz Jan Kučera jan.kucera@vse.cz Jakub Klímek klimek@fit.cvut.cz

×