Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ATALIAN Servis CZ s.r.o. - chráněná dílna
ATALIAN Servis CZ s.r.o. - Protected Workshop

Sewer cleaning, waste

Ostraha

D...
Divize Ostraha se zaměřuje především na ostrahu majetku klienta, zabezpečení svěřeného

The "Security Guard" division focu...
Divize Ostraha se zaměřuje především na ostrahu majetku klienta, zabezpečení svěřeného

The "Security Guard" division focu...
Divize Ostraha se zaměřuje především na ostrahu majetku klienta, zabezpečení svěřeného

The "Security Guard" division focu...
ATALIAN Servis CZ s.r.o. - chráněná dílna
ATALIAN Servis CZ s.r.o. - Protected Workshop

Sewer cleaning, waste

Ostraha

D...
ATALIAN Servis CZ s.r.o. - chráněná dílna
ATALIAN Servis CZ s.r.o. - Protected Workshop

Sewer cleaning, waste

Ostraha

D...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

13 0594 atalian_produktove_listy_ostraha

169 views

Published on

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

13 0594 atalian_produktove_listy_ostraha

  1. 1. ATALIAN Servis CZ s.r.o. - chráněná dílna ATALIAN Servis CZ s.r.o. - Protected Workshop Sewer cleaning, waste Ostraha Dceřiná společnost Atalian Servis CZ s.r.o. je specializována na zaměstnávání zdravotně handicapovaných občanů. Zaměstnává více jak 50% osob se zdravotním postižením a odebíráním jejích služeb, splní odběratelská společnost částečně nebo úplně svou zákonnou povinnost, zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Tato povinnost vyplývá ze zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., dle § 81 odst. 1), kdy zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 % osob se zdravotním postižením. Recepce Guarding and safety is what we take care of Technologie Ostraha a bezpečnost je naše radost Vzduchotechnika DDD A Zahradnický servis Facility management Facility management Úklid, hygiena Správa budov Čištění kanalizace, odpady Ostraha a bezpečnost Ostraha a bezpečnostní služby jsou naše radost Guarding and safety is what we take care of Security and safety services Společnost Atalian Servis CZ s.r.o., nabízí služby shodné jako Divize ostraha společnosti Atalian CZ s.r.o., tedy bezpečnostní službu, ostrahu, recepci a v poslední době se zaměřuje i na úklidové práce. Společnost Atalian Servis CZ s.r.o. se snaží v tomto směru najít vždy vhodné řešení pro konkrétního zákazníka. The subsidiary Atalian Service CZ s.r.o. specialises in employing people with medical disabilities. More than 50% of its employees have medical disabilities, and by utilising their services the collection company partially or completely fulfils its legal obligation to employee persons with medical disabilities. This obligation is imposed by the employment act, No. 435/2004 Coll., according to Section 81 paragraph 1), which requires employers with more than 25 employees in an employment relationship to employ persons with medical disabilities in the proportion of the required ratio of those persons to the total number of the employer's employees. The required percentage of persons with medical disabilities is 4%. Atalian Servis CZ s.r.o. offers services identical to those of the Security Division of Atalian CZ s.r.o., specifically security services, guarding, reception staffing and most recently also cleaning work. Atalian Servis CZ s.r.o. always attempts in this direction to find appropriate solutions for specific customers. Pracovníci ostrahy či recepce jsou těmi prvními, s kým přijde Vaše návštěva do styku. A ocení, pokud je uvítají milým chováním, ochotou, vstřícností, ale i střídmou věcností při odbavení vstupu. Vy se však u nich potřebujete spolehnout ještě na více věcí - profesionální přístup, 100% zodpovědnost, spolehlivost a podporu jejich činností využíváním nejmodernějších technologií a poznatků v tomto oboru. Vhodná kombinace lidského faktoru, moderních technologií a individuálních potřeb Vám s našimi pracovníky zajistí potřebný klid a bezpečí pro Vaši činnost. Centrála | Head office Mladá Boleslav Pobočky | Branches 17. listopadu 1434 293 01 Ml. Boleslav T: +420 326 706 811 E-mail: info@atalian.cz www.atalian.cz - Praha - Kolín - České Budějovice - Teplice - Brno - Ostrava Security officers or reception staff are the first point of contact for your visitors. Your visitors will really appreciate welcoming, kind and compliant conduct, as well as agreeable poignancy during their entry check-in. However, you also need to rely upon these officers regarding their professional attitude, 100% accountability, reliability, and support to their everyday service through the most advanced technologies and knowledge in this special field. With our officers, a suitable combination of human factor, advanced technologies, and individual needs will guarantee you the peace and safety needed for your business. www.atalian.cz
  2. 2. Divize Ostraha se zaměřuje především na ostrahu majetku klienta, zabezpečení svěřeného The "Security Guard" division focuses primarily on security guarding of the client's facilities, majetku v areálu a činnosti recepční služby. Poskytujeme profesionální služby prověřenými, securing the entrusted property in the facility, and providing reception services. We provide schopnými, spolehlivými a kvalifikovanými zaměstnanci. Společně s divizí Technické správy professional services through our thoroughly screened, competent, reliable, and qualified budov zajišťujeme i technické zabezpečení areálu (montáž a servis elektronického security officers. Along with the "T echnical Administration of Buildings" division, we also provide zabezpečení, vybavení objektu CCTV systémy, přístupovými a docházkovými systémy) the facility with technical security (implementing and servicing electronic equipment, installing a další související činnosti. Guarding and safety is what we take care of Security and safety Ostraha a bezpečnost je naše radost Guarding and safety is what we take care of Ostraha a bezpečnost je naše radost Ostraha a bezpečnost CCTV systems, access and attendance systems in secured buildings), and other related functions. Naše služby fyzická ostraha průmyslových areálů formou vnější i vnitřní služby (pevná strážní stanoviště, vnitřní pohyblivá ostraha a řešení problémů) ostraha budov a zajištění recepčních činností realizace pultu centrální ochrany detektivní činnosti a vyšetřování jednání proti zájmům klienta zpracování bezpečnostních auditů, analýz a doporučení ke zlepšení stavu zpracování interní dokumentace klienta pro oblast bezpečnosti bezpečnostní zajištění marketingových akcí zajištění ochrany utajovaných skutečností klienta organizace a provedení příslušných školení, včetně výkonu lektorských činností poskytování technických služeb kontrola nemocných a dočasně práce neschopných Our service includes: Physical security guarding of industrial zones through external and internal services (fixed guard posts, internal mobile security guarding with problem resolution); Security guarding of buildings and provision of reception services; Implementing the central security surveillance panel; Detective services and investigation of conduct against client interests; Processing security audits, analyses, and recommendations for improving overall conditions; Processing internal client documentation for the security field; Securing marketing events; Providing security and protection for confidential client information; Organising and executing respective training, including instructing activities; Providing technical services; Control of ill and workers temporarily incapable of work. Maximální důraz je kladen na udržování kontaktu se zákazníkem a na kontrolní činnost při plnění smluvních závazků vůči klientovi. Maximum emphasis is put on keeping contact with the customer and on controlling the performance of contractual liabilities towards the client. Fyzická ostraha objektů a osob ostraha v prostorech vstupu a vjezdu, kontrola oprávněnosti vstupu osob a vjezdu vozidel kontrola donášeného a dováženého, taktéž vynášeného a vyváženého materiálu z areálu ostraha objektu proti neoprávněnému vniknutí do objektu, odcizení majetku klienta a jeho poškození ochrana přítomných osob a vnitřní bezpečnosti včetně dodržování veřejného pořádku v prostorách s přístupem veřejnosti ochrana, ostraha a monitoring majetku klienta režimem pochůzkové činnosti monitorování nainstalovaných bezpečnostních zařízení (EZS, EPS, CCTV systémy) a technologií kontrolních systémů Technické zabezpečení Technical support Zabezpečení ochrany majetku a osob technickými prostředky zajišťujeme vždy s vyhodnocením bezpečnostních rizik chráněného subjektu a při respektování požadavků klienta. Jedná se zejména o: Our safeguarding of property and persons through technical means is always supported by evaluating the security/safety risks of the facility under protection while respecting our client's requirements. This primarily covers the followings: montáž a servis elektronického zabezpečovacího systému (EZS) a elektronické požární signalizace (EPS) vybavení objektu kamerovým systémem (CCTV) instalaci docházkových a přístupových systémů Installing and servicing the electronic security signalisation (EZS) and the electronic fire signalisation (EPS); zásahy na ochranu majetku a osob a proti narušitelům pořádku Furnishing the facility with a closed circuit TV camera surveillance system (CCTV); kontrola dodržování bezpečnostních opatření jako prevence proti vzniku požáru a ostatních havárií Installing attendance and access systems. zajišťování součinnosti s Policií ČR, Hasičským záchranným sborem, LSPP a havarijními službami podle dohodnutých pravidel Pult centrální ochrany (PCO) napojení objektu na pultu centrální ochrany s možností on-line kontroly klientem Central security surveillance panel (PCO) monitorování objektů analýza a vyhodnocení přijatých informací Security guarding in entry/exit areas, controlling persons' and vehicles' right of entry; Controlling materials entering or exiting the facility; Building security against unauthorised entry, client property theft and damage. Safeguarding present persons and providing internal security, including keeping public order in areas accessible to the public. Safeguarding, securing, and monitoring client property through patrolling. Monitoring all the installed security equipment (electronic security signalisation (EZS), electronic fire signalisation (EPS), CCTV systems). Interventions in protecting property and persons against order violators. Controlling adherence to safety measures as prevention against fire and other emergencies. Keeping synergy with CR Police, Fire and Rescue Squad (HZS), Medical First Aid Service (LSPP), and other emergency services based on pre-agreed rules. Facility monitoring; v případě napadení objektu klienta zajištění narušeného objektu do příjezdu Policie ČR Physical security of buildings and persons Connecting the facility to a central security surveillance panel allows online client monitoring; Analysing and evaluating the information received; výjezdy zásahových jednotek; úspěšný zásah je ovlivněn časovou dostupností objektu a tuto službu zajišťujeme se smluvními partnery dle dislokace klienta Ensuring property security until the arrival of CR Police in case of damages against the client; Intervention unit patrols - any successful intervention depends on the facility access time; we provide this kind of service in cooperation with contractual partners according to client location.
  3. 3. Divize Ostraha se zaměřuje především na ostrahu majetku klienta, zabezpečení svěřeného The "Security Guard" division focuses primarily on security guarding of the client's facilities, majetku v areálu a činnosti recepční služby. Poskytujeme profesionální služby prověřenými, securing the entrusted property in the facility, and providing reception services. We provide schopnými, spolehlivými a kvalifikovanými zaměstnanci. Společně s divizí Technické správy professional services through our thoroughly screened, competent, reliable, and qualified budov zajišťujeme i technické zabezpečení areálu (montáž a servis elektronického security officers. Along with the "T echnical Administration of Buildings" division, we also provide zabezpečení, vybavení objektu CCTV systémy, přístupovými a docházkovými systémy) the facility with technical security (implementing and servicing electronic equipment, installing a další související činnosti. Guarding and safety is what we take care of Security and safety Ostraha a bezpečnost je naše radost Guarding and safety is what we take care of Ostraha a bezpečnost je naše radost Ostraha a bezpečnost CCTV systems, access and attendance systems in secured buildings), and other related functions. Naše služby fyzická ostraha průmyslových areálů formou vnější i vnitřní služby (pevná strážní stanoviště, vnitřní pohyblivá ostraha a řešení problémů) ostraha budov a zajištění recepčních činností realizace pultu centrální ochrany detektivní činnosti a vyšetřování jednání proti zájmům klienta zpracování bezpečnostních auditů, analýz a doporučení ke zlepšení stavu zpracování interní dokumentace klienta pro oblast bezpečnosti bezpečnostní zajištění marketingových akcí zajištění ochrany utajovaných skutečností klienta organizace a provedení příslušných školení, včetně výkonu lektorských činností poskytování technických služeb kontrola nemocných a dočasně práce neschopných Our service includes: Physical security guarding of industrial zones through external and internal services (fixed guard posts, internal mobile security guarding with problem resolution); Security guarding of buildings and provision of reception services; Implementing the central security surveillance panel; Detective services and investigation of conduct against client interests; Processing security audits, analyses, and recommendations for improving overall conditions; Processing internal client documentation for the security field; Securing marketing events; Providing security and protection for confidential client information; Organising and executing respective training, including instructing activities; Providing technical services; Control of ill and workers temporarily incapable of work. Maximální důraz je kladen na udržování kontaktu se zákazníkem a na kontrolní činnost při plnění smluvních závazků vůči klientovi. Maximum emphasis is put on keeping contact with the customer and on controlling the performance of contractual liabilities towards the client. Fyzická ostraha objektů a osob ostraha v prostorech vstupu a vjezdu, kontrola oprávněnosti vstupu osob a vjezdu vozidel kontrola donášeného a dováženého, taktéž vynášeného a vyváženého materiálu z areálu ostraha objektu proti neoprávněnému vniknutí do objektu, odcizení majetku klienta a jeho poškození ochrana přítomných osob a vnitřní bezpečnosti včetně dodržování veřejného pořádku v prostorách s přístupem veřejnosti ochrana, ostraha a monitoring majetku klienta režimem pochůzkové činnosti monitorování nainstalovaných bezpečnostních zařízení (EZS, EPS, CCTV systémy) a technologií kontrolních systémů Technické zabezpečení Technical support Zabezpečení ochrany majetku a osob technickými prostředky zajišťujeme vždy s vyhodnocením bezpečnostních rizik chráněného subjektu a při respektování požadavků klienta. Jedná se zejména o: Our safeguarding of property and persons through technical means is always supported by evaluating the security/safety risks of the facility under protection while respecting our client's requirements. This primarily covers the followings: montáž a servis elektronického zabezpečovacího systému (EZS) a elektronické požární signalizace (EPS) vybavení objektu kamerovým systémem (CCTV) instalaci docházkových a přístupových systémů Installing and servicing the electronic security signalisation (EZS) and the electronic fire signalisation (EPS); zásahy na ochranu majetku a osob a proti narušitelům pořádku Furnishing the facility with a closed circuit TV camera surveillance system (CCTV); kontrola dodržování bezpečnostních opatření jako prevence proti vzniku požáru a ostatních havárií Installing attendance and access systems. zajišťování součinnosti s Policií ČR, Hasičským záchranným sborem, LSPP a havarijními službami podle dohodnutých pravidel Pult centrální ochrany (PCO) napojení objektu na pultu centrální ochrany s možností on-line kontroly klientem Central security surveillance panel (PCO) monitorování objektů analýza a vyhodnocení přijatých informací Security guarding in entry/exit areas, controlling persons' and vehicles' right of entry; Controlling materials entering or exiting the facility; Building security against unauthorised entry, client property theft and damage. Safeguarding present persons and providing internal security, including keeping public order in areas accessible to the public. Safeguarding, securing, and monitoring client property through patrolling. Monitoring all the installed security equipment (electronic security signalisation (EZS), electronic fire signalisation (EPS), CCTV systems). Interventions in protecting property and persons against order violators. Controlling adherence to safety measures as prevention against fire and other emergencies. Keeping synergy with CR Police, Fire and Rescue Squad (HZS), Medical First Aid Service (LSPP), and other emergency services based on pre-agreed rules. Facility monitoring; v případě napadení objektu klienta zajištění narušeného objektu do příjezdu Policie ČR Physical security of buildings and persons Connecting the facility to a central security surveillance panel allows online client monitoring; Analysing and evaluating the information received; výjezdy zásahových jednotek; úspěšný zásah je ovlivněn časovou dostupností objektu a tuto službu zajišťujeme se smluvními partnery dle dislokace klienta Ensuring property security until the arrival of CR Police in case of damages against the client; Intervention unit patrols - any successful intervention depends on the facility access time; we provide this kind of service in cooperation with contractual partners according to client location.
  4. 4. Divize Ostraha se zaměřuje především na ostrahu majetku klienta, zabezpečení svěřeného The "Security Guard" division focuses primarily on security guarding of the client's facilities, majetku v areálu a činnosti recepční služby. Poskytujeme profesionální služby prověřenými, securing the entrusted property in the facility, and providing reception services. We provide schopnými, spolehlivými a kvalifikovanými zaměstnanci. Společně s divizí Technické správy professional services through our thoroughly screened, competent, reliable, and qualified budov zajišťujeme i technické zabezpečení areálu (montáž a servis elektronického security officers. Along with the "T echnical Administration of Buildings" division, we also provide zabezpečení, vybavení objektu CCTV systémy, přístupovými a docházkovými systémy) the facility with technical security (implementing and servicing electronic equipment, installing a další související činnosti. Guarding and safety is what we take care of Security and safety Ostraha a bezpečnost je naše radost Guarding and safety is what we take care of Ostraha a bezpečnost je naše radost Ostraha a bezpečnost CCTV systems, access and attendance systems in secured buildings), and other related functions. Naše služby fyzická ostraha průmyslových areálů formou vnější i vnitřní služby (pevná strážní stanoviště, vnitřní pohyblivá ostraha a řešení problémů) ostraha budov a zajištění recepčních činností realizace pultu centrální ochrany detektivní činnosti a vyšetřování jednání proti zájmům klienta zpracování bezpečnostních auditů, analýz a doporučení ke zlepšení stavu zpracování interní dokumentace klienta pro oblast bezpečnosti bezpečnostní zajištění marketingových akcí zajištění ochrany utajovaných skutečností klienta organizace a provedení příslušných školení, včetně výkonu lektorských činností poskytování technických služeb kontrola nemocných a dočasně práce neschopných Our service includes: Physical security guarding of industrial zones through external and internal services (fixed guard posts, internal mobile security guarding with problem resolution); Security guarding of buildings and provision of reception services; Implementing the central security surveillance panel; Detective services and investigation of conduct against client interests; Processing security audits, analyses, and recommendations for improving overall conditions; Processing internal client documentation for the security field; Securing marketing events; Providing security and protection for confidential client information; Organising and executing respective training, including instructing activities; Providing technical services; Control of ill and workers temporarily incapable of work. Maximální důraz je kladen na udržování kontaktu se zákazníkem a na kontrolní činnost při plnění smluvních závazků vůči klientovi. Maximum emphasis is put on keeping contact with the customer and on controlling the performance of contractual liabilities towards the client. Fyzická ostraha objektů a osob ostraha v prostorech vstupu a vjezdu, kontrola oprávněnosti vstupu osob a vjezdu vozidel kontrola donášeného a dováženého, taktéž vynášeného a vyváženého materiálu z areálu ostraha objektu proti neoprávněnému vniknutí do objektu, odcizení majetku klienta a jeho poškození ochrana přítomných osob a vnitřní bezpečnosti včetně dodržování veřejného pořádku v prostorách s přístupem veřejnosti ochrana, ostraha a monitoring majetku klienta režimem pochůzkové činnosti monitorování nainstalovaných bezpečnostních zařízení (EZS, EPS, CCTV systémy) a technologií kontrolních systémů Technické zabezpečení Technical support Zabezpečení ochrany majetku a osob technickými prostředky zajišťujeme vždy s vyhodnocením bezpečnostních rizik chráněného subjektu a při respektování požadavků klienta. Jedná se zejména o: Our safeguarding of property and persons through technical means is always supported by evaluating the security/safety risks of the facility under protection while respecting our client's requirements. This primarily covers the followings: montáž a servis elektronického zabezpečovacího systému (EZS) a elektronické požární signalizace (EPS) vybavení objektu kamerovým systémem (CCTV) instalaci docházkových a přístupových systémů Installing and servicing the electronic security signalisation (EZS) and the electronic fire signalisation (EPS); zásahy na ochranu majetku a osob a proti narušitelům pořádku Furnishing the facility with a closed circuit TV camera surveillance system (CCTV); kontrola dodržování bezpečnostních opatření jako prevence proti vzniku požáru a ostatních havárií Installing attendance and access systems. zajišťování součinnosti s Policií ČR, Hasičským záchranným sborem, LSPP a havarijními službami podle dohodnutých pravidel Pult centrální ochrany (PCO) napojení objektu na pultu centrální ochrany s možností on-line kontroly klientem Central security surveillance panel (PCO) monitorování objektů analýza a vyhodnocení přijatých informací Security guarding in entry/exit areas, controlling persons' and vehicles' right of entry; Controlling materials entering or exiting the facility; Building security against unauthorised entry, client property theft and damage. Safeguarding present persons and providing internal security, including keeping public order in areas accessible to the public. Safeguarding, securing, and monitoring client property through patrolling. Monitoring all the installed security equipment (electronic security signalisation (EZS), electronic fire signalisation (EPS), CCTV systems). Interventions in protecting property and persons against order violators. Controlling adherence to safety measures as prevention against fire and other emergencies. Keeping synergy with CR Police, Fire and Rescue Squad (HZS), Medical First Aid Service (LSPP), and other emergency services based on pre-agreed rules. Facility monitoring; v případě napadení objektu klienta zajištění narušeného objektu do příjezdu Policie ČR Physical security of buildings and persons Connecting the facility to a central security surveillance panel allows online client monitoring; Analysing and evaluating the information received; výjezdy zásahových jednotek; úspěšný zásah je ovlivněn časovou dostupností objektu a tuto službu zajišťujeme se smluvními partnery dle dislokace klienta Ensuring property security until the arrival of CR Police in case of damages against the client; Intervention unit patrols - any successful intervention depends on the facility access time; we provide this kind of service in cooperation with contractual partners according to client location.
  5. 5. ATALIAN Servis CZ s.r.o. - chráněná dílna ATALIAN Servis CZ s.r.o. - Protected Workshop Sewer cleaning, waste Ostraha Dceřiná společnost Atalian Servis CZ s.r.o. je specializována na zaměstnávání zdravotně handicapovaných občanů. Zaměstnává více jak 50% osob se zdravotním postižením a odebíráním jejích služeb, splní odběratelská společnost částečně nebo úplně svou zákonnou povinnost, zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Tato povinnost vyplývá ze zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., dle § 81 odst. 1), kdy zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 % osob se zdravotním postižením. Recepce Guarding and safety is what we take care of Technologie Ostraha a bezpečnost je naše radost Vzduchotechnika DDD A Zahradnický servis Facility management Facility management Úklid, hygiena Správa budov Čištění kanalizace, odpady Ostraha a bezpečnost Ostraha a bezpečnostní služby jsou naše radost Guarding and safety is what we take care of Security and safety services Společnost Atalian Servis CZ s.r.o., nabízí služby shodné jako Divize ostraha společnosti Atalian CZ s.r.o., tedy bezpečnostní službu, ostrahu, recepci a v poslední době se zaměřuje i na úklidové práce. Společnost Atalian Servis CZ s.r.o. se snaží v tomto směru najít vždy vhodné řešení pro konkrétního zákazníka. The subsidiary Atalian Service CZ s.r.o. specialises in employing people with medical disabilities. More than 50% of its employees have medical disabilities, and by utilising their services the collection company partially or completely fulfils its legal obligation to employee persons with medical disabilities. This obligation is imposed by the employment act, No. 435/2004 Coll., according to Section 81 paragraph 1), which requires employers with more than 25 employees in an employment relationship to employ persons with medical disabilities in the proportion of the required ratio of those persons to the total number of the employer's employees. The required percentage of persons with medical disabilities is 4%. Atalian Servis CZ s.r.o. offers services identical to those of the Security Division of Atalian CZ s.r.o., specifically security services, guarding, reception staffing and most recently also cleaning work. Atalian Servis CZ s.r.o. always attempts in this direction to find appropriate solutions for specific customers. Pracovníci ostrahy či recepce jsou těmi prvními, s kým přijde Vaše návštěva do styku. A ocení, pokud je uvítají milým chováním, ochotou, vstřícností, ale i střídmou věcností při odbavení vstupu. Vy se však u nich potřebujete spolehnout ještě na více věcí - profesionální přístup, 100% zodpovědnost, spolehlivost a podporu jejich činností využíváním nejmodernějších technologií a poznatků v tomto oboru. Vhodná kombinace lidského faktoru, moderních technologií a individuálních potřeb Vám s našimi pracovníky zajistí potřebný klid a bezpečí pro Vaši činnost. Centrála | Head office Mladá Boleslav Pobočky | Branches 17. listopadu 1434 293 01 Ml. Boleslav T: +420 326 706 811 E-mail: info@atalian.cz www.atalian.cz - Praha - Kolín - České Budějovice - Teplice - Brno - Ostrava Security officers or reception staff are the first point of contact for your visitors. Your visitors will really appreciate welcoming, kind and compliant conduct, as well as agreeable poignancy during their entry check-in. However, you also need to rely upon these officers regarding their professional attitude, 100% accountability, reliability, and support to their everyday service through the most advanced technologies and knowledge in this special field. With our officers, a suitable combination of human factor, advanced technologies, and individual needs will guarantee you the peace and safety needed for your business. www.atalian.cz
  6. 6. ATALIAN Servis CZ s.r.o. - chráněná dílna ATALIAN Servis CZ s.r.o. - Protected Workshop Sewer cleaning, waste Ostraha Dceřiná společnost Atalian Servis CZ s.r.o. je specializována na zaměstnávání zdravotně handicapovaných občanů. Zaměstnává více jak 50% osob se zdravotním postižením a odebíráním jejích služeb, splní odběratelská společnost částečně nebo úplně svou zákonnou povinnost, zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Tato povinnost vyplývá ze zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., dle § 81 odst. 1), kdy zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 % osob se zdravotním postižením. Recepce Guarding and safety is what we take care of Technologie Ostraha a bezpečnost je naše radost Vzduchotechnika DDD A Zahradnický servis Facility management Facility management Úklid, hygiena Správa budov Čištění kanalizace, odpady Ostraha a bezpečnost Ostraha a bezpečnostní služby jsou naše radost Guarding and safety is what we take care of Security and safety services Společnost Atalian Servis CZ s.r.o., nabízí služby shodné jako Divize ostraha společnosti Atalian CZ s.r.o., tedy bezpečnostní službu, ostrahu, recepci a v poslední době se zaměřuje i na úklidové práce. Společnost Atalian Servis CZ s.r.o. se snaží v tomto směru najít vždy vhodné řešení pro konkrétního zákazníka. The subsidiary Atalian Service CZ s.r.o. specialises in employing people with medical disabilities. More than 50% of its employees have medical disabilities, and by utilising their services the collection company partially or completely fulfils its legal obligation to employee persons with medical disabilities. This obligation is imposed by the employment act, No. 435/2004 Coll., according to Section 81 paragraph 1), which requires employers with more than 25 employees in an employment relationship to employ persons with medical disabilities in the proportion of the required ratio of those persons to the total number of the employer's employees. The required percentage of persons with medical disabilities is 4%. Atalian Servis CZ s.r.o. offers services identical to those of the Security Division of Atalian CZ s.r.o., specifically security services, guarding, reception staffing and most recently also cleaning work. Atalian Servis CZ s.r.o. always attempts in this direction to find appropriate solutions for specific customers. Pracovníci ostrahy či recepce jsou těmi prvními, s kým přijde Vaše návštěva do styku. A ocení, pokud je uvítají milým chováním, ochotou, vstřícností, ale i střídmou věcností při odbavení vstupu. Vy se však u nich potřebujete spolehnout ještě na více věcí - profesionální přístup, 100% zodpovědnost, spolehlivost a podporu jejich činností využíváním nejmodernějších technologií a poznatků v tomto oboru. Vhodná kombinace lidského faktoru, moderních technologií a individuálních potřeb Vám s našimi pracovníky zajistí potřebný klid a bezpečí pro Vaši činnost. Centrála | Head office Mladá Boleslav Pobočky | Branches 17. listopadu 1434 293 01 Ml. Boleslav T: +420 326 706 811 E-mail: info@atalian.cz www.atalian.cz - Praha - Kolín - České Budějovice - Teplice - Brno - Ostrava Security officers or reception staff are the first point of contact for your visitors. Your visitors will really appreciate welcoming, kind and compliant conduct, as well as agreeable poignancy during their entry check-in. However, you also need to rely upon these officers regarding their professional attitude, 100% accountability, reliability, and support to their everyday service through the most advanced technologies and knowledge in this special field. With our officers, a suitable combination of human factor, advanced technologies, and individual needs will guarantee you the peace and safety needed for your business. www.atalian.cz

×