Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Závěrečný úkol do KPI

219 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Závěrečný úkol do KPI

  1. 1. V posledních letech se stále více mluví o nadaných dětech a jejich začleňování dokolektivu běžné třídy. Jedná se hlavně o děti nadané, postižené, romské a děti se specifickouporuchou učení. Tyto děti se špatně začleňují do běžné třídy. Jsou často ostatními dětmišikanovány, odstrkovaný a to vše se jim také odráží na známkách. Proto jsem si vybrala témaintegrace a inkluze nadaných dětí na 1. stupni základních škol. Chci poukázat na možnostinápravy a práce s těmito dětmi. Nabídnout učitelům nové metody a formy práce ve výuce. Integrace a inkluze nadaných dětí na 1. stupni základních škol Integrace a inkluze jsou pojmy, s nimiž se v Evropě pracuje od 70., respektive 90. letminulého století. V České republice se s těmito pojmy setkáváme od 90. let 20. století. V dnešnídobě se o integraci a inkluzi velmi často mluví, tyto pojmy se dostávají do popředí, jsou kolemnich vedeny různé diskuze, popřípadě se dělají různé výzkumy a šetření. Pojďme se tedy na tytopojmy zaměřit podrobněji.Inkluze Slovo inkluze pochází z latinského slova inclusio. Znamená to přijetí nebo zahrnutí donějakého celku. Velmi často je chápáno jako synonymum k pojmu integrace. Chris Berberichováa Greg Lang popsali inkluzi takto: „Inkluze znamená vytvoření takového prostředí ve třídě, které vítá aoceňuje odlišnosti.“ Inkluze popírá vylučování některých lidí ze společnosti, jakékoli předsudky adiskriminaci. Klade si za úkol vytvořit takové prostředí, které bude pečovat o všechny děti.Inkluze se dá chápat jako stav, kdy se člověk s postižením rodí do společnosti, která akceptujejeho odlišnost a odlišnost každého svého člena, kdy je tedy normální být jiný; takové dítě se rodído společnosti, která se nad jeho stavem vůbec nepozastavuje (Bazalová, 2006, s.7). Inkluze se dá chápat jako integrace všech žáků do běžné školy.
  2. 2. Integrace Slovo integrace pochází z latinského slova integratus a znamená znovu vytvoření celku.Jedná se tedy o vzdělávání žákům s postižením i bez něj. Integrace je nejvyšší stupeň socializace,která představuje stupeň zapojení jedince do společnosti. Podle Sováka je integrace stav soužití,který vyjadřujeme slovy „jeden pro druhého.“ Mnohdy docházelo k tomu, že se forma speciálního vzdělávání přesunula do školhlavního vzdělávacího proudu, avšak organizace vyučování, osnovy a metody vyučování nebylyupraveny. Velmi důležitým faktorem ovlivňující úspěšnost integrace / inkluze je kvalitníkomunikace mezi zúčastněnými stranami. Myslí se tím žák, učitel, škola, ředitel, rodiče čipedagogicko-psychologická poradna. Abychom dosáhly co nejlepší integrace /inkluze, musímesplňovat několik podmínek. Michalík (2002, s. 41) uvádí tyto aspekty: • rodiče a rodina • škola • učitelé • poradenství a diagnostika • prostředky speciálně pedagogické podpory (podpůrný učitel, učební pomůcky, úprava vzdělávacích podmínek) Přehledně můžeme vztah mezi integrací a inkluzí vymezit následovně (Kocurová, 2002,s. 17): Obrázek č.1: Vztah mezi integrací a inkluzí
  3. 3. Inkluzivní vzdělávání V posledních letech se čím dál častěji dostává do popředí inkluzivní vzdělávání. Coto ale inkluzivní vzdělávání přesně je? Podle Lebeera je inkluzivní vzdělávání běžné školy uspořádáno takovým způsobem, abymohlo nabídnout všem dětem adekvátní vyučování bez ohledu na jejich individuální rozdíly,přičemž nezáleží ani na speciálních potřebách dítěte, ani na úrovni výkonu daného žáka (Lebeer,2006). V pedagogickém slovníku se můžeme dočíst, že inkluzivní vzdělávání je jakési hnutí,které se snaží vytvořit podmínky pro integrované žáky. Usiluje o to, aby byl kladen velký důrazna individuální zvláštnosti každého žáka a aby byly respektovány jeho potřeby potřebnék dalšímu rozvoji (Průcha, 2006, s. 85). Jedná se tedy o moderní pojem, který se snaží začlenit všechny žáky do kolektivu běžnétřídy. Podstatou je poskytnout všem dětem to nejlepší vzdělání nezávisle na jejich schopnostech,individuálních zvláštnostech, znevýhodnění nebo nadání. O integraci / inkluzi se hovoří také ve Školském zákoně, kde danou problematiku rozvánívyhláška č. 73/2005 Sb. O vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacímipotřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.Inkluzivní vzdělávání a spolupráce školy Učitel zavádí inkluzivní výuku do denní praxe. Realizace může mít u každého učitelerůzné formy. S tím souvisí i vhodné podmínky, metody a prostředky práce. Učitel by mělzabránit segregaci dětí s různými vzdělávacími potřebami a všechny zapojit do vzdělávacíhoproudu. Ze zkušeností vyplývá, že učitelé chtějí začleňovat nadané žáky, ale změnit své metody,formy, učební strategie či pracovní postupy měnit nehodlají. Výuka pro tyto děti není efektivní apřínosná. Inkluzivní přístup představuje pro učitele velký přínos. Nabízí různorodost výuky, forempráce, nutí pedagogy zamyslet se nad postupy a strategií výuky, hledat nové a zajímavé cesty atvořivě se rozvíjet. Umožňuje poznat, že každé dítě má silné stránky, se kterými se může dálpracovat.
  4. 4. Učitelé vzdělávají nadané žáky pomocí individuálního vzdělávacího plánu. Tento plánvychází ze školního vzdělávacího programu příslušné školy. Je součástí dokumentace žáka. Jevypracováván před nástupem žáka do školy, nejpozději však 1 měsíc po nástupu žáka do školy.Tento plán může být v průběhu školního roku měněn, upravován a doplňován. Role pedagoga jev tomto procesu integrační a závisí na úspěšné kooperaci s dalšími odborníky ze školního imimoškolního prostředí. Školy poskytují všem vyvážené učivo, které sebou přináší tři principy inkluzivníhovzdělávání: • podněcují při výuce odpovídajícími úkoly a významy • odpovídají na odlišné vzdělávací potřeby všech svých žáků a studentů • překonávají potencionální bariéry při vzdělávání a hodnocení jednotlivců i skupin žákůAnotacePráce se zabývá výhradně klíčovými pojmy integrace a inkluze. Tyto výrazy jsou si velmipodobné, avšak po důkladném zkoumání se nepatrně liší. První část práce je proto věnovánarozdílům mezi integrací a inkluzí, přesnými definicemi a hlubšímu zkoumání. Druhá část jezaměřena především na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, především pak na nadanéstudenty. Součástí práce je osnova k sestavení individuálního plánu pro nadané žáky. Práce siklade za cíl zlepšit těmto dětem kvalitu výuky, více se jim věnovat a začlenit je lépe do kolektivutřídy. V závěru práce nalezneme seznam použité literatury.Klíčová slovaIntegrace, inkluze, inkluzivní vzdělávání, nadání, výchova, talent
  5. 5. CitaceBAZALOVÁ, Barbora. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v zemíchEvropské unie a v dalších vybraných zemích. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 2006, 188 s.ISBN 80-210-3971-X. autorka je odborný asistent Katedry speciální pedagogiky Pedagogické fakulty MU publikace je poměrně nová (rok vydání 2006) daná problematika popsána do hloubky autorka má za sebou velké množství vydaných knih z oboru pedagogiky vydala Masarykova univerzitaOsobnostní rozvoj pedagoga [online]. 2011 [cit. 2013-01-02]. Dostupné z:www.osobnostnirozvojpedagoga.cz pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy cílem je osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky metodik projektu PhDr. Dita Slavíková, Ph.D., kapacita v oboru pedagogiky projekt vznikla v roce 2011 a je pravidelně aktualizovánMoran, A 2007, Embracing inclusive teacher education, European Journal Of TeacherEducation, 30, 2, pp. 119-134, Academic Search Complete, EBSCOhost, viewed 2 January 2013.Dostupné z:http://search.ebscohost.com.ezproxy.muni.cz/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=24975902&lang=cs&site=ehost-live profesorka University of Ulster publikace je poměrně nová (rok vydání 2007) dostala několik grantů na výzkum inkluzivního vzdělávání spolehlivý zdroj elektronických článků EBSCO práce vznikla na základě dlouhodobého výzkumu

×