Závěrečný úkol KPI

257 views

Published on

Vývoj regulace a dohledu nad kapitálovým trhem v ČR

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
257
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Závěrečný úkol KPI

  1. 1. Argumentace výběru tématu:Následující text je součástí mé seminární práce do předmětu Finanční trhy. Jelikož jsem v danémsemestru navštěvovala i předmět Regulace a dohled nad finančními trhy, rozhodla jsem se vybrat sitoto téma, protože jsem v jeho rámci měla možnost se touto problematikou podrobněji zajímat.Abych dané téma dostatečně zúžila pro potřeby své práce, zaměřila jsem se jen na vývoj regulace adohledu nad kapitálovým trhem a to v období od vzniku samostatné ČR až do roku 2006.Anotace:Text podává stručný přehled vývoje regulace a dohledu nad kapitálovým trhem v České republice odpočátku 90. let až do současnosti. Celá historie je rozdělená na dvě časová období oddělená rokem2006, kdy se dohled plně přesunul do pravomoci ČNB. V textu zmiňuji nejdůležitější instituce, kterése v tomto období na regulaci a dohledu nad kapitálovým trhem podílely a jaké byly jejich hlavnípravomoci v této oblasti.Klíčová slova: regulace, dohled, kapitálový trh, Česká národní banka, Ministerstvo financí ČRVývoj regulace a dohledu nad kapitálovým trhem v ČRRegulaci a dohled v ČR lze rozdělit na dvě základní vývojové etapy. Do roku 2006 byl dohledfinančního trhu prováděn sektorovým, institucionálně odděleným systémem, skládajícím sez centrální banky, Komise pro cenné papíry, Úřadu státního dozoru v pojišťovnictví a penzijnímpřipojištění při MF ČR a Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami. Tyto instituce byly v roce2003 sjednoceny do Výboru pro koordinaci dozoru nad finančním trhem. Od 1. 4. 2006 převzalavšechnu agendu dosud fungujících institucí Česká národní banka a stala se tak jediným orgánemdohledu nad celým finančním trhem.
  2. 2. 1. Regulace a dohled nad kapitálovým trhem v letech 1992 - 2005Přechod z centrálně plánovaného hospodářství k tržní ekonomice po roce 1989 si vyžádal nutnostvytvořit účinný systém dohledu nad finančním trhem. Zásadní roli při jeho vytváření sehrálakuponová privatizace, která umožnila občanům stát se akcionáři privatizovaných státních podniků,s jejichž akciemi se obchodovalo na prozatímním sekundárním trhu. Široká občanská veřejnost se takstala držiteli investičních instrumentů a bylo proto nezbytné vytvořit efektivní systém regulace adohledu.1.1. Odbor dozoru nad kapitálovým trhem a Úřad pro cenné papíry (1992 - 1997)Od roku 1990 byly postupně vytvářeny základní legislativní normy upravující podnikání nakapitálovém trhu. Jako první regulatorní orgán pro tuto oblast byl 1. 9. 1992 na Ministerstvu financízřízen Odbor dozoru nad kapitálovým trhem, který fungoval až do roku 1998. Odbor se po celousvou existenci potýkal s problémy nedostatku kvalifikovaných úředníků, kteří by byli schopni připravitpotřebná pravidla regulace, a vycházelo se tedy převážně ze zahraničních zkušeností. V tomto obdobízačaly fungovat také první investiční společnosti a fondy, obchodníci s cennými papíry a makléři. Odroku 1993 fungovala také Burza cenných papírů Praha a RM- systém.Licenční politika MF ČR dosáhla v roce 1994 svého vrcholu a na povrch začaly vyplývat podstatnémezery v legislativě, které umožnily podnikat na kapitálovém trhu desítkám neprůhledných firems nejrůznějšími úmysly, což se později stalo velkým problémem.Přelomem v činnosti odboru se v roce 1997 stala novela zákona o investičních společnostech ainvestičních fondech, která mu přinesla větší regulatorní pravomoci a umožnila tak zefektivnit jehofungování. V únoru roku 1997 došlo ke změně názvu odboru dozoru nad kapitálovým trhem na Úřadpro cenné papíry.11.2. Komise pro cenné papíry (1998 - 2005)Od 1. 4. 1998 se orgánem výkonu dohledu nad kapitálovým trhem stala Komise pro cenné papíry,která se oddělila jako samostatný správní úřad od Ministerstva financí. Neměla pravomoc vydávatvlastní právní předpisy, ale předkládala své návrhy MF a její předseda se účastnil jednání vlády,Sněmovny či Senátu. Hlavní důraz kladla na průhlednost a zajištění plnění informační povinnosti.1 PAVLÁT, Vladislav a Antonín KUBÍČEK. Regulace a dohled nad finančními trhy. 2. přeprac. vyd. Praha: Vysoká škola finančnía správní, 2010. 226 s. ISBN 9788074080364
  3. 3. Věnovala se i začlenění českého kapitálového trhu do evropských struktur a snažila se zvyšovatpovědomí široké veřejnosti o fungování kapitálového trhu.Do roku 1999 také přezkoumala všechny doposud udělené licence a došlo tak k výraznému sníženíjejich počtů. Komise vykonávala i kontrolní činnost na dálku nebo přímo v sídle společnosti, aby seujistila, zda společnost dodržuje povinnosti stanovené zákonem a předpoklady, které deklarovalav licenčním procesu. V její pravomoci byla rovněž i kontrola nad Burzou cenných papírů v Prazevykonávaná burzovním komisařem, jehož pravomoci upravoval zákon o burze cenných papírů.Od 1. 5. 2004 získala Komise pro cenné papíry právo vydávat vyhlášky, které detailně propracovávajíněkterá pravidla stanovená v zákonech. Od března roku 2003 se spolu s ostatními orgány dohledunad finančním trhem (ČNB, MF, ÚDDZ) stala součástí Výboru pro koordinaci dozoru nad finančnímtrhem, který se stal základem pro lepší spolupráci a výměnu informací mezi bankovním dohledem astátním dozorem. Jeho hlavním úkolem bylo formování společných politik a řešení vážnýchsystémových problémů. Na jeho návrh přijala vláda v roce 2004 usnesení o postupné integracidohledu do ČNB. Ta měla probíhat ve dvou etapách. V první z nich mělo dojít ke sloučení dohledunad bankami a družstevními záložnami do ČNB, dále k integraci státního dozoru nad kapitálovýmtrhem s dozorem nad pojišťovnictvím a penzijním připojištěním do Komise pro cenné papíry. V druhéetapě mělo dojít k integraci dohledu do jediné instituce.22. Regulace a dohled nad kapitálovým trhem od roku 2006Ke dni nabytí účinnosti zákona č. 57/2006 Sb. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledunad finančním trhem, zaniká Komise pro cenné papíry a dohled nad finančním trhem je plněpřesunut do rukou České národní banky. Hlavním cílem integrace byla standardizace postupů přivykonávání dohledu a odstranění duplicit, kdy častokrát bylo na danou záležitost nahlíženo dvakrát.Česká Republika od 1. 5. 2006 upustila od sektorového dohledu a zavedla dohled institucionální. Doroku 2007 v ČNB fungovala sekce bankovního dohledu, sekce dohledu nad pojišťovnami a sekcedohledu nad kapitálovým trhem. Tento model byl nahrazen v roce 2008 modelem funkcionálním.V současné době tedy v ČNB existují:  sekce dohledu nad finančním trhem,  sekce regulace a analýz finančního trhu a  sekce licenčních a sankčních řízení.2 Česká národní banka. Dohled nad kapitálovým trhem. [online]. [cit. 2012-12-1]. Dostupné z:http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/postaveni_dohledu/kapitalovy_trh/index.html
  4. 4. Seznam použité literatury:  PAVLÁT, Vladislav a Antonín KUBÍČEK. Regulace a dohled nad finančními trhy. 2. přeprac. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2010. 226 s. ISBN 9788074080364 o Autoři jsou uznávaní odborníci věnující se dané problematice o Kniha je doporučována i garantem předmětu Regulace a dohled nad kapitálovými trhy o Jedná se o aktuální publikaci, ve které nechybí žádné důležité změny posledních let o Obsahuje kapitoly podrobněji se věnující i historii kapitálového trhu o Kniha je recenzovaná  Česká národní banka. Dohled nad kapitálovým trhem. [online]. [cit. 2012-12-01]. Dostupné z: http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/postaveni_dohledu/kapitalovy_t rh/index.html o Jedná se o oficiální informace přímo od ČNB o Vydavatelem stránky je státní instituce o Obsah stránky je pravidelně aktualizován o Text je jedním z nejdůvěryhodnějších zdrojů věnujících se dané problematice o Obsahuje všechny potřebné informace důležité pro vytvoření mé seminární práce  Trhy.měšec.cz. Dohled nad kapitálovým trhem… dnes ČNB [online]. [cit. 2012-12-01] Dostupné z: http://trhy.mesec.cz/clanky/dohled-nad-kapitalovym-trhem-dnes-cnb/ o Autor textu je uveden o Jan Klášterecký je renomovaný odborník, právník zabývající se oblastí regulace kapitálového trhu o Webová stránka trhy.měšec.cz je uznávaným portálem informujícím o důležitých změnách ve světě financí o Vydavatelem stránky je Internet Info, který je provozovatelem několika významných českých informačních serverů, na nichž publikují jen renomovaní odborníci o Web je pravidelně aktualizován

×