Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zlepšovanie procesov

30 views

Published on

Procesy

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Zlepšovanie procesov

 1. 1. © RNDr. Marta Krajčíová 1 www.krajciova.sk Zlepšovanie procesov
 2. 2. © RNDr. Marta Krajčíová 2 www.krajciova.sk Program  Zlepšovanie procesov – Zlepšovanie procesov – Demingov cyklus PDCA
 3. 3. © RNDr. Marta Krajčíová 3 www.krajciova.sk Zlepšovanie procesov  Zlepšovanie procesov – Zlepšovanie procesov – Proces – Pridaná hodnota procesu – Kvalita – 6M, 4M – Základné otázky zlepšovania procesov – Metódy zlepšovania procesov – Postupy BPR – Postupy BPM – Ako zlepšovať
 4. 4. © RNDr. Marta Krajčíová 4 www.krajciova.sk Zlepšovanie procesov  Zlepšovanie procesov – Zlepšovanie je neustály proces, ktorým zvyšujeme výkonnostné parametre procesov (výrobných aj nevýrobných). – Spôsob ako dosiahnúť zlepšenie úspešnosti podniku je cez zlepšovanie procesov. Úspešnosť zlepšovania procesov = počet zmien x kvalita zmien
 5. 5. © RNDr. Marta Krajčíová 5 www.krajciova.sk Proces Proces je transformácia vstupov do pridanej hodnoty výstupov. Ľudia Materiály Stroje a zariadenia Transformačný proces Kvalita Tržby Pridaná hodnota Čas Množstvo Náklady Investície
 6. 6. © RNDr. Marta Krajčíová 6 www.krajciova.sk Pridaná hodnota procesu Produkt Hardvér Softvér Materiál Služba Financie Zážitok Informácie Dáta Dokumenty
 7. 7. © RNDr. Marta Krajčíová 7 www.krajciova.sk Kvalita Kvalita začína tam, kde si každý zamestnanec organizácie uvedomuje, že nesmie nikdy poslať nepodarok alebo nedokonalú informáciu do ďalšieho procesu. Odmietni to, nerob to, neposielaj to.
 8. 8. © RNDr. Marta Krajčíová 8 www.krajciova.sk Proces Proces je súbor súvisiacich alebo vzájomne sa ovlyvňujúcich činností, ktoré transformujú vstupy na výstupy. Zdroj: Požiadavky normy STN EN ISO 9001 na SMK VstupyVS ProcesP VýstupyVY
 9. 9. © RNDr. Marta Krajčíová 9 www.krajciova.sk Zlepšovanie procesov Vstup Zmenený vstup Proces Zmenený proces Výstup Zmenený výstup
 10. 10. © RNDr. Marta Krajčíová 10 www.krajciova.sk Zlepšovanie procesov Pochopenie nutnosti zmeniť výkonnosť procesu, keď chceme meniť jeho výstupy:  VY = (VS * P) + (P * VS) keď VS = 0 a P = 0, potom aj  VY = 0 VstupyVS ProcesP VýstupyVY
 11. 11. © RNDr. Marta Krajčíová 11 www.krajciova.sk Zlepšovanie procesov  Zmena výstupov (množstvo a kvalita produtov) je podmienená: – Zmenami množstva a kvality vstupov – Zmenami výkonnosti procesov ~ kvalita a produktivita Keď chceme riadiť zmeny výstupov, musíme riadiť i zmeny vstupov a riadiť proces. Riadiť proces ale vyžaduje merať jeho výkonnosť.
 12. 12. © RNDr. Marta Krajčíová 12 www.krajciova.sk Výstup pre zákazníka Metódy Method Meranie Measurement Materiál Material Prostredie Medium Človek Man Zariadenie Machine Vstup od dodávateľa Proces Proces
 13. 13. © RNDr. Marta Krajčíová 13 www.krajciova.sk 6M, 4M  6M – Man-človek – Machine-zariadenie – Medium-prostredie – Material-materiál – Measurement-meranie – Method-metóda  4M – Muž-operátor – Mašina-zariadenie, stroj – Materiál – Metóda
 14. 14. © RNDr. Marta Krajčíová 14 www.krajciova.sk Základné otázky zlepšovanie procesov Procesy kde Ktorých procesov sa zmena týka? Problémy čo Čo sa stalo? Príčina prečo Prečo sa to stalo? Opatrenia ako Ako zmenu vykonáme? Úlohy kto, kedy Kto je za zmenu zodpovedný? Kedy zmenu vykonáme?
 15. 15. © RNDr. Marta Krajčíová 15 www.krajciova.sk Metódy zlepšovania procesov  Metódy zlepšovania procesov v BPM – Business Process Reengineering-cyklus BPR – Businees Process Improvement-cyklus BPI  Metódy zlepšovania procesov v SMK – Neustále zlepšovanie podľa normy ISO 9004:2000 – Nápravné opatrenia – Preventívne opatrenia – Metóda Quality Journal – Metóda WV – Six Sigma cyklus DMAIC – Demingov cyklus PDCA
 16. 16. © RNDr. Marta Krajčíová 16 www.krajciova.sk Metódy zlepšovania procesov  Pokročilé metódy kvality – QFD-Quality Function Deployment-nástroj na transformáciu požiadaviek zákazníka do technických parametrov výrobku – FMEA-Failure Mode and Effect Analysis-analýza rizík – DOE-Design of experiment-metóda plánovaných experimentov – Poka Yoke-metóda na včasné odhalenie chýb a následné zabránenie ich následkom
 17. 17. © RNDr. Marta Krajčíová 17 www.krajciova.sk Metódy zlepšovania procesov  Štatistické metódy – Spôsobilosť procesu – SPC-Statistic Process Control-štatistická regulácia procesu meraním – Štatistická regulácia procesu porovnávaním – Štatistická prebierka porovnávaním – Štatistická prebierka meraním
 18. 18. © RNDr. Marta Krajčíová 18 www.krajciova.sk Metódy zlepšovania procesov  Metódy BPM – Simulácia procesov-časová analýza procesov – ABC-Activity Based Costing-nákladová analýza procesov – TOC-Theory of Constrain-teória obmedzení – Lean-štíhle procesy a štíhla organizácia – Kaizen-neustále zlepšovanie – Six Sigma-kvalita – Lean Six Sigma-kvalita
 19. 19. © RNDr. Marta Krajčíová 19 www.krajciova.sk Postupy BPR Stratégia Zainteresované strany Externé produkty Kritické faktory úspešnosti Organizácia Procesná mapa Strategická mapa Návrh procesov Identifikácia procesov Určenie zodpovednosti za procesy Modelovanie scenárov procesov Modelovanie pridanej hodnoty pre zákazníka Modelovanie procesného toku Tvorba dokumentácie riadenia Meranie výkonnosti procesov Príprava merania Modelovanie cieľov a KPI Meranie výkonnosti Reporting Systém MVP Analýza a zlepšovanie procesov Procesný audit Cyklus PDCA Workshop kaizen Projekt zlepšovania procesov Riadenie zmien Zmeny procesov Zmeny organizácie
 20. 20. © RNDr. Marta Krajčíová 20 www.krajciova.sk Postupy BPM Návrh procesov Identifikácia procesov Určenie zodpovednosti za procesy Modelovanie scenárov procesov Modelovanie pridanej hodnoty pre zákazníka Modelovanie procesného toku Tvorba dokumentácie riadenia Meranie výkonnosti procesov Príprava merania Modelovanie cieľov a KPI Meranie výkonnosti Reporting Systém MVP Analýza procesov Lean procesný audit Detailný procesný audit Zlepšovanie procesov Cyklus PDCA Workshop kaizen Projekt zlepšovania procesov
 21. 21. © RNDr. Marta Krajčíová 21 www.krajciova.sk Ako zlepšovať Cyklus PDCA Plánuj Urob Kontroluj Konaj Workshop kaizen Mapovanie procesu Analýza súčasného stavu Návrh budúceho stavu Implementácia Vyhodnotenie Udržiavanie Projekt zlepšovania procesov Simulácia procesov ABC TOC Lean Kaizen Six Sigma Lean Six Sigma
 22. 22. © RNDr. Marta Krajčíová 22 www.krajciova.sk Ako zlepšovať Cyklus PDCA Týždeň Proces Pracovníci Workshop kaizen Týždeň Skupina procesov Vlastníci procesov Projekt zlepšovania procesov Mesiac Firma Vrcholový manažment
 23. 23. © RNDr. Marta Krajčíová 23 www.krajciova.sk Demingov cyklus PDCA
 24. 24. © RNDr. Marta Krajčíová 24 www.krajciova.sk Demingov cyklus PDCA  Demingov cyklus PDCA – William Edwards Deming – Cyklus PDCA – Cykly PDCA a SDCA – 7 krokov zlepšovania procesov – 7 základných nástrojov SMK – 7 nových nástrojov SMK – Myslenie – Postup
 25. 25. © RNDr. Marta Krajčíová 25 www.krajciova.sk W. E. Deming  1940 Francúzsko prepadli Nemci.  Amerika – Vedenie si uvedomilo, že spojenci potrebujú vojenské vybavenie. – Výrobcovia museli zlepšiť kvalitu a kvantitu výroby vojenského materiálu a to rýchlo. – Vláda zriadila kurzy pre management-Training Within Industries (TWI). – W. Edwards Deming-najhlasnejší advokát kontinuálneho zlepšovania. – Kvalita a rýchlosť boli dva hlavné faktory víťazstva spojencov.  Japonsko – Okupačné vojska generála Douglasa MacArthura začali obnovovať zdevastovanú zem. – Priviedli z Ameriky špecialistov z TWI a rozbehli Manažérsky tréningový program-MTP pod vedením Deminga.
 26. 26. © RNDr. Marta Krajčíová 26 www.krajciova.sk Cyklus PDCA: Plan, Do, Check, Act Plánuj Urob Kontroluj Konaj
 27. 27. © RNDr. Marta Krajčíová 27 www.krajciova.sk Cykly PDCA a SDCA P (Plan) = Plánuj D (Do) = Urob C (Check) = Skontroluj A (Act) = Zrealizuj S (Standardize) = Štandardizuj D (Do) = Urob C (Check) = Skontroluj A (Act) = Zrealizuj Zdroj: Massaki Imai, Kaizen, 2006
 28. 28. © RNDr. Marta Krajčíová 28 www.krajciova.sk 7 krokov zlepšovania procesov PDCA Plánuj 1 Definícia problému 2 Analýza problému 3 Identifikácia príčin Urob 4 Návrh opatrení 5 Realizácia opatrení Kontroluj 6 Kontrola účinnosti opatrení Konaj 7 Štandardizácia
 29. 29. © RNDr. Marta Krajčíová 29 www.krajciova.sk 7 základných nástrojov SMK PDCA Plánuj Definícia problému Formulár pre zber dát Histogram Regulačný diagram Vývojový diagram Analýza problému Myšlienková mapa Paretov diagram Bodový diagram Identifikácia príčin Ishikawov diagram 5krát prečo? Urob Návrh opatrení Brainstorming Obrátený brainstorming Brainwriting 6-3-5 Realizácia opatrení Kontroluj Kontrola účinnosti opatrení Konaj Štandardizácia
 30. 30. © RNDr. Marta Krajčíová 30 www.krajciova.sk 7 nových nástrojov SMK PDCA Plánuj Definícia problému Afinitný diagram Diagram vzájomných vzťahov Systematický diagram Analýza problému Maticový diagram Analýza údajov v matici Identifikácia príčin Urob Návrh opatrení Sieťový graf Diagram PDPC Realizácia opatrení Kontroluj Kontrola účinnosti opatrení Konaj Štandardizácia
 31. 31. © RNDr. Marta Krajčíová 31 www.krajciova.sk Myslenie Riešenie problémov spočíva z 20% v nástrojoch a z 80% v myslení.
 32. 32. © RNDr. Marta Krajčíová 32 www.krajciova.sk Postup  Postup – Definícia problému • Kontrolná tabuľka • Histogram • Regulačný diagram • Vývojový diagram – Analýza problému • Bodový diagram • Myšlienková mapa • Paretov diagram – Identifikácia príčin • Ishikawov diagram • 5krát prečo? – Návrh opatrení • Brainstorming
 33. 33. © RNDr. Marta Krajčíová 33 www.krajciova.sk Postup  Postup – Definícia problému • Afinitný diagram • Diagram vzájomných vzťahov • Systematický diagram – Analýza problému • Maticový diagram • Analýza údajov v matici – Identifikácia príčin – Návrh opatrení • Sieťový graf • Diagram PDPC
 34. 34. © RNDr. Marta Krajčíová 34 www.krajciova.sk Postup  Postup – Realizácia opatrení – Kontrola účinnosti opatrení • Zber a záznam dát k zisteniu vplyvu prijatých opatrení. • Opakované meranie výkonnosti procesu. • Opakované meranie produktu. • Preskúmanie manažmentom. – Štandardizácia • Ak došlo k zlepšeniu, je možné zaviesť prijaté opatrenie do štandardu procesu.
 35. 35. © RNDr. Marta Krajčíová 35 www.krajciova.sk Myšlienka Človekom premýšľajúcim procesne sa stanete vtedy, keď pri vzniku problému si pomyslíte na to, „čo sa deje v procese“, a nie na to, „ktorá osoba to pokazila“.
 36. 36. © RNDr. Marta Krajčíová 36 www.krajciova.sk RNDr. Marta Krajčíová RNDr. Marta Krajčíová konzultantka Business Process Management e-mail: mail@krajciova.sk mobil: +421 911 556 331 web: www.krajciova.sk blog: martakrajciova.blogspot.com blog: martaknihy.blogspot.com blog: martaznalosti.blogspot.com blog: martaseminare.blogspot.com blog: martasloboda.blogspot.com Ďakujem za pozornosť

×