Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Návrh procesov

26 views

Published on

Procesy

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Návrh procesov

 1. 1. © RNDr. Marta Krajčíová 1 www.krajciova.sk Návrh procesov
 2. 2. © RNDr. Marta Krajčíová 2 www.krajciova.sk Program  Návrh procesov – Procesná architektúra – Procesná mapa – Pridaná hodnota – Procesy – Dokumentácia riadenia
 3. 3. © RNDr. Marta Krajčíová 3 www.krajciova.sk Procesná architektúra
 4. 4. © RNDr. Marta Krajčíová 4 www.krajciova.sk Program  Procesná architektúra – Podniková architektúra – Návrh procesov – Trojúrovňová procesná architektúra – Štvorúrovňová procesná architektúra – Kategórie procesov – Názov procesu – Hierarchia procesov – Skupiny procesov – Procesy – Podprocesy – Činnosti
 5. 5. © RNDr. Marta Krajčíová 5 www.krajciova.sk Podniková architektúra Proces Skupina procesov Proces Podproces Činnosť Zodpovednosť Garant skupiny procesov Vlastník procesu Manažér tímu Zamestnanec Organizačná jednotka Divízia Úsek Tím Funkčné miesto Dokumentácia Poriadky Smernice Postupy Záznamy Produkt Externý Interný Interný Interný Ciele/KPI Strategické Taktické Operatívne Zamestnancov Výkonnosť Organizácie Procesov Tímov Zamestnancov ICT Informčný systém Aplikácie Dáta Dáta Riziká Strategické Taktické Operatívne Zamestnancov
 6. 6. © RNDr. Marta Krajčíová 6 www.krajciova.sk Návrh procesov Tvorba procesnej architektúry Tvorba procesnej mapy Definovanie pridanej hodnoty Definovanie procesov Definovanie činností Tvorba dokumentácie riadenia
 7. 7. © RNDr. Marta Krajčíová 7 www.krajciova.sk Trojúrovňová procesná architektúra Skupiny procesov Procesy Činnosti Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Top down prístup
 8. 8. © RNDr. Marta Krajčíová 8 www.krajciova.sk Štvorúrovňová procesná architektúra Skupiny procesov Procesy Podprocesy Činnosti Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Úroveň 4 Top down prístup
 9. 9. © RNDr. Marta Krajčíová 9 www.krajciova.sk Kategórie procesov  Riadiace procesy – Prebiehajú naprieč celou spoločnosťou. – Sú zamerané na nastavenie a udržanie jednotného smeru podnikania a dosahovania maximálneho synergického efektu.  Hlavné procesy – Identifikujú podnikateľské trhové príležitosti. – Budujú pre nich adekvátne produktové aj predajné zázemie. – Zabezpečujú vlastný predaj produktov a služieb. – Rozhodujú o dlhodobej prosperite. – Zabezpečujú technickú infraštruktúru cez riadenie prevádzky až po vlastnú realizáciu výkonov v reálnom čase. – Rozhodujú o operačnej prosperite.  Podporné procesy – Zabezpečujú vnútornému zákazníkovi produkt alebo službu. – Je ich možné zabezpečiť aj externe, bez ohrozenia poslania spoločnosti.
 10. 10. © RNDr. Marta Krajčíová 10 www.krajciova.sk Názov procesu Sloveso Podstatné meno Odoslať objednávku
 11. 11. © RNDr. Marta Krajčíová 11 www.krajciova.sk Názov procesu  Názov procesu – Skladá sa z dvoch slov (sloveso + podstatné meno) • Odoslať objednávku – Začína veľkým písmenom. – Slová sú oddelené. – Nové slovo začína malým písmenom. – Slová sú písané s diakritikou a skloňujú sa. – Je v jednotnom čísle. – Neobsahuje prvky klasifikácie a hierarchizácie procesov. – Neobsahuje skratky. – Podrobnejší popis procesu je uvedený v popise procesu.
 12. 12. © RNDr. Marta Krajčíová 12 www.krajciova.sk Hierarchia procesov Kategória 1 Skupina procesov 1.1 Proces 1.1.1 Proces 1.1.2 Skupina procesov 1.2 Proces 1.2.1 Proces 1.2.2 Kategória 2 Skupina procesov 2.1 Proces 2.1.1 Proces 2.1.2
 13. 13. © RNDr. Marta Krajčíová 13 www.krajciova.sk Hierarchia procesov  Hierarchia procesov – Doporučená hierarchia procesov: 3 úrovne podrobnosti. – V odôvodnených prípadoch: 4 úrovne podrobnosti. – V hierarchii procesov je dodržané pravidlo 5-9.  Pravidlo 5-9 – Proces rozložíme najviac na päť až deväť podprocesov. – Ak je potrebné jeden proces dekomponovať na viac ako deväť podprocesov, urobíme skupinu procesov, ktorú potom rozložíme na nižšej úrovni. – Nie je potrebné “vybíjať sa” v perfektnej dekompozícii. – Stačí pokrytie procesov, ktorému zákazník rozumie.
 14. 14. © RNDr. Marta Krajčíová 14 www.krajciova.sk Skupiny procesov Skupiny procesov Kategórie procesov Riadiace procesy Strategické riadenie Finančné riadenie Riadenie kvality Riadenie ľudských zdrojov Riadenie rizík
 15. 15. © RNDr. Marta Krajčíová 15 www.krajciova.sk Procesy Procesy Skupiny procesov Kategórie procesov Riadiace procesy Riadenie ľudských zdrojov Vzdelávanie zamestnancov Starostlivosť o zamestnancov Meranie spokojnosti zamestnancov Hodnotenie zamestnancov Motivácia zamestnancov
 16. 16. © RNDr. Marta Krajčíová 16 www.krajciova.sk Podprocesy Podprocesy Procesy Skupiny procesov Kategórie procesov Riadiace procesy Riadenie ľudských zdrojov Vzdelávanie zamestnancov Identifikácia potrieb na vzdelávanie Plánovanie vzdelávania Realizácia vzdelávania Vyhodnotenie vzdelávania Starostlivosť o zamestnancov Meranie spokojnosti zamestnancov Hodnotenie zamestnancov Motivácia zamestnancov
 17. 17. © RNDr. Marta Krajčíová 17 www.krajciova.sk Činnosti Činnosti Podprocesy Procesy Skupiny procesov Kategórie procesov Riadiace procesy Riadenie ľudských zdrojov Vzdelávanie zamestnancov Identifikácia potrieb na vzdelávanie Plánovanie vzdelávania Výber lektora Výber účastníkov vzdelávania Výpočet nákladov na vzdelávanie Časový harmonogram vzdelávania Vypracovanie plánu vzdelávania Realizácia vzdelávania Vyhodnotenie vzdelávania Starostlivosť o zamestnancov Meranie spokojnosti zamestnancov Hodnotenie zamestnancov Motivácia zamestnancov
 18. 18. © RNDr. Marta Krajčíová 18 www.krajciova.sk Procesná mapa
 19. 19. © RNDr. Marta Krajčíová 19 www.krajciova.sk Procesná mapa  Procesná mapa – Čo to je? – Kde sa to využíva? – Kedy sa to využíva? – Ako sa to využíva? – Typické prínosy – Obmedzenia a riziká
 20. 20. © RNDr. Marta Krajčíová 20 www.krajciova.sk Procesná mapa  Čo je to? – Je navrhnutá v súlade s poslaním a strategickým zameraním organizácie. – Je to grafické zobrazenie skupín procesov a procesov. – Skupiny procesov sú zaradené do kategórií (riadiace, hlavné, podporné). – Skupiny procesov a procesy sú hierarchicky usporiadané. – K skupinám procesov sú priradené organizačné jednotky.
 21. 21. © RNDr. Marta Krajčíová 21 www.krajciova.sk Procesná mapa  Kde sa to využíva? – Na úrovni vrcholového manažmentu. – Tvorí ju vrcholový manažment organizácie. – Tímová práca. – Top down prístup. – Komunikuje sa na nižšie úrovne riadenia.
 22. 22. © RNDr. Marta Krajčíová 22 www.krajciova.sk Procesná mapa  Kedy sa to využíva? – Pri tvorbe stratégie organizácie. – Pri procesnom riadení organizácie. – Pri lean audite procesov. – Pri zaradení procesov do kategórií a návrhu outsourcingu procesov. – Pri ocenení dôležitosti strategických cieľov. – Pri definovaní kvality procesov. – Pri posúdení CSF. – Pri definovaní kritických procesov v organizácii. – Pri optimalizácii organizačnej štruktúry. – Pri analýze aplikácií.
 23. 23. © RNDr. Marta Krajčíová 23 www.krajciova.sk Procesná mapa  Typické prínosy – Spoločný základ pre procesné riadenie. – Konsenzus vrcholového a stredného manažmentu.  Obmedzenia a riziká – Nezáujem vrcholového manažmentu. – Nepochopenie na nižšej úrovni riadenia.
 24. 24. © RNDr. Marta Krajčíová 24 www.krajciova.sk Pridaná hodnota
 25. 25. © RNDr. Marta Krajčíová 25 www.krajciova.sk Pridaná hodnota  Pridaná hodnota – Podniková architektúra – Hodnotový reťazec – Proces – Pridaná hodnota – Externé prostredie – Interné prostredie
 26. 26. © RNDr. Marta Krajčíová 26 www.krajciova.sk Podniková architektúra Proces Skupina procesov Proces Podproces Činnosť Zodpovednosť Garant skupiny procesov Vlastník procesu Manažér tímu Zamestnanec Organizačná jednotka Divízia Úsek Tím Funkčné miesto Dokumentácia Poriadky Smernice Postupy Záznamy Produkt Externý Interný Interný Interný Ciele/KPI Strategické Taktické Operatívne Zamestnancov Výkonnosť Organizácia Procesy Tímy Zamestnanci ICT Informčný systém Aplikácie Dáta Dáta Riziká Strategické Taktické Operatívne Zamestnancov
 27. 27. © RNDr. Marta Krajčíová 27 www.krajciova.sk Hodnotový reťazec Zákazník Požiadavky Zákazník Dodávateľ Produkt/Služba Pridaná hodnota Vstup Proces1 Proces2 Proces3 Výstup
 28. 28. © RNDr. Marta Krajčíová 28 www.krajciova.sk Hodnotový reťazec Organizácia Vývoj VýrobaObchod Zákazník Zákazník Služby zákazníkom
 29. 29. © RNDr. Marta Krajčíová 29 www.krajciova.sk Proces Proces je transformácia vstupov do pridanej hodnoty výstupov. Ľudia Materiály Stroje a zariadenia Transformačný proces Kvalita Tržby Pridaná hodnota Čas Množstvo Náklady Investície
 30. 30. © RNDr. Marta Krajčíová 30 www.krajciova.sk Proces  Hospodárnosť – Ako účinne transformuje vstupy-minimalizácia nákladov.  Účinnosť – Ako flexibilne sa vie prispôsobiť zmene požiadaviek zákazníka-čas.  Efektívnosť – Ako účelne výstupy uspokojujú požiadavky zákazníka-kvalita. VstupyH ProcesÚ VýstupyE
 31. 31. © RNDr. Marta Krajčíová 31 www.krajciova.sk Pridaná hodnota Produkt Hardvér Softvér Materiál Služba Financie Zážitok Informácie Dáta Dokumenty
 32. 32. © RNDr. Marta Krajčíová 32 www.krajciova.sk Externé prostredie Externí dodávatelia Externé vstupy Skupina procesov Externé produkty Externí zákazníci
 33. 33. © RNDr. Marta Krajčíová 33 www.krajciova.sk Interné prostredie Interní dodávatelia Interné vstupy Proces Interné produkty Interní zákazníci
 34. 34. © RNDr. Marta Krajčíová 34 www.krajciova.sk Procesy
 35. 35. © RNDr. Marta Krajčíová 35 www.krajciova.sk Program  Procesy – Proces – Organizačne neprerušovaný tok procesu – 6M – SIPOC – Základné otázky návrhu procesov
 36. 36. © RNDr. Marta Krajčíová 36 www.krajciova.sk Proces Proces je súbor súvisiacich alebo vzájomne sa ovlyvňujúcich činností, ktoré transformujú vstupy na výstupy. Zdroj: Požiadavky normy STN EN ISO 9001 na SMK VstupyI ProcesP VýstupyO
 37. 37. © RNDr. Marta Krajčíová 37 www.krajciova.sk Proces Je organizovaná skupina vzájomne súviciacich činností/podprocesov, ktoré prechádzajú jedným alebo viacerými organizačnými útvarmi/organizáciami, ktoré spotrebovávajú materiálne, ľudské, finančné a informačné vstupy a ktorých výstupom je produkt, ktorý má hodnotu pre externého alebo interného zákazníka. Zdroj: Filip Šmída, Zavádení a rozvoj procesního řízení ve firmě, Grada Publishing, 2007
 38. 38. © RNDr. Marta Krajčíová 38 www.krajciova.sk Organizačne neprerušovaný tok procesu Vstup Činnosť1 Činnosť2 Činnosť3 Výstup Organizačná jednotka 1 Organizačná jednotka 2 Organizačná jednotka 3
 39. 39. © RNDr. Marta Krajčíová 39 www.krajciova.sk Výstup pre zákazníka Metódy Method Meranie Measurement Materiál Material Prostredie Medium Človek Man Zariadenie Machine Vstup od dodávateľa 6M Proces
 40. 40. © RNDr. Marta Krajčíová 40 www.krajciova.sk SIPOC Supplier Input Proces Output Customer
 41. 41. © RNDr. Marta Krajčíová 41 www.krajciova.sk Základné otázky návrhu procesov Cieľ Čo je cieľom procesu? Zdroje Kto je zodpovedný za proces? Ktoré aplikácie podporujú proces? Aké dokumenty a záznamy sa používajú v procese? Aká legislatíva je potrebná v procese? Aké znalosti potrebujeme v procese? Vstupy Kto sú externí dodávatelia procesu? Aké sú externé vstupy do procesu? Kto sú interní dodávatelia procesu? Aké sú interné vstupy do procesu? Proces Aké sú rozhrania na iné procesy? Ktoré činnosti vykonávame? Kto vykonáva činnosti? Výstupy Kto sú externí zákazníci procesu? Aké produkty predávame? Kto sú interní zákazníci procesu? Aké interné produkty odovzdávame?
 42. 42. © RNDr. Marta Krajčíová 42 www.krajciova.sk Dokumentácia riadenia
 43. 43. © RNDr. Marta Krajčíová 43 www.krajciova.sk Program  Dokumentácia riadenia – Podniková architektúra – Procesná architektúra – Štruktúra dokumentácie riadenia – Postup tvorby dokumentácie riadenia • Modelovanie procesov • Popis procesov • Dokumentovanie procesov • Vizualizácia procesov • Nutné podmienky pre tvorbu dokumentácie – Systém manažérstva kvality • Požiadavky na dokumentáciu SMK • Riadenie dokumentov • Riadenie záznamov • Povinné dokumenty SMK
 44. 44. © RNDr. Marta Krajčíová 44 www.krajciova.sk Podniková architektúra Proces Skupina procesov Proces Podproces Činnosť Zodpovednosť Garant skupiny procesov Vlastník procesu Manažér tímu Zamestnanec Organizačná jednotka Divízia Úsek Tím Funkčné miesto Dokumentácia Poriadky Smernice Postupy Záznamy Produkt Externý Interný Interný Interný Ciele/KPI Strategické Taktické Operatívne Zamestnancov Výkonnosť Organizácie Procesov Tímov Zamestnancov ICT Informčný systém Aplikácie Dáta Dáta Riziká Strategické Taktické Operatívne Zamestnancov
 45. 45. © RNDr. Marta Krajčíová 45 www.krajciova.sk Štvorúrovňová procesná architektúra Skupiny procesov Procesy Podprocesy Činnosti Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Úroveň 4 Top down prístup
 46. 46. © RNDr. Marta Krajčíová 46 www.krajciova.sk Štruktúra dokumentácie riadenia Politika kvality Ciele kvality Príručka kvality Organizačný poriadok Nariadenia Vnútrofiremné smernice Pravidlá riadenia Pracovné postupy Projektová dokumentácia Obchodná dokumentácia Záznamy
 47. 47. © RNDr. Marta Krajčíová 47 www.krajciova.sk Postup tvorby dokumentácie riadenia Proces Modelovanie procesov Popis procesov Dokumentovanie procesov Vizualizácia procesov
 48. 48. © RNDr. Marta Krajčíová 48 www.krajciova.sk Postup tvorby dokumentácie riadenia  Modelovanie procesov – Organizácia • Modelovanie organizačnej štruktúry • Modelovanie funkčných miest – Produkty • Modelovanie externých produktov – Ciele • Modelovanie cieľov – Procesná mapa • Modelovanie kategórií procesov • Modelovanie skupín procesov • Priradenie zodpovednosti za skupiny procesov • Modelovanie procesov – Hodnotové reťazce • Modelovanie skupín procesov a externých produktov
 49. 49. © RNDr. Marta Krajčíová 49 www.krajciova.sk Postup tvorby dokumentácie riadenia  Modelovanie procesov – Pridaná hodnota procesov • Modelovanie procesov a interných produktov • Modelovanie scenárov – Procesy • Priradenie vlastníka procesu • Modelovanie externých vstupov • Modelovanie externých výstupov • Modelovanie odborných pojmov • Modelovanie skratiek • Modelovanie dokumentov • Modelovanie záznamov • Modelovanie legislatívy • Modelovanie aplikácií – Podprocesy • Modelovanie podprocesov • Priradenie zodpovednosti za podprocesy
 50. 50. © RNDr. Marta Krajčíová 50 www.krajciova.sk Postup tvorby dokumentácie riadenia  Modelovanie procesov – Činnosti • Modelovanie činností • Modelovanie rozhraní medzi podprocesmi • Modelovanie udalostí • Modelovanie činností • Vytvorenie väzieb medzi udalosťami a činnosťami • Priradenie vstupov - produktov, služieb, dokumentov • Priradenie výstupov - produktov, služieb, dokumentov • Priradenie FM k činnostiam • Priradenie aplikácií – Sémantická kontrola modelovania
 51. 51. © RNDr. Marta Krajčíová 51 www.krajciova.sk Postup tvorby dokumentácie riadenia  Popis procesov – Napĺňanie popisov skupín procesov, procesov, podprocesov, činností. – Vypĺňanie atribútov potrebných pre generovanie smerníc. – Číslovanie činností.  Dokumentovanie procesov – Generovanie dokumentov a aplikácií. – Generovanie smerníc – Generovanie procesných listov  Vizualizácia procesov – Generovanie HTML stránky
 52. 52. © RNDr. Marta Krajčíová 52 www.krajciova.sk Nutné podmienky pre tvorbu dokumentácie  Podmienky – Dodržanie metodiky modelovania procesov. – Modelovanie všetkých hierarchizovaných modelov. – Naplnenie modelov aplikácií a dokumentov. – Vyplnenie atribútov modelu FAD. – Popisy všetkých objektov typu funkcia. – Číslovanie činností. – Generovanie smernice a procesného listu.
 53. 53. © RNDr. Marta Krajčíová 53 www.krajciova.sk RNDr. Marta Krajčíová RNDr. Marta Krajčíová konzultantka Business Process Management e-mail: mail@krajciova.sk mobil: +421 911 556 331 web: www.krajciova.sk blog: martakrajciova.blogspot.com blog: martaknihy.blogspot.com blog: martaznalosti.blogspot.com blog: martaseminare.blogspot.com blog: martasloboda.blogspot.com Ďakujem za pozornosť

×