El verb

2,852 views

Published on

 • Be the first to comment

El verb

 1. 1. EL VERBEl verb és una classe gramatical que informa sobre Iactivitat o lestat delsubjecte: La gent riu. / Els infants creixen. / La tieta pIora.Les formes verbals estan formades per dos components:- El lexema o radical: conté informació lèxica: cent- dorm- sent-- La desinència o terminació: conté informació gramatical. Indica el temps, lapersona, el mode, etc. Són els morfemes verbals. 1. Els morfemes verbals Fa referència a les tres persones del discurs: jo miro, tuPERSONA escrius, ell pensa, jo > emissor nosaltres tu > receptor somiem, ell > referent vosaltres exagereu, elles pintenNOMBRE Indica si és singular o plural. jo miro - nosaltres mengemTEMPS Indica el moment en què es realitza l’acció. Canto, escolto, Els temps bàsics són: present, passat i futur. penso Mirava, vaig escotar Cosiré, marxaremASPECTE Indica si l’acció és: Vaig rentar, han - puntual: procés acabat, aspecte perfectiu tornat - durativa: procés inacabat, aspecte Cantava, rento imperfectiuMODE Indica l’actitud del parlant: Sento, tornava, - indicatiu: exposició de fets reals miraré - subjuntiu: fets imaginaris,desitjos... Vull que vinguis, - imperatiu: expressa ordres que m’escoltis Vine! Torna! Escolta’m!2. Temps simples i Els temps s’organitzen en: Somiava, voldré,compostos -simples: formats per una sola paraula. torna -compostos: formats per l’auxiliar “haver” Ha tornat, havia conjugat i el participi del verb. fet, hagués vist3. Formes - Les formes personals es conjuguen seguint Visc, anem,personals o no les persones gramaticals. veniu, tornarépersonals Les formes no personals no segueixen les Trencar, venint, persones gramaticals. Són l’infinitiu, el assegut participi i el gerundi.4. Les Segons la terminació de l’infinitiu, els verbs Tornar, saltar,conjugacions s’organitzen en tres conjugacions: anar 1a: acabats en -ar Perdre, riure, 2a: acabats en –er o –re córrer, témer 3a: acabats en –ir Dormir, sentir, servir5. Verbs regulars i Els verbs regulars segueixen la conjugació Verb model:irregulars dels verbs model. 1a cantar; Els verbs irregulars presenten alteracions en 2a perdre, témer; la conjugació: ortogràfiques o lexemàtiques 3a dormir, servir. (en el lexema o arrel). Visc, crec, vaig / aniré
 2. 2. IRREGULARITATS DE LA PRIMERA CONJUGACIÓEls verbs de la primera conjugació acaben en -ar i segueixen el model cantar. Lamajor part de verbs de la primera conjugació són regulars.1. Irregularitats ortogràfiquesCanvis en la + a, o, u + e, iconsonant c -> qu trenco -> trenquem ç -> c Caça-> cacem g -> gu pego-> pegueu j -> g raja -> ragem gu -> gü adequa -> adeqüem qu -> qü enaigua -> enaigüemDièresi Porten dieresi algunes formes canviï del present de subjuntiu i de canviïs canvia Iimperatiu canviï canviï dels verbs acabats en: -ear, canviem canviem -iar, -oar, -uar, canvieu canvieu canviïn canviïn2. Irregularitats lexemàtiques Els únics verbs de la la conjugació amb irregularitats lexemàtiques són els verbs anar i estar. - El verb anar presenta diverses arrels: vaig / anava. - El verb estar presenta irregularitats en la 1a persona del present dindicatiu (estic) i en les altresEXERCICIS:1. Omple els buits amb la grafia adequada:a) No magrada que men..........is tant.b) Sempre barre.......a els colors amb molta cura.c) Laigua ra........ava sense aturall.d) Sempre expli ........em sopars de duro.e) Em re........a no haver-hi anat.f) No et fi........is allà on no et demanen.g) A lhora de rentar plats, sempre sama........enh) No ne........is allò que és evident.i)Tri..........en massa i jo tinc gana.j) Abra.........am ben fort!k) Em finan........aran el projecte.l) Al..........eu les mans abans d’intervenir.2. Omple els buits amb la forma del verb indicat en present de subjuntiu o imperatiu:a) Tu, no (canviar).............................................................de canal!b) És difícil que jo me’n (fiar) _ ........................................................ dalqú. Sóc molt desconfiat.c) Vol que tu (diferenciar) .........................................................les posicions darnbdós partits.d) No crec que ells (esquiar) .............................................................. aquest cap de setmana.IRREGULARITATS DE LA SEGONA CONJUGACIÓEls verbs de la segona conjugació acaben en -er o -re i segueixen respectivament els models témero perdre. La major part de verbs de la segona conjugació són irregulars.Hi ha un grup de verbs que són de la segona però el fet que en castellà siguin de la tercera provocainterferències. Són els següents: - batre, abatre, combatre, rebatre - cloure, excloure, incloure, recloure - córrer, concórrer, discórrer, escórrer, incórrer, ocórrer, recorrer, transcórrer - fondre, confondre, difondre, infondre - metre, admetre, emetre, ometre, permetre, remetre, transmetre - rebre, apercebre, concebre, percebre - rompre, interrompre, irrompre, prorrompre1. IRREGULARITATS ORTOGRÀFIQUESCanvis en la vocal Elsverbs jeure, néixer i treure jec neixi traurédel lexema alternen la vocal a/e en tot el neixis tret jeus paradigma verbal jeu neixi traient
 3. 3. Norma: jaiem naixe - si és tònica -, e jaieu m - si és àtona - a jeuen naixeu neixin Els verbs poder i voler sescriuen amb puc. o tret de: vull - la 1 a persona del present dindicatiu - les formes del present dindicatiu pugui vulgues - les formes del present de subjuntiu puguis vulgui - les formes de Iimperatiu pugui vulguem pugue vulgueu m vulguin pugueu puguin2. IRREGULARITATS LEXEMÀTIQUESUn conjunt important de verbs de la segona conjugació presenta irregularitats en el lexema. Mentre que els verbsregulars es conjuguen amb un sol lexema vàlid per a tota la conjugació (cant-, perd-, tem-, dorm-i, aquests verbspresenten més duna arrel. Per exemple, el verb vendre es conjuga amb tres lexemes: venc-, vend-, ven-Aquests verbs amb irregularitats lexemàtiques es classifiquen en tres grups. Cal saber els lexemes que presentacada grup i els temps amb què es conjuga cada lexema.1 r GRUP. Verbs acabats en:- NDRE: aprendre, atendre, comprendre, desprendre, distendre, encendre, entendre, estendre, fondre, ofendre, pondre, prendre, pretendre, romandre ...- LDRE: absoldre, dissoldre, doldre, condoldres, moldre, resoldre ...- LER: equivaler, prevaler, valer, voler, soler.Lexemes velaritzat eufòníc pur El lexema acaba amb un El lexema acaba amb El lexema no presenta so velar: una -d- de reforçament: alteracions: - [ k ] a fi de mot: vend- absold- vald- ven- absol- val- venc - [ 9 ] entre vocals: vengui venc- absolc- valc-Temps I Indicatiu - Futur: vendré, I - Imperfet d:indicatiu: 1 a p. present: venc vendràs, vendrà. venia, venies, venia, Perfet simple: vendrem, vendreu, veníeu ... venguí. .. vendran - Gerundi: venent - Condicional: Subjuntiu - Imperatiu 2 i 5: vendria, vendries, Present: vengui, aprèn, apreneu vendria, vendríem, venguis. vendríeu, vendrien Imperfet: vengués, venguessis ... Imperatiu persones 3,4 i 6: vengui ell, venguem nos., venguin ells.2n GRUP. Verbs acabats en:-ÈIXER: aparèixer, comparèixer, conèixer, desconèixer, parèixer, reconèixer, reaparèixerLexemes velaritzat pur conec- coneix- mateixos temps i - Infinitiu: conèixer persones - Gerundi: coneixent que el primer grup) - Present dind: coneixes .... - Present dindicatiu: conec - Imperfet dind: coneixia .... - Perfet dindicatiu: coneguí . - Present de subjuntiu: - Futur: coneixeré ... conegui - Condicional: coneixeria - Imperfet de subj.: conegués - Imperatiu (2 i 5): coneix, - Imperatiu (3,4 i 6): conegui, coneixeu.
 4. 4. coneguem, coneguin.3r GRUP. Verbs que contenen diftongAquests verbs es classifiquen en tres grups segons com es modifica la u del lexema:-u -+ v: beure, deure, escriure, moure, ploure, viure, reviure, prescriure ...- u > i: caure, creure, jeure, lIeure, seu re, treure, veure, escaure, descreure- u > G: cloure, coure, noure, plaure, raure, riure ...Lexemes velaritzat u > v: bev- pur bec-, crec-, cloc- be u- creu- clou- u -+ i: crei- u -+ res: clo- - Imperfet dindicatiu: bevia, bevies, - Present dind. (2 i 3): (els mateixos temps iTemps persones que els altres bevia ... beus, beu, grups) creia, creies, creia ... . creus, creu, cloïa, cloïes, cloïa . - 1a p. present dindicatiu: crec, bec, clous, clou cloc - Present dindicatiu - Futur: beuré, beuràs, (4 i 5): beurà ... • - Perfet dind.: beguí, cregueres bevem, beveu - Condicional: creuria, - Present subj: cregui, creguis ... creiem, creieu creuries .. - Imperfet de subj.: cregués, cloem, cloeu - Imperatiu (2) creguessis ... Imperatiu (5) beu, creu, clou - Imperatiu (3, 4, 6): clogui, cloguem, beveu, creieu, cloeu - Infinitiu: beure, Gerundi: bevent, creure, cloure creient, cloent EXERCICIS 1. Completa les oracions següents amb la 1 a persona del singular i la 2a persona del plural del present dindicatiu: a) vendre: Jo ....................................roba al mercat. Vosaltres...................................................... b) conèixer: Jo ....................................les manies de la Sara. Vosaltres......................................... c) dissoldre: Jo ...................................bé Iaspirina abans de prendre-Ia. Vosaltres....................... d) encendre: En arribar a casa jo, sempre, ....................................els Ilums. Vosaltres ................. e) comprendre: No...................................... gaire bé Iorigen del món. Vosaltres........................... f) moldre: Jo.............................................. el cafè. Vosaltres ....................................................... g) soler: Jo ...........................................anar a la discoteca els divendres. Vosaltres .......................
 5. 5. 2. Completa les oracions següents amb la forma verbal que sindica:a) Tu no (encendre, pres. Subj.).................................. els llums, entraran els mosquits.b) Si no et (conèixer, imp. de subj.) ............................... hauria jurat que eres un altre.c) Demà jo (dissoldre, futur simple) ........................................... aquestes substàncies.d) Qui (pretendre pres. de subj.) .......................... guanyar-me, haurà de treballar molt.e) Jo no (conèixer, pres. ind.) .............................................. encara la teva companya.f) Crec que ens (entendre, futur)............................................................................ força.g) M’agradaria que tu (resoldre, imp. Subj) ................................................. aquest cas.h) No (ofendre. Pres. ind) ................................................................ qui vol sinó qui pot.3. Escriu l’imperatiu dels verbs següents: comprendre resoldre valer Aparèixer _______ tu ________ tu ________ tu _______ tu _____ ell/ella _____ ell/ella _____ ell/ella _____ ell/ella ____ nosaltres ____ nosa Itres ____ nosaltres ____ nosaltres ____ vosaltres ____ vosaltres ____ vosaltres ____ vosaltres ____ ells/elles ____ ells/elles ____ ells/elles ____ ells/elles4. Completa les oracions següents amb la forma verbal que sindica:a) No vull que tu em ( deure, pres ind) ...................................................................................res. (b)Ell (coure, imp ind) .......................................................................................la carn a la planxa.c) Nosaltres no el (veure imp ind) ...........................................................................amb bons ulls.d) Jo no ho (creure imp ind) ................................................................... fins que no ho vaig veuree) Vosaltres sempre (riure pres ind) .......................................................quan parla seriosament. (.)f) Tu, no em (treure pres. subj.)............................................................................. de polleguera!
 6. 6. IRREGULARITATS DE LA TERCERA CONJUGACIÓ Els verbs de la tercera conjugació acaben en -ir i es conjuguen seguint dos models: dormir (pur) o servir (incoatiu). Els verbs que segueixen el model dormir presenten la mateixa arrel o radical en tots els temps i per- sones: dorm-o, dorm-iré. Els verbs incoatius que segueixen el model servir presenten Iincrement-eix- en les tres personesdel singular i la tercera del plural del present dindicatiu, present de subjuntiui imperatiu.Present Present de ~ lmperatiudindicatiu subjuntiuJo serveixo Jo servexi Serveix tuTu serveixes Tu serveixis Serveixi ellEll serveix Ell serveixi Servim nosaltresnosaltres Nosaltres Serviu vosaltresservim servim Serveixin ellsvosaltres serviu Vosaltres serviuells serveixen Ells serveixinNo són incoatius i, per tant, es conjuguen com dormir: ajupir, bullir, collir,cosir, escopir, fugir, grunyir, munyir, tossir. ..IRREGULARITATS ORTOGRÀFIQUESCanvis en la Els verbs sortir, surto tussivocal tossir, cosir, collir i escopir alternen surts tussis tus la vocal o/u en tot el surt tussi tussi paradigma verbal. sortim tossim tossim Norma: sortiu tossiu tossiu - si és tònica: surten tussin tussin u Sortia, cosiré, cosint... - si és àtona: odièresi Els verbs acabats conduïa tradueixi construí en vocal + ir com agrair, conduir, conduïes tradueixis construïres traduir, construir.. porten dièresi tot conduïa tradueixi construí seguint les normes: conduíem traduïm construírem - saccentua quan les normes ho conduíeu traduïu construíreu permeten: conduíem - es posa dièresi quan les normes conduïen tradueixin construïren no ho permeten: conduïaAfegeixen una –e de suport les formes verbals: corre, omple i vine.
 7. 7. Els principals verbs que presenten participis i gerundis irregulars són: INFINITIU PARTICIPI GERUNDI INFINITIU PARTICIPI GERUNDI absoldre absolt absolent entendre entès entenent admetre admès admetent establir establert establint atendre atès atenent fondre fos fonent aparèixer aparegut apareixent imprimir imprès imprimint aprendre après aprenent moldre mòlt molent beure begut bevent obrir obert obrint caldre calgut calent ofendre ofès ofenent Pertangut/ caure caigut caient pertànyer pertanyent pertanyut cobrir cobert cobrint plaure plagut plaent complir complert complint poder pogut podent comparèixer comparegut compareixent pretendre pretès pretenent cloure clos cloent dissoldre dissolt dissolent conèixer conegut coneixent resoldre resolt resolent córrer corregut corrent riure rigut rient coure cogut/cuit coent romandre romàs romanent creure cregut creient sofrir sofert sofrint descloure desclòs descloent suspendre suspès suspenent dir dit dient treure tret traient dur dut duent vèncer vençut vencent empènyer empès empenyent venir vingut venint encendre encès encenent estrènyer estret estrenyent jeure jagut jaient merèixer merescut mereixent ometre omès ometent pondre post ponent suplir suplert suplint tenir tingut tenint valer valgut valent viure viscut vivint Alguns verbs tenen dues formes de participi: commoure – commòs, commogut; coure: cuit, cogut; pertànyer: pertanyut, pertangut; plànyer: planyut, plangut; ser: estat, sigut, vendre: vengut, venut.Exercicis:1.Completa les oracions següents amb la forma adequada del verb que hi h entreparèntesisa)No (voler).......................................................................... anar tan de pressa quecauràs.b) Estigues segur que si en Joan (poder)......................................................... ensajudaria.c) Quan (tossir) ........................................................................ així, sembla que t’ofeguis.d) M’ha demanat que li (cosir) ........................................ un botó de l’abric.e) Hi ha persones que no (collir) ............................. els papers de terra, sinó que a sobrehi (escopir)........................................f) No crec que en Manel (poder) ........................................ dedicar-se plenament a alpintura si no (voler) .............................. deixar la feina que està fent ara.
 8. 8. g) Demà no (poder) ................................ ser a la festa del teu aniversari perquè no(sortir) .................................................. de París fins a mitja tarda.2. Completa les oracions següents amb la forma adequada del verb que hi h entreparèntesisa) Quan arribin a casa, ................................................................................ (fer) lesamanides.b) Demà, si res no m’ho impedeix, ............................................................... (jeure) tot eldia.c) El metge els v dir que l’infant ..................................................... (néixer) a finals dejuliol.d) Si vols pintar l’estudi, nosaltres ja .................................. (treure) els llibres delsprestatges.e) Nosaltres ja ho .................................... (fer) com tu vols, però deixaque .................................. (jeure) una estona abans de començar.f) Estic convençut que l’hivern que ve no es .............................. (treure) mai l’abric ques’acaba de comprar.g) Els pares encara ....................................................... (péixer) el nostre germà petit.3. Escriu la 2a persona del plural dels temps que s’indiquen corresponents als verbssegüents:Present Pretèrit perfet simple Present de Pretèrit imperfet ded’indicatiu d’indicatiu subjuntiu subjuntiubec beguéreucaic caigueucoc coguéssiucrecdicprencpuctincsócvisc4. Reescriu aquestes expressions en forma d’ordre, passa-les a afirmatives:a) No cregueu en fantasmes!
 9. 9. b) No dugueu els plats a la cuina!c) No encengueu el foc!d) No escrigueu manifestos!e) No jagueu a terra!f) No mogueu les cadires!g) No rigueu!h) No segueu al llit!i) No tragueu la brossa!5. Reescriu aquestes expressions en forma d’ordre, passa-les a afirmatives si sónnegatives i a negatives si són afirmatives:a) Quan arribeu a casa, ................................................................... (encendre) lacalefacció.b) No ..................................................................................... (escriure) el vostre nom alfull.c) Nois, .................................................................................... (treure) -li les mans desobre!d) Encara que us mereixen tota la confiança, no us els .............................................(creure).e) Quan el regidor us faci un senyal, ...........................................................................(riure).f) Ja us he dit que no ..................................... (coure) la carn fins que hagués arribattothom.g) No ................................................................... (treure) el passaport fins que te’ldemanin.h) Us han prohibit que ........................................................... (dur) la motxilla tancarregada.i) Cal que us ......................................................... (prendre) el medicament abans delsàpats.j) Quan baixeu per les escales, ........................................................................ (ser)prudents.k) No us ....................................................................................................... (vendre) lacasa!
 10. 10. 6.Tria la forma verbal correcta entre les dues que apareixen en cada frase. Raona perquèhas triat una forma o l’altra.a) Si me’l trobo, faig veure que no el conec, coneixo.b) M’agradaria que em creguéssiu, creiéssiu de seguida i no us hauria de renyar.c) Li hauríeu de dir que encengués, encenés els llums a les 7h del vespre.d) Begueu, beveu, aigua de la font, que és molt fresca.e) Encara que li ho expliquessis molt bé i ho entengués, entenés, no et faria cas.f) Cal que quan surti el sol estenguem, estenem la roba al terrat.g) No distragueu, distraieu el conductor.i) Estaria bé que avui venguessis, venessis molt.7. Completa la graella:verbs Present Imperfet Futur condicional Present de Imperfet d’indicatiu d’indicatiu d’indicatiu subjuntiu de subjuntiunéixervolerpodercollirtossirsortirtreure

×