Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Llenguatge Musical

1,117 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Llenguatge Musical

  1. 1. FITXA D’ACTIVITATS TAC I MÚSICA Professora: Montserrat Llagostera Torrent Centre: CEIP EL CIM – Localitat: TEIÀ Context educatiu L’escola El Cim està situada al poble de Teià, municipi del Maresme amb un cens aproximat de 6000 habitants, que ha viscut un procés de canvi estructural molt profund manifestat a diferents nivells: ecològic, productiu, demogràfic i serveis. El creixement demogràfic no ve acompanyat per un paral·lel creixement productiu de la localitat. Teià té una immigració majoritàriament interior- d’altres municipis de Catalunya-, fet que pot interpretar-se com un moviment demogràfic que cerca més qualitat de vida que un lloc de treball, que per altra part, Teià no pot oferir en aquests moments. D’aquesta manera es configura una fisonomia de ciutat-dormitori molt depenent, tant productivament com culturalment de la gran metròpoli (Barcelona). Cal fer constar la immigració del centre d'Àfrica que en un percentatge reduït es va incorporar fa anys a la vida local. En els darrers anys s’ha donat un increment en la matriculació d’alumnes nouvinguts d’arreu i d’alumnes adoptats de procedència d’altres països amb cultura molt diferent a la nostra. Per tal de garantir una bona integració de tots aquests alumnes nouvinguts l’escola va elaborar i aprovar el curs 2004-05 el PLA D'ACOLLIDA. TÍTOL DE L’ACTIVITAT: Llenguatge musical Nivell educatiu i curs: Segon de Cicle Inicial Nombre d’alumnes: 20 alumnes per classe Característiques generals: Hi ha tres classes de 2n de primària. Les classes de música sempre es fan amb el grup-classe. Cada classe té dues sessions setmanals, una de 1 hora i una altra de 45 minuts. Una de les classes es fa en l’aula on hi ha la dotació informàtica, amb pantalla i els programa d’escriptura Musictime. El nivell musical és força bo, tenint en compte l’interès que mostren els alumnes per la música. Es nota que porten un bagatge musical des de la Llar d’infants. Alguns dels alumnes també van, en horari extraescolar, a classes de música. Objectius actitudinals, socials (actituds, valors i normes): • Respectar i valorar les idees musicals dels companys. • Compartir una creació musical Objectius procedimentals i conceptuals: Llegir i escriure les notes do,re,mi,fa i sol. Consolidar la lectura dels ritmes de negra, dues corxeres i silenci de negra que
  2. 2. han après a primer. Objectius competencials: Quines competències es treballaran amb aquesta activitat? COMPETÈNCIES PRÒPIES DE L’ÀREA: Competència Comunicativa: treball col·lectiu Competència Artística i cultural: creació i interpretació. CONTRIBUCIÓ A LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES: Competència del coneixement i interacció amb el món: codi d’escriptura musical convencional. Competència tecnològica: Els alumnes no fan directament res amb l’ordinador però van observant com la mestra escriu en una pantalla una partitura i s’escolta. Competència social i ciutadana: aprenen a valorar i respectar la decisió d’un altre. Quan un alumne decideix quina nota diu, els altres accepten la seva decisió que formarà part de quelcom conjunt que estan creant. Competència d’aprendre a aprendre: interès i esforç en la lectura i tocar amb instruments una melodia. Competència matemàtica: organització dels sons i els ritmes en una melodia i partint d’unes notes i ritmes pactades. Continguts que es tractaran - lectura i reproducció amb la veu i amb instruments del que escriuen. - Tecnològic: per part dels alumnes, cap. - Socials: entre tots fem una “creació musical” − D’altres àrees: cap Temporalització: 4 sessions d’aprenentatge i 2 per l’avaluació. Prèviament, han escoltat, cantat i llegit l’escala de Do M i han fet exercicis d’anomenar la successió de notes. Per exemple: dir quina nota segueix al do, quina és anterior al re, etc. També coneixen des de primer i han seguit treballant, els ritmes de negra, silenci de negra i dues corxeres. ACTIVITAT: 1a SESSIÓ (15 minuts) De manera individual, demano que toquin una melodia amb el xilòfon amb les notes do, re, mi, fa, sol i ritme de negra. N’escoltem unes quatre propostes i decideixen quina és la que més els agrada. L’escric a l’ordinador, ells veuen l’escriptura a la pantalla i l’escolten pels bafles. La cantem tots i la toquen dues vegades: dos grups de 4 nens. 2a SESSIÓ. (30 minuts). Recordem la melodia del dia anterior mirant a la pantalla i escoltant-la. Els proposo fer una melodia entre tots, els dono les regles: cadascú escollirà una nota del do al sol i l’escriurem amb el ritme de negres. Cada nen diu una nota i després de dir-la l’escric amb l’ordinador i ells la veuen a la pantalla i l’escolten. Escoltem com ha quedat, amb el cursor poden seguir la partitura.
  3. 3. La cantem un parell de vegades. Els hi dic: si poséssim un altre ritme que no fos negra, com sonaria? Els demano que proposin un ritme. E e q ee q ee g t (cada grup-classe ha fet la seva pròpia partitura, poso l’exemple d’una d’elles.) Escolten i observen el resultat mentre miren la partitura projectada a la pantalla. Els demano un altre ritme: eeee q t Escolten i observen el resultat mentre miren la partitura projectada a la pantalla. 3a. SESSIÓ (30 minuts) Mentre miren a la pantalla la seva melodia, l’escolten i escolten els canvis amb els dos ritmes. També els faig escoltar les que han escrit els altres dos grups de segon. Canten la primera melodia amb ritme de negres. En petits grups, 5 nens la van tocant amb els xilòfons mentre els altres la canten. La memoritzen (no tots). Els ensenyo un acompanyament fàcil per a tocar-ho amb els xilòfons baix, contralt i metal·lòfon contralt. Toquen la melodia amb l’acompanyament en grups de 10 nens,els altres escolten i després els que escoltaven la toquen i els que tocaven l’escolten. 4a SESSIÓ (20 minuts) Dono una fitxa amb paper a cada nen amb les tres melodies escrites pel seu grup. Recordem els dos ritmes decidits, els llegim sobre la partitura. Llegim junts, per separat ritme i notes i després ho ajuntem. 5a i 6a SESSIÓ – Avaluació- En cada sessió faig l’avaluació de 10 nens Faig una avaluació demanant que cada nen llegeixi una de les tres melodies, no avaluo l'entonació. Agrupament dels alumnes: tot el grup escriu i ho canta. Individualment ho toca i ho canta davant del companys. Recursos que s’utilitzen: - Eines TIC: programa Musictime, projector i pantalla. - Programari: Music Time - Instruments de l’aula: instruments de placa - fotocòpia individual del que s'ha escrit. Professorat implicat: professora de música. Descripció de l’activitat que han de realitzar els estudiants (què, com, quan): • Introducció (com una introducció a la nova matèria per part del professor o una exploració per part dels alumnes o una activitat de detecció i/o
  4. 4. d’activació de coneixements previs) • Situació de conflicte (el professor o la professora ajuda els alumnes a plantejar les qüestions –a formular allò que no saben- i a descobrir possibles solucions) • Ús / pràctica (activitats de desenvolupament) • Avaluació (anotar declaracions/ expressions dels alumnes) • Notes organitzatives. AVALUACIÓ CONTEXTUAL DE L’ACTIVITAT REALITZADA Objectius assolits: SI Què prova que va funcionar bé? Els alumnes han fet seu el codi d’escriptura musical. Han col·laborat amb els altres perquè tots diguessin bé les melodies. Han escoltat com sonava i com ho tocaven els companys. Han vist que poden crear música i escriure-la. Què sembla que no va funcionar? La veritat és que tot va funcionar molt millor del que jo esperava. En la part tècnica em va fallar que el programa Music time has de fer “petites trampes” com deixar uns pentagrames en blanc per a poder escriure les altres dues melodies i posar-hi compàs i ordenar-la d’una manera fàcilment llegible. Cal tenir en compte abans d’escriure de posar el cursor amb un tempo lent, el tempo automàtic va massa de pressa per alumnes de segon. Què et va sorprendre? L’entusiasme dels alumnes envers la lectura musical. Altres aspectes importants de l’activitat: creació, treball col·lectiu, donar a conèixer l’escriptura musical d’una manera lúdica amb recursos tècnics actuals. Canvis que el professorat farà en la activitat la propera vegada: Fer d’un bon principi de curs aquesta experiència i anar-la fent durant l’any amb els nous elements de notes i ritmes que es treballin al curs i al final fer un dossier de les melodies. Incorporar aquestes melodies en activitats musicals del curs com: concerts o cantates.

×