Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
EDUCACIÓ MUSICAL    DIDÀCTICA DE LA MÚSICA II
Raquel Vila            Sessió pràctica
          1
EDUCACIÓ MUSICAL                  DIDÀCTICA DE LA MÚSICA II
Raquel Vila                 ...
EDUCACIÓ MUSICAL                       DIDÀCTICA DE LA MÚSICA II
Raquel Vila            ...
EDUCACIÓ MUSICAL                       DIDÀCTICA DE LA MÚSICA II
Raquel Vila            ...
EDUCACIÓ MUSICAL                      DIDÀCTICA DE LA MÚSICA II
Raquel Vila             ...
EDUCACIÓ MUSICAL                 DIDÀCTICA DE LA MÚSICA II
Raquel Vila                  ...
EDUCACIÓ MUSICAL                        DIDÀCTICA DE LA MÚSICA II
Raquel Vila           ...
EDUCACIÓ MUSICAL                        DIDÀCTICA DE LA MÚSICA II
Raquel Vila           ...
EDUCACIÓ MUSICAL                        DIDÀCTICA DE LA MÚSICA II
Raquel Vila           ...
EDUCACIÓ MUSICAL                       DIDÀCTICA DE LA MÚSICA II
Raquel Vila            ...
EDUCACIÓ MUSICAL                        DIDÀCTICA DE LA MÚSICA II
Raquel Vila           ...
EDUCACIÓ MUSICAL                         DIDÀCTICA DE LA MÚSICA II
Raquel Vila          ...
EDUCACIÓ MUSICAL                        DIDÀCTICA DE LA MÚSICA II
Raquel Vila           ...
EDUCACIÓ MUSICAL                         DIDÀCTICA DE LA MÚSICA II
Raquel Vila          ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Dracs1

2,373 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

Dracs1

 1. 1. EDUCACIÓ MUSICAL DIDÀCTICA DE LA MÚSICA II Raquel Vila Sessió pràctica 1
 2. 2. EDUCACIÓ MUSICAL DIDÀCTICA DE LA MÚSICA II Raquel Vila Sessió pràctica ÍNDEX: Nivell……………………………………………………………………………………………..Pàgina 3 Durada de la sessió…………………………………………………………………………..Pàgina 3 Context……………….…………………………………………………………………………Pàgina 3 Guió……….……………………………………………………………………………………..Pàgina 3 Descripció de les activitats…………………………………………….……………………Pàgina 4 Criteris d’avaluació…………………………………………………………………………Pàgina 11 Tria d’un dels continguts………………………………….………………………………..Pàgina 11 Reflexió sobre les competències bàsiques utilitzades…………………………….….Pàgina 12 Autoavaluació i proposta de millora……………………………………………………Pàgina 14 2
 3. 3. EDUCACIÓ MUSICAL DIDÀCTICA DE LA MÚSICA II Raquel Vila Sessió pràctica NIVELL: Primer curs d’Educació Primària. DURADA DE LA SESSIÓ: Aquesta sessió duraria una hora. CONTEXT: A l’hora de crear aquesta sessió pràctica, vaig tenir en compte l’alumnat de l’escola on estic cursant les pràctiques. La classe que se’m va assignar està formada per nens i nenes de primer curs d’educació primària. Pel que fa referència al context i les característiques del centre, el Ceip La Sínia és una escola situada als afores de la ciutat de Vic i està formada, en gran part, per alumnat immigrant procedent del Marroc, Amèrica llatina i Àfrica. La llengua vehicular del centre és el català, però sovint hi ha incorporacions d’alumnes nouvinguts que presenten problemes de llenguatge, és per aquest motiu que vaig pensar en una sessió molt visual i que s’introduís a través d’una cançó, per tal de treballar-ne l’estructura i poder-ne aprendre amb facilitat el vocabulari relacionant-lo amb les imatges. GUIÓ: CANÇÓ: Ensenyar la cançó “El drac ferotge” per parts i intentar que el vocabulari quedi ben clar als alumnes. AUDICIÓ: Escoltar la cançó “El drac ferotge” i, mentre sona, cantar-la. Relacionar, mentre està sonant, cadascuna de les parts de la seva estructura amb un dibuix que hi fa referència i que projecta el docent, per tal que sigui molt més ràpid d’assimilar el vocabulari i hi hagi una idea global de l’estructura de la música. LLENGUATGE MUSICAL (CREACIÓ): El docent projecta la partitura a la pissarra i els alumnes hi busquen elements ja treballats com, per exemple, les notes sol i mi. També es pot parlar de la clau de sol i el pentagrama. 3
 4. 4. EDUCACIÓ MUSICAL DIDÀCTICA DE LA MÚSICA II Raquel Vila Sessió pràctica El grup classe es divideix en dos grups i cadascun rep 3 dibuixos que fan referència a alguna part de l’estructura de la cançó apresa i escoltada. S’ha de crear un acompanyament utilitzant els instruments de placa, percussió i veu disponibles a l’aula. L’acompanyament ha de fer referència al contingut de cadascuna de les parts. DANSA: Seguint l’estructura marcada pels dibuixos, es crea un ball on cadascuna de les parts de l’obra (cadascun dels dibuixos) s’associa amb un moviment diferent. DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS: INTRODUCCIÓ: El mestre aprofita que és la setmana de Sant Jordi per fer una breu explicació de la llegenda del patró de Catalunya i demanar-ne informació als alumnes. ACTIVITAT 1: Aprendre la cançó “El drac ferotge”. • OBJECTIUS: o Aprendre la lletra i la melodia de la cançó “El drac ferotge”. o Explorar els recursos expressius de la veu. • CONTINGUTS: o Interpretació, de forma expressiva, de la cançó infantil “El drac ferotge”. • DESCRIPCIÓ: Els alumnes es col·loquen en rotllana i drets en l’espai de l’aula de música. El mestre els fa estirar els músculs del cos i els fa vocalitzar per tal que adoptin una postura corporal adequada per cantar i ho facin amb la veu col·locada correctament. Un cop fet això, el mestre ensenya la cançó “El drac ferotge” als nens i nenes. És adequat que ho faci per estrofes i torni al principi de la cançó cada vegada que ha treballat una part nova per comprovar que els alumnes recorden les parts que ja s’han cantat anteriorment. Cal dir que en aquesta activitat es treballa bàsicament la cançó. ACTIVITAT 2: Escolta activa “El drac ferotge”. • OBJECTIUS: o Mantenir una actitud d’interès i respecte per l’escolta en totes les manifestacions musicals. o Aprendre a cantar expressivament la cançó “El drac ferotge”. • CONTINGUTS: o Audició enregistrada: “El drac ferotge”. 4
 5. 5. EDUCACIÓ MUSICAL DIDÀCTICA DE LA MÚSICA II Raquel Vila Sessió pràctica • DESCRIPCIÓ: Els alumnes seuen al seu lloc i el mestre els posa la cançó “El drac ferotge” enregistrada i amb acompanyament d’instruments. Per tal d’aconseguir una escolta activa dels alumnes, el mestre els passa un Power Point mentre sona la música. Aquest suport visual mostra imatges relacionades amb les diferents parts de l’estructura i apareixen projectades per ordre, és a dir, seguint la melodia que sona en cada moment. Cada dibuix està relacionat amb una part de la cançó. La idea és la següent: FRASE IMATGE DE REFERÈNCIA Introducció i enllaços musicals “Un drac ferotge per la boca, treu foc, treu foc.” 5
 6. 6. EDUCACIÓ MUSICAL DIDÀCTICA DE LA MÚSICA II Raquel Vila Sessió pràctica “No menja pa ni menja coca, treu foc, treu foc.” “La gent s’espanta quan el veu, qui no l’ha vist mai no s’ho creu.” “Drac, catacric, catacrac, no em fas cap por, catacric, catacrac...” “...tu ets com un xai, i jo el pastor.” 6
 7. 7. EDUCACIÓ MUSICAL DIDÀCTICA DE LA MÚSICA II Raquel Vila Sessió pràctica En aquesta activitat es treballa la cançó, l’audició i, a més, s’introdueix el concepte d’estructura de forma molt subtil, é sa dir, que els alumnes no se n’adonen. ACTIVITAT 3: Reconeixement dels elements musicals de la partitura treballats a classe. • OBJECTIUS: o Reconèixer, en una partitura, els elements del llenguatge musical treballats a classe en sessions anteriors. • CONTINGUTS: o Visualització de la partitura de la cançó “El drac ferotge”. • DESCRIPCIÓ: Després de l’audició i la projecció de les imatges relacionades amb l’estructura de la cançó “El drac ferotge”, la mestra projecta la partitura de la cançó per tal que els alumnes hi sàpiguen reconèixer els elements del llenguatge musical treballats anteriorment, en sessions passades. Els alumnes han de ser capaços de reconèixer la clau de sol, el pentagrama, les notes sol i mi i els ritmes de blanca, negra i corxeres. La partitura és la següent: 7
 8. 8. EDUCACIÓ MUSICAL DIDÀCTICA DE LA MÚSICA II Raquel Vila Sessió pràctica En aquesta activitat, els continguts que es treballen són, bàsicament, els que ja s’han conegut en sessions anteriors. Els alumnes han de reconèixer visualment aspectes melòdics i rítmics que s’han treballat en altres moments. ACTIVITAT 4: Creació d’un acompanyament musical per “El drac ferotge”. • OBJECTIUS: o Crear un acompanyament musical adequat per a cadascuna de les parts d’una cançó. o Utilitzar totes les possibilitats sonores dels instruments de l’aula així com de les pròpies veus. • CONTINGUTS: o Creació d’un acompanyament musical per la cançó “El drac ferotge”. • DESCRIPCIÓ: Un cop apresa la cançó, visualitzada la partitura i comentats tots els elements del llenguatge musical coneguts, la mestra divideix el grup classe en dos subgrups. Cadascun d’ells disposa d’una cartolina on hi ha enganxades tres imatges de les sis que s’han visualitzat anteriorment en l’audició i formen l’estructura total de la cançó. S’ha de tenir en compte que la imatge que fa referència a la introducció i els espais musicals no s’utilitza perquè en aquest moment no hi ha acompanyament dels alumnes, ja que és una part de la cançó on es dona importància als instruments que ja estan sonant. La tasca de cada grup consisteix en instrumentar cadascuna de les parts de la cançó que els ha tocat, de manera que cada so estigui relacionat amb la part de la cançó a la que fa referència. Val a dir que la repartició de les parts a instrumentar la porta a terme la mestra, per tant, ha d’intentar que els grups tinguin un grau de participació semblant, instrumentant parts iguals d’importants cadascun d’ells (parts que es repeteixen i altres que només apareixen una vegada). La mestra ha de repartir els instruments de forma igualitària als dos grups. Seria bo que cadascun dels grups disposés d’instruments de placa (xilofons, metalòfons, carillons...) i altres instruments de percussió (caixes xineses, panderos, triangles...), a més de les pròpies veus dels alumnes, que també es podrien utilitzar per crear l’acompanyament. En aquesta activitat, els continguts treballats fan referència a l’exploració de les capacitats sonores de cadascun dels instruments i les veus per aconseguir la creació d’un acompanyament melòdic adequat per la cançó. 8
 9. 9. EDUCACIÓ MUSICAL DIDÀCTICA DE LA MÚSICA II Raquel Vila Sessió pràctica ACTIVITAT 5: Partitura de l’acompanyament musical de la cançó “El drac ferotge”. • OBJECTIUS: o Escriure de forma gràfica no convencional els sons realitzats amb cada instrument. o Aprendre i saber interpretar un nou codi musical. o Valorar i respectar les opinions dels diferents membres del grup a l’hora de crear el nou codi. • CONTINGUTS: o Creació d’una partitura corresponent a l’acompanyament melòdic de la cançó “El drac ferotge” amb grafia no convencional. • DESCRIPCIÓ: Després que cada grup hagi inventat la melodia d’acompanyament a les parts de la cançó, la mestra reparteix una cartolina de tamany DIN A3 a cadascun dels grups. Els alumnes, sempre guiats i ajudats pel mestre, han de crear una partitura amb grafia no convencional per tal de deixar constància dels instruments que utilitzen per acompanyar musicalment cada part i en quin moment sonen. És necessari, doncs, que els alumnes parlin entre ells i es posin d’acord per establir un codi comú intel·ligible per tots els membres del grup. Per tal de crear unes partitures atractives i visibles es podrien diferenciar per colors els diferents instruments o utilitzar recursos pràctics i visibles que ajudin als alumnes a entendre què i quan s’ha de tocar. Òbviament, el coneixement de la lletra i les parts de la cançó per part dels nens i nenes es fa imprescindible per a poder crear l’acompanyament i fer-ne la partitura. ACTIVITAT 6: Dansa de “El drac ferotge”. • OBJECTIUS: o Explorar les capacitats de moviment del propi cos per crear una dansa adequada a la cançó treballada. o Moure el cos de forma expressiva i seguint el ritme de la música. • CONTINGUTS: o Creació d’un ball per la cançó “El drac ferotge”. • DESCRIPCIÓ: Després d’haver après la cançó, haver-la escoltat i haver creat un acompanyament, només queda ballar-la. La mestra ha d’inventar uns moviments que siguin simples i ajudin als alumnes a recordar la lletra de la cançó. Els nens i nenes han d’imitar els seus moviments fins que se’ls sàpiguen de memòria. 9
 10. 10. EDUCACIÓ MUSICAL DIDÀCTICA DE LA MÚSICA II Raquel Vila Sessió pràctica La proposta és que els nens i nenes facin una rotllana i es faci una representació amb mímica de cadascuna de les parts o frases de la caçó, de manera que cada part es pugui relacionar amb una imatge concreta de les anteriors i també amb uns moviments determinats. Aquest treball facilita als alumnes la interiorització de l’estructura de la peça. La proposta, doncs, seria la següent: FRASE MOVIMENTS RELACIONATS “Un drac ferotge per la boca... Caminar com un drac. ...treu foc, treu foc.” Posar-se la mà davant de la boca i moure-la cap endavant, com si fos el foc. “No menja pa ni menja coca... Aixecar el dit índex d’una de les dues mans i moure l’avantbraç d’esquerra a dreta en signe de negació. ...treu foc, treu foc.” Posar-se la mà davant de la boca i moure-la cap endavant, com si fos el foc. “La gent s’espanta quan el veu, qui no Sense desfer la rotllana, cada alumnes l’ha vist mai no s’ho creu.” abraça el seu propi cos, amb els braços creuats, com si tingués por. S’ha de fer cara de pànic. “Drac, catacric, catacrac, no em fas cap Obrir les dues mans i posar el dit polze por, catacric, catacrac...” d’una sobre el nas. El dit polze de l’altra ma s’aguanta en el dit petit de la primera. S’ha d’aconseguir fer un senyal de “pam i pipa” cap al drac. 10
 11. 11. EDUCACIÓ MUSICAL DIDÀCTICA DE LA MÚSICA II Raquel Vila Sessió pràctica “...tu ets com un xai, i jo el pastor.” Els alumnes, encara posats en rotllana, s’agafen de les mans i comencen a donar voltes cap al cantó dret, al ritme de la música. “Se’l pot trobar a qualsevol llac, és un Posar els braços davant del pit i moure’ls drac verd i remullat”. com si es nedés, seguint el ritme de la música. Aquesta és l’activitat final de la sessió, per tant, es podria utilitzar com a element d’avaluació, encara que l’avaluació hauria de ser continua i el mestre hauria de conèixer el rendiment de cada alumne en cadascuna de les activitats. Penso que en cadascuna de les activitats creades, el mestre hauria d’avaluar uns ítems diferents, que són els que s’especifiquen a continuació: CRITERIS D’AVALUACIÓ: • Aprendre i interpretar, de memòria una de les cançons treballades. • Reconèixer elements del llenguatge musical ja treballats en una partitura convencional. • Emprendre processos de creació i producció artística i desenvolupar-los amb confiança, satisfacció i respecte. • Escriure una partitura amb grafia no convencional que sigui pràctica i entenedora. • Realitzar moviments adequats a la lletra i la música de les cançons. • Mostrar respecte en el treball cooperatiu a l’hora de participar en projectes artístics col·lectius. TRIA D’UN DELS CONTINGUTS: En aquest apartat he de presentar tres objectius cronològics que facin referència a un dels continguts treballats en el decurs de la sessió pràctica. He escollit el següent contingut: • Creació d’una partitura corresponent a l’acompanyament melòdic de la cançó “El drac ferotge” amb grafia no convencional. 11
 12. 12. EDUCACIÓ MUSICAL DIDÀCTICA DE LA MÚSICA II Raquel Vila Sessió pràctica Per tal de poder treballar-lo i obtenir un resultat satisfactori, penso que els tres objectius que s’haurien d’assolir, per ordre cronològic, haurien de ser: • Crear un acompanyament melòdic adequat a la cançó “El drac ferotge”: Per tal de crear una partitura d’acompanyament, és imprescindible conèixer l’obra que s’acompanya i tenir clars els instruments que s’utilitzen i en quin moment han de sonar per tal que la música s’adapti al text de la cançó. • Pactar amb els companys el tipus de codi que s’ha d’interpretar: Els alumnes, un cop tenen clar quin és l’ordre d’aparició dels sons i quins són els que van a cadascuna de les parts de la cançó, han de pactar un codi comú per començar a mostrar de forma gràfica els sons que han creat. • Representar en el paper els sons creats mitjançant el codi escollit: Per tal de crear una partitura que entengui tot el grup i que sigui fàcil d’interpretar, s’han de seguir els paràmetres decidits amb els companys i s’han de respectar les aportacions de cadascun d’ells. REFLEXIÓ SOBRE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES UTILITZADES: En les activitats explicades anteriorment, les competències més utilitzades són les següents: • Competència comunicativa, lingüística i audiovisual: Per tal de portar a terme les activitats planejades de forma correcta i assolir els objectius marcats, els alumnes, en molts moments, han de saber expressar-se. El treball d’aquesta competència en l’àrea de música és molt important ja que penso que l’alumne ha de comprendre el que se li explica, així com ser capaç d’expressar els sentiments o emocions que li produeix una manifestació musical de qualsevol tipus. A part d’aquest aspecte, en les activitats programades, hi ha moments en els quals els alumnes treballen per grups i, per tant, han d’aprendre a comunicar-se entre ells per a poder arribar, conjuntament, a un resultat final. És necessari, doncs, que des de ben petits, els nens i nenes aprenguin a expressar les seves opinions davant dels companys i respectin les idees dels altres membres del grup. Per finalitzar, crec que és important destacar que la música és un codi universal i ben diferent de tots els altres que utilitzem els éssers humans. És per aquest motiu que en aquesta àrea és molt important treballar l’expressió, la comunicació, la interpretació i la creació de nous elements que es transmetin a través d’aquest codi, així com també d’altres que no són convencionals. La imaginació, la participació i la interacció activa dels alumnes fan possible el treball d’aquesta competència en l’àrea de música. 12
 13. 13. EDUCACIÓ MUSICAL DIDÀCTICA DE LA MÚSICA II Raquel Vila Sessió pràctica • Competència artística i cultural: Aquesta competència és essencial en l’àrea de música i, a més, penso que en les activitats programades es porta a terme constantment. Els alumnes han de sentir les diferents expressions musicals com a font d’enriquiment i ampliació de coneixements. Cal remarcar que tota expressió artística s’ha de gaudir i valorar, sempre amb respecte. En l’educació actual es pretén que els alumnes tinguin esperit crític i, per tant, és bo que sàpiguen valorar tot allò que els arriba. De totes maneres, han de saber fonamentar els seus arguments i se’ls ha d’ensenyar a ser respectuosos amb qualsevol tipus de manifestació artística i cultural. D’altra banda, en aquest apartat també s’ha de fer referència a les manifestacions artístiques que creen els propis alumnes. Penso que a les aules s’ha d’ensenyar a participar activament de cadascuna de les activitat, així com valorar l’esforç de tots els membres del grup, respectar el treball dels companys i fer crítiques que sempre siguin constructives i ajudin a millorar. • Competència d’aprendre a aprendre: Per tal de gaudir de les activitats plantejades i aprendre, és essencial que l’alumne tingui bona predisposició, coneixement de les pròpies capacitats i actitud positiva envers l’aprenentatge. Si aquests factors conflueixen en un ambient de treball adequat, l’alumne es sentirà cada cop més motivat i amb més ganes d’aprendre. S’ha de deixar que els nens i nenes juguin i investiguin amb els sons per tal que la motivació per la música cada cop sigui més gran. • Competència d’autonomia i iniciativa personal: L’alumne, en les diferents activitats en les que participa, ha de ser el màxim de creatiu. L’aprenentatge s’ha d’aconseguir a través del treball cooperatiu però també és important que el nen o nena aprengui a prendre decisions sobre el seu propi treball, sàpiga què és el que més li interessa, vetlli pel bon clima de treball i tingui sempre ganes d’investigar i de millorar la feina feta. • Competència social i ciutadana: Per tal de portar a terme aquestes activitats, és essencial que els alumnes aprenguin a conviure dins la comunitat educativa. Tan en l’àrea de música com en totes les altres s’ha d’aprendre que tots som diferents i valorar els aspectes que ens aporten els companys. Cal que les diferents activitats que es creïn a l’aula permetin treballar les habilitats socials, de convivència i la coeducació. Els alumnes han de viure en harmonia amb la realitat social i cultural que els envolta dins del centre educatiu i també fora d’aquest. 13
 14. 14. EDUCACIÓ MUSICAL DIDÀCTICA DE LA MÚSICA II Raquel Vila Sessió pràctica AUTOAVALUACIÓ I PROPOSTA DE MILLORA: Valoro molt positivament l’oportunitat de portar a terme una classe pràctica a la facultat. Si he de ser sincera, quan em vaig assabentar que s’havia de portar a terme aquest tipus de treball, em va caure el món a sobre perquè no trobava cap fil conductor per realitzar activitats tan variades. Van anar passant els dies i s’acostava Sant Jordi, així que, juntament amb les altres companyes que exposaven el mateix dia, vàrem inventar una història. Elles van ser les que em van passar la cançó “El drac ferotge” i des del primer dia que la vaig escoltar em van començar a aparèixer idees i idees que poc a poc van anar agafant forma de proposta didàctica. He de confessar que un cop vaig inventar-me la primera activitat, em vaig posar davant de l’ordinador i vaig començar a escriure, se’m va obrir un ventall d’idees que semblava impossible. Pel que fa referència a la posada en escena, valoro molt positivament la sessió que vaig portar a terme. La veritat és que estava molt motivada perquè tan la cançó com les activitats que havia pensat eren molt atractives, és per aquest motiu que ho vaig poder viure molt intensament. Per mi va ser difícil escollir les activitats que faria l’aula, ja que totes m’agradaven tant que sempre pensava que em quedaria amb ganes de més. Malauradament el temps va ser just però vaig poder ensenyar tot el que tenia pensat, de manera que estic satisfeta del treball realitzat. Un cop feta la classe a la facultat, vaig decidir ensenyar-la als alumne de l’escola de pràctiques i va ser tot un èxit. Per tal de millorar en properes propostes didàctiques, penso que hauria de dedicar més temps a pensar en les activitats. Crec que aquesta vegada potser ha estat molt precipitat tot el que he preparat i que, si ho hagués pogut fer amb més temps, segurament li hagués pogut treure molt més suc a cadascuna de les activitats creades. 14

×