Art Tic Edició De So

438 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Art Tic Edició De So

  1. 1. FITXA D’ACTIVITATS TAC I MÚSICA Professor/a: Francesc Espelta i Cristina Ortí Centre: IES “Joaquin Bau”– Localitat: Tortosa Context educatiu (característiques físiques i socioeconòmiques de la zona) Sempre serà el mateix - Localització del centre: Av. Estadi nº 6-8 Tortosa (Ferreries) - Tipologia d’alumnat: nivell socio econòmic: mitjà - Tipologia d’alumnat: marroc i països de l'est. - Tipologia d’alumnat: grup-classe ordinàri TÍTOL DE L’ACTIVITAT: ART-TIC. Nivell educatiu i curs: ESO (primer, segon, tercer i quart) Nombre d’alumnes: 20-30 alumnes Característiques generals: Grup-classe (ordinari), crèdits variables i optatives. Els objectius han de ser avaluables Objectius actitudinals, socials (actituds, valors i normes): 1. Estimular i conscienciar a l'alumnat del fet musical. 2. Tenir cura dels materials de què es disposa per fer informàtica musical. 3. Valorar positivament el coneixement i la utilització de diferents mitjans audiovisuals i tecnologies de la informació i comunicació com a recursos per a la producció musical, i valorar la seva contribució a les diferents activitats musicals i de cara a l’aprenentatge autònom de la música. 4. Participar activament en l’organització i realització d’activitats musicals relacionades en diferents àmbits i contextos, amb respecte i disposició per a superar tot tipus de prejudicis, i prendre consciència d’ésser un membre del grup enriqueix el procés, junt amb les aportacions dels altres. 5. Valorar el paper de les TIC en la música. Transformació, valors, hàbits, consum i gust musical, com a conseqüència dels avenços tecnològics de les darreres dècades. 6. Utilitzar correctament les TIC i els instruments electrònics disponibles per a la interpretació i gravació de peces i activitats musicals i comentari crític de les mateixes. 7. Valorar críticament la utilització de les TIC, com a recursos per a la creació, interpretació, enregistrament i difusió de produccions sonores i audiovisuals. 8. Tenir cura dels recursos per a la conservació i difusió de les creacions musicals. Enregistrament de les cançons pròpies utilitzant les TIC i
  2. 2. diferents formes de gravació. 9. Utilitzar correctament els recursos informàtics i d’altres dispositius electrònics en els processos de creació musical. Objectius procedimentals i conceptuals: 1. Conèixer el programa “Audacity”. 2. Enregistrar sons de diverses procedències. 3. Realitzar un projecte d'edició d'àudio. Objectius competencials: Quines competències es treballaran amb aquesta activitat? COMPETÈNCIES PRÒPIES DE L’ÀREA: Quan parlem de la percepció musical, parlem d’un desenvolupament de les capacitats bàsiques de discriminació auditiva i activa i de memòria comprensiva, tant durant el desenvolupament d’activitats de creació i interpretació musical com d’altres activitats del currículum d’ESO. L’expressió fa referència al desenvolupament de totes aquelles capacitats vinculades en un primer terme a l’expressió vocal, instrumental i de dansa, però també a arribar a aconseguir una pràctica i un domini en d’altres àrees on hi intervinguin parts del llenguatge verbal i no verbal. Hem de tenir molt present que la matèria de música contribueix de forma directa, favorable i molt beneficiosa a l’adquisició de les competències bàsiques necessàries per a tot l’alumnat d’ESO. És a dir, fomenta la capacitat d’apreciar, comprendre i valorar críticament diferents manifestacions culturals i musicals a través d’experiències perceptives i expressives i del coneixement de músiques de diferents cultures, èpoques i estils. La música potencia actituds obertes i respectuoses i ofereix elements per a la elaboració de judicis fonamentats de respecte a les diferents manifestacions musicals, establint connexions molt directes amb altres llenguatges artístics, i amb els contextos social i històric als que fa referència cada obra. Quan fem referència a la part d’expressió musical, hem de tenir en compte que permet que l’alumnat adquireixi habilitats d’expressió de les seves idees, experiències i sentiments de forma creativa. Col·labora en el desenvolupament de la competència d’autonomia i iniciativa personal, mitjançant el treball en equip. La interpretació i la composició són dos exemples molt clars d’activitats que requereixen una planificació prèvia i presa de decisions en conjunt per a poder obtenir el resultat desitjat. Per una altra banda, totes les activitats relacionades amb la pràctica instrumental, desenvolupen capacitats i habilitats com són la perseverança, la responsabilitat, la autocrítica i la autoestima, tant d’alumnat que necessita tractament de diversitat, com els que ens hi podem trobar també a l’aula d’acollida, com amb els alumnes de l’aula ordinària. No hem d’oblidar que la música contribueix a la competència social i ciutadana. La participació en activitats musicals, especialment les relacionades amb la interpretació i creació col·lectiva que requereixen un treball cooperatiu,
  3. 3. col·laboren el l’adquisició d’habilitats per a relacionar-se amb els altres. La participació en experiències musicals col·lectives dona la oportunitat d’expressar les pròpies idees, valorar les dels altres i coordinar les pròpies accions junt amb les dels altres components del grup, responsabilitzant-nos en l’adquisició d’un resultat positiu. La presa de contacte amb una gran varietat de músiques, tant del passat com del present, afavoreix a la comprensió de diferents cultures i de la seva aportació al progrés de la humanitat, amb això aconseguim la valoració dels altres i els diferents nivells culturals en el qual vivim actualment. Actualment la música també contribueix de manera molt directa al desenvolupament del tractament de la informació i competència digital. L’ús dels recursos tecnològics en el camp musical possibilita el coneixement i el domini bàsic del “hardware” i del “software” musical, en diferents formats d so i d’àudio digital a les tècniques del tractament i gravació de sons relacionats, entre d’altres, amb la producció de missatges musicals, d’ àudio visual i multimèdia. També afavoreix per a poder utilitzar-lo en els processos d’auto aprenentatge i possible integració en les activitats d’oci. La música contribueix al desenvolupament de la competència d’aprendre a aprendre. És potencia les capacitats i destreses fonamentals per a l’aprenentatge guiat i autònom com l’atenció, la concentració, la memòria, al mateix temps també desenvolupa el sentit de l’ordre i d’anàlisi. Per una part, l’audició musical necessita una escolta reiterada per a poder arribar a conèixer una obra, reconèixer-la i identificar els seus elements. Per d’altra banda, totes les activitats d’interpretació instrumental, necessiten la presa de consciència sobre les pròpies possibilitats, la utilització de diferents estratègies d’aprenentatge i la gestió i control d’aquestos processos. No hem de perdre de vista sempre la motivació de l’alumnat de l’auto confiança en l’èxit del propi aprenentatge. Respecte a la competència en comunicació lingüística, la música contribueix a enriquir els intercanvis comunicatius i a l’adquisició i ús d’un vocabulari musical bàsic. També col·labora en la integració del llenguatge musical i dels verbal i a la valoració de l’enriquiment que dita interacció genera. Finalment, des del punt de vista de la competència en el coneixement i la interacció amb el món, la música realitza la seva aportació a la millora del medi ambient, identificant i reflexionant sobre la contaminació acústica, l’excés de soroll, a fi de generar hàbits saludables. A més a més, els continguts relacionats amb el correcte ús de la veu i l’aparell respiratori, no tant sols per a aconseguir uns bons resultats musicals, sinó també per a prevenir problemes de salut. CONTRIBUCIÓ A LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES: 1. Rendiment en la lectura, les matemàtiques, les ciències i la tecnologia.
  4. 4. 2. La fluïdesa en la seva pròpia llengüa i en les llengües estrangeres. 3. La capacitat de treballar en equip i les seves habilitats socials. 4. La memòria. 5. La capacitat de raonament. 6. L'organització del seu temps. 7. La capacitat de resoldre problemes. 8. L'habilitat d'enfrontar-se a situacions d'estrés. 9. L'habilitat artística. Continguts que es tractaran 1. Explicació per part del professor/a del funcionament del programa “Audacity” 2. Enregistrament amb micròfon. 3. Captura d'àudio des d'un CD. 4. Aplicació d'efectes especials. 5. Enregistrament d'un text. 6. Gravació d'efectes. 7. Muntatge sonor final. Temporalització: Depenent dels cursos d'ESO (aprox. 6 – 8 hores). Agrupament dels alumnes: Aproximadament dos alumnes per ordinador (aula d'informàtica) i agrupaments flexibles entre dos i tres alumnes per ordinador (aula de música). Recursos que s’utilitzen: - Eines TIC - Programari: “Audacity” - Instruments de l’aula Professorat implicat: Francesc Espelta i Cristina Ortí Descripció de l’activitat que han de realitzar els estudiants (què, com, quan): • El professor/a explica als seus alumnes el funcionament del programa “Audacity” a nivell general amb l'ajuda del canó (breu descripcció dels comandaments del programa. Després cada alumne ho prova al seu ordinador. • El professor/a dona un CD o ells el porten de casa i els alumnes han d'escollir un fragment per a després poder fer la pràctica d'enregistrament. • Gravació de diferents efectes i sons amb el micròfon i després captura de
  5. 5. diferents fragments musicals d'un CD. • Avaluació contínua i veure el resultat final del muntatge sonor. AVALUACIÓ CONTEXTUAL DE L’ACTIVITAT REALITZADA Objectius assolits: No podem avaluar si encara no hem pogut començar. Què prova que va funcionar bé? Constatació dels objectius Què sembla que no va funcionar? Detecció de problemes per a la seva millora posterior Què et va sorprendre? Aspectes que no teníem previstos Altres aspectes importants de l’activitat: Altres qüestions Canvis que el professorat farà en la activitat la propera vegada: Descriure propostes de canvi

×