Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ծառ

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ծառ

 1. 1. Ծառ Թուղթ Թափոն mskh.amm
 2. 2. Ի՞նչ է թուղթը Իսկ ամեն թղթի կտոր կտրված ծառի մի մաս է Թուղթը ծառ է
 3. 3. Ներկայացնենք 1-3-րդ դասարանում քանի տետր է օգտագործվում Դասարան 1 աշակերտ 30 աշակերտ 1-դասարան 10 տետր 300 2-դասարան 13 տետր 390 3-դասարան 18 տետր 540
 4. 4. Ներկայացնենք 4-6-րդ դասարանում քանի տետր է օգտագործվում Դասարան 1աշակերտ 30աշակերտ 4-դասարան 27 տետր 810 5-դասարան 35 տետր 1050 6-դասարան 43 տետր 1290
 5. 5. Ներկայացնենք 7-9-րդ դասարանում քանի տետր է օգտագործվում Դասարան 1աշակերտ 30աշակերտ 7-դասարան 57տետր 1710 8-դասարան 62 տետր 1860 9-դասարան 70 տետր 2100
 6. 6. Ներկայացնենք 10-12-րդ դասարանում քանի տետր է օգտագործվում Դասարան 1աշակերտ 30աշակերտ 10-դասարան 76տետր 2280 11-դասարան 76տետր 2280 12-դասարան 120 տետր և ավելի 3600 և ավելի
 7. 7. Եթե մեկ դպրոցում հաշվենք ամեն դասարանից միջինը 2 հատ, ապա… դասարան քանակ 1 600 2 780 3 1080 4 1620 5 2100 6 2580 7 3420 8 3720 9 4200 10 4560 11 4560 12 7200 ընդամենը 36 420
 8. 8. Իսկ Երևանում կա 1400 դպրոց 1 դպրոց 1400 դպրոց 36 420 տետր 50 588 000 տետր Եթե հաշվում ենք, որ յուաքանչյուր դպրոցում կա միջինը 2 դասարան, Ապա....
 9. 9. «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում «Նոթբուքն ինձ դասընկեր» ծրագիրը սկսել է գործել 2010 թվականից: Մինչև 7-րդ դասարան մենք օգտագործում էինք տետր ու գրիչներ, այսինքն՝ այդ 7 տարիների ընթացքում ես օգտագործել և դեն եմ նետել մոտավորապես 3000-4000 թերթ տետր՝ օգտագործելով 10 մետր բարձրությամբ և 2 մետր տրամագծով մոտավորապես մեկ ծառ
 10. 10. Վերջին 5 տարիների ընթացքում մենք դպրոց ենք հաճախում անհատական նոթբուքերով կամ պլանշետներով: Այսինքն՝ վերջին 5 տարիների ընթացքում ես խնայել եմ գրեթե 1 ծառ:
 11. 11. Իսկ մեր կրթահամալիրում սովորում է ավելի քան 2000 սովորող, այսինքն մենք տարեկան խնայում ենք շուրջ 2000ծառ

×