Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
• 1
• 2
• 3
–ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԽՈՇՈՐ
ՔԱՂԱՔ
–ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԿՐՈՆԱԿԱՆ
ԿԱԶՄ
–ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՆԱՎԱՀԱՆԳԻՍՏ
–ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԲՈՒՍԱԲՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՃՅՈՒՂ
1Խումբ
2Խումբ
...
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ
1ԽՈՒՄԲ
-Ղազախստան Կարագանդա
-Թուրքիա Իզմիր
–Իրան Թավրիզ
–Վրաստան Սուխումի
-Ադրբեջան Մինգեչաուր
2Խումբ
–Թուրքիա...
3Խումբ
-ՈՒզբեկստան բամբակ
-Իրան ինդիգո
–Սաուդյան Արաբիա մոկկա սուրճ
-Վրաստան խաղող
-Ադրբեջան թեյ
4Խումբ
–Հնդկաստան Մումբայ...
Փոքրիկ Ճանապարհոդություն
Խորհուրդներ Թայլանդ մեկնողներին
Մարթա Ասատրյան
2014 թ
Üáñ ³ÝáõÝÝ»ñ ²Ù»Ý³Ñ»ï³ùñùÇñÁ ÇÙ
ϳñÍÇùáí
ÆÙ
½·³óáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ
Á
àñ å»ïáõÃÛáõÝÁ ÇÝÓ
Ñ»ï³ùñùñ»ó »í ÇÝãáõ
Ppt
Ppt
Ppt
Ppt
Ppt
Ppt
Ppt
Ppt
Ppt
Ppt
Ppt
Ppt
Ppt
Ppt
Ppt
Ppt
Ppt
Ppt
Ppt
Ppt
Ppt
Ppt
Ppt
Ppt
Ppt
Ppt
Ppt
Ppt
Ppt
Ppt
Ppt
Ppt
Ppt
Ppt
Ppt
Ppt
Ppt
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ppt

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ppt

  1. 1. • 1 • 2 • 3
  2. 2. –ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԽՈՇՈՐ ՔԱՂԱՔ –ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԿՐՈՆԱԿԱՆ ԿԱԶՄ –ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՆԱՎԱՀԱՆԳԻՍՏ –ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԲՈՒՍԱԲՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՃՅՈՒՂ 1Խումբ 2Խումբ 4Խումբ 3Խումբ
  3. 3. ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ 1ԽՈՒՄԲ -Ղազախստան Կարագանդա -Թուրքիա Իզմիր –Իրան Թավրիզ –Վրաստան Սուխումի -Ադրբեջան Մինգեչաուր 2Խումբ –Թուրքիա Իսլամ սուննի -Իրան Իսլամ շիա –Վրաստան Ուղղափառ կաթոլիկություն –Իսրաել Հուդայականություն -Հնդկաստան Հինդուիզմ
  4. 4. 3Խումբ -ՈՒզբեկստան բամբակ -Իրան ինդիգո –Սաուդյան Արաբիա մոկկա սուրճ -Վրաստան խաղող -Ադրբեջան թեյ 4Խումբ –Հնդկաստան Մումբայ -Վրաստան Փոթի –Իրան Բենդեր Աբաս -Թուրքիա Իսքենդերուն -Ադրբեջան Բաքու
  5. 5. Փոքրիկ Ճանապարհոդություն
  6. 6. Խորհուրդներ Թայլանդ մեկնողներին
  7. 7. Մարթա Ասատրյան 2014 թ
  8. 8. Üáñ ³ÝáõÝÝ»ñ ²Ù»Ý³Ñ»ï³ùñùÇñÁ Ç٠ϳñÍÇùáí ÆÙ ½·³óáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ Á àñ å»ïáõÃÛáõÝÁ ÇÝÓ Ñ»ï³ùñùñ»ó »í ÇÝãáõ

×