Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Modul pn p matematik nombor dan operasi thn 2a

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

Modul pn p matematik nombor dan operasi thn 2a

 1. 1. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAKurikulum Standard Sekolah Rendah MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK Nombor dan Operasi TAHUN 2 Terbitan Bahagian Pembangunan Kurikulum 2011
 2. 2. Cetakan Pertama 2011© Kementerian Pelajaran MalaysiaHak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagianartikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan caraapa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lainsebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian PembangunanKurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, KompleksPentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.
 3. 3. ISI KANDUNGANStandard Pembelajaran Muka suratPendahuluan vPenjelasan dan Penggunaan Modul viiMenama dan menentukan nilai nombor 1 – 12Menulis nombor 13 – 19Melengkapkan sebarang rangkaian nombor 20 – 34Menentukan nilai tempat bagi sebarang nombor 35 – 38Membundarkan sebarang nombor kepada puluh dan ratus 39 – 43terdekatMenambah sebarang dua nombor 44 – 70Menambah sebarang tiga nombor 71 – 86Menyelesaikan masalah tambah 87 – 91Menolak sebarang dua nombor 92 – 99Menulis ayat matematik bagi operasi darab 100 – 127Melengkap ayat matematik darab 128 – 139Menyatakan secara spontan sifir darab 140 – 143Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan sifir darab 144 – 151Menulis ayat matematik bagi operasi bahagi 152 – 187Melengkap ayat matematik bahagi 188 – 205Menyatakan secara spontan yang melibatkan pembahagian 206 – 208Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan pembahagian 209 – 216Menamakan pecahan wajar 217 – 228Menulis pecahan wajar 229 – 236Membandingkan nilai dua pecahan wajar 237 – 243Mengenal pasti konsep perpuluhan 244 – 253
 4. 4. Menulis perpuluhan 254 – 260Mengenal dan menyebut nilai mata wang Malaysia 261 – 263Menambah nilai wang 264 – 277Menolak nilai wang. 278 - 301Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambahdan operasi tolak 302 - 315Uji diri 316 - 329
 5. 5. PENDAHULUANKurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) mendukung cita-cita murni dan unggul selarasdengan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Dasar Pendidikan Kebangsaanbertujuan melahirkan murid yang seimbang serta berkembang secara menyeluruh dari segiintelek, rohani, emosi dan jasmani serta menyediakan mereka untuk menghadapi arusglobalisasi serta ekonomi berasaskan pengetahuan pada abad ke-21.Matematik di peringkat sekolah rendah adalah satu mata pelajaran asas yang menegaskankepada penguasaan bahasa matematik, kefahaman konsep, penguasaan kemahiranmengira, menaakul dan kemahiran menyelesaikan masalah serta penerapan nilai-nilaimurni. Elemen kreativiti, keusahawanan dan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK)perlu diterapkan melalui konteks yang sesuai bagi setiap standard pembelajaran.Sebagai usaha panduan dan pencetus idea, modul pengajaran dan pembelajaran inidisediakan bagi membantu guru merealisasikan tuntutan dan hasrat KSSR melaluipendidikan matematik. Keberkesanan pelaksanaan KSSR memerlukan guru menghayatikehendak dan semangat pendidikan matematik seperti mana yang tersurat dalam dokumenKSSR Matematik dan diterjemahkan dalam modul ini. Adalah diharapkan modul ini dapatmembantu guru melaksanakan kurikulum matematik yang dihasratkan dapat menyediakanmurid yang lebih berdaya saing, membentuk insan yang seimbang dan dapat menyumbangkepada keharmonian serta kesejahteraan negara.Modul ini memuatkan beberapa maklumat berhubung dengan senarai standardpembelajaran yang perlu diajar serta cadangan aktiviti dan latihan. Modul ini boleh digunapakai sebagai pencetus idea. Namun begitu, guru juga boleh mengubah suai danmengembangkan lagi aktiviti dan latihan yang dicadangkan.Dalam proses penyediaan Modul Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Tahun 2, banyakpihak yang turut sama terlibat. Kepada semua pihak yang telah member sumbangankepakaran, masa dan tenaga hingga terhasilnya modul ini, Kementerian Pelajaranmerakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih. (v)
 6. 6. PENJELASAN MODULModul ini merupakan panduan yang boleh diguna oleh guru di peringkat sekolah. Iamerupakan contoh yang boleh digunakan di dalam bilik darjah. Pengubahsuaian bolehdilakukan berdasarkan situasi persekitaran pembelajaran murid. Modul ini dibangunkanberdasarkan kepada empat fasa kreativiti yang menjadi teras kepada pengajaran danpembelajaran di bilik darjah.PENGUNAAN MODUL Standard minima yang perlu dicapai oleh setiap murid. Cadangan latihan atau kerja bertulis yang boleh dilakukan. Merupakan contoh pengajaran, guru boleh mengubahsuai berdasarkan situasi dan aktiviti tambahan yang difikir perlu bagi mencapai standard pembelajaran Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan KomunikasiMerupakan pemeringkatan pengajaran Merupakan cadangan bentuk soalandan pembelajaran berdasarkan elemen atau pertanyaan yang dikemukakan.kreativiti dan inovasi. (vii)
 7. 7. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 2Bidang: Nombor dan operasiTajuk: Nombor Bulat Hingga 1000Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 1.1 Menama dan menentukan nilai nomborStandard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: (i) Menamakan nilai nombor hingga 1000 (a) Membaca sebarang nombor yang diberi dalam perkataan. (b) Menyebut sebarang nombor yang diberi dalam bentuk angka. (c) Memadan angka dengan namanya dalam perkataan.Masa: 60 minit Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi1. Persediaan a. Tunjukkan beberapa kad perkataan. Sebutkan perkataan yang Minta murid memerhatikan kad ditunjukkan. Pemerhatian perkataan tersebut. Satu ratus dan Analisis Contoh: Dua ratus Tiga ratus Seratus Dua ratus Tiga ratus b. Edarkan kad nombor 0 hingga 9 dan Sebutkan nombor yang minta murid murid gabungkan tiga kamu bentuk. kad nombor supaya membentuk nombor tiga digit. Satu ratus dua puluh. Contoh: 120 c. Teruskan aktiviti dengan meminta Sebutkan. murid menyebut nombor yang terbina dari kad nombor yang diedarkan. Contoh: 125 267 605 721 . 1
 8. 8. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 22. Imaginasi a. Tunjukkan beberapa kad huruf Bina perkataan yang secara rawak di papan hitam. sesuai dan tuliskan Penjanaan Contoh: nombornya. Idea S R T A U S E b. Minta murid mengesan kad huruf untuk menjadi perkataan dan minta murid menulis nilainya dalam nombor. Sintesis Idea c. Ulang aktiviti a dan b bagi nombor yang lain. 0 3 6 7 9 2 1 5 8 4 Bina nombor tiga digit. d. Tunjukkan beberapa kad nombor di papan tulis seperti contoh di atas. Sebutkan nombor yang kamu bina. e. Minta murid membina nombor tiga digit daripada kad yang disediakan. f. Minta seorang murid lain menulis nombor yang dibina dalam perkataan. g. Ulang aktiviti d hingga f bagi pembentukan nombor yang lain.2
 9. 9. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 23. Perkembangan a. Bahagikan murid kepada beberapa Pilih satu kad nombor. kumpulan kecil. Edarkan beberapa Sebutkan. kad nombor dalam lingkungan 501-Penambahbaikan 1000 kepada setiap kumpulan . Contoh: 510 670 890 700 b. Murid menyebut kad nombor yangMenilai diperolehi. c. Edarkan kad perkataan mewakili kad- kad nombor yang diperolehi tadi. Contoh: Lima ratus sepuluh Padankan supaya nombor dan perkataannya betul. Enam ratus tujuh puluh Lapan ratus sembilan puluh Tujuh ratus d. Minta murid padankan kad nombor dengan kad perkataan. Paparkan hasil padanan di atas meja. Kumpulan lain melihat hasil padanan bagi setiap kumpulan dan beri komen. 3
 10. 10. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 24. Tindakan a. Edarkan Lembaran Kerja 1 dan Jawab soalan yang Lembaran Kerja 2 kepada setiap diberikan.Pelaksanaan murid. Bincangkan hasil jawapanAmalan b. Bincang hasil kerja dengan murid. dengan rakan dalamBerterusan kumpulan.Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2, murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak kemahiran berikutnya.Nilai dan Sikap Terapkan sifat saling bekerjasama terutama apabila berada di dalam kumpulan.4
 11. 11. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 2 Lembaran Kerja 1Pilih jawapan yang sesuai dan tuliskan hurufnya. 520 312 403 634 a j k i 135 432 504 243 b t u r1. Seratus tiga puluh lima.2. Enam ratus tiga puluh empat.3. Tiga ratus dua belas.4. Lima ratus dua puluh.5. Empat ratus tiga.Saya murid yang 1 2 3 4 5 5
 12. 12. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 2 Lembaran Kerja 2Padan1. 500 Seratus tiga puluh2. 703 Tiga ratus sepuluh3. 310 Lima ratus 10004. Enam ratus enam5. 803 Tujuh ratus tiga Seribu 1306. 606 Lapan ratus tiga7.6
 13. 13. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 2Bidang: Nombor dan operasiTajuk: Nombor bulat hingga 1000Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 1.1 Menama dan menentukan nilai nombor.Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: (ii) Menentukan nilai nombor hingga 1000. a) Menunjukkan kuantiti bagi nombor yang disebut dengan menggunakan ; objek, gambar garis nombor, dan abakus 4:1. b) Memadankan kumpulan objek dengan nombor. c) Menyusun kumpulan objek, kad gambar dan kad angka mengikut tertib menaik dan menurun. d) Membandingkan dua nombor dan menyebut sebarang nombor yang terletak di antaranya.Masa: 60 minit Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi1. Persediaan a. Minta murid membuat pemerhatian i. Berapakah nilainya? terhadap objek yang terdapat di atas Pemerhatian meja iaitu blok asas satu, sepuluh dan dan Analisis seratus. 1 10 Seratus 100 Seratus sepuluh 110 7
 14. 14. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 2 Seratus sebelas Seratus dua puluh 111 120 b. Bincangkan objek-objek yang dilihat di atas meja, kemudian terangkan hasil perbincangan kepada guru. c. Ulang aktiviti (a) dengan menggunakan pembilang lain seperti lidi dan dekak- dekak bagi menunjukkan kuantiti antara 100 hingga 1000. d. Latih murid menentukan nilai nombor dan mengetahu dengan betul kuantiti bagi sesuatu nombor.2. Imaginasi a. Tunjukkan nilai nombor pada abakus seperti contoh di bawah: Penjanaan Ri Ra Pu Sa Idea Tiga ratus dua puluh dua. b. Ulang aktiviti a dan b dengan meminta seorang murid menyebut satu nombor tiga digit dan seorang murid lain melakukan aktiviti a dan b. Nota: Boleh menggunakan power point untukSintesis Idea menamakan nilai nombor.8
 15. 15. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 23. Perkembangan a. Bahagikan murid kepada beberapa Sebutkan nombor yang kumpulan. Paparkan satu garis nombor terletak di antara 100 seperti contoh di bawah: dan 200.Penambahbaikan 0 100 200 300 400 500 600 b. Minta murid berbincang dalam kumpulan dengan melihat nilai di antara nombor yang tercatat padaMenilai senggatan. c. Teruskan aktiviti dengan meminta Sebutkan nombor di murid mewakilkan nombor-nombor antara 400 dan 420. yang dibincang dengan menggunakan blok asas. d. Susun kad-kad nombor secara menaik dan menurun. Susun lima kad ini 231 234 237 235 233 secara menaik dan menurun. Menaik _____, ____, ___, ____, ____ Menurun ____, ____, ___, ____, ____ e. Tunjukkan penggunaan kad atau garis nombor bagi menjelaskan nombor di antara. i. 450 452 355 357 ii. 400 401 4034. Tindakan a. Edarkan Lembaran Kerja 3 dan i. Wakilkan nombor ini Lembaran Kerja 4 kepada setiap dengan blok asas.Pelaksanaan murid. Minta murid menyelesaikan aktiviti tersebut. b. Bincangkan hasil kerja yang dilakukanAmalan berterusan oleh murid. 9
 16. 16. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 2Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 3 hingga Lembaran Kerja 4. Murid perlu membuat pembetulan bagi setiap kesalahanNilai dan sikap Terapkan nilai kerjasama menerima pendapat rakan sebaya dan memperbetulkan kesalahan sendiri/rakan10
 17. 17. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 2 Lembaran Kerja 3A. Tulis nilai yang mewakili abakus di bawah.1. 2. Ri Ra Pu Sa Ri Ra Pu Sa3. 4. Ri Ra Pu Sa Ri Ra Pu Sa5. 6. Ri Ra Pu Sa Ri Ra Pu Sa 11
 18. 18. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 2 Lembaran Kerja 4A. Susun nombor berikut secara menaik.1. 110 , 410 , 510 , 310 , 210 110 2102. 549 , 536 , 517 , 558 , 5723. 620 , 415 , 520 , 712 , 320B. Susun nombor berikut secara menurun.1. 287 , 278 , 290 , 298 , 2612. 120 , 305 , 290 , 517 , 415C. Cari nombor di antara 480 dan 485 480 483 48512
 19. 19. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 2Bidang: Nombor dan OperasiTajuk: Nombor Bulat Hingga 1000Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk : 1.2 Menulis NomborStandard Pembelajaran: Murid berupaya untuk : (i) Menulis sebarang nombor hingga 1000 apabila diberi nombor itu dalam perkataan. (ii) Menulis dalam perkataan sebarang nombor hingga 1000Masa: 60 minit Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi1. Persediaan a. Minta murid memerhati blok asas yang ditunjukkan. Pemerhatian Contoh : dan analisis. Ada berapa blok asas. i. 100 ii. 10 Berapakah nilainya. b. Minta murid bincang apa yang ditunjukkan. c. Minta murid menentukan nilai yang diberi dalam: i) nombor ii) perkataan d. Ulang aktiviti a hingga c dengan nilai tiga digit yang lain. Contoh: 316, 496. 13
 20. 20. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 2 e. Minta murid menyebut nombor perkataan yang ditunjukkan. Contoh : i. Sebutkan perkataan Tiga ratus lima puluh yang dipaparkan dalam satu nombor. 351 530 Lima ratus tiga puluh f. Paparkan kad nombor kepada murid- ii. Sebutkan nombor murid. dalam perkataan Contoh: Satu ratus dua puluh empat Tiga ratus lapan belas Lima ratus tujuh Lapan ratus lima g. Minta murid murid menyebut nombor puluh sembilan yang ditunjukkan. h. Ulangi aktiviti e hingga f dengan menggunakan nilai yang lain.2. Imaginasi a. Permainan kotak beracun. Penjanaan Idea Kotak ini mengandungi beberapa set nombor satu digitSintesis Idea b. Dua atau tiga orang murid diminta keluar kehadapan secara serentak dan mencabut sekeping nombor bagi i. Sila ambil satu nombor14
 21. 21. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 2 setiap orang. di dalam kotak. c. Tampal nombor-nombor berkenaan di papan hitam. ii. Sila tampal nombor di Contoh nombor yang dicabut hadapan. oleh 2 orang murid. iii. Bina nombor daripada nombor-nombor satu 7 dan 4 digit berkenaan. 47, 74 Contoh nombor yang dicabut oleh 3 orang murid. 2 , 8 dan 5 285, 258, 528, 582, 825, 852 d. Murid-murid menulis dalam perkataan nombor-nombor yang dibina tadi. i. Tuliskan nombor- e. Terapkan sikap bekerjasama dan nombor yang dibina bantu-membantu supaya tugasan tadi dalam perkataan. yang diberi dapat disempurnakan.3.Perkembangan a) Tunjukkan kepada murid beberapa keping kad gambar seperti contoh dibawah.Penambahbaikan b) Murid diminta menulis nombor dan perkataan berdasarkan gambar yang diberi.Menilai Contoh : i. i. Nyatakan bilangan tersebut. ii. Tuliskan bilangan dalam bentuk angka. iii. Tuliskan bilangan dalam perkataan. 350 Tiga ratus lima puluh 15
 22. 22. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 2 i. Tuliskan dalam bentuk angka. 100 100 100 iii. Tuliskan dalam perkataan. 100 1004. Tindakan a. Edarkan Lembaran Kerja 5 hingga Selesaikan tugasan yang Lembaran Kerja 7 kepada setiap diberi.Pelaksanaan murid.Amalan b. Bincang hasil kerja murid.BerterusanPentaksiran Berdasarkan keupayaan dan kebolehan murid menyelesaikan soalan dalam lembaran kerja yang diberi. Selepas perbincangan jawapan dilakukan, murid diminta melakukan pembetulan jawapan.Nilai dan Sikap Sikap bekerjasama diterapkan semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran dijalankan.16
 23. 23. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 2 Lembaran Kerja 5Nama : __________________________________Tahun : __________________________________A Suaikan 1. 195 Sembilan puluh tiga 2. 93 Enam ratus empat puluh tujuh 3. 647 Satu ratus sembilan puluh lima 4. 850 Empat ratus enam belas 5. 416 Lapan ratus lima puluhB. Baca dan tulis nombor di bawah. 123Contoh : Satu ratus dua puluh tiga 1. Lima puluh lapan 2. Dua ratus lima puluh dua 17
 24. 24. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 2 Lembaran Kerja 6 3. Tiga ratus empat 4. Empat ratus 5. Enam ratus sembilan puluh Satu 6. Tujuh ratus dua 7. Lapan ratus tiga puluh empat 8. Sembilan ratus lapan puluh tiga 1. Lima ratus enam puluh 9. Satu ribu 10. Lima ratus dua belasC. Tulis nombor dalam perkataan.Contoh : 93 1. 243 Sembilan puluh tiga2. 3. 160 60218
 25. 25. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 2 Lembaran Kerja 7Nama : __________________________________Tahun : __________________________________D. Isikan tempat kosong dalam teka silang kata di bawah. 1 2 4 3 5 6 7Melintang2. Tujuh ratus empat puluh satu.3. Empat puluh lima.5. Sembilan ratus lapan puluh.7. Satu ratus enam puluh dua.Kebawah1. Tiga ratus tujuh puluh lima.4. Satu ribu6. Lapan ratus dua puluh enam.7. Tujuh belas 19
 26. 26. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 2Bidang: Nombor dan OperasiTajuk: Nombor Bulat Hingga 1000Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 1.3 Melengkapkan sebarang rangkaian nomborStandard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: (i) Membilang nombor dalam lingkungan 1000 secara : (a) seratus-seratus (b) sepuluh-sepuluh (c) satu-satu (d) dua-dua (e) lima-lima tertib menaik dan menurunMasa: 120 minit Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi1. Persediaan a. Bawa murid dalam kumpulan kecil i. Ada berapa anak tangga menaiki tangga bangunan sekolah telah kamu naiki?Pemerhatian dan sambil membilang satu-satu.Analisis dengan suara kuat. Murid lain memerhatikan apa yang dilakukanoleh rakan. ii Manakah lebih mudah, 100 101 102 103 104 105 106 107 ”membilang secara menaik atau secara b. Kemudian bawa murid turun menurun.” sambil membilang secara tertib menurun. 107 106 105 104 103 102 101 100 iii. Minta murid menyebut nilai c. Lukiskan garis nombor. Teruskan nombor yang terdapat di aktiviti membilang satu-satu, dua- atas garis nombor. dua dan lima-lima dengan menggunakan garis nombor. Lakukan aktiviti membilang secara tertib menaik dan tertib menurun.20
 27. 27. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 2 Contoh: i. membilang satu-satu 110 11 I 112 113 114 115 116 117 118 ii. membilang dua-dua secara menaik 200 202 204 206 208 iii. membilang lima-lima secara menaik 510 515 520 525 530 Aktiviti i, ii dan iii diulang dengan membilang secara menurun. iv. membilang sepuluh-sepuluh secara menurun 421 411 401 391 381 v. membilang seratus-seratus secara menurun 830 730 630 530 4302. Imaginasi a. Sediakan satu tali bercangkuk atau i. Pilih kad nombor yang yang berpenyepit baju seperti betul. contoh di bawah: Sebutkan.Penjanaan Idea Susun mengikut tertib menaik. Bincangkan. 300 300 304 300 300 310Sintesis Idea b. Minta murid mengambil kad-kad 21
 28. 28. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 2 nombor yang disediakan dan menyebut nilai nombor tersebut dan menyusun mengikut tertib. 308 302 306 i. Pilih kad nombor yang betul. b. Aktiviti di atas diulang secara tertib Sebutkan. menurun. Susun mengikut tertib menurun. c. Ulang aktiviti a dengan aktiviti- Bincangkan. aktiviti yang sama tetapi melibatkan membilang seratus-seratus, sepuluh-sepuluh, satu-satu, dua- dua, dan lima-lima.Perkembangan a. Murid dibahagikan kepada lima i. Sila buka sampul surat. kumpulan dan setiap kumpulan ii. Baca arahan. dibekalkan dengan bahan berikut: iii. Jalankan aktiviti mengikut i. Kad manila arahan. ii. Kad-kad nombor iii.Sampul surat arahanPenambahbaikan b. Setiap kumpulan diminta membaca arahan mudah yang terdapat di dalam sampul. Contoh: Susun kad-kad nombor dengan membilang satu-satu dengan tertib menaik Susun kad-kad nombor dengan membilang lima-lima dengan tertib menurun i. Setiap kumpulan akan menyusun kad-kad nombor di atas kad manila mengikut setiap arahan yang diberikan. Aktiviti di atas diulang sehingga selesai mengikut semua arahan yang terdapat dalam sampul. I 20I 203 2 635 640 650 3 320 3I6 3I2 4 475 465 44522
 29. 29. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 2 c. Hasil kerja setiap kumpulan di-Menilai tampal di papan tulis dan disemak secara bersama. Pembetulan dibuat bagi mana- mana kesalahan yang dibuat.Tindakan a. Edarkan Lembaran Kerja 8 dan i. Selesaikan tugasan yang Lembaran Kerja 9 kepada setiap diberi.Pelaksanaan murid. b. Bincangkan hasil kerja murid.AmalanBerterusanPentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberikan.Nilai dan Sikap Terapkan sifat bekerjasama khususnya semasa melakukan aktiviti secara berkumpulan. 23
 30. 30. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 2 Lembaran Kerja 8Nama :____________________________________Kelas:______________________________________A. Warnakan petak mengikut tertib menaik dalam urutan yang dikehendaki.1. Turutan satu-satu. 244 245 246 247 248 249 250 2512. Turutan dua-dua. 344 345 346 347 348 349 350 3513. Turutan lima-lima. 751 755 757 760 764 765 767 7704. Turutan sepuluh-sepuluh. 400 405 410 415 420 425 430 4355. Turutan seratus-seratus. 190 250 280 290 390 450 490 50024
 31. 31. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 2 Lembaran Kerja 9Nama :____________________________________Kelas:______________________________________B. Lengkapkan mengikut tertib menurun.1. Turutan satu-satu. 178 176 1752. Turutan sepuluh - sepuluh. 450 430 4203. Turutan lima-lima. 630 6254. Turutan sepuluh-sepuluh. 834 864 874 884C Susun mengikut tertib menurun.5. Turutan satu - satu. 830, 834, 831, 833, 835 ____________, ____________, ____________, ____________, ____________.a. Turutan seratus - seratus. 800, 600, 700, 500, 400 ____________, ____________, ____________, ____________, ____________. 25
 32. 32. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 2Bidang: Nombor dan operasi.Tajuk: Nombor Bulat hingga 1000.Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 1.3 Melengkapkan sebarang rangkaian nombor.Standard Pembelajaran: Murid berupaya: (ii) Melengkapkan sebarang rangkaian nombor dalam lingkungan 1000 secara: (a) seratus-seratus (b) sepuluh-sepuluh (c) satu-satu (d) dua-dua (e) lima-lima tertib menaik dan menurun. .Masa: 60 minit Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi1. Persediaan a. Murid membuat pemerhatian terhadap i. Cuba teka berapa objek di dalam sebuah kotak . bilangan batang Pemerhatian aiskrim yang dan analisis. terdapat dalam kotak ? 100 100 Berapa bilangan b. Bilang seratus-seratus batang pensel batang pensel yang ada di dalam kotak. kesemuanya? c. Teruskan aktiviti membilang objek dalam Bilang batang gandaan seratus sehingga 1000. aiskrim dalam bilangan seratus- seratus. 100 , 200 , 300 Nota: Guru juga boleh gunakan ikatan pembilang seratus-seratus.26
 33. 33. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 2d. Teruskan aktiviti membilang secara (i ) sepuluh-sepuluh (ii) satu-satu (iii) dua-dua (iv) lima-lima dengan menggunakan objek yangsesuai. Contoh: Bilang lima-lima 5 , 10, 15 , 20 Bilang dua-dua 2, 4, 6, 8,10Nota:Gunakan bahan yang sesuai berdasarkansituasi persekitaran murid dalammengukuhkan kefahaman murid dalammembilang.e. Minta murid membilang dalam i. Bincangkan lingkungan 1000 dengan menggunakan dengan murid. carta nombor Seperti contoh di bawah: i. melintang untuk gandaan puluh ii. menegak untuk gandaan ratus 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 360 360 370 380 390 400 410 420 430 440 460 460 470 480 490 500 510 520 530 540 560 560 570 580 590 600 610 620 630 640 660 660 670 680 690 700 710 720 730 740 760 760 770 780 790 800 810 820 830 840 860 860 880 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000 27
 34. 34. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 2 f. Bimbing murid membaca turutan nombor ii. Nyatakan turutan menggunakan carta nombor secara: nombor secara i. lima-lima ( biru) lima-lima bermula ii. dua-dua ( hijau) dari nombor 331. iii. satu-satu ( oren) 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 331, 336, 341, 346, 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 351 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 365 356 357 358 359 360 361 362 363 364 375 366 367 368 369 370 ii. Nyatakan turutan 371 372 373 374 385 376 377 378 379 380 nombor secara 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 dua-dua bermula 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 dari nombor 302. 302, 304, 306, 308, 310 iii. Nyatakan turutan nombor secara satu-satu bermula dari nombor 372. 372, 373, 373, 374, 3752. Imaginasi a. Gunakan garis nombor dan bimbing murid Berbincang bersama melengkapkan turutan nombor menaik murid. dan menurun secaraPenjanaan Idea i. Seratus- seratus ii. Sepuluh-sepuluh iii. Lima-lima iv. Dua-dua v. Satu-satuSintesis Idea Turutan gandaan puluh. 545 555 565 575 585 Turutan gandaan ratus. 545 555 565 575 585 45028
 35. 35. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 2 Turutan satu-satu 645 646 647 648 6493. Perkembangan a. Minta murid membina dan membentuk i. Tuliskan nombor turutan nombor bermula 212 bagi 212. nombor secara membilang seratus- ii. Bina rangkaianPenambahbaikan seratus, sepuluh-sepuluh, satu-satu, nombor seratus- dua-dua dan lima-lima. seratus secara tertib menaik. Contoh: Lengkapkan garis nombor ini. i. Secara tertib menaik:Menilai Perbetulkan kesilapan serta merta yang 212 312 dilakukan oleh murid. 212 222 ii. Secara tertib menurun: 212 202 212 211 b. Bahagikan murid kepada beberapa kumpulan. Minta murid menyusun nombor dalam lingkungan 1000 secara seratus-seratus, sepuluh-sepuluh, lima-lima , dua-dua dan satu-satu. 29
 36. 36. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 2 Contoh a. kad-kad nombor gandaan ratus. 152 452 752 852 652 252 552 352 b. Kad nombor gandaan puluh . 460 450 480 480 470 510 490 500 c. Kad nombor gandaan lima. 200 230 210 225 215 195 220 205 d. Kad nombor gandaan dua-dua 480 488 484 490 486 482 49230
 37. 37. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 2 Terapkan sikap berkerjasama dan bantu- membantu bagi memastikan tugasan yang diberi dapat disempurnakan.Tindakan a. Edarkan Lembaran Kerja 10 hingga Lengkapkan turutan Lembaran Kerja 12 kepada setiap murid. nombor dalam petak nombor.Pelaksanaan b. Bincangkan hasil kerja murid. Selesaikan tugasan yang diberi. c. Paparkan satu ad nombor seperti contohAmalan Berterusan di bawah dan minta murid melengkapkan rangkaian nombor seratus-seratus, sepuluh-sepuluh, satu-satu, dua-dua, lima-lima secara tertib menaik dan tertib menurun. Gandaan Tertib menurun Tertib menaik ratus ___ ___ ___ ___ 600 ___ ___ ___ puluh ___ ___ ___ ___ 600 ___ ___ ___ satu ___ ___ ___ ___ 600 ___ ___ ___ dua ___ ___ ___ ___ 600 ___ ___ ___ lima ___ ___ ___ ___ 600 ___ ___ ___Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di lembaran kerja yang diberi. Murid perlu betulkan soalan yang diberi.Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti dalam kumpulan. 31
 38. 38. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 2 Lembaran Kerja 10Nama :__________________________Kelas:___________Lengkapkan turutan menaik.a. Seratus – seratus.1. 500 600 8002. 380 480 680b. sepuluh – sepuluh.3. 245 255 1.4. 410 420c. Satu – satu.5. 789 791 7926. 450 453 45432
 39. 39. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 2 Lembaran Kerja 11Nama :__________________________Kelas:___________Lengkapkan turutan menurun.a. Dua - dua1. 788 7842. 902 900 8983. 2. 855 853 849b. Satu – satu. 2.4. 367 364 3635. 799 798 797 7956. 884 883 33
 40. 40. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 2 Lembaran Kerja 12Nama :__________________________Bolehkah kamu membantu sang arnab mencari makanannya?Warnakan turutan nombor secara lima-lima. 230 235 240 245 2I8 453 672330 473 8I9 590 250 345 2I5 564275 270 265 260 255 673 453 745280 I32 783 452 I57 389 869 324285 290 295 300 826 400 598 I37662 I08 226 305 3I0 3I5 32034
 41. 41. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 2Bidang: Nombor dan OperasiTajuk: Nombor Bulat Hingga 1000Standard Kandungan: 1.4 Menentukan nilai tempat bagi sebarang nomborStandard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: (i) Menamakan nilai tempat bagi setiap digit dalam sebarang nombor hingga 1000 .Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi1. Persediaan a. Paparkan kad nilai tempat Lihat apa yang cikgu paparkan seperti contoh di bawah: dan bincang dengan rakan. Pemerhatian dan Analisis Ribu Ratus Puluh Sa 4 2 b. Minta murid memerhatikan kad nilai tempat tersebut dan bincangkan dengan rakan. c. Masukkan digit-digit lain ke dalam rumah angka pada kad nilai tempat yang disediakan. d. Murid baca nombor yang Jelaskan hasil perbincangan dibentuk. kamu.2. Imaginasi a. Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti seperti contoh di bawah:Penjanaan Idea i. Namakan nilai tempat bagiSintesis Idea 6 61 digit 6 pada kad nombor ii. Tunjukkan nilai tempat 613 puluh dan sa pada nombor 613 35
 42. 42. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 2 b. Ulang aktiviti di atas i. Namakan nilai tempat bagi menggunakan digit 5 pada kad nombor nombor lain 521 54 825 ii. Namakan nilai tempat c. Ulang aktiviti di atas bagi digit yang bergaris menggunakan nombor bergaris 21 536 6643. Perkembangan a. Sediakan kad nombor 0 hingga i. Tulis nombor yang dicabut 9 dan carta nilai tempat. mengikut nilai tempat yang disebut: b. Ambil kad nombor satu persatu. Sa Puluh c. Contoh nombor yang dicabut RatusPenambahbaikan 5,0,8 8 = sa 0 = puluh 5 = ratusMenilai d. Tunjukkan jawapan yang betul. Bandingkan jawapan kamu. 508Tindakan a. Edarkan Lembaran Kerja 13 dan ii. Selesaikan tugasan yang Lembaran Kerja 14 kepada diberi. setiap murid. b. Bincangkan hasil kerja murid.Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya.Nilai dan Sikap Terapkan sifat kepentingan masa terutama sewaktu melakukan aktiviti yang penting.36
 43. 43. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 2 Lembaran Kerja 13A Bulatkan nilai tempat bagi digit 3 pada nombor 1 . 325 ratus ribu sa puluh 2 . 123 ratus ribu sa puluh 3. 387 ratus ribu sa puluh 4. 635 ratus ribu sa puluh 37
 44. 44. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 2 Lembaran Kerja 14 B Padankan nilai tempat dengan digit yang bergaris 1. 863 ratus 2. 476 3. 784 ribu 4. 908 sa 5. 952 6. 624 puluh 7. 1000 8. 75038
 45. 45. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 2Bidang: Nombor dan OperasiTajuk: Nombor Bulat hingga 1000.Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 1.5. Membundarkan sebarang nombor kepada puluh dan ratus terdekatStandard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: (i) Membundarkan sebarang nombor hingga 1000 kepada puluh dan ratus yang terdekatMasa: 60 minit Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi1. Persediaan a. Dua orang murid (murid A dan Apakah yang kamu lihat? murid B) dipanggil Pemerhatian ke hadapan dan diarah ke dan Analisis tempat yang ditetapkan. b. Panggil seorang lagi murid (murid C) dan minta berdiri di antara murid A dan murid B. c. Minta murid C bergerak hampir ke murid B. i. Sila bergerak ke kanan. d. Minta murid C bergerak pula Berhenti. hampir ke murid A ii. C lebih hampir dengan A atau B? iii. Sila bergerak ke kiri. Berhenti. e. Minta murid menjawab soalan secara lisan untuk memahami iv. Apa yang kamu perhatikan? konsep ‘terdekat’ berdasarkan Bincangkan. aktiviti (a) hingga (d). 39
 46. 46. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 22. Imaginasi Penjanaan a. Perkukuhkan kemahiran murid i. Susun kad – kad mengikut Idea dengan melakukan aktiviti turutan menaik. seperti contoh di bawah: ii. Adakah 12, 13, 14 dekat 10 15 dengan 10. Kenapa? 19 17 Sintesis Idea iii. Adakah 15, 16, 19 dekat 20 16 11 18 dengan 10. Kenapa? iv. Nombor 15 hingga 19 12 13 14 hampir dengan nombor apa? b. Bincangkan dengan rakan hasil pembentukan turutan nombor yang dibina.3. Perkembangan a. Paparkan satu garis nombor yang lengkap kepada pelajar Penambahbaikan seperti di bawah di papan tulis: Contoh: i. Apakah yang kamu lihat Bundarkan nombor 116 pada rajah? kepada puluh yang terdekat. ii. Perhatikan jarak antara 116 hingga 120. + + + + + + + + + + + --------------------- iii. Bundarkan nombor 116 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 kepada puluh yang terdekat. iv. Mana lebih dekat 116 b. Terangkan konsep dengan 110 atau 120. membundarkan kepada puluh yang terdekat . v. Bundarkan nombor di bawah kepada puluh terdekat. i. Dari garis nombor yang di tunjukkan, nombor 116 di a) 352 bundarkan kepada puluh yang terdekat menjadi 120. ii. Jika nilai tempat sa 5 b) 636 hingga 9, rumah puluh terdekatnya ialah 20. c) 79540
 47. 47. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 2 iii. Nilai tempat sa 0 hingga 4 rumah puluh terdekatnya ialah rumah puluh di belakang iaitu 10. 15 20 27 30 12 10 c. Paparkan satu garis nombor yang lengkap kepada pelajar seperti di bawah. + + + + + + + + + + + 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 i. Apakah yang kamu nampak di papan tulis? Contoh: ii. Kenapa anak panah dari Bundarkan 120 kepada ratus nombor 120 bergerak ke yang terdekat. arah 100. i. Jika nilai tempat puluh 5 hingga 9, rumah ratus yang terdekat ialah rumah ratus di hadapan (200). ii. Jika nilai tempat puluh 0 – 4, rumah ratus terdekatnya ialah rumah ratus di belakang (100). Contoh lain: Apabila sesuatu nombor dibundarkan kepada ratus yang terdekat. 156 200 378 400 118 100 234 2004. Tindakan a. Edarkan Lembaran Kerja 15 kepada setiap murid. i. Selesaikan tugasan yang Pelaksanaan diberi. b. Bincangkan hasil kerja murid. Amalan Berterusan 41
 48. 48. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 2Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 15. Murid perlu betul semua soalan yang diberikan sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya.Nilai dan Sikap Terapkan kaedah membuat anggaran dengan tepat sewaktu melakukan aktiviti yang penting dan melahirkan insan yang tekun dan sabar.42
 49. 49. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 2 Lembaran Kerja 15A) Bundar dan warnakan kepada puluh yang terdekat. Contoh: 513 = 520 5101) 524 530 5202) 258 250 2603) 388 390 380B) Bundarkan nombor berikut kepada puluh terdekat.Contoh: 125 1301) 246 4) 4322) 312 5) 6663) 157 6) 572C) Bundarkan nombor berikut kepada ratus terdekat.Contoh 123 1001) 146 4) 7322) 412 5) 9663) 657 6) 672 43
 50. 50. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 2Bidang: Nombor dan OperasiTajuk: Tambah Dalam Lingkungan 1000Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 2.1 Menambah sebarang dua nomborStandard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: (i) Menambah sebarang dua nombor hingga tiga digit tanpa mengumpul semula.Masa: 60 minit Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi1. Persediaan a. Tunjukkan aktiviti di hadapan kelas Apakah yang kamu dan minta murid memerhatikan. perhatikan? Bincangkan Pemerhatian dan i. Letakkan blok asas. Analisis 115 ii. Letakkan sebilangan blok asas lagi. b. Minta murid berbincang apa yang Lihat apa yang cikgu dilihat dan bentangkan hasil lakukan. perbincangan di hadapan kelas. c. Jelaskan kepada murid gabungan dua blok asas. d. Tunjukkan pertukaran blok asas sa ke blok puluh. e. Hasilnya ialah 218.44
 51. 51. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 2 f. Tunjukkan proses dalam ayat matematik: 114 Tambahkan sa: + 104 4 sa + 4 sa = 8 sa Tambah puluh: 1 puluh + 0 puluh = 1 puluh Tambah ratus: 1 ratus + 1 ratus = 2 ratus Hasilnya: 2 ratus 1 puluh 8 sa = 2182. Imaginasi a. Gunakan dekak-dekak dalam i. Kira semua bilangan menyelesaikan masalah operasi manik yang terdapat Penjanaan yang diberikan. pada dekak – dekak Idea Contoh: tersebut. 132 + 24 = 156 Ra Pu Sa i. Apa yang kamu b. Teruskan aktiviti dengan lihat? Bincangkan. Sintesis Idea menunjukkan proses penambahan menggunakan dekak-dekak seperti contoh. 45
 52. 52. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 2 Nilai bilangan manik MERAH : 432 Nilai bilangan manik HIJAU : 51 Nilai bilangan manik MERAH + HIJAU 432 + 51 = 483 Ra Pu Sa ii. Berapa hasilnya? 4 8 3 c. Bimbing murid sekiranya berlaku kesilapan di dalam proses membilang.3. Perkembangan a. Paparkan kad – kad nombor di i) Berapakah hasil hadapan kelas. tambah bagi soalan Penambahbaikan berikut? 354 113 b. Minta murid menyelesaikan operasi berikut. Contoh: 354 + 113 = ______ c. Murid menggunakan dekak-dekak ii) Gunakan dekak– kosong untuk menyelesaikan dekak? masalah di atas. Contoh : Ra Pu Sa46
 53. 53. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 2 iv. Minta murid menyelesaikan soalanMenilai dalam bentuk lazim. 354 + 113 Nota : i. Guru boleh menggunakan bahan maujud seperti manik atau guru boleh lukis bilangan nilai nombor yang diberi. ii. Guru bimbing murid mengisi nilai nombor pada nilai tempat yang iii) Selesaikan soalan betul . tadi dalam bentuk lazim. iv) Bandingkan jawapan kamu. Bincangkan.4. Tindakan i. Edarkan Lembaran Kerja 16 dan Lembaran Kerja 17 kepada setiap Pelaksanaan murid. ii. Bincang dalam kumpulan dan cari jawapan. Amalan iii. Masa diberikan kepada murid untuk berterusan. menjawabPentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 18 dan Lembaran Kerja 19. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya.Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama dan bersungguh-sungguh sewaktu melakukan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. 47
 54. 54. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 2 Lembaran Kerja 16Nama :___________________________________________________________Kelas :___________________________________________________________A. Lengkapkan gambar dekak-dekak dan selesaikan. 1. 120 + 45 = ____________ 4. 180 + 502 = _________ Ra Pu Sa 2. 223 + 73 = ____________ Ra Pu Sa 5. 45 + 232 =___________ Ra Pu Sa 3. 403 + 14 = ____________ Ra Pu Sa 5 Ra Pu Sa48
 55. 55. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 2 Lembaran Kerja 17Nama :___________________________________________________________Kelas :___________________________________________________________B. Selesaikan ayat matematik dan lukiskan gambar manik pada dekak-dekak bagi mendapatkan jawapan sebenar. 1. 110 + 32 = ____________ 4. 180 + 502 = _________ 5. 8 + 441 = ____________ Ra Pu Sa Ra Pu Sa 2. 406 + 213 = ____________ Ra Pu Sa 6. 745 + 211 = _________ Ra Pu Sa 3. 43 + 140 = ____________ Ra Pu Sa 5 49
 56. 56. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 2Bidang: Nombor dan OperasiTajuk: Tambah Dalam Lingkungan 1000Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 2.1 Menambah sebarang dua nomborStandard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: (ii) Menambah sebarang dua nombor hingga tiga digit dengan mengumpul semula dari: (a) sa ke puluh, (b) puluh ke ratus, (c) sa ke puluh dan puluh ke ratus. hasil tambahnya hingga 1000Masa: 60 minit Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi1. Persediaan a. Tunjukkan aktiviti di hadapan kelas Apakah yang kamu dan minta murid memerhatikan. perhatikan? Bincangkan Pemerhatian dan i. Letakkan blok asas. Analisis 226 ii. Letakkan sebilangan blok asas lagi. b. Minta murid berbincang apa yang Lihat apa yang cikgu dilihat. lakukan. c. Minta murid membentang apa yang dibincang di hadapan kelas. d. Jelaskan kepada murid gabungan dua blok asas.50
 57. 57. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 2e. Tunjukkan pertukaran blok asas sa ke blok puluh.f. Hasilnya ialah 341. a. Tunjukkan proses dalam ayat matematik: 226 + 115 = ______ 226 Tambahkan: + 115 6 sa + 5 sa = 11 sa, Tukarkan kepada puluh jadi 1 puluh 1 sa Tambah puluh: 1 puluh + 2 puluh + 1 puluh = 4 puluh Tambah ratus: 2 ratus + 1 ratus = 3 ratus Hasilnya: 3 ratus 4 puluh 1 sa = 341Teruskan aktiviti dengan:a. Menyediakan soalan penambahan dua digit tanpa mengumpul semula. Contoh: i. 114 + 23 = ____________ ii. 17 + 111 = ____________ iii. 145 + 124 = ____________b. Minta murid menyelesaikan masalah berikut dalam bentuk lazim atau menggunakan dekak- dekak. Contoh: i. 114 + 23 = 114 + 23 atau, 51
 58. 58. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 2 menggunakan dekak-dekak i) 114 + 23 = 2 3 Masukkan manik mengikut nilai tempat. 1 1 4 + 2 3 Ra Pu Sa i) Berapakah jumlah kepada, yang diperolehi ? 1 1 4 + 2 3 1 3 7 Ra Pu Sa 1 3 7 Bincangkan aktiviti yang dijalankan .52
 59. 59. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 2c. Imaginasi Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti dalam kumpulan: Penjanaan Idea a. Mengumpul semula dari sa ke puluh . i. Melakukan operasi tambah mengumpul semula dengan mengunakan dekak-dekak Contoh: 147 + 24 = ________ i. Selesaikan soalan Langkah 1 ; dengan menggunakan dekak-dekak. Sintesis Idea ii. Berapakah bilangan manik yang perlu diletakkan di tempat nilai puluh. 1 4 7 + 2 4 Ra Pu Sa ii. Tegaskan kepada murid dalam menambah dengan meletakkan manik pada dekak-dekak mengikut nilai tempat . Nota: Warna manik perlu mengikut nilai tempat. Contoh: Sa – merah Pu – kuning Ra - biru Guru boleh menggunakan blok asas bagi aktiviti mengumpul semula. 53
 60. 60. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 2 11 1 4 7 + 2 4 Berapakah jumlah 11 manik pada nilai tempat sa? 7 + 4 11 iii. Jelaskan bahawa apabila 7 ditambah dengan 4 jumlahnya 11 , Apa yang kamu faham dimana 11 = 1 puluh + 1 sa dengan 1 puluh + 1 sa ? dan 1 puluh hendaklah diletakkan pada nilai tempat puluh . iv. Nilai pada setiap 1 barisan dekak- dekak pada setiap nilai tempat tidak boleh melebihi 9 . Berapakah jawapan yang diperolehi ? +1 1 4 7 + 2 4 1 7 1 1 7 154
 61. 61. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 2 b. Mengumpul semula dari rumah puluh ke ratus, Contoh: 284 + 153 = _______________ Sintesis Idea 2 8 4+ 1 5 3 Ra Pu Sa i. Bimbing murid mengisi manik pada dekak-dekak mengikut nilai nombor yang diberi. ii. Ada perbincangan antara murid. iii. Perbetulkan kesilapan yang dilakukan oleh murid sewaktu perbincangan. 55
 62. 62. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 2 1 3 2 8 4 + 1 5 3 13 7 +1 2 8 4 + 1 5 3 3 7 7 iv. Wujudkan pengkongsian idea bagaimana untuk menambah nilai nombor pada nilai tempat puluh . v. Beri penegasan bahawa i. Berapakah hasil apabila ditambah 8 dan 5 pada tambah 8 + 5 pada nilai nilai tempat puluh jumlahnya 13 tempat puluh? puluh menjadi 1 ratus 3 puluh , dimana nilai 1 ratus yang ii. Bagaimanakah diperolehi hendaklah diletakkan menyelesaikannya? pada nilai tempat ratus , iaitu ; iii. Bincangkan. +1 2 8 4 + 1 5 3 4 3 7 8 + 5 13 4 3 756
 63. 63. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 2 iv. Dan seterusnya , nombor pada nilai tempat ratus iaitu 1 + 2 + 1 yang bersamaan 4 c. Mengumpul semula dari sa ke puluh dan puluh ke ratus. Contoh: 364 + 286 = _____________ i. Bimbing murid memasukkan manik mengikut nilai pada dekak- dekak . Ra Pu Sa 3 6 4+ 2 8 6 57
 64. 64. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 2 ii. Menambah pada nilai tempat sa. 10 3 6 4 + 2 8 6 10 Mengapakah bilangan manik pada nilai tempat +1 sa pada dekak-dekak 3 6 4 tidak boleh melebihi 9? + 2 8 6 0 iii. Penambahan hendaklah bermula dari nilai tempat sa dahulu , Apabila nilai pada dekak- dekak melebihi 9 pada nilai tempat sa ia hendaklah di bawa ke nilai tempat puluh. iv. Bimbing dan bincang bersama murid dalam menyelesaikannya .58
 65. 65. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 2 v. Selepas mengumpul semula nilai nombor pada nilai tempat sa ,seterus selesaikan penambahan nombor pada nilai tempat puluh pula. vi. Bimbing murid. 15 +1 +1 3 6 4 + 2 8 6 15 0 +1 +1 3 6 4 + 2 8 6 5 0 0Nota : Tambah nilai pada nilai tempat puluh . Jika nilai jumlahnya melebihi 9 hendaklah dibawa kepada nilai tempat berikutnya (ratus) Beri penekan pada maksud hasil tambah . 59
 66. 66. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 2 vii. Selepas selesai membuat penambahan pada nilai tempat sa dan puluh, seterusnya selesaikan penambahan pada nilai tempat ratus. +1 3 6 4 + 2 8 6 6 5 0 6 5 0 Nota : Bagi menambah sebarang dua nombor hingga tiga digit ia hendaklah dilakukan dengan bermula pada nilai tempat sa dan seterusnya kepada nilai tempat puluh dan ratus .3. Perkembangan a. Perkukuhkan kemahiran murid dengan mengulang aktiviti menambah bagi mengumpulPenambahbaikan semula kombinasi dua nombor. b. Bincangkan penyelesaian masalah yang diberi. c. Beri soalan kepada murid, ia boleh diberikan dalam bentuk kad – kad nombor. d. Minta murid menyelesaikan dalam kumpulan. e. Blok asas boleh digunakan.60
 67. 67. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 2Menilai f. Bincang jawapan yang diberi murid.4. Tindakan a. Edarkan Lembaran Kerja 18 dan Selesaikan tugasan yang Lembaran Kerja 19 kepada setiap Pelaksanaan diberikan. murid. b. Bincangkan hasil kerja murid. c. Lakukan aktiviti pemulihan bagi murid yang masih sukar menentukan pola soalan. Amalan d. Lakukan aktiviti pengayaan bagi Berterusan murid cerdas .Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 18 dan Lembaran Kerja 19. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya.Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama dan bersungguh-sungguh sewaktu melakukan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. Wujudkan sikap suasana perbincangan . 61
 68. 68. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 2 Lembaran Kerja 18Nama :___________________________________________________________Kelas :___________________________________________________________A. Selesaikan . 1. 2. 1 0 7 1 6 4 + 3 6 + 1 2 6 3. 4. 1 7 4 3 6 4 + 6 3 + 1 6 0 5. 6. 1 9 5 6 2 9 + 2 8 5 + 1 7 962
 69. 69. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 2 Lembaran Kerja 19Nama :___________________________________________________________Kelas :___________________________________________________________ 1. 284 + 507 = _________ 4. 356 + 138 = __________ 2. 235 + 282 =__________ 5. 276 + 271 = _________3. 283 + 179 =___________ 6. 475 + 586 = _________ 63
 70. 70. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 2Bidang: Nombor Dan OperasiTajuk: Tambah Dalam Lingkungan 1000Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 2.1 Menambah sebarang dua nombor.Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: (iii) Menambah sebarang dua nombor dengan menggunakan abakus 4:1.Masa: 60 minit Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi1. Persediaan a. Murid diberi dua kad nombor i. Tambahkan kedua-dua (sila rujuk muka surat 69 dan nombor yang terdapat Pemerhatian 70) dan guru memberi arahan dalam kad ini. dan Analisis untuk menambahkan kedua- dua nombor tersebut. ii. Apakah jawapan yang kamu dapat? 23 1042. Imaginasi a. Murid membuat penambahan menggunakan abakus yang Penjanaan melibatkan dua nombor 11 + 48 = Idea berpandukan soalan lisan 56 + 23 = yang diberikan oleh guru. 400 + 179 = Sintesis Idea 11 + 48 = 59 b. Soal secara lisan.64
 71. 71. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 2 Contoh: 400 400 + 179 = 579 179 5793. Perkembangan a. Murid diberikan sekeping kertas i. Murid-murid, anda diberi setiap seorang yang mana lima minit untuk mencari Penambahbaikan terdapat lima soalan untuk jawapan bagi soalan yang diselesaikan dalam masa lima terdapat dalam kertas yang minit. diedarkan. 1 2 3 4 5 ii. Sila tandakan jawapan anda 28 700 453 86 374 sama ada betul atau salah 121 291 429 523 318 berpandukan jawapan yang cikgu beri. b. Selepas lima minit, guru Jawapan: memberikan jawapan bagi 149, 991, 882, 609, 692 soalan-soalan tersebut dan Menilai murid menyemak jawapan iii. Cari jawapan menggunakan sendiri. abakus anda dan sebut jawapan anda apabila c. Kukuhkan kefahaman murid diminta. Dengar dan sedia. dengan memberikan beberapa soalan latih tubi secara lisan. d. Edarkan lembaran kerja 20 yang melibatkan penambahan sebarang dua nombor hingga tiga digit tanpa mengumpul semula.4. Tindakan a. Edarkan lembaran kerja 21 i. Jawab semua soalan kepada setiap murid. tambah yang terdapat Pelaksanaan dalam lembaran kerja b. Minta murid menjawab semua menggunakan abakus. soalan yang terdapat dalam Amalan lembaran kerja tersebut ii. Jika kamu ada masalah 65
 72. 72. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 2 Berterusan dengan menggunakan abakus. atau pertanyaan berkaitan dengan tugas ini, sila c. Murid diberikan galakkan oleh datang berjumpa dengan guru untuk membuat latihan cikgu. sendiri menggunakan buku aktiviti abakus tambahan. Cari jawapan menggunakan abacus atau aritmetik mental.Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan tambah dengan menggunakan abakus, maka murid akan dapat mempraktikkan keupayaan mereka dalam mengaplikasikan aritmetik mental.Nilai dan Sikap Terapkan sifat ketelitian, sabar, bertanya dan patuh kepada arahan guru.66

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • sitimariambongkol

  Jul. 11, 2013
 • NurshaylinaShiew

  Dec. 22, 2014
 • khairuljauhari2

  May. 24, 2015
 • CoachNorlyTeamfattofit

  Jul. 10, 2016
 • HazlinahMusa

  Jan. 28, 2017
 • shahrillnorazlin

  Aug. 7, 2017
 • ZulHjisahak

  Oct. 21, 2017
 • MuhammadAsyraf74

  Feb. 14, 2018
 • elizabethyenny1

  Oct. 29, 2018
 • amoyamoy

  Feb. 2, 2020
 • NorfaizahMansur

  Feb. 5, 2020
 • NabilahRahmad

  Feb. 18, 2020

Views

Total views

7,241

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

17

Actions

Downloads

383

Shares

0

Comments

0

Likes

12

×