Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
SULITOI5/I               MATEMATIK UPSRMatematikKertas 1         http ://www.geocities.com/m psr ...
i eos5r4 i                                                        ...
SebuaI kotai<,         n"rengandr"rngi bili               420                    ...
1 A  ! T                                           I             ...
A 3 5 , ic n r                  n i176cr^n        2 1 J a d u a l n r e n u n J u k k atnn g g i...
/-".J                                      A 64 cm B 288cm-             ...
/! "?                                                           ...
A RM32OO         B . RM40.00           34.30 o/odaripadasuatu nomborialah     C RM2OOO      ...
37.       BongkahP                                 39          X     ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kertas1 set2

1,062 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kertas1 set2

 1. 1. SULITOI5/I MATEMATIK UPSRMatematikKertas 1 http ://www.geocities.com/m psr ateuJan - Sept2005I Janr LATIHAN II MATEMATIK KERTAS1 I Jam JAN{GANBUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGADIBERITAHU l. Kerras soulctn ini mengctndtmgi40 socrlcrn. Jattcrh senntctsoalan . 2. ,letveb dengan menghitctmkan ruangen pada kertas .javapan. 3. (uru ntenjawcrhqclalcrhseperti tli hawah ini : (ontoh soalan : 401JU A 2 8 2 0 c 60 I) 800 .lanapanyang betul bagi soalun ini ialah 60 tlan hururfirya ialah C.Lihatcontoh paclakertas.ictwapun diberi.Rrrungan fumlC .t,ottg bagi teluhdihitcrntkan. 4. Ragi satu soalqn hitomkansatu ntang sahctja. 5. .lika anda hendak menukar.jawupun, pudatnkan tanda.t,cu?g telah dihuctt. Kemtrcliun yang hurtr" hitamkan ctuupcnt .f 6. ,4nda boleh rnentbuatkerfa mengira ditemput kosong di dalam kertas soqIqn. Kertassoalanini menqandunqi halaman ! 9 9 bercetak. [Lihat Sebelah0l 5/l cf 005l{akcipta JanialurJdin u,u,t.gcocities.conl StiLIT Mohanred.lrttp: uraleupsr
 2. 2. i eos5r4 i t1 , l L.*..-.-.*****..-*-**i {- Rajah 1 H a s r l a i n b a h a q i n i l a r r c i ta n g k a t b d R a j a h2 dan 5 cJalarn Rajahi r a l a h n y H r t n n g k an i l a i d a l a mR a l a h3 A S0 50il B 65 0C0 I I c 65irt D fig 500 ,l. L-{ l -i - I {.r. Ll. ;i * { } 1 j }; u t s = "1 ,T I A 1 300000 B i30000 r- "l ? lrii"t f*l 1?nn ,v , i !) ,/ .,,, r-. L-/ I J-j. yang i:erikutyang manakah ili ;*r"riara : tici,aksetara denc;.ll ? {.) l11 964 6/0 ." : i t A 62 509 B 6895 _-i, C 6S .ciilii U 62 fiiis r -) l *-+ 4 1 5 5 i S + 1 4; = X *---i i$ i r*---l i*--****-l i----] . ts1. / f 4 , a :3.+ 1+ rJ t l 300 i e- ; j L______ i_ i J i L-__--i ir L i 0 5 1 i. P i c e ,-1 /) 4 r_, f ..1 L,- ) iUU t l ! I Rajah 3 itt-inqkannrlai hagi F + A i".J rl a ilr rrrI u q t g t I t i l R a l a h3 d i a t a s -i- t - = ,). 1 l ( - ) a *. ,i. i,4$ B C.44 " i i i -1 c s9$ D i04 H J n. l - I 1 i t I -- v i ; lrtllS/t
 3. 3. SebuaI kotai<, n"rengandr"rngi bili 420 r H e f i zp e r l um e m b a y aw a n g r { t , pendahuluan banyaRM3780 se k oren d a n p a d a n v ad i a m b i l o l e h H a f t z e k u r a n g aw a n gs e b a n y a k k n : R M 3 0 0u n t u k a n g w 7 * a ln r a n a k a l a h n r a C e n o a m b r l i A m !J pendahuluan daripadanya H r t u n g K a b.a k i o r e n d r d a l a r nk o t a k ; r r 12 itii ? A 1 9 0b i ; i B 180biji C 70 bi1i n 230 bijii 0 t s e r a p a k a h r e s t rC i t a m b a hk e p a C a n 68 -45sLrpaya 10 menladi 000 ? A 1 6 84 5 B 1 0 C 6 84 5 0 C r r-l 1 .JrJ 6 ? i t- R a l a h5 m e n u n j r . l k k a n r g a s e b u a h ha - J , *J vr D 1 68 4 5 m e s i n b a s u h S a i f u lm e n l u a im e s t n i:asulr itu ilengan rneriCapat untung11 0 . 2 d a r i p a d a a r g aa s a l h B e r a p a k a lh a r g a u a i m e s i nb a s u hr t u r l t"f RM152 B RM180 a RM 120 D Rtvl300 1 3 i u m l a hh a r g a a g i7 b u a hb u k ud a n $ b batang pen ialah Rl{ 46 50 It | 5-t{}0 S e b a t a n g e nb e r l r a r g a M 1 . 9 0 p R l-{itungkan lrarga bagi 6 buah bukir Rajah4 y a n gs a m a? Rajah t, mertunjukkarr harga seb,-iah rnotorsrralUntuknrenibelinyal-{afiz . , dikehenclaki inernbayar rr,/f;ii0 A R M 1 7 64 0 B R M 1 0 26 0 {i RM 25 2C D Rhil44 60 p e n d a h u l u as e b a n y a k 0 ? ,d a r r p a C a n 3 n f i a r g a n y a H a f i z m e r n p u n y au v a i r f i i sebanyak M 1000 R A n t a r ah r e n k u ta n em a n a k a h e n a r ? v b F. Hafizk,ekurangan RM620untuk m e n n b a y a ra n gp e n d a h u l u a n w f-tafiz kekurangan wang sebanyak R h 4 1 S 2iCr r t u k e n r b a y a r a n g r m w pendahuluan
 4. 4. 1 A ! T I I k c K8 MULA TAMAT i{) ,r*rffi*i " " t " ,,r.;r-{r.:-trT* k o h},, ifIi { In n l I ,g!r h,, "pY i il t uii -I -T l * i,$ t"i-<o. oitts oJ t* rJ*.qL,J*ol.:t 4,7 1 t ! l I i Rajah6 Satu ujian [/latematik dijalankan dalanr ternpnh masa seperti dalam l (l L) ttl R a j a h6 U l i a ni t u m e n g a n d u n g i0 s o a i a n 2 fJerapairah masa yang p&i.;t r J r g u n a k a n t u km e n . J a w a b a l a ni un so hrngga ? I Rajah B A 16minit B 2 minit fsrpadur ff yang ditunjukkan alanr e d C 4 minii D 12minit i R a j a h I a d a l a h _ d a r i p a d ai s i p a d i ; penuh bekasittr 1 5 S e t e l a l " r c l a r i p a c lp a n J a n g e u t a s a s B e r a p a k a hs i p a d u d e l a r - n i etr : y a n g p e r l u d i t u a n gk e d a l a m b e k a s t e l i d i g r - l r r a k a nK a n i i l n r e n d a p a t r , p a n j a n gt a l i y a n g t i n g g a li a l a h 3 15 r t u s L r p a y a e x a s r t u ib e r r s is e p a i - u l : b pertuir ? crn H i t u n g k a n a n 1 a na s a lt a l it e r s e b u t p g h l a r,q, i1 B O ? A 315m B 210m c 04 D tib C 945nn D 105nr .1 U, i l.-j a .n., i---*"_-..-] 1--*--t . /--crn- -r-i-I- :i L-r l P i i ii i i l l i i i***---*Ti r i l ! scmi i I i I il. 5 li {,{r(} Is ii s i i I L__ -l -f-i------f- r --- l , l | - -i ---_----i r ---1-* i _ ri _ i "r1-*l L__ __t Rajah 7 7cm Rajah I J i k ab a r a n g d i k e i u a r k a,n i i u n g k a n P h s e l r s i l ib e r a t r a n t a r ak e d u a d u a d R a j a h I m e n u n j u k k a nb e n t a n g a n s r s i a l a i t i m b a n g a l a n iR a j a h7 d i b a g is u a t ub o n g k a he r t e n t u t d +S .t r d t d ) B e r a p a k a h i p a d u o n g k a ht u ? is b i{il5i1
 5. 5. A 3 5 , ic n r n i176cr^n 2 1 J a d u a l n r e n u n J u k k atnn g g i b a g r i il i -1,J n - n irrt u. /u cnt e n i p a t r a n gn r u r i c l o i?p 4-7r ! r " 1 * 150 .f.---:r.;, wlueru_{erye{s_Ali__, ryil*b1h Am1a1 I {ryp_ada , Jadua1l H r t i ; n g k a np r _ r r a t t i r r g g rb a g i e m p a t a c r a n g m r - r r id i a t a s . C R r s A 1 2 05 c n r B l 62 cnr Rajah o C 11,i0irn t] 85 77?"5cnr R a ; a h 1 n n r e n u n j u k k a ns e h i r a l r segrernpattepai PQRS dan tjuer b u l a t a nA C a n B y a n g s a m a b e s * i " 2? ?irfsta nrark.ah agr C,hcng Arrf b J e j a r s e t r a p u l a t a na i a h7 c m i b i B n i a d a n J e s e p h r e l a i r7 8 D r b e i r H f t i r r i e k a nu a s b a g r k a w a s a ny ; 3 n q l [rfiil^if;ilircrrq Cel-l ,*rr niendapat tf berlorek frlarKan yans sama ma na lr".ala ; u m i a hn i a r k a hi o s e p h d a n B a l a p u l e A ?Cl- )J n r - r rl Z ) i-jl I - S 98 cml r e i a hi 3 * 1 9 6c m - D. .19cm: D r a n t a r a b e n k u t m a n a x a hv a n q t i d a k berai.r."-i A f u X a n k a h b e n a rJ c s e p h i a l a h 6 9 se Aiias B e r a p ah a r g a b a j u : l a n g B f , 4 a r k as e b e n a rC h c n g i a t a h8 7 h karnu beli ni Zul l:- C I i 4 a r k as e b e n a rA r i f i a l a h8 7 h Zttl " T i g ah e l a i D. S e r a r n a r k a hA r i f d e n g a nj u m l a h RM 11475 Acia Ciskeiin rr"iai|.;ah Joseph dan Eala lalah 5-1 A l i a s M l a h , s e b e l u mn i s a v a b e i i cluaheiarbalu sailta s*p*rti iti . hargailir6 Rlil 90 Berda rkan perbua n dI < 1 t d 5 sa la hitungkan peratus cJiskai.rn a g r b sehelar baludi atas A. 7E ?,r, 8 1 5 a i .- :. i._. Qrt) . t,t D S 5
 6. 6. /-".J A 64 cm B 288cm- r- 4 U C M - U J I C M - a A 1 - 2- rJF 1l . 7 4 4 - L i ,J r .j. r. k. i- _ .r. a r ;rJ n.k,a n sref hCar nt vc ak L . _ ; _ . J J J t l lr , 4 7L 8 -TJ . m i inenjadi A 397 B 1 35 3 C 8.272, D 46925 n_ DalarnF{ajah bentuk* bentukR , 1i S , T C a n U C i l u k i sp a c l ap e t a k petak segiempatsama yang sama besa r A n t a r ab e r i k uy a n gm a n a k a h e n a r? t b R a j a h1 3 D a l e mp e r ; a i a n a in r a n r r n t u kp e r g i m i B e n t u k p a l i n gu a s T l ke Zco dia ber-henti rehatCrsebuah n B e r : i u k n a l i n gu a s U l ptazd reilai oafi ierpan0ang papari atrn:c rnlrnt r.{-n tnrn+nnl a B e n t u k .p a l i n g u a s P l t a n d a d a l a r nR a j a h D i a t e l a h m e l a l i : r Bentuk .$ alinguas . p i clar-rilacla lar-ak keseluruhan cil "i antafaruinah1r,ra Cencanzcc 24 l-.{itungka jn r n i a h p e r j a l a n a n I n r r a n i u i ? e r Sc j a nb a l i k d a r i p a C a u m a h n y aK e i r zoc rtr: B Ck m B 1 6 0k m t 320 knr il 60 knr R a j a h1 2 R a l a f r 1 2 i l t e n i ; r r l u k k a ns e b i : a l i s e g i e m p as a m a P Q R S d a n s e g i t i g a t sama stsr RUS P e r i m e t e rb a c r segitiga RLJS ralah crn 24 H i t u n g k a nu m l a hl u a s b a g i k a w a s a n l berlorek{l I 5,,1
 7. 7. /! "? /4 L T i I H T D UC E R I AT A N P AD A D A H i P L_---.__* I "ffii*: -______J ; R a j a h1 5 : Berapa peratuskah jur"nlah hun-rfD d a n P d a r r p a d a e s e l u r u h ab i l a n g a n k n - l-rurufijalam rairSKarkata dalanr 0 1 I 3 4 $ 6 ? * 9 { di cm : R a i a h 5 d i a t a s? 1 : l - 4 2 5 B 14 .1 ,l u . 4 l Rajah14 R a l a h1 4 m e n u n j u k k ap a n j a n g a g r n b duabatanE ensei p ." {| Hitungkari dalam rrm , beze p a n 1 a nd i a n t a r a u a p e n s e i t u ? E d V"vang Brlangai^l Rfu{2 3 A ]il :r r1 i, r- i)rl LT 1,4 ; , R M 5. ulJ. c-i* D r RM1 0 1 : ZCI ibn 1t 4 l! s,e1 j2 2S Re,rr telah terleiriat mengiradiri satu J a d u a l2 m e s y u a r a t y a n g c J i n r u l a k a r ra d a p Ralu rriemiliki selurnlah wang sepertr p u k u l2 3 0 0 m l n i k e r a n aR e v i t e i a h c i r t u n j u k k a n l a r nJ a i J u a 2 d i a t a s da l terpera kaP dalam kesesa i-i trc ka S e k r r a n y aR a l u i n S r r - m e n u k a r k a n . "t iaiulintas eiama l* k*sarri-ta warlgilva k*pacla ,vang Jamsementai-a keftasRM5. berapakah ilangan b kercsaiqarr keretanya pula firerlrfiKar w e n gi < e r t ay a n ga k a r ic i t p e r c l e h i n y a s f f i a s a4 C n r r n i tu n t u kd i b a i k i Antara berikut yang mar:ait;rlr A . { r ilterlLir^rjukkan waktu R.evr tibn k6i r L/ 4 A ir+ n l-,r a.? L,, ,-,f rnes!,ua tersebuit? rat A B r .1 J i . n l ? , I . 1 1 o I li ...-.r2 I {l ll ,l "{-r*;r, }, %at -9 I /t : g ,t J- .rf -* 7 6 1 -tJ R a j a h1 6 I / F ,t, ( $ r t it e i a i rm e m b e l3 h e l a r a ; us e p e r t r i b c J a l a n r a j a h1 6 D i a m e r n b a y ad e n g a nd u a R r k e p i n gw a n g k e r t a s R f u 1 5 0 a n m e n c l a p a t dI I l L-l u / a n g a k is e b a n y aR M 4 0 0 b k ir l? r il 12 i H i t u n g k a n a r g aa s a lb a g rs e h e i ab a j ui t u h i I{J 2 _]{} 2 _t)*-*_.** 3 : 9 n 3 ft -t -fi / {. 7 { r 5 ofrt
 8. 8. A RM32OO B . RM40.00 34.30 o/odaripadasuatu nomborialah C RM2OOO D. RM 96.00 48. Hitungkan4oo/o daripadanombor ? itu 32. A 19 B. 28 c. 31 D 6 4 Tahun Jumlah 2AO2 35.Tukarkan 1650/o kepada pecahan termudah. 2003 22 8AA 16 160 2AO4 A. B. 5 5 Jadual 3 13 33 Jadual 3 menunjukkan jumlah c D. 20 20 pelancong yang melawat Pulau Tioman bagi tiga tahun tertentu. Jumlah pelancongpada tahun 2003 36.Antaraberikutyang manakahsetara meningkat 2Oo/o berbanding tahun 2OO2manakala tahun 2OO4merosot denganhasiltambah oan ! z I 5% berbanding2003. 2 4 Berapakah perbezaan pelancong yang datang pada tahun 2AO2 dan 2004 ? A. 2800orang B. 3648orang A. ,.....------,.., B C. 4788orang D. 5700orang I I I Raiah17 Rajah terdiridaripadapetak- petak segiempatsamayangsamabesar. Berapaperatuskah kawasan berlorek daripadaseluruhrajah? A. 61 o/o 8.66% c. 12% D. 5A o/o015/1 02005 HakciptaJamaluddin Mohamed.http://nur,.geocities.com/mateupsr
 9. 9. 37. BongkahP 39 X Rajah 18 Bongkap P dalam Rajah adafah sebuah kuboid yang mempunyai isipadu64 cm". Antara berikut yang manakah yang R SA 4cm C benar? Rajah 20 Rajah 20 menunjukkan A. x=4cm,Y=4cm,z=4cm. segiempat sama PQRS , dan sebuah B-x=4cm,y:8cm,z=2cm. segitigasama sisi ABC . C . x = 1 5 c m , Y 2 0 c m ,z = 2 9 c m . = Perimeter segiempat sama PQRS D . x = 8 c m ,y = 8 c m , z - - 4 c m . ialah dua kali ganda daripada perimetersegitigasama sisi ABC. Hltungkanpanjangsisi RS. Kehadiran A.4cm B . 1 2c m 38. C. 6cm D. 8cm 40.Amir merupakan seorang pekerja baru dengangaji bufananRM 12OA. Selepastiga bulan, gajinyadinaikkan sebanyakZ5 olo. Hitungkanjumlah pendapatanAmir bagi tuluh bulan pertama befiau bekerja. A. RM 9,600 B. RM 10,500 Mac April Mei c . R M2 , 1 0 0 D. RM8.300 Rajah 19 Rajah 19 menunjukkan kehadiran pelancong di sebuah zoa. Jika jumlah pelancong pada bulan Mac dan April ialah 3750 orang , hitungkan purata pelancong yang melawat zoo itu pada ketiga-tiga bulan tersebut. A. 416 B. 25A C 225A D. 750015/1 02005 Flakcipta Jamaluddin Mohame{..htS://www.geocities.com/mateupsr

×