Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ds matematik thn 2

 • Be the first to comment

Ds matematik thn 2

 1. 1. DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAKURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH MATEMATIK TAHUN DUA 2011
 2. 2. DOKUMEN STANDARDKURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MODUL TERAS ASAS MATEMATIK TAHUN 2 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 3. 3. Cetakan Pertama 2011© Kementerian Pelajaran MalaysiaHak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalamapa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelummendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8,Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.
 4. 4. KANDUNGANKANDUNGAN iii NOMBOR DAN OPERASIRUKUN NEGARA v Nombor Bulat hingga 1000 1FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN vi Tambah dalam lingkungan 1000 3KATA PENGANTAR vii Tolak dalam lingkungan 1000 4PENDAHULUAN ix Darab 5RASIONAL PENDIDIKAN MATEMATIK SEKOLAH ix Bahagi 7MATLAMAT ix Pecahan 9FOKUS x Perpuluhan 10KERANGKA KURIKULUM KEBANGSAAN x Wang 11STRUKTUR PENDIDIKAN MATEMATIK SEKOLAH xiOBJEKTIF xi SUKATAN DAN GEOMETRIKERANGKA KURIKULUM MATEMATIK xi Masa dan Waktu 13STANDARD KANDUNGAN DAN xviii Panjang 14STANDARD PEMBELAJARAN Jisim 15STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN xix Isipadu Cecair 16ELEMEN NILAI TAMBAH xxPENILAIAN xxi Ruang 17 iii
 5. 5. RUKUN NEGARABAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita- cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi- tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai- bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akanmenumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untukmencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN v
 6. 6. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individusecara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang danharmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaandan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmupengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbanganterhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. vi vi
 7. 7. KATA PENGANTARKurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) mendukung Dokumen ini menyatakan aras penguasaan yang palingcita-cita murni dan unggul selaras dengan semangat Falsafah minima yang perlu murid kuasai. Oleh itu guru perlu bijakPendidikan Kebangsaan dan Dasar Pendidikan Kebangsaan merancang aktiviti dan pedagogi yang sesuai bagi tujuan inibertujuan melahirkan murid yang seimbang serta berkembang selaras dengan tahap kebolehan murid.secara menyeluruh dari segi intelek, rohani, emosi danjasmani serta menyediakan mereka untuk menghadapi arus Dalam proses penyediaan dokumen KSSR Matematik,globalisasi serta ekonomi berasaskan pengetahuan pada banyak pihak yang turut sama terlibat. Kepada semua pihakabad ke-21. yang telah memberi sumbangan kepakaran, masa dan tenaga hingga terhasilnya dokumen Kurikulum Standard SekolahDokumen KSSR Matematik disediakan bagi merealisasikan Rendah bagi mata pelajaran Matematik ini, Kementeriantuntutan dan hasrat KSSR melalui pendidikan matematik. Pelajaran Malaysia merakamkan setinggi-tinggi penghargaanKeberkesanaan pelaksanaan KSSR memerlukan para guru dan ucapan terima kasih.menghayati kehendak dan semangat pendidikan matematikseperti mana yang tersurat dalam dokumen KSSR.Pelaksanaan kurikulum ini diharap dapat menyediakan muridyang lebih berdaya saing, membentuk insan yang seimbangdan dapat menyumbang kepada keharmonian dankesejahteraan negara.Matematik di peringkat sekolah rendah ialah satu matapelajaran teras asas yang menegaskan kepada penguasaanbahasa matematik, kefahaman konsep, penguasaankemahiran mengira, menaakul dan kemahiran menyelesaikanmasalah serta penerapan nilai-nilai murni. Elemen kreativiti, Pengarahkeusahawanan dan TMK perlu diterapkan melalui konteks Bahagian Pembangunan Kurikulumyang sesuai bagi setiap standard pembelajaran. Kementerian Pelajaran Malaysia vii
 8. 8. PENDAHULUAN RASIONAL PENDIDIKAN MATEMATIK SEKOLAHVisi Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) i Matematik merupakan wadah terbaik untuk mengembangkan profisiensi intelektual individu dalam membuat penaakulan logik,membangun potensi individu melalui pendidikan berkualiti dengan visualisasi ruang, analisis dan pemikiran abstrak. Muridcara menyediakan generasi yang berkeupayaan berfikir dan mengembangkan kemahiran numerasi, penaakulan, cara berfikirwarganegara beriltizam. KPM secara berterusan menyemak dan menyelesaikan masalah melalui pembelajaran dan aplikasikurikulum bagi memastikan pelaksanaan kurikulum di sekolah matematik.melengkapkan murid dengan pengetahuan, kemahiran dan nilaiuntuk menghadapi cabaran semasa dan masa depan. Pembelajaran Matematik menyediakan peluang untuk murid melaksanakan tugasan kreatif dan mengalami keseronokan danMatematik merupakan suatu bidang ilmu yang melatih minda teruja apabila mengetahui sesuatu yang baru. Pengalamansupaya berfikir secara mantik dan bersistem dalam menyelesaikan sedemikian meningkatkan minat dan menjadi daya penggerakmasalah dan membuat keputusan. Sifat matematik secara tabiinya murid mempelajari matematik di luar bilik darjah dan di peringkatmenggalakkan pembelajaran yang bermakna dan mencabar pengajian yang lebih tinggi.pemikiran. Dengan sebab itu matematik ialah antara bidang yangterpenting dalam sebarang usaha pembinaan insan. Berasaskankepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan serta memastikankurikulum sentiasa relevan. Kurikulum Standard Sekolah Rendah MATLAMATbagi mata pelajaran Matematik ini diolah dan disusun semula.Penyusunan semula ini mengambil kira kesinambungan yang Matlamat Kurikulum Standard Sekolah Rendah bagi mata pelajaranberterusan ke peringkat seterusnya. Langkah yang diambil adalah Matematik adalah untuk membina pemahaman murid tentangselaras dengan keperluan untuk menyediakan pengetahuan dan konsep nombor, kemahiran asas dalam pengiraan, memahami ideakemahiran matematik kepada murid yang mempunyai latar matematik yang mudah dan berketrampilan mengaplikasikanbelakang dan keupayaan yang pelbagai. Dengan pengetahuan dan pengetahuan serta kemahiran matematik secara berkesan dankemahiran tersebut, mereka berkemampuan untuk meneroka ilmu, bertanggungjawab dalam kehidupan seharian.membuat adaptasi, modifikasi dan inovasi dalam menghadapi sertamenangani perubahan dan cabaran masa depan. ix
 9. 9. FOKUSProses pengajaran dan pembelajaran matematik memberi keutamaan kepada penguasaan pengetahuan dan pemahaman bagimembolehkan murid mengaplikasikan konsep, prinsip dan proses matematik yang dipelajari. Penekanan kepada aspek perkembanganpemikiran murid secara matematik dibina dan dikembangkan melalui proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah berdasarkanprinsip berikut iaitu penyelesaian masalah, komunikasi, penaakulan, perkaitan, membuat perwakilan dan penggunaan teknologi dalammatematik.KERANGKA KURIKULUMKEBANGSAAN .Standard Kurikulum dibina berasaskan kepadaenam tunjang, iaitu Komunikasi; Kerohanian,Sikap dan Nilai; Kemanusiaan; KetrampilanDiri; Perkembangan Fizikal dan Estetika; sertaSains, Matematik dan Teknologi. Enam .tunjang tersebut merupakan domain utama Insanyang menyokong antara satu sama lain dan Seimbangdisepadukan dengan pemikiran kritis, kreatifdan inovatif. Kesepaduan ini bertujuan untukmembangunkan modal insan yang seimbang,berpengetahuan dan berketerampilansebagaimana rajah di sebelah. . x
 10. 10. STRUKTUR PENDIDIKAN MATEMATIK SEKOLAH Mengenal pasti dan menggunakan perkaitan dalam idea matematik, di antara bidang matematik dengan bidang lain danRENDAH dengan kehidupan harian.Setiap murid di Malaysia berpeluang melalui sekurang-kurangnya Berkomunikasi menggunakan idea matematik dengan jelasenam tahun pendidikan asas di sekolah. Ini merangkumi tiga tahun serta penggunaan simbol dan istilah yang betul.pendidikan di tahap I dan tiga tahun pendidikan di tahap II. Setelah Menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik untukitu, murid boleh mengikuti pendidikan di peringkat pengajian yang diaplikasi dan membuat penyesuaian kepada pelbagai strategilebih tinggi. bagi menyelesaikan masalah. Berfikir, menaakul dan membuat penerokaan secara matematik TAHAP TUJUAN dalam kehidupan harian. Menggunakan pelbagai perwakilan untuk menyampaikan idea I Kurikulum Matematik Sekolah Rendah Tahap I matematik dan perkaitannya. bertujuan membina kefahaman, kemahiran matematik Menghargai dan menghayati keindahan matematik. dan aplikasi asas. Menggunakan pelbagai peralatan matematik secara efektif termasuk TMK untuk membina kefahaman konsep dan II Kurikulum Matematik Sekolah Rendah Tahap II mengaplikasi ilmu matematik. bertujuan membina kefahaman, kemahiran matematik dan aplikasi yang lebih kompleks di kalangan murid supaya dapat digunakan dalam menangani cabaran dalam kehidupan seharian secara berkesan. KERANGKA KURIKULUM MATEMATIK Kerangka kurikulum matematik menunjukkan program matematik yang diguna pakai di peringkat sekolah rendah. Pembelajaran matematik dirancang bermatlamatkan pembentukan murid yangOBJEKTIF berfikrah matematik.Kurikulum Standard Sekolah Rendah bagi mata pelajaranMatematik membolehkan murid: FIKRAH MATEMATIK Memahami dan mengaplikasi konsep dan kemahiran matematik dalam pelbagai konteks. Fikrah menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2005) membawa Memperluaskan penggunaan kemahiran operasi asas tambah, pengertian yang sama dengan daya berfikir dan pemikiran. Dalam tolak, darab dan bahagi yang berkaitan dengan Nombor dan konteks pendidikan matematik, fikrah matematik merujuk kepada Operasi, Sukatan dan Geometri, Perkaitan dan Statistik. kualiti murid yang dihasratkan untuk dilahirkan melalui sistem xi
 11. 11. pendidikan matematik kebangsaan. Murid yang berfikrah matematik BIDANG PEMBELAJARANini merupakan murid yang berkeupayaan melakukan matematik danmemahami idea matematik, serta mengaplikasikan secara Kandungan matematik dirangkumkan mengikut empat bidangbertanggungjawab pengetahuan dan kemahiran matematik dalam pembelajaran iaitu:kehidupan harian berlandaskan sikap dan nilai matematik. Nombor dan Operasi Sukatan dan Geometri Perkaitan dan AlgebraREKA BENTUK KURIKULUM MATEMATIK Statistik dan Kebarangkalian Nombor dan Operasi Kandungan bagi KSSR Matematik adalah sebagaimana berikut: Sukatan dan Geometri Perkaitan dan Algebra NOMBOR DAN OPERASI SUKATAN DAN GEOMETRI Statistik dan Nombor Bulat Masa dan Waktu Kebarangkalian Penambahan Ukuran Panjang Penolakan Timbangan Pendaraban Isipadu Cecair Pembahagian Bentuk Tiga Dimensi Operasi Bergabung Bentuk Dua DimensiBerkomunikasi Tanggapan, minat, PecahanMenaakul penghargaan, yakin PerpuluhanMembuat tabah dan berdaya Wangperkaitan tahanMenyelesaikan Peribadi, interaksi,Masalah prosedur, intrinsik. PERKAITAN DAN STATISTIK DAN ALGEBRA KEBARANGKALIANMembuat Kemahiran matematikPerwakilan Bagi peringkat KSSR Perwakilan Data Kemahiran menganalisis Matematik, tiada kandungan Purata Kemahiran menyelesaikan masalah secara tajuk yang Peratus Kemahiran membuat penyelidikan disenaraikan, ianya lebih Kemahiran berkomunikasi berupa unsur secara tidak Kemahiran menggunakan teknologi langsung. xii
 12. 12. Murid harus membentuk dan meneroka idea matematik secara Kemahiran Matematikmendalam melalui peluang dan pengalaman pembelajaran yangpelbagai. Kesedaran harus dipupuk dan dikembangkan dalam Kemahiran matematik merujuk kepada keupayaan seperti berikut:kalangan murid bahawa idea matematik saling berkait, dan Menggunakan laras bahasa matematik yang betul danmatematik merupakan ilmu yang menyeluruh; bukan cebisan mengaplikasikan penaakulan mantik.pengetahuan yang terasing. Dengan kesedaran dan kefahaman Menyatakan idea matematik secara jitu.sedemikian, pengertian tentang idea matematik menjadi lebih Membuat, menguji dan membuktikan konjektur.bermakna, dan seterusnya dapat meningkatkan keupayaan muriduntuk mengaplikasikan matematik. Mengekstrak makna dari suatu penulisan matematik. Menggunakan matematik untuk memperihalkan dunia fizikal.Peluang dan pengalaman pembelajaran pelbagai yang disediakanseharusnya melibatkan murid secara aktif dalam pembelajaran Kemahiran Menganalisismatematik, membantu murid membentuk kefahaman mendalamtentang konsep matematik, dan membentuk pengertian yang lebih Kemahiran menganalisis merujuk kepada keupayaan sepertibermakna tentang idea matematik yang pelbagai. Berlandaskan berikut:kefahaman dan pengertian yang dibentuk, murid berupaya Berfikir secara jelas.membuat perkaitan dan mengaplikasikan idea matematik, Memberi perhatian dan penelitian kepada setiap aspek.seterusnya menjadikan murid lebih yakin untuk meneroka dan Memanipulasi idea yang tepat, jitu dan terperinci,mengaplikasikan matematik. Penggunaan bahan bantu mengajar, Memahami penaakulan yang kompleks,peralatan teknologi dan pelaksanaan tugasan/amali/kerja projek Mengkonstruk dan mempertahan hujah yang logik.seharusnya dirangkum dalam pengalaman pembelajaran yangdisediakan untuk murid. Mendebatkan hujahan yang tidak munasabah. Kemahiran Menyelesaikan MasalahKEMAHIRAN Kemahiran menyelesaikan masalah merujuk kepada keupayaanKemahiran dalam matematik yang harus dikembangkan dan seperti berikut:dipupuk dalam kalangan murid meliputi numerasi, mengukur dan Membentuk permasalahan secara tepat dan mengenal pasti isumembina, mengendali dan mentafsir data, manipulasi aritmetik, utama permasalahan.manipulasi algebra, mengguna algoritma dan menggunakan alat Menyampaikan suatu penyelesaian secara jelas danmatematik dan TMK. mengeksplisitkan andaian yang dibuat. xiii
 13. 13. Menyelesaikan masalah sukar dengan cara menganalisa Kemahiran Menggunakan Teknologi masalah yang lebih kecil dan khusus. Kemahiran menggunakan teknologi merujuk kepada keupayaan Bersifat terbuka dan menggunakan pendekatan yang berbeza mengguna dan mengendali alat matematik seperti abakus, untuk menyelesaikan masalah yang sama. kalkulator, komputer, perisian pendidikan, laman web di Internet Menyelesaikan masalah dengan yakin walaupun penyelesaian dan pakej pembelajaran untuk: tidak ketara. Membentuk dan memahami konsep matematik dengan lebih Meminta bantuan sekiranya memerlukan. mendalam.Kemahiran Membuat Penyelidikan Membuat, menguji dan membuktikan konjektur. Meneroka idea matematik.Kemahiran membuat penyelidikan merujuk kepada keupayaan Menyelesaikan masalah.seperti berikut: Merujuk nota, buku teks dan bahan sumber yang lain. Mengakses buku di perpustakaan. PROSES Menggunakan pengkalan data. Berkomunikasi Mendapatkan maklumat dari pelbagai individu. Berfikir. Komunikasi tentang idea matematik dapat membantu murid menjelaskan dan memperkukuhkan pemahaman matematik.Kemahiran Berkomunikasi Perkongsian pemahaman matematik secara penulisan dan lisan dengan rakan sekelas, guru dan ibu bapa, murid akan dapatKemahiran berkomunikasi merujuk kepada keupayaan seperti meningkatkan keyakinan diri dan memudahkan guru memantauberikut: perkembangan kemahiran matematik mereka. Mendengar secara berkesan. Menulis idea matematik secara tepat dan jelas. Komunikasi memainkan peranan yang penting dalam memastikan pembelajaran matematik yang bermakna. Melalui komunikasi, idea Menulis esei dan pelaporan. matematik dapat diluahkan dan difahami dengan lebih baik. Membuat pembentangan. Komunikasi secara matematik, sama ada secara lisan, penulisan atau menggunakan simbol dan perwakilan visual (dengan menggunakan carta, graf, gambar rajah dan lain-lain), dapat membantu murid memahami dan mengaplikasikan matematik dengan lebih efektif. xiv
 14. 14. Berkomunikasi sesama sendiri atau dengan rakan sebaya, ibu murid dapat menjana, menjelaskan dan berkongsi idea matematikbapa, orang dewasa dan guru dapat membantu murid melalui pelbagai bentuk komunikasi dalam pelbagai persekitaran.menggambarkan, menjelaskan dan memperkukuhkan idea dan Murid yang sentiasa diberi peluang dan galakan untuk bercakap,pemahaman matematik mereka. Bagi memastikan berlakunya membaca, menulis dan mendengar semasa pengajaran danproses penjanaan, perkongsian dan peningkatan pemahaman, pembelajaran matematik, akan dapat berkomunikasi untukmurid perlu diberi peluang untuk membahaskan idea matematik mempelajari matematik dan belajar untuk berkomunikasi secaramereka secara analitis dan sistematik. Komunikasi yang melibatkan matematik.pelbagai perspektif dan sudut pendapat dapat membantu muridmeningkatkan pemahaman matematik dengan lebih baik. MenaakulAspek yang penting dalam komunikasi berkesan dalam matematikadalah keupayaan untuk memberikan penerangan dengan efektif, Penaakulan merupakan asas penting untuk memahami matematikdan memahami dan mengaplikasi notasi matematik dengan betul. dengan lebih berkesan dan menjadikan pengertian tentangMurid perlu menggunakan laras bahasa dan simbol matematik matematik lebih bermakna. Perkembangan penaakulan matematikdengan betul bagi memastikan sesuatu idea matematik dapat berkait rapat dengan perkembangan intelek dan komunikasi murid.dijelaskan dengan tepat. Komunikasi secara matematik juga Penaakulan berupaya mengembangkan bukan sahaja kapasitimelibatkan penggunaan pelbagai media seperti carta, graf, pemikiran logikal malah turut meningkatkan kapasiti pemikiran kritismanipulatif, kalkulator, komputer dan lain-lain. Murid seharusnya yang juga merupakan asas kepada pemahaman matematik secaradapat menggunakan media yang berbeza tersebut bagi mendalam dan bermakna. Bagi mencapai objektif ini, murid harusmenjelaskan idea matematik dan menyelesaikan sesuatu masalah dilatih dan dibimbing untuk membuat konjektur, membuktikanmatematik. konjektur, memberi penerangan logikal, menganalisa, membuat pertimbangan, menilai dan memberi justifikasi terhadap semuaKomunikasi berkesan memerlukan persekitaran yang sentiasa peka aktiviti matematik. Selain itu, guru perlu menyediakan ruang danterhadap keperluan murid untuk berasa selesa semasa bercakap, peluang untuk perbincangan matematik yang bukan sahajabertanya soalan, menjawab soalan dan menghuraikan pernyataan engaging tetapi membolehkan setiap murid terlibat dengan baik.kepada rakan sekelas dan juga guru. Murid perlu diberi peluanguntuk berkomunikasi secara aktif dalam pelbagai suasana, Penaakulan boleh dilakukan secara induktif melalui aktiviticontohnya berkomunikasi semasa melakukan aktiviti secara matematik yang melibatkan pengenalpastian pola dan membuatberpasangan, berkumpulan atau memberi penerangan kepada kesimpulan berdasarkan pola tersebut.seluruh kelas. Elemen penaakulan dalam pengajaran dan pembelajaranPenilaian terhadap keupayaan murid untuk berkomunikasi secara mengelakkan murid dari menganggap matematik sebagai hanyamatematik dengan berkesan perlu menunjukkan bukti bahawa satu set prosedur atau algoritma yang perlu diikuti bagi xv
 15. 15. mendapatkan penyelesaian, tanpa memahami konsep matematik Apabila idea matematik ini dikaitkan pula dengan pengalamanyang sebenarnya. Penaakulan bukan saja mengubah paradigma seharian di dalam dan di luar sekolah, murid akan lebih menyedarimurid dari sekadar belajar kepada berfikir, malah memberi kegunaan, kepentingan, kekuatan dan keindahan matematik. Selainpengupayaan intelektual apabila murid dibimbing dan dilatih untuk itu murid berpeluang menggunakan matematik secara kontekstualmembuat konjektur, membuktikan konjektur, memberikan dalam bidang ilmu yang lain dan dalam kehidupan seharianpenerangan logikal, menganalisa, menilai dan memberi justifikasi mereka. Model matematik digunakan untuk menerangkan situasiterhadap semua aktiviti matematik. Latihan sedemikian membentuk kehidupan sebenar secara matematik. Murid akan mendapatimurid yang yakin dengan diri sendiri dan tabah selaras dengan kaedah ini boleh digunakan untuk mencari penyelesaian sesuatuhasrat untuk membentuk pemikir matematik yang berkeupayaan masalah atau untuk meramal kemungkinan sesuatu situasitinggi. berdasarkan model matematik tersebut.Membuat Kaitan Menyelesaikan MasalahDalam melaksanakan kurikulum matematik, peluang untuk Penyelesaian masalah merupakan fokus utama dalam pengajaranmembuat kaitan perlu diwujudkan supaya murid dapat mengaitkan dan pembelajaran matematik. Justeru, pengajaran danpengetahuan konseptual dan prosedural serta dapat mengaitkan pembelajaran perlu melibatkan kemahiran penyelesaian masalahtopik-topik dalam matematik khususnya dan matematik dengan secara komprehensif dan merentasi keseluruhan kurikulum.bidang lain secara amnya. Ini akan meningkatkan kefahaman murid Perkembangan kemahiran penyelesaian masalah perlu diberidalam matematik dan menjadikan matematik lebih jelas, bermakna penekanan sewajarnya supaya murid dapat menyelesaikandan menarik bagi mereka. pelbagai masalah secara berkesan. Kemahiran ini melibatkan langkah-langkah seperti berikut:Kurikulum Matematik umumnya terdiri daripada beberapa bidang Memahami dan mentafsirkan masalah.diskrit seperti penghitungan, geometri, algebra, pengukuran dan Merancang strategi penyelesaian.penyelesaian masalah. Tanpa membuat kaitan antara bidang- Melaksanakan strategi.bidang ini, murid akan belajar dan mengingati terlalu banyakkonsep dan kemahiran secara berasingan. Sebaliknya, dengan Menyemak semula penyelesaian.mengenali bagaimana konsep atau kemahiran dalam bidang yangberbeza berhubung kait antara satu sama lain, matematik akan Kepelbagaian penggunaan strategi umum dalam penyelesaiandilihat dan dipelajari sebagai satu disiplin ilmu yang menyeluruh masalah, termasuk langkah-langkah penyelesaiannya harusserta lebih mudah difahami. diperluaskan lagi penggunaannya dalam mata pelajaran ini. Dalam menjalankan aktiviti pembelajaran untuk membina kemahiran penyelesaian masalah ini, perkenalkan masalah yang berasaskan xvi
 16. 16. aktiviti manusia. Melalui aktiviti ini murid dapat menggunakan Perwakilan boleh dianggap sebagai fasilitator yang membolehkanmatematik apabila berdepan dengan situasi yang baru dan dapat perkaitan antara dunia sebenar dan dunia matematik. Formula,memperkukuhkan diri apabila berdepan dengan pelbagai situasi jadual, graf, persamaan dan sebagainya, semua merupakan objekharian yang lebih mencabar. Antara strategi-strategi penyelesaian matematik yang digunakan untuk mewakili pelbagai gagasan danmasalah yang boleh dipertimbangkan: hubungan dunia sebenar.1. Mencuba kes lebih mudah2. Cuba jaya imej atau objek konkrit yang boleh melambangkan atau mewakilkan3. Melukis gambar rajah4. Mengenal pasti pola kepada dalaman dan luaran. Sistem perwakilan dalaman adalah5. Membuat jadual/carta atau senarai secara bersistem yang wujud di dalam fikiran seseorang individu manakala sistem6. Membuat simulasi perwakilan luaran adalah yang mudah dikongsi dengan dan dilihat7. Mengguna analogi oleh orang lain. Perwakilan dalaman terdiri daripada gagasan yang8. Bekerja ke belakang membantu dalam menggambarkan proses manusia mempelajari9. Menaakul secara mantik dan menyelesaikan masalah dalam matematik, dan perwakilan10. Mengguna algebra luaran terdiri daripada perkara seperti rajah, bahasa rasmi, dan notasi lambang. Guna pelbagai perwakilan untuk menunjukkan satu konsep yang sama membantu bukan sahaja mengembangkanMembuat Perwakilan pemahaman konsep yang lebih baik tetapi juga mengukuhkan kebolehan seseorang menyelesaikan masalah.Matematik sering digunakan untuk mewakili dunia di mana kitahidup. Oleh yang sedemikian, mesti wujud keserupaan antara Perwakilan adalah perlu bagi pemahaman konsep dan hubunganaspek-aspek dunia yang diwakili dan aspek-aspek dunia yang matematik murid. Perwakilan membenarkan muridmewakili. Hubungan abstrak antara dua dunia ini boleh mengkomunikasikan pendekatan, perdebatan dan pemahamandigambarkan seperti berikut: matematik kepada diri mereka sendiri dan kepada orang lain. Perwakilan membenarkan murid untuk mengenal hubungan antara konsep yang berkaitan dan mengaplikasikan matematik kepada masalah yang realistik. Perwakilan adalah satu komponen yang penting dalam perkembangan pemahaman secara matematik dan pemikiran kuantitatif. Tanpa perwakilan, matematik secara keseluruhannya adalah abstrak, sebahagian besarnya adalah falsafah, dan xvii
 17. 17. barangkali tidak dapat didekati oleh sebahagian besar daripada Nilai peribadi merujuk kepada nilai yang berkait denganpopulasi. Dengan perwakilan, gagasan matematik boleh dibentuk pembentukan sahsiah dan keperibadian individu seperti jujur,model, hubungan penting boleh dihuraikan, dan pemahaman sistematik, bertekad, tekun dan cekal, kreatif, berkeyakinan, teliti,dirangsang melalui satu pembinaan dan urutan teliti bagi pengurus masa yang baik, berdikari, boleh dipercayai, cekap,pengalaman dan pemerhatian yang sesuai. bertanggungjawab, sabar dan berdedikasi. Nilai interaksi berkait dengan pembentukan tingkah laku baikSIKAP DAN NILAI dalam konteks bilik darjah. Nilai ini merujuk kepada nilai yang ditekankan dalam interaksi semasa aktiviti matematik sepertiPenyerapan nilai dan sikap dalam kurikulum Matematik bertujuan penghargaan terhadap matematik, kerja berpasukan, perbincanganmelahirkan insan yang berketerampilan dan memiliki akhlak yang dan perkongsian idea, toleransi, adil, fikiran terbuka, dan hormatmulia. Selain itu, penghayatan sikap dan nilai dapat membentuk menghormati.generasi muda yang berhemah tinggi dan berkeperibadian luhur.Pemahaman dan kesedaran tentang sikap dan nilai dalam Nilai prosedural berkait dengan aktiviti spesifik dalam matematikmasyarakat Malaysia harus dipupuk secara langsung atau tidak seperti menaakul, membuat perwakilan, menyelesai masalah,secara langsung selaras dengan nilai-nilai sejagat. berkomunikasi, membuat kaitan, dan mengguna teknologi.Nilai dan sikap terbentuk melalui pengalaman pembelajaran yang Nilai intrinsik berkait dengan pembentukan kandungan matematikdisediakan oleh guru. Pembentukan ini seharusnya melibatkan dan disiplinnya seperti nilai epistemologi, nilai pembudayaan danunsur kepercayaan, minat, penghargaan, keyakinan, kecekapan nilai sejarah.dan ketabahan. Pembentukan nilai dan sikap juga meliputi aspekperibadi, interaksi, prosedural dan intrinsik. STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARDDalam matematik, sikap dan nilai perlu diterapkan melalui konteks PEMBELAJARANyang sesuai. Sikap dalam matematik merujuk kepada aspek afektifdalam pembelajaran matematik yang merangkumi antara lain: Kurikulum Standard Matematik Sekolah Rendah digubal dengan Tanggapan positif terhadap matematik dan kebergunaan memberi penekanan kepada Standard Kandungan dan Standard matematik. Pembelajaran yang perlu diketahui dan dapat dilakukan oleh murid. Minat dan keseronokan mempelajari matematik. Standard ini dipersembahkan dalam bentuk modular yang Penghargaan terhadap keindahan dan keupayaan matematik. dibahagikan kepada tajuk-tajuk berdasarkan bidang pembelajaran. Keyakinan menggunakan dan mengaplikasikan matematik. Cekal dan tabah dalam menyelesaikan masalah berkaitan matematik. xviii
 18. 18. Standard Kandungan belajar melalui pengalaman sendiri. Pendekatan inkuiri penemuan berpusatkan murid dengan berbantukan teknologi yangKenyataan umum tentang domain kognitif (pengetahuan) dan bersesuaian, tuntas dan berkesan digunakan secara meluas untukefektif (sikap dan nilai) yang boleh dicapai oleh murid dalam menjadikan pengalaman pembelajaran matematik menyeronokkan,sesuatu subtopik. bermakna, berguna dan mencabar. Proses pengajaran dan pembelajaran matematik sekolah rendahStandard Pembelajaran menggalakkan penggunaan mempelbagaikan kaedah mengajar. Guru boleh memilih pendekatan dan kaedah pengajaran danKenyataan khusus tentang apa yang murid patut tahu dan boleh pembelajaran yang sesuai dengan kebolehan murid. Keberkesananlakukan dari segi pengetahuan atau konsep yang difahami dan pengajaran dan pembelajaran bergantung pada pengolahan teknikkeupayaan melakukan sesuatu yang membolehkan murid dan penggunaan bahan bantu belajar serta teknologi yang dapatmenunjukkan profisiensi mereka dalam pemerolehan pengetahuan, merangsang dan menggalakkan murid berfikir secara kritis dankemahiran dan nilai dalam bentuk yang boleh diukur. kreatif, inovatif, berkomunikasi, dan berinteraksi.Standard Pembelajaran tidak menunjukkan langkah pengajaran Pemupukan sikap dan nilai murni perlu dipertimbangkan apabilapembelajaran. Ini bertujuan memberi ruang dan peluang diberikan merancang pengajaran dan pembelajaran sesuatu kemahiran.kepada guru menggunakan kreativiti dalam menyediakan Penerapan nilai murni boleh dilakukan bersesuaian dengan kontekspersekitaran pembelajaran kondusif untuk murid membentuk isi pelajaran dan terancang.konsep dan mengembangkan kemahiran, sikap dan nilai dalammatematik. Unsur sejarah, patriotism, alam sekitar dan sains diterapkan mengikut kesesuaian tajuk untuk membolehkan murid menghayati matematik dan memberangsangkan lagi minat murid terhadapSTRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN sesuatu tajuk itu. Unsur sejarah ini boleh merupakan peristiwa tertentu tentang ahli matematik atau sejarah ringkas tentangPembelajaran Matematik yang berfikrah dijelmakan dalam amalan sesuatu konsep atau simbol.pengajaran dan pembelajaran. Pengajaran dan pembelajarandilaksanakan berpandu kepada prinsip pembelajaran masteri dan Untuk mempertingkatkan pemikiran murid yang analitis dan kreatif,pembelajaran berlaku secara akses dan terarah kendiri serta penyelesaian masalah merupakan satu aspek penting yang perlumengikut kadar sendiri. diserapkan dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Penyelesaian masalah yang dikemukakan hendaklah bersesuaianStrategi pengajaran dan pembelajaran haruslah berpusatkan murid dengan tahap murid. Di samping itu, murid juga digalakkan untukbagi membolehkan mereka berinteraksi dan menguasai kemahiran berkomunikasi dan berani membuat keputusan. xix
 19. 19. ELEMEN NILAI TAMBAH Mengaplikasikan ilmu matematik untuk mencari penyelesaian masalah yang rutin dan tidak rutin. Membuat konjektur (ekstrapolasi, unjuran, sebab dan akibat).KREATIVITI DAN INOVASI Proses membina kemahiran secara kreatif dan inovatif bolehTerdapat banyak definisi kreativiti, menurut Kamus Dewan, 1997 bermula daripada fasa persediaan, imaginasi, perkembangan dankreativiti bermaksud kemampuan atau kebolehan mencipta. tindakan dalam persediaan perancangan pengajaran danManakala menurut PPK, 1999 kreativiti merupakan kebolehan pembelajaran di bilik darjah. Melalui proses ini, pengajaran danmencerna dan menghasilkan idea baru dan asli. Idea tersebut pembelajaran yang berfokuskan murid terbentuk bagidihasilkan melalui ilham atau gabungan idea yang ada. menggerakkan kemahiran kreatif di kalangan murid.Kreativiti hendaklah diterapkan dengan berkesan dalam Pengajarandan Pembelajaran di mana guru perlu kreatif dan inovatif dalam KEUSAHAWANAN DALAM MATEMATIKmemainkan peranannya sebagai pencetus idea dan melahirkanmurid yang berilmu pengetahuan, menguasai dan mengamalkan Merupakan satu usaha yang dilakukan bagi membentuk ciri-ciri dansikap dan nilai yang baik serta dapat mengembangkan daya amalan keusahawanan sehingga menjadi budaya dalam kalangankreativiti dan inovasi murid. murid. Ciri-ciri dan amalan keusahawanan ini boleh dibentuk dengan:Ini penting kerana kreatif dan inovatif perlu dibangunkan dalam Mengamalkan sikap keusahawanankalangan murid sejak peringkat awal persekolahan. Ini bertujuan Mengapliskasi pemikiran keusahawananuntuk membolehkan mereka tahu potensi dan kecenderungan diri Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran pengurusanserta mencetuskan potensi yang tersembunyi dalam diri mereka. perniagaan Meformulasikan sama ada konsep, proses atau produkPengajaran dan pembelajaran secara kreatif dan inovatif boleh keusahawananditerapkan melalui penyelesaian masalah, penaakulan mantik, Mengamalkan nilai, moral dan etika baik dalam keusahawanankomunikasi, membuat perkaitan dan penggunaan teknologi, dimana murid: Oleh itu, elemen ini boleh diterapkan dalam bidang pembelajaran Membina model matematik melalui corak dan hubungan. Matematik yang sesuai di sekolah rendah seperti dalam nombor Mengaplikasikan kemahiran matematik untuk penganggaran, dan operasi, sukatan dan geometri serta statistik dan pengukuran dan penggambaran data dalam situasi harian. kebarangkalian. Membuat penggabung jalinan kemahiran matematik, dengan disiplin ilmu yang lain. xx
 20. 20. TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK) PENILAIANLedakan kemajuan pelbagai teknologi di dalam kehidupan masa Penilaian adalah sebahagian daripada proses pengajaran dankini dan akan datang menjadikan elemen ini penting dalam pembelajaran. Ia perlu dirancang dengan baik dan dijalankanpengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Pendedahan berterusan sebagai sebahagian aktiviti bilik darjah. Denganpenggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik berfokuskan kepada aktiviti Matematik yang pelbagai, kekuatan danboleh dijaya diaplikasi kepada: kelemahan murid boleh dinilai. Kaedah penilaian yang berbeza boleh dijalankan dengan menggunakan pelbagai teknik penilaian Belajar mengenai TMK termasuk kerja lisan dan bertulis dan juga tunjuk cara. Ia boleh Murid diajar tentang pengetahuan dan kemahiran TMK dalam dijalankan dalam bentuk temuduga, soalan terbuka, pemerhatian mengendalikan perkakasan dan perisian. dan kajian. Berdasarkan kepada keputusan, guru dapat Belajar melalui TMK memperbetulkan salah tanggapan dan kelemahan murid dan dalam Penggunaan TMK untuk mengakses maklumat dan ilmu masa yang sama memperbaiki kemahiran mengajar mereka. Guru pengetahuan menggunakan media seperti CD-Rom, DVD-Rom, boleh mengambil langkah yang berkesan dalam menjalankan Internet dll. aktiviti pemulihan dan pengayaan untuk meningkatkan keupayaan Belajar dengan TMK murid. Guru dan murid menggunakan TMK sebagai alat mengajar dan belajar. Pengajaran dan pembelajaran TMK boleh dijadikan sebagai akses untuk menjadi pembelajaran tersebut lebih menarik dan menyeronok. Murid boleh didedahkan dengan pelbagai maklumat komunikasi yang terkini dan penggunaan secara afektif akan menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti. xxi
 21. 21. NOMBOR DAN OPERASI1. NOMBOR BULAT HINGGA 1000 Tahun 2 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Murid dibimbing1.1 Menama dan menentukan nilai (i) Menamakan nilai nombor hingga 1000: nombor. (a) Membaca sebarang nombor yang diberi dalam perkataan. (b) Menyebut sebarang nombor yang diberi dalam bentuk angka. (c) Memadan angka dengan namanya dalam perkataan. (ii) Menentukan nilai nombor hingga 1000: (a) Menunjukkan kuantiti bagi nombor yang disebut dengan menggunakan objek, gambar, garis nombor dan abakus 4:1. (b) Memadankan kumpulan objek dengan nombor. (c) Menyusun kumpulan objek, kad gambar dan kad angka mengikut tertib menaik dan tertib menurun. (d) Membandingkan dua nombor dan menyebut sebarang nombor yang terletak di antaranya.1.2 Menulis nombor (i) Menulis sebarang nombor hingga 1000 apabila diberi nombor itu dalam perkataan. (ii) Menulis dalam perkataan sebarang nombor hingga 1000.1.3 Melengkapkan sebarang (i) Membilang nombor dalam lingkungan 1000 secara: rangkaian nombor (a) seratus-seratus, (b) sepuluh-sepuluh, (c) satu-satu, (d) dua-dua, (e) lima-lima, tertib menaik dan menurun. 1
 22. 22. NOMBOR DAN OPERASI1. NOMBOR BULAT HINGGA 1000 Tahun 2 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Murid dibimbing (ii) Melengkapkan sebarang rangkaian nombor dalam lingkungan 1000 secara: (a) seratus-seratus, (b) sepuluh-sepuluh, (c) satu-satu, (d) dua-dua, (e) lima-lima, tertib menaik dan menurun.1.4 Menentukan nilai tempat bagi (i) Menamakan nilai tempat bagi setiap digit dalam sebarang nombor hingga sebarang nombor. 1000. (ii) Menyatakan nilai digit bagi sebarang nombor hingga 1000. (iii) Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor dengan menggunakan abakus 4:1. (iv) Mencerakinkan sebarang nombor dalam: (a) sebutan ratus, puluh dan sa, (b) bentuk panjang yang menunjukkan nilai setiap digit.1.5 Membundarkan sebarang nombor (i) Membundarkan sebarang nombor hingga 1000 kepada puluh dan ratus kepada puluh dan ratus terdekat. yang terdekat. 2
 23. 23. NOMBOR DAN OPERASI2. TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 1000 Tahun 2 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Murid dibimbing2.1 Menambah sebarang dua (i) Menambah sebarang dua nombor hingga tiga digit tanpa mengumpul nombor. semula. (ii) Menambah sebarang dua nombor hingga tiga digit dengan mengumpul semula dari: (a) sa ke puluh, (b) puluh ke ratus, (c) sa ke puluh dan puluh ke ratus. hasil tambahnya hingga 1000. (iii) Menambah sebarang dua nombor dengan menggunakan abakus 4:1.2.2 Menambah sebarang tiga (i) Menambah sebarang tiga nombor hingga tiga digit tanpa mengumpul nombor. semula. (ii) Menambah sebarang tiga nombor hingga tiga digit dengan mengumpul semula dari: (a) sa ke puluh, (b) puluh ke ratus, (c) sa ke puluh dan puluh ke ratus, hasil tambahnya hingga 1000. (iii) Menambah sebarang tiga nombor dengan menggunakan abakus 4:1.2.3 Menyelesaikan masalah (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah yang diberi. tambah. (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan penambahan dua nombor. 3
 24. 24. NOMBOR DAN OPERASI3. TOLAK DALAM LINGKUNGAN 1000 Tahun 2 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Murid dibimbing Murid berupaya u 3.1 Menolak sebarang dua nombor. (i) Menolak sebarang dua nombor hingga tiga digit tanpa mengumpul semula. (ii) Menolak sebarang dua nombor hingga tiga digit dengan mengumpul semula dari: (a) puluh ke sa, (b) ratus ke puluh, (c) ratus ke puluh dan puluh ke sa. (iii) Menolak sebarang dua nombor dengan menggunakan abakus 4:1. 3.2 Menolak berturut-turut dua (i) Menolak berturut-turut dua nombor daripada sebarang nombor hingga nombor daripada sebarang 1000 tanpa dan dengan mengumpul semula. nombor. (ii) Menolak berturut-turut dua nombor daripada sebarang nombor hingga 1000 dengan menggunakan abakus 4:1. 3.3 Menyelesaikan masalah tolak. (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tolak yang diberi. (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan penolakan dua nombor. 4
 25. 25. NOMBOR DAN OPERASI4. DARAB Tahun 2 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Murid dibimbing Murid berupaya u4.1 Menulis ayat matematik bagi (i) Membina dan menyebut kumpulan sama banyak menggunakan: operasi darab. (a) bahan konkrit, (b) gambar, (c) garis nombor. (ii) Menulis ayat matematik tambah berulang: (a) dua-dua, (b) lima-lima, (c) sepuluh-sepuluh, (d) empat-empat. (iii) Memperkenalkan simbol darab dan sama dengan: (a) Menguna dan mempelbagaikan perbendaharaan kata yang relevan dalam konteks darab, (b) Menulis simbolnya, (c) Menggunakan simbol bagi menulis ayat matematik berdasarkan situasi yang diberi. (iv) Menulis ayat matematik darab apabila diberi kumpulan dua-dua, lima-lima, sepuluh-sepuluh dan empat-empat berbantukan: (a) objek, (b) gambar, (c) garis nombor, yang sama banyak. (v) Menulis operasi darab yang sama jawapannya dengan operasi darab yang diberi dengan mengubah susunan nombor yang didarabkan. 5
 26. 26. NOMBOR DAN OPERASI4. DARAB Tahun 2 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Murid dibimbing Murid berupaya u 4.2 Melengkap ayat matematik (i) Membina sifir dua, lima, 10 dan empat dengan berpandukan: darab. (a) objek konkrit, (b) gambar, (c) garis nombor. (ii) Menentukan nilai bagi sifir satu dan sifar. (iii) Melengkapkan ayat matematik darab yang melibatkan sifir dua, lima, 10, empat, satu dan sifar. 4.3 Menyatakan secara spontan (i) Menyatakan secara spontan sifir dua, lima, 10, empat, satu dan sifar sifir darab. mengikut: (a) tertib menaik, (b) rawak, (c) salah satu daripada dua nombor yang didarab untuk memberi hasil darab tertentu. (ii) Menunjukkan hasil darab dengan menggunakan abakus 4:1. 4.4 Menyelesaikan masalah harian (i) Menggunakan sifir dua, lima, 10 dan empat bagi: yang melibatkan sifir darab. (a) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik darab yang diberi. (b) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan pendaraban dua nombor. 6
 27. 27. NOMBOR DAN OPERASI5. BAHAGI Tahun 2 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Murid dibimbing Murid berupaya u5.1 Menulis ayat matematik bagi (i) Mengelaskan kepada kumpulan dua-dua, lima-lima, sepuluh-sepuluh dan operasi bahagi. empat-empat dengan menyatakan kumpulan yang diperoleh dengan menggunakan: (a) objek, (b) gambar, (c) garis nombor. (ii) Memperkenalkan simbol bahagi dan sama dengan: (a) Menguna dan mempelbagaikan perbendaharaan kata yang relevan dalam konteks bahagi. (b) Menulis simbolnya. (c) Menggunakan simbol bahagi dan sama dengan bagi menulis ayat matematik berdasarkan situasi yang diberi. (iii) Menulis ayat matematik berdasarkan aktiviti: (a) pengumpulan, (b) pengongsian, (c) tolak berturut-turut, (d) sonsangan operasi darab.5.2 Melengkap ayat matematik (i) Melengkapkan ayat matematik yang melibatkan pembahagian dengan bahagi. dua, lima, sepuluh dan empat berpandukan: (a) objek konkrit, (b) gambar, (c) garis nombor. (ii) Menentukan nilai bagi pembahagian dengan satu. (iii) Menentukan nilai bagi pembahagian melibatkan nombor yang dibahagi adalah sifar. (iv) Melengkapkan ayat matematik bahagi yang melibatkan sifir dua, lima, 10, empat, satu dan sifar. 7
 28. 28. NOMBOR DAN OPERASI5. BAHAGI Tahun 2 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Murid dibimbing Murid berupaya u5.3 Menyatakan secara spontan (i) Menyatakan secara spontan pembahagian dengan dua, lima, 10, empat, yang melibatkan pembahagian. satu dan sifar mengikut: (a) tertib menaik, (b) rawak. (c) Salah satu daripada dua nombor yang dibahagi untuk memberi hasil bahagi tertentu dalam pembahagian apabila disoal. (ii) Membahagi dengan menggunakan abakus 4:1.5.4 Menyelesaikan masalah harian (i) Menggunakan pembahagian dengan dua, lima, 10 dan empat bagi: yang melibatkan pembahagian. (a) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik bahagi yang diberi. (b) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan pembahagian dengan dua, lima, 10, empat, satu dan sifar. 8
 29. 29. NOMBOR DAN OPERASI6. PECAHAN Tahun 2 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Murid Murid berupaya u6.1 Menamakan pecahan wajar. (i) Mengenal pasti pecahan wajar yang pengangkanya 1 dan penyebutnya hingga 10 dengan menggunakan bahan konkrit, gambar, dan lipatan kertas. (ii) Menyebut pecahan wajar satu perdua, satu pertiga, satu perempat, satu perlima, satu perenam, satu pertujuh, satu perlapan, satu persembilan dan satu persepuluh. (iii) Menamakan pecahan wajar yang pengangkanya hingga 9 dan penyebutnya 10. (iv) Melorek gambarajah mengikut pecahan yang diberi.6.2 Menulis pecahan wajar. (i) Menulis pecahan wajar yang pengangkanya 1 dan penyebutnya hingga 10 apabila disebut dan mengikut lorekan pada gambarajah.6.3 Membandingkan nilai dua (i) Membandingkan nilai dua pecahan wajar yang pengangkanya 1 dan pecahan wajar. penyebutnya hingga 10, dengan berpandukan lipatan kertas, papan pecahan dan gambarajah. 9
 30. 30. NOMBOR DAN OPERASI7. PERPULUHAN Tahun 2 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Murid Murid berupaya u7.1 Mengenal pasti konsep (i) Menukar pecahan persepuluh kepada perpuluhan. perpuluhan. (ii) Menyebut perpuluhan sifar perpuluhan satu hingga sifar perpuluhan sembilan dengan betul. (iii) Menunjukkan nombor perpuluhan 0.1 hingga 0.9 pada garis nombor. (iv) Melorek gambarajah mengikut perpuluhan yang diberi.7.2 Menulis perpuluhan. (i) Menulis sifar perpuluhan satu hingga sifar perpuluhan sembilan apabila disebut, mengikut lorekan pada gambarajah dan pada garis nombor.7.3 Membandingkan nilai (i) Membandingkan nilai sifar perpuluhan satu hingga sifar perpuluhan perpuluhan. sembilan, dengan berpandukan lipatan kertas, garis nombor dan gambarajah. 10
 31. 31. NOMBOR DAN OPERASI8. WANG HINGGA RM100 Tahun 2 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Murid dibimbing unt8.1 Mengenal dan menyebut nilai (i) Mengenal pasti mata wang kertas RM50 dan RM100. mata wang Malaysia. (ii) Mewakilkan nilai wang dengan menggunakan abakus 4:1. (iii) Menyatakan gabungan beberapa keping wang yang memberikan jumlah nilai yang tertentu hingga RM100. (i) Menambah dua nilai wang yang melibatkan:8.2 Menambah nilai wang. (a) ringgit, (b) sen, (c) ringgit dan sen, dan jumlahnya tidak melebihi RM100. (ii) Menambah tiga nilai wang yang melibatkan: (a) ringgit, (b) sen, (c) ringgit dan sen, dan jumlahnya tidak melebihi RM100. (i) Menolak dua nilai wang yang melibatkan:8.3 Menolak nilai wang. (a) ringgit, (b) sen, (c) ringgit dan sen. (ii) Menolak berturut-turut dua nilai wang daripada sebarang nilai wang hingga RM100 yang melibatkan: (a) ringgit, (b) sen, (c) ringgit dan sen. 11
 32. 32. NOMBOR DAN OPERASI8. WANG HINGGA RM100 Tahun 2 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Murid dibimbing 8.4 Menyelesaikan masalah harian (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah dan tolak yang yang melibatkan operasi melibatkan wang. tambah dan operasi tolak. (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah dan tolak berkaitan dengan wang. 12
 33. 33. SUKATAN DAN GEOMETRI9. MASA DAN WAKTU Tahun 2 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Murid dibimbing 9.1 Menyatakan waktu dalam jam (i) Mengenal tanda senggatan minit pada muka jam. dan minit. (ii) Mengenal tanda senggatan dan angka yang menandakan gandaan lima minit pada muka jam. (iii) Menyata dan menunjukkan waktu dalam jam dan gandaan lima minit. (iv) Menukar waktu dalam jam dan gandaan lima minit daripada perkataan kepada bentuk angka dan sebaliknya. (v) Merekodkan waktu dalam jam dan gandaan lima minit dalam bentuk angka. (vi) Merekodkan aktiviti harian mengikut waktu dalam jam dan minit. 9.2 Menyatakan perkaitan dalam (i) Menyatakan perkaitan: waktu. (a) hari dengan jam, (b) jam dengan minit. 13
 34. 34. SUKATAN DAN GEOMETRI10. PANJANG Tahun 2 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Murid dibimbing Murid berupaya unt10.1 Mengenal unit sentimeter dan (i) Mengenal unit sentimeter dan meter dengan memerhatikan senggatan meter. pada pembaris dan pita ukur. (ii) Mengenal ukuran panjang dalam: (a) unit cm, (b) unit m. (iii) Menulis ukuran panjang yang diberi dalam: (a) sentimeter dengan menggunakan simbol cm, (b) meter dengan menggunakan simbol m.10.2 Mengukur dalam unit sentimeter (i) Mengukur dan menandakan jarak yang ditentukan dalam unit: dan meter. (a) sentimeter, (b) meter. (ii) Mengukur dan merekodkan ukuran panjang objek dalam unit: (a) sentimeter, (b) meter. (iii) Melukis garis lurus mengikut ukuran yang diberi dalam unit: (a) sentimeter. (b) meter.10.3 Menganggar dalam unit (i) Menganggar panjang suatu objek dalam unit sentimeter dan unit meter sentimeter dan meter. dan bandingkan anggaran dengan ukuran sebenar. 14
 35. 35. SUKATAN DAN GEOMETRI11. JISIM Tahun 2 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Murid dibimbing 11.1 Mengenal unit gram dan (i) Mengenal unit kilogram dan unit gram dengan memerhatikan senggatan kilogram. pada alat penimbang. (ii) Mengenal jisim dalam: (a) unit g. (b) unit kg. (iii) Menulis jisim yang diberi dalam: (a) gram dengan menggunakan simbol g. (b) kilogram dengan menggunakan simbol kg. 11.2 Menimbang dalam unit gram (i) Menimbang dan merekodkan objek yang jisimnya dalam: dan kilogram. (a) gram, (b) kilogram. 11.3 Menganggar dalam unit gram (i) Menganggar jisim sesuatu objek dalam unit gram dan kilogram dan dan kilogram. bandingkan anggaran dengan timbangan sebenar. 15
 36. 36. SUKATAN DAN GEOMETRI12. ISIPADU CECAIR Tahun 2 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Murid dibimbing 12.1 Mengenal unit mililiter dan liter. (i) Mengenal unit mililiter dan unit liter dengan memerhatikan senggatan pada silinder penyukat. (ii) Mengenal isipadu cecair dalam: (a) unit m , (b) unit . (iii) Menulis isipadu cecair yang diberi dalam: (a) mililiter dengan menggunakan simbol m , (b) liter dengan menggunakan simbol . 12.2 Menyukat dalam unit mililiter (i) Menyukat, menanda dan merekodkan isipadu cecair yang ditentukan dan liter. dalam: (a) mililiter, (b) liter. 12.3 Menganggar dalam unit mililiter (i) Menganggar isipadu cecair dalam unit mililiter dan liter dan bandingkan dan liter. dengan sukatan sebenar. 16
 37. 37. SUKATAN DAN GEOMETRI13. RUANG Tahun 2 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Murid dibimbing13.1 Mengenal pasti bentuk tiga (i) Mengenal pasti bentuk tiga dimensi berdasarkan huraian. dimensi. (ii) Mengenal pasti bentuk asas bagi bentuk tiga dimensi.13.2 Mengenal pasti bentangan (i) Mengenal pasti pelbagai bentangan bentuk tiga dimensi: kubus, kuboid, bentuk tiga dimensi. piramid tapak segiempat sama, silinder dan kon.13.3 Mengenal pasti bentuk dua (i) Mengenal pasti bentuk dua dimensi berdasarkan huraian. dimensi. (ii) Melukis bentuk asas bagi bentuk dua dimensi: Segiempat sama, segiempat tepat, segitiga dan bulatan. 17
 38. 38. Terbitan:BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Aras 4-8, Blok E9 Kompleks Kerajaan Parcel EPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYATel: 03-8884 2000 Faks: 03-8888 9917 http://www.moe.gov.my/bpk

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • NarumiNakanishi

  Jun. 11, 2013

Views

Total views

6,349

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

657

Actions

Downloads

117

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×