DRAFKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI   DUNIA SENI VISUAL      TAHUN 2     STANDARD PR...
MATLAMAT KURIKULUMMatlamat Kurikulum Standard Sekolah Rendah bagi mata pelajaran Dunia Seni Visual adalah melahirkan insan...
BAND                    PERNYATAAN STANDARD 1   Mengenal dan mengetahui bahasa seni visual, media da...
BAND   PERNYATAAN STANDARD          DESKRIPTOR            EVIDENS 1   B1            ...
B1D2E3            Menamakan alat dan bahan dalam bidang            membentuk dan membuat binaan ia...
BAND    PERNYATAAN STANDARD           DESKRIPTOR               EVIDENS  2    B2      ...
dan topeng                  B2D1E8                  Membezakan prinsip rekaan dalam bida...
B2D3         B2D3E1(APLIKASI SENI)    Mempamerkan disiplin kendiriMemahami nilai baik             ...
BAND     PERNYATAAN STANDARD            DESKRIPTOR                EVIDENS   3     ...
B3D1E7                   Menggunakan prinsip rekaan dalam                   penghasi...
B3D2E7                     Meneroka penggunaan teknik dan proses                   ...
BAND     PERNYATAAN STANDARD           DESKRIPTOR                  EVIDENS  4     B...
B4D3                B4D3E1(EKSPRESI KREATIF)         Menghasilkan karya yang menarik danMenggunak...
BAND     PERNYATAAN STANDARD            DESKRIPTOR                   EVIDENS  5   ...
B5D2E3Menggunakan alat dengan betul danmempelbagaikan penggunaan bahan secarakreatif dalam bidang membentuk dan membuatbin...
B5D3                B5D3E1(EKSPRESI KREATIF)         Menghasilkan karya seni secara menarik danMeng...
BAND     PERNYATAAN STANDARD             DESKRIPTOR                    EVIDENS  6 ...
B6D2E3Menggunakan alat dengan betul dan tepat sertamempelbagai penggunaan bahan secara kreatifdalam bidang membentuk dan m...
B6D3                  B6D3E1(EKSPRESI KREATIF)           Menghasilkan karya dengan mengggunak...
B6D8               B6D8E1(APRESIASI SENI)         Menunjukkan rasa kesyukuran terhadap TuhanMensyu...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Buku std prestasi dsv kssr t2

2,334 views

Published on

 • Be the first to like this

Buku std prestasi dsv kssr t2

 1. 1. DRAFKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA SENI VISUAL TAHUN 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1
 2. 2. MATLAMAT KURIKULUMMatlamat Kurikulum Standard Sekolah Rendah bagi mata pelajaran Dunia Seni Visual adalah melahirkan insan yang harmonis, kritis,kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual dan berupaya meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan,menghargai keindahan alam persekitaran, keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri,keluarga, masyarakat dan negara, selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. OBJEKTIF KURIKULUMKurikulum Standard Sekolah Rendah bagi mata pelajaran Dunia Seni Visual membolehkan murid: 1. menghargai keindahan alam ciptaan Tuhan 2. melibatkan diri dalam kegiatan seni visual secara aktif, kritis, kreatif dan menyeronokkan 3. menajamkan daya imaginasi melalui pancaindera 4. mengenali asas seni reka dan olahan serta dapat menggunakannya 5. mengembangkan kemahiran asas dalam pelbagai kegiatan seni visual 6. membiasakan diri membuat rekaan seni dengan teratur, cermat dan selamat 7. memupuk nilai-nilai kerjasama, yakin diri, disiplin diri dan bertanggungjawab 8. mengenal dan menghargai tokoh seni dan budaya tanah air 9. menggunakan kemudahan teknologi dalam kegiatan penghasilan seni visual 10. melibatkan diri dalam kegiatan seni visual sebagai aktiviti kesenggangan yang berfaedah 2
 3. 3. BAND PERNYATAAN STANDARD 1 Mengenal dan mengetahui bahasa seni visual, media dan nilai baik. 2 Mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media dan nilai-nilai baik. Mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual serta mempamerkan nilai-nilai 3 baik dalam menghasilkan karya. Menghasilkan karya menggunakan media, teknik dan proses yang betul dengan mengaplikasikan 4 pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual di samping menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan. Menghasilkan karya yang menarik menggunakan pelbagai media, teknik dan proses penghasilan yang betul 5 dengan mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa visual dan mengamalkan nilai baik dalam semua aspek kehidupan. Menghasilkan karya yang kreatif dan unik berpandukan bahasa seni visual dan proses yang betul dengan 6 menggunakan pelbagai, media dan teknik secara kreatif dan mempunyai elemen nilai tambah serta dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri, tokoh seni dan warisan seni negara di samping memiliki nilai baik dalam semua aspek kehidupan. 3
 4. 4. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 1 B1 B1D1 B1D1E1 Mengenal dan mengetahui (PERSEPSI ESTETIK) Menamakan unsur seni dan prinsip rekaanTahu bahasa seni visual, media dan Tahu bahasa seni visual dalam bidang menggambar iaitu lukisan, nilai baik gosokan, resis dan catan B1D1E2 Menamakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam bidang membuat corak dan rekaan iaitu lipatan dan guntingan, cetakan dan tiupan B1D1E3 Menamakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam bidang membentuk dan membuat binaan iaitu stabail dan topeng B1D1E4 Menamakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam bidang mengenal kraf tradisional iaitu gasing dan tembikar B1D1E5 Menyebut contoh-contoh bahasa seni visual dari persekitaran B1D2 B1D2E1 (APLIKASI SENI) Menamakan alat dan bahan dalam bidang Mengenal media menggambar iaitu lukisan, gosokan, resis dan catan B1D2E2 Menamakan alat dan bahan dalam bidang membuat corak dan rekaan iaitu lipatan dan guntingan, cetakan dan tiupan 4
 5. 5. B1D2E3 Menamakan alat dan bahan dalam bidang membentuk dan membuat binaan iaitu stabail dan topeng B1D2E4 Menamakan alat dan bahan berdasarkan aktiviti yang dilakukan dalam bidang mengenal kraf tradisionalB1D3 B1D3E1(APLIKASI SENI) Mendengar dan menerima arahan dari guruMengetahui nilai baik 5
 6. 6. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 2 B2 B2D1 B2D1E1 Mengetahui dan memahami (PERSEPSI ESTETIK) Membezakan unsur seni dalam bidangTahu dan bahasa seni visual, media dan Memahami bahasa seni visual menggambar iaitu lukisan, gosokan, resis dan Faham nilai-nilai baik catan B2D1E2 Membezakan unsur seni dalam bidang membuat corak dan rekaan iaitu lipatan dan guntingan, cetakan dan tiupan B2D1E3 Membezakan unsur seni dalam bidang membentuk dan membuat binaan iaitu stabail dan topeng B2D1E4 Membezakan unsur seni dalam bidang mengenal kraf tradisional iaitu gasing dan tembikar B2D1E5 Membezakan prinsip rekaan dalam bidang menggambar iaitu lukisan, gosokan, resis dan catan B2D1E6 Membezakan prinsip rekaan dalam bidang membuat corak dan rekaan iaitu lipatan dan guntingan, cetakan dan tiupan B2D1E7 Membezakan prinsip rekaan dalam bidang membentuk dan membuat binaan iaitu stabail 6
 7. 7. dan topeng B2D1E8 Membezakan prinsip rekaan dalam bidang mengenal kraf tradisional iaitu gasing dan tembikarB2D2 B2D2E1(APLIKASI SENI) Menamakan media yang sesuai dalam bidangMemahami media yang sesuai untuk menggambar iaitu lukisan, gosokan, resis danberkarya catan B2D2E2 Menamakan media yang sesuai dalam bidang membuat corak dan rekaan iaitu lipatan dan guntingan, cetakan dan tiupan B2D2E3 Menamakan media yang sesuai dalam bidang membentuk dan membuat binaan iaitu stabail dan topeng B2D2E4 Menamakan media yang sesuai dalam bidang mengenal kraf tradisional iaitu gasing dan tembikar B2D2E5 Menyatakan fungsi asas media B2D2E6 Membuat padanan gambar antara media dan fungsinya 7
 8. 8. B2D3 B2D3E1(APLIKASI SENI) Mempamerkan disiplin kendiriMemahami nilai baik 8
 9. 9. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 3 B3 B3D1 B3D1E1 Mengaplikasikan (PERSEPSI ESTETIK) Menggunakan unsur seni dalam penghasilanTahu, Faham dan pengetahuan, kefahaman Berkarya menggunakan bahasa seni karya dalam bidang menggambar iaitu Boleh Buat dan kemahiran bahasa seni visual lukisan, gosokan, resis dan catan visual serta mempamerkan nilai-nilai baik dalam B3D1E2 menghasilkan karya Menggunakan unsur seni dalam penghasilan karya dalam bidang membuat corak dan rekaan iaitu lipatan dan guntingan, cetakan dan tiupan B3D1E3 Menggunakan unsur seni dalam penghasilan karya dalam bidang membentuk dan membuat binaan iaitu stabail dan topeng B3D1E4 Menggunakan unsur seni dalam penghasilan karya dalam bidang mengenal kraf tradisional iaitu gasing dan tembikar B3D1E5 Menggunakan prinsip rekaan dalam penghasilan karya dalam bidang menggambar iaitu lukisan, gosokan, resis dan catan B3D1E6 Menggunakan prinsip rekaan dalam penghasilan karya dalam bidang membuat corak dan rekaan iaitu lipatan dan guntingan, cetakan dan tiupan 9
 10. 10. B3D1E7 Menggunakan prinsip rekaan dalam penghasilan karya bidang membentuk dan membuat binaan iaitu stabail dan topeng B3D1E8 Menggunakan prinsip rekaan dalam penghasilan karya dalam bidang mengenal kraf tradisional iaitu gasing dan tembikar B3D2E1B3D2 Meneroka bahan dan menggunakan alat yang(APLIKASI SENI) betul dalam bidang menggambarMengetahui penggunaan media, teknikdan proses dalam penghasilan karya B3D2E2 Meneroka bahan dan menggunakan alat yang betul dalam bidang membuat corak dan rekaan B3D2E3 Meneroka bahan dan menggunakan alat yang betul dalam bidang membentuk dan membuat binaan B3D2E4 Meneroka bahan dan menggunakan alat yang betul dalam bidang mengenal kraf tradisional B3D2E5 Meneroka penggunaan teknik dan proses dalam bidang menggambar B3D2E6 Meneroka penggunaan teknik dan proses dalam bidang membuat corak dan rekaan 10
 11. 11. B3D2E7 Meneroka penggunaan teknik dan proses dalam bidang membentuk dan membuat binaan B3D2E8 Meneroka penggunaan teknik dan proses dalam bidang mengenal kraf tradisional B3D3E1B3D3 Menunjukkan nilai baik seperti disiplin kendiri(APLIKASI SENI) dan kerjasamaMemperlihatkan nilai baik pada diri danrakan B3D4E1B3D4 Menghasilkan karya menggunakan bahan(EKSPRESI KREATIF) yang sesuai dalam bidang menggambar iaituMengetahui dan memilih bahan yang lukisan, gosokan, resis dan catansesuai dalam penghasilan karya B3D4E2 Menghasilkan karya yang menggunakan bahan yang sesuai dalam bidang membuat corak dan rekaan iaitu lipatan dan guntingan, cetakan dan tiupan B3D4E3 Menghasilkan karya yang menggunakan bahan yang sesuai dalam bidang membentuk dan membuat binaan iaitu stabail dan topeng B3D4E4 Menghasilkan karya yang menggunakan bahan yang sesuai dalam bidang mengenal kraf tradisional iaitu gasing dan tembikar 11
 12. 12. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 4 B4 Menghasilkan karya B4D1 B4D1E1Tahu, Faham menggunakan media, teknik dan (PERSEPSI ESTETIK) Menghasilkan karya dalam bidang menggambar dan Boleh proses yang betul dengan Menggunakan bahasa seni visual iaitu lukisan, gosokan, resis dan catan yangBuat dengan mengaplikasikan pengetahuan, yang betul dalam penghasilan karya mempamerkan unsur seni dan prinsip rekaan Beradab kefahaman dan kemahiran yang betul bahasa seni visual di samping menghargai nilai baik dalam B4D1E2 semua aspek kehidupan Menghasilkan karya dalam bidang membuat corak dan rekaan iaitu lipatan dan guntingan, cetakan dan tiupan yang mempamerkan unsur seni dan prinsip rekaan yang betul B4D1E3 Menghasilkan karya dalam bidang membentuk dan membuat binaan iaitu stabail dan topeng yang mempamerkan unsur seni dan prinsip rekaan yang betul B4D1E4 Menghasilkan karya dalam bidang mengenal kraf tradisional iaitu gasing dan tembikar yang mempamerkan unsur seni dan prinsip rekaan yang betul B4D2 B4D2E1 (APLIKASI SENI) Menggunakan alat dan bahan yang betul dalam Memilih dan memanipulasikan media, berkarya teknik dan proses yang betul B4D2E2 Menggunakan proses dan teknik yang betul dalam berkarya 12
 13. 13. B4D3 B4D3E1(EKSPRESI KREATIF) Menghasilkan karya yang menarik danMenggunakan dan memanipulasikan menepati tajuk dalam bidang menggambarmedia yang sesuai dengan aktiviti B4D3E2 Menghasilkan karya yang menarik dan menepati tajuk dalam bidang membuat corak dan rekaan B4D3E3 Menghasilkan karya yang menarik dan menepati tajuk dalam bidang membentuk dan membuat binaan B4D3E4 Menghasilkan karya yang menarik dan menepati tajuk dalam bidang mengenal kraf tradisionalB4D4 B4D4E1(EKSPRESI KREATIF) Mengamalkan nilai baik semasa menjalankanMenghayati nilai baik aktiviti seperti bertanggungjawab, berdisiplin dan yakin diriB4D5 B4D5E1(APRESIASI SENI) Mempamerkan karya yang dihasilkanMembuat apreasiasi terhadap karyasendiri 13
 14. 14. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 5 B5 Menghasilkan karya yang B5D1 B5D1E1Tahu, Faham menarik menggunakan pelbagai (PERSEPSI ESTETIK) Menghasilkan karya dalam bidang menggambar dan Boleh media, teknik dan proses Murid dapat menggunakan bahasa yang mempamerkan unsur seni dan prinsipBuat dengan penghasilan yang betul dengan seni visual dengan betul dan kreatif rekaan dengan betul dan kreatif Beradab mengaplikasikan pengetahuan, dalam berkarya Terpuji kefahaman dan kemahiran B5D1E2 bahasa visual dan mengamalkan Menghasilkan karya dalam bidang membuat nilai baik dalam semua aspek corak dan rekaan yang mempamerkan unsur kehidupan seni dan prinsip rekaan dengan betul dan kreatif B5D1E3 Menghasilkan karya dalam bidang membentuk dan membuat binaan yang mempamerkan unsur seni dan prinsip rekaan dengan betul dan kreatif B5D1E4 Menghasilkan karya dalam bidang mengenal kraf tradisional yang mempamerkan unsur seni dan prinsip rekaan dengan betul dan kreatif B5D2 B5D2E1 (APLIKASI SENI) Menggunakan alat dengan betul dan Mempelbagaikan penggunaan mempelbagaikan penggunaan bahan secara media, teknik dan proses dengan kreatif dalam bidang menggambar betul dan kreatif B5D2E2 Menggunakan alat dengan betul dan mempelbagaikan penggunaan bahan secara kreatif dalam bidang membuat corak dan rekaan 14
 15. 15. B5D2E3Menggunakan alat dengan betul danmempelbagaikan penggunaan bahan secarakreatif dalam bidang membentuk dan membuatbinaanB5D2E4Menggunakan alat dengan betul danmempelbagaikan penggunaan bahan secarakreatif dalam bidang mengenal kraf tradisionalB5D2E5Menggunakan proses dan teknik yang betulsecara kreatif semasa penghasilan karya dalambidang menggambarB5D2E6Menggunakan proses dan teknik yang betulsecara kreatif semasa penghasilan karya dalambidang membuat corak dan rekaanB5D2E7Menggunakan proses dan teknik yang betulsecara kreatif semasa penghasilan karya dalambidang membentuk dan membuat binaanB5D2E8Menggunakan proses dan teknik yang betulsecara kreatif semasa penghasilan karyabidang mengenal kraf tradisional 15
 16. 16. B5D3 B5D3E1(EKSPRESI KREATIF) Menghasilkan karya seni secara menarik danMengguna, memanipulasi dan kreatif dalam bidang menggambarmempelbagaikan media yangbersesuaian secara kreatif B5D3E2 Menghasilkan karya seni secara menarik dan kreatif dalam bidang membuat corak dan rekaan B5D3E3 Menghasilkan karya seni secara menarik dan kreatif dalam bidang membentuk dan membuat binaan B5D3E4 Menghasilkan karya seni secara menarik dan kreatif dalam bidang mengenal kraf tradisionalB5D4 B5D4E1(EKSPRESI KREATIF) Menghasilkan karya yang menarik denganMengaplikasi alam ciptaan Tuhan membuat olahan idea berdasarkan alam ciptaansebagai sumber ilham. TuhanB5D5 B5D5E1(EKSPRESI KREATIF) Mengamalkan nilai baik semasa menjalankanMenghayati nilai baik aktiviti seperti bertanggungjawab, berdisiplin dan yakin diriB5D6 B5D6E1(APRESIASI SENI) Mempamerkan karya yang dihasilkanMembuat apresiasi terhadap karyasendiri B5D6E2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 16
 17. 17. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 6 B6 B6D1 B6D1E1 Menghasilkan karya yang kreatif (PERSEPSI ESTETIK) Menghasilkan karya yang mempunyai unsurTahu, Faham dan unik berpandukan bahasa Murid dapat berfikir secara kritis dan seni dan prinsip rekaan secara kreatif dan unik dan Boleh seni visual dan proses yang betul kreatif untuk menghasilkan karya dalam bidang menggambarBuat dengan dengan menggunakan pelbagai, berpandukan bahasa seni visual Beradab media dan teknik secara kreatif B6D1E2 Mithali dan mempunyai elemen nilai Menghasilkan karya yang mempunyai unsur tambah serta dapat membuat seni dan prinsip rekaan secara kreatif dan unik apresiasi terhadap karya sendiri, dalam bidang membuat corak dan rekaan tokoh seni dan warisan seni negara di samping memiliki nilai B6D1E3 baik dalam semua aspek Menghasilkan karya yang mempunyai unsur kehidupan seni dan prinsip rekaan secara kreatif dan unik dalam bidang membentuk dan membuat binaan B6D1E4 Menghasilkan karya yang mempunyai unsur seni dan prinsip rekaan secara kreatif dan unik dalam bidang mengenal kraf tradisional B6D1E5 Menghasilkan karya yang mempunyai hubungkait dengan disiplin ilmu yang lain B6D2 B6D2E1 (APLIKASI SENI) Menggunakan alat dengan betul dan tepat serta Menggunakan pelbagai media dan mempelbagai penggunaan bahan secara kreatif teknik secara kreatif dengan proses dalam bidang menggambar yang betul dan tepat B6D2E2 Menggunakan alat dengan betul dan tepat serta mempelbagai penggunaan bahan secara kreatif dalam bidang membuat corak dan rekaan 17
 18. 18. B6D2E3Menggunakan alat dengan betul dan tepat sertamempelbagai penggunaan bahan secara kreatifdalam bidang membentuk dan membuat binaanB6D2E4Menggunakan alat dengan betul dan tepat sertamempelbagai penggunaan bahan secara kreatifdalam bidang mengenal kraf tradisionalB6D2E5Menggunakan proses dan teknik yang betul dantepat serta kreatif dalam penghasilan karyabidang menggambarB6D2E6Menggunakan proses dan teknik yang betul dantepat serta kreatif dalam penghasilan karyabidang membuat corak dan rekaanB6D2E7Menggunakan proses dan teknik yang betul dantepat serta kreatif dalam penghasilan karyabidang membentuk dan membuat binaanB6D2E8Menggunakan proses dan teknik yang betul dantepat serta kreatif dalam penghasilan karyabidang mengenal kraf tradisionalB6D2E9Menjadi pembimbing kepada rakan sebayasewaktu menjalankan aktiviti 18
 19. 19. B6D3 B6D3E1(EKSPRESI KREATIF) Menghasilkan karya dengan mengggunakanMengaplikasi pengetahuan dan pelbagai jenis sumber, kajian dan teknologikefahaman bahasa seni visualmenerusi penzahiran idea melaluipelbagai kajian dan teknologi dalampenghasilan karya seniB6D4 B6D4E1(EKSPRESI KREATIF) Menghasilkan karya yang menggunakanMenggunakan Elemen Merentas Elemen Merentas Kurikulum (EMK)Kurikulum (EMK)B6D5 B6D5E1(EKSPRESI KREATIF) Membuat pertimbangan yang sewajarya apabilaMembudayakan nilai baik dalam berhadapan dengan pelbagai situasisetiap aktiviti yang dilakukanB6D6 B6D6E1(APRESIASI SENI) Mempamerkan karya yang dihasilkanMembuat apreasiasi terhadap karyasendiri dan rakan berpandukanbahasa seni visualB6D7 B6D7E1(APRESIASI SENI) Menceritakan karya sendiri dengan yakinMembuat penghayatan dan secara lisanpenghargaan seni warisan sertahubung kait seni visual dengan B6D7E2disiplin ilmu yang lain Menceritakan karya rakan secara lisan B6D7E3 Membuat perbincangan bersama guru dan rakan berdasarkan hasil kerja atau karya pilihan 19
 20. 20. B6D8 B6D8E1(APRESIASI SENI) Menunjukkan rasa kesyukuran terhadap TuhanMensyukuri keindahan alam ciptaanTuhan 20

×