Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Buku panduan kreativiti DSV Tahun 2

3,541 views

Published on

 • Be the first to comment

Buku panduan kreativiti DSV Tahun 2

 1. 1. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Buku PanduanKREATIVITI PEMBANGUNAN DAN AMALAN DALAMPENGAJARAN & PEMBELAJARAN Terbitan Bahagian Pembangunan Kurikulum 2011
 2. 2. Copyright © 2010 Bahagian Pembangunan KurikulumKementerian Pelajaran MalaysiaAras 4-8, Blok E9Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62600 PutrajayaCetakan Kedua 2011Tidak dibenarkan mengeluarkan ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isikandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa cara pun sama ada secaraelektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau lain-lain sebelum mendapat kebenaran bertulisdaripada Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum, Bahagian PembangunanKurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62600 Putrajaya
 3. 3. Muka KANDUNGAN SuratRukun Negara vFalsafah Pendidikan Kebangsaan viKata Aluan Menteri Pelajaran viiKata Aluan KPPM ixKata Penghantar Pengarah BPK xiBAB 1 Mengapa Kreativiti 1BAB 2 Kerangka Pembangunan Domain Kreativiti 13BAB 3 Standard Pembangunan Domain Kreativiti 29BAB 4 Pendekatan dan Strategi 45BAB 5 Pemetaan Kurikulum dan Contoh Amalan Kreativiti 51 Dalam Pengajaran dan PembelajaranSenarai Rujukan 233Panel Penyumbang 235
 4. 4. RUKUNEGARABAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukungcita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dikalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satucara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adilbagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmatibersama secara adil dan saksama; menjamin satu carayang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaan yangkaya dan berbagai-bagai corak; membina satumasyarakat progresif yang akan menggunakan sainsdan teknologi moden;MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akanmenumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untukmencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsipberikut;KEPERCAYAAN KEPADA TUHANKESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARAKELUHURAN PERLEMBAGAANKEDAULATAN UNDANG-UNDANGKESOPANAN DAN KESUSILAAN v
 5. 5. Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapaiKATA PENGANTAR kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.Bagi merealisasikan hasrat Malaysia mencapai status negara maju, berdayasaing dan teguh menjelang 2020, negara memerlukan modal insan yangmampu berfikiran kritis dan kreatif, berkemahiran menyelesaikan masalah,berkeupayaan mencipta peluang baru, mempunyai daya tahan sertakebolehan untuk berhadapan dengan persekitaran global yang seringberubah. Selaras dengan keperluan semasa ini, Bahagian PembangunanKurikulum (BPK) telah membangunkan modul Kreativiti: Pembangunan dan vi
 6. 6. KATA ALU-ALUANAssalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan SalamSejahteraKejayaan sesebuah negara di dunia pada masa kini banyak dijanaoleh lonjakan budaya inovasi dan kreativiti di kalangan penduduknegara berkenaan. Oleh kerana itu, langkah kerajaan melancarkanMalaysia Inovatif 2010 baru-baru ini amat kena pada masanya dalamusaha kita bergerak ke arah menjadi sebuah negara maju menjelang2020. Kerajaan telah dan sedang melakukan pelbagai usaha bagimerangsang masyarakat secara serius agar menjadikan inovasi dankreativiti sebagai satu amalan budaya serta mengupayakan rakyat kearah pembudayaan kreatif dan berinovasi yang membabitkanpenyertaan seluruh lapisan masyarakat dalam segenap bidang. Iniadalah selaras dengan hasrat negara untuk melaksanakan perubahanmelalui inovasi secara menyeluruh dan menjadikannya sebagaiagenda utama ke arah mentransformasikan negara bagi mencapaitaraf sebagai sebuah negara maju.Bagi mencapai hasrat tersebut, sistem pendidikan negara perlubergerak seiring dan bersiap sedia melakukan anjakan bagi membantumelahirkan modal insan yang berilmu, berinovatif, kreatif dan berdayasaing serta mampu memacu pembangunan negara di masa hadapan.Tidak dapat dinafikan bahawa Kementerian Pelajaran memikultanggungjawab yang amat berat dalam memastikan sistem pendidikannegara sentiasa relevan dengan perkembangan pesat dunia.Perubahan orientasi dasar negara dari negara yang berpendapatansederhana kepada yang berpendapatan tinggi untuk menjadi sebuahnegara maju menjadikan bidang pendidikan semakin mencabar. vii
 7. 7. Justeru, inisiatif Bahagian Pembangunan Kurikulum menerbitkanModul Kreativiti: Pembangunan dan Amalan Dalam Pengajaran &Pembelajaran yang memberikan paradigma baru kepada kurikulum iniamat sesuai dan kena dengan perkembangan semasa dunia yangsemakin kompetitif. Saya percaya modul ini menyediakan garispanduan yang jelas dan terperinci kepada guru untuk mendorongpelajar menjadi lebih kreatif dan inovatif secara terancang. Sebagaipelaksana dasar, saya mengharapkan agar guru-guru mempunyaikesungguhan dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan kearah merealisasikan hasrat negara. Syabas dan tahniah diucapkankepada semua pihak yang telah berusaha menghasilkan modul ini.Selamat Maju Jaya.( )Menteri Pelajaran Malaysia viii
 8. 8. KATA ALU- ALUANPengisytiharaan tahun 2010 sebagai tahun inovatif dan kreatifmerupakan salah satu agenda negara menuju ke arah negara majumenjelang 2010. Di bawah Bidang Keberhasilan Utama Nasional(NKRA) menuntut supaya meluaskan kepada pendidikan berkualiti danberkemampuan. Generasi murid di Malaysia perlu berilmu, mestiberfikiran kreatif, inovatif, bercirikan nilai murni serta mampu bersaingdi persada antarabangsa yang penuh cabaran.Selaras dengan itu budaya kreatif dan inovatif perlu dibangunkan diperingkat awal bermula dengan sistem pendidikan dan kekeluargaan.Bagi melahirkan budaya inovatif dan kreatif di peringkat awal lagi,Kementerian Pelajaran Malaysia telah mengambil langkah yangdinamik dengan menerapkan elemen kreativiti dan inovasi dalamkurikulum persekolahan di Malaysia sejak tahun 1980an sehingga kiniiaitu sejak pelaksanaan KBSR dan KBSM.Kreatif dan inovasi bukanlah milik seseorang tapi hak semua danboleh berlaku walaupun tidak dirancang tetapi bagi mencapai hasilinovasi yang boleh mendatangkan manfaat yang tinggi, kita perlumempunyai aspirasi,inspirasi, iltizam dan perancangan yang rapi danterarah.Dalam menerapkan elemen kreativiti dan inovasi, individu harusdiberikan kebebasan untuk berfikir secara kritikal dan disokong olehpersekitaran yang interaktif dan terancang dengan ditunjangi olehetika, komunikasi, persekitaran, budaya, personaliti, motivasi,pengetahuan dan kecerdasan. Kejayaan sesuatu inovasi memerlukan ix
 9. 9. keberanian untuk melakukan perubahan dan sentiasa inginkanperubahan untuk kesejahteraan diri, keluarga, masyarakat dan negara.Akhir kata tahniah dan syabas diucapkan kepada BPK khususnya,semua ahli panel dan orang perseorangan yang terlibat dalampembinaan buku panduan ini sehingga ia menjadi sebuah bahanrujukan untuk semua golongan dan lapisan.(Tan Sri Da Dom)Ketua Pengarah Pelajaran MalaysiaKementerian Pelajaran Malaysia x
 10. 10. KATA PENGANTARBagi merealisasikan hasrat Malaysia mencapai status negara maju,berdaya saing dan teguh menjelang 2020, negara memerlukan modalinsan yang mampu berfikiran kritis dan kreatif, berkemahiranmenyelesaikan masalah, berkeupayaan mencipta peluang baru,mempunyai daya tahan serta kebolehan untuk berhadapan denganpersekitaran global yang sering berubah. Selaras dengan keperluansemasa ini, Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) telahmembangunkan Buku Panduan Kreativiti: Pembangunan dan AmalanDalam Pengajaran & Pembelajaran sebagai rujukan guru memahamikonsep kreativiti serta merancang pembelajaran yang mampumemberi motivasi kepada murid untuk lebih aktif, kreatif dan berfikirankritis.Guru disarankan mengaplikasikan Model Proses Kreatif Terarah dalampengajaran dan pembelajaran bagi membangunkan kreativiti dikalangan murid. Empat fasa atau langkah iaitu fasa persediaan, fasaimaginasi, fasa perkembangan dan fasa tindakan perlu dituruti langkahdemi langkah agar hasrat membangunkan kreativiti tercapai. Setiapfasa mempunyai indikator amalan bagi membantu guru membuatpenilaian terhadap proses dan hasil kerja murid secara berterusan.Setiap guru subjek boleh merujuk kepada jadual pemetaan kurikulummengandungi indikator yang perlu dicapai setiap disiplin ilmu. Bagimendapatkan gambaran dan idea bagaimana proses kreativiti terarahdiaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran guru boleh merujukkepada contoh-contoh aktiviti pengajaran di dalam buku panduan ini. xi
 11. 11. Adalah diharapkan buku panduan ini akan dapat membantu gurumelaksanakan kreativiti dalam pengajaran dan pembelajaran disekolah. Guru digalakkan memberi komen dan cadangan untukmemperbaiki lagi buku panduan ini.Haji Ali bin Ab. Ghani AMNPengarahBahagian Pembangunan Kurikulum xii
 12. 12. Mengapa Kreativiti 1 MENGAPA KREATIVITI MATLAMATA teaching activity thatproduces an enjoyable, or evencreative, outcome does not OBJEKTIFnecessarily enhance creativityunless the students have the APAKAH KREATIVITIopportunity for creativethinking. KEPENTINGAN KREATIVITI 1
 13. 13. Mengapa Kreativiti
 14. 14. Mengapa Kreativiti K REATIVITI, sebagai satu anugerah Tuhan merupakan potensi yang dimiliki oleh semua individu. Namun begitutidak semua orang boleh menjadi individu yang kreatif. Pemikirankreatif dan inovatif perlu dibangunkan dan dikembangkan dalamkalangan murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran.Kurikulum persekolahan perlu memberi peluang kepada murid untukmenjadikan mereka suka menyoal dan mencari jawapan, melihathubung kait, menjangka peristiwa yang akan berlaku, membuatspekulasi tentang kemungkinan, meneroka idea, berfikir secara literal,dan sentiasa membuat refleksi secara kritikal tentang idea, tindakandan hasil. Bagi memastikan kurikulum persekolahan dapatmembangunkan daya kreativiti murid, objektif pembelajaran yangberkaitan kreativiti perlu dikembangkan. Aktiviti yang meningkatkanminat dan kreativiti perlu disediakan dan murid perlu dibekalkandengan pengetahuan, kemahiran dan alat yang membolehkan merekamembangunkan kreativiti dan memupuk sikap dan personaliti individukreatif. Kreativiti dan inovasi adalah dua perkara yang saling berkaitan.Secara umum, kreativiti merujuk kepada tindakan penghasilan idea,pendekatan atau tindakan baru. Inovasi pula ialah proses menjanaidea dan mengaplikasikan idea kreatif dalam konteks tertentu. Dalamkonteks pendidikan, kreativiti dan inovasi saling bergandingan bagimemastikan kedua-dua proses tersebut dilaksanakan dalampengajaran dan pembelajaran bagi pembangunan modal insan yangdihasratkan. 3
 15. 15. Mengapa KreativitiMATLAMATMatlamat pembangunan kreativiti dalam kalangan murid bertujuanuntuk menghasilkan modal insan yang kreatif dan inovatif melaluipelaksanaan kurikulum persekolahan. Daya kreativiti dan inovatifmurid perlu dibangunkan ke tahap optimum supaya mereka berdayacipta dan berkeupayaan menghasilkan idea dan ciptaan yangberkualiti, dan seterusnya menjadi amalan dan budaya dalamkehidupan warganegara Malaysia pada masa hadapan. Individukreatif dan inovatif ini adalah aset negara yang mampu menyumbangke arah pembangunan masyarakat, bangsa, negara dan agama.OBJEKTIFObjektif pembangunan kreativiti dan inovasi dalam kurikulumpersekolahan adalah untuk membolehkan murid:i. Mempunyai keterampilan diri dan personaliti individu kreatif.ii. Menguasai kemahiran dalam proses kreatif.iii. Menghasilkan idea kreatif dan inovatif.iv. Menguasai kemahiran komunikasi.v. Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara kritis dan kreatif.vi. Menyelesaikan masalah, membuat keputusan dan mengurus kehidupan harian secara kreatif dan inovatif. 4
 16. 16. Mengapa KreativitiAPAKAH KREATIVITI?Terdapat banyak definisi kreativiti. Antara definisi tersebut ditunjukkandalam Rajah 1.1. Rajah 1.1 Definisi kreativiti 5
 17. 17. Mengapa KreativitiBerdasarkan kepada definisi-definisi tersebut kita boleh menjelaskankreativiti sebagai:i. Kebolehan atau kemampuan individu untuk menghasilkan atau mencipta sesuatu, menyelesaikan masalah dan mencapai sesuatu objektif.ii. Kebolehan atau kemampuan individu untuk menggunakan daya imaginasi, idea kreatif dan pemikiran kreatif.iii. Kebolehan atau kemampuan individu untuk menghasilkan idea yang tulen, asli atau baru.iv. Hasil kreativiti mempunyai nilai, kegunaan atau memenuhi sesuatu keperluan.KEPENTINGAN KREATIVITIUsaha Kementerian Pelajaran Malaysia membangunkan kreativitidalam kalangan murid bermula dengan pelaksanaan KemahiranBerfikir Kritis Dan Kreatif (KBKK) merentas kurikulum sejak tahun1990-an. Usaha ini diteruskan dengan memperkenalkan matapelajaran Reka Cipta, di samping ia menjadi komponen dalam matapelajaran Kemahiran Hidup di sekolah rendah. Di peringkat sekolahmenengah mata pelajaran teknikal dan vokasional sememangnyamempunyai ciri kreativiti yang dilaksanakan melalui pembelajaranberasaskan projek dan penyelesaian masalah. Namun begitu, pembangunan kreativiti perlu dimantapkan sejajardengan era globalisasi, zaman ledakan maklumat dan dunia tanpasempadan pada masa kini dan akan datang. Justeru, peranan 6
 18. 18. Mengapa Kreativitipendidikan kian mencabar baik kepada warga pendidik mahupunkepada murid.Mengapa Perlu Pembangunan Kreativiti dan Inovasi?a) Pembangunan Pemikiran Dalam tahun 1990an, Lorin Anderson (anak murid kepada Benjamin Bloom) telah mengetuai sekumpulan ahli psikologi kognitif untuk menyemak semula Taksonomi Bloom dan telah meletakkan creating sebagai aras yang paling tinggi dalam taksonomi yang baru seperti yang ditunjukkan Rajah 1.2 di bawah. : : Knowledge Remembering Comprehension Understanding Application Applying Analysis Analysing Synthesis Evaluating Evaluation CreatingRajah 1.2 Diubahsuai daripada l Taxonomy dan Revised Taxanomy Dr. Howard Gardner yang terkenal dengan konsep multiple intelligences, dalam buku terbarunya Five Minds for the Future menjelaskan bahawa pembangunan modal insan pada era globalisasi ini hendaklah menekankan pembangunan lima bentuk pemikiran (Rajah 1.3). 7
 19. 19. Mengapa Kreativiti Rajah 1.3 Lima Bentuk Pemikiran (Gardner)b) Pembangunan Negara : Perspektif WAWASAN 2020 Malaysia Sebagai Negara Perindustrian Masyarakat negara maju adalah masyarakat yang didorong oleh kemahiran dan kepakaran sains dan teknologi yang bukan setakat boleh mencedok atau mengubah suai sahaja, tetapi mestilah boleh mencipta, menambah dan memperbaharui (Tun Mahathir). 8
 20. 20. Mengapa Kreativitic) Kejayaan k-ekonomi Profesor Andy Hargreaves menyenaraikan old basic skills dan new basic skills, serta perkara yang menentukan kejayaan k-ekonomi. Kreativiti adalah merupakan kemahiran asas baru yang menjadi keperluan individu untuk masa kini dan masa depan serta menjamin kejayaan k-ekonomi sesebuah Negara (Rajah 1.4). New Basic Skills Old Basic Skills Multiliteracy Creativity Literacy Communication Numeracy IT Obedience Teamwork Punctuality Lifelong learning Adaptation and change Successful Knowledge Economics Environmental responsibility Characterized by: Creativity Flexibility Problem solving Ingenuity Collective intelligence Professional trust Risk taking Continuous improvement Rajah 1.4 Old Basic Skills, New Basic Skills dan perkara yang menentukan kejayaan k-ekonomi (Hargreaves. A, 2003)Apakah Implikasi Kepada Kurikulum Persekolahan Negara?Pelan Induk Pembangunan Pendidikan Teras Kedua: Membangunkan modal insan Teras ini berhasrat melahirkan murid yang kompeten dalam sains dan teknologi, inovatif dan kreatif serta kebolehpasaran. 9
 21. 21. Mengapa Kreativiti Kelima-lima bentuk pemikiran dalam saranan Gardner memenuhi JERI (Jasmani, Emosi, Rohani dan Intelek), termasuk aspek sosial. Creating mind perlu dibangunkan melalui kurikulum persekolahan bagi menyediakan murid pada masa kini dan masa depan yang lebih mencabar. Kreativiti adalah kemahiran yang perlu ditekankan dalam kurikulum di samping kemahiran lama dan baru yang lain sekiranya kita hendak mencapai taraf negara maju/negara perindustrian dan berjaya dalam k-ekonomi.Mengapa Guru Perlu Kreatif dan Inovatif?Profesor Andy Hargreaves dalam bukunya Teaching in the KnowledgeSociety (2003) ada menyatakan bahawa pendidikan pada masa ini sedangberada dalam the age of insecurity. Dalam keadaan yang serba tidakmenentu ini, guru akan memainkan salah satu daripada peranan berikut: Guru menjadi pemangkin yang mempercepatkan proses globalisasi; Guru menjadi penghalang keburukan-keburukan hasil daripada globalisasi; dan Guru menjadi mangsa globalisasi kerana mereka tidak dapat mengikuti rentak dan perubahan semasa.Guru perlu kreatif dan inovatif untuk menghasilkan pengajaran &pembelajaran yang berkesan dalam memainkan peranan sebagaipemangkin atau pengadang kepada keburukan hasil globalisasi dantidak menjadi mangsa kepada globalisasi. Melalui pengajaran & pembelajaran kreatif dan inovatif guru,murid dapat memperoleh ilmu pengetahuan, menguasai kemahirandan mengamalkan sikap dan nilai serta dapat mengembangkan dayakreativiti dan inovasi mereka. 10
 22. 22. Mengapa KreativitiMengapa Murid Perlu Kreatif dan Inovatif?Kreativiti perlu dibangunkan dalam kalangan murid sejak peringkatawal persekolahan lagi. Ia bertujuan untuk membolehkan mereka tahupotensi dan kecenderungan diri serta mencetuskan potensi yangtersembunyi dalam diri mereka. Antara kepentingan kreativiti kepadamurid adalah untuk: Menggalakkan murid meneroka bidang dan teknologi baru. Membiasakan minda mencari jawapan yang bilazim dan tidak konvensional. Mencerna idea untuk menghasilkan penulisan bagi menyelesaikan tugasan dengan lebih lancar. Menilai kualiti hasil kerja yang dihasilkan dan membuat penambahbaikan. Mengerahkan pemikiran bercapah dan . Mencari penyelesaian berdasarkan penaakulan, imaginasi dan visualisasi. Menyerlahkan personaliti individu yang kreatif. 11
 23. 23. Mengapa Kreativiti
 24. 24. Mengapa Kreativiti 2 KERANGKA PEMBANGUNAN DOMAIN KREATIVITI KONSEP KERANGKA..creativity can be used PEMBANGUNAN DOMAIN KREATIVITI MODEL PROSES KREATIF ALAT BERFIKIR HALANGAN KREATIVITI 13
 25. 25. Mengapa Kreativiti
 26. 26. Mengapa KreativitiKONSEP KERANGKA PEMBANGUNAN DOMAINKREATIVITIKerangka Pembangunan Domain Kreativiti (PDK) merupakanpernyataan prinsip umum bagi membangunkan domain kreativitisecara menyeluruh. Kerangka PDK dibina berdasarkan definisi danfaktor yang mempengaruhi kreativiti. Antara perkara yang menjadiprinsip dalam kerangka PDK ialah etika, budaya, komunikasi,persekitaran, pengetahuan, motivasi, kecerdasan mental danpersonaliti yang saling berkaitan. Empat prinsip yang menjadi asas dan perlu diberi fokus ialahetika, budaya, komunikasi dan persekitaran. Prinsip asas ini perludiwujudkan dahulu dalam usaha membangunkan insan yang kreatif.Empat prinsip lain yang menyokong prinsip asas ialah pengetahuan,motivasi, kecerdasan dan personaliti. Prinsip kerangka PDKdigambarkan dalam bentuk piramidkerana ia dapat menggambarkankekuatan, dinamik, kekukuhan dankemantapan struktur sesuatu binaan.Binaan bentuk piramid yang kukuh danterarah ini selaras dengan FalsafahPendidikan Kebangsaan yangberpaksikan kepada pembinaan insanyang seimbang, menyeluruh danharmonis dari aspek jasmani, emosi,intelek dan rohani. Rajah 2.1menunjukkan Kerangka PDK dalam Rajah 2.1 Kerangka PDKbentuk piramid. 15
 27. 27. Mengapa KreativitiPrinsip Kerangka PDKa) Etika Etika adalah satu panduan tingkah laku yang menjadi pegangan setiap murid. Panduan ini merupakan peraturan yang mampu menjadikan murid memiliki nilai dan integriti sebagai manusia yang kreatif dan inovatif berlandaskan nilai dan akhlak yang mulia. Oleh itu murid perlu menanam sikap positif terhadap pemupukan kreativiti, meningkatkan disiplin diri bagi menghasilkan kerja yang cemerlang dan memberi sumbangan yang positif.b) Budaya Budaya meliputi norma, sikap/ perlakuan, kepercayaan/ ritual/ adat resam, nilai serta sambutan perayaan dan tradisi yang diterima dan dihayati oleh ahli masyarakat sesuatu bangsa. Budaya boleh memberi makna dan menunjukkan apa yang difikirkan dan bagaimana mereka bertindak.c) Komunikasi Komunikasi adalah proses interaksi untuk penyampaian maklumat secara berkesan daripada sumber kepada penerima. Komunikasi dapat membangunkan aspek interpersonal dan intrapersonal individu, di samping menggerakkan individu memahami peranan dan cara mereka berfikir, serta perlakuan yang efektif dalam masyarakat. Kesepaduan semua elemen ini menjana dan membangunkan kreativiti murid. 16
 28. 28. Mengapa Kreativitid) Persekitaran Persekitaran adalah penting kepada hasil kreativiti individu. Tiga komponen dalam konteks persekitaran yang relevan kepada proses kreatif adalah: Menggalakkan idea kreatif- individu kreatif dapat menghasilkan idea kreatif mereka dengan cemerlang dalam persekitaran yang menggalakkan mereka menghasilkan idea baru, mengeksplorasi idea baru, dan mensintesis elemen dalam pelbagai cara. Menggalakkan tindakan susulan idea kreatif individu kreatif memerlukan masa untuk lebih mendalami idea baru mereka. Menilai dan memberi penghargaan idea kreatif - individu kreatif perlu bekerja dalam persekitaran yang menghargai hasil kreatif.e) Kecerdasan Kecerdasan melibatkan keupayaan mental untuk memproses maklumat. Individu kreatif mempunyai kecerdasan untuk: Menggabungkan maklumat sedia ada dalam cara yang baru. Membezakan antara idea baru yang bernilai dan idea baru yang tidak atau kurang bernilai. Menjual idea kepada pihak lain sebagai peruntukan sumber untuk mengembangkan idea mereka. 17
 29. 29. Mengapa Kreativitif) Pengetahuan Pengetahuan dalam disiplin ilmu penting untuk membolehkan seseorang mengenal pasti perkara baru, mengaplikasi kemahiran-kemahiran yang diperlukan untuk berkreatif dalam mereka cipta, mengeksperimen, mencipta produk baru dan lain- lain. Murid mengaplikasi pengetahuan, unsur asas, bahan alat sumber, motif persekitaran dan teknik serta kemahiran untuk menghasilkan pelbagai karya, produk atau ciptaan yang asli, menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.g) Personaliti Individu yang kreatif berani mengambil risiko untuk menentang kewajaran yang konvensional. Individu kreatif biasanya mempunyai personaliti yang berikut: Bertoleransi dengan kesamaran atau ketidaktentuan. Berkesanggupan dan gigih menangani halangan dan cabaran. Berkesanggupan untuk terus mengembangkan idea, menemui idea baru dan meningkatkan mutu hasil kerja. Berkesanggupan mengambil risiko. Percaya dan yakin kepada diri sendiri.h) Motivasi Motivasi ialah penggerak utama dalam memupuk kreativiti. Motivasi boleh dikategorikan kepada dua, iaitu: Motivasi Intrinsik (dalaman) keinginan bertindak yang disebabkan oleh faktor pendorong yang murni berasal dari dalam diri individu. Motivasi Ekstrinsik (luaran) keinginan bertingkah laku sebagai akibat dari adanya rangsangan dari luar atau kerana adanya pengaruh dari luar. 18
 30. 30. Mengapa KreativitiMODEL PROSES KREATIFModel diperlukan untuk memberikan gambaran secara keseluruhantentang proses kreatif. Melalui model, urutan, perkaitan, corak, alirandan organisasi dapat ditunjukkan. Model juga amat penting untukminda berfungsi kerana membenarkan kita untuk menjangkaukeperluan, langkah dan tindakan akan datang. Terdapat banyak modelproses kreatif seperti model penyelesaian masalah kreatif dan modelmembuat keputusan kreatif. PDK melalui kurikulum persekolahanmemerlukan model yang umum dan boleh diaplikasikan oleh semuadisiplin ilmu di samping mengambil kira model pengajaran danpembelajaran yang menekankan kreativiti seperti pembelajaranberteraskan masalah/projek (problem based/project based learning),inkuiri-penemuan dan konstruktivisme.Model Proses Kreatif TerarahModel Proses Kreatif Terarah sesuai dijadikan model umum proseskreatif untuk diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran. ModelProses Kreatif Terarah mempunyai ciri yang berikut: Menggabungkan konsep pelbagai model pemikiran kreatif yang ada sebelum ini, termasuk model penyelesaian masalah kreatif dan model membuat keputusan kreatif. Terdapat keseimbangan antara imaginasi dan analisis. Melibatkan pemikiran kritis dan kreatif. Melibatkan kedua-dua proses mental, iaitu kognisi dan metakognisi. 19
 31. 31. Mengapa Kreativiti Rajah 2.2 menunjukkan Model Proses Kreatif Terarah. ModelProses Kreatif Terarah mempunyai empat fasa yang terdiri daripadaFasa Persediaan, Fasa Imaginasi, Fasa Perkembangan dan FasaTindakan. Fasa Persediaan bermula dengan pemerhatian sehinggaproses analisis secara berfikrah (thoughtful) situasi, objek dan karya,cara sesuatu itu berfungsi atau gagal dan sebagainya. Maklumat yangdiperoleh melalui pemerhatian dan analisis disimpan dan diproses olehminda. Rajah 2.2 Model Proses Kreatif Terarah Diubahsuai daripada Paul E Plsek, 1996 Dalam Fasa Imaginasi, idea dijanakan untuk mencari hubungkait dan gabung jalin dengan menggunakan teknik sepertisumbangsaran. Seterusnya, idea dikutip dan sintesis idea berlakuuntuk memilih atau menghasilkan ciptaan. Seterusnya dalam FasaPerkembangan, penambahbaikan terhadap hasil idea perludijalankan sebelum penilaian terakhir. Suatu ciptaan asli tidak bermakna dan tidak bernilai jika tidakdigunakan atau tidak dilaksanakan. Semua idea baharu yang 20
 32. 32. Mengapa Kreativitidilaksanakan membawa perubahan dalam kehidupan harian danmenggerakkan individu untuk memulakan semula pemerhatian danpenganalisisan. Melalui fasa tindakan ini, kreativiti menjadi amalanberterusan. Kitaran proses pemikiran kreatif dijelaskan lagi dalamRajah 2.3. Rajah 2.3 Kitaran Proses Kreatif Terarah Diubahsuai daripada Paul E Plsek, 1996 21
 33. 33. Mengapa KreativitiModel Proses Kreatif Terarah sangat sesuai dalam kontekspengajaran dan pembelajaran kerana model ini selari dengan modelpengajaran dan pembelajaran sedia ada yang memupuk kreativitidalam kalangan murid.ALAT BERFIKIRAlat Berfikir yang digunakan semasa proses kreatif bolehdiorganisasikan berdasarkan empat fasa dalam model Proses KreatifTerarah. Dalam pelaksanaan PDK, guru diberi keluwesan untukmemilih alat berfikir yang sesuai dengan aktiviti pengajaran danpembelajaran. Secara umumnya, alat berfikir boleh dikategorikankepada aktiviti mental, penyusun grafik, analogi dan metafora(Rajah 2.4). Memberi Tumpuan dan Menyimpan Penjelajahan Minda Perhatian Maklumat, Mengekstrak Maklumat Membuat Pilihan Bergerak Secara Luwes Menghindari Menjawab Soalan Aktiviti Mental Pemikiran Sedia Ada Pelbagai Aras dan dan Pernilaian Bentuk (Soalan Pramatang Tertutup dan Terbuka) Membuat Perkaitan Rantai Alat Berfikir Urutan Analogi dan Carta Metafora Maklumat, Carta-T, Penyusun Carta Selari Grafik Grid Pemboleh Masa, Carta Ubah Tulang Ikan, Rajah Carta Pancaran, Edaran, Rajah Venn Carta Alir Rajah 2.4 Alat Berfikir (Diubahsuai daripada Paul E Plsek, 1996) 22
 34. 34. Mengapa KreativitiAktiviti MentalMelibatkan aktiviti seperti memberi tumpuan dan perhatian,menyimpan maklumat, mengekstrak maklumat, menghindari pemikiransedia ada, menghindari penilaian pra matang, bergerak secara luwes,penjelajahan minda, membuat perkaitan, membuat pilihan, menjawabsoalan pelbagai aras dan bentuk soalan (soalan tertutup dan terbuka)dan sebagainya.Penyusun Grafik (PG)Penyusun grafik merupakan suatu bentuk ilustrasi yang dibina untukmembantu guru membuat analisis, menjana idea, membanding beza,menilai, membuat hipotesis, visualisasi, menghubungkan idea dankonsep serta membuat urutan. Antara PG yang biasa digunakan ialahcarta maklumat, carta-T, carta selari masa, carta tulang ikan, cartaedaran, carta alir, rantai urutan, rajah pancaran, rajah Venn, tanggahierarki, grid pembolehubah dan sebagainya.Analogi dan MetaforaAnalogi merujuk persamaan antara dua perkara atau dua benda.Contohnya analogi antara jantung dengan pam. Metafora merupakanperkataan atau frasa yang biasanya merujuk satu perkara tetapidigunakan kepada perkara lain dan menjadi satu perbandingan.Alat Berfikir Bagi Setiap Fasa Dalam Model Kreatif Terarah Rajah 2.5, 2.6 dan 2.7 menunjukkan secara ringkas alat berfikiryang boleh diaplikasikan oleh guru dalam setiap fasa dalam modelProses Kreatif Terarah. 23
 35. 35. Mengapa Kreativiti Prinsip: Beri Perhatian BERHENTI SEJENAK DAN Melihat dan Fokus AMBIL PERHATIAN Pandangan Lain Aktiviti Mental: Tumpukan Perhatian Bacaan Berhenti Sejenak Secara Ambil Perhatian Secara Sengaja Ekstrak Maksud Kebetulan Menyimpan Maklumat Main Peranan Perbincangan/ Perbualan Senario Idea Main Perkataan Alat Berfikir Mereka/Bina Fokus Semula Dunia/Situasi Fasa Topik Persediaan Senario Persekitaran Hierarki Menjawab Soalan Pemahaman (4W & 1H) Secara Umum Berfikir Secara Multimod Analogi Terus Melihat Yang Telah Jelas Mencari Pola Mencari Analogi Melihat Lebih Dekat Rajah 2.5 Alat Berfikir Fasa Persediaan (Paul E.Plsek, 1996) 24
 36. 36. Mengapa KreativitiPrinsip Utama: PERCAMBAHAN Hindar dan Anjakan FIKIRAN Minda. MENGGUNAAktiviti Mental: ANALOGI Menghindari Klasikal Pemikiran Sedia Variasi Ada. Berstruktur Analogi Menghindari Langsung Penilaian Pramatang. Bergerak Secara Menjadi Luwes. Orang Lain Penjelajahan Minda. Variasi Penerokaan Membuat Perkaitan. Tidak Berstruktur Visualisasi/ Lukis/Senarai / Lakar Mengkategori Alat Berfikir PROVOKASISINTESIS Fasa IMAGINASI SECARA TERUS Imaginasi Alternatif Kriteria Cabaran Langgar Peraturan Buku Nota Peta Pernyataan Minda Tidak Logik Kaedah Slip LONJAKAN MINDA Gabung Ciri/Logik PENGELOLAAN DAN Gabung Idea MEMPAMERKAN IDEA GABUNG JALIN KONSEP Rajah 2.6 Alat Berfikir Fasa Imaginasi (Paul E.Plsek, 1996) 25
 37. 37. Mengapa Kreativiti PEMILIHAN IDEA TERAKHIR Kesesuaian Menarik Prinsip: Fokus dan Anjakan Minda Potensi Kesilapan/ Menghalusi Kecacatan Aktiviti Mental: Pemilihan Idea Akhir Penambahbaikan Penyesuaian Peningkatan Menarik Alat Berfikir Perkembangan SENARAI SEMAK Penilaian PENAMBAHBAIKAN dan Tindakan Kesesuaian Pra-penilaian Pengukuhan Urutan Kesan/Akibat Dokumentasi idea Uji Cuba/ Membina Prototaip Rajah 2.7 Alat Berfikir Perkembangan dan Tindakan (Paul E.Plsek, 1996) 26
 38. 38. Mengapa KreativitiHALANGAN KREATIVITIDalam membangunkan kreativiti murid, guru perlu peka dan memberiperhatian kepada faktor yang menghalang iaitu: Halangan persekitaran kepada kreativiti, termasuklah peraturan, desakan, budaya, kepercayaan, arahan dan larangan tanpa penjelasan. Halangan-halangan sosio ekonomi terdiri daripada tanggapan- tanggapan yang salah, pengambilan risiko dan kecerdasan manusia. Halangan psikologikal pula merangkumi kurangnya desakan dalaman, perasaan rendah diri dan tanggapan yang salah tentang bakat yang dikaitkan dengan kreativiti. Halangan perwatakan berfokus kepada kurangnya disiplin kendiri, pertautan dan ketiadaan komitmen. 27
 39. 39. Mengapa Kreativiti
 40. 40. Mengapa Kreativiti 3 STANDARD PEMBANGUNAN DOMAIN KREATIVITITeaching for creativity entails creating a STANDARDcommunity of inquiry in the PENGAJARAN PDK AMALAN KREATIVITIBuilding this climate includes: organizing curriculum around DALAM P&P the processes of creativity, providing students with INDIKATOR content and processes that PENTAKSIRAN allow them to investigate and communicate within KREATIVITI disciplines, teaching general techniques that facilitate creative thinking across disciplines and providing a classroom atmosphere that support creativity 29
 41. 41. Mengapa Kreativiti
 42. 42. Mengapa KreativitiSTANDARD PENGAJARAN PEMBANGUNANDOMAIN KREATIVITIStandard Pengajaran Pembangunan Domain Kreativiti menjelaskankriteria yang perlu guru faham dan perlu dilaksanakan dalam prosespengajaran dan pembelajaran bagi mencapai matlamat. Standardpengajaran ini digubal berdasarkan tanggapan yang berikut: Matlamat yang dinyatakan memerlukan perubahan secara sistemik. Perkara yang murid peroleh dan kuasai dipengaruhi cara mereka diajar. Kreativiti boleh diajar dan dibangunkan. Pemahaman murid dibangunkan dengan aktif secara individu dan melalui proses sosial.Lima Standard Pengajaran yang digubal terdiri daripada:i. Merancang Pengajaran dan Pembelajaran Guru merancang pengajaran dan pembelajaran berasaskan kepada proses kreativiti.ii. Membimbing dan Menjadi Fasilitator Guru membimbing dan menjadi fasilitator dalam pembelajaran murid.iii. Menaksir Berterusan Guru menjalankan pentaksiran secara berterusan tentang pengajarannya dan tentang pembelajaran murid.iv. Mengurus Persekitaran Pembelajaran Guru merangka dan mengurus persekitaran pembelajaran supaya dapat menimbulkan motivasi intrinsik murid. 31
 43. 43. Mengapa Kreativitiv. Membangunkan Komuniti Guru membangunkan komuniti murid yang kreatif yang menunjukkan sikap positif terhadap idea baru dan sentiasa mempunyai keinginan untuk berkreatif.Merancang Pengajaran dan PembelajaranGuru merancang pengajaran dan pembelajaran berasaskan kepadaproses kreatif dengan: Membina kerangka untuk objektif jangka panjang dan jangka pendek dengan membuat pengadaptasian atau pengubahsuaian. Memilih kandungan yang sesuai dengan minat, pengetahuan, kefahaman, kebolehan dan pengalaman murid. Memilih strategi pengajaran dan pentaksiran yang dapat menyokong perkembangan kreativiti murid dan membentuk personaliti individu kreatif. Bekerjasama dengan rakan guru merentas disiplin ilmu dan gred yang sama dan berlainan.Membimbing dan Menjadi FasilitatorGuru membimbing dan menjadi fasilitator dalam pembelajaran muriddengan: Memberi fokus dan menyokong proses kreatif murid apabila berinteraksi dengan murid. Mengenal pasti dan memberi respons kepada kepelbagaian murid dan galakkan semua murid berkreatif. Menggalak dan memodelkan proses kreatif, menunjukkan sikap dan personaliti individu kreatif. 32
 44. 44. Mengapa KreativitiMenaksir BerterusanGuru menjalankan pentaksiran secara berterusan tentang pengajarannya dan pembelajaran murid dengan: Menggunakan pelbagai kaedah dan mengumpul data kebolehan murid secara sistematik. Membuat analisis data pentaksiran untuk membantu pengajaran. Membantu murid membuat pentaksiran kendiri. Menggunakan data murid, pemerhatian pengajaran, berinteraksi dengan rakan guru dan membuat refleksi untuk meningkatkan pengajaran.Mengurus Persekitaran PembelajaranGuru merangka dan mengurus persekitaran pembelajaran supayadapat menimbulkan motivasi intrinsik murid dengan mengaplikasikanstrategi yang tertentu di samping motivasi ekstrinsik dengan: Memberi cabaran/tugasan yang menggalakkan murid berkreatif Memberi kebebasan kepada murid berkreatif dengan berlandaskan etika, budaya dan agama. Menyedia dan mengeksploitasi pelbagai sumber bagi menyokong kreativiti (TMK/bahan cetak/alam sekeliling) Menggalakkan kerja kumpulan bagi penjanaan dan perkongsian idea. Mengalakkan murid untuk menghasilkan idea kreatif. Memberi sokongan berterusan kepada idea kreatif. 33
 45. 45. Mengapa KreativitiMembangunkan KomunitiGuru membangunkan komuniti murid yang kreatif yang menunjukkansikap positif terhadap idea baru dan sentiasa mempunyai keinginanuntuk berkreatif melalui: Menghargai dan mengalu-alukan kepelbagaian idea, kemahiran, dan pengalaman daripada semua murid. Memberi peluang kepada murid untuk terlibat dalam membuat keputusan secara signifikan berkaitan dengan kandungan dan konteks dan memberi tanggungjawab kepada murid terhadap proses pembelajaran komuniti mereka.AMALAN KREATIVITI DALAM PENGAJARANDAN PEMBELAJARANIndikator Amalan Kreativiti bagi Proses Kreatif TerarahSetiap fasa dalam model Proses Kreatif Terarah melibatkan kemahiranutama sebagai asas bagi fasa tersebut. Kemahiran utama itu puladiperincikan melalui indikator amalan kreativiti seperti yangdiperlihatkan dalam Jadual 3.1. Indikator dalam amalan kreativititersebut dapat dijadikan rujukan dan diaplikasikan oleh guru dalampelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Jadual 3.1 Indikator Amalan Kreativiti bagi Setiap Fasa Kemahiran Utama Indikator Amalan 1.0 Fasa Persediaan 1.1 Pemerhatian 1.1.1 Menggunakan deria penglihatan, Membuat pemerhatian pendengaran, sentuhan, rasa atau bau. aktif untuk 1.1.2 Menumpukan pemerhatian kepada objek, 34
 46. 46. Mengapa KreativitiKemahiran Utama Indikator Amalan mengumpul perkataan, ayat atau teks secara menyeluruh. maklumat. 1.1.3 Menggunakan alat, radas, bahan, instrumen atau spesimen yang sesuai. 1.1.4 Mengendalikan alat, radas, bahan, instrumen atau spesimen dengan betul. 1.1.5 Menggunakan pelbagai kaedah atau prosedur yang sesuai. 1.1.6 Mengenal pasti ciri objek, situasi atau fenomena dengan tepat. 1.1.7 Mendapatkan makna dengan betul. 1.1.8 Mengenal pasti objek, situasi atau fenomena sekeliling yang berkaitan. 1.2 Analisis 1.2.1 Mengenal pasti persamaan dan perbezaan Menganalisis dengan betul. maklumat dengan 1.2.2 Mengasingkan maklumat berdasarkan kriteria menghuraikan tertentu. bahagian kepada 1.2.3 Mengumpulkan maklumat berdasarkanyang lebih kecil bagi kriteria tertentu.memahami sesuatu. 1.2.4 Menyusun maklumat mengikut kriteria tertentu. 1.2.5 Mengesan sebab berdasarkan maklumat berwibawa. 1.2.6 Mengkaji kesan baik dan kesan buruk 1.2.7 Mengimbas kembali idea. 1.2.8 Mencari banyak bukti yang diterima dan disokong berdasarkan fakta dan maklumat. 35
 47. 47. Mengapa Kreativiti Kemahiran Utama Indikator Amalan 2.0 Fasa Imaginasi 2.1 Penjanaan idea 2.1.1. Menghasilkan idea-idea baharu yang banyak Menghasilkan idea- (yang mungkin benar atau tidak pasti tetapi idea yang berkaitan logik). dengan sesuatu 2.1.2. Menghasilkan idea secara berterusan. perkara. 2.1.3. Menghasilkan idea yang bermakna. 2.1.4. Mencari hubung kait, gabung jalin atau corak berdasarkan maklumat yang ada. 2.2 Sintesis idea 2.2.1 Membuat kesimpulan, membuat pengitlakan Menggabungkan dan membina tajuk. maklumat yang 2.2.2 Menghasilkan bentuk komunikasi yang unik berasingan untuk lukisan, kraf, binaan, peta, rajah, puisi, muzik, menghasilkan dan lagu, karangan, laporan dan lakaran. memilih sesuatu. 2.2.3 Menentukan maklumat diperoleh mencukupi dan memastikan sama ada maklumat tambahan diperlukan. 2.2.4 Membuat keputusan tentang sintesis akhir. 2.2.5 Membincang kebaikan atau kelebihan dan keburukan atau kekurangan yang menjurus kepada keputusan akhir. 2.2.6 Mencabar dan menilai maklumat baharu yang diperoleh sama ada memerlukan tindakan susulan atau diketepikan. 2.2.7 Membuat refleksi yang berterusan. 36
 48. 48. Mengapa Kreativiti Kemahiran Utama Indikator Amalan3.0 Fasa Perkembangan 3.1 Penambah 3.1.1. Menokok tambah idea. baikan 3.1.2. Mengubah suai idea. Membuat 3.1.3. Memberi pelbagai penerangan rasional penambahbaikan tentang idea. untuk 3.1.4. Memberi pelbagai contoh berkaitan dengan mengembangkan tugasan. atau 3.1.5. Memberi pelbagai kategori atau aspek. mempelbagaikan sesuatu idea untuk meningkatkan mutu atau keindahan hasil karya atau ciptaan 3.2 Menilai 3.2.1 Memberi alasan yang tepat untuk menerima Membuat atau menolak idea.pertimbangan tentang 3.2.2 Menyatakan kekuatan dan kelemahan, sesuatu perkara kebaikan dan keburukan, kelebihan dan kekurangan berdasarkan bukti atau alasan tertentu. 3.2.3 Membuat wajaran dengan betul. 3.2.4 Membuat pilihan berdasarkan kenyataan atau fakta sebenar dan tidak dipengaruhi oleh perasaan atau prasangka. 37
 49. 49. Mengapa Kreativiti Kemahiran Utama Indikator Amalan 4.0 Fasa Tindakan 4.1 Pelaksanaan 4.1.1 Menghuraikan idea kepada butiran atau Menyampaikan dan bahagian yang lebih kecil dan khusus. mempersembahkan 4.1.2 Menyusun idea secara tersusun dan mudah idea atau difahami. menghasilkan 4.1.3 Menghasilkan idea tidak sama dengan orang prototaip lain, idea tidak seperti yang biasa dan idea yang belum ada atau frekuensi ideanya kecil. 4.2 Amalan 4.2.1 Peka kepada perkara di sekeliling. berterusan 4.2.2 Membuat pemerhatian untuk mengenal pasti Peka kepada perkara masalah, kesilapan dan kelemahan. di sekeliling dan 4.2.3 Mempraktikkan proses kreatif untuk menjana idea untuk menghasilkan idea baharu secara berterusan. berkreatif.Indikator Amalan Operasi MetakognisiMetakognisi merupakan operasi mental berfikir tentang prosesberfikir. Individu sedar tentang cara mereka berfikir, menerokapelbagai kaedah penyelesaian masalah dan melibatkan diridalam pengalaman pembelajaran secara intelektual. Kesemuaaktiviti mental tersebut didorong oleh motivasi kendiri, semangatingin tahu serta terus mencuba yang dipandu oleh perasaan,naluri, akal, rohani dan sahsiah. 38
 50. 50. Mengapa Kreativiti Metakognisi melibatkan tiga operasi iaitu merancang,memantau dan menilai yang berlaku secaraberterusan dan berulang mengikut urutanseperti ditunjukkan dalam Rajah 3.1. Operasi merancang, memantau danmenilai dalam metakognisi diperincikanmelalui indikator khusus. (Jadual 3.2) Indikator khusus yang sepadandengan operasi metakognisi tersebutmembantu guru membina soalan bagimengembang dan mengesan prosesmetakognitif murid. Rajah 3.1 Operasi Metakognisi Jadual 3.2 Indikator Operasi Metakognisi 5.0 Operasi Metakognisi Indikator 5.1 Merancang 5.1.1 Mengenal pasti proses berfikir. Mengenal pasti proses 5.1.2 Mengenal pasti bagaimana proses berfikir sehingga dapat pemikiran kreatif dapat dilaksanakan dilaksanakan dengan dengan berkesan bagi mencapai berkesan bagi mencapai matlamat. matlamat yang ditetapkan. 5.1.3 Murid menentukan matlamat. 5.1.4 Mengenal pasti halangan dan cara mengatasi. 5.1.5 Meramal keputusan / memberi alasan. 39
 51. 51. Mengapa Kreativiti 5.0 Operasi Metakognisi Indikator 5.1.6 Mengenal pasti konteks, membuat hubung kait dan membuat analogi. 5.2 Memantau 5.2.1 Mengesan matlamat yang ingin dicapai. Mengesan kemajuan 5.2.2 Mengesan objektif setiap langkah perancangan dan dicapai. pelaksanaan proses berfikir 5.2.3 Menentukan sama ada mereka telah serta membuat mendapat jawapan kepada persoalan. pengubahsuaian secara 5.2.4 Mengesan kesilapan dan halangan. sedar. 5.2.5 Tahu perkara yang masih belum diketahui. 5.2.6 Mengenal pasti keperluan untuk tindakan susulan. 5.2.7 Mereka bentuk struktur, kaedah dan pendekatan yang sesuai. 5.2.8 Mengesan kaedah dan strategi betul. 5.2.9 Membuat keputusan untuk meneruskan atau mengubah suai strategi dan kaedah. 5.3 Menilai 5.3.1 Menentukan kualiti pencapaian Mengimbas kembali untuk matlamat. menentukan kualiti produk 5.3.2 Menilai ketepatan atau kesilapandan proses berfikir yang telah keputusan. dilalui. 5.3.3 Mengenal pasti keperluan untuk tindakan lanjutan. 5.3.4 Menentukan keberkesanan proses berfikir. 40
 52. 52. Mengapa Kreativiti 5.0 Operasi Metakognisi Indikator 5.3.5 Mempertimbangkan untuk menggunakan proses berfikir dalam situasi lain.INDIKATOR PENTAKSIRAN KREATIVITIIndikator pentaksiran kreativiti menjelaskan kriteria dan indikatoryang boleh digunakan oleh guru semasa membuat pentaksiranterhadap proses dan juga hasil kerja murid. Pentaksiran dilakukansecara berterusan semasa proses pengajaran dan pembelajaran.Indikator pentaksiran kreativiti bagi pembangunan domainkreativiti merangkumi indikator pemikiran kritis dan indikatorpemikiran kreatif.Indikator Pemikiran KritisIndikator Pemikiran Kritis meliputi tiga kriteria pemikiran kritisyang terdiri daripada keobjektifan, kejituan dan kegigihan. Jadual3c menunjukkan indikator bagi pemikiran kritis. 41
 53. 53. Mengapa Kreativiti Jadual 3.3 Indikator Pemikiran Kritis 6.0 Kriteria Indikator 6.1 Keobjektifan 6.1.1. Kaedah dan prosedur yang dipilih sesuai Kebolehan membuat dengan tugasan. penilaian berasaskan 6.1.2. Kemahiran berfikir yang dipilih sesuai fakta sebenar yang dengan tugasan. dipengaruhi atau tidak 6.1.3. Hujah, alasan dan bukti berdasarkan data dipengaruhi oleh dan maklumat.perasaan atau prasangka 6.1.4. Alat berfikir yang dipilih betul dan sesuai. sendiri 6.1.5. Radas, bahan, instrumen dan spesimen yang dipilih betul dan sesuai. 6.0 Kriteria Indikator 6.2 Kejituan 6.2.1. Langkah kemahiran berfikir diikuti dengan Kebolehan membuat betul. penilaian secara sesuai 6.2.2. Kaedah dan prosedur dijalankan dengan dan tepat betul. 6.2.3. Hujah dan alasan berdasarkan data dan maklumat yang disokong dengan fakta yang tepat. 6.2.4. Sumber maklumat dan data berwibawa. 6.2.5. Alat, radas, bahan, instrumen dan spesimen digunakan dan dikendalikan dengan betul. 42
 54. 54. Mengapa Kreativiti 6.3 Kegigihan 6.3.1. Mempelbagaikan kaedah. Kebolehan 6.3.2. Mengulangi kaedah yang digunakan. mempertahankan 6.3.3. Mengemukakan banyak bukti yang boleh pendirian atau pendapat diterima. sendiri dan 6.3.4. Mempunyai alasan terperinci. mempertimbangkan pendapat orang lain setelah memastikan ketepatan dan kesahan.Indikator Pemikiran KreatifIndikator Pemikiran Kreatif dibangunkan berdasarkan aspek pentingdalam kreativiti seperti yang dijelaskan oleh Torrance (1979), iaitukelancaran (fluency), keluwesan (flexibility), kejelasan (elaboration)dan keaslian (originality).Kelancaran merujuk kepada penghasilan idea yang banyak ataualternatif penyelesaian. Kelancaran juga menunjukkan pemahamantentang maklumat yang dipelajari. Keluwesan merujuk penghasilanidea yang pelbagai keluwesan yang melibatkan kebolehan melihatsuatu perkara daripada pelbagai sudut menggunakan pelbagaipendekatan dan strategi. Kejelasan adalah proses memantapkan ideadengan memberi butiran perincian. Tambahan butiran perincianmeningkatkan minat dan pemahaman tentang suatu topik. Keaslianmerujuk penghasilan idea yang luar biasa atau unik dengan bilanganyang kecil. Jadual 3d menunjukkan indikator pemikiran kreatif. 43
 55. 55. Mengapa Kreativiti Jadual 3.4 Indikator Pemikiran Kreatif. 7.0 Kriteria Indikator 7.1 Kelancaran 7.1.1 Idea yang banyak berkaitan dengan tugasan Kebolehan yang mungkin benar atau tidak benar tetapi menghasilkan banyak logik. idea 7.1.2 Idea berterusan. 7.1.3 Idea yang bermakna. 7.2 Keluwesan 7.2.1 Idea boleh ditokok tambah. Kebolehan 7.2.2 Idea boleh diubah suai. mengembangkan atau 7.2.3 Pelbagai penerangan rasional tentang idea. mempelbagaikan 7.2.4 Pelbagai contoh berkaitan tugasan. sesuatu idea 7.2.5 Pelbagai kategori atau aspek. 7.3 Kejelasan 7.3.1 Idea dihuraikan kepada butiran atau Kebolehan bahagian yang lebih kecil dan khusus. menghuraikan idea 7.3.2 Idea tersusun dan mudah difahami. dengan terperinci secara sistematik 7.4 Keaslian 7.4.1 Idea tidak sama dengan orang lain. Kebolehan 7.4.2 Idea tidak seperti yang biasa. menghasilkan idea 7.4.3 Idea belum ada sebelumnya. baharu, luar biasa dan 7.4.4 Frekuensi idea kecil.hanya sebilangan kecil individu yang mengemukakannya. 44
 56. 56. Mengapa Kreativiti 4 PENDEKATAN DAN STRATEGI MODEL PENGAJARAN DANEducators should consider: PEMBELAJARAN KREATIF Giving students opportunities for FOKUS GURU DAN MURID creative thought. BAGI PROSES KREATIF Encouragement for TERARAH creative thought. Modeling of creative behavior.(Mark A. Runco, 2007; Creativity: Theories and Themes; Research, Development, and Practice) 45
 57. 57. Mengapa Kreativiti
 58. 58. Mengapa KreativitiMODEL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANKREATIFDalam membangunkan domain kreativiti, terdapat beberapa strategipengajaran dan pembelajaran yang sesuai diaplikasikan oleh guru.Antara strategi pengajaran dan pembelajaran yang bermakna dalampelaksanaan dan pembangunan kreativiti ialah: Konstruktivisme Inkuiri penemuan Pembelajaran berasaskan masalah Membuat keputusan Pembelajaran berasaskan projekPerkaitan Proses Kreatif Terarah dengan Model Pengajaran danPembelajaranPendekatan pengajaran dan pembelajaran sedia ada mempunyaikeserasian dengan Proses Kreatif Terarah kerana ia dapatdiaplikasikan dengan semua disiplin ilmu. Rajah 4a hingga 4emenunjukkan implementasi dan perkaitan model proses kreatif denganpendekatan pembelajaran yang berkaitan. 47
 59. 59. Mengapa Kreativiti Rajah 4.1 Perkaitan Proses Kreatif Terarah dengan Konstruktivisme (Paul E.Plsek, 1997) 48
 60. 60. Mengapa Kreativiti Rajah 4.2 Perkaitan Proses Kreatif Terarah dengan Inkuiri Penemuan (Paul E.Plsek, 1997)Rajah 4.3 Perkaitan Proses Kreatif Terarah dengan Penyelesaian Masalah (Paul E.Plsek, 1997) 49
 61. 61. Mengapa Kreativiti Rajah 4.4 Perkaitan Proses Kreatif Terarah dengan Membuat Keputusan (Paul E.Plsek, 1997) Rajah 4.5 Perkaitan Proses Kreatif Terarah dengan Pembelajaran Berasaskan Projek (Paul E.Plsek, 1997)Secara ringkas, perkaitan antara Proses Kreatif Terarah dengan modelpengajaran dan pembelajaran tersebut dapat juga diperlihatkanmelalui Jadual 4.6. 50
 62. 62. Mengapa Kreativiti Jadual 4.6 Perkaitan Proses Kreatif Terarah dengan Model Pengajaran dan Pembelajaran Proses Kreatif TerarahModel Persediaan Imaginasi Perkembangan TindakanP&PKonstruktivisme Orientasi idea Penstrukturan Penjelasan Penilaian berasaskan idea lanjut Kaji semua pengetahuan Meneroka Aplikasi idea perubahan sedia ada Menjelas idea Konstruk idea Penyiasatan baru lanjutanInkuiri Memerhati Meneroka Menguji MembuatPenemuan Menciri Merancang hipotesis kesimpulan Mengelas Meramal Melapor Menyoal Membuat Dokumentasi hipotesis MentaksirPembelajaran Mengenal Mencari Melakukan MembuatBerasaskan pasti masalah alternatif operasi refleksiMasalah Menjelaskan penyelesaian Menilai penyelesaian masalah Mencari penyelesaian yang dibuat penyelesaian masalahMembuat Mengumpul Meramal Menilai MembuatKeputusan maklumat Menyusun alternatif yang keputusan Mengenal alternatif dipilih Membuat pasti Pemilihan rumusan matlamat alternatif Mengenal pasti alternatif Menganalisis alternatifPembelajaran Tinjauan Meneroka Meneroka MenganalisisBerasaskan berfokus/ber Merancang Mencari maklumatProjek struktur Meramal maklumat Merumus Penyoalan Membuat Mentaksir prototaip Melapur Dokumentasi Menguji prototaip 51
 63. 63. Mengapa KreativitiFOKUS GURU DAN MURID BAGI PROSESKREATIF TERARAHProses Kreatif Terarah dalam pengajaran dan pembelajaran, perludiikuti langkah demi langkah bermula daripada fasa persediaan,imaginasi, perkembangan dan tindakan. Jadual 4.7 memperlihatkansetiap fasa Proses Kreatif Terarah tersebut dengan merujuk kepadafokus guru, fokus murid dan soalan-soalan contoh atau rangsangan.Sampel soalan itu boleh merupakan soalan yang dikemukakan olehguru kepada murid atau soalan oleh murid sendiri bagi menggerakkanpemikiran kreatif mereka. Jadual 4.7 Fokus Guru dan MuridFasa Fokus Guru Fokus Murid Soalan Contoh/Terarah Rangsangan Mewujudkan Membuat pemerhatian Apa yang dimaksudkan Persediaan kesedaran, minat secara aktif. dan perasaan ingin tahu murid. Menyampaikan idea Beritahu secara lanjut individu. tentang..? Menyediakan situasi/konteks Menghubung kait Apa yang buat anda pembelajaran yang pengalaman sedia ada berfikir sedemikian..? bermakna. dengan pengalaman baru. Bagaimana anda Mengemukakan pasti? soalan/masalah Menyediakan minda untuk mencetus dan murid untuk aktiviti dan Bagaimana anda menjana idea murid. tugasan akan datang. mendapat idea sedemikian? Mencungkil idea Orientasi idea, murid dan pengetahuan dan membanding beza pengalaman. idea mereka. 52
 64. 64. Mengapa KreativitiFasa Fokus Guru Fokus Murid Soalan Contoh/Terarah Rangsangan Menyediakan situasi Melibatkan secara Bagaimana anda Imaginasi yang lebih berfokus langsung dengan akan..? supaya murid dapat fenomena/bahan/ menjana idea. konsep/alat. Bagaimana anda boleh..? Menyediakan Membangunkan asas pengalaman untuk pengalaman bagi Apa anda akan buat sesuatu konsep atau sesuatu konsep/ jika..? pemahaman. fenomena. Bagaimana anda tahu Meneroka dan Membina idea baru. jika..? menyiasat soalan murid. Membina asas kepada Apa yang diperlukan pengalaman yang selari untuk tahu lebih lanjut Menguji dan untuk membantu tentang...? membahaskan idea mereka dalam proses murid. perkongsian dan Mengapa anda berkomunikasi. menggunakan kaedah/ Mengenal pasti cara/teknik tersebut? tahap kefahaman Mentafsir maklumat/ murid. bukti dan menjelaskan Bagaimana anda dapat konsep/ fenomena/idea. idea tersebut? Mengesan miskonsepsi/salah tanggap yang wujud. Memperkenalkan alat berfikir yang sesuai. Membina pelbagai bentuk penjelasan berdasarkan bukti yang dikumpul. Membandingkan penjelasan murid/kumpulan. 53
 65. 65. Mengapa KreativitiFasa Fokus Guru Fokus Murid Soalan Contoh/Terarah Rangsangan Mewujudkan Membina semula dan Bagaimana anda Perkembangan situasi/konteks baru memberi penjelasan mengesahkan/ untuk menguji lanjut /kefahaman kefahaman dalam pelbagai mod (bertulis, grafik, peta Apa akan berlaku minda dll). Membuat hubung kait Apa lagi yang perlu pelbagai konsep yang diketahui..? berkaitan. Apa lagi yang mungkin Aplikasikan perlu dilakukan untuk pemahaman dengan aktiviti harian. Menggunakan Menyelesaikan tugasan. Apakah cara lain untuk Tindakan pelbagai bentuk mempersembahkan pentaksiran Mempersembahkan hasil tugasan anda/ terhadap perubahan hasil akhir tugasan saya? kefahaman, dalam pelbagai bentuk. kemahiran dan Adakah anda/saya sikap... Membuat penilaian dan berpuas hati dengan refleksi tentang hasil kerja anda/saya? pembelajaran dan kefahaman serta Apakah kemahiran/ kemahiran baru. pengetahuan baru yang anda/saya peroleh? Adakah cara lain untuk menyelesaikan masalah/tugasan anda/ saya? 54
 66. 66. Mengapa Kreativiti 5 PEMETAAN KURIKULUM DAN CONTOH AMALAN PEMBANGUNAN DOMAIN KREATIVITI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PEMETAAN KURIKULUMdevelopment in civilization PEMBANGUNAN DOMAINhave come through the KREATIVITIcreative process, butironically, most people APLIKASI PROSES KREATIFhave not been taught to be TERARAH DALAM PENGAJARAN DAN Robert Fritz (The part of Least PEMBELAJARAN Resistance) 55
 67. 67. Mengapa Kreativiti
 68. 68. Mengapa KreativitiPEMETAAN KURIKULUM PEMBANGUNANDOMAIN KREATIVITIPemetaan kurikulum memberikan indikator kreativiti dalam matapelajaran yang perlu dicapai bagi setiap disiplin ilmu. Ia merujukkepada aplikasi kemahiran utama yang diikuti oleh kemahiransampingan/sub kemahiran bagi memberi petunjuk kepada guru untukmerancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yangmengaplikasikan proses kreatif. Jadual 5.1 menunjukkan indikatorkreativiti bagi kurikulum tertentu. Jadual 5.1 Pemetaan Kurikulum Bagi PDKKurikulum Indikator KreativitiBahasa Melalui kemahiran bahasa (mendengar dan bertutur, membaca dan menulis), murid: Murid mengaplikasi pengalaman bahasa dan sastera untuk membuat perkaitan yang baharu antara idea, pengalaman, teks dan perkataan. Menghasilkan pelbagai bentuk penulisan. Menjana dan menyampaikan idea kreatif secara lisan, bahasa isyarat dan tulisan. Mempersembahkan idea kreatif melalui pelbagai seni bahasa seperti bercerita, lakonan, puisi dan nyanyian. Menggunakan pendekatan kreatif untuk mensintesis idea, menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Menggunakan pendekatan inventive untuk mencari makna, mencari risiko bermain dengan bahasa dan menggunakan pendekatan untuk menghasilkan kesan yang baharu.Pendidikan Pendidikan MuzikKesenian Melalui mendengar, menggubah, improvisasi dan 57
 69. 69. Mengapa KreativitiKurikulum Indikator Kreativiti persembahan murid: Mengaplikasikan pengetahuan muzikal, kemahiran dan pemahaman untuk tujuan lain dalam konteks yang baharu. Meneroka cara muzik boleh digabung dengan bentuk kesenian lain dan disiplin mata pelajaran yang lain. Menghasilkan dan mencipta idea muzikal melalui penerokaan. Mengapresiasi karya (memberi respons, menilai hasil karya). Pendidikan Seni Visual Melalui menggambar, membuat corak dan rekaan, membentuk dan membuat binaan, murid: Menghasilkan imej imaginatif, artifak, dan ciptaan lain secara personal dan mempunyai nilai. Meneroka dan mengeksperimenkan idea, bahan, peralatan dan teknik. Mengapresiasi karya (memberi respons, menterjemah karya, menilai hasil karya).Sains Melalui kemahiran saintifik dan inkuiri (mengkaji, mengeksperimenkan, berbincang, membina pernyataan dan penjelasan) murid: Menggunakan idea atau model untuk menjelaskan fenomena. Menjana idea untuk menghasilkan/mensintesiskan teori dan hipotesis. Mengaplikasikan pelbagai kemahiran untuk menguji teori dan hipotesis. Mempersembahkan idea untuk menjelaskan fenomena melalui pelbagai kaedah dan bentuk komunikasi Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran untuk membuat ramalan/inferens/ kesimpulan. Membuat perkaitan antara pengetahuan saintifik 58
 70. 70. Mengapa KreativitiKurikulum Indikator Kreativiti dengan kehidupan harian.Matematik Melalui penyelesaian masalah, penaakulan mantik, komunikasi matematik dan membuat perkaitan dan penggunaan teknologi, murid: Membina model matematik melalui corak dan hubungan. Mengaplikasikan kemahiran matematik untuk penganggaran, pengukuran dan penggambaran data dalam situasi harian. Membuat penggabungjalinan kemahiran matematik dengan disiplin ilmu lain. Mengaplikasikan ilmu matematik untuk mencari penyelesaian masalah yang rutin dan tidak rutin. Membuat konjektur (ekstrapolasi, unjuran, sebab dan akibat).Pendidikan Melalui imaginasi, meneroka, mengeksperimenkanJasmani teknik, taktik dan idea menggubah, murid: Memilih dan menggunakan taktik, strategi dan ideaPendidikan penggubahan dengan berkesan.Kesihatan Membangunkan perancangan keperluan latihan secara berkesan untuk peningkatan prestasi (kecergasan dan kesihatan) diri dan rakan.Sejarah Melalui perasaan ingin tahu dan imaginasi, murid: Mendapat inspirasi dan daya penggerak daripada dilema, pilihan dan kepercayaan orang yang dahulu.Geografi Melalui tinjauan, penjelajahan, eksplorasi dan penerokaan reruang dan alam sekitar, murid: Mengemukakan soalan tentang aspek geografi dan persekitaran. Menghasilkan peta lakar dan keratan rentas peta kawasan setempat. 59
 71. 71. Mengapa KreativitiKurikulum Indikator Kreativiti Membina model bentuk-bentuk fizikal bumi. Mengaplikasikan kemahiran geografi untuk mencari maklumat, menganalisis maklumat, merumus, menyampaikan maklumat dan mentafsir maklumat. Mengaplikasikan kemahiran meninjau masalah, menyelesaikan masalah dan membuat kesimpulan, rumusan dan keputusan. Membuat kajian lapangan. Mencari cara baharu untuk mengaplikasikan kemahiran dan pemahaman geografikal untuk mereka interpretasi baharu tentang tempat dan ruang. Menyelesaikan masalah dan membuat keputusan berkaitan isu geografi.Sivik dan Melalui penglibatan murid dalam:Kewarganega- Pelbagai bentuk tindakan kendiri atau berkumpulan,raan/Moral termasuk membuat keputusan dan berkempen. Bekerja dengan komuniti dan organisasi untuk menangani isu dan masalah dalam komuniti.Teknikal/ Melalui eksplorasi terhadap sesuatu pemikiran, rekaan,Vokasional/ penghasilan, dan ciptaan murid:Reka Cipta/ Menghasilkan penyelesaian praktikal yang relevanReka Bentuk dan berkaitan dengan keperluan, kehendak dandan Teknologi/ peluang dalam kehidupan.TMK Menjana idea, membangunkan idea dan berkomunikasi tentang idea, memodelkan idea dalam pelbagai cara dan menggunakan strategi yang sesuai. Mengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman tentang pelbagai bahan dan teknologi untuk mereka bentuk dan membuat produk mereka sendiri.Pendidikan Melalui perbincangan, penggabungjalinan ilmu dalam PIIslam dan penggabungjalinan dengan disiplin ilmu yang lain, 60
 72. 72. Mengapa KreativitiKurikulum Indikator Kreativiti murid: Mengaplikasikan pemahaman kandungan dan pengajaran dalam ayat Quran. Mengaplikasikan konsep fardu ain dan fardu kifayah dalam kehidupan harian, menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Mengambil iktibar dan menjadikan panduan dalam kehidupan semasa daripada sirah Rasulullah s.a.w. Menghasilkan tulisan jawi dan khat, dan mengaplikasikan kemahiran dalam menghasilkan kolaj, buku skrap, folio, jahitan dan lain-lain.APLIKASI PROSES KREATIF TERARAH 4 FASADALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANProses kreatif sememangnya boleh diaplikasikan dalam pengajarandan pembelajaran bagi menggalakkan murid berfikir secara kreatif,kritis dan inovatif. Secara umumnya proses kreatif sesuai diaplikasikansebagai model pengajaran dan pembelajaran bagi semua matapelajaran. Bagi mata pelajaran seperti Reka Cipta, proses kreatifadalah menjadi kandungan mata pelajaran tersebut. Bagi matapelajaran Seni Visual dan Pendidikan Muzik, proses kreatif adalahmenjadi tunjang kurikulum mata pelajaran tersebut. Berikut adalah contoh-contoh aplikasi proses kreatif dalambeberapa mata pelajaran. Contoh-contoh yang diberikan adalahsebagai panduan kepada guru untuk menyediakan dan melaksanakanpengajaran dan pembelajaran yang menggalakkan pemikiran kreatifdan inovatif dalam kalangan murid. 61
 73. 73. Pembangunan Domain KreativitiMata Pelajaran : BAHASA MELAYUTahun : 1Masa : 60 minitTema : PermainanTajuk : Layang-layangFokus UtamaStandard Kandungan : 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.Standard Pembelajaran : 4.1.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.Fokus SampinganStandard Kandungan : 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.Standard Pembelajaran : 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal.Objektif : Pada akhir pengajaran murid dapat: i. menyebut dengan jelas seni kata lagu melalui nyanyian secara didiik hibur. ii. bercerita tentang layang-layang berdasarkan gambar dengan sebutan yang jelas menggunakan ayat tunggal.Pentaksiran : Murid diminta menyebut dengan jelas seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku mengikut kreativiti murid.Refleksi : (Berdasarkan pengajaran dan pembelajaran yang telah dijalankan) 62
 74. 74. Pembangunan Domain Kreativiti Fasa Cadangan Aktiviti CatatanFasa Persediaan a. Guru memaparkan wau dan layang-layang Bahan maujud:- pemerhatian dalam bentuk gambar atau bahan maujud Wau dan layang-- analisis kepada murid. layang b. Murid memerhati objek atau gambar tersebut dan menjalankan aktiviti sumbang saran. Kad gambar: Wau dan layang- Contoh soalan untuk sumbang saran: layang . Apakah yang kamu lihat? . Pernahkah kamu bermain permainan ini? . Antara wau dan layang-layang, mana satu yang kamu suka? - Mengapa kamu suka?Fasa Imaginasi a. Guru memaparkan seni kata lagu pada Lampiran 2- penjanaan idea papan hitam. Seni kata lagu:- sintesis idea b. Murid diminta menyebut seni kata lagu Wau bulan, tersebut dengan bimbingan guru. O wau bulan, c. Murid diminta menyebut semula seni kata Saya suka, lagu tersebut secara individu, kumpulan dan Main wau bulan. kelas sambil menggayakannya. d. Murid diminta menyanyikan lagu tersebut Ke kiri mengikut lagu yang diperdengarkan melalui dan ke kanan pita rakaman. Terbang tinggi e. Murid diminta menyanyikan lagu tersebut Ditiup angin. sekali lagi sambil melakukan gerak laku yang bersesuaian dengan seni kata dan irama lagu tersebut. f. Murid diminta bercerita tentang bentuk dan warna layang-layang yang ingin dihasilkan.Fasa a. Murid diminta menamakan bahan-bahanPerkembangan yang diperlukan untuk membuat wau atau- penambahbaikan layang-layang.- penilaian b. Murid diminta menyatakan cara-cara membuat layang-layang dengan bimbingan guru. c. Murid diberi sehelai kertas, lidi dan selembar benang dan diminta membuat layang-layang atau wau dan mewarnakannya mengikut kreativiti masing-masing. 63
 75. 75. Pembangunan Domain KreativitiFasa Tindakan a. Murid diminta mempamerkan layang-layang- pelaksanaan yang dihasilkan dan menceritakan tentang- amalan layang-layang yang dihasilkan. berterusan - Nama layang-layang yang dihasilkan - Bentuk layang-layang - Cara membuat layang-layang - Sebab memilih warna layang-layang.Pentaksiran a. Murid diminta menyebut dengan jelas seni Lampiran 3 kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku mengikut kreativiti mereka. b. Guru menilai sebutan dan gaya gerak laku murid ketika menyanyikan lagu itu. 64
 76. 76. Pembangunan Domain Kreativiti Lampiran 1 65
 77. 77. Pembangunan Domain Kreativiti Lampiran 2 Wau Bulan Wau bulan O wau bulan Saya suka Main wau bulan Ke kiri Dan ke kanan Terbang tinggi Ditiup angin 66
 78. 78. Pembangunan Domain Kreativiti Lampiran 3Layang-layangLayang-layangLayang-layangSaya sukaMain layang-layangKe kiriDan ke kananTerbang tinggiDitiup angin 67
 79. 79. Pembangunan Domain KreativitiMata Pelajaran : BAHASA MELAYUTahun : 1Masa : 60 MINITTema : Persekitaran SayaTajuk : Aktiviti di SekolahFokus UtamaStandard Kandungan : 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.Standard Pembelajaran : 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul dalam pelbagai konteks.Fokus SampinganStandard Kandungan : 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.Standard Pembelajaran : 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul untuk diklasifikasikan daripada pelbagai sumber.Objektif : Pada akhir pengajaran murid dapat: ii. menyatakan dan menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul. ii. mengklasifikasikan perkataan yang berimbuhan awalan dan akhiran yang diberi.Pentaksiran : Murid diminta mencatat perkataan untuk diklasifikasikan berimbuhan awalan dan akhiran dalam latihan yang diberi.Refleksi : (Berdasarkan pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan) 68

×