Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El meu poble

Els alumnes de 2n de primària hem fet un reportatge sobre el nostre poble, Muro.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

El meu poble

  1. 1. EL M EU POB L E
  2. 2. H I S T ÒR I AEl nom de muro prové de laparaula llatina muru , quesignifica mur, murada.Un altre aspecte relacionatamb el topònim de Muro, ésel fet que arribant al poble,pel camí de la mar (SonMorei) ens trobam davantun impresionant mur sobreel qual està assentada lavila, cosa que reforçaaquesta interpretació.
  3. 3. E LS PRI M E RS HABI TAN TS• La prehistòria del terme de Muro està documentada a través dels 51 jaciments arqueològics que shi han localitzat. Del període pre-talaiòtic es conserven nombroses coves, que foren utilitzades com a habitatges. Destaquen les coves des Castellots, de can Oliver, des Fiters, de Son Blai, de Son Sant Martí, des Penyal i de Son Perera Vell.• La cultura talaiòtica esta representada pels talaiots aïllats de sa Font, de son Morei, de ca na Cotxera, de son Perera, de can Milec, de son Pelet i de sa Talaia Blanca.
  4. 4. ALGUN S D E LS E D I FI CI S M ÉS AN T I C S D E M U R O LEsglésia de Sant Joan Baptista shi va col·locar la primera pedra al 1570 i es va acabar al 1611. El convent de Santa Anna es va posar la primera pedra al 1703.Lesglésia de la ElSang és ledifici Museumés antic de es vaMuro. La seva fer alconstrucció va seglecomençar al XVII.1414 i es vaacabar al 1428.

×