Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
תקנון משמעת תשע"ו
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

תיק תורם

Download to read offline

תיק תורם

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to like this

תיק תורם

  1. 1. ‫עמותת‬”‫מרום‬“ ‫בשנת‬ ‫הוקמה‬ "‫"מרום‬ ‫עמותת‬0222‫המתקשה‬ ‫הלמידה‬ ‫לקויי‬ ‫אוכלוסיית‬ ‫את‬ ‫לקדם‬ ‫במטרה‬ ‫חזון‬ ‫אנשי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ .‫הפורמלי‬ ‫החינוך‬ ‫במסגרת‬ ‫יכולתה‬ ‫את‬ ‫לממש‬ ‫לקויי‬ ‫וצעירים‬ ‫תלמידים‬ ‫וחינוך‬ ‫בקידום‬ ‫עוסקת‬ "‫"מרום‬ ‫עמותת‬ ‫החינוך‬ ‫במסגרת‬ ‫יכולתם‬ ‫את‬ ‫לממש‬ ‫המתקשים‬ ‫למידה‬ .‫ולרווחתם‬ ‫להצלחתם‬ ‫ופועלת‬ ‫הפורמלי‬ '‫י‬ ‫לתלמידי‬ ‫תיכון‬ ‫ספר‬ ‫בית‬ ‫מפעילה‬ ‫העמותה‬-‫הזקוקים‬ ‫י"ב‬ ‫ולגשת‬ ‫יכולתם‬ ‫לממש‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫מותאמת‬ ‫לימודים‬ ‫למסגרת‬ .‫לתלמידיה‬ ‫לימוד‬ ‫שכר‬ ‫במלגות‬ ‫ומסייעת‬ ‫הבגרות‬ ‫לבחינות‬ ‫התאמות‬ ‫ועד‬ '‫א‬ ‫לכיתה‬ ‫ממוכנות‬ ‫החל‬ ‫למאובחנים‬ ‫במלגות‬ ‫ומסייעת‬ ‫אבחון‬ ‫מכון‬ ‫מפעילה‬ ‫העמותה‬ .‫יכולת‬ ‫מעוטות‬ ‫לאוכלוסיות‬ ‫לפסיכומטרי‬ ‫למידה‬ ‫לקויות‬ ‫בעלי‬ ‫לצעירים‬ ‫התעסוקה‬ ‫ולעולם‬ ‫האקדמאי‬ ‫לעולם‬ ‫והכשרה‬ ‫הדרכה‬ ‫מרכז‬ ‫מפעילה‬ ‫העמותה‬ .‫וריכוז‬ ‫קשב‬ ‫והפרעות‬
  2. 2. ‫תיכון‬”‫מרום‬“ ‫כ‬ ‫של‬ ‫שטח‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫ומתפרש‬ ‫הירוק‬ ‫הכפר‬ ‫של‬ ‫הפסטוראלי‬ ‫במתחם‬ ‫ממוקם‬ ,"‫"מרום‬ ‫תיכון‬-4.‫דונם‬ ‫לתיכון‬”‫מרום‬“‫ללימוד‬ ‫חדרים‬ ,‫חכמים‬ ‫בלוחות‬ ‫המאובזרות‬ ‫לימוד‬ ‫כיתות‬ ‫בהם‬ ‫מבנים‬ ‫ארבעה‬ .‫הנהלה‬ ‫ולמשרדי‬ ‫צוות‬ ‫לאנשי‬ ‫עבודה‬ ‫פינות‬ ,‫מורים‬ ‫חדרי‬ ‫פרטני‬ ‫תיכון‬”‫מרום‬“‫י‬ ‫לתלמידי‬ ‫מענה‬ ‫נותן‬„-‫יב‬,„‫המתקשים‬ ‫למידה‬ ‫קשיי‬ ‫עקב‬ ‫הנורמטיבית‬ ‫הפורמאלית‬ ‫במסגרת‬ ‫ללמוד‬ .‫לצרכיהם‬ ‫המותאמת‬ ‫למערכת‬ ‫וזקוקים‬ ‫תיכון‬”‫תעודת‬ ‫לקראת‬ ‫תלמידיו‬ ‫בהכנת‬ ‫מומחה‬ ‫מרום‬ ‫של‬ ‫מוגבר‬ ‫מקצוע‬ ‫וכן‬ ‫הליבה‬ ‫מקצועות‬ ‫בכל‬ ‫מלאה‬ ‫בגרות‬5 .‫לימוד‬ ‫יחידות‬ ‫בתיכון‬”‫מרום‬“‫של‬ ‫אם‬ ‫בכיתות‬ ‫מתקיימות‬ ‫הלמידה‬20‫תלמידים‬ .‫למידה‬ ‫אסטרטגיות‬ ‫והקניית‬ ‫רציפה‬ ‫הכוונה‬ ‫מתן‬ ‫תוך‬ ‫בכיתה‬ .‫התלמיד‬ ‫ליכולות‬ ‫ומותאמים‬ ‫נכתבים‬ ‫הלימוד‬ ‫חומרי‬ ‫בתיכון‬”‫מרום‬“.‫והכלה‬ ‫אישי‬ ‫יחס‬ ‫מתן‬ ‫תוך‬ ‫התלמיד‬ ‫לצורכי‬ ‫בהתאם‬ ,‫מגוונים‬ ‫לימוד‬ ‫שיעורי‬ ‫תיכון‬”‫מרום‬“‫התלמידים‬ ‫נהנים‬ ‫השנה‬ ‫לאורך‬ .‫הספר‬ ‫בבית‬ ‫והערכי‬ ‫החברתי‬ ‫הפן‬ ‫על‬ ‫דגש‬ ‫שם‬ ‫לצה‬ ‫הכנה‬ ,‫סדנאות‬ ,‫הרצאות‬ ,‫שנתי‬ ‫טיול‬ ,‫מגוונים‬ ‫סיורים‬ ,‫העשרה‬ ‫מפעילויות‬“‫גדנ‬ ‫מחנה‬ ,‫ל‬“, ‫ע‬ .‫ועוד‬ ‫גיבוש‬ ‫פעילויות‬ ,‫לפולין‬ ‫מסע‬
  3. 3. ‫המהווה‬ ‫משמעותית‬ ‫חינוכית‬ ‫מסגרת‬ ‫למידה‬ ‫לקויי‬ ‫לתלמידים‬ ‫מעניק‬ "‫"מרום‬ ‫תיכון‬ .‫עצמית‬ ‫מסוגלות‬ ‫ולפיתוח‬ ‫ביכולת‬ ‫לאמונה‬ ,‫לכוח‬ ‫מקור‬ ‫ליחס‬ ‫ולזכות‬ ‫ללמוד‬ ‫לתלמיד‬ ‫מאפשר‬ "‫"מרום‬ ‫תיכון‬ ,‫זו‬ ‫ברוח‬ ,‫ביטוי‬ ‫לידי‬ ‫לבוא‬ ‫לו‬ ‫לאפשר‬ ‫ובכך‬ ‫מסייע‬ ,‫מכיל‬ ,‫מבין‬ ,‫מכבד‬ .‫להישגים‬ ‫ולהגיע‬ ‫יכולותיו‬ ‫את‬ ‫לממש‬ ‫מורים‬ ‫וצוות‬ ‫הנהלה‬ ‫בזכות‬ ‫מתאפשרת‬ ‫זו‬ ‫חינוכית‬ ‫עשייה‬ ‫בעל‬ ‫המורים‬ ‫צוות‬ .‫בדרך‬ ‫המאמין‬ ,‫ואיכותי‬ ‫מחויב‬ ,‫מקצועי‬ ‫ידע‬ ‫בעלי‬ ,‫החינוך‬ ‫ובתחום‬ ‫דעת‬ ‫בתחום‬ ‫אקדמיים‬ ‫תארים‬ ‫מיוחדים‬ ‫צרכים‬ ‫בעלת‬ ‫אוכלוסייה‬ ‫עם‬ ‫בעבודה‬ ‫וניסיון‬ ‫בחברה‬ ‫ומועיל‬ ‫תורם‬ ‫כמבוגר‬ ‫להשתלב‬ ‫לבוגר‬ ‫מאפשרת‬ ‫במרום‬ ‫ההצלחה‬ ‫חווית‬ .‫הישראלית‬
  4. 4. ‫הישגים‬ ‫לתיכון‬”‫מרום‬“‫מ‬ ‫למעלה‬-002!! ‫ובוגרות‬ ‫בוגרים‬ ‫על‬ ‫ועומד‬ ‫הארצי‬ ‫מהממוצע‬ ‫גבוה‬ ‫לבגרות‬ ‫הזכאים‬ ‫אחוז‬646. ‫תיכון‬”‫מרום‬“.‫בישראל‬ ‫הערכיים‬ ‫הספר‬ ‫בתי‬ ‫מחמישים‬ ‫כאחד‬ ‫ברציפות‬ ‫שנה‬ ‫מדי‬ ‫נבחר‬ ‫בוגרי‬”‫מרום‬“.‫התעסוקה‬ ‫ובעולם‬ ‫הצבאית‬ ‫במערכת‬ ‫משתלבים‬ ‫למידה‬ ‫ויכולת‬ ‫עצמית‬ ‫מסוגלות‬ ‫מפתחים‬ ,‫מחדש‬ ‫ביכולותיהם‬ ‫להאמין‬ ‫לומדים‬ ‫בוגרינו‬ .‫עצמית‬ ‫קדימה‬ ‫ושואף‬ ‫להצליח‬ ‫רוצה‬ ,‫בעצמו‬ ‫הבטוח‬ ,‫לומד‬ ‫יוצרת‬ ‫והמאומצת‬ ‫המשותפת‬ ‫עבודתנו‬ ‫אצלנו‬ ‫לומר‬ ‫נוהגים‬ ‫שהורים‬ ‫וכפי‬ ”‫מרום‬“‫לחייך‬ ‫שוב‬ ‫שלי‬ ‫לילד‬ ‫גורם‬!!“
  5. 5. ‫מבנה‬ ‫והקמת‬ ‫תכנון‬ ‫הוא‬ ‫הקרובה‬ ‫לשנה‬ ‫המרכזי‬ ‫האתגר‬ ‫מספר‬ ‫את‬ ‫להגדיל‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫וזאת‬ ‫כיתות‬ ‫תוספת‬ ‫לבניית‬ ‫נוסף‬ ‫בתיכון‬ ‫מלימוד‬ ‫הנהנים‬”‫מרום‬.“ ‫נוספות‬ ‫כתות‬ ‫שתי‬ ‫בניית‬ ‫לצורך‬ ‫מבנה‬ ‫הרחבת‬ ‫עלות‬ ‫בכ‬ ‫מוערכת‬-0.‫שקלים‬ ‫מיליון‬ ‫אתגרים‬
  6. 6. ‫תרומות‬ ‫בבניין‬ ‫שותף‬ ‫בך‬ ‫לראות‬ ‫נשמח‬”‫מרום‬.“ :‫ל‬ ‫גם‬ ‫והנצחה‬ ‫לזיכרון‬ ‫הזדמנות‬ ‫ולממש‬ ‫לתרום‬ ‫ניתן‬ ‫המבנה‬ ‫מן‬ ‫חלק‬ ‫כיתות‬ ‫חדרי‬ ‫ספרייה‬ ‫הקמת‬ ‫לכיתות‬ ‫חכמים‬ ‫לוחות‬ ‫רכישת‬ ‫כדורגל‬ ‫מגרש‬ ‫ידיד‬ ‫בך‬ ‫לראות‬ ‫שמחים‬!‫שותף‬ ‫היה‬

תיק תורם

Views

Total views

2,047

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1,217

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×