Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

מחויבות אישית

248 views

Published on

מחויבות אישית

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

מחויבות אישית

  1. 1. ‫רמת‬ ,‫הירוק‬ ‫הכפר‬ :‫כתובת‬-‫השרון‬47800.‫טל‬03-6495744.‫פקס‬03-6498894 ‫אלקט‬ ‫דואר‬:‫רוני‬beit-sefer@marom-amuta.com 30‫ב‬‫אוקטובר‬2015 ,‫דבעי‬ ‫מען‬ ‫לכל‬ "‫אישית‬ ‫"מחויבות‬ ‫פרוייקט‬ ‫את‬ ‫העיוניים‬ ‫בלימודיו‬ ‫משלב‬ "‫"מרום‬ ‫תיכון‬–‫ב‬ ‫התנדבות‬‫של‬ ‫בהיקף‬ ‫קהילה‬42 .‫שנתיות‬ ‫שעות‬,‫הספר‬ ‫בבית‬ ‫לימודיהם‬ ‫שנות‬ ‫אורך‬ ‫לכל‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫תלמידי‬ ‫מבצעים‬ ‫הפרוייקט‬ ‫את‬42‫שעות‬ .‫לימודים‬ ‫שנת‬ ‫בכל‬ ‫להשלי‬ ‫מחוייבים‬ ‫התלמידים‬‫למעבר‬ ‫תנאי‬ ‫הינו‬ ‫השעות‬ ‫וסיום‬ ,‫אפריל‬ ‫סוף‬ ‫עד‬ ‫הנדרשות‬ ‫השעות‬ ‫סך‬ ‫את‬ ‫ם‬ .‫כיתה‬ ‫לעלות‬ ‫יוכל‬ ‫לא‬ ,‫המחוייבות‬ ‫את‬ ‫ישלים‬ ‫שלא‬ ‫תלמיד‬ .‫כיתה‬ ‫לצורך‬ ‫זו‬ ‫פעילות‬ ‫על‬ ‫אישור‬ ‫לקבל‬ ‫יכולים‬ ‫מקצועי‬ ‫באופן‬ ‫ספורט‬ ‫בענף‬ ‫או‬ ‫נוער‬ ‫בתנועת‬ ‫הפעילים‬ ‫תלמידים‬ ‫אישור‬ ‫להביא‬ ‫עליהם‬ .‫האישית‬ ‫המחוייבות‬ ‫פרוייקט‬‫את‬ ‫ישלימו‬ ‫ובכך‬ ,‫שם‬ ‫פעילותם‬ ‫על‬ ‫בארגון‬ ‫מקצועי‬ ‫מגורם‬ .‫שלהם‬ ‫השעות‬ ‫אלו‬ ‫ושעות‬ ‫חלק‬ ‫לקחת‬ ‫התלמידים‬ ‫יוכלו‬ ‫בהן‬ ‫פעילויות‬ ‫מספר‬ ,‫כוללת‬ ‫כמסגרת‬ ,‫אנחנו‬ ‫נארגן‬ ‫השנה‬ ‫במהלך‬ ‫פעילות‬ ,‫חולים‬ ‫בבתי‬ ‫ביקור‬ ,‫מזון‬ ‫חלוקת‬ :‫להיות‬ ‫יכולות‬ ‫הפעילויות‬ .‫אישית‬ ‫מחוייבות‬ ‫כשעות‬ ‫להם‬ ‫יוכרו‬ ‫התנדבותית‬.'‫וכו‬ ‫טובים‬ ‫מעשים‬ ‫יום‬ ,‫הספר‬ ‫בבית‬ ,‫אבות‬ ‫בתי‬ ,‫ספר‬ ‫בתי‬ ,‫ילדים‬ ‫גני‬ :‫הבאים‬ ‫המקומות‬ ‫ממגוון‬ ‫לבחור‬ ‫יכול‬ ‫עצמאי‬ ‫באופן‬ ‫להתנדב‬ ‫שיבחר‬ ‫תלמיד‬ .‫ועוד‬ ‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫צער‬ ,‫אש‬ ‫מכבי‬ ,‫מד"א‬ ‫התלמי‬ ‫חינוך‬ ,‫מכך‬ ‫יתרה‬ ‫אלא‬ ,‫הבגרות‬ ‫לצרכי‬ ‫ההכרה‬ ‫רק‬ ‫אינה‬ ‫הפרוייקט‬ ‫חשיבות‬,‫לקהילה‬ ‫לתרומה‬ ‫דים‬ .‫ולנתינה‬ "‫ה‬ ‫והנתינה‬ ‫הנדיבות‬‫האד‬ ‫רוח‬ ‫של‬ ‫ביותר‬ ‫הנעלה‬ ‫היצירה‬ ‫ן‬"‫ם‬)‫(אנגרסול‬ ,‫נוספות‬ ‫שאלות‬ ‫על‬ ‫לענות‬ ‫אשמח‬ ‫פרימור‬ ‫גפן‬ ,‫אישית‬ ‫מחוייבות‬ ‫רכזת‬ "‫"מרום‬ ‫תיכון‬ gefenpr@gmail.com 052-4205198

×