Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
krant2_Opmaak 1 29-02-12 13:12 Pagina 2                                          ...
krant2_Opmaak 1 29-02-12 13:12 Pagina 3   2          Bulletin     Het kernteam              ...
krant2_Opmaak 1 29-02-12 13:12 Pagina 4                                          ...
krant2_Opmaak 1 29-02-12 15:19 Pagina 1                                          ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Dnn Nieuwsbulletin

282 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dnn Nieuwsbulletin

 1. 1. krant2_Opmaak 1 29-02-12 13:12 Pagina 2 Een ASVB bedrijf Pagina 2 Pagina 3 Pagina 3 lletin Vastgoed waardevast 5 dagen Concept Uitgelicht! Een uitgave van De Nieuwe Norm, maart 2012 Bu DN E N IDE Specialisten in planmatig onderhoud en renovatie Onderhoud Woningcorporaties, vastgoedorgani- saties, zorginstellingen, scholen, ontwikkelaars en beleggers willen de waarde van hun vastgoed op con- stant, hoog niveau houden. De Tijd voor Nieuwe Norm creëert hier toege- voegde waarde omdat wij het onder- houd, de begeleiding, communicatie vernieuwing en de coördinatie overnemen van onze opdrachtgevers en hen daar- mee in grote mate ontzorgen. Renovatie Veranderende tijden vragen om een nieuwe zienswijze, een nieuwe manier van denken Maximale efficiency en effectiviteit; dat is waar we bij De Nieuwe Norm en werken. Voortdurend aanpassen aan de marktsituatie en inspelen op marktvragen, van uitgaan. Op het gebied van pro- zelfs al voordat die er zijn. jectmatige renovatie hebben we grote stappen gezet met de imple- De Nieuwe Norm laat de traditionele hiervan is ons 5-DagenConcept*. mentatie en doorontwikkeling van bouwprocessen los en is erin ge- Met deze nieuwe visie introduceert Lean Bouwen. Wat ontstaat, is een slaagd om innoverende werkmetho- De Nieuwe Norm daadwerkelijk een uiterst efficiënte planning die door dieken te ontwikkelen. Beproefde nieuwe standaard in de segmenten iedereen gedragen en gerealiseerd methodes (waaronder LEAN en Slim & Onderhoud en Renovatie binnen de wordt. Als eindverantwoordelijke re- Snel) werden gecombineerd en door- bouwsector, waar alle betrokken par- gisseert De Nieuwe Norm het bouw- ontwikkeld. Dit resulteerde in meer ef- tijen -zowel opdrachtgevers, bewo- proces en is altijd op de hoogte van ficiency, tijdwinst, minder overlast en ners, gebruikers als ketenpartners- wat er speelt in het project. kostenbesparing. Een goed voorbeeld beter van worden! De Nieuwe Norm is een ASVB bedrijf ASVB is een netwerk van ruim 20 innovatieve van autonomie en ondernemerschap. ASVB is en financieel krachtig concern. Afbouwgarantie bouwgerelateerde bedrijven die actief zijn in de niet beursgenoteerd. is een van die voordelen. Daarnaast faciliteert woning-, utiliteits- en bedrijfshuisvesting in Ne- De ASVB groep realiseerde in 2010 een gecon- de holding van ASVB haar dochtermaatschap- derland, België en Duitsland. De ASVB-bedrijven solideerde omzet van 452 miljoen euro. Door pijen actief met financiële ondersteuning, zijn middelgrote, regionaal verankerde bouwbe- onderdeel te zijn van ASVB kan De Nieuwe Norm kennisuitwisseling en innovaties. drijven. Ze kenmerken zich door een hoge mate haar klanten de voordelen bieden van een groot www.denieuwenorm.nl
 2. 2. krant2_Opmaak 1 29-02-12 13:12 Pagina 3 2 Bulletin Het kernteam Vastgoed waardevast stelt zich voor! De Nieuwe Norm redeneert vanuit een lange termijn visie. Dat is een totaal an- dere benadering dan de pe- Michel Schipper Functie: riodieke werkzaamheden Directeur per project telkens aan an- E-mail: michel.schipper@denieuwenorm.nl dere aannemers uit te be- steden en de kosten door de jaren heen op elkaar te Peter Lelij stapelen. Functie: Directeur E-mail: peter.lelij@denieuwenorm.nl Om de werkelijke kosten van het onderhoud goed in enorme kostenbesparing. Bovendien wordt u ont- kaart te brengen is het verstandig om dit aspect zorgd, omdat De Nieuwe Norm u veel werk uit han- over meerdere jaren te berekenen. Idealiter wordt den neemt, zodat u zich kunt richten op de core Hans Gravesteijn het zelfs berekend over de totale levenscyclus van business. Extra voordeel van deze lange termijn Functie: het vastgoedobject. Dat leidt tot meer inzicht, be- insteek is dat wordt voorkomen dat uw vastgoed Unitleider tere planning en nauwkeuriger budgetbewaking achterstallig onderhoud oploopt of zelfs verpaupert. E-mail: (vanwege de afname van onvoorziene kosten). Door De Nieuwe Norm zorgt er dus voor dat uw vastgoed hans.Gravesteijn@denieuwenorm.nl lange termijn afspraken is De Nieuwe Norm in staat waardevast blijft! om veel effectiever te opereren. Het leidt tot een Maarten van der Hoeven ‘ Functie: Projectleider “Een kor tere doorlooptijd, minder faalkosten en de E-mail: uitgebreide kennis en er varing van De Nieuwe Norm maarten.vanderHoeven@denieuwenorm.nl zijn toch dé ingrediënten voor een succesvolle aan- pak. Lean bouwen is voor mij een echte eye-opener”. ’ Alex Lagerwaard, directievoerder Bouwheerschap B.V. Ton van Jaarsveld Functie: Projectleider Innovatiecentrum Duurzaam Bouwen E-mail: ton.vanJaarsveld@denieuwenorm.nl Het Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen (ICDuBo) is een onafhankelijk Rob Blokland kenniscentrum, dat zich richt op kennisdeling en samenwerking tussen over- Functie: heid, kennisinstellingen en bedrijfsleven. In een inspirerende ruimte met Financieel Manager een oppervlakte van 2.000 m2 toont ICDuBo concrete, actuele oplossingen E-mail: voor duurzaam bouwen aan alle betrokkenen in het bouwproces. ICDuBo is rob.blokland@denieuwenorm.nl de schakel tussen vraag en aanbod en de schakel tussen theorie en prak- tijk. De doelstellingen van het ICDuBo en De Nieuwe Norm vertonen veel overeenkomsten. In vervolg op het partnerschap zijn de voorbereidingen van Marloes van Pelt een permanente expo van De Nieuwe Norm in volle gang. Functie: Management assistent E-mail: marloes.vanpelt@denieuwenorm.nl Monique Hoogendijk Functie: Bewonerspanel De Nieuwe Norm is pas tevreden als de klant van de op- Personeel & Organisatie drachtgever tevreden is. Daarom worden geregeld zoge- E-mail: naamde bewonerpanels georganiseerd. “Zo kunnen we ons monique.hoogendijk@denieuwenorm.nl nog beter verplaatsen in de leefsituatie van de bewoners en rekening houden met, én inspelen op hun behoeften”. www.denieuwenorm.nl
 3. 3. krant2_Opmaak 1 29-02-12 13:12 Pagina 4 3 Het 5-DagenConcept Uitgelicht Renovatie 49 woningen door anders en beter te plannen, waarde voor hetzelfde geld. Omdat er te Schiedam meer samen te werken en voortdu- minimaal tijd- en materiaalverlies is, rend te communiceren. De Nieuwe is de opdrachtgever onder de streep Norm is in staat om keukens, badka- bovendien minder kwijt. mers en toiletten seriematig in vijf dagen op te leveren. Hierdoor is de Communiceren is essentieel overlast voor bewoners minimaal. Dit Binnen het 5-DagenConcept is veel wordt mogelijk gemaakt, doordat De aandacht uitgegaan naar de commu- Nieuwe Norm telkens seriematig nicatie. Niet alleen met de opdracht- twee woningen aanpakt en oplevert. gever, maar vooral ook met de In het traditionele bouwproces is bewoners (en/of gebruikers van de DNN IDEE deze overlastperiode vaak veel woningen of gebouwen). Inzicht in het langer, waarbij ook nog eens in een bouwproces leidt vaak tot begrip en veelvoud van woningen tegelijkertijd medewerking. Mensen kunnen zich Efficiënt en kostenbesparend wordt gewerkt. instellen op wat komen gaat, reke- Het 5-DagenConcept is een praktijk- ning houden met eventuele overlast Object: voorbeeld van het ultieme Lean Bou- Minder overlast en erop inspelen. Bewoners worden Appartementencomplex verhuursector wen, gebaseerd op ketenintegratie. Het 5-DagenConcept verkort de over- al in een vroeg stadium uitgebreid Locatie: Een concept dat voordeel oplevert op lastperiode voor eindgebruikers/be- geïnformeerd en regelmatig op de Bagijnhof, Schiedam uiteenlopende vlakken: efficiëntere woners met maar liefst 30%. hoogte gehouden over de voortgang. Opdrachtgever: bedrijfsprocessen, betere afstem- Minimale overlast leidt tot tevreden Uiteindelijk leidt dit tot een grotere Woonplus ming en daardoor tijdwinst, kostenbe- bewoners en daardoor maximale ont- klanttevredenheid. Bouwtijd: sparing en tevreden eindgebruikers. zorging van de opdrachtgever. Een 3 maanden Een concept dat wérkt, simpelweg corporatie bijvoorbeeld, krijgt zo meer Keuzepakket keukens, badkamers en toiletten. Bewoners staan centraal De renovatie is in één stroom uitgevoerd en afgestemd met de vakanties van bewoners. Om de bewoners zo goed mogelijk op de Wij vinden dat we de overlast voor Soms is het een kwestie van goed hoogte te houden van de renovatie, zijn zij bewoners (of gebruikers) tot een mi- afstemmen. Maar in andere geval- voor aanvang van de werkzaamheden door nimum moeten beperken. Met inle- len biedt tijdelijke noodhuisvesting ons benaderd en zijn onderlinge afspraken vingsvermogen inventariseren we uitkomst. Uitgangspunten zijn be- vastgelegd. vooraf waar de struikelblokken in perking van de overlast voor de een project zitten. Dan bedenken bewoners en ontzorging van onze Tijdens de renovatie zijn alle woningen we er vervolgens oplossingen voor. opdrachtgevers. bewoond gebleven. Tevens werd dagelijks overleg gepleegd met de bewonerscommissie en wekelijks met de Bewoonster Bagijnhof Schiedam... opdrachtgever. Wat is er in uw woning gerenoveerd? Hoe hebt u de renovatie ervaren? “Onze keuken, badkamer en toilet waren echt aan “Nou, het vooruitzicht van een week troep in huis was vervanging toe”. niet erg aantrekkelijk. Maar ik moet toegeven dat de over- last mij enorm is meegevallen. De opzichter kwam altijd Hoe lang heeft dit geduurd? aan het eind van de middag de situatie bekijken en ver- “Binnen vijf dagen was alles gedaan! We waren ook erg telde ons dan welke werkzaamheden er de volgende dag verrast dat we zelf de kleur van het tegelwerk mochten stonden gepland. En aan het eind van de dag werd alles uitkiezen”. netjes aan kant gemaakt. Het waren echt professionele lui hoor. Ik kan niet anders zeggen”. ‘ “Groot onderhoud in zes fasen was de aantrekkelijkste optie. Er stond behoorlijk veel druk op de planning bij het in- en uit- verhuizen van de huidige bewoners. De Nieuwe Norm heeft ons ontzorgd met een doordachte en praktische planning”. Gerrit Dijkstra, directeur DUWO vestiging Delft www.denieuwenorm.nl
 4. 4. krant2_Opmaak 1 29-02-12 15:19 Pagina 1 Een ASVB bedrijf 4 Bulletin Een uitgave van De Nieuwe Norm, maart 2012 Tevreden klanten aan het woord Ronald Warnaar Woonplus Frank Kweekel 3B Wonen Als projectleider was Ronald Warnaar destijds verantwoordelijk voor de renovatie van Projectleider Planmatig Onderhoud het Bagijnhof in Schiedam en aanspreekpunt voor de mensen van De Nieuwe Norm. Frank Kweekel over de samenwerking met De Nieuwe Norm: door uitvoerder Arjan. En eens per twee weken was “We werken eigenlijk al 11 jaar samen. 3B Wonen er een bouwvergadering, waar ook Arnold de werk- hecht waarde aan een duurzame relatie. Op een ge- voorbereider aanwezig was. Vooral hun persoonlijke geven moment raak je zo op elkaar ingespeeld en benadering en pro-actieve opstelling zijn me bijge- vorm je een team. En met deze vaste ploeg men- bleven. Ze kwamen telkens zèlf met informatie, sen worden de procedures constant verbeterd en zonder dat ik er om hoefde te vragen. ’s Ochtends voorkom je faalkosten. We laten hen vroegtijdig op- was er een persoonlijke informatieoverdracht. En lossingsgericht meedenken in het proces. Dat heeft aan het eind van de middag werden de werklijsten ertoe geleid dat zij nu zelfs sommige taken van ons aan de voordeuren afgetekend”. hebben overgenomen, zodat wij ons op de core Ronald Warnaar over de samenwerking business kunnen richten”. met De Nieuwe Norm: Hoe verliep het contact met bewoners? “Een van onze grootste zorgen is dat de bewoners “Ze zijn erin geslaagd om de bewoners goed te in- “We hebben onlangs een pilot voor ketensamen- tijdens een dergelijke renovatie zo min mogelijk formeren en hen zonodig te begeleiden met de keu- werking succesvol afgerond. Inzet was de verbete- overlast ondervinden. De bewoners beschouwen de zepakketten van het tegelwerk en de kastfronten. ring van energielabels van woningen. Na afronding aannemer vaak als een verlengstuk van ons. Woon- Daarmee werd het vertrouwen van de huurders ge- van de opleiding tot E(nergie)P(restatie)A(dvies) plus is in die zin dus in grote mate afhankelijk wonnen en was hun bereidheid tot medewerking adviseur zal De Nieuwe Norm ook op dit vlak een van de houding en prestaties van de aannemer. groot. In sommige gevallen was de aannemer aan volwaardige sparring partner zijn”. Met andere woorden: in ieder project dat we uitbe- het werk in de woning, terwijl de bewoners niet steden schuilt dus altijd weer een afbreukrisico”. thuis waren! Kijk, zakelijke afspraken nakomen en “Wij zorgen voor een comfortabele woonsituatie goed werk leveren is belangrijk, maar als je je daar- voor onze huurders. Communicatie met de bewo- Hoe verliep de communicatie tussen jou bij kunt inleven in de individuele woonsituatie van ners is daarbij essentieel. De Nieuwe Norm helpt en de aannemer? een huurder, dan maak je het verschil”. ons daarbij. Ze zijn klantvriendelijk, beseffen dat de “Prima! Ze hanteerden een zeer efficiënte werk- woonwensen verschillen per bewoner en spelen er stroom. Iedere dag werd ik op de hoogte gehouden goed op in. Werken in een bewoonde situatie vergt echt aanpassingsvermogen van de aannemer. Zij bewijzen keer op keer hun meerwaarde!” Herkenbaar ‘ Met onze nieuwe huisstijl zijn we voortaan nog beter herkenbaar! Wij geloven in innovatie. In antwoord geven op marktvragen, zelfs al voordat die er zijn. Het ultieme voorbeeld hier van is de introductie van de T-Ford én een vernieuwde productielijn. “Als ik mensen had gevraagd wat zij wilden, dan zouden zij hebben gezegd ‘een sneller paard’”. Henry Ford, oprichter van The Ford Company Colofon ’ Een uitgave van: De Nieuwe Norm Melbournestraat 64 - 66 Postbus 12167 3004 GD Rotterdam www.denieuwenorm.nl % " T (010) 415 58 38 F (010) 415 48 64 info@denieuwenorm.nl Ontwerp: & & % " $ "! #" % #( " % "#) #"* # + "& #$ "#) " " ""#) % " #(*$%# & "#%! ) % % " "! "+ & $%# "$ ! # * % &" % % ," % #& " #" & " "(!! % Naamenfaam.nl &$ % " " ! " % #) % & #) " " "* #(* % " ( ") " #") " " % & # " & *& (*& % $ #"+ & " ) % "* ( % % ! % #) % www.denieuwenorm.nl

×