ขอเสนอปรับปรุงบปรับปรุงง(รับปรุงาง) แผนแม่บทกิจกบทกิจการโทจกิจการโทารับปรุงโทรับปรุงคม่บทกิจกนาคม่บทกิจก         ...
4                    สรับปรุงปขอวิจารณ์จารับปรุงณ์0●  ความสอดคล้องกันร$องกันระหว่นระหว,างส,วนต่างๆ ขอ...
ควิจารณ์าม่บทกิจกสอด็นคล้องกันรองกิจการโทนรับปรุงะหวิจารณ์างสวิจารณ์นต่างๆ ขอางๆ ของแผน
7             โครับปรุงงสรับปรุงางเน-.อหาในแผน1.แนวคBด2.วBสยทศนH                       ...
4           (2) วิจารณ์สยทศน            มMงพิ่มเติมฒนากันระหว่Bจกันระหว่ารโทรคมนาคม         ...
5                              (3) พนธิ์@กิจการโทจ1.อนMญาต่างๆ ขอ-กันระหว่ากันระหว่บด?แล้องก...
6                      (4) เป4าปรับปรุงะสงค1.ให$ป็นรูปธรระชี้วาชี้วนใชี้ว$บรBกันระหว่ารท8Cม8คMณภาพิ่ม...
6                        (5) ยทธิ์@ศาสต่างๆ ขอรับปรุง1.กันระหว่ารพิ่มเติมฒนาแล้องกันระส,งเสรBมกันระ...
ควิจารณ์าม่บทกิจกสอด็นคล้องกันรองกิจการโทบแผนแม่บทกิจกบทกิจการโทรับปรุงะจายเสยงฯ
(รับปรุงาง) แผนแม่บทกิจกบทกิจการโทรับปรุงะจายเสยง-โทรับปรุงทศน●  ยMทธศาสต่างๆ ขอรH 7 ข$อ  ●  ●  ●    อนMญาต่างๆ...
เปรับปรุงยบเทยบ          แผนแม่บทกิจกบทโทรับปรุงคม่บทกิจกนาคม่บทกิจก                       ...
จด็นกิจการโทล้องกันรม่บทกิจกใหม่บทกิจก               หม่บทกิจกวิจารณ์ด็น                 โท...
ต่างๆ ขอวิจารณ์ชี้ว.วิจารณ์ด็นยงไม่บทกิจกเปนรับปรุง:ปธิ์@รับปรุงรับปรุงม่บทกิจก
ยทธิ์@ศาสต่างๆ ขอรับปรุง 1 พฒนาแล้องกันระสงเสรับปรุงม่บทกิจกกิจการโทารับปรุงแขงขนต่างๆ ขอวิจารณ์ชี้ว.วิจารณ์ด็น  ●    ...
ยทธิ์@ศาสต่างๆ ขอรับปรุง 2 อนญาต่างๆ ขอใชี้วคล้องกันร-@นควิจารณ์าม่บทกิจกถี่-ประก@-ปรับปรุงะกิจการโทอบกิจการโทจกิจการโทารั...
ยทธิ์@ศาสต่างๆ ขอรับปรุง 3 ใชี้วทรับปรุงพยากิจการโทรับปรุงโทรับปรุงคม่บทกิจกฯอยางม่บทกิจกปรับปรุงะสทธิ์@ภาพต่างๆ ขอวิจารณ์...
ยทธิ์@ศาสต่างๆ ขอรับปรุง 4 กิจการโทารับปรุงบรับปรุงกิจการโทารับปรุงโทรับปรุงคม่บทกิจกฯ พ-.นฐานต่างๆ ขอวิจารณ์ชี้ว.วิจารณ์ด...
ยทธิ์@ศาสต่างๆ ขอรับปรุง 5 กิจการโทารับปรุงคม่บทกิจกครับปรุงองผ:บรับปรุงโภคต่างๆ ขอวิจารณ์ชี้ว.วิจารณ์ด็น  ●      ...
ยทธิ์@ศาสต่างๆ ขอรับปรุง 6 อาเซียน-ควายน-ควิจารณ์าม่บทกิจกรับปรุงวิจารณ์ม่บทกิจกม่บทกิจก-อรับปรุงะหวิจารณ์างปรับปรุงะเทศต่...
ขอเสนอเพ@ม่บทกิจกเต่างๆ ขอม่บทกิจกในปรับปรุงะเด็นนอ-นๆ                          ( @
ขอเสนอเพ@ม่บทกิจกเต่างๆ ขอม่บทกิจก (1) กิจการโทารับปรุงพฒนาคณ์0ภาพวิจารณ์งกิจการโทารับปรุงโทรับปรุงคม่บทกิจกฯ●  ด?ต่างๆ ...
ขอเสนอเพ@ม่บทกิจกเต่างๆ ขอม่บทกิจก (2) ปรับปรุงะเด็น(นด็นวิจารณ์นรับปรุงะยะส.น●  กันระหว่ารป็นรูปธรระม?ล้องกันรคล้องกันรF...
ขอเสนอเพ@ม่บทกิจกเต่างๆ ขอม่บทกิจก (3) กิจการโทารับปรุงพฒนาคณ์0ภาพองคกิจการโทรับปรุง●  ด?ต่างๆ ขอวอย,างจากันระหว่แผนแม,บท...
Next Big Thing●  WiMAX●  LTE LTE Advanced●  แนวทางกันระหว่ารกันระหว่ากันระหว่บด?แล้องกันร mobile content ในยMค  conv...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ข้อเสนอปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม

2,657 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,657
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,348
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ข้อเสนอปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม

 1. 1. ขอเสนอปรับปรุงบปรับปรุงง(รับปรุงาง) แผนแม่บทกิจกบทกิจการโทจกิจการโทารับปรุงโทรับปรุงคม่บทกิจกนาคม่บทกิจก อสรับปรุงยะ ไพรับปรุงพายฤทธิ์@# markpeak@siamintelligence.com Siam Intelligence Unit, Blognone 2 Feb 2012
 2. 2. 4 สรับปรุงปขอวิจารณ์จารับปรุงณ์0● ความสอดคล้องกันร$องกันระหว่นระหว,างส,วนต่างๆ ขอ,างๆ ของแผน● ความสอดคล้องกันร$องกันระหว่บแผนแม,บทกันระหว่ระจายเส8ยงฯ ปรับปรุงะเด็น(น● ต่างๆ ขอวชี้ว8;วดยงไม,เป็นรูปธรนร?ป็นรูปธรธรรม● ข$อเสนอเพิ่มเติมBCมเต่างๆ ขอมในป็นรูปธรระเดEนอFCนๆ B
 3. 3. ควิจารณ์าม่บทกิจกสอด็นคล้องกันรองกิจการโทนรับปรุงะหวิจารณ์างสวิจารณ์นต่างๆ ขอางๆ ของแผน
 4. 4. 7 โครับปรุงงสรับปรุงางเน-.อหาในแผน1.แนวคBด2.วBสยทศนH หวิจารณ์ขอ3.พิ่มเติมนธกันระหว่Bจ 6.ความสมพิ่มเติมนธHกันระหว่บรฐบาล้องกันร4.เป็นรูปธรKาป็นรูปธรระสงคH 7.แนวทางกันระหว่ารป็นรูปธรฎิบัติ-ปBบต่างๆ ขอB-ป็นรูปธรระเมBนผล้องกันร5.ยMทธศาสต่างๆ ขอรH
 5. 5. 4 (2) วิจารณ์สยทศน มMงพิ่มเติมฒนากันระหว่Bจกันระหว่ารโทรคมนาคม , ขอ (เพิ่มเติมFCอ) ล้องกันรดชี้ว,องว,างกันระหว่ารเข$าถึงข้อมูงข$อม?ล้องกันรขาวสาร X ,เพิ่มเติมBCมข8ดความสามารถึงข้อมูในกันระหว่ารแข,งขนของป็นรูปธรระเทศ ยกันระหว่ระดบคMณภาพิ่มเติมชี้ว8วBต่างๆ ขอของป็นรูปธรระชี้วาชี้วน
 6. 6. 5 (3) พนธิ์@กิจการโทจ1.อนMญาต่างๆ ขอ-กันระหว่ากันระหว่บด?แล้องกันร กันระหว่ารป็นรูปธรระกันระหว่อบกันระหว่Bจกันระหว่าร อย,างเสร8-เป็นรูปธรนธรรม ขอ2.กันระหว่าหนด หล้องกันรกันระหว่เกันระหว่ณฑ์การใช้Hกันระหว่ารใชี้ว$คล้องกันรนความถึงข้อมู8C FC3.ใชี้ว$ ทรพิ่มเติมยากันระหว่รโทรคมฯ ให$คมค,า ม8ป็นรูปธรระสBทธBภาพิ่มเติม M$4.จดให$ม8 บรBกันระหว่ารโทรคมฯ พิ่มเติมF;นฐาน โดยทCวถึงข้อมูง X5.คMมครอง ผ?$บรBโภคฯ ให$ใชี้ว$บรBกันระหว่าร ม8คMณภาพิ่มเติม ราคาเป็นรูปธรนธรรม $
 7. 7. 6 (4) เป4าปรับปรุงะสงค1.ให$ป็นรูปธรระชี้วาชี้วนใชี้ว$บรBกันระหว่ารท8Cม8คMณภาพิ่มเติม ราคาเหมาะสม2.พิ่มเติมฒนาแล้องกันระส,งเสรBมกันระหว่ารแข,งขนระหว,างผ?$ป็นรูปธรระกันระหว่อบกันระหว่าร ขอ ท;งรายใหม,-รายเดBม3.ส,งเสรBมกันระหว่ารใชี้ว$ทรพิ่มเติมยากันระหว่รโทรคมฯ อย,างคMมค,า $4.เพิ่มเติมBCมโอกันระหว่าสในกันระหว่ารเข$าถึงข้อมูXงบรBกันระหว่ารโทรคมฯ ข;นพิ่มเติมF;นฐาน5.เพิ่มเติมBCมความต่างๆ ขอระหนกันระหว่ร?$ถึงข้อมูงสBทธBของผ?$บรBโภค X6.เพิ่มเติมBCมความสามารถึงข้อมูกันระหว่ารแข,งขนด$านโทรคมฯ ในอาเซียนp8ยน
 8. 8. 6 (5) ยทธิ์@ศาสต่างๆ ขอรับปรุง1.กันระหว่ารพิ่มเติมฒนาแล้องกันระส,งเสรBมกันระหว่ารแข,งขน2.กันระหว่ารอนMญาต่างๆ ขอให$ใชี้ว$คล้องกันรนความถึงข้อมู8C-ป็นรูปธรระกันระหว่อบกันระหว่Bจกันระหว่าร FC ขอ3.กันระหว่ารใชี้ว$ทรพิ่มเติมยากันระหว่รโทรคมฯ อย,างม8ป็นรูปธรระสBทธBภาพิ่มเติม4.กันระหว่ารบรBกันระหว่ารโทรคมฯ ข;นพิ่มเติมF;นฐานโดยทCวถึงข้อมูXง5.กันระหว่ารคM$มครองผ?$บรBโภคในกันระหว่Bจกันระหว่ารโทรคมนาคม6.เต่างๆ ขอร8ยมความพิ่มเติมร$อมส?,ป็นรูปธรระชี้วาคมอาเซียนp8ยน
 9. 9. ควิจารณ์าม่บทกิจกสอด็นคล้องกันรองกิจการโทบแผนแม่บทกิจกบทกิจการโทรับปรุงะจายเสยงฯ
 10. 10. (รับปรุงาง) แผนแม่บทกิจกบทกิจการโทรับปรุงะจายเสยง-โทรับปรุงทศน● ยMทธศาสต่างๆ ขอรH 7 ข$อ ● ● ● อนMญาต่างๆ ขอ+ป็นรูปธรระกันระหว่อบกันระหว่จกันระหว่าร คM$มครองผ?บรBโภค $ B กันระหว่ากันระหว่บด?แล้องกันรกันระหว่ารป็นรูปธรระกันระหว่อบกันระหว่Bจกันระหว่าร 7 ขอ ● สBทธBเสร8ภาพิ่มเติมในกันระหว่ารสFCอสาร ● พิ่มเติมฒนาคMณภาพิ่มเติมกันระหว่ารป็นรูปธรระกันระหว่อบกันระหว่Bจกันระหว่าร ● Digital TV ● พิ่มเติมฒนาองคHกันระหว่รให$มป็นรูปธรระสBทธBภาพิ่มเติม-ธรรมาภBบาล้องกันร 8
 11. 11. เปรับปรุงยบเทยบ แผนแม่บทกิจกบทโทรับปรุงคม่บทกิจกนาคม่บทกิจก แผนแม่บทกิจกบทกิจการโทรับปรุงะจายเสยงฯ1. พัฒนฒนา-ส่งเสริมงเส่งเสริมริมการแขมการิมการแขแข่งขัน⌓งข่งขัน⌓น 1. การิมการแขอนญาตให้ใช้คลืใช้คลื่นคคลื่นความนความถี่-ประก-ปริมการแขะกอบกจการิมการแข2. การิมการแขอนญาตให้ใช้คลืใช้คลื่นคคลื่นความนความถี่-ประก-ปริมการแขะกอบกจการิมการแข 2. การิมการแขก#ากบดูแลการป%แลื่นความการิมการแขปริมการแขะกอบกจการิมการแข3. การิมการแขใช้คลื่นคทริมการแขพัฒนยากริมการแขโทริมการแขคมฯ อยางมปริมการแขะส่งเสริมทธิภาพภาพัฒน 3. การิมการแขคมคริมการแของผู้บริโภ%บริมการแขโภคในกจการิมการแขกริมการแขะจายเส่งเสริมยง4. การิมการแขบริมการแขการิมการแขโทริมการแขคมฯ ข่งขัน⌓.นพัฒน.นฐานโดูแลการปยทวถี่-ประก0ง 4. ส่งเสริมงเส่งเสริมริมการแขมส่งเสริมทธิภาพเส่งเสริมริมการแขภาพัฒนในการิมการแขส่งเสริมอส่งเสริมาริมการแข5. การิมการแขคมคริมการแของผู้บริโภ%บริมการแขโภคในกจการิมการแขโทริมการแขคมนาคม 5. พัฒนฒนาคณภาพัฒนการิมการแขปริมการแขะกอบกจการิมการแข6. เตริมการแขยมความพัฒนริมการแขอมส่งเสริม%ปริมการแขะช้คลื่นคาคมอาเซียนยน 6. เปลื่นความยนผู้บริโภานเป3นริมการแขะบบดูแลการปจทลื่นความ 7. การิมการแขพัฒนฒนาองค4กริมการแขก#ากบดูแลการปแลื่นความทมปริมการแขะส่งเสริมทธิภาพภาพัฒน %
 12. 12. จด็นกิจการโทล้องกันรม่บทกิจกใหม่บทกิจก หม่บทกิจกวิจารณ์ด็น โทรับปรุงคม่บทกิจก กิจการโทรับปรุงะจายเสยงกิจการโทารับปรุงออกิจการโทใบอนญาต่างๆ ขอ คล้องกันรFCนความถึงข้อมู8C+กันระหว่Bจกันระหว่ารโทรคมฯ คล้องกันรFCนความถึงข้อมู8C+กันระหว่Bจกันระหว่ารกันระหว่ระจายเส8ยง/TVกิจการโทารับปรุงกิจการโท9ากิจการโทบด็นแล้องกันร : กันระหว่ารแข,งขน+กันระหว่ารใชี้ว$ทรพิ่มเติมยากันระหว่ร กันระหว่ารแข,งขน+ทรพิ่มเติมยากันระหว่ร+เนF;อหา+โฆษณาคม่บทกิจกครับปรุงองผ:บรับปรุงโภค ในกันระหว่Bจกันระหว่ารโทรคมนาคม ในกันระหว่Bจกันระหว่ารกันระหว่ระจายเส8ยง/TVสทธิ์@ สBทธBกันระหว่ารเข$าถึงข้อมูงบรBกันระหว่ารโทรคมพิ่มเติมF;นฐาน X สBทธBเสร8ภาพิ่มเติมในกันระหว่ารสFCอสาร พฒนาคณ์0ภาพวิจารณ์งกิจการโทารับปรุง บMคล้องกันรากันระหว่ร+คMณภาพิ่มเติมบรBกันระหว่าร บMคล้องกันรากันระหว่ร-คMณภาพิ่มเติมรายกันระหว่าร ปรับปรุงะเด็น(นด็นวิจารณ์น 3G, กันระหว่ารจดกันระหว่ารสมป็นรูปธรทานท8CหมดอายM Digital TV ต่างๆ ขอางปรับปรุงะเทศ ASEAN+ความร,วมมFอระหว,างป็นรูปธรระเทศ ASEAN+ความร,วมมFอระหว,างป็นรูปธรระเทศ พฒนาองคกิจการโทรับปรุง บMคคล้องกันรากันระหว่ร+ระบบ+ธรรมาภBบาล้องกันร บMคคล้องกันรากันระหว่ร+ระบบ+ธรรมาภBบาล้องกันร
 13. 13. ต่างๆ ขอวิจารณ์ชี้ว.วิจารณ์ด็นยงไม่บทกิจกเปนรับปรุง:ปธิ์@รับปรุงรับปรุงม่บทกิจก
 14. 14. ยทธิ์@ศาสต่างๆ ขอรับปรุง 1 พฒนาแล้องกันระสงเสรับปรุงม่บทกิจกกิจการโทารับปรุงแขงขนต่างๆ ขอวิจารณ์ชี้ว.วิจารณ์ด็น ● ระดบกันระหว่ารแข,งขนกันระหว่ารป็นรูปธรระกันระหว่อบกันระหว่Bจกันระหว่ารโทรคมนาคม เพิ่มเติมBCมขX;น ●อต่างๆ ขอราค,าบรBกันระหว่ารโทรคมนาคม ล้องกันรดล้องกันรง ขอเสนอ ● ระบMเป็นรูปธรนค,า HHI? ● วดกันระหว่ารล้องกันรดล้องกันรงอย,างไร?
 15. 15. ยทธิ์@ศาสต่างๆ ขอรับปรุง 2 อนญาต่างๆ ขอใชี้วคล้องกันร-@นควิจารณ์าม่บทกิจกถี่-ประก@-ปรับปรุงะกิจการโทอบกิจการโทจกิจการโทารับปรุงต่างๆ ขอวิจารณ์ชี้ว.วิจารณ์ด็น ● จานวนผ?ป็นรูปธรระกันระหว่อบกันระหว่Bจกันระหว่ารโทรคมนาคม เพิ่มเติมBCมขXน $ ; ● ป็นรูปธรระเภทกันระหว่ารให$บรBกันระหว่ารท8Cใชี้ว$เทคโนโล้องกันรย8ใหม, เพิ่มเติมBCมขXน ; ● กันระหว่ารจดสรรความถึงข้อมู8Cเพิ่มเติมFCออนMญาต่างๆ ขอป็นรูปธรระกันระหว่อบกันระหว่Bจกันระหว่าร เพิ่มเติมBCมขX;น ขอเสนอ ● ต่างๆ ขอ;งเป็นรูปธราจานวนผ?$ป็นรูปธรระกันระหว่อบกันระหว่Bจกันระหว่าร/ความถึงข้อมู8Cทเพิ่มเติมมขX;นเป็นรูปธรน % จากันระหว่ป็นรูปธรจจMบน K 8C BC m ● จะวด “ป็นรูปธรระเภทกันระหว่ารให$บรBกันระหว่ารด$วยเทคโนโล้องกันรย8ใหม,” อย,างไร?
 16. 16. ยทธิ์@ศาสต่างๆ ขอรับปรุง 3 ใชี้วทรับปรุงพยากิจการโทรับปรุงโทรับปรุงคม่บทกิจกฯอยางม่บทกิจกปรับปรุงะสทธิ์@ภาพต่างๆ ขอวิจารณ์ชี้ว.วิจารณ์ด็น ● ต่างๆ ขอ$นทMนกันระหว่ารป็นรูปธรระกันระหว่อบกันระหว่Bจกันระหว่าร ล้องกันรดล้องกันรง ● ม8 แนวทางกันระหว่ารใชี้วโครงสร$างพิ่มเติมF;นฐานร,วมกันระหว่น $ ● ม8 เทคโนโล้องกันรย8ใหม,มาใชี้วเพิ่มเติมมป็นรูปธรระสBทธBภาพิ่มเติมกันระหว่ารให$บรBกันระหว่าร $ BC ● ม8 แผนหรFอมาต่างๆ ขอรกันระหว่ารเพิ่มเติมFCอรองรบเหต่างๆ ขอMฉุกเฉิน-Mกันระหว่เฉุกเฉิน-Bน-ภยพิ่มเติมBบต่างๆ ขอB ขอเสนอ ● จะวดต่างๆ ขอ$นทMนกันระหว่ารป็นรูปธรระกันระหว่อบกันระหว่จกันระหว่ารอย,างไร? B ● เทคโนโล้องกันรย8ใหม,ม8แค,บรอดแบนดH? ● แผนด$านภยพิ่มเติมBบต่างๆ ขอควรเป็นรูปธรน mandatory ไม,ใชี้ว,แค, “ส,งเสรBม” B
 17. 17. ยทธิ์@ศาสต่างๆ ขอรับปรุง 4 กิจการโทารับปรุงบรับปรุงกิจการโทารับปรุงโทรับปรุงคม่บทกิจกฯ พ-.นฐานต่างๆ ขอวิจารณ์ชี้ว.วิจารณ์ด็น ● ม8 แผนกันระหว่ารจดบรBกันระหว่ารโทรคมฯ พิ่มเติมF;นฐาน ภายใน 1 ป็นรูปธรs ● บรBกันระหว่ารโทรคมฯ พิ่มเติมF;นฐาน ด$านเส8ยง ครอบคล้องกันรMม 95% ของป็นรูปธรระชี้วากันระหว่ร ● บรBกันระหว่ารโทรคมฯ พิ่มเติมF;นฐาน ด$านข$อม?ล้องกันร ครอบคล้องกันรMม 80% ของป็นรูปธรระชี้วากันระหว่ร ขอเสนอ ● ควรกันระหว่ารนต่างๆ ขอ8 “อต่างๆ ขอราค,าใชี้วบรBกันระหว่าร” ข;นพิ่มเติมนฐาน โดยคBดเท8ยบกันระหว่บค,าครองชี้ว8พิ่มเติม? $ F; ● ควรม8เงFCอนไขด$าน “บรBกันระหว่ารโทรคมฯ พิ่มเติมF;นฐาน” ในกันระหว่ฎิบัติ-ปกันระหว่ารป็นรูปธรระม?ล้องกันร/ใบอนMญาต่างๆ ขอ?
 18. 18. ยทธิ์@ศาสต่างๆ ขอรับปรุง 5 กิจการโทารับปรุงคม่บทกิจกครับปรุงองผ:บรับปรุงโภคต่างๆ ขอวิจารณ์ชี้ว.วิจารณ์ด็น ● ม8 หล้องกันรกันระหว่เกันระหว่ณฑ์การใช้HคM$มครองสBทธBผ?$บรBโภค ภายใน 2 ป็นรูปธรs ● ม8 หล้องกันรกันระหว่เกันระหว่ณฑ์การใช้Hกันระหว่ารควบคMมคMณภาพิ่มเติมบรBกันระหว่ารข$อม?ล้องกันร ภายใน 2 ป็นรูปธรs ● ม8 กันระหว่ล้องกันรไกันระหว่กันระหว่ารระงบข$อพิ่มเติมพิ่มเติมาทท8รวดเรEวขX;น B C ● ผ?$บรBโภคม8ความต่างๆ ขอระหนกันระหว่รเ?$ รFองสBทธBพิ่มเติมนฐาน มากันระหว่ขX;น C F; ขอเสนอ ● ระยะเวล้องกันราทาหล้องกันรกันระหว่เกันระหว่ณฑ์การใช้Hควรเป็นรูปธรนภายใน 1 ป็นรูปธรs? ● กันระหว่ารวดความต่างๆ ขอระหนกันระหว่ร?$ของผ?$บรBโภคจะทาได$อย,างไร? ● กันระหว่าหนด ไม,ใชี้ว, ส,งเสรBม ให$ผ?$ป็นรูปธรระกันระหว่อบกันระหว่Bจกันระหว่ารเป็นรูปธรดเผยข$อม?ล้องกันรต่างๆ ขอ,อผ?$บรBโภค v
 19. 19. ยทธิ์@ศาสต่างๆ ขอรับปรุง 6 อาเซียน-ควายน-ควิจารณ์าม่บทกิจกรับปรุงวิจารณ์ม่บทกิจกม่บทกิจก-อรับปรุงะหวิจารณ์างปรับปรุงะเทศต่างๆ ขอวิจารณ์ชี้ว.วิจารณ์ด็น ● ม8 มาต่างๆ ขอรกันระหว่ารรองรบ AEC ด$านโทรคมนาคม ภายใน พิ่มเติม.ศ. 2558 ● พิ่มเติมฒนา/ป็นรูปธรรบป็นรูปธรรMง กันระหว่ฎิบัติ-ประเบ8ยบให$สอดคล้องกันร$องกันระหว่บพิ่มเติมนธกันระหว่รณ8ระหว,างป็นรูปธรระเทศ ขอเสนอ ● นโยบายเรFCองบรBษทต่างๆ ขอ,างด$าวต่างๆ ขอ$องชี้วดเจน เพิ่มเติมFCอเป็นรูปธรดรบกันระหว่ารล้องกันรงทMนจากันระหว่ต่างๆ ขอ,างป็นรูปธรระเทศ v ● กันระหว่าหนดเกันระหว่ณฑ์การใช้Hดานเอกันระหว่สารภาษาองกันระหว่ฤษของ กันระหว่สทชี้ว. ในกันระหว่รอบเวล้องกันราท8Cสมเหต่างๆ ขอสมผล้องกันร $ M
 20. 20. ขอเสนอเพ@ม่บทกิจกเต่างๆ ขอม่บทกิจกในปรับปรุงะเด็นนอ-นๆ ( @
 21. 21. ขอเสนอเพ@ม่บทกิจกเต่างๆ ขอม่บทกิจก (1) กิจการโทารับปรุงพฒนาคณ์0ภาพวิจารณ์งกิจการโทารับปรุงโทรับปรุงคม่บทกิจกฯ● ด?ต่างๆ ขอวอย,างจากันระหว่แผนแม,บทกันระหว่ระจายเส8ยง-โทรทศนHได$ ● ม8 แผนพิ่มเติมฒนาบMคล้องกันรากันระหว่ร โดยใชี้ว$งบป็นรูปธรระมาณจากันระหว่กันระหว่องทMนวBจยฯ ● ม8 กันระหว่ารป็นรูปธรระเมBนผล้องกันรคMณภาพิ่มเติมกันระหว่ารให$บรBกันระหว่าร โดยใชี้ว$กันระหว่ระบวนกันระหว่ารต่างๆ ขอรวจวด ทางวBชี้วากันระหว่าร + ymงความเหEนผ?ใชี้ว$ ทMกันระหว่ 1 ป็นรูปธรs $ ● ส,งเสรBม กันระหว่ารดาเนBนงานขององคHกันระหว่รวBชี้วาชี้วพิ่มเติมดานโทรคมนาคม 8 $
 22. 22. ขอเสนอเพ@ม่บทกิจกเต่างๆ ขอม่บทกิจก (2) ปรับปรุงะเด็น(นด็นวิจารณ์นรับปรุงะยะส.น● กันระหว่ารป็นรูปธรระม?ล้องกันรคล้องกันรFCนความถึงข้อมู8C 3G● แผนรองรบมFอสญญาสมป็นรูปธรทานหมดอายM● เงFCอนไข-กันระหว่ฎิบัติ-ปเกันระหว่ณฑ์การใช้HดานบรBษทต่างๆ ขอ,างด$าว $
 23. 23. ขอเสนอเพ@ม่บทกิจกเต่างๆ ขอม่บทกิจก (3) กิจการโทารับปรุงพฒนาคณ์0ภาพองคกิจการโทรับปรุง● ด?ต่างๆ ขอวอย,างจากันระหว่แผนแม,บทกันระหว่ระจายเส8ยง-โทรทศนHได$ ● ระบบกันระหว่ารบรBหารจดกันระหว่ารท8Cมป็นรูปธรระสBทธBภาพิ่มเติม 8 ● พิ่มเติมฒนาบMคล้องกันรากันระหว่รในองคHกันระหว่ร ● ธรรมาภBบาล้องกันร-ความโป็นรูปธรร,งใส ● กันระหว่ารจดเกันระหว่Eบข$อม?ล้องกันรเพิ่มเติมFCอป็นรูปธรระกันระหว่อบกันระหว่ารต่างๆ ขอดสBนใจขององคHกันระหว่รในระยะยาว
 24. 24. Next Big Thing● WiMAX● LTE LTE Advanced● แนวทางกันระหว่ารกันระหว่ากันระหว่บด?แล้องกันร mobile content ในยMค convergence● ความถึงข้อมู8C Whitespace

×