สัมมนา iZen ครั้งที่ 1 ประจําเดือนตุลาคม 2552
   จัดโดย Siam Intelligence Unit
  “พลวัตรเศรษฐกิจโลก”
        15 ...
ทําความเขาใจกันกอน
1. นักเศรษฐศาสตรพยากรณเศรษฐกิจทั้งการดิ่งลงของเศรษฐกิจสูวิกฤติและการ
  ฟนตัวของเศรษฐกิจผิดพลาดม...
ภาวะเศรษฐกิจโลก
   ปจจุบัน
ภาพรวมสถานการณเศรษฐกิจโลก
 ในไตรมาสที่ 2 ป 2552 ดัชนีทางเศรษฐกิจประเทศตางๆแสดงใหเห็นวา เศรษฐกิจโลกไดถึงจุดต่ําสุด
 ...
การประเมินเศรษฐกิจโลกโดยIMF
             IMF ระบุวา “Global Recession is ending..”
             I...
IMF : Global Financial Stability
Report
 IMF ประเมินวาอัตราการขยายตัวในการปลอยสินเชื่อในป 2009 ของ Euro Area, UK แล...
Financial Write Down
 Unit : ‘000 Mn USD                              IMF ประเมินวาการตัดขา...
Regional Financial Write Down
ที่มา: Bloomberg ปรับปรุงลาสุด 15 ต.ค. 2552
    IMF คาดการณวาในชวงป 2550-2553 ส...
การขยายตัวของ GDP รายไตรมาสของประเทศอุตสาหกรรม
 ชั้นนํา

 % qoq
  1                          ...
การขยายตัวของ GDP รายไตรมาสของประเทศอาเซียน


yoy
 ที่มา: Bloomberg
การขยายตัวของ GDP รายไตรมาสของประเทศกลุม BRICs


yoy
ที่มา: Bloomberg
OECD Leading Indicators
 ที่มา: Bloomberg
ภาวะเศรษฐกิจโลก
   อนาคต
แนวโนมเศรษฐกิจโลกในอนาคต 1
 ในป 2010 เศรษฐกิจโลกจะฟนตัวในอัตราที่สูงคือประมาณ 3.1 % yoy เนื่องจากฐานคํานวณในป 2009
 ...
แนวโนมเศรษฐกิจโลกในอนาคต 2
 กลุม G-20 จะเปนกลุมกําหนดนโยบายเศรษฐกิจโลกแทนกลุม G-8
 กลุม BRICs ซึ่งเปนกลุมยอยใน ...
แนวโนมการขยายตัวเศรษฐกิจโลก
ที่มา: IMF October 2009
BRICs Summit June 16,2009
Source: Financial Times
BRICs
    อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจรายไตรมาส (yoy) ของ BRICs  BRICs มีทุนสํารองระหวางประเทศรวมกัน (ณ 14
yoy
    ...
BRICs Proposition
 อัตราการขยายตัวของผลผลิตอุตสาหกรรม (Industrail Production:IP) ของ BRICs  BRICs เรียกรองขอบทบาทที่มากย...
BRICs consumption
GDP per capita (US$) ของ BRICs และ G3
                     2,360         ร...
G-20 Sep 25, 2009 Meeting Results
 เวทีในการกําหนดเศรษฐกิจโดยเฉพาะการคาและการเงินระหวางประเทศจะถูกเปลี่ยนมาเปนกลุม G-...
ความเสี่ยงเศรษฐกิจโลก
     อนาคต
ความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกในป 2010
   ราคาน้ํามันดิบในตนป 2010 ทะยานขึ้นสูงอยางตอเนื่องใกลระดับ 100 ดอลลาร
   ส...
USD : After speech of Bernanke
ที่มา: Bloomberg
USD :Fed Reserve Balance Sheet
ที่มา: Fed
USD :Fed Exit Strategy
ที่มา: Fed
Asia Decoupling ?
ที่มา: ADB June 2009                        ที่มา: ADB June 2009

 SIU ประเ...
Fiscal Balance
   % GDP
   2          ในขณะที่ประเทศกําลังพัฒนาจะมีศักยภาพในการลดการขาดดุลทางการคลังไดดีกว...
Public Debt
              29
 Source: IMF October 2009
ขอบคุณและ Q&A
US Commercial Bank loan
Source: Bloomberg
Dollar Index
Source: Bloomberg
US Dollar in Central Bank Reserve
Source: Bloomberg
MSCI World Index
Source: Bloomberg
Contribution to Growth of Global Economy
Source: IMF October 2009
Contribution to Growth of USA
Contribution to Growth of Euro Zone
Contribution to Growth of Japan
Change in US Treasury HoldingAug08 to June 09
  Source: ADB September 2009
คาเงินบาทในวิกฤติขาวลือ
Source: Bloomberg
คาเงินบาทในวิกฤติขาวลือ
 Source: Bloomberg
คาเงินบาทในวิกฤติขาวลือ
 Source: Bloomberg
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

SIU - Dynamics of Global Economy

1,308 views

Published on

Presentation at iZen #1 seminar

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,308
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
63
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

SIU - Dynamics of Global Economy

 1. 1. สัมมนา iZen ครั้งที่ 1 ประจําเดือนตุลาคม 2552 จัดโดย Siam Intelligence Unit “พลวัตรเศรษฐกิจโลก” 15 ตุลาคม 2552 เสนอโดย สุรศักดิ์ ธรรมโม นักเศรษฐศาสตร ของ Siam Intelligence Unit http://www.siamintelligence.com/
 2. 2. ทําความเขาใจกันกอน 1. นักเศรษฐศาสตรพยากรณเศรษฐกิจทั้งการดิ่งลงของเศรษฐกิจสูวิกฤติและการ ฟนตัวของเศรษฐกิจผิดพลาดมาโดยตลอด 2. องคความรูของวิชาเศรษฐศาสตรปจจุบันมีปญหาอยางรุนแรงดังที่เสนอโดย นิตยสาร The Economist ฉบับ July 18,2009 (Where it went wrong -and how the crisis is changing it ?) และ Paul Krugman เขียนไวใน NY Times Sep 2,2009 (How Did Economists Get It So Wrong?) 3. ผูบรรยายตองการนําเสนอความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจโลกและกลยุทธของ ประเทศตางๆในการรับมือ ตอบสนองตอภาวะวิกฤติโลก รวมทั้งประเมินกล ยุทธของประเทศสําคัญที่กาหนดใหประเทศอืนๆตองเดินตาม ซึ่งผูบรรยาย ํ ่ เชือวาสิ่งนีจะกําหนดฉากทัศน (Scenario) ของเศรษฐกิจโลกในอนาคตวาจะ ่ ้ เปนไปในรูปแบบใด มากกวาดูองคประกอบของ GDP แตละประเทศเพียง อยางเดียว
 3. 3. ภาวะเศรษฐกิจโลก ปจจุบัน
 4. 4. ภาพรวมสถานการณเศรษฐกิจโลก ในไตรมาสที่ 2 ป 2552 ดัชนีทางเศรษฐกิจประเทศตางๆแสดงใหเห็นวา เศรษฐกิจโลกไดถึงจุดต่ําสุด และเริ่มฟนตัวอยางชัดเจน หลังจากตลาดการเงินกลับเขาสูภาวะทีมีเสถียรภาพขึ้น โดยรัฐบาลมีบทบาท ่ สําคัญที่สุดที่ชวยใหเศรษฐกิจฟนตัว ในไตรมาส 1 ป 2552 เศรษฐกิจของประเทศเอเชียบางประเทศเริ่มสงสัญญาณการแยกตัว (De- Coupling) ออกจากเศรษฐกิจ G-3 อยางชัดเจน เชน จีน อินเดีย อินโดนีเซีย “จีน” เปนประเทศทีมีบทบาทสําคัญในการเปนผูนําเขาสินคาทุน จาก เยอรมนี เกาหลี ญี่ปุน และ นําเขา ่ สินคาโภคภัณฑจาก ออสเตรเลีย และ บราซิล การคาระหวางประเทศ ในครึ่งหลังป 2552 มีความเสี่ยงที่อาจจะชะลอตัว เนื่องจากระดับสินคาคงคลัง ไมไดลดลงต่ําเหมือนกับในชวงไตรมาสที่ 1/52 สัญญาณการฟนตัวอยางชัดเจนในบางประเทศจะนําไปสูการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นโดย ออสเตรเลียไดเปนประเทศแรกในกลุม G-20 ที่ปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นไปแลว ในขณะที่ตลาดประเมินวา จีน อินเดียอาจจะใชมาตรการทางการเงินที่เขมงวดขึ้นหลังจากที่ผอนคลายเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ  สภาพคลองที่กลับมาสูระดับกอนวิกฤติ ความกังวลเรื่องการออนคาของเงินดอลลารสหรัฐออนคาอาจจะ ทําใหเกิดฟองสบูในตลาดสินทรัพยบางประเภทโดยเฉพาะดัชนีตลาดหลักทรัพยประเทศเอเชียและภาวะ ฟองสบูอาจจะแตกเร็วกวาที่คาด เพราะพื้นฐานทางเศรษฐกิจยังไมไดฟนตัวอยางแข็งแกรง
 5. 5. การประเมินเศรษฐกิจโลกโดยIMF IMF ระบุวา “Global Recession is ending..” IMF ระบุชัดเจนวาการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกมาจาก ภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะจีนและอินเดียรวมทั้งประเกิด ใหมเอเชีย ความเสี่ยงที่ IMF ประเมินคือ การที่ประเทศตางๆออก จาก Exit Strategies เร็วกวาที่คาด ความเปราะบางของ สถาบันการเงิน และการที่ประเทศ G-3 โดยเฉพาะ สหรัฐฯจะลดการบริโภคลงและสงผลใหการสงออกของ ประเทศเอเชียจะตองชะลอลงตาม โดยความเสี่ยงนี้จะ เกิ ด ขึ้ น ในป 2011 และอาจจะส ง ผลให เ ศรษฐกิ จ โลก เติบโตในอัตราที่ต่ํา IMF ประเมินวาประเทศในแถบเอเชียมีความเสี่ยงที่จะ เผชิญกับภาวะเงินเฟอเรงตัวขึ้นในขณะที่ประเทศพัฒนา แล ว โดยเฉพาะสหรั ฐ ฯและญี ปุ น จะตกอยู ใ นภาวะ Deflation ยาวนานกวาที่คาด SIU ประเมินเศรษฐกิจโลกเขาสูภาวะเสถียรภาพแลวแต การฟนตัวอยางเขมแข็งตองอาศัยการฟนตัวของตลาด สินเชื่อและการทําใหสถาบันการเงินกลับมาทํางานอีก ครั้ ง แต ก ารฟ น ตั ว ของเศรษฐกิ จ โลกอย า งเข ม แข็ ง นั้ น แยกไม อ อกจากการฟ น ตั ว ของสถาบั น การเงิ น ดั ง นั้ น การจั ด การภาระหนี้ เ สี ย และการเพิ่ ม ทุ น ของสถาบั น การเงินจึงเปนปจจัยสําคัญในการกําหนดการฟนตัวของ เศรษฐกิจโลกวาจะเปนไปอยางเขมแข็งหรือไม
 6. 6. IMF : Global Financial Stability Report IMF ประเมินวาอัตราการขยายตัวในการปลอยสินเชื่อในป 2009 ของ Euro Area, UK และ USA จะอยูที่ -4.6 %,-8.6 % และ -3.2 % ตามลําดับ ในขณะที่ป 2010 IMF คาดวาจะหดตัวที่ -2.7 %,-4.5 % และ -2.8 % ตามลําดับ จาก ตัวเลขดังกลาวนี้ SIU ประเมินวาเศรษฐกิจอังกฤษมีความเสี่ยงสูงมากอันเนื่องมาจากการหดตัวของสินเชื่ออยาง รุนแรงในป 2009-10 IMF ยังประเมินวาความเสี่ยงทางการเงินของประเทศตลาดเกิดใหมในป 2009-10 คือการ Refinance ในวงเงิน ประมาณ $ 446 bn โดยสัดสวนวงเงินที่ตอง Refinance ในป 2009 ของ Latin, Europe &CIS,ME&A และ Asia อยูท่ี ประมาณ $ 50 bn, $87 bn, $42 bn,และ $ 61 bn ตามลําดับ และในป 2010 วงเงิน Refinance ตามการคาดการณของ IMF อยูที่ $ 42 bn, $ 69 bn, $ 32 bn และ $ 63 bn ตามลําดับ จากขอมูลนี้จะพบวา ยุโรปตะวันออกและCIS เปน ชาติที่จะตอง Refinance มากสุดและนาจะเปนความเสี่ยงที่โยงไปยัง Western Europe และอาจจะกดดันคาเงินยูโรใน อนาคต
 7. 7. Financial Write Down Unit : ‘000 Mn USD IMF ประเมินวาการตัดขาดทุนของสถาบัน 3Q09 2Q09 1Q09 4Q08 3Q08 Total การเงิน (write-down)ในชวงป 2550-2553 Worldwide 0.5 126 148 379 270 1618 Freddie Mac - 24.5 13.5 22.2 19 119.6 จะตัดขาดทุนที่ 3.4 ลานลานดอลลาร Fannie Mae - 27.7 19.3 17 20 118.3 สหรัฐฯ ขณะนี้สถาบันการเงินทั่วโลกตัด Citigroup Inc. - 10.2 13.8 19.7 12.8 112.2 ขาดทุนไปแลว 1.62 ลานลานดอลลารา Wachovia Corporation - - 0 49.8 29.4 101.9 สหรัฐฯ เทากับวายังเหลือความเสียหายอีก American International Group - 11.6 2.5 23.3 15.6 101.4 1.78 ลานลานดอลลารสหรัฐฯ Bank of America - 13.1 13.8 14.5 6.7 69.6 Merrill lynch & Co. - - 0 0 12 55.9 UBS AG - -0.2 2.4 2 4.4 52.8 ความเสียงสําคัญประการหนึ่งที่ IMF ระบุใน ่ HSBC Holdings Plc. - 7.9 0 15.6 4.8 50.1 รายงานคือความเสียงหนี้สาธารณะและ ่ JP Morgan Chase & Co - 8 7.7 9.8 8.1 49.2 นําไปสูการดําเนินนโยบายการคลังแบบ Washington Mutual Fund - - 0 0 30.9 45.3 ขาดดุล (Fiscal Deficit) จะกระทบตอตนทุน Well Fargo - 5 4.5 8.6 5.5 32.8 ทางการเงินระยะยาว โดย IMF ประเมินวา HBOS Plc - - 0 18.3 3.9 28.2 Royal Bank of Scotland - 1.6 3.3 10.1 0.3 27.6 การเพิ่มขึนของการขาดดุลงบประมาณ 1% ้ National City Corp. - - 0 19.9 0.9 25.2 จะนําไปสูการเพิ่มขึนของอัตราดอกเบีย ้ ้ ระยะยาวประมาณ 0.1-0.6% ที่มา: Bloomberg ปรับปรุงลาสุด 9 ต.ค. 2552
 8. 8. Regional Financial Write Down ที่มา: Bloomberg ปรับปรุงลาสุด 15 ต.ค. 2552 IMF คาดการณวาในชวงป 2550-2553 สหรัฐฯ จะตัดขาดทุนรวมที่ 1.025 ลานลานดอลลารสหรัฐฯ ปจจุบันตัดขาดทุนไปแลว1 .08 ลานลานดอลลารสหรัฐฯ เกินกวาการคาดการณของ IMF ในขณะที่ภูมภาค ิ ยุโรป (Euro Area) จะตัดขาดทุนรวม 814,000 ลานดอลลารสหรัฐฯ ปจจุบันตัดขาดทุนไปแลว 507,000 ลาน ดอลลารสหรัฐฯหรือประมาณ 62 % ของความเสียหายที่คาดวาจะเกิดขึ้น สถาบันการเงินในสหรัฐฯ อังกฤษและภูมภาคยุโรปมีความเสี่ยงจากการที่แหลงเงินทุนสวนหนึ่งที่มาจากการ ิ ระดมทุนในตลาดตราสารหนี้หรือที่เรียกวา Wholesale Funding ในอีก 2-3 ปขางหนาจะครบอายุ โดย IMF คํานวณวาตราสารหนี้ท่ออกโดยสถาบันการเงินซึ่งครบอายุในป 2555 และสงผลใหสถาบันการเงินในสหรัฐฯ ี อังกฤษและภูมภาคยุโรปตองทําการ Re-finance จะอยูที่วงเงินประมาณ 1.5 ลานลานดอลลารสหรัฐฯ ิ
 9. 9. การขยายตัวของ GDP รายไตรมาสของประเทศอุตสาหกรรม ชั้นนํา % qoq 1 0.6 0.3 0.3 0 -0.2 -1 -0.6 -1.0 -1.4 -2 -3 -2.5 -2.5 -3.3 -4 -3.5 Q1/09 Q2/09 -5 -4.8 -6 Euro zone Germany UK France US Japan ที่มา: Bloomberg
 10. 10. การขยายตัวของ GDP รายไตรมาสของประเทศอาเซียน yoy ที่มา: Bloomberg
 11. 11. การขยายตัวของ GDP รายไตรมาสของประเทศกลุม BRICs yoy ที่มา: Bloomberg
 12. 12. OECD Leading Indicators ที่มา: Bloomberg
 13. 13. ภาวะเศรษฐกิจโลก อนาคต
 14. 14. แนวโนมเศรษฐกิจโลกในอนาคต 1 ในป 2010 เศรษฐกิจโลกจะฟนตัวในอัตราที่สูงคือประมาณ 3.1 % yoy เนื่องจากฐานคํานวณในป 2009 ที่ต่ําและมาตรการภาครัฐในการกระตุนเศรษฐกิจโดยเฉพาะจากสหรัฐฯและเอเชียโดยเฉพาะจีน ผนวก กับนโยบายทางการเงินของประเทศพัฒนาแลวโดยเฉพาะกลุม G-3 (USA,EU และ Japan) ที่กดอัตรา ดอกเบี้ยใหต่ําใกลเคียง 0 % (ZIRP: Zero Interest Rate Policy) แตถาพิจารณาในเชิงมูลคาของ GDP โลก ตามการประมาณของ IMF พบวา...อาจจะตองใชเวลาถึงป 2011 เปนตนไป มูลคา GDP โลกจึงจะ กลับมาอยูในระดับเดียวกับกอนวิกฤติ แตพิจารณาในภาพยอย พบวากลุมประเทศเกิดใหมประกอบไปดวยกลุมเอเชีย กลุมละตินอเมริกา กลุม ยุโรปตะวันออก+รัสเซีย นั้นกลุมเอเชียโดยเฉพาะ กลุมอาเซียน...แมวาจะขยายตัวนอยกวาการขยายตัว ของตัวเองในอดีต....แตเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆทั่วโลก ....กลุมอาเซียนมีการขยายตัวที่สูงที่สุด ทวา ในป 2011 เศรษฐกิจโลกมีแนวโนมจะกลับมาชะลอลงคือขยายตัวนอยกวา 3% อันเนื่องจากประเทศ พัฒนาแลวเริ่มหมดศักยภาพในการกระตุนเศรษฐกิจดวยการใชนโยบายการคลังแบบขาดดุล ในขณะที่ ประเทศเอเชียแมวาจะพยายามแยกตัวออกจากการพึ่งพาเศรษฐกิจตะวันตกและกระตุนเศรษฐกิจ ภายในประเทศ....แตการแยกตัวของเอเชียนี้ยงตองใชเวลาไมสามารถจะดําเนินการสําเร็จไดใน 2-5 ป... ั ผนวกับการที่เอเชียมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจในป 2010 ที่แข็งแกรงกวาโดยเปรียบเทียบกับตะวันตก จะสงผลใหเกิดกระแสเงินทุนไหลเขามายังเอเชียจํานวนมากซึงในที่สุดจะสงผลใหเกิดภาวะฟองสบูใน ่ สนิทรัพยบางประเภทและนําไปสูการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางประเทศเอเชียเพื่อควบคุมเงินเฟอ และการควบคุมปริมาณเงินสงผลใหเศรษฐกิจเอเชียอาจจะชะลอลง
 15. 15. แนวโนมเศรษฐกิจโลกในอนาคต 2 กลุม G-20 จะเปนกลุมกําหนดนโยบายเศรษฐกิจโลกแทนกลุม G-8 กลุม BRICs ซึ่งเปนกลุมยอยใน G-20 จะทวีบทบาททาทายสหรัฐอเมริกาและยุโรปตะวันตกมากขึ้น เรื่อยๆ โดยเฉพาะหลังจากการประชุม BRICs Summit ที่รัสเซียเมื่อ 16 มิ.ย. 2552 โดยเฉพาะการเขามา ขอมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจและการเงินโลกในองคกรเศรษฐกิจระหวางประเทศเชน IMF และ World Bank ประการสําคัญ คือ การทาทายสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ โดยจีนและรัสเซีย จีนจะมีขนาดเศรษฐกิจแซงหนาญีปนเปนอันดับ 2 ของโลกในสิ้นป 2010 แตการทะยานขึ้นไปเปน ุ เศรษฐกิจอันดับหนึ่งของโลกแทนสหรัฐอเมริกานั้นอาจจะตองใชเวลาถึงป 2050 (ตามการประมาณ การณของ Goldman Sachs และสภาขาวกรองสหรัฐฯ) โลกาภิวัตนจะยังคงอยู แตจะกระจุกตัวในภูมภาคมากขึ้น ดังจะเห็นจากขอตกลงประชาคมเศรษฐกิจ ิ อาเซียน (AEC) ความรวมมือทางเศรษฐกิจการคาและการลงทุนระหวางอาเซียนและจีน เกาหลีใต ญีปุน เชน ความริเริ่มเชียงใหมแบบพหุภาคี (CMIM) ประเทศเอเชีย จะเริ่มหันเหการสงออกจาก G-3 ไปประเทศอื่นๆและกระตุนเศรษฐกิจภายในประเทศ หรืออีกนัยหนึ่งคือ Rebancing Global Economy กําลังจะเริ่มขึ้นแตระดับการ Rebalance จะชากวา นักวิเคราะหทางเศรษฐกิจคาดไวเนื่องจากโครงสรางเศรษฐกิจมีความหนืดในการเปลี่ยนแปลง การสิ้นสุดของนโยบายทางเศรษฐกิจเสรีนิยมแบบ Washington Consensus และการเริ่มตนของระบบทุน นิยมที่ถูกควบคุม (Regulated Capitalism)
 16. 16. แนวโนมการขยายตัวเศรษฐกิจโลก ที่มา: IMF October 2009
 17. 17. BRICs Summit June 16,2009 Source: Financial Times
 18. 18. BRICs อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจรายไตรมาส (yoy) ของ BRICs BRICs มีทุนสํารองระหวางประเทศรวมกัน (ณ 14 yoy ต.ค. 2552) ประมาณ 3.14 ลานลานดอลลาร สหรัฐฯ (42.5 % ของทุนสํารองระหวางประเทศทั่ว โลก) BRICs ถือเงินดอลลารสหรัฐฯสูงในทุนสํารอง ระหวางประเทศเฉพาะจีนประเทศเดียวนั้นถือ ครองเงินดอลลารสหรัฐฯประมาณ 70% ของ เงินทุนสํารอง หรือ 1.4 ลานลานดอลลารสหรัฐฯ สวนรัสเซียถือเงินดอลลารสหรัฐฯในทุนสํารอง ระหวางประเทศประมาณ 30% ราว 1.2 แสนลาน ดอลลารสหรัฐฯ SIU คํานวณโดยอาศัยขอมูล IMF พบวาในป 2552 BRICs จะมีสัดสวน GDP โลกประมาณ 15.4 % ขณะที่ป 2551 BRICs มีสวนในการขยายตัวทาง เศรษฐกิจโลกสูงถึง 59% ขณะที่ประเทศ G-3 มี สัดสวนในการขยายตัวทางเศรษฐกิจโลก 11% สะทอนใหเห็นวาการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก Source: Bloomberg ในชวง 2-3 ปขางหนา จะถูกจับเคลื่อนโดยประเทศ กลุม BRICs เนื่องจากประเทศพัฒนาแลวยังคง ไดรับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก
 19. 19. BRICs Proposition อัตราการขยายตัวของผลผลิตอุตสาหกรรม (Industrail Production:IP) ของ BRICs BRICs เรียกรองขอบทบาทที่มากยิ่งขึ้นใน yoy ระบบการเงินโลกและขอสิทธิออกเสียงใน สถาบันการเงินระหวางประเทศอาทิเชน สิทธิออกเสียงในกองทุนการเงินระหวาง ประเทศ (IMF) และที่นั่งคณะมนตรีความ มั่นคงฯ ในองคการสหประชาชาติ (UN) SIU ประเมินวาการเปลี่ยนเงินสกุลสํารอง จากดอลลารสหรัฐฯ ไปเปนเงินสกุลอื่นๆ จะคอยๆเกิดขึ้น เพราะ BRICs เองตางถือ ครองเงินดอลลารสหรัฐฯในสัดสวนที่สงใน ู เงินทุนสํารองระหวางประเทศ การระบุหรือ กําหนดทิศทางเงินสกุลใหมที่จะแทนเงิน ดอลลารสหรัฐฯโดยไมไดมีเงินสกุลที่ สามารถแทนเงินดอลลารสหรัฐฯไดอยาง แทจริงจะสงผลใหคาเงินดอลลารสหรัฐฯ ผันผวนซึ่งในแงนี้กระทบกับมูลคาของ เงินทุนสํารองระหวางประเทศของ BRICs โดยตรง Source: Bloomberg
 20. 20. BRICs consumption GDP per capita (US$) ของ BRICs และ G3 2,360 รายไดตอหัวของ BRICs ยังอยูในอัตราที่ตํามากเมื่อ ่ จีน 930 อินเดีย 950 เทียบกับG-3 ดังนั้น การขยายตัวของการบริโภคของ 500 รัสเซีย 7,560 ประเทศ BRICs จึงไมอาจทดแทนการลดลงของการ 1,710 บราซิล 5,910 บริโภค G3 ได 3,870 36,329 ประเทศภาคพื้นยุโรป(Euro Zone) 22,315 37,670 ญี่ ปุน 34,620 46,040 สหรัฐ อเมริกา 34,400 $ ตอป 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 2000 2007 Source : World Bank 2008
 21. 21. G-20 Sep 25, 2009 Meeting Results เวทีในการกําหนดเศรษฐกิจโดยเฉพาะการคาและการเงินระหวางประเทศจะถูกเปลี่ยนมาเปนกลุม G-20 แทน กลุม G-8 G-20 ยังคงยืนยันมาตรการกระตุนเศรษฐกิจตอไปจนกวาสัญญาณการฟนตัวทางเศรษฐกิจจะชัดเจนจึงจะเริม ่ ดําเนินการกลยุทธออกจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ (Exit Strategies) การกําหนดกลยุทธในการออกจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจหรือที่เรียกวา Exit Strategies นั้นขณะนี้กําลังอยู  ระหวางศึกษาซึ่งทีประชุม G-20 ในครังนี้ไดกําหนดใหรัฐมนตรีการคลังของกลุมประเทศ G-20 กองทุน ่ ้ การเงินระหวางประเทศ (IMF) คณะกรรมการเสถียรภาพทางการเงิน (Financial Stability Board) ซึ่งประกอบ ไปดวย ธนาคารกลางของกลุม G-20 และหนวยงานที่กํากับกฎระเบียบของกลุม G-20 รวมทั้ง กระทรวงการคลังของประเทศสมาชิก G-20 ตองสงรายงานกลยุทธในการออกจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ  ในเดือน พ.ย. 2552 เนนการ Regulate ในภาคการเงินมากขึ้นทั้งการควบคุมผลตอบแทนผูบริหารภาคการเงิน (เสนอผูนํา G-20 ใน March 2010) การเขาไปกํากับการซื้อขายอนุพันธในตลาด OTC (เสนอผูนํา G-20 ในสิ้นป 2012) เนนการปรับสมดุลเศรษฐกิจโลกโดยมีนยยะวาสหรัฐฯจะลดการบริโภค (ลดการนําเขา) เพิมการออม ในขณะที่ ั ่ ชาติเอเชียที่ดําเนินยุทธศาสตร Export Oriented ตองลดการสงออกลง
 22. 22. ความเสี่ยงเศรษฐกิจโลก อนาคต
 23. 23. ความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกในป 2010 ราคาน้ํามันดิบในตนป 2010 ทะยานขึ้นสูงอยางตอเนื่องใกลระดับ 100 ดอลลาร สหรัฐฯ ตอบารเรล มีความเปนไปไดสูงมาก การออนคาของคาเงินดอลลารสหรัฐฯอยางตอเนื่อง ความเปนไปไดสูงมาก วิกฤติสถาบันการเงินในยุโรปตะวันออก ซ้ําเติมเศรษฐกิจยุโรปตะวันตกใหถดถอย อีกครั้ง ความเปนไปไดในระดับสูง นโยบาย Exit Strategies ที่เร็วเกินไปของประเทศสําคัญทางเศรษฐกิจของโลก เชน จีน สหรัฐอเมริกา และยุโรปสงผลใหเศรษฐกิจโลกดิงลงอีกครั้ง (Double Dip Recession) ความเปนไปไดระดับต่ํา การกลายพันธุของไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 ความเปนไปไดระดับปานกลาง การลมสลายคาของเงินดอลลารสหรัฐฯ ความเปนไปไดระดับต่ํา
 24. 24. USD : After speech of Bernanke ที่มา: Bloomberg
 25. 25. USD :Fed Reserve Balance Sheet ที่มา: Fed
 26. 26. USD :Fed Exit Strategy ที่มา: Fed
 27. 27. Asia Decoupling ? ที่มา: ADB June 2009 ที่มา: ADB June 2009 SIU ประเมินวาประเทศในเอเชียตะวันออกที่นาจะแยกตัวออกจากเศรษฐกิจ G-3 ไดเร็วที่สุด คือ จีนและอินโดนีเซีย ในขณะที่ ฟลิปปนสแมจะมี Export Share ที่ต่ํา แตฟลิปปนสเปดรับตอ เงินโอนจากตางประเทศในระดับสูง (OFW Remittance)ประมาณ 10 % ตอ GDP ในแตละป โดยเงินโอนดังกลาวมาจากแรงงานฟลิปปนสในตางประเทศที่โอนกลับประเทศ
 28. 28. Fiscal Balance % GDP 2 ในขณะที่ประเทศกําลังพัฒนาจะมีศักยภาพในการลดการขาดดุลทางการคลังไดดีกวาประเทศ พัฒนาแลว ดังนั้น การขึ้นอัตราภาษีจึงกระทําไดในอัตราที่นอยกวารวมทั้งไมจําเปนตองลดการ ใชจายภาครัฐในระดับเดียวกับประเทศพัฒนาแลว 0 Advanced economies Emerging and developing economies World -2 -4 -6 ประเทศพัฒนาแลวมีแนวโนมเผชิญปญหาการขาดดุลการคลังมากที่สุด เปนประวัติการณบงชี้วาในอนาคตรัฐบาลประเทศพัฒนาแลวจําเปนตองขึ้น ภาษีและลดการใชจายภาครัฐเพื่อลดการขาดดุลการคลังซึ่งมีนัยยะตอวาการ -8 บริโภคในประเทศพัฒนาแลวจะลดลง -10 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Source: IMF October 2009
 29. 29. Public Debt 29 Source: IMF October 2009
 30. 30. ขอบคุณและ Q&A
 31. 31. US Commercial Bank loan Source: Bloomberg
 32. 32. Dollar Index Source: Bloomberg
 33. 33. US Dollar in Central Bank Reserve Source: Bloomberg
 34. 34. MSCI World Index Source: Bloomberg
 35. 35. Contribution to Growth of Global Economy Source: IMF October 2009
 36. 36. Contribution to Growth of USA
 37. 37. Contribution to Growth of Euro Zone
 38. 38. Contribution to Growth of Japan
 39. 39. Change in US Treasury HoldingAug08 to June 09 Source: ADB September 2009
 40. 40. คาเงินบาทในวิกฤติขาวลือ Source: Bloomberg
 41. 41. คาเงินบาทในวิกฤติขาวลือ Source: Bloomberg
 42. 42. คาเงินบาทในวิกฤติขาวลือ Source: Bloomberg

×