โครงการ 2 ล้านล้าน กับอนาคตประเทศไทย ดร. เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ

2,828 views

Published on

original source: http://www.thailandfuturefoundation.org/th/events/detail.php?ID=156

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,828
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
646
Actions
Shares
0
Downloads
27
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โครงการ 2 ล้านล้าน กับอนาคตประเทศไทย ดร. เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ

 1. 1. Background Presentation สำหรับงำนสัมมนำ“โครงกำร 2 ล้ำนล้ำน กับอนำคตประเทศไทย”24 เมษำยน 2556โดย : ดร. เศรษฐพุฒิ สุทธิวำทนฤพุฒิ | วรัณ ประดิษฐทัศนีย์ | ศิริกัญญำ ตันสกุลโครงกำร 2 ล้ำนล้ำน กับอนำคตประเทศไทย :ควำมเสี่ยงต่อภำระหนี้
 2. 2. 2THAILAND FUTURE FOUNDATION Engage Analyze Inform 
 3. 3. 3THAILAND FUTURE FOUNDATION Engage Analyze Inform หนี้สำธำรณะที่เห็นตำมข่ำวนั้นมีขอบเขตตำมที่กระทรวงกำรคลังรำยงำน แต่ก็ยังไม่ได้รวมหนี้อีกหลำยรำยกำรที่อำจสร้ำงภำระต่องบประมำณ
 4. 4. 4THAILAND FUTURE FOUNDATION Engage Analyze Inform หนี้สำธำรณะอำจจะไม่เท่ำกับหนี้ที่มีโอกำสเป็นภำระต่องบประมำณ
 5. 5. 5THAILAND FUTURE FOUNDATION Engage Analyze Inform 
 6. 6. 6THAILAND FUTURE FOUNDATION Engage Analyze Inform ญี่ปุ่น กรีซสัดส่วนภำระกำรชำระดอกเบี้ยต่อรำยได้รัฐบำล ปี 255611%31%ญี่ปุ่น กรีซสัดส่วนหนี้รัฐบำลต่อ GDPปี 2556224%199%ที่มา : OECD Economic Outlook, Ministry of Finance – Japan, Ministry of Finance – Greece, TFF Analysisถ้ำไม่ดูสัดส่วนหนี้สำธำรณะต่อ GDP แล้วจะดูอะไร... เรำควรดูภำระหนี้ต่อรำยได้สุทธิของรัฐอัตรำดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบำลอำยุ 10 ปีญี่ปุ่น = 0.6%กรีซ = 11.4%
 7. 7. 7THAILAND FUTURE FOUNDATION Engage Analyze Inform แต่หากปรับแต่งสมมติฐานให้เคราะห์ซ้ากรรมซัดเศรษฐกิจไทยเราก็จะอยู่ในภาวะที่เสี่ยง ภาระหนี้ในอนาคตก็จะกลับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนน่าใจหาย ..... และหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เราอาจจะไม่สามารถรับมือกับมันได้
 8. 8. 8THAILAND FUTURE FOUNDATION Engage Analyze Inform อ่านรายละเอียดฉบับสมบูรณ์ได้จากรายงาน“เราจะเป็นกรีซในอนาคตหรือไม่ : 7 คาถามที่ควรรู้เกี่ยวกับหนี้สาธารณะ”
 9. 9. 9THAILAND FUTURE FOUNDATION Engage Analyze Inform สองคาถามที่ต้องตอบกับ “เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท”1ต้องลงทุนให้“ถูกที่”ต้องลงทุนให้“ถูกวิธี”2• ต้องลงทุนในด้านที่ประเทศต้องการ• ต้องลงทุนในโครงการที่คุ้มค่า• วิเคราะห์เพื่อจัดสรรงบประมาณ• ติดตาม• ประเมินผล
 10. 10. 10THAILAND FUTURE FOUNDATION Engage Analyze Inform 1ต้องลงทุนให้“ถูกที่”• ต้องลงทุนในด้านที่ประเทศต้องการ• ต้องลงทุนในโครงการที่คุ้มค่าสองคาถามที่ต้องตอบกับ “เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท”
 11. 11. 11THAILAND FUTURE FOUNDATION Engage Analyze Inform โครงสร้ำงพื้นฐำนกำรศึกษำ และกำรฝึกอบรมนวัตกรรมพลังงำนหมายเหตุ : * อันดับที่มากแสดงว่าประเทศนั้นๆ มีความอ่อนแอในเรื่องนั้นๆ ยกเว้นในเรื่องพลังงานที่อันดับมากแสดงให้เห็นว่าเป็นประเทศที่ฟุ่มเฟือยในการใช้พลังงานมากที่มา : The Global Competitiveness Report, World Economic Forum (2012), EIA (2011)อันดับของไทย *46จาก 144 ประเทศ60จาก 144 ประเทศ84จาก 144 ประเทศ166จาก 198 ประเทศโครงกำร 2 ล้ำนล้ำน2 ล้านล้านบาท0 บาท0 บาท0 บาทงบประมำณของกระทรวง96,072 ล้านบาทกระทรวงคมนาคม460,075 ล้านบาทกระทรวงศึกษาธิการ8,962 ล้านบาทกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1,999 ล้านบาทกระทรวงพลังงานต้องลงทุนให้“ถูกที่”ต้องลงทุนในด้านที่ประเทศต้องการ: โครงสร้างพื้นฐานไทยไม่ได้แย่นักแต่ด้านที่ประเทศต้องการ คือ นวัตกรรมและพลังงาน
 12. 12. 12THAILAND FUTURE FOUNDATION Engage Analyze Inform ต้องลงทุนให้“ถูกที่”ต้องลงทุนในด้านที่ประเทศต้องการ:ด้วยการเพิ่มนวัตกรรมและสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับสินค้ำ เช่น กำรสร้ำง Cluster ใหม่ๆตัวอย่ำง Rubber Valley in Qingdao, Chinaวัตถุประสงค์• เพิ่มมูลค่ำเพิ่มและนวัตกรรมให้กับผลิตภัณฑ์• สร้ำงแบรนด์• สร้ำงระบบ ECOSYSTEM ให้กับอุตสำหกรรมยำงผลที่ได้รับ• Scientific research and education e.g., national lab, engineering technology center• Pioneering incubation center• Campus of Qingdao University of Science and Technology ซึ่งมีนักศึกษำเต็มเวลำ28,000 คน บุคลำกรเต็มเวลำมำกกว่ำ 1,500 คน นักศึกษำจบด้ำนยำงโดยเฉพำะมำกกว่ำ 3,000 คนต่อปีรำยละเอียดโครงกำร• บริหำรจัดกำรโดย Qingdao Rubber Valley Co., Ltd ด้วยทุนจดทะเบียน RMB 100Million (500 ล้ำนบำท)• งบลงทุนทั้งหมด RMB 10 Billion (50,000 ล้ำนบำท)Source :Qingdao, Planning on the Construction of a Rubber Valley, Meeting Challenges through Industrial Agglomeration (2011); www.rubbervalley.com
 13. 13. 13THAILAND FUTURE FOUNDATION Engage Analyze Inform ต้องลงทุนให้“ถูกที่”ต้องลงทุนในด้านที่ประเทศต้องการ:ถ้ำไทยเปลี่ยนจำกกำรส่งออกยำงธรรมชำติเป็นกำรส่งออกยำงรถกระบะในปี 2555 มูลค่ำกำรส่งออกจะเพิ่มขึ้นจำก 131,000 เป็น 848,000 ล้ำนบำทNote : * ราคาประมูล ตลาดกลางยางพาราสงขลา ณ วันที่ 22 เมษายน 2556 (ราคาน้ายาง 71 บาท, ยางแผ่นรมควันชั้น3 77 บาท)** คานวณจาก ยางธรรมชาติ 5 กิโลกรัม สามารถผลิตยางรถยนต์ได้ 1 เส้น และราคายางรถยนต์ที่ใช้คานวณ 2,350 บาท ซึ่งเป็นราคายางรถกระบะที่ถูกที่สุดในหน้าเวปไซต์ CockpitSource : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร; The Nation, Need to change focus from raw rubber to value addedproduct; สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร; Cockpitเปรียบมูลค่ำกำรส่งออกยำงธรรมชำติ และยำงรถกระบะตำมสมมติฐำนหน่วย : พันล้ำนบำท6243469414848มูลค่ำส่งออกหำกแปลงเป็นยำงรถยนต์มูลค่ำส่งออกยำงพำรำปี 2555131น้ายางยางแผ่นรมควันชั้น 3 เพิ่มขึ้น 7 เท่าเพิ่มขึ้น 6 เท่า
 14. 14. 14THAILAND FUTURE FOUNDATION Engage Analyze Inform ต้องลงทุนให้“ถูกที่”ต้องลงทุนในโครงการที่คุ้มค่าตัวอย่าง : โครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพ-หนองคายมูลค่าลงทุน : 170,450 ล้านบาท
 15. 15. 15THAILAND FUTURE FOUNDATION Engage Analyze Inform หมายเหตุ :ประมาณการงบประมาณก่อสร้างหมอชิตแห่งใหม่ที่รังสิต 1.8 พันล้านบาทที่มา: กระทรวงการคลัง และกระทรวงคมนาคม (2555), นโยบายการพัฒนา, การทดสอบความสนใจภาคเอกชนในการลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูง., เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน., กรมการขนส่งทางบกต้องลงทุนให้“ถูกที่”ต้องลงทุนในโครงการที่คุ้มค่างบประมาณ(ล้านบาท)ผู้โดยสาร(คนต่อวัน)รถไฟความเร็วสูงกรุงเทพ-หนองคายสถานีขนส่งกรุงเทพฯ สายเหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ1,800170,45091,00041,000(คำดกำรณ์)รถไฟควำมเร็วสูงมีต้นทุนสูงกว่ำเกือบ 100 เท่ำแต่รองรับผู้ใช้บริกำรน้อยกว่ำครึ่งหนึ่ง
 16. 16. 16THAILAND FUTURE FOUNDATION Engage Analyze Inform ผู้โดยสำรรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพ-หนองคาย 41,000 คนต่อวันเป็นไปได้หรือไม่?ที่มา : กระทรวงการคลัง และกระทรวงคมนาคม (2555), นโยบายการพัฒนา, การทดสอบความสนใจภาคเอกชนในการลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูง. www.railway.co.thหมายเหตุ : * คานวณจากสัดส่วนจานวนผู้โดยสารของบริษัทขนส่ง จากัดต่อผู้ใช้บริการสถานีขนส่งหมอชิตทั้งหมดคนต่อวัน คือประมาณการจานวนผู้โดยสารรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพ-หนองคาย ที่วิ่งผ่าน 7จังหวัดภาคอีสานคนต่อวัน คือจานวนผู้ใช้บริการสถานีขนส่งหมอชิตที่เดินทางไป 20จังหวัดภาคอีสาน *คนต่อวัน คือจานวนผู้โดยสารสูงสุดต่อวันที่โดยสารเครื่องบินไป 8จังหวัดภาคอีสานเที่ยวต่อวัน คือจานวนเที่ยวรถไฟความเร็วสูงที่ต้องให้บริการ(เพื่อให้ได้ผู้โดยสาร 41,000 คนต่อวันตามที่คาดการณ์ไว้)ต้องลงทุนให้“ถูกที่”ต้องลงทุนในโครงการที่คุ้มค่า41,00049,5004,95741
 17. 17. 17THAILAND FUTURE FOUNDATION Engage Analyze Inform Airport Link : บทเรียนสาหรับรถไฟฟ้ าความเร็วสูง• City Line• Express Lineหน่วย : คนต่อวัน130,60027,60038,2302,581ที่มา : การรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม. 2547. งานศึกษา วิเคราะห์ ทบทวน ปรับปรุง การศึกษาความเหมาะสมของโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบริษัท. รถไฟฟ้า รฟท. จากัดจำนวนผู้โดยสำรที่วำดฝันไว้ในปี 2555จำนวนผู้โดยสำรจริงเฉลี่ยในปี 2555รวม 158,200 40,811ต้องลงทุนให้“ถูกที่”คำดกำรณ์เกินจริง10 เท่ำ
 18. 18. 18THAILAND FUTURE FOUNDATION Engage Analyze Inform สองคาถามที่ต้องตอบกับ “เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท”ต้องลงทุนให้“ถูกวิธี”2 • วิเคราะห์เพื่อจัดสรรงบประมาณ• ติดตาม• ประเมินผล
 19. 19. 19THAILAND FUTURE FOUNDATION Engage Analyze Inform ต้องลงทุนให้“ถูกวิธี”วิเครำะห์เพื่อจัดสรรติดตาม ประเมินผล  
 20. 20. 20THAILAND FUTURE FOUNDATION Engage Analyze Inform ที่มา : http://www.cahighspeedrail.ca.gov/ตัวอย่างจาก California High Speed Railต้องลงทุนให้“ถูกวิธี”ต้องวิเคราะห์โครงการเพื่อจัดสรร:ประสบการณ์จากต่างประเทศ โครงการขนาดใหญ่มีการวิเคราะห์โครงการที่ให้รายละเอียดครบถ้วน• มีกำรศึกษำประสบกำรณ์ในอดีต• มีกำรวิเครำะห์ทำงเลือก(Alternatives)• มีกำรทำ SensitivityAnalysis• มีกำรทำ Risk Analysis• มีกำรวำงแผนOperationsและกำรบริหำรจัดกำร
 21. 21. ที่มา : สมุดปกขาว : รายละเอียดโครงการภายใต้แผนงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ กระทรวงการคลังต้องลงทุนให้“ถูกวิธี”ต้องวิเคราะห์โครงการเพื่อจัดสรร:แต่สาหรับโครงการขนาดใหญ่ในไทย แทบไม่มีรายละเอียดเปิ ดเผยต่อสาธารณะ21THAILAND FUTURE FOUNDATION Engage Analyze Inform โครงการรถไฟความเร็วสูง 4 สาย : 16 หน้าโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพ-หนองคาย : 2หน้า
 22. 22. 22THAILAND FUTURE FOUNDATION Engage Analyze Inform ที่มา : รายงานความก้าวหน้างานโยธา โครงการรถไฟฟ้า โดย รฟม.ต้องลงทุนให้“ถูกวิธี”ต้องติดตาม :ระบบ Monitoring ที่เราใช้เป็นเพียงสิ่งที่บอกแค่ความก้าวหน้าของโครงการควำมก้ำวหน้ำงำนโยธำ โครงกำรรถไฟฟ้ ำในควำมรับผิดชอบของ รฟม. ณ สิ้นเดือนมีนำคม 2556โครงกำรรถไฟฟ้ ำสำยสีม่วงช่วงบำงใหญ่ – บำงซื่อแผนงำนผลกำรดำเนินงำน+เร็วกว่ำ/-ล่ำช้ำกว่ำแผนสัญญำที่ 1 71.55% 67.46% -4.09%สัญญำที่ 2 72.32% 62.07% -10.25%สัญญำที่ 3 47.21% 32.88% -14.33%สัญญำที่ 6 23.79% 18.89% -4.90%ภำพรวม 63.96% 56.11% -7.85%• ขำดรำยชื่อผู้รับผิดชอบโครงกำรชัดเจน• ขำดสำเหตุของควำมล่ำช้ำ• ขำดกำรทบทวนต้นทุนของโครงกำรว่ำเป็นไปตำมแผนหรือไม่ รวมทั้งสำเหตุ• ขำดกระบวนกำรติดตำมตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชำญจำกภำยนอก
 23. 23. 23THAILAND FUTURE FOUNDATION Engage Analyze Inform สตง. ตรวจสอบในทางบัญชี และขั้นตอนตรวจสอบคอร์รัปชั่นประเมินความคุ้มค่าโครงการปปช.ใคร?ต้องลงทุนให้“ถูกวิธี”ต้องมีการประเมินผล:กลไกการประเมินโครงการหลังจากโครงการเสร็จสิ้น ยังไม่มีเจ้าภาพควรมีหน่วยงำนอย่ำงGovernmentAccountabilityOffice ของอเมริกำ** Government Accountability Office (GAO) เป็นองค์กรอิสระที่ทำหน้ำที่ตรวจสอบ(Audit) ประเมิน (Evaluate) และสอบสวน (Investigate) กำรใช้งบประมำณของรัฐบำลให้กับสภำคองเกรส ของสหรัฐอเมริกำ ในปี 2553 ผลงำนกำรตรวจสอบของ GAO ทำ ทำให้รัฐบำลกลำงประหยัดไปได้กว่ำ 1 ล้ำนล้ำนบำท
 24. 24. 24THAILAND FUTURE FOUNDATION Engage Analyze Inform 5ข้อที่รัฐควรทาเพื่อลดความเสี่ยงทางการคลัง1. รัฐบาลควรเลิกนโยบายประชานิยมในแบบที่ไม่จากัดวงเงินงบประมาณ2. ควรบริหารจัดการเงินลงทุนในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรัฐควรจะลดขนาดการกู้ยืมลง (Phasing) และชาระเงินต้นให้มากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงในการชาระหนี้ และทาให้รัฐต้องจัดลาดับความสาคัญว่าโครงการไหนสมควรได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นลาดับต้นๆ3. ควรมีการบริหารจัดการที่ชัดเจน เริ่มตั้งแต่ว่าใครเป็นผู้ลงทุน รัฐหรือเอกชน หรือเป็นการร่วมทุน โดยหน่วยงานใดจะทาหน้าที่บริหาร และมีวิธีการบริหารอย่างไร4. โครงการภาครัฐต่างๆ ที่มีการลงทุนขนาดใหญ่ ต้องมีระบบตรวจสอบและประเมินผล โดยวางระบบพร้อมๆ กับการออกแบบโครงการ มีการจัดเก็บข้อมูล และมีผู้ประเมินจากภายนอก5. ต้องสร้างกลไกความรับผิดรับชอบ (Accountability) ที่ชัดเจน จะต้องมีผู้รับผิดรับชอบที่ชัดเจน และมีกลไกที่มีประสิทธิภาพในการนาผู้ที่เกี่ยวข้องมาลงโทษ เมื่อเกิดความเสียหายไม่ว่าจะจากเจตนาทุจริตหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
 25. 25. 25THAILAND FUTURE FOUNDATION Engage Analyze Inform ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับนี้ได้จากเว็บไซด์www.thailandfuturefoundation.org

×