Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
การอนุญาต
  ประกอบกิจการโทรศัพทเคลื่อนที่ IMT ยาน 2.1 GHz


          คณะกรรมการกจการโทรคมนาคมแหงชาต
    ...
กทช.
                                    กทช.
วสยทศนในการใหอนุญาตประกอบกจการโทรศพทเคลอน...
กทช.
                               กทช.
องคประกอบในการใหอนุญาต
องคประกอบในการใหอนญาต
  ...
กทช.
                                        กทช.
1. คลนความถทจะใหอนุญาต
1 คลื่นควา...
กทช.
                                   กทช.
2. จานวนใบอนุญาตใหใชคลนความถ
2 จํานวนใบอนญ...
กทช.
                                กทช.
2. จานวนใบอนุญาตใหใชคลนความถ
2 จํานวนใบอนญาตใหใ...
กทช.
                                   กทช.
2. จานวนใบอนุญาตใหใชคลนความถ
2 จํานวนใบอนญา...
กทช.
                                       กทช.
2. จานวนใบอนุญาตใหใชคลนความถ
2 จําน...
กทช.
                             กทช.
3. วธการอนุญาต
3 วิธการอนญาต
   ี

First come First s...
กทช.
                                     กทช.
3. วธการอนุญาต
3 วิธการอนญาต
   ี
 ...
กทช.
                                     กทช.
3. วธการอนุญาต
3 วิธการอนญาต
   ี
จํ...
กทช.
                           กทช.
4.
4 มูลคาขนตาของการอนุญาตใหใชคลืื่นความถีี่ (R
    ั้ ...
กทช.
                                      กทช.
4.
4 มูลคาขนตาของการอนุญาตใหใชคลืื่น...
กทช.
                                   กทช.
 5. กระบวนการอนุญาต: การพจารณาคุณสมบต
 5 ก...
กทช.
                                        กทช.
5. กระบวนการอนุญาต: การพจารณาคุณส...
กทช.
                                      กทช.
5. กระบวนการอนุญาต: การพจารณาคุณสมบต
...
กทช.
                                         กทช.
  5. กระบวนการอนุญาต: การพจารณ...
กทช.
                                 กทช.
5. กระบวนการอนุญาต: การพจารณาคุณสมบต
5 กระบวนกา...
กทช.
                          กทช.
6. สทธ หนาท และเงอนไขในการอนุญาต
6 สิทธิ หนาที่ และเงื่อนไข...
กทช.
                                   กทช.
6. สทธ หนาท และเงอนไขในการอนุญาต
6 สิทธิ ห...
กทช.
                                          กทช.
6. สทธ หนาท และเงอนไขในการอนุ...
กทช.
                                    กทช.
6. สทธ หนาท และเงอนไขในการอนุญาต
6 สิทธิ...
กทช.
                               กทช.
6. สทธ หนาท และเงอนไขในการอนุญาต
6 สิทธิ หนาที่ แล...
กทช.
                                             กทช.
6. สทธ หนาท และเงอนไขใ...
กทช.
                             กทช.
6. สทธ หนาท และเงอนไขในการอนุญาต
6 สิทธิ หนาที่ และเง...
กทช.
                                      กทช.
6. สทธ หนาท และเงอนไขในการอนุญาต
6 สิ...
กทช.
                                กทช.
6. สทธ หนาท และเงอนไขในการอนุญาต
6 สิทธิ หนาที่...
กทช.
                                       กทช.
6. สทธ หนาท และเงอนไขในการอนุญาต
6 ...
กทช.
                                       กทช.
6. สทธ หนาท และเงอนไขในการอนุญาต
6 ...
กทช.
                                         กทช.
6. สทธ หนาท และเงอนไขในการอนุญ...
กทช.
                                  กทช.
6. สทธ หนาท และเงอนไขในการอนุญาต
6 สิทธิ หน...
กทช.
                                        กทช.
   6. สทธ หนาท และเงอนไขในการอ...
กทช.
                                    กทช.
6. สทธ หนาท และเงอนไขในการอนุญาต
6 สิทธิ...
กทช.
                                      กทช.
6. สทธ หนาท และเงอนไขในการอนุญาต
6 ส...
กทช.
                                        กทช.
6. สทธ หนาท และเงอนไขในการอนุญาต...
การอนุญาต
   ประกอบกิจการโทรศัพทเคลื่อนที่ IMT ยาน 2.1 GHz


          คณะกรรมการกจการโทรคมนาคมแหงชาต
   ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

3 glicensing

1,716 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

3 glicensing

 1. 1. การอนุญาต ประกอบกิจการโทรศัพทเคลื่อนที่ IMT ยาน 2.1 GHz คณะกรรมการกจการโทรคมนาคมแหงชาต คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ มิถุนายน 2553 1
 2. 2. กทช. กทช. วสยทศนในการใหอนุญาตประกอบกจการโทรศพทเคลอนที่ IMT ิสั ัศ ใ ใ  ป ิ โ ศั  ื่ กิ จการโทรศัพท์เคลื่ อนที่ ของไทยเปลี่ ยนผ่ านเข้าสู่ยุคการแข่ งขันเสรี เป็ นธรรมอย่ าง แท้จริง มี ผูประกอบการเพิ่มขึ้ นทังแบบมี และไม่มีโครงข่ายเป็ นของตนเอง ในระดับชาติ ้ ้ และระดบภู ม ภ าค รวมมอและแขงขนในการใหบรการในหลายลกษณะ พัฒ นา และระดับ ภมิ ภาค ร่ ว มมื อ และแข่ ง ขัน ในการให้บ ริ ก ารในหลายลัก ษณะ พฒนา เทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรมใหม่แบบก้าวกระโดด ทังบริ การสื่ อสารทางเสี ยง ข้อมูล ้ และพหุส่ื อ ผ่ านเทคโนโลยี ไร้สายความเร็ วสููง เพื่ อให้ผูบริ โภคได้รบบริ การที่ มีคุณภาพ ้ ั ่ ครอบคลุมทัวถึง ทันสมัย หลากหลาย ในราคาเป็ นธรรม มี การจัดสรรและใช้ท รัพยากรสื่ อสารที่ จํากัดอย่ างมี ประสิ ท ธิ ภาพ โปร่ งใส เท่ าเที ย ม เพียงพอต่อ การให้บริ การเต็ มศักยภาพของเทคโนโลยี และรองรับการพัฒนาเทคโนโลยี ใหม่ในอนาคต เพื่ อประโยชน์สูงสุด ทังในด้านเศรษฐกิ จ สังคม การศึ กษา สาธารณสุข ้ วฒนธรรม ความมันคงของรัฐ ประโยชน์สาธารณะอื่ น การพัฒนาเข้าส่ งคมข้อมล ่ วัฒนธรรม ความมนคงของรฐ ประโยชนสาธารณะอน การพฒนาเขาสูสงคมขอมู ล ั ่ ข่าวสาร และการพัฒนาประเทศอย่างยังยืน บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2
 3. 3. กทช. กทช. องคประกอบในการใหอนุญาต องคประกอบในการใหอนญาต 1. คลื่น ความถทจ ความถี่ที่จะ ใหอนุญาต 6. สิทธิ หนาท หนาที่ 2. จํานวน จานวน เงื่อนไขผูรับ ใบอนุญาต ใบอนุญาต 3G service licensing 5. กระบวน 3. วิธีการ การอนุญาต อนุญาต 4. มูลคาขั้นต่ํา ของการ อนุญาตใหใช คลื่นความถี่ 3
 4. 4. กทช. กทช. 1. คลนความถทจะใหอนุญาต 1 คลื่นความถี่ที่จะใหอนญาต  ประกาศ กทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการโทรศัพทเคลื่อนที่ IMT ยานความถี่วิทยุ 1920 - 1980 / 2110 - 2170 MHz และยานความถี่วิทยุ 2010 – 2025 MHz คลื่นความถี่ทจะใหอนุุญาตในครั้งนี้เปนคลื่นความถี่ ี่ คลนความถทครอบครองโดย คลื่นความถี่ที่ครอบครองโดย บมจ. ทีโอที ทโอท paired band ในชวง 1920–1965/2110–2155 MHz ชวง 1965–1980/2155–2170 MHz (FDD1-FDD9) เปนจํานวน 2 x 45 MHz (FDD10-FDD12) เปนจํานวน 2 x 15 MHz Reserved for future use 4 ชวง 2010-2025 MHz (TDD1-TDD3)
 5. 5. กทช. กทช. 2. จานวนใบอนุญาตใหใชคลนความถ 2 จํานวนใบอนญาตใหใชคลื่นความถี่ ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่จํานวนที่เหมาะสม 3 ใบ ขนาดของคลื่นความถี่ (bandwidth) 2 x 15 MHz สามารถใหบริการครอบคลมพื้นที่ไดทั่วประเทศ (National License) ุ ( ) กทช. สงเสริมผูประกอบการรายยอยในลักษณะ MVNO ระดับทองถิ่นและภูมิภาคทั่วประเทศ ขอกําหนด: ผูรับใบอนุญาตตองประกันโครงขาย 40% สําหรับผูใหบริการ MVNO รายใหม ู ุ ู  วิสัยทัศนและนโยบาย  ความเหมาะสมทางเทคนิค  ความเหมาะสมของ Business models 5
 6. 6. กทช. กทช. 2. จานวนใบอนุญาตใหใชคลนความถ 2 จํานวนใบอนญาตใหใชคลื่นความถี่ บริบทการอนุญาตใหใชคลื่นความถีี่ ิ ใ   ื มีการใชทรัพยากรสื่อสารที่จํากัดอยางมีประสิทธิภาพ เทาเทียมกันสําหรับผูประกอบการ ทุกราย และเพียงพอตอการใหบริการเต็มศักยภาพของเทคโนโลยีและรองรับการพัฒนา เทคโนโลยีใหมในอนาคต โ โ ี 6
 7. 7. กทช. กทช. 2. จานวนใบอนุญาตใหใชคลนความถ 2 จํานวนใบอนญาตใหใชคลื่นความถี่ ขนาดคลืื่นความถีี่ที่เหมาะสมในเชิิงเทคนิคของยาน IMT Core Band ใ ิ ตอผูประกอบการหนึ่งราย คือ 2 x 15 MHz [1] สอดคลองกับขอเสนอแนะของ UMTS Forum [2] ผประกอบการสามารถติดตั้งโครงขายแบบ 3 layers (Pico Micro Macro cells) ได ผู ระกอบการสามารถตดตงโครงขายแบบ (Pico, Micro, ได แบบสมบูรณ ซึ่งมีนัยสําคัญตอการลงทุนโครงขาย [3] โครงขายสามารถใหบริการเต็มศักยภาพของเทคโนโลยีและรองรับการพัฒนา โครงขายสามารถใหบรการเตมศกยภาพของเทคโนโลยและรองรบการพฒนา เทคโนโลยีใหมในอนาคต [ [4]] โครงขายสามารถรองรับปริมาณ traffic ที่คาดวาจะเพิ่มขึ้นอยางยิ่งยวดในอนาคต ประกอบกับการรองรับปริมาณ traffic ที่อาจเพิ่มขึ้นจากการมีผูประกอบการใน ลักษณะ Mobile Virtual Network Operator (MVNO) 7
 8. 8. กทช. กทช. 2. จานวนใบอนุญาตใหใชคลนความถ 2 จํานวนใบอนญาตใหใชคลื่นความถี่ การวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตร ในระยะยาวหากมีผูประกอบการในยาน core band ไมเกิน 4 รายในตลาด ผูประกอบการจะมีโอกาสและ มีความเปนไปไดในการดําเนินธุรกิจ โดยมีผลตอบแทนการลงทุนและระยะเวลาการคืนทุนที่ยอมรับได IRR 13.1% - 16.7% ระยะเวลาการคืืนทุน 8 ป 9 เดืือน – 9 ป 9 เดืือน 8
 9. 9. กทช. กทช. 3. วธการอนุญาต 3 วิธการอนญาต ี First come First serve Beauty Contest Direct Award Auction Lottery Hybrid (mostly B+A) ใ ้ ่ 1: จ ััดสรรและใชอย่างมีี ผูไดรบอนุญาตเปนผูที่เหนคุณคาของคลนความถมาก ั ป ็  ื่ ี่ ิ ประสทธิภาพ ที่สุด (value the most) และจะพยายามใชคลื่นความถี่ อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด และพยายามที่จะเสริมสราง 2: กระบวนการโปร่งใส กร บวนการโปรงใส นวััตกรรม สงเสริมอันเปนผลดีีตอการแขงขัันใ ั ในตลาด ่ 3: สงเสริมการแข่งข ัน ผูใชบริการไดรับบริการที่มีคุณภาพและราคาที่ สมเหตุสมผล 9
 10. 10. กทช. กทช. 3. วธการอนุญาต 3 วิธการอนญาต ี Simultaneous Multiple Round (SMR) เปดประมูลใ ญาตทุกใ อมกันและดําเนินการประมูลหลายรอบ ดวยราคาที่เพิ่มขึน ใบอนุ ใบพร ้ สรางการแขงขนในการประมูล ซงเกดจากการมผู ขารวมประมลมากราย มิได สรางการแขงขันในการประมล ซึ่งเกิดจากการมีผเขารวมประมูลมากราย มได วััตถุประสงค เปนการคาดหวังมูลคาจากการประมูลสูงสุด ประสทธภาพของ ประสิทธิภาพของ ผูไดรบอนุญาตเปนผูประเมนมูลคาของคลนความถดงกลาวไวสูงสุด ั ป  ิ  ื่ ี่ ั  ไ ส ส  ผลลัพธ และสามารถนําไปใชใหบริการไดมประสิทธิภาพสูงสุด ี สราง level playing field ทํําใ ไมมขอไ เปรียบเสีียเปรีียบในชวงเวลา ให  ี  ได ี ใ สงเสริมการแขงขัน การเขาตลาด สรางฐานการใหบริการที่เทาเทียม ความยอมรับ เปนวิธีที่ไดรับการยอมรับและไดรบความนิยมในสากล ั 10
 11. 11. กทช. กทช. 3. วธการอนุญาต 3 วิธการอนญาต ี จํานวนใบอนญาต = prequalified applicant - 1 ญ ุ p q pp =4 =3 =2 =1 =3 =2 =1 1. เพืื่อสงเสริมใ เกิดการแขงขััน ให 2. เพื่อใหไดราคาใบอนุญาตที่สะทอนมูลคาของทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด 3. การสงวนไวซึ่งใบอนุญาตบางใบในกรณีที่มีการแขงขันต่ําจะเปนการเปดโอกาสในการเตรียมตัวสําหรับ การเขารับการอนุญาตในอนาคตของผูประกอบการรายใหม 11
 12. 12. กทช. กทช. 4. 4 มูลคาขนตาของการอนุญาตใหใชคลืื่นความถีี่ (R  ั้ ่ํ ใ ใ  (Reserve P i ) Price) Reserve Price = 10,000 ลานบาท 5.22 5 22 บาท (0 168 $US) per MHz-Pop (0.168 MHz Pop 12
 13. 13. กทช. กทช. 4. 4 มูลคาขนตาของการอนุญาตใหใชคลืื่นความถีี่ (R  ั้ ่ํ ใ ใ  (Reserve P i ) Price) เหตุผลสนับสนุน ุ ุ  เจตนารมณของกฎหมาย – ราคาของใบอนุญาตควรสะทอนความมีอยูอยางจํากัดหรือความขาด  แคลนของคลื่นความถี่ เพื่อใหผูประกอบการนําคลื่นความถี่ไปใชอยางมีประสิทธิภาพสงสดและ ู ุ สงผลประโยชนตอผูบริโภค  ราคาที่ไดรับจากการชนะการประมูลควรมีคาใกลเคียงกับมูลคาคลื่นความถี่ที่ กทช. คํานึงถึง  หากจํานวนผูสนใจเขาการประมูลอาจมีไมมากนัก การกําหนดระดับ Reserve price ควร ใกลเคียงกับมูลคาคลื่นความถี่ใหมากที่สุด ซึ่งหากมีการกําหนด Reserve price ที่ต่ําเกินไปจะทําให ู ถูกมองไดวาเปนการเอือประโยชนตอผูประกอบการ 2G รายเดิมและอาจสะทอนเสมือนกับการมี ้  สวนลดคาคลื่นความถี่ได 13
 14. 14. กทช. กทช. 5. กระบวนการอนุญาต: การพจารณาคุณสมบต 5 กระบวนการอนญาต: การพิจารณาคณสมบัติ (4) การดําเนินการกอนรับ (1) การมีสถานภาพทาง ใบอนุญาต กฎหมาย pre-qualification CRITERIA: pass - fail (2) ขอกําหนดในการถือครอง ใ (3) การวางหลักประกันสัญญา หุนและการมีอํานาจควบคุม 1. เปนขั้นตอน gate-keeping กําจัดผูที่ไมมีความตั้งใจจริง หรือที่ไมมีคุณสมบัติที่เหมาะสม 2. เปนการดํําเนิินการเทาทีจําเปน ป ี่ ป 14
 15. 15. กทช. กทช. 5. กระบวนการอนุญาต: การพจารณาคุณสมบต 5 กระบวนการอนญาต: การพิจารณาคณสมบัติ () (1) การมีสถานภาพทางกฎหมาย ฎ กอนประมูล กอนรับใบอนุญาต หลังรับใบอนุญาต - นิติบุคคลประเภทบริษัท - แปรสภาพเปน บมจ. - จดทะเบียนในตลาด จํากัด หลักทรัพย ภายใน 3 ป -ไมเปนคนตางดาวตาม กม ไมเปนคนตางดาวตาม กม. วาดวยการประกอบธุรกิจของ เพื่อใหมีการกํากับดูแลที่เหมาะสมยิ่งขึ้น เชน การเปดเผยขอมูลที่ คนตางดาว โปรงใส การมีฐานะที่มั่นคง ซึ่งกอใหเกิดคุณประโยชนในดานตาง ๆ - ตองปฏิิบัติตามประกาศ กทช. ป ป ทเกยวของกบการประกอบธุรกจของผู ระกอบการที่มีการใช ที่เกี่ยวของกับการประกอบธรกิจของผประกอบการทมการใช วาดวยขอหามการกระทําอืนใดที่ ่ ทรัพยากรสื่อสารของชาติในการใหบริการแกประชาชนจํานวนมาก มีลักษณะครอบงํากิจการโดย บุคคลผูไมมีสัญชาติไทย ที่จะ ประกาศในอนาคต - คณสมบัตสอดคลองตามหลัก คุณสมบตสอดคลองตามหลก เกณฑการอนุญาตฯ แบบสาม 15
 16. 16. กทช. กทช. 5. กระบวนการอนุญาต: การพจารณาคุณสมบต 5 กระบวนการอนญาต: การพิจารณาคณสมบัติ () (2) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความเปนเจาของและบุคคลที่เกี่ยวโยง ู ุ (2.1) ไมเปนผูไดรับอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ IMT ยาน 1920 – 1980 MHz คูกับ 2110 – 2170 MHz หรืือตองไมมีผูถอหุนรายใหญเปนผูไดรับอนุญาตใหใชคลื่นความถีี่ IMT ใ านดัังกลาว  ไ  ื  ใ    ใ   ื ในย  (2.2) ไมมีความเกี่ยวโยงกัน และไมเปนผูถือหุนรายใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือเปนผูมี   อานาจควบคุม หรอถูกควบคุม หรอเปนผู เกยวของ หรอมการถอหุ ไขวกับผ นคาขอรบ อํานาจควบคม หรือถกควบคม หรือเปนผที่เกี่ยวของ หรือมีการถือหนไขวกบผูยนคําขอรับื่ ใบอนุญาตรายอื่น เวนแตกรณีมีความสัมพันธในลักษณะของการเปนผูไดรับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา กับหนวยงานของรัฐ ทั้งนี้ การพิจารณาใหเปนไปตามขอกําหนดในประกาศ กทช. วาดวย หลักเกณฑและวิธีการควบรวมและการถือหุนไขวในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553   พบระหวางการพิจารณาคณสมบัติ: ตัดรายชื่อผยนคําขอรับใบอนญาตดังกลาว ออกจาก พบระหวางการพจารณาคุณสมบต ตดรายชอผู นคาขอรบใบอนุญาตดงกลาว ื่ การเปนผูยื่นคําขอรับใบอนุญาต  ปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังกอนการรับใบอนุญาต: สงวนสิทธิ์ในการตัดรายชือจาก ่ การเปนผูมีสิทธิเขารวมการประมูล หรือผูมีสิทธิไดรับใบอนุญาตแลวแตกรณี 
 17. 17. กทช. กทช. 5. กระบวนการอนุญาต: การพจารณาคุณสมบต 5 กระบวนการอนญาต: การพิจารณาคณสมบัติ () (3) การวางหลักประกันสัญญา ญญ Incentive กอนประมูล ู กอนรับใบอนุญาต ุ หลังรับใบอนุญาต ุ ถา rollout เสร็จ วางหลักประกันสัญญา 10% - จาย upfront payment 50% - สิ้นสุดปที่ 2 จาย 25% กอน งวด สุดทายจาย ของ reserve price ของมูลคาจากการประมูล - สิ้นสุดปที่ 3 จาย 25% สิ้นสุดปที่ 4 ุ ภายในระยะเวลา 45 วัน วน คาธรรมเนียมรายป - คาธรรมเนียมใบอนุญาต - นําสงหนังสือค้ําประกันการ - คาตอบแทนการใชคลื่นความถี่ รบ ริบ : ชําระเงินคาธรรมเนียมการ - คาเลขหมายโทรคมนาคม ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการ ประมูลในสวนที่เหลือ - จัดสรรเงินรายได 4% ดําเนินการกอนรับใบอนุญาต ุ มั่นใจวาผูประกอบการมีศักยภาพทางการเงินในระดับหนึ่ง และไมสราง ภาระทางการเงินเกินสมควร + สรางแรงจูงใ ใ กบผูประกอบการในการ ใจให ั  ใ 17 ลงทุนสรางโครงขายใหเร็วยิ่งขึน ้
 18. 18. กทช. กทช. 5. กระบวนการอนุญาต: การพจารณาคุณสมบต 5 กระบวนการอนญาต: การพิจารณาคณสมบัติ () (4) การดําเนินการกอนรับใบอนุญาต ุ กอนประมูล กอนรับใบอนุญาต หลังรับใบอนุญาต ตองรับรองตนเองวา รับทราบ จัดสงเอกสารแผนการลงทุน จัดสงขอมูลตามเงื่อนไขใน และจะปฎิบัติตามเงื่อนไขใน และแผนการจัดหาเงินทุน การอนุญาตและประกาศ การอนุญาตอยางเครงครัด ุ ขอมูลแสดงฐานะทางการเงิน ู ฐ กทช. ขอมูลดานเทคนิคและ เทคโนโลยี ขอมูลการ ใหบรการในดานตางๆ ที ใหบริการในดานตางๆ ท่ เกี่ยวของ (ภายใน 45 วัน) 18
 19. 19. กทช. กทช. 6. สทธ หนาท และเงอนไขในการอนุญาต 6 สิทธิ หนาที่ และเงื่อนไขในการอนญาต (1) (2) ใบอนุญาตทจะไดรบ ใบอนญาตที่จะไดรับ ขอบเขตกจการทไดรบ ขอบเขตกิจการที่ไดรับ อนุญาต (3) (4) ระยะเวลาการอนุญาต เงื่อนไขในการอนุญาต 19
 20. 20. กทช. กทช. 6. สทธ หนาท และเงอนไขในการอนุญาต 6 สิทธิ หนาที่ และเงื่อนไขในการอนญาต () (1) ใบอนุญาตที่จะไดรับ ุ ผไดรับใบอนญาต ู ญ ุ ใบอนุญาตใหใชคลนความถ ใบอนญาตใหใชคลื่นความถี่ IMT ใบอนุญาตประกอบกจการ ใบอนญาตประกอบกิจการ ยาน 2.1 GHz โทรคมนาคมแบบที่สาม  prequalification process สอดคลองกับการพิจารณาคุณสมบัติของผูรับใบอนุญาตประกอบ กิจการฯ แบบที่สามและผูไดรับอนุญาตใหใชคลื่นความถี่  เพื่อใหการใหบริการเกิดขึ้นในระยะเวลารวดเร็ว ไมเกิดภาระเพิ่มเติมตอผูจะใหบริการ 20
 21. 21. กทช. กทช. 6. สทธ หนาท และเงอนไขในการอนุญาต 6 สิทธิ หนาที่ และเงื่อนไขในการอนญาต () (2) ขอบเขตกิจการที่ไดรับอนุญาต ุ บริการโครงขาย (Network Provider) บริการโทรคมนาคม (Service Provider) บริการโครงขายโทรคมนาคมไรสาย บริการโทรศัพทเคลื่อนที่ IMT หรือ 3G and (Wireless Network) beyond 1 บริการสิ่งอํานวยความสะดวกดาน บริการพหุสื่อความเร็วสูง (Public โทรคมนาคม (Telecommunications Broadband Multimedia Service) 2 Facility) บริการมูลคาเพิ่ม (value added service) 3 บริการ 3G ตาม IMT-2000 ครอบคลุม voice และ non voice บริการขายสงบริการโทรคมนาคม 1+2+ 3 ใหบริการทั้งแกผูใชบริการ, MVNO (ขายสงบริการ) และการ เชาใชโครงขายและสงอานวยความสะดวก เชาใชโครงขายและสิ่งอํานวยความสะดวก (facilities) 21
 22. 22. กทช. กทช. 6. สทธ หนาท และเงอนไขในการอนุญาต 6 สิทธิ หนาที่ และเงื่อนไขในการอนญาต () (3) ระยะเวลาการอนุุญาต 15 ป นับจากวันที่ไดรบใบอนญาต ป นบจากวนทไดรบใบอนุญาต ั • เทคโนโลยีมการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ี • เพื่อให กทช. สามารถบริหารจัดการการใชประโยชนคลื่นความถี่ที่เปนทรัพยากร สื่อสารของชาติที่มีอยูอยางจํากัดอยางมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดใหระยะเวลา ใกล ใ เคีียงกัันทุกราย ทํําใ สามารถนํําคลืื่นความถีี่มาใหอนุญาตใหมสอดคลองกัับ ให ใ ใ เทคโนโลยีในอนาคต • ระยะเวลาการคืนทนในการลงทนบริการ 3G อยทประมาณ 9-10 ป ระยะเวลาการคนทุนในการลงทุนบรการ อยู ี่ประมาณ ป 22
 23. 23. กทช. กทช. 6. สทธ หนาท และเงอนไขในการอนุญาต 6 สิทธิ หนาที่ และเงื่อนไขในการอนญาต () (4) เงื่อนไข (1) roll out obligation (2) Open Wireless Access เงื่อนไขมาตรฐาน (3) Accounting Separation (4) ผูรับใ ญาตหรืือผูที่เกีี่ยวของ ใบอนุ เงื่อนไขเฉพาะ ที่อยูภายใตสัญญารวมการงาน รายบริการ (5) การจดทะเบีียนในตลาดหลักทรััพย ใ ั (6) การสงเสริมผประกอบการในประเทศ การสงเสรมผู (7) มาตรการเพื่อสังคม 23
 24. 24. กทช. กทช. 6. สทธ หนาท และเงอนไขในการอนุญาต 6 สิทธิ หนาที่ และเงื่อนไขในการอนญาต () (4) เงื่อนไข (1) roll out obligation กอนไดรับใบอนุญาต สิ้นสุดปที่ 1 สิ้นสุดปที่ 2 สิ้นสุดปที่ 3 สิ้นสุดปที่ 4 Incentive ถา rollout เสร็จกอน งวด การติดตั้งโครงขาย (roll out) เปดใหบริการ สุดทายจายสิ้นสุดปที่ 4 ใหบริการครอบคลุมอยางนอยที่สุด penalty • ความเร็ว 700 kbps 50% ของประชากร ถา rollout ไมเสร็จ จายคาปรับ ใหบรการครอบคลุมครบทุกจงหวด ใหบริการครอบคลมครบทกจังหวัด รายวน 0.05% ของมูลคาประมูล รายวัน 0 05% ของมลคาประมล ใหบริการครอบคลุมอยางนอยที่สุด 80% ของประชากร เพื่อการคุมครองผูบริโภคและกระตุนใหมีการสรางโครงขายเพียงพอตอการเขาถึงบริการ และเปนประโยชนเชิงเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา วัฒนธรรม 24
 25. 25. กทช. กทช. 6. สทธ หนาท และเงอนไขในการอนุญาต 6 สิทธิ หนาที่ และเงื่อนไขในการอนญาต () (4) เงื่อนไข Wireless Open Access Infrastructure Sharing National MVNO Roaming Wireless Open Access 25
 26. 26. กทช. กทช. 6. สทธ หนาท และเงอนไขในการอนุญาต 6 สิทธิ หนาที่ และเงื่อนไขในการอนญาต () (4) เงื่อนไข (2.1) Infrastructure Sharing 1. ลดตนทุนของผูประกอบการ Passive elements Active elements เปนการใชโครงขายทมอยู ห เป น การใช โ ครงข า ยที่ มี อ ย ใ ห เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ตองใช core network เฉพาะ 2. เพิ่มประสิทธิภาพในแงของ เจรจาขอใชเสาของ 2G/3G ที่มีอยูเดิมกอน transmission เชอมตอชุมสาย t i i ชื่  ช ส ความครอบคลุมพื้นที่ หลักระหวางจังหวัด 3. สงผลกระทบเชิงบวกดาน กรณีอ่นๆ เปนไปตามประกาศ ื  สภาพแวดลอม โดยเฉพาะดาน สภาพแวดลอม โดยเฉพาะดาน ที่ กทช. กําหนด ภูมิทัศน การประหยัดพลังงาน ตั้งเสาใหม ตองเผื่อและเปด ลดปญหากับชุมชน ใหรายอื่นเขาใชรวม บรรลุเปาประสงคในแงของการแขงขันและการเขาสูตลาดของผูประกอบการรายใหม และแงของ โครงขายและการลงทุน 26
 27. 27. กทช. กทช. 6. สทธ หนาท และเงอนไขในการอนุญาต 6 สิทธิ หนาที่ และเงื่อนไขในการอนญาต (4) เงื่อนไข (2.2) MVNO การสรางโครงขาย การเจรจา • ประกันการใหบริการโครงขาย • ตองเจรจาตกลงกับ MVNO ใน สําหรับ MVNO รายใหม 40% ลักษณะของการขายสงบริการ อยาง สมเหตุสมผล และไมเลืือกปฏิิบัติ ไ MVNO สามารถเจรจาเพื่อ • การเจรจาตองแลวเสร็จ และสามารถ ขอใชบริการจาก MNO ได เปดใหบรการไดภายใน วน เปดใหบริการไดภายใน 90 วัน เพียงรายเดียวเทานั้น กทช. สงเสรมผู ระกอบการรายยอยในลกษณะ กทช สงเสริมผประกอบการรายยอยในลักษณะ MVNO ระดับทองถิ่นและ ระดบทองถนและ ภูมิภาคทั่วประเทศ ประกันการมีโครงขายพียงพอรองรับปริมาณ traffic ของ MVNO 27
 28. 28. กทช. กทช. 6. สทธ หนาท และเงอนไขในการอนุญาต 6 สิทธิ หนาที่ และเงื่อนไขในการอนญาต () (4) เงื่อนไข (2.3) National Roaming • เปนไปตามการ 3G-2G 3G 2G • ไมอนุญาต เจรจาตกลง • บังคับ 2G • ใหขออนุญาต • กํําหนด time limit MVNO ตาม roll out 3G-3G 2G-3G สงเสริมการเขาสูตลาดของผูใหบริการรายใหม ไมเสียเปรียบในการเสนอขายบริการในเรื่อง ของพืื้นที่ีใหบริการ เพิ่มการแขงขันในตลาด  ิ ิ ั ใ กําหนดสิ้นสุดระยะเวลาการ roaming เพื่อหลีกเลี่ยงแรงจูงใจที่ผูประกอบการรายใหมจะไม สรางโครงขายเปนของตนเอง 3G-3G ไมนาจะมีใครไดเปรียบเสียเปรียบในเรื่องสถานะการแขงขัน 28
 29. 29. กทช. กทช. 6. สทธ หนาท และเงอนไขในการอนุญาต 6 สิทธิ หนาที่ และเงื่อนไขในการอนญาต () (4) เงื่อนไข (3) Accounting Separation  ตองจัดทําบัญชีแยกประเภทบริการตามที่ไดรับอนุญาต ออกจากบริการและธุรกิจอื่นของผูรับใบอนุญาต และจากบรการทอยู ายใตสัญญารวมการงานกับหนวยงานของรัฐอื่นๆ ตามหลกเกณฑและวธการจดทา และจากบริการที่อยภายใตสญญารวมการงานกบหนวยงานของรฐอนๆ ตามหลักเกณฑและวิธีการจัดทํา บัญชีแยกประเภทบริการตามที่ กทช. จะประกาศกําหนดตอไป  ระหวางที่ยังไมมีการประกาศกําหนดในเรื่องดังกลาว ใหนําประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑการรายงาน ขอมูลบัญชีโทรคมนาคม พ.ศ. 2552 มาใชบังคับไ ใ ไปพลางกอน 1) เพื่อกํากับดูแลและตรวจสอบผูใหบริการไมใหมีพฤติกรรมกีดกันการแขงขัน เชน การอุดหนุน ไขวบริการ (Cross subsidization) การเลือกปฏิบัติดานราคา (Price Discrimination) การกําหนดราคา ไมเปนธรรมและไมสะทอนตนทุนที่เหมาะสม และเปนการเสริมสรางความโปรงใส (Transparency) รวมทั้งยังสามารถติดตามการลงทุนและอัตราการใชงานของผููบริโภคได ุ 2) ชวยปองกันและตรวจสอบปญหาที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่เกี่ยวของกับการชําระสวนแบงรายไดภายใต สัญญารวมการงานสําหรับการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ 2G
 30. 30. กทช. กทช. 6. สทธ หนาท และเงอนไขในการอนุญาต 6 สิทธิ หนาที่ และเงื่อนไขในการอนญาต () (4) เงื่อนไข (4) ผูรับใบอนุญาตหรือผูที่เกี่ยวของที่อยูภายใตสัญญารวมการงาน เงื่อนไขสําหรับผูรบใบอนุญาตที่เปนผูอยูภายใตสัญญารวมการงาน หรือเกี่ยวของกับผูอยูภายใตสัญญารวม ั การงาน ผูรับใบอนุุญาตที่เปนผููอยูภายใตสัญญารวมการงานในการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ใน ู ู ประเทศไทย หรือผูอยูภายใตสัญญารวมการงานที่เกี่ยวของกับผูรับใบอนุญาต จะตองยุติการประกอบธุรกิจที่ อยูภายใตสัญญารวมการงาน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญารวมการงานดังกลาว การใชประโยชนในทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญารวมการงาน ผูรับใบอนุญาตมีหนาที่และความรับผิดชอบตอการดําเนินการใดๆ อันเกิดจากการใชทรัพยสินที่ เกี่ยวเนื่องกับสัญญารวมการงานของผูถือหุน ที่อาจกอใหเกิดผลผูกพันตามสัญญารวมการงานนั้น โดยไม สามารถเรียกรองใหคณะกรรมการรับผิดชอบในภาระอื่นใดอันเกิดจากผลของสัญญารวมการงานระหวาง คููสัญญานั้นได 30
 31. 31. กทช. กทช. 6. สทธ หนาท และเงอนไขในการอนุญาต 6 สิทธิ หนาที่ และเงื่อนไขในการอนญาต () (4) เงื่อนไข (5) การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ภายหลังจากไดรบใบอนุญาต ผูรับใบอนุญาตรายใดที่มิใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ั จะตองดําเนินการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด หลกทรพย พ.ศ. หลักทรัพย พ ศ 2535 ภายในระยะเวลา 3 ป เพื่อใหมการกํากับดแลที่เหมาะสมยิ่งขึ้น สาหรบ ป เพอใหมการกากบดูแลทเหมาะสมยงขน สําหรับ ี ผูประกอบการที่มการใชทรัพยากรสื่อสารของชาติในการใหบริการ ี 31
 32. 32. กทช. กทช. 6. สทธ หนาท และเงอนไขในการอนุญาต 6 สิทธิ หนาที่ และเงื่อนไขในการอนญาต () (4) เงื่อนไข (6) การสงเสริมผูประกอบการในประเทศ ู Service ขอบเขต Activity 1. การลงทุนในพื้นที่ USO • ใชอุปกรณในประเทศไมเกินรอยละ 35 หักคาธรรมเนียม USO ได 1 เทาของมูลคาการลงทุน • ใ  ปกรณในประเทศมากกวารอยละ 35 หกคาธรรมเนยม USO ใชอุ ใ ป   ั  ี ได 2 เทาของมูลคาการลงทุน 2. การลงทุน USO โดย กทช. • ใหใชอุปกรณในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 3. การลงทุนใ ้นทีี่บริิการทัั่วไ ในพืื ไป • ใ อุปกรณในประเทศรอยละ 20 ถึึงรอยละ 35 หัักคาธรรมเนีียม ใช USO ไดรอยละ 50 ของมูลคาการลงทุน • ใชอปกรณในประเทศมากกวารอยละ 35 หักคาธรรมเนียม USO ใชอุปกรณในประเทศมากกวารอยละ หกคาธรรมเนยม 32 ได 1 เทาของมูลคาการลงทุน
 33. 33. กทช. กทช. 6. สทธ หนาท และเงอนไขในการอนุญาต 6 สิทธิ หนาที่ และเงื่อนไขในการอนญาต () (4) เงื่อนไข (6) การสงเสริมผูประกอบการในประเทศ ู EQUIPMENT สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑโทรคมนาคมในโครงขาย 3G  สนับสนุนการรวมตัวหรือจัด Forum สําหรับผูผลิตภายในประเทศ เพื่อใหมีการเสนอปญหา อุปสรรค หรือขอเสนอแนะ อปสรรค หรอขอเสนอแนะ  การสนับสนุนผลิตภัณฑโทรคมนาคมที่มีศักยภาพ (Flagship Product) APPLICATION การจัดตั้ง Application Test Center สนบสนุนการพฒนาโปรแกรมประยุกต สนับสนนการพัฒนาโปรแกรมประยกต (Application) บนพื้นฐานของซอฟตแวรเปด เชน Open บนพนฐานของซอฟตแวรเปด เชน Source การใหบริการโปรแกรมประยุกต (Application) ผานโครงขาย 3G ตองสะทอนตนทุนการใช โครงข โ ายและตนทุนอื่ืนๆ ทีี่เกีี่ยวของ  33
 34. 34. กทช. กทช. 6. สทธ หนาท และเงอนไขในการอนุญาต 6 สิทธิ หนาที่ และเงื่อนไขในการอนญาต () (4) เงื่อนไข () (7) มาตรการเพือสังคม ่ (7.1) การจัดทําแผนความรับผิดชอบตอสังคม การจดทาแผนความรบผดชอบตอสงคม ผูรับใบอนุญาตตองจัดทําแผนความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ขององคกร โดยเฉพาะเรืองขยะอิเล็กทรอนิกส สขภาพของผใชบรการ และการจดทาแผนความเสยง ขององคกร โดยเฉพาะเรองขยะอเลกทรอนกส สุขภาพของผู ชบริการ และการจัดทําแผนความเสี่ยง ่ ดานเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 34
 35. 35. กทช. กทช. 6. สทธ หนาท และเงอนไขในการอนุญาต 6 สิทธิ หนาที่ และเงื่อนไขในการอนญาต () (4) เงื่อนไข () (7) มาตรการเพือสังคม ่ (7.2) การสนับสนุนภารกิจดานบริการโทรคมนาคมเพือสังคม ่ ผูรับใบอนุญาตตองสนับสนุนภารกิจของ กทช. ในการใหบริการโทรคมนาคมเพื่อสังคม ตามที่ กทช. กําหนดตอไป โดยเฉพาะในเรื่องการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมสาธารณะ และบริการอํานวยความ สะดวกในการใชบริการโทรคมนาคมสาธารณะ แกผมีรายไดนอย คนพิการ เด็็ก คนชรา และผูดอยโอกาสใน ใ ใ โ ู ไ โ ใ สังคม (7.3) การปฏิบัติตามเงือนไขในการอนุญาตของผูขอรับการอนุญาต หรือผูที่เกี่ยวของ ่ ผูรับใบอนุญาตและผููที่เกี่ยวของของผููรบใบอนุุญาตจะตองปฏิบัตตามเงื่อนไขในการอนุุญาต ู ุ ั ฏ ิ อยางเครงครัด โดยเฉพาะในเรื่องการใชและเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม บริการคงสิทธิเลขหมาย โทรศัพทเคลื่อนที่ การคุมครองผูบริโภค ตลอดจนการคุมครองสิทธิของผูใชบริการเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล สทธในความเปนสวนตว และเสรีภาพในการสื่อสารถึงกัน สิทธิในความเปนสวนตัว และเสรภาพในการสอสารถงกน 35
 36. 36. การอนุญาต ประกอบกิจการโทรศัพทเคลื่อนที่ IMT ยาน 2.1 GHz คณะกรรมการกจการโทรคมนาคมแหงชาต คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ มิถุนายน 2553 36

×