บรรยาย ดร.คณิศ แสงสุวรรณ (23 Nov 2011)

1,424 views

Published on

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,424
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

บรรยาย ดร.คณิศ แสงสุวรรณ (23 Nov 2011)

 1. 1. มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) Fiscal Policy Research Institute (FPRI) เศรษฐกิจกับผลกระทบจากภาวะน้ําทวม และผลกระทบของเศรษฐกิจไทยหลังจากการเปด AEC ดร. คณิศ แสงสุพรรณ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
 2. 2. TISCO Corporate Dayผลกระทบจากภาวะน้ําทวมเศรษฐกิจไทยป 2554 และ 2555สถานการณกลุมประเทศยุโรปเศรษฐกิจไทยกับการเปด AEC 1 2
 3. 3. ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในชวงตนป 54อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2 ขยายตัวชะลอลง เนื่องจากไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติสึนามิในประเทศญี่ปุน ทําใหครึ่งแรกของป 54 เศรษฐกิจไทยขยายตัวเพียงรอยละ 2.9 Real GDP Growth 15.0 %yoy 12.0 %qoq (SA) 10.0 9.2 6.6 5.9 5.0 3.8 3.2 2.7 2.9 2.6 3.7 0.0 2.1 -2.4 1.3 0.2 -0.4 2.0 -0.2 -2.8 -5.0 -5.2 -7.0 2552= -2.3 % 2553= 7.8 % H1/2554= 2.9% -10.0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2552 2553 2554 Source: NESDB and FPO 2
 4. 4. ความเปนมาของเหตุการณอทกภัย ุ ป 2554 เปนปที่ประเทศไทยเผชิญกับสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนอยางยิ่ง เนื่องจาก ประเทศในมหาสมุทรแปซิฟก เกิดปรากฎการณลานีญา (La Niña) ดัชนี Oceanic Nino (ONI) อุณหภูมิน้ําทะเลในมหาสมุทรตางๆ 2554 3
 5. 5. ความเปนมาของเหตุการณอทกภัย ุ ในป 2554 ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยของทั้งประเทศ ตั้งแตตนป – วันที่ 4 พ.ย. 54 อยูที่ 1,856 มิลลิเมตร นับเปนระดับที่สูงที่สุดในรอบ 23 ป ปริมาณนําฝนเฉลียทงประเทศ ปี 2530-2554  ่ ั หนวย: มิลลิเมตร 2,000 ปี ทีเกิดปรากฏการณลานีญา ่ ปี ปกติ ปริมาณนํ้ าฝนในปี 54 1,900 1,884 สูงสุดในรอบ 23 ปี 1,856 1,830 1,813 1,800 1,763 1,751 1,734 1,707 1,700 1,687 1,677 1,651 1,631 1,608 1,610 1,579 1,588 1,600 1,564 1,567 คาปกติ 1,528 1,526 1572.5 1,493 1,505 1,500 1,432 1,438 1,421 1,400 1,300 1,200 1,100 1,000 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554* ทีมา: กรมอุตนยมวิทยา (*: ขอมูลตงแตว ันที่ 1 ม.ค. - 4 พ.ย.54) ุ ิ ั 4
 6. 6. ผลกระทบเหตุการณอทกภัยตอเศรษฐกิจไทย ุ เศรษฐกิจดานอุปทาน เศรษฐกิจดานอุปสงค รายไดเกษตรกรที่ลดลง ภาคเกษตร Consumption (C) C+I+G+X-M = แรงงานขาดรายได GDP ภาค ชะลอการลงทุน- พื้นที่ประสบอุทกภัย Investment (I) 26 จังหวัด ราษฎร อุตสาหกรรม ไมสามารผลิตได ไดรับความเดือดรอน 7 แสนครัวเรือน 2.1 ลานคน- นิคมอุตสาหกรรม 7 แหงถูกน้ําทวม ภาคบริการ นักทองเที่ยวชะลอการเดินทาง Export (X)- พื้นที่การเกษตร เสียหาย 11 ลานไร สัตวเลี้ยงไดรับ ผลกระทบ 13.3 ลาน ตัว สินคา ผัก ผลไม เนื้อสัตวขาดแคลน อัตราเงินเฟอชอมูล ณ วันที่ 1 พ.ย. 2554 5
 7. 7. TISCO Corporate Dayผลกระทบจากภาวะน้ําทวมเศรษฐกิจไทยป 2554 และ 2555สถานการณกลุมประเทศยุโรปเศรษฐกิจไทยกับการเปด AEC 6 7
 8. 8. 1 พ.ย. ประเมินความเสียหาย.. โดย..สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)ผลผลิตมวลรวมประชาชาติแทจริง (มูลคาเพิ่มแทจริง) %Source: NESDB and FPO มูลคาเพิ่มลดลงประมาณ 180,000 ลานบาท -1.8 % GDP 7
 9. 9. สรุปความเสียหายทีเกิดขึ้นจากเหตุการณน้ําทวม ่ ก ( F ) ก F / F ( .) ก (100%) ก (75%) ก (50%) ก F 10,986,252 F F 8,789,002 F 3,375 29,663 22,247 14,831 F 2,197,250 F 5,700 12,524 9,393 6,262 194,012 F 20,000 3,880 2,910 1,940 F 13,282,622 กF 10,626,098 10 106.26 80 53 ก 664,131 3,000 1,992 1,494 996 ก 1,992,393 2,000 3,985 2,989 1,992 52,151 39,113 26,075 กก ก 1,781.0 F 144,682 108,512 72,341 120 982.9 F 117,953 88,465 58,976 120 140.6 F 16,866 12,650 8,433 ก . 15 657.5 F 9,863 7,397 4,931 กก กF F 198.7 F 7,450 5,588 3,725 ก 60 99.3 F 5,960 4,470 2,980 ก . 15 99.4 F 1,490 1,118 745 F ก F F 1,030.0 F 27,836 20,877 13,918 ก 60 275.2 F 16,514 12,386 8,257 ก . 15 754.8 F 11,322 8,491 5,661 400.7 F 6,247 4,686 3,124 ก 30 15.8 F 475 356 237 ก . 15 384.8 F 5,773 4,330 2,886 F 30 7,891 5,919 3,946 ก 30 57.0 F 1,711 1,284 856 ก . 15 412.0 F 6,180 4,635 3,090ก 4,880 3,660 2,440 ก 30 19.0 F 571 428 285 ก . 15 287.3 F 4,309 3,232 2,155 393 F 3,186 2,390 1,593 ก 30 84.2 F 2,525 1,894 1,263 ก . 15 44.1 F 661 496 331 57,491 43,118 28,746 8 254,324 190,743 127,162
 10. 10. สรุปประมาณการเศรษฐกิจป 2554-55 Items Unit Forecast 2011 2012GDP Growth Rate(1988 prices) %yoy 2.7 5.4Expemditure sideConsumption (1988 prices) %yoy 2.3 3.9- Private Sector %yoy 2.3 4.1- Public Sector %yoy 2.7 2.8Investment (1988 prices) %yoy 5.7 10.7-Private Sector %yoy 8.0 7.6-Public Sector %yoy -1.4 21.1Export & Import (1988 prices)- Export of Goods & Service %yoy 11.7 7.2- Import of Goods & Service %yoy 12.4 10.0International Trade-Merchandise Exports Bil.US$ 232.3 269.8 % Change %yoy 19.9 16.2-Merchandise Imports Bil.US$ 205.7 255.5 % Change %yoy 27.4 24.2-Trade Balance Bil.US$ 26.5 14.3-Current Account Bil.US$ 30.6 17.3 as% of GDP % 8.5 4.3Capital Account Bil.US$ 7.74 10.00Headline Inflation Rate %yoy 3.9 3.3Core Inflation Rate %yoy 2.5 2.3Production Side-Agriculture % 3.0 3.0-Industry % 1.5 7.2-Services % 4.0 4.0 9
 11. 11. ประมาณการเศรษฐกิจไทยป 2554 จากผลกระทบวิกฤตน้ําทวม (ณ 1 พ.ย.54) - กรณีฐาน ความ เสียหายที่เกิดขึ้นอยูที่ ประมาณ 1.9 แสนลาน บาท ทําใหเศรษฐกิจ ไทยป 54 หดตัวลงรอย ละ -1.81 เหลือ ขยายตัวรอยละ 2.71 ตอป - ภายใตสมมุติฐาน พื้นที่ กทม.น้ําทวมรอยละ 50 ของพื้นที่ มีระยะเวลา 15 วัน ซึ่งสงผลตอภาค การผลิตทุกสาขา ณ มิ.ย.54 ประมาณการ กอนน้ําทวม
 12. 12. 21 พ.ย. ประเมินความเสียหาย.. โดย..สภาพัฒน (สศช.) เมื่อกลางป •ทั้งป 2554 อยูในราว 4-4.5% • คือ H2/2554 ประมาณ 5-6% สภาพัฒน 21 พ.ย. 2554 •ให Q3 เพียง 3.5% •ใหทั้งป เพียง 1.5 % •คือ Q4 = -3.5% •คือ Q4 แทนที่จะขยายตัว 5-6% กลับหดตัว -3.5% (หายไป 8.5- 9.5%) สศค. สศช. กอนน้ําทวม 15-พ.ย. 21-พ.ย. Q1 3.2 3.2 3.2 Q2 2.7 2.7 2.7 Q3 6.0 4 3.5 Q4 6.2 1.1 -3.5ทั้งป 2554 4.5 2.8 1.5 10
 13. 13. 21 พ.ย. ประเมินความเสียหาย..มูลคาการคา..และมูลคาเพิ่ม โดย..สภาพัฒน (สศช.) มูลคาการคา มูลคาเพิ่ม GDP ผลกระทบรวม 1 2.3 % GDP 64% มาจากอุตสาหกรรม 2 • มูลคาเพิ่ม 250,000 ลานบาท (8 B$US) • มูลคาการคา 5 แสนลานบาท (17B$US) อุตสาหกรรม3 มูลคาเพิ่ม 160,000 ลานบาท (5 B$US) 11 มูลคาการคา 360,000 ลานบาท (12 B$US)
 14. 14. ความเห็นตางประเทศ...ดานภาพรวมเศรษฐกิจอุทกภัยทําใหมีผูเสียชีวิตกวา 600 คน ไดทวมโรงงานหลายพันโรง • ทําใหมีปญหาการผลิตตอบริษัททั่วโลกอยางกวางขวางตองแต Apple ถึง Toyota • สศช. เห็นวาความเสี่ยหายรวมกวา 300,000 ลานบาท • ธปท. ใหสัญญานวาอาจลดอัตราดอกเบี้ยทางการเพื่อค้ําการขยายตัว และ ลดผลกระทบจากเหตุการณของยุโรปกองทุนตางประเทศ ถอนการลงทุนจากหุนไทยประมาณ $79 ลาน (21พ.ย.) เนื่องจากน้ําทวมทําใหมีผลกระทบประมาณ 300,000-400,000 ลานบาท หรือ 3-4 % GDP ตามการประมาณการของ Barclays Capitalอัตราการขยายตัวของ เศรษฐกิจเอเชียอาคเนย อาจสูงสุดเมื่อไตรมาสที่ 3เนื่องจากปญหายุโรป และน้ําทวมในประเทศไทยนาย Chow Penn Nee, นักเศรษฐศาสตรของ United Overseas Bank Ltd. in Singapore.“เราลดการประมาณการเศรษฐกิจของไทยลง...มีรายงานวาน้ําทวมจะยังมีผลตอเนื่องไปในปหนา” 12
 15. 15. ดานผลกระทบกับบริษัทญี่ปุน• มีผลกระทบคอนขางกวางขวางทั้ง รถยนต อิเล็กโทรนิกส Disk drive• TOYOTA มีผลกระทบในสายการผลิตในเอเชีย และทําใหการฟนตัวเนื่องจาก TSUNAMI ชาลง สายการผลิตใน อเมริกาเหนือกลับมาเปนปรกติแลว เพราะพึ่งพาชิ้นสวน จากประทศไทยนอย• อยากเห็นการฟนฟู และการแกปญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยเร็ว• ปญหาเรื่องการประกันภัยน้ําทวม แกไดโดยการทํา Limited Guarantee กอน แลวแกปญหาประกันภัยน้ําทวมใน 3 เดือน 13
 16. 16. ดานการผลิต Hard Drives• 3 ผูผลิตรายใหญ – Seagate, Western Digital, Toshiba— อยูในประเทศ ไทยและประสบปญหาน้ําทวม• CEO ของ Seagate คุณ Stephen J. Luczo “จะตองใชเวลานานมากอยาง นอยจนถึงปลายปหนา กวาการผลิตของอุตสาหกรรมจะเขาสูปรกติ” ดังนั้นทุกคนในภาค ICT จไดรับผลกระทบแนนอน คาดวาในไตรมาส 4 จะขาดไปประมาณ 50 ลานเครื่อง จากเปาหมาย 180 ลานเครื่อง ตอนนี้ยังเอา Stock มาขาย ในขณะที่ผูชื้อใหราคาและขอทําสัญญา ลวงหนา แตก็ไมมีของเพราะ แตละแบบใชอุปกรณกวา 200 ชิ้น และ ผูประกอบ ชิ้นสวนหลายบริษัทมีปญหาจมน้ําอยู 14
 17. 17. TISCO Corporate Dayผลกระทบจากภาวะน้ําทวมเศรษฐกิจไทยป 2554 และ 2555สถานการณกลุมประเทศยุโรปเศรษฐกิจไทยกับการเปด AEC 15 17
 18. 18. ปญหาของยุโรป...3 ปหลังวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อเศรษฐกิจโลกเขาวิกฤตป 2008-09 ยุโรปตะวันออก ยุโรปตะวันตกเอาหนี้คืน..Double Mismatch...เขารับความชวยเหลือ IMF… ลดคาเงิน..ลดการใชจาย สมาชิก Euro Zone PIIGS สมาชิกอื่นๆ ขาดดุลการคลัง (ภาษีลด..รายจายประจําไมลด) ขาดดุลบัญชีเดินสะพัด คาเงินลดไมได ความเสี่ยงไปแสดงอยูที่ ECB/IMF/EFSF อัตราดอกเบี้ยที่ตองกูยืม ขอรอง(บังคับ) ใหธนาคารเอกชนลดหนี้และ เขาชวยซื้อพันธบัตรรัฐบาล รับซื้อพันธบัตรรัฐบาล PIIGS ดวย จากตางประเทศ PIIGS • Credit Rating ตก • CDS เพิ่ม ปญหาลุกลามเขาสถาบันการเงิน ปญหาขยายตัว พันธบัตรที่ถืออยูดอยคาลง..อาจตอง Hair cut ทั้งประเทศและจํานวน ธนาคารฝรั่งเศสถูกลง Credit Rating ตองรัดเข็มขัดอยางแรง ตองขยายกลไกความรวมมือ ตองวางระบบปองกันสถาบันการเงิน (Austere Policy) (Fire Power) (Fire Wall) เศรษฐกิจขยายตัว 0-1 % / คาเงินยูโรตก / ดอกเบี้ยนโยบายไมขึ้น แตดอกเบี้ยตลาดขึ้น / สินเชื่อลดลงเพราะตองเพิมทุนธนาคาร ่ 66 1
 19. 19. ยุโรป: Fire Power and Fire Wall European Financial Stability Facility (EFSF) : F • SPV of 27 EU members 750 B Euro • 9 May 2010 [IMF 250/ECB 60/EFSF 440] • 440 Billion euro lending capacity backed by members of ECB (proportionate to share) EFSF: ขยายวงเงินค้ําประกันเปน 780 B Euro ในเดือนตุลาคม (726 B Euro ไม Fire Power? รวมกรีซ โปรตุเกส และไอรแลนด) [EFSF guarantee 780] Euro Summit (ต.ค. 54): ให รมต. คลัง Eurogroup พิจารณาแนวทางการ leverage EFSF ขึ้น 4-5 เทา เปนประมาณ 1 ลานลานยูโร โดยออก CDSFire Wall? : เรงเพิ่มทุนธนาคาร Tier I Capital เปน 9% ของสินทรัพยเสี่ยงหลังปรับความเสี่ยงจากพันธบัตรรัฐบาลภายใน 30 มิ.ย. 2012 หรือ อาจตองใหธนาคารกลางเขาไปซื้อหนี้เสียออกมาสวนหนึ่ง (TARP-like Facility)ความเปนไปไดในการปลอยบางประเทศออกนอก Euro Zone 90% 10% 0% รวมมือปองกัน ปลอยบางประเทศ ยกเลิก Euro Zone Euro Zone ออกจาก Euro Zone เงื่อนไข ประเมินสถานการณ • Fire Power-File Wall • คาเงินยูโรลดลงแรง ประเมินสถานการณ • บังคับขาดดุลการคลังไมเกิน • คาเงินของประเทศทีถูก ่ • มีนักการเงินบางคนเห็น 3% ออกลดลงรุนแรง วาหนีไมพน • อาจตอง Hair Cut หนี้ของ • ตนทุนทางการเงิน/ • สหรัฐอเมริกาจะได หลายประเทศ (กรณีกรีก ประมาณ 10-20 % GDP) ปญหา Balance Sheet ประโยชนสูงสุดเพราะ • อาจตองทํา European problem ไมมีคูแขงของเงินสกุล Bond (ทุกประเทศ • ปญหาทางการเมือง หลัก Guarantee) และสังคม 7 17
 20. 20. เงินชวยเหลืออยางเปนทางการแกประเทศกรีซ (เริ่ม พ.ค. 2553) เงินกูจากประเทศในกลุม Eurozone และ IMFพันลานยูโร (2553-2556 รวม 110 พันลานยูโร)2520151050 เบลเยี่ยม สัญญากูทวิภาคี สเปน ฝรั่งเศส โปรตุเกส ไซปรัส มอลตา เยอรมนี อิตาลี เนเธอรแลนด ฟนแลนด ไอรแลนด ออสเตรีย สโลวาเกีย โควตาประเทศสมาชิก สโลวีเนีย ลักเซมเบิรก IMF Eurozone ที่มา: Thompson Reuters 18
 21. 21. รายละเอียดมาตรการความชวยเหลือกรีซทีผานมาจนถึงปจจุบัน ่ขอตกลงกับ 3 องคกรหลัก : เงินกูจากประเทศในกลุม Euro zone และ IMF เปนระยะเวลา 3 ป (ส.ค. 2553 – เม.ย. 2556) จํานวนทั้งสิ้น 110 พันลานยูโร (ประเทศใน Euro zone จํานวน 80 B; ประเทศอื่น ผาน IMF 30 B)ขอกําหนดในการปรับโครงสราง : ลดการขาดดุลรัฐบาลใหต่ํากวา 3% ของ GDP ภายในป 2557 โดย - เพิ่มภาษี (VAT สรรพสามิต สิ่งแวดลอม ที่ดิน สังหาริมทรัพย บริษัทที่มีรายไดสูง) - แปรรูปรัฐวิสาหกิจ (อยางต่ํา 1 พันลานยูโรตอป 2554-2556) - ลดรายจาย (งบประมาณ เงินตอบแทนขาราชการ เงินบํานาญ เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ องคกรสวน ทองถิ่น กองทุนประกันสังคม) - ปฏิรูประบบบํานาญ สาธารณสุข - เปดตลาดเสรีธุรกิจตางๆ เชน ดานการขนสง การไฟฟา ขอตกลงใหม: - รั ฐ สภากรี ซ อนุ มั ติ ม าตรการลดค า ใช จ า ยและปรั บ • ประเทศกรีซยังไมสามารถเขาถึงตลาดทุนระหวางประเทศ โครงสรางเพิ่มเติม (Medium-Term Fiscal Strategy: ไดภายในป 2012 ตามที่คาดไว MTFS) พ.ค. 2554 ลดการขาดดุลภาครัฐลงเหลือ 0.9% • ตองการเงินชวยเหลือเพิมเติมในการชําระหนี้ตามกําหนด ่ ของ GDP ภายในป 2558 - ขอตกลงจากการประชุม Euro Summit ณ 26 ต.ค. 2554 เงินชวยเหลือใหมจาก 3 องคกรหลัก 1 แสนลาน ยูโร และความรวมมือจากภาคเอกชน (Private Sector Initiative: PSI) ลดหนี้ 50% - นรม. George Papandreou ลาออกหลังจากยกเลิก การทําประชามติขอตกลง Euro Summit รัฐบาลผสม โดย Lucas Papademos ออกงบประมาณใหมเพื่อลด การขาดดุล ซึ่งรวมถึงการลดหนี้ลง 1 แสนลานยูโรจาก เดิม 3.5 แสนลานยูโร ผานการทํา debt swap เพื่อลด รายจายดอกเบี้ย รวมถึงปรับลดคาจางและบํานาญ 19
 22. 22. ผลกระทบกับประเทศไทย: การคาไมมาก...การเงินเปนความเสี่ยงคอนขางสูงการสงออกของไทย : ไปยุโรป (10%) และ สหรัฐอเมริกา (10%) รวม 20% ไปเอเชีย (อาเซียน-เอเชียนตะวันออก-อินเดีย) มากกกวา 50% เอชียพึ่งพาตลาดนอกเอเชียลดลง (การสงออกเพื่อการบริโภคในเอเชียประมาณ 50%)การเงิน : ปญหายุโรปทําให $US แข็งขึ้น (ชั่วคราว?) คาเงินบาท/$US ระยะสั้นมีแนวโนมไมเพิมคา ่ ดอกเบี้ยใหกูยืมระหวางประเทศ..ไมชัดเจน EURO Zone ดอกเบี้ยนโยบายจะลดลง...ดอกเบี้ยกูยืมสูงขึ้นเพราะความเสียง ่ USA …ดอกเบี้ยนโยบายจะไมสูง...ดอกเบี้ยระยะยาว 5-10 ปกําลังลดลง (Twist Operation) สภาพคลองในยุโรปมีปญหามาหลายเดือนและรุนแรงขึ้น...อาจทําใหการคาและการเงินสะดุดไดการทองเที่ยว : ปญหาเศรษฐกิจในยุโรปจะทําใหรายไดโดยทัวไปในยุโรปลดลง และนักทองเทียวจากยุโรปจะยังไม ่ ่ ฟนตัวจากทีเปนอยู ่โอกาส : • คาเงินออน เครื่องจักรถูก นาขยายการนําเขาปรับปรุงการผลิต • Asset Price ลดลงมาก..และอาจจะลดลงไปอีก..เปนโอกาสทีจะขยายการซื่อสินทรัพย เชน ธุรกิจ หรือ การ ่ ทองเที่ยวทีคนไทย และคนเอเชียใชประโยชนอยูเปนประจํา ่  8 20
 23. 23. TISCO Corporate Dayผลกระทบจากภาวะน้ําทวมเศรษฐกิจไทยป 2554 และ 2555สถานการณกลุมประเทศยุโรปเศรษฐกิจไทยกับการเปด AEC 21 23
 24. 24. ประเทศไทย..กับ...เพื่อนบานในอาเซียน (ขอมูลป 2552) 24ที่มา : กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ 24 22 24 24
 25. 25. 48 ป...จาก...ASEAN(1967)… สู AEC (2015) 2007 2008 2009 1996 1997 1998 2003 1977 1993ASEAN ASEAN 1967 Community PTA 2015 17 ป AFTA กฎบัตรอาเซียน AFAS (ASEAN Charter) ASEAN Vision 2020 มีผลบังคับใช เขตการลงทุนอาเซียน AIA ปฏิญญาบาหลี AEC 2015 --- เดินหนาเต็มที่ ฟนฟูวิสัยทัศน ASEAN 2020 • AFTA (AFTA เสรีเพิ่มเติม 1. AFTA ATIGA เต็ ที่ 2010) ปฏิญญาเซบู ASEAN Charter จาก AFTA สู ASEAN Community ในป 2015 2. AFAS --- เปดเสรีตอเนื่อง 7 (AFTA เสรีารหลักนป 2010) สาขาบริกเต็มที่ใ 3 เสาหลัก 3. ACIA --- ความตกลงด ง 7 • AFAS --- เปดเสรีตอเนื่อานการ 1. เศรษฐกิจ - AEC : AFTA, AIA, AFAS สาขาบริการหลัก มกวา AIA ลงทุน ครอบคลุ 2. ความมั่นคง • ACIA่อนยความตกลงดาือเสรี 4. เคลื --- ายแรงงานฝม นการ 3. สังคมและวัฒนธรรม ลงทุน ครอบคลุมกวา AIA 25 5. เคลื่อนยายเงินทุนเสรีมากขึ้น 25 25
 26. 26. 48 ป...จาก...ASEAN(1967)… สู AEC (2015)1. การคาสินคา (AFTA) ภาษีศุลกากร: ยกเลิกมาตรการภาษี (ยกเวนสินคาออนไหว/ออนไหวสูง) มาตรการทางการคา: ยกเลิกการกีดกันที่ไมใชภาษี การอํานวยความสะดวกทางการคา o ASEAN Single Window o Self Certification เกษตร และ อุตสาหกรรมอาหาร: มีศักยภาพเกือบทุกสินคา กลุมที่ตองปรับตัว: ชา พริกไทย กระเทียม กาแฟโรบัสตา ถั่วเหลือง หอมหัวใหญ..น้ํามัน … ปาลม วางระบบ Bio-deisel เสริม การปรับตัว..คุณภาพ..Post harvesting ..การควบคุมคุณภาพ...มาตรฐานสินคา..ตองจดทะเบียน ทํา Traceability สินคาอุตสาหรรม: สถานะปจจุบัน Medium to medium-high technology อุตสาหกรรมแรงงานสูง (Mass Low end) ...ลงทุนในตางประเทศ ..กัมพูชา เวียดนาม พมา อินโดนีเซีย สิ่งทอ เฟอรนิเจอร เครื่องหนัง (Medium to high end)... พัฒนาคุณภาพ ... เทคโนโลยี และ Brand ตีตลาดกวาง AEC รถยนต ... ยกระดับสูระยะสุดทายของการแขงขัน ...ในบาง Model (Eco-car กระบะ) 24 26 26 26
 27. 27. 48 ป...จาก...ASEAN(1967)… สู AEC (2015) 2.การคาบริการ (AFAS) •การเขามาถือหุนในกิจการบริการของอาเซียนอื่นกลุมที่แขงไดดี: สุขภาพ กอสราง ทองเที่ยว นันทนาการ ตองปรับปรุง ขนสง Logistics กฎหมาย •ระบบขนสงและ Logistics โดยดวนกลุมที่ตองปรับปรุง แตอาจไปไดดี: •ยกระดับ Professional ของไทย ICT Software การศึกษา อสังหาริมทรัพย •หาทางใชประโยชนจาก โฆษณา Professional ในอาเซียนกลุมที่อาจเสียเปรียบ: •พรบ. แขงขันทางการคา 2542 Distribution บัญชี สถาปนิก และ วิศวกรรม 27 25 27 27
 28. 28. 48 ป...จาก...ASEAN(1967)… สู AEC (2015)3. การลงทุน (ACIA): คุมครอง สงเสริม และอํานวยความสะดวกการลงทุนในสาขาการเกษตร การประมง ปาไม เหมืองแร และภาคการผลิต ประเทศไทยเปดการรลงทุนอยูแลวคอนขางกวาง Inward Investment ไมนาจะมีผลทางลบ Outward Investment จะไดประโยชน • ธุรกิจเชิงสุขภาพ..โรงพยาบาล (Spoke and Hub) • การลงทุนในอุตสาหกรรมแรงงาน ที่ตองยายฐาน • การรวมลงทุนในธุรกิจที่เรามีศักยภาพ ...อาหาร กอสราง อสังหาริมทรัพย โฆษณา ชิ้นสงรถยนต การเขาซื้อและควบคุมกิจการ สามารถได “ปจจัยทางธุรกิจ” ที่ไมเคยมีมากอน เชน นักออกแบบ Brand ชองทางการตลาด การปรับแนวความคิดและกลไกใหสนับสนุนการไปลงทุนตางประเทศ ระบบบัญชี/ ระบบภาษี / ระบบปองกันความเสี่ยงการลงทุน และ อัตรา แลกเปลี่ยน / ระบบสนับสนุนสินเชื่อ หนวยงานและความจริงใจของรัฐบาลในการผลักดันการลงทุนไปตางประเทศ 28 26 28 28
 29. 29. 48 ป...จาก...ASEAN(1967)… สู AEC (2015)4. การเคลื่อนยายคน: แรงงานฝมือ อํานวยความสะดวกการตรวจลงตรา/การออกใบอนุญาตทํางาน ขอตกลงยอมรับรวม (MRAs) สาขาวิชาชีพหลัก o ยอมรับ ‘คุณสมบัติ’ รวมกัน แตยังตองปฏิบัติตามกฎระเบียบการประกอบวิชาชีพในประเทศนั้นๆ o ตกลง MRAs ไดแลว 7 สาขา วิศวกรรม แพทย พยาบาล นักสํารวจ นักบัญชี ทันตแพทย สถาปตยกรรม1.แรงงานตางดาวถูกกฎหมาย ตกลงเฉพาะ Professional Employee ไมใช Unskilled Labor คนไทยที่มีฝมือ…มีโอกาส สุขภาพ กอสราง ทองเที่ยว นันทนาการ ขนสง Logistics กฎหมาย2. ผิดกฎหมาย..อนุญาตใหทํางาน ปญหา ..จะดึงคนไทยใหอยูไดอยางไร..คาแรงขึ้น ..จะนอกคนนอกเขามาไดอยางไร..กฎหมาย3.ผิดกฎหมาย..ลักลอบทํางาน 2 ลาน?? 29 27 29 29
 30. 30. 48 ป...จาก...ASEAN(1967)… สู AEC (2015)5. การเคลื่อนยายเงินทุนเสรียิ่งขึ้น อํานวยความสะดวกการจายชําระเงินและโอนเงินสําหรับธุรกรรมบัญชีเดินสะพัด สนับสนุน FDI และสงเสริมการพัฒนาตลาดทุน ประเทศไทยเปดใหเคลื่อนยายทุนไดคอนขางเสรีอยูแลว  •ความรวมมือในการทํา ASEAN Crossed listing •ความรวมมือในการทํา ABMI และ ACMI (ขอเสนอของเกาหลีใต) การเขามาของธุรกิจพรอมการเปดเสรีเงินทุน ธุรกิจซื้อ-ขายทาง Internet พรอม e-payment ธุรกิจการขาย Financial Intermediary ทางการเงิน โดยไมตองตั้ง Office การออกไปของธุรกิจการเงินไทยเมื่อเปดเสรีเคลื่อนยายเงินทุน สนับสนุนทางการเงินใหกับ ธุรกิจไทยในตางประเทศ ขยาย e-payment ไปประเทศเพื่อนบาน ขยายการลงทุนทางการเงินไปประเทศเพื่อนบาน (ลาว กัมพูชา...สศค.) ตองปรับปรุง • e-payment system ในประเทศใหแขงขันไดในทางบริการ •ตองดึงการลงทุนของประเทศเพื่อนบานมาใชตลาดเงิน ตลาดทุนของไทย 30 28 30 30
 31. 31. East-West Corridor ( - ก- F)ยานาดา เยตากุน Northern Sub Corridor (ก -ก - ) ทวาย Tavoy/Dawai ทาเรือน้ําลึกเขตอุตสาหกรรมหนัก (เหล็ก/ปโตเคมี) 31 29 31 31

×