Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zarządzanie projektami w organizacjach NGO

492 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Zarządzanie projektami w organizacjach NGO

 1. 1. Zarządzanie projektami w NGO Warsztaty dla Grupy Nowe Technologie Federacja Organizacji Słu ebnych MAZOWIA 4 września 2012 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 2. 2. Kim jestem? Marek Słowiński • Specjalizuje się w projektach, które realizowane są na pograniczu ró nych obszarów - IT, marketing, NGO. • Przez 12 lat pracy zawodowej miałem okazję uczestniczyć zarówno w projektach związanych z analizą i budową rozwiązań IT jak i realizacją projektów internetowych dla biznesu (Aviva, PZU, TP S.A,. TVN S.A. i inne). • Od 2007 roku prowadzę firmę MrWeb, która świadczy profesjonalne usługi w zakresie doradztwa i realizacji projektów informatycznych. Dostarcza wiedzę i zasoby do efektywnego prowadzenia działań w internecie. • Od 2009 roku współpracuję z organizacjami z trzeciego sektora • Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, • Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, • Polski Klubu Adventure Racing, • Fundacja TechSoup. slajd 2
 3. 3. Poznajmy się • Przedstaw się • Jakie są Twoje doświadczenia w zakresie projektów IT slajd 3
 4. 4. Czym jest projekt? • Projekt to indywidualne lub wspólne przedsięwzięcie, zaplanowane tak aby osiągnąć konkretny cel slajd 4
 5. 5. Czym jest zarządzanie projektami? • Zarządzanie projektem to próba zapanowania nad trójkątem: zakres, czas, koszty • Jest te czwarty element - jakość slajd 5
 6. 6. Czym jest kierowanie projektem? • Kierowanie projektem to zorganizowanie i zarządzanie działaniami w kierunku realizacji konkretnego celu. Mo na przy tym zastosować szereg podejść: • Podejście "tradycyjne" identyfikuje sekwencje kroków, jakie muszą zostać wykonane i stara się przewidzieć wszystkie ryzyka wpływające na zmiany w projekcie • Podejście „adaptacyjne” traktuje projekt jako zbiór zadań do realizacji i akceptuje ryzyko pojawienia się zmian w projekcie slajd 6
 7. 7. Kroki prowadzące do sukcesu • Zrozumiem celu działań i zebranie wymagań • Identyfikacja osób decyzyjnych i zainteresowanych realizacją działań • Zaplanowanie: zakresu, czasu, kosztów (i jakość) oraz określenie hierarchii ich wa ności • Określenie osób uczestniczących w projekcie i wyraźne wskazanie „sponsora projektu” • Przyjęcie określonego sposobu kierowania – metodyki zarządzania projektami (PMBOK, Prince2, APM) • Ustalenie rytmu prac • Komunikacja – wewnętrzna i zewnętrzna slajd 7
 8. 8. Kroki prowadzące do sukcesu • a najwa niejsze jest nie zapominanie po co realizujemy projekt… …..zrealizować określony cel zamiast przeprowadzić proces zgodnie z określoną metodyką slajd 8
 9. 9. Prowadzenie projektu w NGO • tyle teorii a jak wygląda praktyka* * na podstawie doświadczeń zebranych przy budowie serwisów internetowych dla organizacji z trzeciego sektora slajd 9
 10. 10. Prowadzenie projektu w NGO • Dynamicznie zmieniające się warunki wewnątrz projektu jak i w otoczeniu • Sezonowość – początek roku pozyskiwanie grantów, koniec realizacja i rozliczanie projektów slajd 10
 11. 11. Prowadzenie projektu w NGO • Luźne „przypisanie” osób do projektu, ale równocześnie du e ich zaanga owanie w sprawę • Demokracja podczas określania wymagań i ró ne spojrzenie na cel projektu slajd 11
 12. 12. Prowadzenie projektu w NGO • Brak doświadczenia w realizowaniu projektów IT (internetowych) przy równoczesnym du ym doświadczeniu w realizacji projektów grantowych • Świadomość konieczności ewaluacji realizowanych działań slajd 12
 13. 13. Jak realizować projekt w NGO? • Środowisko NGO jest bardzo podobne do środowiska internetowego, dynamiczne i nie przewidywalne, wymaga działania w warunkach niepewności • Dla tego sprawdza się podejście adaptacyjne – podejście Agile slajd 13
 14. 14. Czym jest podejście Agile? • Agile (APM) było pierwotnie metodą zarządzania procesem wytwarzania oprogramowania* obecnie jest to szersze podejście do zarządzania, które mo na określić jako filozofia Agility * Podstawą tej metody jest Manifest Tworzenia Zwinnego Oprogramowania http://agilemanifesto.org/iso/pl/ slajd 14
 15. 15. Czym jest podejście Agile? • Skupienie na celu – robić tylko to, co ma wartość zaczynając od najbardziej wartościowych elementów • Podejście iteracyjne – wartości dostarczane są szybko, a następnie adaptowane • Reagowanie na zmiany - informacje zwrotne pozwalają weryfikować działania i adaptować zakres dalszych działań • Akceptacja ryzyka jako stałego elementu działań • Postawienie na ludzi i współpracę • Komunikacja na ró nych poziomach slajd 15
 16. 16. Czym jest podejście Agile? • Lekka metodyka nie oznacza wcale lekkiego podejścia do zarządzania projektem • Korzysta z ró nych narzędzi do prowadzenia projektów slajd 16
 17. 17. Na marginesie • Lekkie metodyki promują organizację i zarządzanie czasem pracy (Getting Things Done, Personal Kanban) • http://pl.wikipedia.org/wiki/Getting_Things_Done • http://www.personalkanban.com slajd 17
 18. 18. Agile w praktyce Biblioteki.org - funkcjonalności • CMS • Newsletter • Wirtualny Segregator i obsługa Programu Rozwoju Bibliotek • Baza Bibliotek • Ankiety • Konkursy • Obsługa szkoleń • Ekstranet slajd 18
 19. 19. Agile w praktyce Biblioteki.org iteracje (prace trwały 10 miesięcy start serwisu po 6 miesiącach, iteracja 2 tygodnie) • iteracja 0, 1, 2 - analiza zakończona przygotowaniem biznes planu • iteracja 3,4 - ustalenie bud etu i harmonogramu, • iteracje 5, 6 - spis wymagań oraz wybór wykonawcy • iteracja 7,8 - modyfikacja dotychczasowej koncepcji, równolegle prace programistyczne • iteracja 9 - projekt graficzny, prace programistyczne • iteracja 10 - projekt graficzny, prace programistyczne • iteracja 11 - testy nowego serwisu • iteracja 12 - start nowego serwisu biblioteki.org • iteracja 13, 14 - dopracowanie i uruchomienie kolejnych modułów (wirtualny segregator) • iteracja 15, 16, 17 - dopracowanie i uruchomienie kolejnych modułów (ekstranet) slajd 19
 20. 20. Pytania? • Czy TYLKO w projektach informatycznych mo na stosować podejście Agile? slajd 20
 21. 21. Ksią ki • Zarządzanie projektami IT. Przewodnik po metodykach. Autor: Adam Koszlajda • APM Agile Project Management. Jak Tworzyć Innowacyjne Produkty Autor:Jim Highsmith • Metoda Lean Startup. Wykorzystaj innowacyjne narzędzia i stwórz firmę, która zdobędzie rynek Autor: Eric Ries slajd 21
 22. 22. Dziękuję Marek Słowiński marek.slowinski@mrweb.pl www.mrweb.pl Federacja Organizacji Słu ebnych MAZOWIA ul. ytnia 16 lok. 31 01 - 014 Warszawa tel.: 22 652 22 66 e-mail: mazowia@mazowia.org.pl slajd 22

×