02 modul pengajaran pend kesihatan thn 1

2,126 views

Published on

pendidikan kesihatan

 • Be the first to comment

02 modul pengajaran pend kesihatan thn 1

 1. 1. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAKURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAHMODUL PENGAJARANPENDIDIKAN KESIHATANTerbitanKementerian Pelajaran MalaysiaBahagian Pembangunan Kurikulum2010
 2. 2. Cetakan Pertama 2010© Kementerian Pelajaran MalaysiaHak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagianartikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan caraapa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lainsebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian PembangunanKurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, KompleksPentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.
 3. 3. iiiKANDUNGANRukun Negara vFalsafah Pendidikan Kebangsaan viPendahuluan viiMODUL 1 : KESIHATAN FIZIKALContoh 1 1Contoh 2 9Contoh 3 13Contoh 4 17Contoh 5 20Contoh 6 27Contoh 7 30Contoh 8 33Contoh 9 37Contoh 10 39Contoh 11 45Contoh 12 50Contoh 13 54Contoh 14 57Contoh 15 61Contoh 16 63MODUL 2 : KESIHATAN MENTAL, EMOSI DAN SOSIALContoh 1 65Contoh 2 68Contoh 3 73Contoh 4 76Contoh 5 78Contoh 6 81Contoh 7 87Contoh 8 92Contoh 9 95Contoh 10 99Contoh 11 104Contoh 12 106Contoh 13 109Contoh 14 112Contoh 15 115
 4. 4. ivMODUL 3 : KESIHATAN PERSEKITARANContoh 1 121Contoh 2 125Contoh 3 131Contoh 4 134Contoh 5 137Contoh 6 141Contoh 7 144Contoh 8 148Contoh 9 151Contoh 10 154Contoh 11 157
 5. 5. vRUKUN NEGARABAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-citahendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalanganseluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidupdemokratik; mencipta masyarakat yang adil di manakemakmuran Negara akan dapat dinikmati bersama secaraadil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadaptradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagaicorak; membina satu masyarakat progresif yang akanmenggunakan sains dan teknologi moden;MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukanseluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-citatersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN
 6. 6. viFALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAANPendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan kearah lebih memperkembangkan potensi individu secaramenyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yangseimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi danjasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepadaTuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkanwarganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan,berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab danberkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikansumbangan terhadap keharmonian dan kemakmurankeluarga, masyarakat dan negara.
 7. 7. viiPENDAHULUANPendidikan Kesihatan ialah disiplin ilmu yang membolehkan murid mendapatpengalaman pembelajaran secara berterusan untuk membuat keputusan,meningkatkan literasi kesihatan dan mengamalkan gaya hidup sihat. Muriddididik supaya sentiasa bersedia menyesuaikan diri dalam aspek fizikal, mental,emosi, sosial dan rohani. Pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Kesihatanyang terancang dapat meningkatkan potensi individu ke tahap kesihatanoptimum.Justeru, Modul Pengajaran Pendidikan Kesihatan Tahun Satu ini dibina untukmembantu guru menterjemah kandungan dokumen standard PendidikanKesihatan Tahun Satu serta melaksanakan proses pengajaran danpembelajaran dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Modul iniadalah usaha Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK), Kementerian PelajaranMalaysia dengan pelbagai pihak. Modul ini mengandungi 42 contoh pengajaranyang diharap dapat dimanfaatkan bersama oleh guru dan murid. Gurudigalakkan menggunakan kreativiti dan inovatif dalam mengubah suai sertamenambah baik aktiviti yang disediakan.Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK), Kementerian Pelajaran Malaysiamerakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepadasemua pihak yang telah memberi sumbangan idea, kepakaran, masa sertatenaga dalam penghasilan modul ini.
 8. 8. 1Modul : Kesihatan FizikalTajuk : Kesihatan Diri dan ReproduktifStandard Kandungan : 1.1 Memahami aspek fizikal lelaki dan perempuan.StandardPembelajaran: 1.1.1 Mengenali bahagian tubuh – kepala, badan,tangan, kaki dan genital.Bahan BantuanPengajaran: Lirik laguPosterLangkah Pengajaran :1. Edarkan lirik lagu "Tubuh Saya" (Lampiran 1).2. Nyanyi sambil beraksi bersama dengan murid mengikut melodi lagu“Are You Sleeping”.3. Tunjukkan poster bahagian tubuh dan minta murid menamakanbahagian tubuh dalam gambar (Lampiran 2).4. Soal jawab dengan murid tentang bahagian tubuh.Contoh : Mana mata kamu?Berapa mata kamu?5. Bincang dengan murid tentang fungsi bahagian tubuh.Contoh: Mata untuk melihat.6. Edarkan Lembaran Kerja 1, 2, 3, 4 dan 5.1111
 9. 9. 2Lembaran Kerja 1Nama : ___________________ Hari :_______________Tahun : ___________________ Tarikh :______________Gunting dan lekatkan bahagian tubuh badan.Lelaki Perempuan111
 10. 10. 3Lampiran 1Tubuh SayaMana rambut...mana rambutIni rambut...ini rambutMana rambut kamuIni rambut sayaRambut saya...rambut sayaMana mata...mana mataIni mata...ini mataMana mata kamuIni mata sayaMata saya...mata sayaMana telinga...mana telingaIni telinga...ini telingaMana telinga kamuIni telinga sayaTelinga saya...telinga sayaMana mulut...mana mulutIni mulut...ini mulutMana mulut kamuIni mulut sayaMulut saya...mulut sayaMana tangan...mana tanganIni tangan...ini tanganMana tangan kamuIni tangan sayaTangan saya...tangan sayaMana kaki...mana kakiIni kaki...ini kakiMana kaki kamuIni kaki sayaKaki saya...kaki saya(Lagu dinyanyikan mengikut melodi lagu “Are You Sleeping”)111
 11. 11. 4Lampiran 2Zakar Faraj111
 12. 12. 5Lembaran Kerja 2Nama : ___________________ Hari :_______________Tahun : ___________________ Tarikh :______________Labelkan.kaki kepala faraj tangan zakar111Lelaki Perempuan
 13. 13. 6Lembaran Kerja 3Nama : ___________________ Hari :_______________Tahun : ___________________ Tarikh :______________Tubuh SayaNamakan bahagian tubuh anda. Warnakan.tangan kepala badan kaki111
 14. 14. 7Lembaran Kerja 4Nama : ___________________ Hari :_______________Tahun : ___________________ Tarikh :______________Kepala SayaGunting dan lekatkan pada tempat yang betul.MataTelingaHidungMulutLukiskan rambut dan bulu kening. Warnakan.111
 15. 15. 8Lembaran Kerja 5Nama : ___________________ Hari :_______________Tahun : ___________________ Tarikh :______________Lengkapkan lirik lagu dengan perkataan di bawah.Angkat .......... kanan,Angkat .......... kiri,Tunjuk ........ kanan,Tunjuk ......... kiri,Pusing-pusing...........,Geleng-geleng..........,Saya sangat suka,Tubuh badan saya.Lagu dinyanyikan mengikut melodi lagu “Tepuk Amai-Amai”.kepala tangan badan kaki111
 16. 16. 9Modul : Kesihatan FizikalTajuk : Kesihatan Diri dan ReproduktifStandard Kandungan : 1.1 Memahami aspek fizikal lelaki dan perempuan.StandardPembelajaran: 1.1.2 Berkata TIDAK/JANGAN kepada sentuhantidak selamat.Bahan BantuanPengajaran: Kad gambarLirik laguLangkah Pengajaran :1. Jalankan permainan mengenal jantina dengan meminta muridmenampal kad gambar mengikut jantina pada papan tulis (Lampiran 1).2. Bincang tentang aspek fizikal lelaki dan perempuan.Contoh : perbezaan gambar murid perempuan dan murid lelaki.3. Terangkan tentang sentuhan selamat dan sentuhan tidak selamat.4. Tunjukkan gambar dan meminta murid mengenal pasti situasi sentuhanselamat dan sentuhan tidak selamat (Lembaran Kerja 1).5. Terangkan cara mengatakan TIDAK atau JANGAN kepada sentuhan tidakselamat.6. Murid menyanyikan lagu "Tak Boleh Sentuh" (Lampiran 2) atau lagu lainyang bersesuaian sambil menggayakan aksi tak boleh sentuh.1119
 17. 17. 10Lampiran 1111
 18. 18. 11Lampiran 2Tak Boleh SentuhAtas kaki ada betisBetis cantik tak boleh sentuhAtas betis ada pahaPaha cantik tak boleh sentuhAtas paha ada ’um um’’Um um’ cantik tak boleh sentuhAtas ’um um’ ada punggungPunggung cantik tak boleh sentuhAtas punggung ada perutPerut cantik tak boleh sentuhAtas perut ada dadaDada cantik tak boleh sentuhAtas dada ada bahuBahu cantik tak boleh sentuh(Lagu dinyanyikan dengan aksi mengikut melodi lagu "Atas Bukit Ada Rumput")111
 19. 19. 12Lembaran Kerja 1Nama : ___________________ Hari :_______________Tahun : ___________________ Tarikh :______________Sentuhan Tidak SelamatTandakan ( √ ) bagi sentuhan selamat atau ( X ) bagi sentuhantidak selamat pada petak di bawah.111
 20. 20. 13Modul : Kesihatan FizikalTajuk : Kesihatan Diri dan ReproduktifStandard Kandungan : 1.2 Mengetahui penjagaan kebersihan diri.StandardPembelajaran: 1.2.1 Memahami kepentingan menjagakebersihan diri.1.2.2 Menjaga kebersihan diri – kepala, badan,tangan, kaki dan genital dengan caramandi yang betul.Bahan BantuanPengajaran: Permainan mazeLangkah Pengajaran :1. Edarkan Lembaran Kerja 1.2. Terangkan kepentingan menjaga kebersihan diri.3. Bersoal jawab dengan murid tentang cara membersihkan setiapbahagian tubuh.4. Berbincang dengan murid tentang cara menjaga kebersihan diridengan betul.5. Edarkan Lembaran Kerja 2 dan 3.11113
 21. 21. 14Lembaran Kerja 1Nama : ___________________ Hari :_______________Tahun : ___________________ Tarikh :______________Cari jalan untuk membersihkan diri.MulaTamat111
 22. 22. 15Lembaran Kerja 2Nama : ___________________ Hari :_______________Tahun : ___________________ Tarikh :______________Tandakan ( √ ) atau ( X ) bagi cara menjaga kebersihan diripada petak di bawah.111
 23. 23. 16Lembaran Kerja 3Nama : ___________________ Hari :_______________Tahun : ___________________ Tarikh :______________Padankan cara menjaga kebersihan yang betul.potongkukubasuhtangancucimukagosokgigi111
 24. 24. 17Modul : Kesihatan FizikalTajuk : Kesihatan Diri dan ReproduktifStandard Kandungan : 1.2 Mengetahui penjagaan kebersihan diri.StandardPembelajaran: 1.2.3 Menjaga kebersihan tangan dan kaki –cara dan masa mencuci dengan betul.1.2.4 Menjaga kebersihan kuku tangan dankaki – cara membersih dan memotongkuku dengan betul.Bahan BantuanPengajaran: Kad gambarLangkah Pengajaran :1. Periksa kebersihan kuku murid di bilik darjah. Bersoal jawab denganmurid tentang kebersihan kuku dan tangan.2. Bincang mengenai cara membersihkan tangan dan kaki (Lampiran 1).2. Keadaan yang memerlukan kita mencuci tangan dan kaki (LembaranKerja 1).3. Tunjukkan cara mencuci tangan dan kaki.4. Murid mencuci tangan dengan betul.11117
 25. 25. 18Lampiran 11. Perbincangan cara mencuci tangan dengan betul.2. Perbincangan cara mencuci kaki dengan betul.3. Bilakah kita perlu mencuci tangan dan kaki?111
 26. 26. 19Lembaran Kerja 1Nama : ___________________ Hari :_______________Tahun : ___________________ Tarikh :______________Tandakan ( √ ) pada gambar yang menunjukkan kita perlu mencucitangan dan kaki.111
 27. 27. 20Modul : Kesihatan FizikalTajuk : Kesihatan Diri dan ReproduktifStandard Kandungan:1.2 Mengetahui penjagaan kebersihan diri.StandardPembelajaran: 1.2.5 Menjaga kesihatan gigi – menggosok gigidengan cara yang betul dan mengurangkanmakanan yang boleh merosakkan gigi.Bahan BantuanPengajaran: Berus gigiUbat gigiCawanPosterLangkah Pengajaran :1. Bincang tentang kepentingan menjaga kebersihan gigi berpandukangambar gigi yang sihat dengan gigi yang telah rosak (Lampiran 1).2. Murid melakukan aktiviti menggosok gigi dengan teknik yang betul secaraindividu berpandukan poster .3. Edarkan Lembaran Kerja 1dan 2.4. Edarkan permainan bagi aktiviti pengayaan.11120
 28. 28. 21Lampiran 1111
 29. 29. 22Lampiran 2Teknik menggosok gigi dengan cara yang betul.* Gambar ini merupakan contoh sahaja.(Adaptasi sumber daripada Kementerian Kesihatan Malaysia)1111 234
 30. 30. 23Lembaran Kerja 1Nama : ___________________ Hari :_______________Tahun : ___________________ Tarikh :______________Suaikan makanan dan minuman yang menyebabkan gigi sihatatau gigi rosak.Gigi yang sihatGigi yang rosak111111susugula - gulaaiskrimikanjambukuih manisjagungcoklatlobakair berkarbonat
 31. 31. 24Lembaran Kerja 2Nama : ___________________ Hari :_______________Tahun : ___________________ Tarikh :______________Tandakan ( √ ) pada gambar penjagaan gigi yang betul.111
 32. 32. 25Aktiviti PengayaanMari bermain sambil belajar: Gigiku sihat dan kuat.1111
 33. 33. 26Cara bermain pemainan “Gigiku Sihat dan Kuat”- gunakan ceper dan dadu- lampung dadu untuk mendapatkan bilangan langkah ceper.Catatan:Menggosok gigi dengan menggunakan berus dan ubat gigiGigi terasa ngilu kerana makan ais krimMenggosok gigi dengan cara yang betulGigi dijangkiti kumanMakan gula-gulaMakan ais krimMenjalani pemeriksaan doktor secara berkalaGigi yang sihat dan ceria111
 34. 34. 27Modul : Kebersihan FizikalTajuk : Kesihatan Diri dan ReproduktifStandard Kandungan : 1.2 Mengetahui penjagaan kebersihan diri.StandardPembelajaran: 1.2.6 Menjaga kebersihan organ genital –cara dan masa mencuci organ genitaldengan betul.Bahan BantuanPengajaran: Bahan pencuci yang sesuai(sabun buku, sabun cecair)TualaAir yang bersihLangkah Pengajaran :1.Soal jawab tentang masa dan cara mencuci organ genitalMasa : Semasa mandi dan selepas membuang air besar atau air kecil.Cara : Menggunakan pelbagai jenis bahan pencuci dan air bersih2. Bincang mengenai cara membersihkan organ genital dengan betul.3. Edarkan Lembaran Kerja 1.11127
 35. 35. 28Lampiran 11111. Gunakan air yang bersih semasa mencuci organ genital.2. Gunakan bahan pencuci yang sesuai.3. Bilas semula dengan air sehingga bersih.4. Lap dengan menggunakan tuala yang bersih dan kering.
 36. 36. 29Lembaran Kerja 1Nama : ___________________ Hari :_______________Tahun : ___________________ Tarikh :______________Isikan jawapan yang betul mengikut masa sesuai untuk mencuci organgenital.Bilakah masayang sesuai sayaperlu mencuciorgan genital?semasa mandiselepas membuangair111
 37. 37. 30Modul : Kesihatan FizikalTajuk : Kesihatan Diri dan ReproduktifStandard Kandungan:1.3 Mengetahui penjagaan pakaian dan alatankeperluan diri.StandardPembelajaran: 1.3.1 Menjaga kebersihan pakaian dan alatankeperluan diri.Bahan BantuanPengajaran: Pelbagai alatan keperluan diriLangkah Pengajaran:1. Bandingkan gambar budak berpakaian bersih dan berpakaian kotor(Lampiran 1). Bincangkan.2. Kenal pasti alatan yang digunakan untuk membersihkan pakaian(Lembaran Kerja 1).3. Murid menyatakan kepentingan menjaga kebersihan pakaian danalatan keperluan diri berdasarkan gambar-gambar yang dibawa.11130
 38. 38. 31Lampiran 1Gambar A Gambar BPerbincangan:1. Gambar manakah yang kamu suka? Mengapa?2. Apakah yang perlu dibuat apabila pakaian kita kotor?3. Mengapakah kita perlu mencuci dan memakai pakaianyang bersih?111
 39. 39. 32Lembaran Kerja 1Nama : ___________________ Hari :_______________Tahun : ___________________ Tarikh : ______________Bulatkan alatan yang digunakan untuk menjaga kebersihanpakaian.111111111
 40. 40. 33Modul : Kesihatan FizikalTajuk : Kesihatan Diri dan ReproduktifStandard Kandungan : 1.3 Mengetahui penjagaan pakaian dan alatankeperluan diri.StandardPembelajaran: 1.3.2 Mengelakkan daripada berkongsi alatankeperluan diri – sikat, berus gigi, tuala,pakaian dalam, peralatan makan danminum.Bahan BantuanPengajaran: Kad gambarKad imbasanRadioLangkah Pengajaran :1. Bentuk satu atau dua bulatan berdasarkan kepada bilangan murid.2. Main permainan “kotak beracun” diiringi dengan muzik.“Kotak beracun” mengandungi pelbagai gambar alat keperluan diri(jumlah kad gambar adalah mengikut bilangan murid) seperti sikat,berus gigi, sapu tangan, pengetip kuku, peralatan makan dan minumyang digunting daripada Lampiran 1.3. Murid berkumpul mengikut kad gambar yang mereka dapat dalampermainan “Kotak Beracun” sambil menyebut nama alat keperluan diritersebut.4. Murid bercerita dalam kumpulan kecil (mengikut nama peralatankeperluan diri yang didapati semasa permainan Kotak Beracun”) samaada peralatan tersebut boleh dikongsi atau tidak boleh dikongsi.5. Terangkan tentang peralatan keperluan diri yang tidak boleh dikongsidan sebab-sebabnya.a) (a) Sikatb) (b) Berus gigic) (c) Tualad) (d) Pakaian dalame) (e) Peralatan makan dan minum yang telah digunakan.6. Edarkan Lembaran Kerja 1 dan 2.133
 41. 41. 34pakaiandalamberus gigi pengetip kukupingganubat gigisapu tangancawantuala mandisikatLampiran 11
 42. 42. 351. 2.5. 6.4.3.7.8.Lembaran Kerja 1Nama : ___________________ Hari :_______________Tahun : ___________________ Tarikh :______________Warnakan merah pada alatan yang tidak boleh dikongsi danwarna biru pada alatan yang boleh dikongsi.1sikat pakaian dalamtuala mandistokinkasutbotol airsabunubat gigi
 43. 43. 36Lembaran Kerja 2Nama : ___________________ Hari :_______________Tahun : ___________________ Tarikh :______________Namakan alatan keperluan diri yang tidak boleh dikongsi.1.2.3.4.sapu tangan senduk berus gigisabun sikattuala kasut bedak1
 44. 44. 37Modul : Kesihatan FizikalBidang Pembelajaran : Kesihatan FizikalTajuk : PemakananStandard Kandungan : 1.4 Mengetahui jenis makanan harian.StandardPembelajaran: 1.4.1 Memilih jenis makanan harian yang berkhasiat.Bahan BantuanPengajaran: Contoh pelbagai jenis makananLangkah Pengajaran :1. Tunjukkan contoh pelbagai jenis makanan.Contoh makanan: roti , pisang , telur , makanan rapu.2. Murid mengenal pasti jenis makanan harian yang berkhasiat.3. Murid menyenaraikan jenis makanan berkhasiat yang lain sepertibuah-buahan dan sayur-sayuran.4. Edarkan Lembaran Kerja 1.137
 45. 45. 38Lembaran Kerja 1Nama : ___________________ Hari : _______________Tahun : ___________________ Tarikh :______________Tandakan ( √ ) pada petak untuk makanan harian yang berkhasiat.pasb1
 46. 46. 39Modul : Kesihatan FizikalTajuk : PemakananStandardKandungan: 1.4 Mengetahui jenis makanan harian.tandardPembelajaran: 1.4.2 Mengamalkan pengambilan makanan yangsesuai mengikut waktu makan (sarapan pagi,makan tengahari dan makan malam).Bahan BantuanPengajaran: Kad gambarLangkah Pengajaran :1. Bersoal jawab dengan murid tentang waktu makan utama.2. Murid menyenaraikan makanan untuk setiap waktu makan utama.Kad gambar contoh makanan boleh digunakan.3. Edarkan Lembaran Kerja 1, 2 dan 3.139
 47. 47. 40Lembaran Kerja 1Nama : ___________________ Hari : _______________Tahun : ___________________ Tarikh :______________Gunting dan lekatkan jenis makanan mengikut waktu makan ditempat yang sesuai.1
 48. 48. 41Lekatkan gambar jenis makanan mengikut waktu makan.1
 49. 49. 42Lekatkan gambar jenis makanan mengikut waktu makan.1
 50. 50. 43Lekatkan gambar jenis makanan mengikut waktu makan.1
 51. 51. 44Lembaran Kerja 2Nama : ___________________ Hari : _______________Tahun : ___________________ Tarikh :______________Tuliskan makanan yang terdapat dalam petak di bawah.1._____________________________2._____________________________3._____________________________1._____________________________2._____________________________3._____________________________4._____________________________5._____________________________1._____________________________2._____________________________3._____________________________4._____________________________Sarapan pagiSarapan pagiMakan tengah hariMakan tengah hariMakan malam1
 52. 52. 45Modul : Kesihatan FizikalTajuk : PemakananStandard Kandungan : 1.5 Mengetahui makanan serta minuman yangbersih dan selamat.StandardPembelajaran: 1.5.1 Menentukan ciri-ciri makanan dan minumanyang bersih dan selamat.1.5.3 Menjelaskan kepentingan makanan danminuman yang bersih dan selamat.Bahan BantuanPengajaran: Kad gambar (Lampiran 1)Langkah Pengajaran :1. Murid membandingkan 2 keping gambar (Lampiran 1).(a) makanan yang bersih(b) makanan yang kotor2.3.Murid menerangkan ciri-ciri makanan dan minuman yang bersih sepertidimasak, bertutup, dibalut, dan dibasuh.Edarkan Lembaran Kerja 1.4.5.Murid menjelaskan kepentingan makanan dan minuman yang bersihdan selamat seperti untuk badan yang cergas, tulang dan gigi yangsihat, bebas daripada penyakit, serta tumbesaran yang sihat.Edarkan Lembaran Kerja 2.6.7.Murid menjelaskan kesan memakan makanan yang tidak bersih sepertisakit perut, muntah, letih, demam, cirit-birit, dan susut berat badan.Edarkan Lembaran Kerja 3.145
 53. 53. 46Lampiran 1Makanan yang bersih Makanan yang kotorp1
 54. 54. 47Lembaran Kerja 1Nama : ___________________ Hari : _______________Tahun : ___________________ Tarikh :______________Tandakan ( √ ) pada makanan dan minuman yang bersih dan( X ) pada makanan dan minuman yang tidak bersih.1
 55. 55. 48Lembaran Kerja 2Nama : ___________________ Hari : _______________Tahun : ___________________ Tarikh :______________Suaikan gambar dengan pernyataan yang diberi.Tulang dan gigiyang kuatBadancergasTumbesaranyang sihatBebas daripadapenyakit1
 56. 56. 49Lembaran Kerja 3Nama : ___________________ Hari : _______________Tahun : ____________________ Tarikh :______________Tuliskan kesan makan makanan yang tidak bersih.LetihDemamMuntahCirit-biritSakit perutSemakinkurus1
 57. 57. 50Modul : Kesihatan FizikalTajuk : PemakananStandard Kandungan : 1.5 Mengetahui makanan serta minuman yangbersih dan selamat.StandardPembelajaran: 1.5.2 Mengamalkan cara menyimpan makanandan minuman yang betul.Bahan BantuanPengajaran: Kad gambarLangkah Pengajaran :1.2.Murid bercerita tempat menyimpan makanan dan minuman yang betul.Contoh, peti sejuk, almari makanan, dan bekas makanan.Edarkan Lembaran Kerja 1.3.4.Murid bercerita cara menyimpan makanan dan minuman yang betul.Contoh makanan : berbalut bertudung berbungkus bertutupEdarkan Lembaran Kerja 2.150
 58. 58. 51Lampiran 1Gunting dan lekatkan gambar di tempat penyimpanan yangsesuai.1mi goreng bijirinikan biskutsusu tepung
 59. 59. 52Lembaran Kerja 1Nama : ___________________ Hari : _______________Tahun : ___________________ Tarikh :______________Simpan makanan dan minuman di tempat yang betul.1
 60. 60. 53Lembaran Kerja 2Nama : ___________________Tahun : ___________________Tarikh :____________________Hari :____________________Isikan tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.bertudunggberbungkus berbalutbertutupIngat! Janganbiarkanmakananterdedah.1
 61. 61. 54Modul : Kesihatan FizikalTajuk : PemakananStandard Kandungan : 1.5 Mengetahui makanan serta minuman yangbersih dan selamatStandardPembelajaran: 1.5.4 Menyedari kepentingan pengambilan airyang cukup.1.5.5 Mengamalkan pengambilan makanan danminuman yang cukup, bersih dan selamat.Bahan BantuanPengajaran: Kad gambarLangkah Pengajaran :1.2.Bersoal jawab dengan murid tentang kesan kepada kesihatan jikakurang meminum air. Contoh, letih, dahaga, sembelit, dan pitam.Edarkan Lembaran Kerja 1.3. Terangkan kepentingan meminum air yang cukup dalam sehari kepadamurid. Contoh, sekurang-kurangnya 6 hingga 8 gelas sehari.4.5.Murid bercerita tentang pengambilan makanan dan minuman yangcukup, bersih dan selamat.Edarkan Lembaran Kerja 2.154
 62. 62. 55Lembaran Kerja 1Nama : ___________________ Hari : _______________Tahun : ___________________ Tarikh :______________Lengkapkan petak kosong di bawah berpandukan suku kata yangdiberi.Apakah akan berlaku sekiranya kita tidak meminum air yangsecukupnya?t i hh a g as e m l i tt a mpi ledabeKita mesti minumenam hinggalapan gelas airsetiap hari.Baik untukkesihatan!1
 63. 63. 56Lembaran Kerja 2Nama : ___________________ Hari :_______________Tahun : ___________________ Tarikh :______________Tandakan ( √ ) pada makanan dan minuman yang cukup, bersihdan selamat.1
 64. 64. 57Modul : Kesihatan FizikalTajuk : Penyalahgunaan BahanStandard Kandungan : 1.6 Mengetahui pelbagai jenis ubat.StandardPembelajaran: 1.6.1 Mengenali pelbagai jenis ubat.1.6.2 Mengenal pasti tujuan ubat digunakan.1.6.5 Menyedari kepentingan ubat disimpan ditempat yang selamat.Bahan BantuanPengajaran: Peti pertolongan cemasLangkah Pengajaran :1. Tunjukkan peti pertolongan cemas kepada murid.2. Bersoal jawab dengan murid tentang kandungan peti pertolongancemas.3. Sumbang saran dengan murid tentang ubat yang mereka ketahui.4. Tunjukkan beberapa jenis ubat. Bincang dengan murid tentangtujuan ubat digunakan.5. Bincang dengan murid tentang kepentingan menyimpan ubat ditempat yang selamat.6. Edarkan Lembaran Kerja 1dan 2.7. Edarkan Aktiviti Pengayaan sebagai kerja tambahan di rumah.157
 65. 65. 58Lembaran Kerja 1Nama : ___________________ Hari : _____________Tahun : ___________________ Tarikh :______________Kenali Ubatk p lc a rk mp l1Tahukahadikjenis –jenisubat?
 66. 66. 59Lembaran Kerja 2Nama : ___________________ Hari : _____________Tahun : ___________________ Tarikh :______________Warnakan garisan di bawah dengan jenis ubat yang betul.pilcecairkrim1
 67. 67. 60Aktiviti PengayaanNama : ___________________ Hari : _____________Tahun : ___________________ Tarikh :______________Padan dan warna.cecairpilkapsulkrim111LLL
 68. 68. 61Modul : Kesihatan FizikalTajuk : Penyalahgunaan BahanStandard Kandungan : 1.6 Mengetahui pelbagai jenis ubat.StandardPembelajaran: 1.6.3 Menyedari bahawa ubat bolehmembahayakan kesihatan – salah gunapengambilan ubat, ubat yang berubahwarna, rasa, bau, rupa dan tamat tempoh.Bahan BantuanPengajaran: Contoh ubat-ubatanLangkah Pengajaran :1.2.Bahagikan murid kepada beberapa kumpulan.Murid meneliti dan membandingkan ubat yang dipamerkan dalamempat stesen secara bergilir-gilir dalam kumpulan.Stesen 1 : pilStesen 2 : cecairStesen 3 : kapsulStesen 4 : krim3. Bersoal jawab dengan murid tentang hasil penelitian terhadap ubatyang dipamerkan.Contoh: Berapa lamakah ubat ini boleh digunakan?Adakah ubat ini telah berubah warna, bau,dan rupa?Apakah bahaya jika ubat disalahgunakan?4. Terangkan bahaya penyalahgunaan ubat yang berubah warna,rasa, bau, rupa dan tamat tempoh.5. Edarkan Lembaran Kerja 1.161
 69. 69. 62Lembaran Kerja 1Nama : ___________________ Hari : _____________Tahun : ___________________ Tarikh :______________Padankan perubahan yang berlaku pada ubat yang tidak bolehdigunakan lagi.tarikhluputbaurupawarnarasaberubahwarnamasamtamattempohberubahbusuk1
 70. 70. 63Modul : Kesihatan FizikalTajuk : Penyalahgunaan BahanStandard Kandungan : 1.6 Mengetahui pelbagai jenis ubatStandardPembelajaran: 1.6.4 Mematuhi preskripsi doktor apabilamengambil ubat.1.6.6 Memberi sebab ubat seseorang tidakselamat untuk orang lain.Bahan BantuanPengajaran: Contoh bekas ubatLangkah Pengajaran :1. Murid bercerita pengalaman sakit dan pengambilan ubat.2. Murid meneliti preskripsi doktor yang diedarkan bagi tiga jenis ubat: pil kapsul cecair krim3. Bersoal jawab dengan murid tentang maklumat yang terdapat dalampreskripsi.4. Edarkan Lembaran Kerja 1.163
 71. 71. 64Lembaran Kerja 1Nama : ___________________ Hari : _____________Tahun : ___________________ Tarikh :______________Baca preskripsi doktor pada sampul ubat di bawah.Tandakan ( √ )padapenyataanyang betul dan( X ) pada pernyataan yang salah .1. Ini ubat Ali.2. Ali perlu mengambil 4 biji ubat sekali makan.3. Ali memakan ubat selepas makan tengah hari.4. Ali makan ubat 3 kali sehari.5. Hasan demam. Dia berkongsi ubat dengan Ali.6. Ali demam semula pada 25/9/2009. Dia makan ubat ini.7. Ali tidak makan ubat yang telah berubah warna dan bau.NAMA: Ali bin KasimUbat Biji/Kapsulbiji/kapsul sekali makankali sehari makanTarikh: 27 / 5 / 2009 Tarikh luput: 27/8/2009Klinik Kesihatan: Poliklinik 1MalaysiaNama Ubat: Ubat demam3 Sebelum / Selepas11
 72. 72. 65Modul : Kesihatan Mental, Emosi dan SosialTajuk : Pengurusan Mental dan EmosiStandard Kandungan : 2.1 Memahami perasaan.StandardPembelajaran: 2.1.1 Mempamerkan perasaan yang dialamiseperti gembira, sedih, takut, marah danmalu.Bahan BantuanPengajaran: Kotak beracunKad gambar memek mukaPemain CD dan CD muzikLangkah Pengajaran :1. Main permainan kotak beracun diiringi dengan muzik. Murid yangterpilih mempamerkan memek muka berdasarkan cabutan kadgambar. Murid lain meneka perasaan berdasarkan memek mukayang ditunjukkan.2. Semua murid mempamerkan memek muka berdasarkan kadimbasan perkataan perasaan yang ditunjukkan.3. Edarkan Lembaran Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2.265
 73. 73. 66Lembaran Kerja 1Nama : ___________________ Hari : ________________Tahun : ____________________ Tarikh : ________________Isi tempat kosong dengan dengan perasaan yang sesuai denganmemek muka.malu sedih gembiramarah takutSaya ________________________Saya ________________________Saya _______________________Saya _______________________Saya _______________________2
 74. 74. 67Lembaran Kerja 2Nama : ___________________ Hari : ________________Tahun : ____________________ Tarikh : ________________Lengkapkan silang kata mengikut gambar..ktlmrhbmsd2
 75. 75. 54Modul : Kesihatan Mental, Emosi dan SosialTajuk : Pengurusan Mental dan EmosiStandard Kandungan : 2.1 Memahami perasaan.StandardPembelajaran: 2.1.2 Membezakan antara kehendak dan keperluan.Bahan BantuanPengajaran: Kad gambarKotak misteriLangkah Pengajaran :1. Bersoal jawab dengan murid tentang keperluan dan kehendak.2. Murid mengambil kad gambar (Lampiran 1) daripada kotak misteri.3 Murid melekatkan gambar mengikut kumpulan kehendak dankeperluan di hadapan kelas. Bincang dengan murid tentanggambar-gambar yang telah diklasifikasikan.4. Edarkan Lembaran Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2.268
 76. 76. 69Lampiran 1Kad Gambar2
 77. 77. 70Lampiran 2Gunting dan tampal gambar mengikut kumpulan kehendak dankeperluan dalam lembaran kerja yang diberikan.2
 78. 78. 71Lembaran Kerja 1Nama : ___________________ Hari : ________________Tahun : ____________________ Tarikh : ________________Tampalkan gambar mengikut kumpulan kehendak.KEHENDAK2
 79. 79. 72Lembaran Kerja 2Nama : ___________________ Hari : _________________Tahun : ____________________ Tarikh : _________________Tampalkan gambar mengikut kumpulan keperluanKEPERLUAN2
 80. 80. 54Modul : Kesihatan Mental, Emosi dan SosialTajuk : Pengurusan Mental dan EmosiStandard Kandungan : 2.2 Mengetahui cara mengurus perasaanmengikut situasi.StandardPembelajaran: 2.2.1 Menunjuk cara meluahkan perasaan yangsesuai mengikut situasi.Bahan BantuanPengajaran: Kad gambarLangkah Pengajaran :1. Murid bercerita tentang pengalaman gembira, sedih, takut, marah danmalu yang mereka alami.2. Murid melakonkan perasaan berdasarkan kad gambar (Lampiran 1).Murid lain meneka perasaan berdasarkan lakonan.3. Edarkan Lembaran Kerja 1.273
 81. 81. 74Lampiran 1Kad gambargembira marahtakutsedih malu2
 82. 82. 75Lembaran Kerja 1Nama : ___________________ Hari : ________________Tahun : ____________________ Tarikh : ________________Tuliskan perasaan yang sesuai pada situasi yang ditunjukkan.gembira sedih takut malu marahPerasaan: Perasaan:Perasaan:Perasaan: Perasaan:Bergaduh Dikejar anjingDiejek kawanTerjatuh Berkelah2
 83. 83. 59Modul : Kesihatan Mental, Emosi dan SosialTajuk : Pengurusan Mental dan EmosiStandard Kandungan: 2.2 Mengetahui cara mengurus perasaanmengikut situasi.StandardPembelajaran :2.2.2 Menyuarakan keperluan dan kehendakdiri dengan cara yang betul.Bahan BantuanPengajaran:Langkah Pengajaran :1. Murid melakonkan cara meminta sesuatu barangan daripada ibuatau bapa.2. Bersoal jawab dengan murid tentang cara yang betul memintasesuatu keperluan atau kehendak daripada orang lain.3. Edarkan Lembaran Kerja 1.276
 84. 84. 77Lembaran Kerja 1Nama : ___________________ Hari : ________________Tahun : ____________________ Tarikh : ________________A. Tanda ( √ ) pada cara yang betul untuk memintabarangan keperluan.1. Ayah, saya nak buku.2. Ayah, tolong belikan saya buku.3. Ayah mesti belikan buku untuk saya.4. Saya tak nak belajar kalau ayah tak beli buku.B. Tuliskan cara yang betul untuk meminta barangankehendak.Ayah,2
 85. 85. Modul : Kesihatan Mental, Emosi dan SosialTajuk : Pengurusan Mental dan EmosiStandard Kandungan : 2.2 Mengetahui cara mengurus perasaanmengikut situasi.StandardPembelajaran: 2.2.3 Menyedari bahawa kasih sayang,penerimaan, rasa kepunyaan dankeselamatan adalah asas keperluanemosi.Bahan BantuanPengajaran: Kad Cerita “Rosli”Langkah Pengajaran :1. Bercerita tentang kisah “Rosli ” (Lampiran 1).2. Bersoal jawab dengan murid berdasarkan kisah “ Rosli ” tentangperasaan terhadap sekolah dan kawan-kawan.3. Edarkan Lembaran Kerja 1.278
 86. 86. 79Lampiran 1KISAH ROSLIRosli suka pergi ke sekolah. Sekolah Rosli sangat cantik dan bersih.Pelbagai bunga yang berwarna-warni ditanam di sekitar sekolah.Persekitaran di sekolah juga selamat dan selesa.Rosli mempunyai ramai kawan. Kawan-kawannya terdiri daripadakaum Melayu, Cina, India dan kaum lain. Rosli ialah seorangmurid yang menggunakan kerusi roda. Dia seorang yang pandaidan selalu membantu murid lain dalam pelajaran. Semua orangsuka berkawan dengan Rosli.Guru-guru di sekolah sangat sayang kepada Rosli kerana dia ialahseorang murid yang peramah. Rosli dan kawan-kawannya jugasangat sayangkan guru mereka.Contoh soalan perbincangan:1. Siapa suka pergi ke sekolah?2. Mengapakah Rosli suka pergi ke sekolah?3. Bagaimanakah keadaan sekolah Rosli?4. Mengapakah kawan-kawan suka kepada Rosli?5. Mengapakah guru sayangkan Rosli?2
 87. 87. 80Lembaran Kerja 1Nama : ___________________ Hari : ________________Tahun : ____________________ Tarikh : ________________Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai1. Saya suka pergi ke __________________________________________.2. Sekolah saya ____________________ dan _____________________.3. Kawan baik saya ialah ______________________________________.4. Nama guru saya ialah _______________________________________.5. Nama sekolah saya ialah ____________________________________.Sekolah Saya2
 88. 88. 1Modul : Kesihatan Mental, Emosi dan SosialTajuk : Pengurusan Mental dan EmosiStandard Kandungan : 2.2 Mengetahui cara mengurus perasaanmengikut situasi.StandardPembelajaran: 2.2.4 Mengenal pasti orang dewasa yangboleh dipercayai di rumah dan disekolah.Bahan BantuanPengajaran: Kad imbasanLangkah Pengajaran :1. Bersoal jawab dengan murid tentang:- orang yang tinggal serumah- orang yang ada di kawasan sekolah2. Bincang dengan murid tentang orang dewasa yang bolehdipercayaiContoh : ahli rumah: warga sekolah3. Murid melekatkan kad imbasan (Lampiran 1) orang dewasa yangboleh dipercayai di rumah dan di sekolah di papan putih4. Edarkan Lembaran Kerja 1, 2, dan 3281
 89. 89. 82Lampiran 1Kad Imbasantukang kebungurupustakawandatukpembantu rumahbapa saudara2
 90. 90. 83Lembaran Kerja 1Nama : ___________________ Hari : ________________Tahun : ____________________ Tarikh : ________________Cari orang yang boleh dipercayai.2
 91. 91. 84Lembaran Kerja 2Nama : ___________________ Hari : ________________Tahun : ____________________ Tarikh : ________________Pilih gambar orang dewasa yang boleh dipercayai di rumah.Tampalkan di dalam kotak yang disediakan.2
 92. 92. 85Lembaran Kerja 3Nama : ___________________ Hari : ________________Tahun : ____________________ Tarikh : ________________Pilih gambar orang dewasa yang boleh dipercayai disekolah. Tampalkan di dalam kotak yang disediakan.2
 93. 93. 86Lampiran 2Kenal pasti orang dewasa yang boleh dipercayai di rumahdan di sekolah. Gunting gambar-gambar di bawah dantampalkan di Lembaran Kerja 2 dan Lembaran Kerja 3.2
 94. 94. 87Modul : Kesihatan Mental, Emosi dan SosialTajuk : KekeluargaanStandard Kandungan : 2.3 Memahami diri sendiri dan ahli dalamkeluarga/penjaga.StandardPembelajaran: 2.3.1 Mengenal pasti ahli dalamkeluarga/penjaga.2.3.2 Menyedari peranan ahli dalamkeluarga/penjaga.2.3.6 Mengenal pasti ahli dalam rumah.Bahan BantuanPengajaran: Poster/gambarLangkah Pengajaran :1. Bersoal jawab dengan murid tentang keluarga mereka seperti nama,umur dan pekerjaan ibu bapa serta ahli keluarga lain yang tinggalbersama.2. Paparkan gambar/poster keluarga di hadapan kelas (Lampiran 1).(Guru menyediakan bahan ini)3. Murid memperkenal ahli keluarga mereka yang terdapat dalamgambar.4. Edarkan Lembaran Kerja 1.5. Ceritakan peranan sebenar murid sebagai anak dan ahli keluarga lain.Beri penekanan kepada penerapan nilai murni.6. Edarkan Lembaran Kerja 2.7. Edarkan Aktiviti Pengayaan sebagai kerja tambahan di rumah.287
 95. 95. 88Lampiran 12
 96. 96. 89Lembaran Kerja 1Nama : ___________________ Hari : _____________Tahun : __________________ Tarikh :______________Isikan tempat kosong dengan nama ahli keluarga yangbetul.2
 97. 97. 90Lembaran Kerja 2Nama : ___________________ Hari : _____________Tahun : ________________ Tarikh :______________Isikan ahli keluarga dalam anak panah dan suaikan denganperanan mereka.MenjagacucuMengasuhanakMembantuibu menjagarumahMembantuayahMengawasikeluargaMenguruskerja rumahKetuakeluargabapa2bapa ibu abang kakak datuk nenek
 98. 98. 91Aktiviti PengayaanNama : ___________________ Hari : _____________Tahun : ________________ Tarikh :______________Gunting dan tampalkan pada petak yang betul.2qqq
 99. 99. 92Modul : Kesihatan Mental, Emosi dan SosialTajuk : KekeluargaanStandard Kandungan : 2.3 Memahami diri sendiri dan ahli dalamkeluarga/penjaga.StandardPembelajaran: 2.3.3 Menceritakan keistimewaan diri dan ahlidalam keluarga/penjaga.Bahan BantuanPengajaran:Langkah Pengajaran :1. Bercerita tentang keistimewaan diri dan setiap ahli dalam keluargaseperti nama, umur, tarikh lahir dan hobi.2. Murid dipilih secara rawak untuk menceritakan tentang keistimewaandiri sendiri dan ahli keluarga/penjaganya.3. Edarkan Lembaran Kerja 1dan 2.292
 100. 100. 93Lembaran Kerja 1Nama : ___________________ Hari : _____________Tahun : __________________ Tarikh :______________Isikan kelopak-kelopak bunga dengan keistimewaan diri yangada pada anda.KeistimewaanDiriSayaCantik / kacakpandaimenyanyikuatrajinberanipandaiberenangcerdikbaik2
 101. 101. 94Lembaran Kerja 2Nama : ___________________ Hari : _____________Tahun : ________________ Tarikh :_____________Isikan keistimewaan ahli-ahli keluarga anda.ayahIbu ibukakakabangnenekdatuk2rajin pandai berani cantik baik kacak94
 102. 102. 95Modul : Kesihatan Mental, Emosi dan SosialTajuk : KekeluargaanStandard Kandungan : 2.3 Memahami diri sendiri dan ahli dalamkeluarga/penjaga.StandardPembelajaran: 2.3.4 Menghormati diri, ibu bapa dan ahli dalamkeluarga/penjaga.2.3.5 Mengambil maklum ibu bapa, penjagadan orang dewasa yang boleh dipercayaisebagai sumber rujukan untuk mendapatmaklumat.Bahan BantuanPengajaran:Langkah Pengajaran :1. Murid membuat simulasi cara menunjukkan rasa hormat mengikutpelbagai budaya semasa berjumpa.2. Terangkan kepentingan menghormati diri, ibu bapa dan ahli dalamkeluarga berdasarkan gambar (Lampiran 1).3. Bincangkan dengan murid tentang ibu bapa, penjaga dan orangdewasa yang boleh dipercayai sebagai sumber rujukan untukmendapat maklumat.4. Edarkan Lembaran Kerja 1.5. Edarkan Aktiviti Pengayaan sebagai kerja tambahan di rumah.295
 103. 103. 96Lampiran 1 2
 104. 104. 97Lembaran Kerja 1Nama : _________________ Hari : _____________Tahun : _________________ Tarikh :____________Kenal pasti gambar cara menghormati diri, ibu bapa danahli dalam keluarga/penjaga. Warnakan.2
 105. 105. 98Aktiviti PengayaanNama : ___________________ Hari : _____________Tahun : _____________ Tarikh : _____________Nama :………………………………………….Kelas :…………………………………………...Nama Guru Kelas : …………………………..Nama Bapa : …………………………………No. Telefon : ………………………………….Nama Ibu :……………………………………No. Telefon : …………………………………Senaraikan nama orang dewasa selain daripada ahlikeluarga yang boleh dipercayai..................................................................2
 106. 106. 99Modul : Kesihatan Mental, Emosi dan SosialTajuk : PerhubunganStandard Kandungan : 2.4 Mengetahui perhubungan dengan ibubapa/penjaga, ahli keluarga, rakan sebayadan individu lain.StandardPembelajaran: 2.4.1 Menjalin hubungan berkekalan denganibu bapa/penjaga, ahli keluarga, rakansebaya dan orang lain.Bahan BantuanPengajaran: CD laguRadioLirik lagu “Keluarga Bahagia”Langkah Pengajaran :1. Edarkan lirik lagu “Keluarga Bahagia” (Lampiran 1).Menyanyi bersama-sama.2. Murid bercerita tentang kepentingan hubungan berkekalan dikalangan ahli keluarga berpandukan gambar (Lampiran 2 ataugambar lain yang sesuai).3. Edarkan Lembaran Kerja 1.299
 107. 107. 100Lampiran 1Mari menyanyi.“Keluarga Bahagia”Kasih pada ibu,Taat pada bapa,Hormat pada guru,Keluarga bahagia.Ibu dan bapa,Serta keluarga,Bimbinglah kami,Dengan penuh kasih sayang.KorusMasa tidak menunggu kita,Oleh itu janganlah leka,Jangan menderhaka,Pada orang tua,Keluarga bahagia …. (ulang korus)2
 108. 108. 101Lampiran 2Gunting dan tampal.Ayah IbuAbangKakak Adik2
 109. 109. 102Lampiran 2Gunting dan tampal.Ayah IbuAbangKakak Adik2
 110. 110. 103Lembaran Kerja 1Tampalkan ahli keluarga pada gambar di bawah.2
 111. 111. 104Modul : Kesihatan Mental, Emosi dan SosialTajuk : PerhubunganStandard Kandungan : 2.4 Mengetahui perhubungan dengan ibubapa/penjaga, ahli keluarga, rakan sebayadan individu lain.Standard Pembelajaran : 2.4.2 Menetapkan batas hubungan antara diridengan ibu bapa, ahli keluarga, rakansebaya dan orang lain.Bahan BantuanPengajaran:Langkah Pengajaran :1. Murid mengadakan simulasi beberapa perlakuan yang melibatkansentuhan sesama jantina dan berlainan jantina dengan bantuanguru.2. Edarkan Lembaran Kerja 1.2104
 112. 112. 105Lembaran Kerja 1Nama : ___________________ Hari : ________________Tahun : ____________________ Tarikh :_______________Tandakan (√) pada perkataan boleh atau (×) padaperkataan tidak boleh bagi perlakuan yang ditunjukkandalam gambar di bawah.2BolehTidak bolehBolehTidak bolehBolehTidak bolehBolehTidak bolehBolehTidak boleh
 113. 113. 106Modul : Kesihatan Mental, Emosi dan SosialTajuk : PerhubunganStandard Kandungan : 2.4 Mengetahui perhubungan dengan ibubapa/penjaga, ahli keluarga, rakan sebayadan individu lain.StandardPembelajaran: 2.4.3 Mengenal pasti sentuhan yang selamat dantidak selamat.2.4.5 Memberitahu orang yang boleh dipercayaiapabila berlaku sentuhan tidak selamat.Bahan BantuanPengajaran: Kad gambarLangkah Pengajaran :1. Tunjukkan kad gambar yang menggambarkan sentuhan selamat dantidak selamat (Lampiran 1).2. Murid membanding beza sentuhan selamat dan tidak selamat secaralakonan (sama jantina).3. Edarkan Lembaran Kerja 1.4. Terangkan tindakan yang perlu diambil apabila berlaku sentuhan tidakselamat.Contoh: Memberitahu orang yang boleh dipercayai Tidak mendiamkan diri2106
 114. 114. 107Lampiran 1Sentuhan selamatSentuhan tidak selamat2107
 115. 115. 108Lembaran Kerja 1Nama : ___________________ Hari : _______________Tahun : ____________________ Tarikh :______________Tandakan ( √ ) pada tindakan yang betul dan ( X ) padatindakan yang salah apabila berlakunya sentuhan tidak selamat.2Pakcik tugatal,sukaraba.Mak, adaorang cubanak ciumsaya.Apa nakbuat.Biar jela..LaporkepadapolisMak, tadiada orangpeluk saya.
 116. 116. 109Modul : Kesihatan Mental, Emosi dan SosialTajuk : PerhubunganStandard Kandungan : 2.4 Mengetahui perhubungan dengan ibubapa/penjaga, ahli keluarga, rakan sebayadan individu lain.StandardPembelajaran: 2.4.4 Berkata TIDAK/JANGAN kepada sentuhantidak selamat.Bahan BantuanPengajaran: Lirik lagu “Rasa Sayang”.Langkah Pengajaran :1. Memberitahu perkataan TIDAK / JANGAN kepada sentuhan tidakselamat2. Edarkan Lembaran Kerja 1.3. Edarkan Lampiran 1. Murid menyanyikan lagu “Rasa Sayang”.4. Murid menyebut dengan kuat perkataan “JANGAN!”, “TIDAK!” dan“TOLONG!” pada akhir baris setiap rangkap pantun.2109
 117. 117. 110Lembaran Kerja 1Nama : ___________________ Hari : _______________Tahun : ____________________ Tarikh :______________Sentuhan tidak selamatIsikan tempat kosong dengan huruf yang sesuai.TIDAK JANGAN1. Jika orang yang tidak dikenalihendak memeluk kita.__ I __ __ ____ __ N __ __ __2. Jika kita berasa tidak selesa apabiladisentuh orang lain.__ I __ __ ____ __ N __ __ __3. Jika kita tidak selesa dicium orang. __ I __ __ ____ __ N __ __ __4. Jika tubuh kita disentuh orang. __ I __ __ ____ __ N __ __ __2
 118. 118. 111Lampiran 1Sebutkan perkataan “JANGAN, TIDAK, TAK MAHU, TOLONG” dengan kuat diakhir setiap rangkap pantun dalam lagu “Rasa Sayang”.(Korus)Rasa sayang hei,Rasa sayang, sayang hei,Hei lihat nona jauh,Rasa sayang, sayang heiEncik Abu pergi ke kota,Pergi ke kota naik kereta,Orang tak kenal nak peluk kita,Apa yang perlu kita nak kata?(ulang Korus )Burung-burung buat sarang,Balik hinggap waktu senja,Jika kita disentuh orang,Apa yang perlu kita nak kata?(ulang korus)Jahit baju di rumah Mak Yum,Baju baru pakai raya,Tiba-tiba kita dicium,Apa yang perlu kita nak kata?(ulang korus)Pagi-pagi minum teh herba,Lepas minum pergi kerja,Badan terasa seperti diraba,Apa yang perlu kita nak kata?(ulang korus)Melodi: Rasa Sayang2JANGAN! TIDAK! TAK MAHU! TOLONG!JANGAN! TIDAK! TAK MAHU! TOLONG!JANGAN! TIDAK! TAK MAHU! TOLONG!JANGAN! TIDAK! TAK MAHU! TOLONG!
 119. 119. 112Modul : Kesihatan Mental, Emosi dan SosialTajuk : PerhubunganStandard Kandungan : 2.4 Mengetahui perhubungan dengan ibubapa/penjaga, ahli keluarga, rakansebaya dan individu lain.StandardPembelajaran: 2.4.6 Mengamalkan sikap bekerjasama danberkongsi dengan orang lain.Bahan BantuanPengajaran: Jigsaw puzzleLangkah Pengajaran :1. Murid membersih dan mengemaskan kelas.2. Bersoal jawab dengan murid tentang fungsi jadual bertugas dankaitkan dengan sikap bekerjasama.3. Murid memberikan contoh aktiviti yang mengaitkan sikapbekerjasama dan mencatat pada papan tulis.4. Bahagikan murid kepada beberapa kumpulan. Setiap kumpulandiberi jigsaw puzzle (Lampiran 1).5. Gambar asal (Lampiran 2) dipamerkan di hadapan kelas sebagaipanduan murid menjalankan aktiviti.6. Wakil setiap kumpulan mempamerkan hasil kerja kepada kelas.2112
 120. 120. 113Lampiran 1Cantumkan jigsaw puzzle berikut supaya menjadi sebuah gambaryang lengkap.2
 121. 121. 114Lampiran 22
 122. 122. 115Modul : Kesihatan Mental, Emosi dan SosialTajuk : PerhubunganStandard Kandungan : 2.5 Mengetahui buli.StandardPembelajaran: 2.5.1 Mengenal pasti perbuatan buli.2.5.2 Mengenal pasti pembuli dan mangsa.2.5.3 Bertindak dengan cara yang betul untukmenghadapi dan menangani buli.Bahan BantuanPengajaran: Kad gambarLangkah Pengajaran :1. Murid melakonkan situasi buli.Contoh: peras ugut mengejek2. Terangkan maksud buli (Lampiran 1).3. Edarkan Lembaran Kerja 1 dan 2.4. Murid menceritakan cara mengatasi buli.5. Terangkan cara untuk menangani buli.Contoh: secara agresif - berhadapan dengan pembuli secara pasif - mengelakkan diri daripada dibuli.6. Edarkan Lembaran Kerja 3.2115
 123. 123. 116Lampiran 1Buli : Perbuatan mendera dan mempermainkanseseorang.Membuli : Mempermainkan orang biasanya orang yang lemahdengan tujuan untuk menggertak, mencederakanatau menakutkan orang berkenaan.Pembuli : Orang yang suka menyakiti, menganiayai ataumenakuti orang yang lemah.Mangsa : Orang yang disakiti, dianiayai dan ditakuti olehpembuli.(Sumber : Kamus Dewan)Gambar situasi buli2
 124. 124. 117Lampiran 2Gunting dan tampalkan gambar pada perbuatan buli ataubukan buli2
 125. 125. 118Lembaran Kerja 1Nama : ___________________ Hari :_______________Tahun : ____________________ Tarikh :______________Tampal gambar-gambar di sini.BULI BUKAN BULI2uuu
 126. 126. 119Lembaran Kerja 2Nama : ___________________ Hari : _______________Tahun : ____________________ Tarikh :______________Kenal pasti dan suaikan “pembuli” dan “mangsa”.Warnakan garisan hitam untuk pembuli dan garisan merah untukmangsa.PEMBULI MANGSA2
 127. 127. 120Lembaran Kerja 3Nama : ___________________ Hari :________________Tahun : ____________________ Tarikh :______________Tindakan yang perlu diambil jika dibuli.Isikan petak kosong di bawah dengan perkataan yangdisediakan.a. Beritahu orang yang boleh dipercayai seperti..........................................b. Beritahu orang yang boleh dipercayai seperti..........................................c. Beritahu orang yang boleh dipercayai seperti..........................................d. Beritahu orang yang boleh dipercayai seperti..........................................2IbubapaGuruKawan Saudara
 128. 128. 121Modul : Kesihatan PersekitaranTajuk : PenyakitStandard Kandungan : 3.1 Mengetahui kuman.StandardPembelajaran: 3.1.1 Menyedari kuman organisma yangberbahaya.3.1.2 Menceritakan cara kuman merebak.Bahan BantuanPengajaran:Langkah Pengajaran :1. Bersoal jawab tentang jenis penyakit yang murid tahu.2. Terangkan tentang kuman yang menyebabkan penyakit(Lampiran 1).Contoh : Selesema (kuman jenis virus) Cirit birit (kuman jenis bakteria)3. Edarkan Lembaran Kerja 1.4. Terangkan cara kuman merebak.Contoh: Tempat kotor Tidak mencuci tangan sebelum makan5. Edarkan Lembaran Kerja 2.6. Murid menceritakan cara untuk mengelak daripada jangkitan kuman.3121
 129. 129. 122Lampiran 1Kuman adalah organisma halus yang tidak dapat dilihatdengan mata kasar.Kuman hanya dapat dilihat dengan menggunakanmikroskop.Kuman adalah organisma yang berbahaya.Jika kita dijangkiti kuman, kita akan jatuh sakit.3
 130. 130. 123Lembaran Kerja 1Nama : ___________________ Hari : _____________Tahun : __________________ Tarikh :______________Tandakan ( √ ) pada kuman.Tuliskan “Ya” pada gambar cara kuman boleh merebak.Tuliskan “Tidak” pada gambar cara kuman tidak boleh merebak.3vvv
 131. 131. 124Lembaran Kerja 2Nama : ___________________ Hari : _____________Tahun : ________________ Tarikh :______________Cara untuk mengelak kuman dari merebak3Memakai topengmukaMemakai sarungtanganMinum air masakMencuci buahMembasuh tanganMenutup makanan
 132. 132. 125Modul : Kesihatan PersekitaranTajuk : PenyakitStandard Kandungan : 3.1 Mengetahui kuman.StandardPembelajaran: 3.1.3 Menceritakan cara mengelak kumanmerebak.3.1.4 Menyedari kepentingan mencegah kuman.3.2.5 Mengamalkan kebersihan diri.Bahan BantuanPengajaran: Jigsaw puzzleKad imbasanLangkah Pengajaran :1.2.3.4.5.6.Bersoal jawab tentang cara kuman merebak.(i) Air(ii) Udara(iii) Makanan yang terdedah(iv) Sentuhan(v) Jarum suntikanEdarkan jigsaw puzzle (Lampiran 1)kepada setiap kumpulan.Berdasarkan gambar jigsaw puzzle, murid menceritakan tentang caramengelak kuman merebak.Padankan kad imbasan (Lampiran 2) yang mengandungi kesankepentingan mencegah kuman pada papan tulis.Nyanyikan lagu "Mengamalkan Kebersihan Diri" (Lampiran 3) mengikutmelodi "Lenggang Kangkung".Edarkan Lembaran Kerja 1 dan 2.3125
 133. 133. 126Lampiran 1 (Jigsaw Puzzle)Gunting dan padan.3
 134. 134. 127Lampiran 2 (Kad imbasan)batukmuntahsakitselesemasihatsegargembirabersihKuman3
 135. 135. 128Lampiran 3Nyanyikan lagu di bawah.Mengamalkan kebersihan diriPotong-potong kuku,Potong biarlah pendek,Kalau buat selalu,Adik sihat adik cantik.Cuci cuci tangan,Cuci sebelum makan,Elok diamalkan,Untuk sihat masa hadapan.Pakai pakai baju,Pakai baju yang bersih,Selalu buat begitu,Ayah sayang dan ibu kasih.La…la…la…la…la…la…..Ayah sayang dan ibu kasih.Melodi : Lenggang Kangkung3
 136. 136. 129Lembaran Kerja 1Nama : ___________________ Hari : _____________Tahun : ___________________ Tarikh : ______________Perkara-perkara yang boleh kita lakukan untuk mencegah kuman.Padankan.31.5.4.3.2.
 137. 137. 130Lembaran Kerja 2Nama : ___________________ Hari : _____________Tahun : ___________________ Tarikh : ______________Kepentingan mencegah kuman dan mengamalkan kebersihandiri .Isi tempat kosong dan lengkapkan teka silang kata denganjawapan yang betul.Melintang1. Kita perlu ___________ tangan selepas menggunakan tandas.2. Udara yang __________ penting untuk kesihatan.Mendatar3. Makanan yang kita makan mesti dimasak dan __________.4. Kita perlu minum air yang dididihkan supaya kita __________ .3.b 4.s2. s1.c3segar bersih sihatcuci
 138. 138. 131Modul : Kesihatan PersekitaranTajuk : PenyakitStandard Kandungan : 3.2 Mengetahui penyakit berjangkit- penyakit kulit- penyakit tangan, kaki dan mulut- demam selesema- jangkitan cacing.StandardPembelajaran: 3.2.1 Mengenali penyakit berjangkit.Bahan BantuanPengajaran: GambarLangkah Pengajaran :1.2.3.4.Bersoal jawab tentang keadaan kesihatan murid.Kumpulkan maklumat daripada murid tentang penyakit berjangkit.Tunjukkan gambar dan terangkan jenis penyakit berjangkit (Lampiran 1).(i) Penyakit kulit(ii) Penyakit tangan, kaki, dan mulut(iii) Demam selesema(iv) Jangkitan cacingEdarkan Lembaran Kerja 1.3131
 139. 139. 132Lampiran 1Penyakit berjangkitPenyakit kulit Demam selesemaPenyakit tangan, kaki,dan mulutPenyakit jangkitancacing3
 140. 140. 133DemamselesemaPenyakit mulut,tangan dankakiLembaran Kerja 1Nama : ___________________ Hari : _____________Tahun : ________________ Tarikh :______________Namakan penyakit di bawah dengan jawapan yang diberi.PenyakitkulitJangkitancacing14233
 141. 141. 134Modul : Kesihatan PersekitaranTajuk : PenyakitStandard Kandungan : 3.2 Mengetahui penyakit berjangkit -- penyakit kulit- penyakit tangan, kaki dan mulut- demam selesema- jangkitan cacing.StandardPembelajaran: 3.2.2 Menceritakan cara penyakit berjangkitmerebak.3.2.3 Mengelakkan jangkitan penyakit berjangkitpada diri kepada orang lain dan sebaliknya.Bahan BantuanPengajaran:Langkah Pengajaran :1.2.3.4.Bincangkan tentang jenis penyakit berjangkit yang telah dipelajari.Tunjukkan gambar yang berkaitan penyakit berjangkit dan terangkancara ia merebak.(i) Penyakit kulit – berkongsi tuala, pakaian dan sentuhan(ii) Penyakit tangan, kaki, dan mulut – sentuhan(iii) Demam selesema – udara(iv) Jangkitan cacing – makanan yang tercemar dan tidak berkasut.Terangkan cara-cara mengelak daripada dijangkiti penyakit.Edarkan Lembaran Kerja 1 dan 2.3134
 142. 142. 135Lembaran Kerja 1Nama : ___________________ Hari : ______________Tahun : ___________________ Tarikh : ______________Cara penyakit berjangkit boleh merebak.Tanda ( √ ) pada jawapan yang betul dan ( x ) pada jawapanyang salah.berkongsi tuala batukberkasut cuci tangansentuhan bersin bertutup3
 143. 143. 136Lembaran Kerja 2Nama : ___________________ Hari : ______________Tahun : ___________________ Tarikh : ______________Mengelak jangkitan penyakit berjangkit pada diri kepada oranglain dan sebaliknya. Padankan.3
 144. 144. 137Modul : Kesihatan PersekitaranTajuk : PenyakitStandard Kandungan : 3.2 Mengetahui penyakit berjangkit -- penyakit kulit- penyakit tangan, kaki dan mulut- demam selesema- jangkitan cacing.StandardPembelajaran: 3.2.4 Menunjuk cara meminta bantuan jikaterdapat masalah kesihatan daripadaorang yang boleh dipercayai.Bahan BantuanPengajaran:Langkah Pengajaran :1. Pamerkan pelbagai gambar (Lampiran 1) situasi kecemasan dan bersoaljawab tentang situasi tersebut.2. Pamer dan terangkan carta aliran berkaitan dengan langkah-langkahmeminta bantuan apabila berlaku kecemasan (Lampiran 2).3. Murid melakonkan situasi kecemasan berdasarkan Lampiran 1.4. Edarkan Lembaran Kerja 1.3137
 145. 145. 138Di rumahDi taman permainanLampiran 1Situasi berlaku kecemasan.Di sekolah3
 146. 146. 139Lampiran 2Masalah kesihatanApakah yang andaperlu lakukan?PanggilankecemasanBeritahu kepadaorang dewasayang dipercayai(i) Ibu bapa/ahli keluarga(ii) Jiran(iii) GuruBeritahu maklumat penting. Kenalkan diri Siapakah yang sakit Apakah yang berlaku Di manakah mangsa/pesakit911999Nombor telefon balai polis yangberhampiran3
 147. 147. 1401.rumah3.sekolah2.taman permainan4.rumahLembaran Kerja 1Nama : ___________________ Hari : _____________Tahun : ____________________ Tarikh :______________Siapakah yang perlu anda beritahu semasa berlaku kecemasan?Padankan.3
 148. 148. 141Modul : Kesihatan PersekitaranTajuk : KeselamatanStandard Kandungan : 3.3 Mengetahui keselamatan diri di rumah,sekolah, taman permainan dan tempatawam.StandardPembelajaran: 3.3.1 Menyimpan sendiri nama, nombor telefon,alamat sendiri serta nama, nombor telefondan tempat kerja ibu bapa atau penjaga.Bahan BantuanPengajaran: Kad 001Kad perpustakaanKad kokurikululumLangkah Pengajaran :1. Ceritakan situasi:(i) Murid yang tertinggal bas sekolah.(ii) Ibu bapa lewat menjemput murid dari sekolah.2. Pamerkan beberapa contoh kad yang menyimpan butiran diri.3. Kaitkan situasi dengan kepentingan menyimpan butiran diri.4. Murid berpasangan menanya butiran diri rakan.5. Edarkan Lembaran Kerja 1.6. Bincang tentang kepentingan borang butiran diri.3141
 149. 149. 142Lampiran 1Perbincangan berdasarkan situasi di bawah.Situasi ASituasi BApakah yang patut dilakukan oleh murid di atas?Sayatertinggal bassekolah.Apakah yangpatut sayabuat?3Megapa ayahlambat? Kawan-kawan semua dahbalik. Apakah yangpatut saya buat?
 150. 150. 143Lembaran Kerja 1Nama : ___________________ Hari : ________________Tahun : ____________________ Tarikh : ________________Lengkapkan borang butiran diri anda.Nama Murid: __________________________________________________Nama Ibu/Penjaga: ___________________________________________Nama Bapa/Penjaga: _________________________________________Alamat Rumah: ______________________________________________________________________________________________Tempat Kerja Ibu: __________________________________________________________________________________________Tempat Kerja Bapa: ________________________________________________________________________________________No. Telefon Ibu: ________________________________________________No. Telefon Bapa: ______________________________________________Nama dan No. TelefonPengasuh (sekiranya ada): _____________________________________Pengangkutan ke sekolah: _____________________________________3
 151. 151. 121Modul : Kesihatan PersekitaranTajuk : KeselamatanStandard Kandungan : 3.3 Mengetahui keselamatan diri di rumah,sekolah, taman permainan dan tempatawam.StandardPembelajaran:3.3.2 Mengelak diri daripada orang yang tidakdikenali.Bahan BantuanPengajaran: Klip videoLangkah Pengajaran :1. Tunjukkan gambar budak yang diajak oleh seorang yang tidak dikenaliuntuk naik keretanya. Berbincang mengenai tindakan budak tersebut(Lampiran 1).2. Bincang tentang cara mengelak diri daripada orang yang tidak dikenali(Lembaran Kerja 1-8).3. Tunjukkan klip video “Culik Versi 1” dari laman sesawanghttp://ingat.com.my/Bincangkan isi penting dalam video tersebut.3144
 152. 152. 145Lampiran 13
 153. 153. 146Lembaran Kerja 1Nama : __________________________ Hari : _________________Tahun : ________________ Tarikh :_________________Saya patut ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3
 154. 154. 147Lembaran Kerja 2Nama : __________________________ Hari : _________________Tahun : ________________ Tarikh :_________________Saya patut ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3
 155. 155. 148Modul : Kesihatan PersekitaranTajuk : KeselamatanStandard Kandungan : 3.3 Mengetahui keselamatan diri di rumah,sekolah, taman permainan dan tempatawam.StandardPembelajaran: 3.3.3 Mengenal pasti beberapa situasi tidakselamat di rumah, sekolah, tamanpermainan dan tempat awam.Bahan BantuanPengajaran: GambarLangkah Pengajaran :1. Bincangkan situasi selamat dan tidak selamat semasa naik bas(Lampiran 1).2. Padankan gambar mengikut situasi selamat dan tidak selamat(Lembaran Kerja 1).3148
 156. 156. 149Lampiran 1Perbincangan.A B1. Apakah yang sedang berlaku dalam gambar A?2. Apakah yang sedang berlaku dalam gambar B?3. Apakah perbezaan antara gambar A dan B?4. Manakah situasi yang lebih selamat? Gambar A atau B? Mengapa?3
 157. 157. 150Lembaran Kerja 1Nama : ___________________ Hari :_________________Tahun : _______________ Tarikh :_______________Padankan gambar mengikut situasi selamat dan tidak selamat.TIDAKSELAMATSELAMAT3Bermain suis letrik dirumahBeratur menaiki basTuang air panasDuduk di atas palangtembok sekolahAlatan permainanberselerak di ataslantaiLompat longkang ditempat permainanBahan pencuciberselerak di bilikmandiMenghulurkan kepalasemasa bas bergerak
 158. 158. 151Modul : Kesihatan PersekitaranTajuk : KeselamatanStandard Kandungan : 3.3 Mengetahui keselamatan diri di rumah,sekolah, taman permainan dan tempatawam.StandardPembelajaran: 3.3.4 Menyenaraikan barangan keperluan rumahyang berbahaya jika disentuh, ditelan dandihidu.Bahan BantuanPengajaran: GambarLangkah Pengajaran :1. Edarkan Lembaran Kerja 1.2. Gunting dan lekatkan gambar dalam Lembaran Kerja 1 mengikutkumpulan warna.3. Bersoal jawab dengan murid tentang barangan keperluan rumah yangberbahaya.4. Bahagikan kelas kepada 3 kumpulan.5. Edarkan gambar (Lampiran 1) barangan keperluan rumah yangberbahaya.6. Kenal pasti barangan keperluan rumah yang berbahaya (Lampiran 1).Gunting dan tampal di Lampiran 2 mengikut kumpulan :(i) Barangan yang bahaya apabila disentuh(ii) Barangan yang bahaya apabila ditelan(iii) Barangan yang bahaya apabila dihidu5. Bincangkan hasil kerja kumpulan.3151
 159. 159. 152Lampiran 13
 160. 160. 153Lampiran 2Bahaya ditelanBahaya dihiduBahaya disentuh3
 161. 161. 127Modul : Kesihatan PersekitaranTajuk : KeselamatanStandard Kandungan : 3.3 Mengetahui keselamatan diri di rumah,sekolah, taman permainan dan tempatawam.StandardPembelajaran: 3.3.5 Memberitahu orang dewasa yangdipercayai jika terjumpa alat-alatberbahaya.Bahan BantuanPengajaran: Bahan maujud seperti mancis, pisau, kaca,bahan pencuci.Langkah Pengajaran :1. Pamerkan alat yang berbahaya dan membincangkan kesan dari salahguna alat tersebut (Lampiran 1).2. Soal jawab tentang apa yang perlu mereka lakukan jika terjumpa alat-alat yang berbahaya (Lampiran 1).3. Namakan orang dewasa yang boleh dipercayai untuk diberitahu jikaterjumpa alat-alat yang berbahaya (Lembaran Kerja 1).3154
 162. 162. 155Lampiran 1Perbincangan.1. Menunjukkan bahan maujud seperti: Mancis Kaca Pisau Pencuci tandas2. Berbincang mengenai kesan dari salah guna bahan di atas.3. Tindakan yang patut diambil jika terjumpa bahan di atas.4. Bersoal jawab mengenai bahan-bahan berbahaya yang lain.3
 163. 163. 156Lembaran Kerja 1Nama : ___________________ Hari: ________________Tahun : ___________________ Tarikh : _______________Tuliskan orang dewasa yang boleh diberitahu apabila terjumpaalat-alat yang berbahaya.1.2.3.4.3bapa guru polisemak
 164. 164. 131Modul : Kesihatan PersekitaranTajuk : KeselamatanStandard Kandungan : 3.3 Mengetahui keselamatan diri di rumah,sekolah, taman permainan dan tempatawam.StandardPembelajaran: 3.3.6 Memohon bantuan daripada orang yangboleh membantu ketika mengalamikecederaan (termasuk penderaan) dankecemasan.:3.3.7 Menunjuk cara meminta bantuan semasaberlaku kecederaan(termasuk penderaan)dan kecemasan.Bahan BantuanPengajaran: Cakera padatPemain CDLangkah Pengajaran :1. Guru bunyikan siren ambulan, polis dan bomba.2. Bersoal jawab bila kita akan hubungi ambulans, polis dan bomba.3. Edarkan Lembaran Kerja 1.4. Berikan kad situasi kecemasan. Bincangkan tindakan yang akan diambiloleh murid (Lampiran 1).5. Murid lakonkan situasi dengan bantuan guru.6. Edarkan Lembaran Kerja 2 (jawapan boleh lebih daripada satu).3157
 165. 165. 158Lampiran 1Contoh kad situasi:( situasi boleh diubahsuai)Lembaran Kerja 1 3Langsir terbakar oleh lingkaran nyamuk.Lakonkan tindakan kamu.Kaki anda terpijak kaca dan berdarah.Lakonkan tindakan kamu.Kaki terseliuh ketika kelas PJ.Lakonkan tindakan kamu.Anda telah terpisah daripada ibu bapaanda semasa membeli belah.Lakonkan tindakan kamu.SITUASI 1(DI RUMAH)SITUASI 2(DI SEKOLAH)SITUASI 3(DI TAMAN PERMAINAN)SITUASI 4(DI PUSAT MEMBELI BELAH)3
 166. 166. 159Nama : ___________________ Hari : ________________Tahun : ____________________ Tarikh : ________________Siapakah yang perlu kita minta bantuan apabila berlakukecemasan. Bulatkan jawapan yang betul.1.Terkena air panas di rumah2.Jari terluka di sekolah3.Kebakaran4.Kemalangandi ru mahdi sekolahIbuGuruGuruBapaBomba PolisGuru Bomba
 167. 167. 160Lembaran Kerja 2Nama : ___________________ Hari : ________________Tahun : ____________________ Tarikh : ________________Tandakan ( √ ) pada tindakan yang betul.1. Di rumah.Anda berseorangan. Ternampak asap di dapur.a) Jerit meminta tolongb) Beritahu ibu atau bapac) Padam api sendiri2. Di sekolah.Jatuh ke dalam longkang dan tercedera.a) Beritahu gurub) Beritahu rakanc) Beritahu polis3
 168. 168. 1613. Taman Permainan.Terjatuh dari buaian.a)b)c)4. Di pusat membeli – belah.Terpisah daripada ibu bapa semasa membeli belah.a)b)c) Pulang ke rumahBeritahu ibu bapaBeritahu guruBeritahu rakanMenangisBeritahu pengawal keselamatan3

×