Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
vÃË_« WF³Dë ≤∞∞≥ ≠ ‡¼ ±¥≤¥
WþuH×Ä l³Dë ‚uIŠ  dO)« ÊUOÐ WÖdAà    ÊöŽù«Ë W¹UŽbKéπ∂µ®¥∏≤∂∞∞∂ Ø ©π∂µ® ¥∏≤∑∞∞∑ ∫    ©π∂µ® ¥∏≤µ∞∞µ ∫·   ≤∞∞≥Ø∞∞≤...
WÄbI*«Âö Ã«Ë …öBÃ«Ë ¨5*UFë »— tKà bL(«                  ÆÆÆ ¤ ‰u — vK                 ...
¥
»U Jë w w NMÄÈËU? sÄ W? u?L ?Ä d? ?F »U? Jë «c ≠±               ∫¡ULKFë¡U ù«Ë WOL?KFë Àu Kà WLz«bë WM ...
ÆŸuÁuë …—œUMëd? ? ?F »U? J?ë «c      «d?I? sÄ …d?I? q ≠µXF?{Ë …d??I? q W U?N w Ë ¨‰«R?? à ÎU «u?U —b?B* ÎU? I?O ...
”dNHë ±∞         …—UNDÃ«Ë …√d*« ≠± ≤±         q GÃ«Ë …√d*« ≠≤ ≤π   5H)« vK ` *«Ë …√d*« ≠≥ ≥±     ...
±∑∞          …UÂeÃ«Ë …√d*« ≠±¥±∑µ          Z(«Ë …√d*« ≠±µ±∏µ          ʬdIÃ«Ë …√d*« ≠±∂≤∞∏  ...
≥¥µ             qHDÃ«Ë …√d*« ≠≤π≥∑¥            W U{dÃ«Ë …√d*« ≠≥∞≥∑∏             œ«b ...
…—UNDÃ«Ë …√d*«          ÎUЫuł å≥∞ò ∫tO Ë ¿      …—UNDë w qz«u(«V    t S ¡U?*« ‰u Ë lM1 ¡w q ≠±    ...
…d?? A? ? ?ë vÃ≈ ¡U*« ‰u?? ? Ë lM1 q? dë Ë√w? ŸËd?? ? A?ë q? ? ? ? Á t?? ? ?ë“≈ V?& t S?? ? ?bOë w t uà ¡UI U?Ä√ ¨q G...
w …d?? ?A? ? ?ë vÃ≈ ¡U*« ‰u?? ? Ë lM?1 ÊU?? Âw? ”√dë v?K? ` ?*« Ë√ ‰U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ô«sÄ lM?1 t _ ¨t?? ë“≈ V ? ? ...
ªtK    bM uCFë vK U b —d9 sJÃå5LO s « aOAëò      ÆtM ¡U*« oÃeM ö à          U U Më ÂUJ √¡U?M √ W?? ?...
Æt ë“≈ V Ë Âd W U MKà ÊUÂåWLz«bë WM Këò     ∫dC ô W UOë W U Më ≠±µ»u Ã«Ë Êb ÃU W UOë W U Më f* uK‰u?? œ d?? ?C...
X * «–≈ ô≈ ¨¡u?{uë i?IM ô Ád?O? Ë√     Æ¡u{uë iIM t S …—uFëåWLz«bë WM Këòv??K? d?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Ä«–≈ …√d??*«...
iI?M ô t √ `O?? ? ?Bë ∫…√d?*« fÄ ≠≤≤W? Ë“ Â√ W?O? M? √ X U?Â√ ¡«u? ¨¡u?{u먅uN d?OG Â√ ÁuNA ¡«u Ë ¨U?Äd Ä Â√f?LK?ë V ? ...
ÆV      Ä u U/≈Ë ¨Vz«Ëcëås d   s « aOAëò    ∫—uKJÃU ◊uK<« ¡U*U ¡u{uë ≠≤∂¨Ád?? ?C ô »U?? ?A? ? _«Ë 5?DÃU —d?...
å“U s « aOAëò     ÆåÆÆÆÆwK √ Ê√ X u    ∫¡u{uë iIM ô ”UFMë ≠≤πô Ícë q?O? ?I? ? ë Âu?MÃU i?I? ? M? U/≈Ë  ÆtÃu s...
ôË ¨¡u?? ?{uë i?IM t? S?? X?O*« …—u?? ?sÄ ô≈ XO*« …—u?? fÄ q ?G?LKà w?G? Må“U s « aOAëò              ÆqzU ...
Ê√ t??ÄU??F s?Ä ⁄d?? «–≈ ÊU?? ûà wG?? MsÄ U?N oK UÄ ‰Ëe v ? t UM √ qKb?? F √Ë d?? N? √Ë qL?? Â√ «c Ë ¨ÂU?? FD?ë d √ åÊ«“u...
q GÃ«Ë …√d*«              ÎU «u å≤≥ò ∫ tO Ë ¿∫q? ? ? ? ?G?K?à izU?? ? ? ?(« d?? ? ? F? ? ? ? iI? ≠±¨t?? C? ?...
rÃË …√d*« X?LK ? « «–≈ ∫…√d*« Âö? ? « ≠¥¡U??L?Kà d √ Í√ ¨ÿU??I? ?O? ? ô« b??F? b??&         Æq UNOK fOà t S  Æq...
Æ¡u{uë V u U/≈Ë ¨q Gë V uåWLz«bë WM Këòf?O?K? ∫VM? U?? ? ? ? N √ …√d?*« X?J? «–≈ ≠±∞q _« Ê_ ªpAë œd?? 0 q ? U?N? OKåW...
Æå¡U HMÃ«Ë izU(« «cJ ËòåWLz«bë WM Këò     ø¡u{uë s wHJ q Gë q ¿Èu? Ë ¨W U?M s? q ? ? ?G?ë ÊU?? ?  «–≈ ≠±¥d?G? _«...
ÆwL ≠          ÆÎU ö UNOHÂ q G Ë ≠d √ sÄ U??N b vK U??ÄË U?N? d? q ? G ≠                    ...
u?? ? ?ÄU??Aë Ÿ«u Q? ‰U?? ? ? ? ô« rJ ≠±∏Êu?? ? ?L? ? ?O?KÃ«Ë i?O? ? ? ?ë v?K W?KL?? ? ? ? ? ?A?*«           ...
¨tà W?L? O?Á ô wM*« «c??N? ¨q ?G?ë qB?rJ? t??LJ? Ë ¨…u??N? ? ÊËb Ãd?? t _   Æ¡u{uÃ«Ë ¡U M ô« V u ‰u ë…b b?? ? …u?? ?N?...
dO? q uDë dF?Aë «– ”UI q ≠≤≥        ødzUHCë «– vK —uHC*«lDI « s?ÄË ≠ ÎU? M X U? s?Ä vK V¡U*U U dF Ë U b    ...
5H)« vK ` *«              W u √ å∑ò tO Ë ¿ d U LKÃË ¨rO?ILKÃ WKOÃË ÎUÄu “u ≠±              ÆsNO...
ÆW UMU q tÄeà «–≈ ≠   Æ”u K*« w l «Ë ‚d Àb «–≈ ≠              Æ` *« …bÄ X9 «–≈ ≠w?? 5? —u?? ? ? ? ? ? ? «...
i‡O‡(«Ë …√d‡*«           ÎU «u å∂∂ò ∫ tO Ë ¿            ∫iO(« n dF ≠± U?? ?ÁË√ w? r d?ë ÁœdD w?F? ...
Âœ rJ w d?? ? ? F q ¨U??C?O? d?? ? ? F   ÆÂuB Ë wKB Ê√ UNK ¨œU Hëå“UÐ sЫ aOAëò            ∫iO(« Âœ WH ≠µ...
«–≈ d?? ? ND?ë ∫iO?? ? (« w »«d?D{ô« ≠∏Ê_ ªt?? ? OÃ≈ X?H? ? ? K? ô Âu s?Ä qÁ√ ÊU?? ? Âö?? ¨Èd?? ? √ lDI?M Ë …d?? Ä Íd?? ?...
ÆrJ …√dÄ« qJÃË ¨Èd _« WCO(«å5LO   s « aOAëòiO??(« lDI « v ? Ä ∫”Q?Oë vM?F?Ä ≠±≤t?? u?? — u?? d ô t?? Ë vK …√d?*« så5LO...
lM?Ä »u?? ? ? ? ? «b?? ? ? ? ? ? ? « —«d?? ? {√ ≠±∑                     ∫ iO(«           Ær...
f?OK? »u?? ? ? ? ? ? (« Ác s?Ä «—U?? ? ?B? ? ?å5LO s « aOAëò              ÆiO∫‰eM iO(« ‰Ëe w X ?      ...
å5LO  s « aOAëò     Æ¡U _« vÃ≈ «c       ∫izU Kà WO `zUB ≠≤≥ U?Ä ¡U? d? ? ô«Ë ¡Ëb?Në «e? ë wG? M ≠     ...
iO?? (« lM?1 U??Ä …√d?*« ‰U?? L? F? ? ? ? « ≠≤¥             ∫5 dA ezU     ÆUNOK —dCë vA ô Ê√ ≠±     ...
ôË ¨U?? ? N?MÄ `?B ôË U?? ? ?NK?H Ë U?? ? N? ? ? {d?? ?å5LO s « aOAëò              ÆUNOCIizU?? ?(« vK Âd?? ?...
v ? ? b?? ? ? ? ?*« w YJ?9 Ê√ izU?? ?(«å5LO s « aOAëò        ÆbOFë vKBÄÊ√ U?? N? ? Ë“ vK Âd?? ? ?O? ∫ŸU?? L? ?« ≠...
¨izU?? ? wN?? Âb?ë √— v ? ?Ä ∫ »«u?? ?Bë  œ«“ ¡«u ¨d U wN t?MÄ dN v ÄËå5LO s « aOAëò   ÆXBI Â√ UN œU sU??N œU?? Êu...
¨p?Ö u?? ? Ë ¡U?? ? I? ÎU? ? ?Äu Ë ÎU? ? ?Äœ U?? ? Äu?                ∫ÊU ÃU Ê«cNv ? _« lÄ «c Êu?J Ê√ ∫vÃ...
o? K? Ê√ t?ÃU?? ? ? W? U?? ? ? Ê_ ªi?O? ? ? ?    ÆUNLJ «c Ë …—bJÃ«Ë …dHBÃUå5LO  s « aOAëò…b*« w? ∫iO?? (« U??N?M lDI...
l U t _ ªlO?L?« …ö X?                  ¨ÂU?Äù«å“U s « aOAëò                     Æb L...
iO(« WKL sÄ wN ¨iO(U WKB Äå“U s « aOAëò         Æ…œUFë sÄ V %Ë   ∫¡U Më bM …œUFë dOG »U √ ¿lM?9 w ?ë »u??...
…ö??Bë „d?? U?? N S?? åsÄeÃU Ë√ Êu?KÃU«c??N? ¨wK?B Ë q ? ? G r? ¨…œU??Fë sÄ“ÎU?Äœ d?? ? ?F? …œU?Fë Âœ o ? Ícë Âbë ôË ...
i?zU?? ? ? ? ? («Ë V?M?« 5? ‚d?? ? ? ? ? H?ë ≠µ∞                   ∫¡U HMëËvK ¡U? ?HMÃ«Ë izU?(« ”UO?Á ...
…œU?F?ë U?N ¡U?? ÆÆÆ W? ? Ë√ ÂU √ W? ? L?t _ ¨wKB? ô fK& U?N S?? ¨W?O U? …d?Ä å5LO s « aOAëò             Æi...
w ÂU √ W?? ? iO??% X? U?? …√d??Ä« ≠µµU?L? U?N? F?Ä Âbë d?L? ? « r? d?N? q ‰Ë√                     ...
d?? ? ? J?K?à Âbë U?? ? ?N?M l?D?I « …√d?? ? ?Ä« ≠µ∏    ∫UNFÄ dL «Ë Âœ U U √ dH ë ¡UM √Ëc?? MO?? Ë ¨iO?? Âœ fO?à t √...
ÎU? Äu U??N œU?? s?Ä“ w …√d*« √— «–≈ ≠∂± W?K?O Âb?ë Èd? ô t?? ? ? ?O?K Íc?Ã«Ë ÎU? ? ? ? Äœ         øqFH Ê√ UNOK ...
ÆÂuB Ë dND UN SW?? ?B? ? I?ë Èd Ê√ U?? ?N œU?? ? sÄ ÊU?? ? «–≈ËÈd v? ? ? Âu?? B ô U?? N S?? ¡U?? ?C? ?O? ? ëå5LO s « aO...
¨U?? ?N œU?? ? s œ«“ uÃË …ö?? ?Bë Ÿb? …√d*« ÆiO Âœ d F ö pÖ dO ÊU «–≈ËåWLz«bë WM Këòs b? e ô ∫ ‰u?? ? I? sÄ a U?? ? A...
W{U       ô«Ë …√d*«            W u √ å∏ò ∫ tO Ë ¿          ∫W{U     ô« n dF ≠±Y?O? ? ? ? ?...
ÆpÖ bF Ãd      ∫W{U     *« t A sÄ ‰U ≠≥n e V? u V ? …√d??LK?à Àb?? b??ÁË√ r dë w? W??OKL??F?  U??N? d?? sÄ Âb...
¨WOKLFë bF UNCO ŸUM Ä« rKF ô Ê√ ≠rJ U?NLJ Ác?N ¨iO?% Ê√ sJ1 q å5LO s « aOAëò          ÆW{U     *«q ? ?Gë ∫...
¨œU? F?*« UN? ?ÁË w W?I U ë U?N œU? ÂU √¨…ö? qJà U??{u? Ë wKB Ë q ? ?G rV ? Âbë ‰Ëe? lM1 U?Ä ‰U?L?F? ? « lÄ åWLz«bë WM ...
U??N œU?? X U?? Ë√ U??N œU?? X?O? «–≈ ≠»ÂU √ W?? F —√ ÎU U?? O? ? Q?? …d?? L? ? ? ? ?Ä d??O? ?jK      pÖ bF r ¨ÂU √...
qz«u Ã«Ë W u dÃ«Ë …√d*«         ÎU «u å≥¥ò ∫ tO Ë ¿sÄ Ãd?? d?? H? √ ¡U?? Ä u ∫…d??ÚH? ?^Bë ≠±          ...
‰eM w? ë d??H? _« q?zU? ?Ã«Ë …—bJë ≠µ                     ∫iO(« q Á∫iO uN iO?(« UÄbIÄ sÄ ÊU Ê≈Ícë ...
U?? ? L? ? ?NM?Ä Ãd?? ? ? ÊUJ?K ? ? ?Ä U?? ? N?à …√d*« ¿        ∫¡u{uKà WCÁU UNK «“«d ù«Ác?? ?N? ? ∫‰u?? ?ë tMÄ ...
q «u?MÃ«Ë ÷Ëd?? Hë sÄ ¡U?? U?? Ä X?Áuë5 p?Ö w ‚d?? ? ôË ÆÆÆʬd?? ?Ië √d?? ? I Ëv kH           Ê√ U?NOK Ë ¨dO...
å5LO   s « aOAëò   Æd U t _ ªtK ÊËœp?Ö s?Ä Q?? ? ? ? ?{u?? ? ? ? ? ? ô w? ?ë …√d?*« ≠±∑              ...
å5LO  s « aOAëò    ÆQ{u sJÃËÊËb ‰u?? ?ë lÄ …√d*« sÄ Ãd?? U??Ä ≠≤±U/≈Ë Æ‰u? ÃU?? f$ u Ë ¨åÏÍÚœÓËò …u?N?      ...
tMÄ q Gë V           ¨dH √ oOÁ— …√d*« sÄË                       Æ åd U u Ëò…√d*« s?Ä Ã—U...
w? uÃË …—U?? ? ? ND?ë XC?? ? ? I? ? ? ? « b?? ? ? Ë å“U s « aOAëò              Æ…öBë≠ iO?? Kà b?? u??Ä ÊËb...
ÃËd?? U?? N? ?F? ?Ä d?? L? ? ? ? w ?ë …√d*« ≠≤π                   ∫ «“«d ù«t?OK lC Ë ¨U?N d? nEM Ë w ...
Æq Gë UNOKË√ …u?N? s tÃËe ÊU??ÂË U?ÎÒOM?Ä ÊU? –≈Ë ≠     Æq Gë UNOK V Ë ¨Âö «åWLz«bë WM Këòq ? ?Á ‰eM Ícë d?? H?...
dH? _« ¡U*U ¨dNDë vK W?Äö ÊuJ                ÆtÄUIÄ ÂuIôË …d?? ? ?H? ? ? …√d?*« b?M Êu?J ô b?? ? ?ÁË ≠U?? ...
qL(«Ë …√d*«           ÎU «u å≥∏ò ∫ tO Ë ¿     ∫qÄU(« sÄ Ãd Ícë Âbë ≠±Ë√ ¡w qL? Ë√ ÀœU V?      U?Ä≈ ...
ÆXÄU Ë XKÓ Ë XK        « XCI «å5LO  s « aOAëòU??N? d?? q? ? G Ê√ ∫…ö??Bë W?? O? H? O?  ≠µbM? Q??{u?? Ë t?? ? B...
ÆqL(« lMÄ »u ≠π     ÆÎÓU ÁRÄ UN ”Q ô …—ËdCë bMå“U s « aOAëò   ∫qL(« rOEM qzU Ë ‰ULF « ≠±∞XÁË w? ÊuJ? Ê√ sJ?ÃË ¨t?...
å“U s « aOAëò     ÆÃËeÃU o ô bÃuÃ«Ë  ∫ ‚uF*« 5M« ◊UI ≈“u q ≠±≥uà v ? 5?M« ◊U??I? ≈ Âb?? V «uë5M?« Ê≈ ∫‰U?? ?ÁË —u...
ÆWO d ë lOD       v   Ë dÄ_«å“U s « aOAëò           VO U _« qH ≠±∂nA? s?Ä t?O? U* ¨t??FM0 ¡U?LKF?ë ...
Ë√ …dÄ 5 M q UNKL rEM Ê√ VÊ–Q Ê√ ◊d??A ezU?? «c?N? ¨pÖ u??  ÆUNOK —d{ t ÊuJ ô Ê√Ë ¨UN Ë“ tå5LO  s « aOAëòvK u?N qL?(«...
ô≈ t? U?? ? ? I? ? ? ? ≈ s?Ä l?M?*« ◊u?? ? ? _«Ë ¿W?? ? ?C? d?? ? ?Ä Â_« Êu?J ÊQ?? ? ?  ªW?? ? ? U?? ? ?(“u? ?O? ¨pÖ u? ...
t?? ? OK Âd?? ? ? ? ?O? ? ål?C v ? ? ? qÄU?? ?åWLz«bë WM Këò            ÆU R Ë              ∫qÄ...
åWLz«bë WM Këò           ÆtFMÄ “u÷u qÄU(« WIH qF `B q ≠≤π                      ølKV c??...
∫…œôuë V W O*« …√d*« »«u ≠≥≤åbON? lL Æ u9 …√d*«Ë ÆÆÆò ¤ ‰UÁƜ˫œ u √ Á«Ë—U?NO? Ÿu?L ?Ä ¡w lÄ X U?Ä ∫ œuB?I*«Ë  u9 w? ë ...
qL?(U …—dC? *« …√dLKà “u?         q ≠≥µ                   ø÷UN ù«ÂU?9 q ? ? ?Á W?? ? H?DM?ë ◊U...
5M« d??L? ÊU?? ÂË XDI?? √ …√d??Ä« ≠≥∏W?? OK?L? U?? N?à X d?? √Ë ¨U?? ÓÎH? ?B Ë Î«d?? N? ?b √ UNOK ‰eM Âb?ë dL «Ë ¨nOEM…öB...
”UHMÃ«Ë …√d*«            ÎU «u å≤¥ò ∫ tO Ë ¿               ∫”UHMë n dF ≠±U?? Ä≈ …œôu?ë V ? ? ...
åWLz«bë WM Këò      ÆwKB ôË ÂuB ö∫5F —_« ÂU?9 vÃ≈ U?N? F? Ä d?L? ? Ê√ ≠¥ôË Âu?B ô ¨…b*« Ác lO?L f?K ?X?ÄU?? ? ? Ë d...
œU? Âœ t S? oÚKÓ tF?Ä sJ rà «–≈Ë ≠∑ÂU?? O? ? Bë sÄ U?? ?N? ?F?M1 ôË ¨t …d?? ? ? ? ôåWLz«bë WM Këò           ...
◊u?? ? ?I? ? ? b?? ? ?F? Ãd?? ? ? ? Ícë Âb?ë ¿                   ∫5M«oK t?O 5 ò 5M« «c ÊU? Ê≈ ≠±≤¨tzU...
¨…ö?? ? q?Jà Q?? ? {u?? ? ? Ë ¨Âbë œu?? ? Ë lÄ      ÆÁu Ë sDI tMÄ kH ËåWLz«bë WM Këò     ∫‰eM*« sÄ ¡U HMë ÃË...
b?? F …œôuë U?? N? O Q? ¡U?? M?ë iF ≠±π¡U??N? ? « b?F U??N? OK qN?? ¨XÁuë ‰u?? œU?N ?ÁË q œ w ë …öBë ¡U?CÁ ”U?HMë  ...
¨tKë »U ? sÄ WO d?Aë ÂUJ _« rKF Ëå“U s « aOAëò            ÆWO œ_« √dI Ë¡U?M √ —U?? ? ?H? ? ? ?Bë ÃËd?? ? ?...
U?? ? N? ? ? O? ? ? XÃe? w? ë ÂU? _« w …ö?? ? B?ëåWLz«bë WM Këò             ÆjIMëÂbë dOG …œôuë sÄ 5F —_...
”U KÃ«Ë …√d*«            ÎU «u å∂±ò ∫ tO Ë ¿              ∫»U (« n dF ≠±qL?? A Ë ¨ U?? N b lO?? L?...
X% w? ë U?? N? ?    ö?? Ä q ? ?Ä W?? ? ? ? ? ?J*«                     ÆUN ¡UsÄ wH UÄ rKFOà ¨q —_U...
s b? «u v?K Ë -«u sN?F U? √ vK å5LO s « aOAëò              Æ—ËU √   ∫5IzU Ã«Ë Âb)« ÂUÄ√ nAJë ≠±±V ? ‰U??...
qC? √ s?N? ? ?% sJ?à ¨sN?Ä—U? ?Ä d??O?Gà  åsNà dO sHHF     Ê√Ëò ◊u √Ëå“U s « aOAëò ∫…d UJë ÂUÄ√ WLK *« …√d*« »U ...
ÆWOK «bë ¡UA _« vK jGCë ≠                 ÆrIFë ≠W?? ? ?O? Âbë j?G? { ŸU??H? —« vÃ≈ ÍœR ≠“UN? vK d R ...
ÆWIO{ ÂULÂ_« W           ÊuJ ËU?? ?N? ? OÃ≈ XH?K WM? “ U?? ?N? ?O? ? Êu?J ô Ê√ ≠s?Ä uK? ? Ê√ b ö?? ? ? t?? ? ? ...
ÎU? ? FM?Ä lM1 Ê√ Èd? ∫l u*« »U?? ?I?Më ≠≤± «c w UN — wI Ê√ …√d*« vK Ê√Ë ¨ÎU U tMÄ d?NE Ícë »U?IMÃ«Ë lÁd Ã«Ë d?Ä_« 5MH??...
»U (« ◊Ëd tO          d u «–≈ ¨»UO ëåWLz«bë WM Këòv?KŽ ‰u?? ? ? šbë s?Ž Âö?? ? ?G?ë v?NM?Ô¹ ≠≤≥       ...
W U? *« b UI*« sÄ pÖ u? Ë fHM KÃÆpÖ w Ãd ö ≠WM Hë s …bOF ëåWLz«bë WM Këò             ∫”U Kë sÄ ŸuML*« ¿...
Ë√ …—u?? ?F?ë tMÄ d?? ? NE? Ícë d?? ?O? ? B? ? ?Ië åWLz«bë WM Këò            ÆUNCFf ö?*« f ?K Ê√ …√d?? ? ...
w «Ëœ U?? N? ?O? ? „d?? ?  Ë ¨÷«d?? F? ? ? ? ô« åWLz«bë WM Këò      ÆœU HÃ«Ë g HëdE?Më X?HK? U?? ?Ä ∫…d?? ?N? ?...
vKŽ s?¼d??L? Ð sÐd??C? OÃË ˚ ÆÆvÃU?? F ‰U??ÁsÄ —U??L?)« w d Ê√ U? d?Ä√ ˝ ÆÆsNÐu??O?łW?? ? ? ? ?Hëò u? Ícë VO?? « v?Ã≈ ”√...
ô≈ ”UMë U?N Èu √Ë U «u? Q ÊUDO?AësÄ ÎU? ? ? ? ? X U?? F U?? N _ ªtKë r? — sÄo w ŸËdA*U? ¨UNOK tDK »U? √Ãd?? ôË U?? N? ?...
ÆÊU dU??L? ? nA W?? I? O? ?Á— ÎU U??O? ÊuJ Ê√ Ë√ ≠  ÆW UD t % ÊuJ Ê√ dO sÄ UN %r     qBH WI?O{ »UO ë ÊuJ Ê√ Ë√ ≠  ...
b?ÁË …√d*« s d? ? ¨q? ù« sÄ Ÿu X ? ëXF?L YO? ¨dOF? ë ÂUM U?N √— t? √  ÆW?? ? ? ? ?HKÄ W?? ? I d?D U?? ?N? ? √— d?? ? F?...
t?O Ë√ ·d?AÃU q        U?Ä U?NO? fOà t √Ëå5LO s « aOAëò           Æ—UHJKà rOEF           ∫W...
ÊuJ Ë ¨W?? ?ÂdÃ«Ë …d?? ë 5 U?Ä d?? ? Ê√ÎUIO{ ô ÎUF «Ë ¨ÎU U?H ô ÎUIOH d U ë 5 X? U?? ? «–≈ ¨…—u?? ? Fë r? ? ? n?B ô åW...
v?K …d?? ? ? O? ? ? ?Jë ‰«u?? ? ? Ä_« ‚U?? ? ?H? ≈ ≠µµ                 øWM eÃ«Ë f ö*«q ¨ …U U?? ? Ä œd?...
WÃËU;« …d  lÄ ÊUD?OAë UN uG U0—ËW?H d? …√d*« X U? «–≈Ë ¨o ?Hë q √ sÄ»U? (« X ? ?% «–≈ œ«œe UN? d ÊS?å5LO¦Ž sЫ aOAëò ...
W? UH?Aë Ë√ WI?O?Cë W ? Ã_« rJ ≠∂∞                 ø¡U Më bM…œU? Ë ÎU b? œ d?O?B pÖ ÊS?? ¨ “u?    ...
lÄ ‚U M Ë …√d*« Ãd «–U*    WM U*« ¡U “_«s?Ä ·u?? ? ? )« Âb?? ? ? Ë ÊU?1ù« n?F? ? ? ?{ ≠                ...
∫Âö ù« qzU Ë ≠¨W?? b?? (« Âö?? ù« qzU?? Ë Ÿu?M lL??U d?O ? à WKO?CHë ¡«b? √ bL? bI?ëd?? ? ? ? ≈ p?Ö ]r? √ s?ÄËò ¨rN? —P...
…öBÃ«Ë …√d*«          ÎU «u åπ¥ò ∫ tO Ë ¿      …öBë ÂUJ Q oKF UÄ…√d*« …ö?? ? Ë q d?ë …ö?? 5 f?Oà ≠±   ...
UN S? w M √ UN bà ÊU? «–≈ sJà ¨UNO?HÂËåWLz«bë WM Këò          ÆUL d         ø…öBÃU …√d*« dN& q ¿…√d?L...
Ær ù« lÄ W O      tO         ∫…öBë w w Ë X D ≠∑¨U?? N? ? ? ?H 5 Ë U?? NM?O Ϋd?? tKë b?? L? ?%åÊ«“u s « aOA...
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
1000 جواب للمرأة
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

1000 جواب للمرأة

413 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

1000 جواب للمرأة

 1. 1. vÃË_« WF³Dë ≤∞∞≥ ≠ ‡¼ ±¥≤¥
 2. 2. WþuH×Ä l³Dë ‚uIŠ dO)« ÊUOÐ WÖdAà ÊöŽù«Ë W¹UŽbKéπ∂µ®¥∏≤∂∞∞∂ Ø ©π∂µ® ¥∏≤∑∞∞∑ ∫  ©π∂µ® ¥∏≤µ∞∞µ ∫· ≤∞∞≥Ø∞∞≤∞π ∫ Ÿ«b ù« rÁ— πππ∞∂Ø∂≤≥رØ≤ ∫ pÄœ—
 3. 3. WÄbI*«Âö Ã«Ë …öBÃ«Ë ¨5*UFë »— tKà bL(« ÆÆÆ ¤ ‰u — vK ∫bF UÄ√V? ? w? ? ë U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? «u?ë r? √ s?Ä Ê≈‰ö??(« 5? e??O? ?O? L? ?ëu ¨U??N? ? ? d?? F? Ät?? ? ? u?ë vK? t?Kë o? ¡«œ√Ë ¨Â«d?? ? ?(«Ëœd sÄò ∫ ¤ w ?Më ‰U?Áb?ÁË ¨`O?? ?BëÆÍ—U ë Á«Ë— ås bë w tIH «ÎdO t tKër √ò d?B? ?<« «c w XF?L? b?IÃË ¿U??N?M ‰Q?? w? ë åÈËU?? ? ?HÃ«Ë U U??C? ?Ië¡«u?? ? ¨…U?? ?O? ? (« ôU?? ? ? ? Ä q w? …√d*«ÆÆÆWO HMë Ë√ WO U?L ô« Ë√ WO dAëvK? qN?? ? v ? ? ¨d??B? ? ? ? ? Ä »uK? QYO? U?N?F?Ä tKI? Ë tMÄ …œU?H? ? ô« …√d*« Æ ¡U ≥
 4. 4. ¥
 5. 5. »U Jë w w NMÄÈËU? sÄ W? u?L ?Ä d? ?F »U? Jë «c ≠± ∫¡ULKFë¡U ù«Ë WOL?KFë Àu Kà WLz«bë WM Këò ÆW œuF ë WO dFë WJKL*« wrO «d ≈ s b?L? ?Ä aO?Aë ¨ Íb?F? ë sL? dëb? ? aO?AëËaO?? Aë ¨åW œu??F? ? ë W??O? d??Fë W?JKL*« w? o ? _« w ? ?H*«ò∫aO?AÃ«Ë ¨5L?O ? s b?L ?Ä aO?AÃ«Ë ¨å“U s e e?Fëb ? òdJ aO?AÃ«Ë ¨Ê«“u? s `ÃU? aO?AÃ«Ë ¨s d? ? s tKëb? ? ÆlOMÄ s tKëb aOAÃ«Ë b “ u √¡wA UN?O X dB Ë ÈËU? Hë dB? « ≠≤ ÆÈu Hë sÄ œuBI*« qO Ê√ ÊËœ ¨dOVÃU?? ? Gë w? qO?Ãbë d?? ?– v?Ã≈ ‚dD? √ rà ≠≥ Æ—UB öà ¨ÎU K‰Q? w ë ÈËU? ?HÃ«Ë qzU? *« r √ d?– ≠¥qzU?? *« s X{d?? √Ë ¨¡U? Më V?ÃU? U??NM µ
 6. 6. ÆŸuÁuë …—œUMëd? ? ?F »U? J?ë «c «d?I? sÄ …d?I? q ≠µXF?{Ë …d??I? q W U?N w Ë ¨‰«R?? à ÎU «u?U —b?B* ÎU? I?O u ¨U?N v ? √ s?Ä 5 u?Á 5 ÆVÃUGë wrN?? ?Hà ÎU? ? K 5? «u?? 5 X?F? ?L? ? U0— ≠∂…œU “Ë ¨Ÿu?? ?{u?? ?LK?à Ϋ—U?? B? ? ? ? «Ë ¨…—U?? ? ? ? Fë Æ…bzUHKÃU?/≈Ë …√d?*U? h? ? ? ? ? ? ô »U?? ? ? ? ?J?ë «c? ≠∑ Æ…√d*« UNM ‰Q w ë WK _UXK?F? Ë ¨ÎU U? å¥≥ò vÃ≈ »U?? ?Jë XL?? ? Á ≠∏ Æt ÎU U ÎULOÁd »U qJÃ5 ÎU? N U?A? …d?Ä ‰Ë_ Wz—U??Ië b?& b??Á ≠πÎU ö « b& b?Á qÄQ ë bF sJÃË ¨qzU *«Æ…bzU?Hë w …œU “ Ë√ ¨ÎU? ?O?{u U?Ä≈ ∫Ϋd?O? ∂
 7. 7. ”dNHë ±∞ …—UNDÃ«Ë …√d*« ≠± ≤± q GÃ«Ë …√d*« ≠≤ ≤π 5H)« vK ` *«Ë …√d*« ≠≥ ≥± iO(«Ë …√d*« ≠¥ µ¥ W{U ô«Ë …√d*« ≠µ µπ qz«u Ã«Ë W u dÃ«Ë …√d*« ≠∂ ∑∞ qL(«Ë …√d*« ≠∑ ∏≤ ”UHMÃ«Ë …√d*« ≠∏ π∞ ”U KÃ«Ë …√d*« ≠π±±∞ ‚U? ?M Ë …√d*« Ãd? ? «–U* ≠±∞ WM U*« ¡U “_« lı±≤ …öBÃ«Ë …√d*« ≠±±±¥∂ ezUM«Ë …√d*« ≠±≤±µ∞ ÂUOBÃ«Ë …√d*« ≠±≥ ∑
 8. 8. ±∑∞ …UÂeÃ«Ë …√d*« ≠±¥±∑µ Z(«Ë …√d*« ≠±µ±∏µ ʬdIÃ«Ë …√d*« ≠±∂≤∞∏ Âö _«Ë ȃdÃ«Ë …√d*« ≠±∑≤±¥ ”«u uÃ«Ë …√d*« ≠±∏≤≤µ oAFÃ«Ë …√d*« ≠±π≤≥∞ U ÂUF*«Ë …√d*« ≠≤∞≤≥∂ Õ«d _« U UMÄË …√d*« ≠≤±≤¥≥ WM eÃ«Ë …√d*« ≠≤≤≤∂∂ ëËeÃ«Ë …√d*« ≠≤≥≥±¥ U Ëe LKà WO – `zUB ≠≤¥≥±∏ UNÃuK Ë WO Ëeë qÂUA*« ≠≤µ≥≤µ U? Ëeë iF w W? ?O U?H? ≠≤∂≥≤∑ ‚öDÃ«Ë …√d*« ≠≤∑≥¥± …bFÃ«Ë …√d*« ≠≤∏ ∏
 9. 9. ≥¥µ qHDÃ«Ë …√d*« ≠≤π≥∑¥ W U{dÃ«Ë …√d*« ≠≥∞≥∑∏ œ«b ù«Ë …√d*« ≠≥±≥π∂ UÄ“_« w ULK ≠≥≤≥ππ …√d*«Ë q dë 5 U?ÁËd?Hëe? u?Ä ≠≥≥¥∞≤ lO Ã«Ë …√d*« ≠≥¥¥∞∏ W uM Ä W u √Ë …√d*« ≠≥µ¥∂∞ W —b*«Ë …√d*« ≠≥∂¥∂∂ nK(« …d ÂË …√d*« ≠≥∑¥∑∑ VO DÃ«Ë …√d*« ≠≥∏¥∏≤ 5LK? *« d??O? ?G U??N? ? ? Áö?? Ë …√d*« ≠≥π¥π∞ oKIë WÄËUIÄ Ë …√d*« ≠¥∞¥π¥ …d xà œ«bF ô«Ë …√d*« ≠¥±¥π∑ …œU FÃU ¡wKÄ Âu ≠¥≤µ∞∞ ⁄«dHÃ«Ë …√d*« ≠¥≥ π
 10. 10. …—UNDÃ«Ë …√d*« ÎUЫuł å≥∞ò ∫tO Ë ¿ …—UNDë w qz«u(«V t S ¡U?*« ‰u Ë lM1 ¡w q ≠± Æq G*« Ë√ T{u LKà t ë“≈å5LO s « aOAëòÊ√ U?? ? ? ?N? ? ? ? O?K Ãd?? ? ? ? ô åi?zU?? ? ? ?(«ò ≠≤ô U?? N? _ ªåd?? Uÿ_« m? ? ? ò q?L? ?F? ? ? ?å5LO s « aOAëò ÆwKB«–≈ t?? ? ? ë“≈ V? åd?? ? ? U?ÿ_« m ? ? ? ò ≠≥lM1 t? _ ªq ? ? ?G Ë√ Q??{u?? Ê√ œ«—√ Æ…—UNDë w ¡U*« ‰u Ë sÄuà W?? ? ? ? O? ? ? ? …ö?? B?ë ∫ WE ö?? ?Ä ≠¥ å5LO s « aOAëò Æ…—UNDë bF t F{Ëb?? ?Oë w Âd?? ? t?à ÊU??  «–≈ å¡U?M(«ò ≠µ ±∞
 11. 11. …d?? A? ? ?ë vÃ≈ ¡U*« ‰u?? ? Ë lM1 q? dë Ë√w? ŸËd?? ? A?ë q? ? ? ? Á t?? ? ?ë“≈ V?& t S?? ? ?bOë w t uà ¡UI U?Ä√ ¨q Gë Ë√ ¡u{uëÊ_ ª¡u{uë W w d R ö q dëËåWLz«bë WM Këò Æ¡U*« ‰u Ë lM1 ô t uÃ∫¡UM?(U b?? ? K?*« d?? F? ? A?ë vK `? *« ≠∂W U? ôË ¨tOK ` 9 Ê√ …√d?LKà “u…—U?? ? ND?ë w U?? ? Ä√ ¨”√dë i?IM? Ê√ vÃ≈q ? ? s?Ä b ö?? åW? UMU?? Âò Èd?? ?Jë Æ` *« wHJ ôË ¨tK ”√dëå5L s « aOAëò b? Ë «–≈ “u? ∫—U?L? )« vK ` *« ≠∑ŸeMë W?IAÄ Ë√ ¨u?« …œËd à U?Ä≈ ∫WI?AÄô≈Ë ¨ t? ”Q ö?? ? ¨Èd?? ? ? √ …d?? ? Ä nK?ëËå5LO s « aOAëò ÆtOK ` 9 ô√ vÃË_U«–≈ d?? ?F? ? Aë iF? m ? ? u Ë ∫g?O*« ≠∏ ±±
 12. 12. w …d?? ?A? ? ?ë vÃ≈ ¡U*« ‰u?? ? Ë lM?1 ÊU?? Âw? ”√dë v?K? ` ?*« Ë√ ‰U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ô«sÄ lM?1 t _ ¨t?? ë“≈ V ? ? ¨¡u??{uë Æ…—UNDë ÂU9≈U/≈Ë ¨¡U*« ‰u Ë lM1 ô ÊU? «–≈ UÄ√Ë ≠π Æt ”Q ö ¨¡UM(U jI m BålOMÄ s « aOAëòÁU??H? ?Aë d?? L? √Ë d?? F? Aë .d??  q ≠±∞ô Êu bë sÄ ÁdO? Ë√ ø¡u{uë iIMå5LO s « aOAëò Æ¡u{uë iIM‰u?? Ë lM1 ÎözU?? b?F? X eë q ≠±± ø¡u{uë bM …dA ë vÃ≈ ¡U*«v?K? Êu??J? Íc?ë X? e??ë «c? ÊU?? ? ? ? ? ? «–≈ ¿‰u Ë lM1 Âd tà ΫbÄU? UN —UN ¡UC √ ÆdND Ê√ q Á t ë“≈ sÄ b ö ¨¡U*«Ãd?? ? ô t? S?? ? Âd?? ? ? tà s?J r?à «–≈Ë ¿¨Êu U?BÃU tK ?G ô√Ë dND ? Ê√ UN?OK ±≤
 13. 13. ªtK bM uCFë vK U b —d9 sJÃå5LO s « aOAëò ÆtM ¡U*« oÃeM ö à U U Më ÂUJ √¡U?M √ W?? ? ? U?? ? ? $ U?? ? ?N? u? vK? √— ≠±≤ ∫…öBëq ? ? G Ë ¨…ö?? B?ë sÄ Ãd?? ? Ê√ U?? N? ?O?KsÄ …ö??B?ë √b?? Ë œu??F r ¨W?? U?? Mëås d s « aOAëò Æb b¡UM? √ U?? N u? W?? U?? $ w X?J «–≈ ≠±≥ ∫…öBëv ? …ö?Bë sÄ ·«dB ô« U?Nà “u? ôå“U s « aOAëò ÆW U Më œu Ë sÄ sIOœU?? ? ë vK? WDÁU? ?ë W? U?? Më ≠±¥ ∫‘dHëËVB q ¨Z?MH? ùU U??N? ? ? Ä wHJ ôjI?? U?? Ä vK VK?G v ? ? ¡U*« U?? N? O?KÊ≈Ë ¨Áu? Ë ‰u sÄ W? U Më sÄ U?N?OK ±≥
 14. 14. Æt ë“≈ V Ë Âd W U MKà ÊUÂåWLz«bë WM Këò ∫dC ô W UOë W U Më ≠±µ»u Ã«Ë Êb ÃU W UOë W U Më f* uK‰u?? œ d?? ?C ô «c?J Ë ¨d?? C? ô f U?? ?Oëª5Äb?Ië f lÄ ÎUO? U f U?Oë ÂUL?(« ÆUN u — lÄ ÈbF U/≈ W U Më Ê_ås d s « aOAëòW? M?ë lÄ …d UDë »UO? ë q ? ≠±∂ øUNOK d R qW?? ? ? Më »U?? O? ?ë q ? G? Ê√ ∫◊u?? _«d √ q e Ë ¨¡U*« s?Ä U?N?O?HJ? U0 U b? Ë ÆW U Mëd??O? ?  ¡U0 WD?K ?<« »U??O? ë XK ? «–≈˨W U MÃU dO?G ôË W U Më —U ¬ q eå“U s « aOAëò ÆpÃc dND UNK »UO ë ÊST{u? *« Êb s ∫W? U Më q ? ≠±∑ ±¥
 15. 15. X * «–≈ ô≈ ¨¡u?{uë i?IM ô Ád?O? Ë√ Æ¡u{uë iIM t S …—uFëåWLz«bë WM Këòv??K? d?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Ä«–≈ …√d??*« »u?? ·d?? ≠±∏d?Ä «–≈ 5KF?Më rJ ? t?LJ ? ∫W? U?$t S ¨d U n U vK r W U$ vKårO «d ≈ s bL Ä aOAëò ÆU dND ¡u{uë ÂUJ √U d?F? vK ` 9 Ê√ …√d?LKà “u? ≠±π Æåô“U Ë√ U uHKÄ ÊU «–≈ò ¡u{uë wå5LO s « aOAëòi?IM? qzU?? ? ? ÊËb? ∫…—u?? ? ?Fë f?* ≠≤∞Â√ «d??O?G? ”u?LK*« ÊU?? ¡«u? ¨¡u??{uëåWLz«bë WM Këò Æ«dO Âô ∫…√d?*« Ãd?? ? ? s?Ä ¡«u?? ? ?N?ë ÃËd?? ? ? ≠≤±q Ä sÄ Ãd? ô t _ ª¡u{uë iIMå5LO s « aOAëò Æf$ ±µ
 16. 16. iI?M ô t √ `O?? ? ?Bë ∫…√d?*« fÄ ≠≤≤W? Ë“ Â√ W?O? M? √ X U?Â√ ¡«u? ¨¡u?{u먅uN d?OG Â√ ÁuNA ¡«u Ë ¨U?Äd Ä Â√f?LK?ë V ? ? ? ? ¡w t?MÄ Ãd?? ? ? «–≈ ô≈ åWLz«bë WM Këò ÆÁdO Ë Íc*UÂVM Kà “u ô ∫ʬdIë …¡«dÁË VM« ≠≤≥X U?? ¡«u?? ¨q ? ? G v ? ʬd??Ië √d??I Ê√ ÆVO dNÿ s Â√ n B*« sÄ t ¡«dÁås d s « aOAëò ∫—«dL U ` dë ÃËd ≠≤¥XÁË ‰u œ bM Q?{u Ê√ U?NOK VtÂU Ä≈ lD r?ÃË UN K «–S ¨…öBëås d s « aOAëò ÆW O UN öB ∫…√d*« ”√— ` Ä ≠≤µ` 9 Ê√ U?? N? OK ‰U?? dÃU?? ¡u?? {uë wlÄ d?? F? ? Aë X U?MÄ d?? ¬ vÃ≈ t?? ?F? ?O? ?L? ?sÄ ‰e U?? Ä ` ? Ä U?? N? OK f?OÃË ¨5 –_« ±∂
 17. 17. ÆV Ä u U/≈Ë ¨Vz«Ëcëås d s « aOAëò ∫—uKJÃU ◊uK<« ¡U*U ¡u{uë ≠≤∂¨Ád?? ?C ô »U?? ?A? ? _«Ë 5?DÃU —d?J*« Ë√ ÆtÃU?? ? v?K ‚U? —u?? ?N? u?? ?N? ? ?å“U s « aOAëò ∫¡u{Ë qJà ¡U M ô« ◊d A ô ≠≤∑‰u?? ? ? ?ë s?Ä ¡U?? ? ? ?M? ? ? ? ? ô« V? U?/≈Ë ÆULN o K UÄË jzUGëËfÄË ¨` dÃU ¨iÁ«uMë sÄ UL dO UÄ√t?à Ÿd?? ? ? ? ? ? A? ö?? ? ? ? ? ? ¨Âu??M?Ã«Ë ¨Ãd?? ? ? ? ? ? H?ë¡u?{uë pÖ w wHJ q ¨¡U? M ? ô«å“U s « aOAëò Æw dAë ∫…öBÃ«Ë ¡u{uKà WOMÃU kHK ë ≠≤∏ôË ¤ w ?Më s q?IM rà t? _ ¨W?? bö? ¨VKIë U?NK? ?Ä W?OMÃ«Ë ¨t U? ? √ sË√ ¨Q?? ?{u √ Ê√ X u? ò ∫‰u?? I? Ê√ W?? U?? ? ±∑
 18. 18. å“U s « aOAëò ÆåÆÆÆÆwK √ Ê√ X u ∫¡u{uë iIM ô ”UFMë ≠≤πô Ícë q?O? ?I? ? ë Âu?MÃU i?I? ? M? U/≈Ë ÆtÃu s0 —uF t U lÄ vIå“U s « aOAëòÊUJ*« w? …œU?−? ë ‘«d??²? « rJŠ ≠≥∞ ∫tð—UNÞ w „uJA*«UNOK ‘d Ë ¨W? M Ä ÷—_« X U «–≈t _ ¨t?OK …öB?ë X ¨d U ‘«d? Æd U qzU W U Më 5 Ë tMO qFåÊ«“u s « aOAëòW?? ? ? ?B?à ◊d?? …—u?? ?Fë d?? ? ? ? q ≠≥± ø¡u{uë…—u?? Fë d?? ? ? fO?ÃË ¨`O?? ? ? ¡u?? {uëå“U s « aOAëò Æ¡u{uë W w ÎU d ø¡u{uë iIM q XO*« qO G ≠≥≤q ? ?G?*« fÄ uà s?Jà ¨¡u?? {uë iI?M ô ±∏
 19. 19. ôË ¨¡u?? ?{uë i?IM t? S?? X?O*« …—u?? ?sÄ ô≈ XO*« …—u?? fÄ q ?G?LKà w?G? Må“U s « aOAëò ÆqzU ¡«—ËiIM ”√dë v?K ¡UM(« l{Ë q ≠≥≥ ø¡u{uë¨U?? ?N?MÄ X? d?? ? b?? ? Á X U?? ?  «–≈ iI?M ôÊ≈Ë ¨UN? √— vK ` 9 Ê√ UN?OK Ãd ôË «œU??L? Cë sÄ u?? Ë√ ¡U?M t??OK ÊU??Â…—U?? ? N?Dë w? ¨…√d*« U?? ? N? ? ? U?? ? ? ? ?% w? ëå“U s « aOAëò ÆÈd Jë ÊËœ ÈdGBë◊ö Ë W?O? ? Bë «Ëœ_« W? ?Äö?Ä ≠≥¥iI?M ô p?Ö q W?? ?O? ? U?? ? ÂU?? ?L? ? («å“U s « aOAëò Æ¡u{uëq? Ë ÊU?M? _« 5? ÂU?? ? ? ? ? F?D?ë r?J? ≠≥µ ø¡u{uë q Á t ë“≈ Vs?Jà ¨¡u?? ? ? {u?ë q ? ? ? ?Á t?? ? ? ?ë“≈ V ? ô ±π
 20. 20. Ê√ t??ÄU??F s?Ä ⁄d?? «–≈ ÊU?? ûà wG?? MsÄ U?N oK UÄ ‰Ëe v ? t UM √ qKb?? F √Ë d?? N? √Ë qL?? Â√ «c Ë ¨ÂU?? FD?ë d √ åÊ«“u s « aOAëò ÆÊUM _« ÷dÄ s ¿ ¿ ¿ ¿ ≤∞
 21. 21. q GÃ«Ë …√d*« ÎU «u å≤≥ò ∫ tO Ë ¿∫q? ? ? ? ?G?K?à izU?? ? ? ?(« d?? ? ? F? ? ? ? iI? ≠±¨t?? C? ?I U?? N? O?K V ? ô t √ `O?? ? ?Bë·ö?? )« sÄ U?? Î Ëd?? Ë U?Î U??O? ? ? « s?JÃËåWLz«bë WM Këò ÆU dF iIM“u? ô ∫W? UM U?N?OK? ÊU? «–≈ …√d*« ≠≤ô q ¨jI?? d?F?A?ë d Uÿ q ?G Ê√ U??NÃvÃ≈® d??F? Aë ‰u?? √ vÃ≈ ¡U*« q?B Ê√ bå5LO s « aOAëò Æ©”√dë …bKV ô t S? ∫Îôb ?Ä dFA?ë ÊU «–≈ ≠≥Ê√ V q? ¨‰U?? ? ? ô« …œ«—ù t?? C? Il?C? ÊQ òd?? ? ? ?F? ? ? ?A?ë q? v?Ã≈ ¡U*« q?B?Ád??B? F r å¡U*« V?B? Ä X% WK b??« ÆdFAë lOL vÃ≈ ¡U*« q b vå5LO s « aOAëò ≤±
 22. 22. rÃË …√d*« X?LK ? « «–≈ ∫…√d*« Âö? ? « ≠¥¡U??L?Kà d √ Í√ ¨ÿU??I? ?O? ? ô« b??F? b??& Æq UNOK fOà t S Æq G Ê√ V O ¡U*« b Ë Ê≈Ë ≠µå5LO s « aOAëò rà X U ÊS ¨vCÄ ULO XLK « sÄ ≠∂X U? Ê≈ U?Ä√Ë ¨¡w U?NO?K fOK ¡U*« dU??N? ? ?Âd …ö?? r Èd?? ? U??N? S?? t √— å5LO s « aOAëò ÆUNOKB Ë ŸU?? ?L? ? ÊËb? uÃË ∫…cK? wM*« ÃËd?? ? ≠∑ åWLz«bë WM Këò Æq Gë V uÎö? ? ? — Ê√ U?? ? ?N? ? ? ?ÄUM?Ä w …√d?*« √— «–≈ ≠∏ nOKJ ë l dà ¨UN?OK r ≈ ö ∫UNF?ÄU åWLz«bë WM Këò ÆÂuMë ‰U UNM ∫UN d w U b …√d*« ‰U œ≈ ≠π nA?? ?  Ë√ r d?? ? Ä l?{Ë Ë√ ¡U?? ? ?M ? ? ? öà ô ÆÆÆnA?? ?  “U?? ?N? ? Ë√ ¡U?? ? M?ë ÷«d?? ?Ä√ ≤≤
 23. 23. Æ¡u{uë V u U/≈Ë ¨q Gë V uåWLz«bë WM Këòf?O?K? ∫VM? U?? ? ? ? N √ …√d?*« X?J? «–≈ ≠±∞q _« Ê_ ªpAë œd?? 0 q ? U?N? OKåWLz«bë WM Këò ÆW UM« Âbr ≈ ô ∫¡u?? ?{u?ë q ? ? Á ÂU?M V?M« ≠±±Ê√ q ?Á Q?{u? Ê√ qC?? _« sJÃË ¨ t?OK Æt dÄ√Ë tKF ¤ w Më Ê_ ªÂUMåWLz«bë WM Këòt?? OK? V Ë sL?? ? ∫q ? ?Gë q? «b ≠±≤s b?? «Ë q ? ? ÁU?? H? ? d?? ? ?ÂQ?? q ? ? U?? ? ? ? u?? ? Ä l — t? Èu «–≈ ¨l?O? ? L? ? ?« Æå”UHMÃ«Ë iO(«ò q Ä ¨q GëåWLz«bë WM Këòq ? ? Á “u?? ? ?O? ? d? U ∫VM?« Êb ≠±≥‚U?? ? √ sÄ ¡U?? ?O? ? _« f* ‰U?? ? ? ? ? ? ô«UNM?Ä t * UÄ f M? ôË ¨»«u √Ë —ËbÁË ≤≥
 24. 24. Æå¡U HMÃ«Ë izU(« «cJ ËòåWLz«bë WM Këò ø¡u{uë s wHJ q Gë q ¿Èu? Ë ¨W U?M s? q ? ? ?G?ë ÊU?? ?  «–≈ ≠±¥d?G? _« 5 b??(« sÄ d?ND? ë q ? ? G*«Ê√ qC? _« sJÃË ÆU?L?NM √e √ ¨d? ?Â_«ËªtK ? qLJ r Q??{u?? r w M ?i?zU?? ? (« «cJ? Ë ¨¤ w ?MÃU? Ρ«b?? ? ? ? ?Á« Æ¡U HMëËq G ¨pÖ dOGà q Gë ÊU «–≈ UÄ√ ≠±µö? ¨W? UEMÃ«Ë œd? ? ë q ? Ë ¨W?F?L?«ÂbFà ¨pÖ Èu uÃË ¨¡u{uë s ∆e÷Ëd?? ? ? ? s?Ä ÷d?? ? ? ? ? u? Ë ¨V?O? d?? ? ? ? ?ëå“U s « aOAëò Æ¡u{uëW UM?« sÄò qÄUJ?ë q ? Gë W?? H? ≠±∂ ∫åÁdO Ë ÆÍuM Ê√ ≠ ≤¥
 25. 25. ÆwL ≠ ÆÎU ö UNOH q G Ë ≠d √ sÄ U??N b vK U??ÄË U?N? d? q ? G ≠ ÆwM*« ÆÎöÄU Ϋ¡u{Ë Q{u ≠¨ÎU ö U?N? √— q ?G? ? q ?Gë w √b? ≠ r ¨d??F?A?ë ‰u? √ q ? w mÃU?? Ë ÆU b WOI q Gd?? ? ? _« r? s1_« U?? ? ?N? ? ?I? ? ?A? √b?? ? ? ≠ ÆtJÃb Ë sÄ X? UD ? ? « U?? Ä v?K U b? —d9 ≠ ÆU brO?LF Ë ‘bë X?% q Gë ∆e? ≠±∑ Æ…b «Ë …dÄ uÃË ¡U*U U bås d s « aOAëò ≤µ
 26. 26. u?? ? ?ÄU??Aë Ÿ«u Q? ‰U?? ? ? ? ô« rJ ≠±∏Êu?? ? ?L? ? ?O?KÃ«Ë i?O? ? ? ?ë v?K W?KL?? ? ? ? ? ?A?*« ∫U dO Ë”√dë W?? ?KB* tÃU??L? F? ? ? « w Ãd?? ôiO ÃU ÍË«b ë sÄ l UÄ ôË ¨ÍË«b ÃUÂôË ¨W??L? F _« sÄ U??L d??O? Ë W?DM(«Ëå“U s « aOAëò Æ UÄUL(« w tK dCW? UM?« sÄ …√d?*« q ? ? ? `?B q? ≠±π øU dF dzUH{ p ÊËbÀö? ¡U*« U?? ? N? ? ? √— v?K …√d?*« X ? ? ? «–≈vÃ≈ W?? U?? ôË pÖ U??N U??H?  ¨ U??O? ?å“U s « aOAëò ÆtCIXO??N? «Ë W UM« sÄ X?K ? ? « «–≈ ≠≤∞V? q? ¨w?M?*« sÄ ¡w? w?MÄ Ãd?? ? ? ? øq Gë …œU ≈ wK«œ U?? ? ?Ä q ? ? ? Gë …œU?? ? ? ≈ p?OK? V ? ô ≤∂
 27. 27. ¨tà W?L? O?Á ô wM*« «c??N? ¨q ?G?ë qB?rJ? t??LJ? Ë ¨…u??N? ? ÊËb Ãd?? t _ Æ¡u{uÃ«Ë ¡U M ô« V u ‰u ë…b b?? ? …u?? ?N? ? ? s Ãd?? ? Ê≈ U?? ?Ä√ ≠≤±pÖ u? Ë√ ¨q?O? ?I Ë√ W? ?Äö??Ä V ?wM?Ä «c?? N? ? ¨…u?? N? ? Aë …—U ≈ »U?? ? ? √ sÄå“U s « aOAëò Æq Gë V u b bË√ iO??(« q ? d??O? Q “u?? q ≠≤≤ ød Hë ŸuK vÃ≈ W UM«t S?? d?? ? ?Hë q ? ?Á d?? ND?ë …√d*« √— «–≈U d??O? Q? sÄ l U??Ä ôË ¨Âu??Bë U??N? ?ÄeK Æd Hë ŸuK bF vÃ≈ q GëŸu?K ò v?Ã≈ Ád?? ? O? ? ? Q U?? ? N?à fO?à sJ?ÃË ≠q ? ? ? ?G Ê√ U?? N? ?OK? V q? åfL?? Aë ÆfLAë ŸuK q Á wKB Ëå“U s « aOAëò ≤∑
 28. 28. dO? q uDë dF?Aë «– ”UI q ≠≤≥ ødzUHCë «– vK —uHC*«lDI « s?ÄË ≠ ÎU? M X U? s?Ä vK V¡U*U U dF Ë U b rF Ê√ ≠ UNCOÎö u U dF ÊU ¡«u Ë ¨…—UNDë WOMd?O? Â√ «Î—u?H?C?Ä ÊU? ¡«u? Ë ¨Î«d?O?B?Á Â√åWLz«bë WM Këò Æ—uHCÄsÄ q ?Gë bM ÊU ù« ‰u?I «–UÄ ≠≤¥ øÁd ¬Ë q Gë ‰Ë√ w W UM«r ? ò ∫ q ? ?G?ë ‰Ë√ w ÊU?? ù« ‰u?? ?Iô Ê√ b??N? √ò ∫ ‰u??I? t?? U??N w? Ë åtKëb??N? √Ë ¨tà p d?? ô Áb?? Ë t?Kë ô≈ tÃ≈wMKF « rNKë ¨tÃu —Ë Áb ΫbL Ä Ê√ ås dND *« sÄ wMKF «Ë 5 «u ë sÄåÊ«“u s « aOAëò ≤∏
 29. 29. 5H)« vK ` *« W u √ å∑ò tO Ë ¿ d U LKÃË ¨rO?ILKà WKOÃË ÎUÄu “u ≠± ÆsNOÃUOK ÂU √ W ö Æf à bF ` Ä ‰Ë√ sÄ ` *« …bÄ √b ≠≤ ∫5H)« vK ` *« ◊Ëd ≠ ≥Ϋd U?? ¨Î«d? U ¨ÎU? ? U?? ? ? Ä ”u?? K*« Êu?J Ê√ Æ…—UN vK ÎU u KÄ ¨t HM ÎU U ¨÷dGKà ∫5H)« vK ` *« WH ≠¥ Âb?? ? ?Á d? U?ÿ ` ?1Ë ¨¡U*U? Áb? q b? …d?? ? Ä t?? ?ÁU?? ? vÃ≈ t?? ? F U?? ? √ s?Ä ¨n)« Æt I Ë tKH √ ÊËœ …b «Ë b?? ? ? Q? 5?H? ? ? ?)« v?K `? ?*« q?D ? ≠µ ∫¡UO √ WF —√ ÆÂbIë sÄ ”u K*« Ÿe «–≈ ≠ ≤π
 30. 30. ÆW UMU q tÄeà «–≈ ≠ Æ”u K*« w l «Ë ‚d Àb «–≈ ≠ Æ` *« …bÄ X9 «–≈ ≠w?? 5? —u?? ? ? ? ? ? ? « v??K? `?? ?*« r??J? ≠∂ ∫—c dO sÄ nOBëWëbë W?? ? O? ? ? Bë Y? œU?? _« Âu?? L?‰b 5 —u?«Ë 5H?)« vK ` *« vK¨nO??B?Ã«Ë ¡U?? ? Aë w ` ?*« “«u?? vKôË »«d?Aë vK ` ?1 Ê√ tà fOà sJÃË ÆÎU d …d F*« ◊ËdAÃU ô≈ ÁdOå“U s « aOAëòË√ ·U??H?Aë »—u??« vK `? *« rJ ≠∑ ∫‚d<«ÊuJ Ê√ »—u??« vK? ` *« ◊Ëd?? sÄe? rà ÎU? U?H ÊU? ÊS? ¨Î«d U? ÎU?IO?H?å“U s « aOAëò ÆtOK ` *« ≥∞
 31. 31. i‡O‡(«Ë …√d‡*« ÎU «u å∂∂ò ∫ tO Ë ¿ ∫iO(« n dF ≠± U?? ?ÁË√ w? r d?ë ÁœdD w?F? ? O? ? ? Âœås d s « aOAëò ÆW uB Äb?? ? ? ô t √ `? «d?ë ∫iO?? ? ?(« …b?? ? ?Ä ≠≤å5LO s « aOAëò ÆÁd Â_ ôË ¨tKÁ_WF q ?Á iO ô Ê√ ∫d √ Í√— „UM Ëq Á …√d*« qL?% Ê√ sJ1 ô t _ ªÂ«u √Âb?ë √—Ë 5?M? l? ? X?G? K? «–≈Ë ¨p?Ö ÆΫ—œU ÊU Ê≈Ë iO t Q rJås d s « aOAëòX ? ? iO?? (« b?? Ë v? ? Ä ∫…b?? U??Á ≠≥X?ë“ t?M?Ä d?? ? ? ?N? v? ? ? ? ? ÄË ¨t?? ? ? ?ÄU?J? √å5LO s « aOAëò ÆtÄUJ √ô ∫5 ? ? ?L? ? ?)« b?? ? F? Âbë »«d?D{« ≠¥ ≥±
 32. 32. Âœ rJ w d?? ? ? F q ¨U??C?O? d?? ? ? F ÆÂuB Ë wKB Ê√ UNK ¨œU Hëå“UÐ sЫ aOAëò ∫iO(« Âœ WH ≠µ ÆWM MÄ t z«— ≠ Æœu √ t uà ≠ ÆÎUIOÁ— fOÃË 5 ≠å5LO s « aOAëòw Âb?ë U ¡U?? ? «–≈ ∫…√b?? ? ? ? *« r?J ≠∂U?? ?N? S?? ? iO?? ? s?Ä“ ÊuJ? Ê√ sJ?1 sÄ“iO?? Âœ t _ ªl?DIM Ê√ v?Ã≈ h d?? Æ—dJ Ê√ vÃ≈ dE M Ê√ ÃU % ôË ¨tKÂårO «d ≈ s bL Ä aOAëò ∫…√d*« vK Âbë t « «–≈≠∑Ãd?? s?Ä W?? —U?? ?)« ¡U?? Äbë w? q _«Âœ t √ 5? ? ? ? v ? ? i?O? ? U?? ?N? √ …√d*«å5LO s « aOAëò ÆW{U « ≥≤
 33. 33. «–≈ d?? ? ND?ë ∫iO?? ? (« w »«d?D{ô« ≠∏Ê_ ªt?? ? OÃ≈ X?H? ? ? K? ô Âu s?Ä qÁ√ ÊU?? ? Âö?? ¨Èd?? ? √ lDI?M Ë …d?? Ä Íd?? ? Âbëuà U?L? ¨t?? UDI « œd? 0 d?ND?ë X ?åWLz«bë WM Këò Æ W U sÄ qÁ√ lDI «sÄ ‰U?? ? ? ? ô« b??F? ‰eM b?? Á Âbë ≠π ∫iO(«…—UNDë b?F pOK ‰eM Ícë ÊU «–≈ ≠q ¨U?Î O? d? ?F ô t S? …—b? Ë√ …dH? Ɖu ë rJ tLJsÄ d ? F t S? UÎ d? UÎÄœ ÊU? Ê≈ UÄ√ ≠ Æq Gë ÍbOF Ê√ pOK Ë ¨iO(«å“U s « aOAëò¡U?? ?Më VÃU?? w? ∫d??NDë W?? Äö?? ≠±∞å5LO s « aOAëò Æ¡UCO ë WBIëôË …d?? H? ? …√d?*« bM Êu?J ô b?? Á ≠±±U?? N? O Q? v ? ? ·U??H? ? u U/≈Ë ¨÷U?? O ≥≥
 34. 34. ÆrJ …√dÄ« qJÃË ¨Èd _« WCO(«å5LO s « aOAëòiO??(« lDI « v ? Ä ∫”Q?Oë vM?F?Ä ≠±≤t?? u?? — u?? d ô t?? Ë vK …√d?*« så5LO s « aOAëò Æ”QOë u «cNd?NDë b?F izU?(« ¡◊Ë “u? ô ≠±≥åWLz«bë WM Këò ƉU ô« q ÁË UNO w ë V Jë fÄË izU(« ≠±¥ VM« vK ôË UNOK Âd ô ∫ U ¬f?O?à p?Ö Ê_ ªT?{u?? ? ? ? ? ?*« d?? ? ? ? ? O? ? ? ? ? ? Ë å5LO s « aOAëò Æn B0Ê√ UNà “u ∫¡UM(« l{ËË izU(« ≠±µôË ¨U??N?OK —Ë U??N? √—Ë U b w vM ?å5LO s « aOAëò ÆåpÖ w UNOK Ãd ∫iO(« VK& w ë »u (« c √ ≠±∂U?Nà Àb Ô ô t √ VO? Dë —dÁ «–≈ “u?åWLz«bë WM Këò ÆΫ—d{ ≥¥
 35. 35. lM?Ä »u?? ? ? ? ? «b?? ? ? ? ? ? ? « —«d?? ? {√ ≠±∑ ∫ iO(« Ær dë ÕdI V ≠ Æt «dD{«Ë Âbë dOOG à V ≠ Æq I *« w WM _« ÁuA à V ≠ ÆÃËe rà w Kà rIFë œu uà V ≠i?F ¨—«d?? ? ?{_« sÄ p?Ö d?? ? ?O? ? ? v?Ã≈ ¿ Æ…dCÄ å±¥ò vÃ≈ UNK Ë√ ¡U _«w iO??(« lMÄ »u? ? «b?? ? ? « ≠±∏ ∫Z(«Ë ÊUCÄ—t?OK V d? ô Ê√ ◊d?A t?O? Ãd? ôåWLz«bë WM Këò ÆWO —«d{√‰ËU?M? s?? Z? ?M? Íc??ë i?O? ? ? ? ? ? (« ≠±π ∫»u (««c ∫‰U?? ?Á «–≈ ∫VO?? ? D?ë …√d*« ‰Q?? ? Ê√Ác ∫‰U?? ? Á «–≈Ë ¨i?O? ? ? u?? ? N? ? ? iO?? ? ≥µ
 36. 36. f?OK? »u?? ? ? ? ? ? (« Ác s?Ä «—U?? ? ?B? ? ?å5LO s « aOAëò ÆiO∫‰eM iO(« ‰Ëe w X ? «–≈ ≠≤∞Âœ iO??(« Ê_ ª…ö??Bë …√d*« wC??I ôuà U?? N? √ U??L? ? ¨t?? L?J b?? Ë b?? Ë v ? ?ĉe?M? rÃË i?O? ? ? ? (« l?M?1 U?? ? ? ?Ä XÃËU?M?wC?I ôË Âu?B Ë wKB U?N S? iO?(«rJ(U?? izU?? ? X ? Oà U??N _ ªÂu??Bëå5LO s « aOAëò Æt K lÄ —Ëb—U??–_U? w Q Ê√ ∫izU?? Kà “u?? ≠≤±ÆÆÆd?? O? ? J? Ã«Ë qO?KN?? ? ë sÄ W?? ?O? ? d?? ?AëÂuM?ë bM? Ë ¨¡U?? ? *«Ë ÕU?? ? ? ? B?ë —U?? ?–√ËtIHÃ«Ë rKFë V  …¡«dÁË ¨ÿUIO ô«Ë ÆU dO Ë dO H Ã«Ë Y b(«ËåÊ«“u s « aOAëòW??OKL?? Fë W?? ? O? ÊuJ? Ícë Âbë ≠≤≤w l? d*«Ë iO?? (« rJ t?? LJ f?Oà ≥∂
 37. 37. å5LO s « aOAëò Æ¡U _« vÃ≈ «c ∫izU Kà WO `zUB ≠≤≥ U?Ä ¡U? d? ? ô«Ë ¡Ëb?Në «e? ë wG? M ≠ ÆsJÄ√ ÆrCNë WKN WHOH U Ë ‰ËUM ≠ΫdE W?? O? B? ? Aë W?? U?EMÃU W U?MFë ≠ Æ‚dFë “«d ≈ …œU eà ÆsD ë pOÃb VM& ≠ åÎU d Âd Ä u Ëò ŸUL« VM& ≠ ¨W?OK «b?ë ¡U?C? _« q ?G? ¡UM ? ô« ≠ ô n?K)« v?Ã≈ ÂU?? ? ? Ä_« s?Ä p?Ö ÊuJ? Ëò ÆåfJFë oO?? ?{√ w ô≈ W? Ëœ_« w U?? ?F V?M& ≠ UzbN*« ‰ULF « sÄ Í—c «Ë ¨œËb(« Æås d _«ò q Ä ÆW U ÊUM _«Ë rHÃU W UMFë ≠ ≥∑
 38. 38. iO?? (« lM?1 U??Ä …√d?*« ‰U?? L? F? ? ? ? « ≠≤¥ ∫5 dA ezU ÆUNOK —dCë vA ô Ê√ ≠± ÆÃËeë Ê–S pÖ ÊuJ Ê√ ≠≤å5LO s « aOAëòezU? i?O?(« VK U??Ä ‰U?L?F? ? « ≠≤µ ∫5 dAªV «Ë ◊U?? ?I? ? ≈ v?K t q?O? ? ? ? ô Ê√ ≠Ê√ q √ sÄ ÊUC?Ä— »dÁ tKL?F ? Ê√ q Ä ÆpÖ u Ë …öBë t jI Ë√ ÆÆÆdDH‰u?B? Ê_ ªÃËeë Ê–S pÖ ÊuJ Ê√ ≠X U Ê≈Ë ¨ŸU L? ô« sÄ tFM1 iO(«o ◊U??I? ≈ qO?? ?F? t?O? ÊS? W??IKDÄ ÆWF — tà ÊU Ê≈ WF dë sÄ ÃËeëå5LO s « aOAëò ∫iO(« vK W d *« ÂUJ _« ¿…ö izU(« vK Âd O ∫…öBë ≠≤∂ ≥∏
 39. 39. ôË ¨U?? ? N?MÄ `?B ôË U?? ? ?NK?H Ë U?? ? N? ? ? {d?? ?å5LO s « aOAëò ÆUNOCIizU?? ?(« vK Âd?? ? ? ?O? ? ∫ÂU?? O? ? Bë ≠≤∑¨U?? ?NMÄ `?B ôË ¨tK?H Ë t?? {d?? ? ÂU?? O? ? ÆtMÄ ÷dHë ¡UCÁ UNOK V sJÃËå5LO s « aOAëò·«uDë Âd?? ? O? ∫XO?? ÃU? ·«uDë ≠≤∏UÄ√ ¨U?NMÄ `B ôË ¨tKH Ë t{d? XO ÃU…Ëd*«Ë UHBë 5 wF ÃU ‰UF _« tOIsÄ U d?O? Ë W?HÃœe?0 XO? *«Ë ·u?ÁuÃ«Ë ÆUNOK ÎUÄ«d X OK ¨p UM*«å5LO s « aOAëò«–S?? U?? NM? ∫Ÿ«œuë ·«u ◊u?? I? ? ≠≤πX{U?? r Z(« p U?MÄ v _« XKL??Â√ö Ãd UN S? ¨U bK vÃ≈ ÃËd)« q Áå5LO s « aOAëò ÆŸ«œËvK? Âd?? ? ?O? ? ∫ b?? ? ? *« w Y?J*« ≠≥∞ ≥π
 40. 40. v ? ? b?? ? ? ? ?*« w YJ?9 Ê√ izU?? ?(«å5LO s « aOAëò ÆbOFë vKBÄÊ√ U?? N? ? Ë“ vK Âd?? ? ?O? ∫ŸU?? L? ?« ≠≥± ÆtMOJ9 UNOK Âd Ë ¨UNFÄUå5LO s « aOAëò‚ö ÃËeë v?K Âd?? ? O? ∫‚öDë ≠≥≤å5LO s « aOAëò ÆUNCO ‰U izU(«sÄ Áu?K Í√ ∫r dë …¡«d?? r?J(« ≠≥≥å5LO s « aOAëò ÆqL(«v?K V? ? ? ? ?O? ? ? ? ∫q? ? ? ? G?ë »u?? ? ? Ë ≠≥¥d?O?ND q? ? ?G Ê√ d?N «–≈ izU?(«å5LO s « aOAëò ÆÊb ë lOL ∫Ÿ«u √ iO(« vK ∆—«uDë ¿…œU?? ? Êu?J Ê√ q? ? ? ?Ä ∫ hI? Ë√ …œU “ ≠≥µvÃ≈ Âbë U?? N d??L? ? ? ? O? ? ÂU √ W?? ? ? …√d*«d??ND ? W??F? ? U??N œU?? ÊuJ Ë√ ¨W??F? ? ÆW à ¥∞
 41. 41. ¨izU?? ? wN?? Âb?ë √— v ? ?Ä ∫ »«u?? ?Bë œ«“ ¡«u ¨d U wN t?MÄ dN v ÄËå5LO s « aOAëò ÆXBI Â√ UN œU sU??N œU?? ÊuJ? Ê√ q ? Ä ∫d?? Q Ë√ Âb??I ≠≥∂Ë√ ¨tÃË√ w i?O?(« Èd?? ? d?N? Aë d?? ¬ wÆÁd ¬ w Á«d dNAë ‰Ë√ w UN œU ÊuJ¨izU? wN? Âbë √— UÄ v ?Ä ∫»«u?Bë¡«u?? ? ¨d U? wN?? ? t?MÄ d?? ?N? v ? ? ÄËå5LO s « aOAëò Æ d Q Â√ XÄbIÂbë Èd? YO?? ∫…—b?? ? Ë√ …d?? H? ? ≠≥∑5 Ϋ—b?J ? ? Ä Ë√ ¨ÕËd?? « ¡U?? ?L? ? d?? ?H? ? √¡UM √ w ÊU? Ê≈ «cN? ¨œ«u Ã«Ë …dH?Bëu?N? ò d?NDë q ? Á t Îö?B? ?Ä Ë√ iO?(«Ê≈Ë ¨iO?? ?(« ÂU?J √ tà X? ? ? ? åiO?? ? ÆiO fOK dNDë bF ÊUÂå5LO s « aOAëòÈd? YO?? ? ? ∫i?O? ? ? (« w? l?DI? ≠≥∏ ¥±
 42. 42. ¨p?Ö u?? ? Ë ¡U?? ? I? ÎU? ? ?Äu Ë ÎU? ? ?Äœ U?? ? Äu? ∫ÊU ÃU Ê«cNv ? _« lÄ «c Êu?J Ê√ ∫vÃË_« W?ÃU?? («W??{U? ? ? « Âœ «c?N? ¨U??N? ? ÁË q ÎU? Lz«œ ÆW{U ô« rJ Á«d s* Xå5LO s « aOAëòlÄ Î«d?L? ? ?Ä ÊuJ? ô Ê√ ∫W?O U? ë WÃU?(«UNà ÊuJ? Ë XÁuë iF UNO Q? ¨UN …√d*« Æ`O dN XÁËÂu sÄ qÁ√ Âbë l?DI « v ?Ä ∫»«u?Bë˪t?? OK ‰b? U??Ä Èd? Ê√ ô≈ d?? ND fO?KU?N œU? d? ¬ w t? UDI « ÊuJ Ê√ q ?Äå5LO s « aOAëò Æ¡UCO ë WBIë Èd Ë√…√d*« Èd Y?O? ∫Âbë w? ·U??H? ≠≥π¡UM √ w? ÊU?? Ê≈ «c??N? ? ¨W u — œd?? ? Ä«c?N? d?NDë q ? Á t Îö?B? ?Ä Ë√ iO?(«f?OK? d?? ? ND?ë b?? ? F? ÊU?? ?  Ê≈Ë ¨i?O? ? ? ¥≤
 43. 43. o? K? Ê√ t?ÃU?? ? ? W? U?? ? ? Ê_ ªi?O? ? ? ? ÆUNLJ «c Ë …—bJÃ«Ë …dHBÃUå5LO s « aOAëò…b*« w? ∫iO?? (« U??N?M lDI? « sÄ ≠¥∞Âbë U œËU r UNOK …œUFë d w ë¨d?? ? ? ¬ ∆—U Ë√ q?L? ? ? WÃË«e?? ? ?Ä q √ s?Äö?? ? ¨œU?? ? ? Âœ q ¨i?O? ? Âb fO?Kå“U s « aOAëò ÆÂUOBÃ«Ë …öBë sÄ lM1Âb?ë s?Ä U?ÎD?I √— s?Ä ∫Âb?ë j?I? ≠¥±„d?? ô U?? N S?? ¨U?? N œU?? ÂU √ d?? O? w Æb U Âœ t _ ¨ÂUOBÃ«Ë …öBëå5LO s « aOAëòo ?K U* izU?? (« ‰u?? œ “u?? ô ≠¥≤ ∫b *UlL Ë ¨—«Ëœ√ sÄ ÊuJ b *« ÊU «–≈ u?? ? ? ? q?H? ? ? ? ? _«Ë vK? _« —«Ëœ_« q? √ ¥≥
 44. 44. l U t _ ªlO?L?« …ö X? ¨ÂU?Äù«å“U s « aOAëò Æb LKÃw Âbë l?DI U??Ä …√d*« ‰U?? L? F? ? « ≠¥≥ ∫”UHMÃ«Ë iO(« ÂU √pÃc? Âbë lD?I U?? ? d ≈ Ë√ »u?? ? ? ? sÄqL?? F? U?? L? ? qL?? F U?? N S?? ¨X?K ? ? ? ? «ËU?? ? ? ?N? ? ? ? Äu?? ? ? Ë U?? ? ? ?N? ö?? ? ? ? Ë ¨ «d U?D?ë å“U s « aOAëò ÆÊU OW d??N?Aë …—Ëb?ë q ?Á U??NMÄ Ãd?? ≠¥¥q Êu?Kë W?? OM …œU?? Ä åÂU? √ W?? ? ?L? ? ò øU ¡UM √ wKB Ë ÂuBÂbë s W?KB??H?MÄ ÂU _« Áb X? U?? «–≈wK?B Ê√ pO?K Ë ¨iO?? ?(« sÄ X? ? ?O?K¨…ö?? qJà w? ? {u?? Ë wÄu??B Ë U??N? O?rJ? U?? ?Nà fO?ÃË ‰u?? ?ë rJ? w U?? ?N _W?? ? ?L? ?)« Ác X? U??  «–≈ U?? Ä√ ¨iO?? (« ¥¥
 45. 45. iO(« WKL sÄ wN ¨iO(U WKB Äå“U s « aOAëò Æ…œUFë sÄ V %Ë ∫¡U Më bM …œUFë dOG »U √ ¿lM?9 w ?ë »u?? ? ? ? (« ‰U?? ?L? ? F? ? ? ? « ≠¥µ…œU vK? d R »u (« Ác? Ë ¨iO(«Ë√ U b e Ë√ U d? R Ë√ U?NÄb?I ? ¨…√d*« ÆUNBIMl?M?Ä t? b?? ? ? ? ?B? ? ? ? ?I? Íc?ë ∫V?Ãu?K?ë ≠¥∂U?N œU? vK d R? VÃuKë «c Ë ¨qL?(«t?MJ?ÃË ¨Îö? ? ?OK?Á Ãd?? ? Âb?ë Ê≈ YO?? ? ?ÂU √ …d?? A? ? i?O? ? ? ? ? ? ¨…b*« w b? eqO?KI? V ? ? ? ¨ ÂU? √ W?? ?F? ? ? ? ? s?Ä Îôbås d s « aOAëò ÆÂbë ÃËdW ö? …œU??Fë œU?F?O?Ä q ? Á wMO Q ≠¥∏ øtLJ UL Âœ ÂU √Ë√ œb?? ? F?ÃU ò U?? ? N? œU?? ? …√d*« X? d?? ? «–≈ ¥µ
 46. 46. …ö??Bë „d?? U?? N S?? åsÄeÃU Ë√ Êu?KÃU«c??N? ¨wK?B Ë q ? ? G r? ¨…œU??Fë sÄ“ÎU?Äœ d?? ? ?F? …œU?Fë Âœ o ? Ícë Âbë ôË …ö?? Bë tK? _ „d?? ? ö?? ¨Î«b?? U?? Âbë U??NM q? ?G? Ê√ U??N?O?K q ¨Âu??Bë …ö?? qJà Q?{u?? Ë kH?? ? Ë XÁË q ås d s « aOAëò ÆW{U *U d F Ë Âœ w Q? W d?? ? N? ? ?A?ë …œU?? ? Fë ÂU? √ w ≠¥π Âu?? ? O?ë w Ë ¨l?DI?M r? 5Äu? iO?? ? (« YÃU ë Âu?Oë w qFH «–UL? ¨œuF l «dë ø…œUFë ÂU √ sÄ w? ë U?? ? ?N? œU?? ? ? ÂU √ w? …√d*« X?Ä«œ U?? ? ?Ä …ö?? Bë U??N?M jI?? U??N? S?? ¨U?? N? d?? F u?ÃË ¨…œU?? ? ? ? ?F?ë ÂU? √ j Ë w? Âu?? ? ? ? ?B?Ã«Ë w XÄ«œU?Ä ÂU _« iF w Âbë nÁu w Ë d?? NDë W??Äö?? d rÃË …œU?? Fë sÄ“ ås d s « aOAëò å¡UCO ë WBIëò ¥∂
 47. 47. i?zU?? ? ? ? ? («Ë V?M?« 5? ‚d?? ? ? ? ? H?ë ≠µ∞ ∫¡U HMëËvK ¡U? ?HMÃ«Ë izU?(« ”UO?Á “u? ô·ö?? ? ? ? ¨‰uD? U?? ? ?N? b?? ? ?Ä Ê_ ªVM?«Ê√ t UJ?Ä≈ w Ë ¨d??O? t?? ? Áu?? ¨VM«sÄ ⁄d?? ?H 5? sÄ ‰U?? ?(« w q ? ? ? ? Gå“U s « aOAëò ÆW UM« V uÄ…œU?? Fë X?ÁË w Âbë s?Ä d?? O? ? ? ?Oë ≠µ± ∫…œUFë XÁË dO Ë…œU?? ? ?F?ë ÂU √ w? j?IM?ë Ác X? U?? ? ? «–≈¨t? d??F Ícë iO??(« sÄ Ád? ? ? F w Ëå5LO s « aOAëò ÆÎUCO ÊuJ t Sf?H w? t?? ? U?D?I «Ë Âb?ë ÊU?? ? O? ≈ ≠µ≤ ∫ dNAë¡«u?? ¨i?O? u?? N? ¡U?? v ? Ä i?O? («WI U ë WCO(« 5 Ë tMO …b*« XÃUb??F Ë d??N Ë X{U?? «–S?? ¨ d?B? Á Â√ ¥∑
 48. 48. …œU?F?ë U?N ¡U?? ÆÆÆ W? ? Ë√ ÂU √ W? ? L?t _ ¨wKB? ô fK& U?N S?? ¨W?O U? …d?Ä å5LO s « aOAëò ÆiO ∫ t uà dOG Ë …b*« …œU “ ≠µ≥dJM *« Âbë «c √— r …√d*« d?N «–≈U/≈Ë ¨i?O? ? Âœ fO?à t √ ·d?? ?F? ÍcëÊS åÎU U?O √ œ«u? Ë√ …—b Ë√ …d?H ò uwK?B? ? ? ? i?O? ? (« sÄ d?? ? ? ? ? ? F? ô «cå5LO s « aOAë ò ÆÂuB ËU??N œU?? ÂU? √ sÄ 5Äu b??F? d??ND ≠µ¥ ∫ 5Äu Ë√ Âu bF Âbë œuF rw Âb?ë U?? L? ?N? ? O? ? √— Ê«c?Kë ÊU?? Äu?? ?Oë“u?? & ôË U?? L? ?N? ? K& iO?? (« b?? u?? Ä √— Ê«cKë ÊU?Äu?Oë UÄ√Ë ¨U?L?N?O …ö?BëÊ√ b??F U?L? N? O? wKB?? ? d?ND?ë U?L? N?O?åWLz«bë WM Këò Æq G ¥∏
 49. 49. w ÂU √ W?? ? iO??% X? U?? …√d??Ä« ≠µµU?L? U?N? F?Ä Âbë d?L? ? « r? d?N? q ‰Ë√ ørJ(«¨d?? ? ?N? ? ? q ‰Ë√ s?Ä ÂU √ W?? ? ? ? ? ? fK?&U «b?? U??ÄË ¨iO??(« ÂUJ? √ U?N?à X ? ËwÃU? ôË wKB Ë q ? G? ? ¨W{U? ? « å5LO s « aOAëò ÆÂbÃU…ö?Bë X?Âd? ? Âbë U?N? U? √ …√d?Ä« ≠µ∂ ∫WOIOI(« …œUFë UN √ ÂU √ bF rÂU _« w t?? ? Âd U??Ä wKB? Ê√ qC?? _«ÆU??N? O?K Ãd?? ö?? qF??H? rà Ê≈Ë ¨vÃË_«å5LO s « aOAëòq ?ÁË U b?F Ë W??OKL? d? √ …√d?Ä« ≠µ∑ ∫…œUFë UN ¡U r œu √ Âœ ‰e …œUFëfOà W??OKL?Fë W?? ?O? Êu?J Ícë Âbë«c w? l d*«Ë ¨iO?? (« rJ? t??L?Jå5LO s « aOAëò Æ¡U _« vÃ≈ ¥π
 50. 50. d?? ? ? J?K?à Âbë U?? ? ?N?M l?D?I « …√d?? ? ?Ä« ≠µ∏ ∫UNFÄ dL «Ë Âœ U U √ dH ë ¡UM √Ëc?? MO?? Ë ¨iO?? Âœ fO?à t √ d UE?‡Ã«sÄ «Îd? ? O? ? ? ?  Ê_ ªÂu?? B? Ë wK?B Ê√ U?? ?NÃ…√d*« sÄ iO(« ¡U?N ô œb? ¡ULKFëå5LO s « aOAëò Æ WM 5 L…dA? Ë√ WF? …œUFë U?NO Q? …√dÄ« ≠µπ «d?? ? ? ? w U?? ?N? ? O Q r? d?? N?D r? ÂU √ ∫WFDI ÄsÄ …œU?? ?Fë …b?? ?Ä b?? F Âb?ë U œËU?? ? sÄfOK? ¨d?? ¬ ∆—U Ë√ qL?? W?ÃË«e??Ä q √pFM1 ö ¨œU tK œ q iO ÂbåWLz«bë WM Kë ò ÆÆÆÂuBÃ«Ë …öBë sÄ ∫izU Kà qC _« ≠∂∞U0 v?{d Ë ¨U??N? ? ? ?F? O? ? v?K vI?? Ê√t lM9 UÄ v UF ? ôË ¨UNOK tKë V  ÆÂbë µ∞
 51. 51. ÎU? Äu U??N œU?? s?Ä“ w …√d*« √— «–≈ ≠∂± W?K?O Âb?ë Èd? ô t?? ? ? ?O?K Íc?Ã«Ë ÎU? ? ? ? Äœ øqFH Ê√ UNOK «–UL ¨—UNMë w ë W?? u? ? Oë Ë√ d?NDë «c? Ê√ d UEë l U? U?? ?N? ? ?C? ? O? ? ÂU? √ w U?? ?N?à XK?B? ? ÆΫdN d F ö iO KÃå5LO s « aOAëòXÃeM? qL?(« l?MÄ ’«d?Á√ c?? √ ≠∂≤ ∫ iO(« b √ w ë …—bJë UNOK¨iO?? ? Ác ∫‰U?? Á «–≈ V?O? ? Dë «u?ÃQ?? √sÄ «—U?B Ác ∫‰U?Á «–≈Ë ¨iO? uN?u «c Ë ¨iO?? fO?K ¨»u? ? (« Ácå5LO s « aOAëò ÆÊü« w «u øÂbë W ƒ— ÂbF …√d*« dND q ≠∂≥W?? ? B? ? I?ë Èd ô√ U?? ? N œU?? ? sÄ ÊU?? ?  «–≈¡U?? Më iF w b?? u U??L? ¡U??C?O? ë µ±
 52. 52. ÆÂuB Ë dND UN SW?? ?B? ? I?ë Èd Ê√ U?? ?N œU?? ? sÄ ÊU?? ? «–≈ËÈd v? ? ? Âu?? B ô U?? N S?? ¡U?? ?C? ?O? ? ëå5LO s « aOAëò Æ¡UCO ë WBIëvÃ≈ W?F? 5? UÄ W d?N?Aë w œU? ≠∂¥Âu??Oë w? È—√ ô ÎU U??O? √Ë ¨ÂU √ W??O? U??L øqF √ «–UÄ «ÎdN ôË ÎUÄœ l U ëå¡U?CO? ë WB?Iëò Íd v wK ?F ô¨dNDë WÄö w Ë ¡U? Më UN dF w ëpÖ U/≈Ë ¨dNDë u fOà Âbë nÁu…b*« ¡U?? ?C? ? I «Ë d?? ?ND?ë W?? ?Äö?? W? ƒdås d s « aOAëò Æ…œU F*«lM?Ä »u?? ? ? ? …√d?*« XK?L? ?F? ? ? ? « «–≈ ≠∂µÆU?N œU s Âbë œ«“Ë VÃuKë Ë√ iO?(«Â√ U?? N œU?? v?K wM? q ¨r?J(« U?? L? ? ø«–UÄÊS?? i?O? ? Âœ Âbë Ê√ «œ U?? Ä ∫‰u?? ?I ≠ µ≤
 53. 53. ¨U?? ?N œU?? ? s œ«“ uÃË …ö?? ?Bë Ÿb? …√d*« ÆiO Âœ d F ö pÖ dO ÊU «–≈ËåWLz«bë WM Këòs b? e ô ∫ ‰u?? ? I? sÄ a U?? ? A?*« sÄË ≠vÃË_« UN œU X U «–S ¨vÃË_« UN œU∫‰u?? ? ?I ÂU? √ W ö? œ«“Ë ÂU √ W?? ? ?F? ? ? ? ? ?Ác? Ê_ ¨ÂU √ W?? ? ?F? ? ? ? ? ? ? ë s? b e? ô¨t KF w V ? ô≈ XKB UÄ …œU eë»U sÄ pÃ–Ë ¨tK _ …öBë „d? öås d s « aOAëò Æ◊UO ô«w U?? ?F? V ? ? iO?? ?(« d?? ?O? ? Q ≠∂∂«–≈ wK?B U?? ? N? √ p ö?? ? lM?*« »u?? ? ? ? ? Æs dN uÃË wKB d Qås d s « aOAëò ¿ ¿ ¿ ¿ µ≥
 54. 54. W{U ô«Ë …√d*« W u √ å∏ò ∫ tO Ë ¿ ∫W{U ô« n dF ≠±Y?O? ? ? ? ? …√d?*« vK? Âb?ë —«d?? ? ? L? ? ? ? ? ? ? ? «U?? ? NM l?DI?M Ë√ ¨Î«b? √ U?? ?N?M l?DI?M ô Æ5ÄuOÃ«Ë ÂuOÃU …dO …bÄå5LO s « aOAëòd?N?Dë ÂUJ Q? W??{U? ? ? ô« ÂUJ √ ≠≤ ∫s dÄ√ w ô≈b?F …ö? qJà U??N?OK ¡u?{uë »u? Ë ≠dO? …öBë X U «–≈ U?Ä√ ¨ XÁuë ‰u œ…œ«—≈ bM? U??N?à Q??{u?? U?? N S?? W?? ? ÁR?? Ä ÆUNKFd √ q ?G UN S? ¡u{uë œ«—√ «–≈ U?N √ ≠vK W?? Ád?? Ãd??Hë vK V?B? F Ë ¨ÂbëU??Ä U d?C? ôË ¨Âbë p ? L? ? ? Oà sDÁ µ¥
 55. 55. ÆpÖ bF Ãd ∫W{U *« t A sÄ ‰U ≠≥n e V? u V ? …√d??LK?à Àb?? b??ÁË√ r dë w? W??OKL??F?  U??N? d?? sÄ Âbë ∫ÊU u Ác Ë t Ëœ ULOb?? F? iO?? ?% Ê√ sJ1ô U?? ?N √ rK?F Ê√ ≠‰UB « WOKLFë ÊuJ Ê√ q Ä WOKLFë‰eM ô Y?O? Áb?? Ë√ ¨W??OKJÃU? r dëÂUJ √ U??Nà X? ? ô …√d*« Ác??N? ¨Âœ tMÄÈd sÄ rJ UN?LJ U/≈Ë ¨W{U ? *«ö ¨dNDë bF W u — Ë√ …—b Ë√ …dHlM? 1 ôË ¨ÂU?? O? ? Bë ôË …ö?? Bë „d?? ?¨Âbë «c sÄ q ? V ôË ¨U?N? U?L?Ê√Ë Âbë q …öBë bM UNÄeK sJÃËU u?? ? ? Ë W?? ?Ád?? ? Ãd?? ?Hë v?K V?B? ? F Æ…öBë XÁË ‰u œ bM Q{u Ëå5LO s « aOAëò µµ
 56. 56. ¨WOKLFë bF UNCO ŸUM Ä« rKF ô Ê√ ≠rJ U?NLJ Ác?N ¨iO?% Ê√ sJ1 q å5LO s « aOAëò ÆW{U *«q ? ?Gë ∫W??{U?? ? ? ? *« vK? V ô ≠¥w …b?? ? «Ë …d?? ?Ä ô≈ «uK?Bë sÄ ¡w?AÃås d s « aOAëò ÆUNCO ŸUDI « XÁË åW{U *« ¡◊Ëò “u ≠µ¨d?? O? ? ?Oë ô≈ lD?IM ô Âbë ÊU??  «–≈ ≠∂c?? M?O? ? Ë W?? {U?? ? ? ? ? ? ?Ä ÊuJ? U?? N S?? ÆjI UN œU …bÄ ô≈ fK&ôå5LO s « aOAëòq? √ sÄ …—Ëb?ë lM?Ä »u?? ? ? ? ? ? XK?Â√ ≠∑…d? ? Âbë U?N?OK? ‰e Z(« b?F Ë ¨Z(« øWK u…b?*« Ác? …√d*« l?Ä Âb?ë d?? ? ? ?L? ? ? ? ? ? ? ? « Ê≈p?Ö U/≈Ë ¨ÎU? ? ? C? ? ? O? ? ? fO?K? WK? uD?ëdN q sÄ fK& Ê√ UNOKF ¨W{U « µ∂
 57. 57. ¨œU? F?*« UN? ?ÁË w W?I U ë U?N œU? ÂU √¨…ö? qJà U??{u? Ë wKB Ë q ? ?G rV ? Âbë ‰Ëe? lM1 U?Ä ‰U?L?F? ? « lÄ åWLz«bë WM Këò ÆUN ÁU ∫‰«u √ W ö UNà W{U *« ≠∏ÂU √ ¡U?? ? «–S?? ? …œU?? ? U?? ?Nà Êu?J Ê√ ≠√XK? ? ? ? ? « r ¨…ö?? ?B?ë XÂd U?? ?N œU?? ?∫ΫdO  Ë√ ÎöOKÁ U? dN ÊU ¡«u ¨XK Ës d?A? U? d?N? ÊuJ sÄ ¡U? ?Më sL?d??ND Ë ÂU √ W?? ? L? tMÄ iO??% ÎU? ÄuW? L? iO% r ¨ÎÓU?Äu d?A W? L? Æ«cJ Ë ÎUÄu dA W L dND Ë ÂU √5 ö Ë W L U dN ÊuJ sÄ sNMÄËWO UL? dND Ë ÂU √ WF i?O% ¨ÎUÄuu U? d?? N? ?A? ? ¨«cJ Ë ÎU? ?Äu? s d?? A? ? Ë ÆÊöÄU dN Ë iO tO ÊuJ Ícë µ∑
 58. 58. U??N œU?? X U?? Ë√ U??N œU?? X?O? «–≈ ≠»ÂU √ W?? F —√ ÎU U?? O? ? Q?? …d?? L? ? ? ? ?Ä d??O? ?jK pÖ bF r ¨ÂU √ W? ÎU UO √Ëq ?L ∫ Âbë U?NOK o? DO d?Ä_« UN?OKiO(« Âœ eOL ¨e?OOL ÃU qLF ÁcW?? ? {U?? ? ? ? ? ? ? ô« ÂœË k?OK?Gë œu?? ? _«¨å…e?? ?O2ò v?L? ? ? Ë ¨oO?? ?Ádë d?? ?L? ? _«w w?KB? Ë k‡O?KG?ë ÂU √ w f?K ? ? ? ? ÆoOÁdë ÂU √ôË tK Âb?ë U??N?O?K jK ? w? Ã«Ë ≠‡w Ë …œU UNà fOÃË ¨«c sÄ «c ·dFfK& Ác? Ë ¨ å…d?O? ? *«ò wL?? w ëU?? N b?? Ë U?? N? ÄQ??  ∫U??N?zU?? d?? ? Â√ …œU??ÂU √ W?F? ? sN œU? X U? «–S? ¨U?N? ? √Ëås d s « aOAëò ÆUN K µ∏
 59. 59. qz«u Ã«Ë W u dÃ«Ë …√d*« ÎU «u å≥¥ò ∫ tO Ë ¿sÄ Ãd?? d?? H? √ ¡U?? Ä u ∫…d??ÚH? ?^Bë ≠± Æ…√d*««ÎdOG Ä …√d*« sÄ Ãd qzU ∫…Ú—bÔJë ≠≤UN dL X Oà sJà …dLÔ wMF ¨…—bJå5LO s « aOAëò ÆWMOt?F? b iO √ ¡U?Ä ∫¡U?C?O? ë W?]B?ÓIë ≠≥ ÆiO(« ŸUDI « bM r dëå5LO s « aOAëòW?B?Á U bM ÊuJ ô sÄ ¡U? Më sÄ ≠¥s?Ä …—bJ?ë U?? ? ?N? ? ? Ä“ö? sJ?ÃË ¨¡U?? ? ?C? ? ? O?…√d*« Ác?? N? ? ¨W?? C? ?O? ?(« vÃ≈ W?? C? ?O? ?(«uÃË Âb?ë nÁu?? ? Ê√ U? d?? ?N? W?? ?Äö?? ?å5LO s « aOAëò Æ…dHBë XOI µπ
 60. 60. ‰eM w? ë d??H? _« q?zU? ?Ã«Ë …—bJë ≠µ ∫iO(« q Á∫iO uN iO?(« UÄbIÄ sÄ ÊU Ê≈Ícë h?G*«Ë ŸU?? ? Ë_U p?Ö ·d?? ? F ËòÁc d?NE rà Ê≈Ë ¨å…œU izU?(« w Qå5LO s « aOAëò ÆdN uN UÄöFëb?? ? ? F d?? ? ? H? ? ? ? _« qzU?? ? ? ?Ã«Ë …—bJ?ë ≠∂…—bJë Ê_ ª‰Ëe v d?E M ∫iO(« ÆiO iO(U WKB *«å5LO s « aOAëò UÁË√ d?O ò w w Q w? ë «“«d ù« ≠∑ ÆiO(« rJ UNà fOà åiO(«å5LO s « aOAëò…√d*« Ãd?? s?Ä Ãd?? w ?ë ¡U?? O? ? _« ≠∏ Æq Gë V u ô …uN dOGÃå5LO s « aOAëò ∂∞
 61. 61. U?? ? L? ? ?NM?Ä Ãd?? ? ? ÊUJ?K ? ? ?Ä U?? ? N?à …√d*« ¿ ∫¡u{uKà WCÁU UNK «“«d ù«Ác?? ?N? ? ∫‰u?? ?ë tMÄ Ãd?? ? ? pK ? ? Ä ≠ πª¡u?{u?Kà W?C? ÁU Ë åW? ? $ò «“«d? ù« ÆVÃUGë w W U *« sÄ Ãd UN _Ác?? N? ? ∫bÃuë t?MÄ Ãd?? ? pK? ? ?Ä ≠ ±∞ô å…d?? U?? ò W? u?? d??Ã«Ë «“«d?? ? ? ? ? ? ? ? ? ù«W??C?ÁU U??NMJÃË Êb?? Ã«Ë »U??O? ?ë f= ÓMÔå5LO s « aOAëò Æ¡u{uKÃt?? √ i?? ÁU?? t?? ≈ ∫U?? M? K? Á «–≈ Âe?? K? ô ≠±±ÊU ù« sÄ Ãd `? dë w UN ¨f$UNMÄ V u r?à Ÿ—UAë Ê_ ª…d U w ËÆ¡u??{u?ë iIM p?Ö lÄË ¡U?? M? ? ô«å5LO s « aOAëòsÄ Ãd?? Ícë åd??L? ? *« qzU?? ëò ≠±≤bF ô≈ …√d*« Q{u ö d U …√d*« r —«c? w w?K?B Ë ¨…ö?? ? ? B?ë XÁË ‰u?? ? ? œ ∂±
 62. 62. q «u?MÃ«Ë ÷Ëd?? Hë sÄ ¡U?? U?? Ä X?Áuë5 p?Ö w ‚d?? ? ôË ÆÆÆʬd?? ?Ië √d?? ? I Ëv kH Ê√ U?NOK Ë ¨dO JÃ«Ë qOKIë å5LO s « aOAëò ÆÈd _« XÁË q bv? ? ? ? d?E ?M ∫l?DI?? ? ? *« q?zU?? ? ?ë ≠±≥ôË ¨wKB Ë Q{u Ë …öBë XÁË q b«c ¨…öBë 5 Ãd u?ÃË ¨UNOK ¡w‰eM U?MO?? WM?=O ‰U?? tà f?Oà ÊU?? «–≈å5LO s « aOAëò Æô UÎMO ËU?? ? ÎF?DI?? ? ? ? ? Ä qzU?? ? ?ë ÊU?? ?  «–≈ U?? ? Ä√ ≠±¥Íc?ë X?Áu??ë w? Q? v? ? ? ? ? ? ? d?E? ?M? ?K? ÆtO lDIMU?? N S?? XÁuë ÃËd?? XO?? A? ÊS?? ≠±µ5 ‚d? ôË ¨wK?B Ë kH? ? Ë Q??{u?å5LO s « aOAëò ÆdO JÃ«Ë qOKIë ∫r dë sÄ Ãd Ícë qzU ë ≠±∂jI?? ¡u??{u?ë ¡U??C? √ q ? G vH?? J ∂≤
 63. 63. å5LO s « aOAëò Æd U t _ ªtK ÊËœp?Ö s?Ä Q?? ? ? ? ?{u?? ? ? ? ? ? ô w? ?ë …√d?*« ≠±∑ ∫UNKN qzU ëôË ¨q Ë e?? tK?ë vÃ≈ »u?? Ê√ U?? N? O?Kw b?? ?N? ? ? ?& U?? ?NM?JÃË ¨XK? U?? Ä b?? O? ? F ÆWK UMë …ö sÄ —U Âù«sÄ U bM fOà ÊUJÄ w X U ÊS ≠±∏¨W œU?? ë w gO??F w ë …√d*U?? tÃQ??i?ÁU? p?Ö Ê√ U?? ? ? ? ? N?ÃU?? v?K? √d?D? r?ÃË ÆUNOK ¡w ö ¨¡u{uKáU?? ? LK? t?? ? O? ? ÊU?JÄ w? X U?? ?  Ê≈Ë ≠±πU??N?OKF?? ¨‰«R? ?ë w X d? Ë X ËU??N? ? ÆUN Âd w ë «uKBë ¡UCÁå5LO s « aOAëò‰U ô« bF Ãd Ícë qzU ë ≠≤∞ ∫ŸUL« sÄq ? ?Gë V u ô …u?? N? d?? O? G? ÊU?? «–≈ ∂≥
 64. 64. å5LO s « aOAëò ÆQ{u sJÃËÊËb ‰u?? ?ë lÄ …√d*« sÄ Ãd?? U??Ä ≠≤±U/≈Ë Æ‰u? ÃU?? f$ u Ë ¨åÏÍÚœÓËò …u?N? ÆjI q;« q b uåWLz«bë WM Këò ∫wM*«Ë Íc*«Ë Íœuë 5 ‚dHë ¿‰u?? ? ë b?? ?F? Ãd?? ? q?zU?? ? ∫Íœuë ≠≤≤ Ætà W z«— ôË ¨5 iO √ u Ë ¨UÎ ÃUÃe?à i?O √ o?O? ? ? ? Á— ¡U?? ? ? Ä u? ∫Íc?*« ≠≤≥ŸU??L? « d??Âc Ë√ W?? ? «b*« b?M Ãd??ÊU?? ? ? ù« f? ô U?0—Ë Æp?Ö d?? ? O? ? ? Ë…u?N?A?ë ∆œU? ?Ä bM Ãd? Ë t?? Ëd?f?$ ¨Íc??*«Ë Íœu?ë s?? ¡U?*« ö?? ? ? ? ? ? ? ÂËòt U √ U?Ä `C V O? å¡u{uKà iÁU Ë ÆtMÄ ¡u{uë˨iO √ kO?K ¡U?Ä q d?ë sÄ ∫wM*« ≠≤¥ ∂¥
 65. 65. tMÄ q Gë V ¨dH √ oOÁ— …√d*« sÄË Æ åd U u Ëò…√d*« s?Ä Ã—U?? ?)« i?O _« qzU?? ? ë ≠≤µi?IM? q i?O? ? ?(« sÄ U? d?? ? N ¡U?M √ ø¡u{uëqz«u?? ë sÄ 5 d??Hë sÄ Ãd?? U??Ä qÂV? u? Ë ¨¡u?? ? ? ? ? ? {u?ë i?ÁU? u?? ? ? ? ? ? N? ? ? ? ? ?å“U s « aOAëò Æ¡u{uë q Á ¡U M ô«…√dLKà …ö? qJà ¡u{uë ÂeK q ≠≤∂ ør dë sÄ Ãd W u — b& w ëw …dL? Ä …—u?Âc*« W u dë X U «–≈s2 …b?? «Ë q v?KF?? ¨ U?? ÁË_« VÃU??…ö?? qJà ¡u??{uë W u dë Ác b??&¨W?? ? ? {U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?*U?? ? ?  X?Áuë q? œ «–≈ Ɖu ë q K V UBÂËiF w? ÷d?F? W u dë X U?? «–≈ U??Ä√v ?Ä ª‰u ë rJ U?NLJ ÊS? ¨ÊUO? _« ∂µ
 66. 66. w? uÃË …—U?? ? ? ND?ë XC?? ? ? I? ? ? ? « b?? ? ? Ë å“U s « aOAëò Æ…öBë≠ iO?? Kà b?? u??Ä ÊËb Ë ≠ ÎU U??O? √ ≠≤∑Ê«uÃ_« «– «“«d?? ? ù« iF? ]wK w? QÎU U??O? Q?? ¨d?H? _« v?Ã≈ qO9Ë W?%U??Hë ørJ(« UÄ ¨wK √ Èd √Ë …öBë „d √ sÄ U?NC?O? sÄ dND?ë bF …√d*« Á«d U?Ä ¨ÎU? ?C? ?O? ? d?? ? ? ? ?F ô …—b?JÃ«Ë …d?? H? ?Bë ÆUN Ëeà q%Ë ÂuB Ë wKB Ê√ UNOK ËåWLz«bë WM KëòÃd w ë WOK N*« «“«d ù« rJ ≠≤∏ ø…√d*« sÄsÄ t U? √ UÄ f M Ë ¨¡u?{uë iIMÊ√ …√d*« vK? V ? O? ? ¨»U??O? ë Ë√ Êb?? ë œ«—√ «–≈ Q?? ? ?{u?? ? ? ? Ë U?? ? N?M?Ä w ?M ? ? ? ?sÄ t ? U √ Ícë ÊUJ*« q ?G Ë ¨…öBëåÊ«“u s « aOAëò ÆUN b Ë√ UN u ∂∂
 67. 67. ÃËd?? U?? N? ?F? ?Ä d?? L? ? ? ? w ?ë …√d*« ≠≤π ∫ «“«d ù«t?OK lC Ë ¨U?N d? nEM Ë w M ?¨¡w? tM?Ä Ãd?? ? ? Ê√ l?M?1 ÎUÿU?? ? ? H? ? ? ?åÊ«“u s « aOAëò Æ…ö qJà Q{u ËË√ WK ?Ië W?? ?O? «“«d? ù« ÃËd? ≠≥∞ ∫W ö*«X U?? ? Ê≈ ô≈ q ? ? G?ë V u ô ÃËe?ë sÄåÊ«“u s « aOAëò Æ…cÃË o b Ãd U]OMÄ…œUFë b? uÄ w Âœ ‰e «–≈ ∫t?O M ≠≥±r ¨Îö? ? ?O?KÁ u?ÃË W?? ?L?zU?? ? w Ë …√d?*« sÄdD?H? ? ? ? ÂU?? ?O? ?B?ë lD?I t S?? ? lD?I « Æq Gë UNOK Ë ¨bF ULO wCI ËåWLz«bë WM KëòdJ ?Kà ‰eM Ícë d??H? _« qzU?? ë ≠≥≤ ∫Âö « ÊËb VO ëËV ? rà U?ÎÒ c?? ?Ä q?zU?? ? ?ë «c ÊU?? ?  «–≈ ≠ ∂∑
 68. 68. Æq Gë UNOKË√ …u?N? s tÃËe ÊU??ÂË U?ÎÒOM?Ä ÊU? –≈Ë ≠ Æq Gë UNOK V Ë ¨Âö «åWLz«bë WM Këòq ? ?Á ‰eM Ícë d?? H? _« qzU?? ë ≠≥≥ ∫d Â√ Ë√ ÂuO iO(«u?? N? ? i?O? ?(« U?? Äb?? I? ?Ä s?Ä X U??  «–≈hG?*«Ë ŸU?? Ë_U p?Ö ·d??F Ë ¨i?O?«c ÊU? «–≈Ë ¨…œU? izU?(« w Q ÍcëtO fOÃË iO(« q Á dH _« qzU ë Æ ¡wA fOK ¨iO(« UÄödE M wN iO?(« bF ∫ …—bJë UÄ√ Ë ≠W?K?B? ? ? ? ? ? ?*« …—b??J?ë Ê_ ª‰Ëe? v? ? ? ? ? ? ? å5LO s « aOAëò ÆiO iO(Ub?? F d?? ?H? ? _« qzU?? ?ë —«d?? L? ? ? ? « ≠≥¥ ∫ dNDëÍc?ë i?O? _« q?zU?? ? ? ? ?ë …√d?*« d? r?à «–≈ ∂∏
 69. 69. dH? _« ¡U*U ¨dNDë vK W?Äö ÊuJ ÆtÄUIÄ ÂuIôË …d?? ? ?H? ? ? …√d?*« b?M Êu?J ô b?? ? ?ÁË ≠U?? N? O Q? v ? ? ·U??H? ? u U/≈Ë ¨÷U?? O ÆrJ …√d??Ä« qJ?ÃË ¨Èd? _« W??C? O? («å5LO s « aOAëò ¿ ¿ ¿ ¿ ∂π
 70. 70. qL(«Ë …√d*« ÎU «u å≥∏ò ∫ tO Ë ¿ ∫qÄU(« sÄ Ãd Ícë Âbë ≠±Ë√ ¡w qL? Ë√ ÀœU V? U?Ä≈ «Î¡ËdfO?à «c?? N? ? ¨Áu?? Ë ¡w? sÄ ◊u?? ?I? ?rJ w wN ¨‚d Âœ u U/≈Ë ¨iOåWLz«bë WM Këò ÆÂuB Ë wKB «d UDëvÃUF tKë tIK ∫iO(« sÄ WLJ(« ≠≤«–S? ¨t??Ä√ sD w 5M« ¡«c? W??LJ( ÆVÃUGë w iO(« lDI « qL(« QAå5LO s « aOAëòå“U s « aOAëò ÆiO% ô qÄU(« ≠≥Ê√ UNLJ ∫wKB nO n e UN U √ ≠¥U?N œU? …bÄ Âu?BÃ«Ë …ö?Bë s fK&«–S ¨UN U √ Ícë Àb?(« q Á WI U ë ∑∞
 71. 71. ÆXÄU Ë XKÓ Ë XK « XCI «å5LO s « aOAëòU??N? d?? q? ? G Ê√ ∫…ö??Bë W?? O? H? O?  ≠µbM? Q??{u?? Ë t?? ? B? ?F Ë ¨U?? ÎÒÄU Îö? ? ? ÆWC dHë …ö XÁË ‰u œå5LO s « aOAëòÊ√ ån e ò UN U √ w? ë …√dLKà “u ≠∂¨fJFë Ë√ dBFë lÄ d?NEë …ö lL&fJ?Fë Ë√ ¡U?? ? A? ? ?Fë l?Ä »d?? ? G*« …ö?? ? Ë å5LO s « aOAë ò ÆUÎ1bI Ë√ «ÎdO Q ∫»U$ù« lM* r dë ‰UB « ≠∑ô≈Ë ¨”Q? ö?? ? …—Ëd?? ? ?{ „U?M ÊU?? ? ? «–≈å“U s « aOAëò ÆtÂd V «uÃU ∫r dë j — ≠∏U??N? O? …√d*« ÊuJ? ÊQ? ¨…—Ëd??C?Kà “u??Êu?J? ô …œôu??Ã«Ë ¨d?J? ?Ã«Ë j??G? ? ? ? ? ? C?ëå“UÐ sЫ aOAëò ÆWOFO ∑±
 72. 72. ÆqL(« lMÄ »u ≠π ÆÎÓU ÁRÄ UN ”Q ô …—ËdCë bMå“U s « aOAëò ∫qL(« rOEM qzU Ë ‰ULF « ≠±∞XÁË w? ÊuJ? Ê√ sJ?ÃË ¨t?? ? O? ? Ãd?? ? ôv ¨WO U Ã«Ë vÃË_« WM ë w ŸU{dëå“U s « aOAëò Æl U *« qL(« U dC ô ∫w UMBë `OIK ë ≠±±◊Ëd?A ∫s d? U?F*« ¡U?L?KFë iF Á“U? √Âd? U?Ä lI? ô v ? ¨ U U?O? ? «Ë W??L?N?Ä`B √Ë ¨pÖ w nÁu s2 U √ sJÃË ¨tKëd?? ? »U `? ? ? H? b?? ? Á t _ ¨t?KF?? ? Âb?? ? F å“U s « aOAëò Ætà W UN ô ∫÷UN ù« ≠±≤ÊU uÃËò 5M« ÷UN ≈ …√dLKà “u ôtKë vÃ≈ W u ë UNOK V «uÃ«Ë åv “ sÄd??Ä_« ¡U?A? ≈ Âb? Ë ¨ vÃU??F Ë t U?? ? ? ∑≤
 73. 73. å“U s « aOAëò ÆÃËeÃU o ô bÃuÃ«Ë ∫ ‚uF*« 5M« ◊UI ≈“u q ≠±≥uà v ? 5?M« ◊U??I? ≈ Âb?? V «uë5M?« Ê≈ ∫‰U?? ?ÁË —u?? ? ? ? Âbë U?? ?N? ? ? ? B…œôuë b?F ÊuJO? Ë√ ¨ÎU? d?Á u?L?O?.d??% q? _« Ê_ ¨“u?? ôË ¨ÎU? Áu?? F? Ä Æo dOG WÄuBF*« fHMë q Áq?? d?? Ã«Ë …√d??*« ∫W??M? ? ? K? ë w?? u?? Ë ≠±¥W?? O? U?? Fë t?ëR?? Ë ¨t?KÃU sE?ë s ? ? Æ¡u q sÄ UNKL Ë …√dLKÃåWLz«bë WM KëòÊ√ ô≈ “u?? ? ? ? ô åq? M?ë b? b?? ? ?%ò ≠±µ¨qL?? ? (« U? d?? ?C? W?? ?C? d?? ? Ä …√d*« Êu?Js d?? O? ? ? ‰U??H? √ «– X U?? «–≈ p?Ãc??ÂËU c √ sÄ l UÄ ö ¨q?L(« UNOK oA ËU?NM n v? ? ¨WMO?F?Ä …b?Ä »u? ?(« ∑≥
 74. 74. ÆWO d ë lOD v Ë dÄ_«å“U s « aOAëò VO U _« qH ≠±∂nA? s?Ä t?O? U* ¨t??FM0 ¡U?LKF?ë v ? √¨r d?ÃU Y ? ?F?Ã«Ë ¨Ãd?? Hë f?*Ë ¨…—u?? F먅√d*« ÃË“ u Íc?ë q dë wM?Ä ÊU?? uÃËtKë rJ U?{dë ÊU? ù« vK Ê√ È—Q? åÎULOI ¡UA sÄ qF ò ∫ uN vÃUFås d s √ aOAëòvK u??N? qL?(« l?M1 U?Ä ‰U??L? F? ? « ¿ ∫5 u«c?? N? ? ¨Î«d?? L? ? ? ? ?Ä ÎU? ?FM?Ä t??F?M1 Ê√ ≠±∑qI?? ? O? ? ? qL?? ? (« lD?I t? _ ª“u?? ? ôsÄ Ÿ—U?A?ë œu?B?I?Ä ·ö?? u Ë ¨q Mëå5LO s « aOAëò ÆWOÄö ù« WÄ_« dO JÊuJ Ê√ q ?Ä ÎU? ÁR?Ä ÎU?FMÄ t?FM1 Ê√ ≠±∏U??N? I d q?L? («Ë ¨qL??(« …d??O? ?  …√d*« ∑¥
 75. 75. Ë√ …dÄ 5 M q UNKL rEM Ê√ VÊ–Q Ê√ ◊d??A ezU?? «c?N? ¨pÖ u?? ÆUNOK —d{ t ÊuJ ô Ê√Ë ¨UN Ë“ tå5LO s « aOAëòvK u?N qL?(« jI U?Ä ‰UL?F ? « ¿ ∫5 u«cN ¨t ö ≈ W UI ≈ sÄ bBI Ê√ ≠±πö «d uN tO ÕËdë aH bF ÊU Ê≈ Æo dOG WÄd Ä fH q Á t _ ªV —b??I? t??O? ÕËdë aH q ? Á ÊU?? Ê≈Ë ≠≤∞ ∫Á“«u w ¡ULKFë nK « ÆtFMÄ sÄ rNMÄ ≠± ÆÁ“U √ sÄ rNMÄË ≠≤sJ? rà U?? ?Ä Á“«u?? ? ‰U?? ?Á s?Ä rN?MÄË ≠≥ ÆÎUÄu ÊuF —√ tOK i1 rà Í√ ¨ WIK5 ? ? rà U??Ä “u?? ∫ ‰U??Á sÄ r?NMÄË ≠¥ ÆÊU « oK tO ∑µ
 76. 76. ô≈ t? U?? ? ? I? ? ? ? ≈ s?Ä l?M?*« ◊u?? ? ? _«Ë ¿W?? ? ?C? d?? ? ?Ä Â_« Êu?J ÊQ?? ? ?  ªW?? ? ? U?? ? ?(“u? ?O? ¨pÖ u? Ë√ qL?(« qL?? ? ôsÄ“ t?OK vCÄ Ê≈ ô≈ c? MO? t UI? ≈¨lML?O ÊU? ≈ oK t?O 5 ? Ê√ sJ1 å5LO s « aOAëò ÆrK √ tKëËÊQ t ö ≈ t UI ≈ sÄ bBI ô Ê√ ≠≤±…bÄ ¡U?N « bM t UI ≈ WÃËU? Ä ÊuJw ÊuJ ô√ ◊dA? ¨ezU «cN? qL(« ÆbÃuë vK ôË Â_« vK —d{ pÖå5LO s « aOAëò“u?? ? w ë ôU?? (« w åt??O? ? M ò ≠≤≤sÄ b ô o UL?O qL(« ◊UI ≈ U?NO å5LO s « aOAëò ÆÃËeë Ê–≈…√d?? ? Ä« vK? ëËeë b?? ? I? ? r?J U?? ? Ä ≠≤≥ øv eë sÄ qÄUQ u ôò ¤ tÃu?Á Âu?L?Fà ¨q? U ÕUJMë ∑∂
 77. 77. t?? ? OK Âd?? ? ? ? ?O? ? ål?C v ? ? ? qÄU?? ?åWLz«bë WM Këò ÆU R Ë ∫qÄU(« ŸUL ≠≤¥vK? —d?? ?{ t?? ? O? ? s?J r?ÃU?? ?Ä t? ”Q ôåWLz«bë WM Këò ÆqL(« øqÄU(« ‚ö lI q ≠≤µp Ë“ W??I?H V&Ë ¨`?O? ? u Ë ª rFås d s « aOAëò ÆUNKL …bÄ ÆdN √ W ∫qL(« …bÄ qÁ√ ≠≤∂åWLz«bë WM Këò ∫gOFë oOCà qL(« lMÄ ≠≤∑t U? ? ? tKë vK rN??Á“— Ê_ ª“u? ôåWLz«bë WM Këò ÆvÃUFôË qL??(« lMÄ “u?? ô t √ q _« ≠≤∏…dCÄ Áœu Ë sÄ oI% «–≈ ô≈ Áb b%W?? U?? ?( Ë√ qL?? ?(« V ? ? ? …√d*« o ?K‰U(« Ác w?H ¨œu u*« qH?Dë ŸU{—≈ ∑∑
 78. 78. åWLz«bë WM Këò ÆtFMÄ “u÷u qÄU(« WIH qF `B q ≠≤π ølKV c?? ? Ä sÄ —u?? ?N? ? A?*« u?? ?N? ? pÖ `?BåÍbF ë aOAëò ÆWK UM(«5 Ë …b «Ë WIK t Ë“ oK «–≈ ≠≥∞ øUN F «dÄ tà qN ¨qÄU UN √XO??{— l{uë q ?Á U??N?F? «d? Ê√ tà rF ÆX d Â√tà sJà ¨U?N?F? «d? ö? ∫ l{uë b?F U?Ä√ËwÃËË ‚«bB Ϋb b ÎU? «Ë“ UN Ëe Ê√åÍbF ë aOAëò ÆœuN Ë ∫ ÎUMOM qÄU(« XDI √ «–≈ ≠≥±ô≈Ë ¨ÂuB ô ¡U H U?N S oK ÃU √bÊ≈ ÂU??O? ?Bë U??N? ?OK W?? {U?? ? ? ? ? Ä w?N? ÆX UD « ∑∏
 79. 79. ∫…œôuë V W O*« …√d*« »«u ≠≥≤åbON? lL Æ u9 …√d*«Ë ÆÆÆò ¤ ‰UÁƜ˫œ u √ Á«Ë—U?NO? Ÿu?L ?Ä ¡w lÄ X U?Ä ∫ œuB?I*«Ë u9 w? ë w? Ë U?? ?NM? qB?? ?HM?Ä d?? ?O? ?åWLz«bë WM Këò Æ…œôuÃU ∫qÄU(« sÄ Ãd Ícë Âbë ≠≥≥Q??{u?? ? Ê√ U??N? OK Ë ¨i?O? ô œU?? ? ÂœwK?B Ë …ö?? q?Jà XÁu?ë ‰u?? œ b?? ?FåWLz«bë WM Këò Æ UN Ëeà q%ËÂœ ‰e?M r?ÃË qÄU?? ? ?(« X?F? ? ? {Ë «–≈ ≠≥¥ øwKB Ë UNFÄU Ê√ UN Ëeà “u qNV Ë Âœ Ãd?? rÃË qÄU??(« X?F? {Ë «–≈UN ËeÃË ¨ÂuBÃ«Ë …öBÃ«Ë q Gë UNOKVÃU??Gë Ê_Ë ¨q ? Gë b?F? U?N? F?ÄU?? Ê√l?Ä Îö? ? ?O?KÁ u?ÃË Âbë ÃËd?? ? ? …œôuë w?åWLz«bë WM Këò Æt I Ë√ œuÃu*« ∑π
 80. 80. qL?(U …—dC? *« …√dLKà “u? q ≠≥µ ø÷UN ù«ÂU?9 q ? ? ?Á W?? ? H?DM?ë ◊U?? ? I? ? ? ≈ “u?? ? ?b?F “u? Ë ¨ÕU? ?Ä ¡«Ëb ÎU?Äu 5F —_«vK Ϋd?D oI?? qL??(« ÊU?? «–≈ pÖsÄ d d?I Êb? ë vK Ϋ—d?{ Ë√ ¨fHMëås d s « aOAëò Æs d F*« ¡U _«tO? X H Ícë qL?(« q Á …—U?H ≠≥∂ ∫dN √ WF —√ tà vCÄ Ícë u Ë ∫ÕËdëÂU??O? B? ? b??& rà ÊS?? ¨W?? ? Á— o? ? w ÆtKë sÄ W u 5F U Ä s dNåÊ“«u s « aOAëòcMÄ ¡U??Ä U??N? F? Ä Ãd?? Ë qÄU?? …√d??Ä« ≠≥∑ ∫dNtM?Jà ¨¡u?? ?{uë i?IM ‰e?M Íc?ë «c ÆÊb ë ôË »UO ë f M ô d Uå5LO s « aOAëò ∏∞
 81. 81. 5M« d??L? ÊU?? ÂË XDI?? √ …√d??Ä« ≠≥∏W?? OK?L? U?? N?à X d?? √Ë ¨U?? ÓÎH? ?B Ë Î«d?? N? ?b √ UNOK ‰eM Âb?ë dL «Ë ¨nOEM…öBë XÂd Ë ¨W?OKLFë bF ÎUÄu d?A ∫ …d Hë Ác ww ?ë «uKBë q? ¡U??C? ?Á U?? N? ?OK V?U?N?MÄ ‰eM ÊU? Íc?ë Âbë Ê_ ªU?N? ? ÂdqL?? ? (« d?? ? L? ? ? ÊU?? ?  «–≈ t _ªn? e ÂœÊS? ¨åÎUÄu ∏±ò s hIM jI? Ícën?? e?? Âœ Áb?? ? ? ? ? ? ? ? ?F? ‰e??M? Íc??ë Âb??ëÊU??  «–≈ U?? Ä√ ¨t?K √ sÄ …ö?? B?ë „d?? ôÂbë ÊS ¨d? ÂQ åÎU?Äu ∏±ò qL(« d?LÂœ d?? ? ? ? ? F t u?? I? ? b?? F ‰eM? ÍcëÊ√ vÃ≈ t?K √ sÄ …ö?? ?Bë „d?? ¨”U?? ?Hq G? r ¨ÎUÄu 5F —√ mK Ë√ ¨lDIMåÊ«“u s « aOAëò ÆwKB Ë ∏±
 82. 82. ”UHMÃ«Ë …√d*« ÎU «u å≤¥ò ∫ tO Ë ¿ ∫”UHMë n dF ≠±U?? Ä≈ …œôu?ë V ? ? ? r dë t?? O? ? d ÂœW ö Ë√ 5Äu?O UNK ?Á Ë√ U bF Ë√ U?NF?Äå5LO s « aOAëò ÆoKDë lÄ ∫‰«u √ UNà ¡U HMë ¿ÂU?9 q ? ? ? ?Á Âb?ë U?? ? ? N?M l?D?IM? ò Ê√ ≠≤v ? ? L? ? ¨pÖ b?? F? åœu?? F ôË 5?F —_«Âu?B Ë q ? ?G U?N S? UN?M Âbë lDI «åWLz«bë WM Këò ÆwKB Ë5F? —_« ÂU9 q ? ?Á U?? N?M lDI?M Ê√ ≠≥Ác wH? ¨5F —_« ⁄uK q ?Á ∫œu?F rÂu?B ? q ? G U?NM lDI « «–≈ ∫‰U?(«t K& ”U?H uN? U œËU «–≈Ë ¨wKB Ë ∏≤
 83. 83. åWLz«bë WM Këò ÆwKB ôË ÂuB ö∫5F —_« ÂU?9 vÃ≈ U?N? F? Ä d?L? ? Ê√ ≠¥ôË Âu?B ô ¨…b*« Ác lO?L f?K ?X?ÄU?? ? ? Ë d?? ? ?N?D? l?DI? « «–≈Ë ¨w?KB? åWLz«bë WM Këò ÆÆÆX]KÓ ËvK? w Q? «c Ë ∫5F? —_« “ËU?? ? Ê√ ≠µ ∫5 —uÊS? ¨U??N?C? O?Ó Ó…œU? ·œU??B Ê√ ∫vÃË_«…œU?? X ?K U?? N? ?C? ?O? ? …œU?? ·œU??åWLz«bë WM Këò ÆUNCO¨U??N?C? O? …œU? ·œU??B ô Ê√ ∫W??O U?? ëÂu?? B Ë 5?F —_« b?? F? q ? ? ? ?G U?? ?N S??åWLz«bë WM Këò ÆwKB ËË√ Âu?? ? ? ? ? ?O? …œôu?ë q? ? ? ? ? ? ? Á Âb?ë √— ≠∂”U?H t S? ÏoÚKÓ t?FÄ ÊU? ÊS? ∫ÆÆ5Äu ÆÂUOBÃ«Ë …öBë tK √ sÄ „dåWLz«bë WM Këò ∏≥
 84. 84. œU? Âœ t S? oÚKÓ tF?Ä sJ rà «–≈Ë ≠∑ÂU?? O? ? Bë sÄ U?? ?N? ?F?M1 ôË ¨t …d?? ? ? ? ôåWLz«bë WM Këò Æ…öBëËW U?? ?N b?M ¡U?? ? ? HM?ë vK V? «uë ≠∏åÊ«“u s « aOAëò Æq G Ê√ ”UHMëUÄ w? U<« qzU ?ë ∫”UHMë Âœ d?OG ≠πW?? ? {«uë …—U?? ND?ë t??O? ? d??NE? rà «œÊuJ ö? ¨Âbë rJ( l U t S ¨WMO? ë Æs=OÓ Ã« ¡UIMë Èd v «d UåWLz«bë WM Këò«–≈ …√d??*« s?Ä Ãd?? ? ? ? ? ? ? ? ? Íc?ë Âb??ë ≠±∞UN?LJ WO? «d WOKL?F UNKL? XF{ËU?? N? S?? U?? ÎÄœ d? rà Ê≈Ë ¨¡U?? ? ? HMë r?JåWLz«bë WM Këò ÆvKB Ë ÂuBÂd?% ôË f M ô ∫¡U? ?HMë Êb ≠±±ÊËœ U?? L? O? ? U?? N d?? U?? ? Ä ôË U?? N? ? K«R?? Ä åWLz«bë WM Këò ÆÃdHë ∏¥
 85. 85. ◊u?? ? ?I? ? ? b?? ? ?F? Ãd?? ? ? ? Ícë Âb?ë ¿ ∫5M«oK t?O 5 ò 5M« «c ÊU? Ê≈ ≠±≤¨tzU??C? √ W?O? I Ë Áö?? —Ë Á«b åÊU?? ≈ ÆÂuB ôË wKB ô ”UH Âœ ÂbÃUå5LO s « aOAëòtO? 5 rÃò 5M?« «c ÊU Ê≈Ë ≠±≥¨”U?? ? ? H? Âœ Âb?ë fO?K? åÊU?? ? ? ? ≈ oK?¨Âu?B Ë kH?? ? Ë …ö? qJà Q?{u?? ? ?U?? ? ? ? ? N? œU?? ? ? ? ? o? «u? w? ?ë ÂU? _« w? ô≈å5LO s « aOAë ò ÆW dNAë ∫5M« oÓKÚ Ô v Ä ≠±¥ ÆUÎÄu 5F ë mK «–≈ t √ VÃUGëå5LO s « aOAëòrà WG?CÄ Ë√ WI?K …√d*« XDI √ «–≈ ≠±µ”U?? H ö?? ÊU?? ù« oK? U??N? ?O? d?? NEÂuB? Ë wKB ¨b U? Âœ d ?F Ë ¨UN?OK ∏µ
 86. 86. ¨…ö?? ? q?Jà Q?? ? {u?? ? ? Ë ¨Âbë œu?? ? Ë lÄ ÆÁu Ë sDI tMÄ kH ËåWLz«bë WM Këò ∫‰eM*« sÄ ¡U HMë ÃËd ≠±∂w U??N? OK Ãd?? ô ¡U?? Më sÄ U? d?O? G? ÂsJ r?à ÊS?? ¨W?? U?? K?à U??N? ? ?O …—œU?? G? ÄÂËeà ¡U?? Më lO??L? qC?? _U? W?? U?ôË sJðu?OÐ w ÊdÁË˚ vÃUF tÃu?Ià ªXO ë Æ˝vÃË_« WOK¼U« Ãd³ð słd³ðå“U s « aOAëò ∫¡U HMë ‚ö “u q ≠±∑izU(U w b ‚ö u q ¨“u ôå5LO s « aOAëò ∫œËb Ä b ”UHMë qÁ_ fOà ≠±∏…œôuë s?Ä U?? Nà vC?? Ä b?? ÁË d?? N u?KU??N?OK V? Ë ¨d? ? Â√ Ë√ qÁ√ Ë√ ÂU √ …d?A?Æ «d UDë ÂUJ √ U?N?OK Èd Ë ¨q ?Gëå“U s « aOAëò ∏∂
 87. 87. b?? F …œôuë U?? N? O Q? ¡U?? M?ë iF ≠±π¡U??N? ? « b?F U??N? OK qN?? ¨XÁuë ‰u?? œU?N ?ÁË q œ w ë …öBë ¡U?CÁ ”U?HMë øUNCI rÃ˨◊dH rà X U «–≈ U ƒU?CÁ UNOK fOÃXÁuë ‚U??{ v ? U??N d?] √ X? U? Ê≈ U??Ä√b?F UN?O?C?I UN S? ¨…œôuë XKB? rå“U s « aOAëò Æ”UHMë sÄ dNDë5F —_« q? ? Á ¡U?? ? HM?ë d??N «–≈ ≠≤∞ ∫WLzU w Ë Âbë UNOÃ≈ œU rÂU _« w ÂUOBÃ«Ë …ö?Bë Ÿb Ê√ UNOKv ? ≠”UH t _ ≠ Âbë U?NO œU? w ëå“U s « aOAëò Æ5F —_« qLJ Ë√ dNDøʬdIë √dI Ê√ ¡U HMKà “u q ≠≤±‰«u?Á√ sÄ `O? ?Bë v?K pÖ U?Nà “u?…¡«d?? I?ë qC?? U?? N? u?? H ö?? ?à ª¡U?? LK?Fë ∏∑
 88. 88. ¨tKë »U ? sÄ WO d?Aë ÂUJ _« rKF Ëå“U s « aOAëò ÆWO œ_« √dI Ë¡U?M √ —U?? ? ?H? ? ? ?Bë ÃËd?? ? ? rJ? U?? ? ?Ä ≠≤≤ ø ÎUÄu 5F —_« ‰u Ë ”UHMët??LJ? …œôuë b??F …√d*« s?Ä Ãd?? U??ÄË√ ÎU œU?? ÎU? Äœ ÊU?? ¡«u?? ¨”U??HM?ë Âb??Â…œU?? ?Fë X?ÁË w t _ ª…—b?? ? Ë√ …d?? ?H? ?ÊU Ê≈ U bF ULO Ë ¨5F —_« r vÂœ u??N? ŸUDI? « tKK ? ? rÃË ÎU œU? ÎU? Äœ ÆÁu Ë√ W{U « Âœ uN ô≈Ë ¨”UHås d s « aOAëò”U?? ? HM?ë sÄ U? d?? ?N? b?? ? F …√d?? ? Ä« ≠≤≥fOÃË WDO? Âœ jI √— ÂU √ …dA?F ∫…œUFë XÁË„d ô UN S iO(« …œU o «u rà Ê≈Âœ Âbë «c? Ê_ ªÂU?? ?O? ? ?Bë ôË …ö?? ? BësÄ XÂd? U??Ä wC??I Ê√ U??N? O?K Ë ¨œU?? ? ∏∏
 89. 89. U?? ? N? ? ? O? ? ? XÃe? w? ë ÂU? _« w …ö?? ? B?ëåWLz«bë WM Këò ÆjIMëÂbë dOG …œôuë sÄ 5F —_« bF ≠≤¥ øwK √Ë Âu √ q‚u?? U?N? F? Ä Âbë wI «–≈ ¡U?? ? HMë …√d*«U?Ä ·œU? ÊS?? ¨d?O?G? ? rà u Ë 5F —_«U?? ? N? ? ? ? ?C? ? O? ? ? …œU?? ? 5?F —_« v?K œ«“WÃU? ·œU?B rà Ê≈Ë ¨X K W?I U? ëwKB Ë q ?G UN S WI U? ë UN C?OåWLz«bë WM Këò ÆÂuB Ë ¿ ¿ ¿ ¿ ∏π
 90. 90. ”U KÃ«Ë …√d*« ÎU «u å∂±ò ∫ tO Ë ¿ ∫»U (« n dF ≠±qL?? A Ë ¨ U?? N b lO?? L? …√d?*« d?? ? ? ulM?1 U0 ¨U?? ? N? ? M? “Ë å5H?JÃ«Ë t?? ? uëòU?N b? sÄ ¡w W ƒ— sÄ U?NM? V U? _«Êu?J Ë ¨U?? ? ?N s? e?? ? ? w? ë U?? ? ?N? ? ? M? “ Ë√ Æ uO Ã«Ë ”U KÃU U —U «åb “ u √ dJ aOAëò ∫Ãd ë n dF ≠≤‰U? dK?à U?NM U? ? ÄË U?N? M “ …√d?*« —U?Nÿ≈ ÆV U _« ∫—uÄQ ÊuJ Ãd ë ¿sÄ U?Î O …√d*« —U?Nÿ≈Ë ¨»U ?(« lK ≠≥ ÆUNM V U _« ‰U dë ÂUÄ√ UN bU?? ?N? ? M “ s?Ä ÎU? ? ? ? O? ? …√d?*« Íb?? ? Ê√ ≠¥ π∞
 91. 91. X% w? ë U?? N? ? ö?? Ä q ? ?Ä W?? ? ? ? ? ?J*« ÆUN ¡UsÄ wH UÄ rKFOà ¨q —_U »dCë ≠µ ÆUN OAÄ w U d J Ë UN M “ ÆÂöJÃU WM ö*«Ë ‰uIÃU ŸuC)« ≠∂sL?? ? C? ? ? ? Ë ‰U?? ? d?ÃU ◊ö?? ? ? ? ? ô« ≠∑åb “ u √ dJ aOAëò ÆWL «e*«Ë W UB*«rà iO;« XG?K «–≈ …√d*« Ê≈ò Y b ≠∏—U?? √Ë Æ«c Ë «c ô≈ U??NMÄ Èd Ê√ `?KBåWLz«bë WM Këò ÆnOF{ åtOHÂË tN Ë vÃ≈ ∫—U LKà Á—UNÿ≈ …√dLKà ÕU UÄ ≠π¨U?N «d??ÁË ¨U?NÃU? K? Ë ¨U U?H?ÂË ¨U?N? N? Ë ÆU UÄbÁË ¨UN √—Ë ¨UN œöÁË ¨U —ËU √ËåWLz«bë WM KëòU?? N? O? ?H? ? d??N?E Ê√ …√d?? LKà “u?? ô ≠±∞V ? ? t _ ª‚«u?? ? _« w? U?? N? b?? U?? ? ËÊuJ ¡U? ?Më iF Ê√ U?L?O? ô ¨WM? ?HKà π±
 92. 92. s b? «u v?K Ë -«u sN?F U? √ vK å5LO s « aOAëò Æ—ËU √ ∫5IzU Ã«Ë Âb)« ÂUÄ√ nAJë ≠±±V ? ‰U?? ? dë W?? ? O? ? ?I? rJ? rN?? ? L?JÍQ …u?K)« “u?? ? ôË ¨rNM V? ? ? ? ëå“U s « aOAëò ÆrNMÄ b «Ë ∫nOHJë bM UNN Ë …√d*« nA ≠±≤q dë bM? —u?H? ë w U??N?OK Ãd?? ôÂ√ s « bM ÍÒb? ? «ò Y? b?( ªnO??HJëY b?? U?Ä√Ë åv?L? √ q — t S?? ¨Âu?? JÄåt «d?B? ? U?L? ? Ã√ ¨U?L? √ Ê«ËU??O?L?F? √ò å“U s « aOAëò ÆnOFCq JÃU t? uë 5 ?% Ãd? ? ë sÄ ≠±≥ ÆV U úà Á—UNÿ≈Ë Áu ËÊb?FÁ w? öë ∫¡U Më s?Ä b «u?Ië ≠±¥¨s?N?M? d?? ? ? ? ?J?à …œôu?Ã«Ë i?O? ? ? ? (« s?sN u Ë s ÊdH? Ê√ sNOK ÕUM ô π≤
 93. 93. qC? √ s?N? ? ?% sJ?à ¨sN?Ä—U? ?Ä d??O?Gà åsNà dO sHHF Ê√Ëò ◊u √Ëå“U s « aOAëò ∫…d UJë ÂUÄ√ WLK *« …√d*« »U ≠±µ¡«u? ¨ …√d??LKà nAJ …√d*« Ê√ `O?? ?Bë…d?? ë ‚u?? U??Ä …d?? U?? Ë√ W??LK? ? Ä X U??ÂW ?ÂdÃ«Ë …d ë 5 UÄ UÄ√ ¨W? Âdë X%Ë…√d*« Á«d ô ¨lO?L?« o w …—u? u?N?d?? O? ? Ë√ W??L?K ? ?Ä X U??  ¡«u?? ¨…√d?*« sÄ åWLz«bë WM Këò Æ…bOF Ë√ W dÁ WLK Ä ∫WÄœU)« »U ≠±∂ô√Ë ¨U?N? ÄËb? ?Ä s V? ? ?% Ê√ U?N? OKt?? ?OK? Âd?? ? Ë ¨t b?à WM e?ÃU Ãd?? ? ? ? ÆWÃœ_« ÂuLFà UN …uK)«—U ¬ U?? ?Nà ∫W?? I? ? O? ?Cë »U?? ?O? ? ë f? à ≠±∑ ∫…√d*« r vK WO K ÆbK« WO U ≠ π≥
 94. 94. ÆWOK «bë ¡UA _« vK jGCë ≠ ÆrIFë ≠W?? ? ?O? Âbë j?G? { ŸU??H? —« vÃ≈ ÍœR ≠“UN? vK d R Ë ¨‚ËdF?ë lDIÄ oO?OC ÆWÂd(«t ”Q ô ∫¡U??C? O? ë f? ö*« f à ≠±∏ Æ∫5 dAqOBH ÃU ‰U? dë f öÄ t A ô Ê√ ≠ ÆW UO)«ËsÄ t? _ ‚«u?? _« vÃ≈ t?? O? Ãd?? ô√ ≠å5LO s « aOAëò ÆÃd ë ÆÆ∫WO dAë …¡U Fë f à ◊Ëd ≠±π¨U??N? ? %U??Ä d??NE ô WJ?O? L? ÊuJ Ê√ ≠ Æ‚UB Ãô« WO U UNà ÊuJ ôËWF «Ë ¨r « lO?L …d U ÊuJ Ê√ ≠ ÆtFO UI Íb ô¨jI?? ÂU??Ä_« sÄ W?? u?? ? H? ?Ä ÊuJ Ê√ ≠ π¥
 95. 95. ÆWIO{ ÂULÂ_« W ÊuJ ËU?? ?N? ? OÃ≈ XH?K WM? “ U?? ?N? ?O? ? Êu?J ô Ê√ ≠s?Ä uK? ? Ê√ b ö?? ? ? t?? ? ? O?K? Ë ¨—UE? _« U? U?? ? ? ? ? ? ?J?Ã«Ë ·—U?? ? ? ? ? ? e?Ã«Ë Âu?? ? ? ? ? ? d?ë Æ UÄöFëËË√ «d? UJë ”U Kà W?N UA?Ä ÊuJ ô Ê√ ≠ Æ ‰U dë”√dë W?? ?ÄU? vK? …¡U?? ? ? ? Fë l?{u Ê√ ≠åWLz«bë WM Kë sÄò ÆΡ«b « ∫”U Kë sÄ ÕU *« ¿ÊU «–≈ lÁd ë ‰ULF « w Ãd ô ≠≤∞Ë√ 5M?O? ? ?Fë «b?? ? U?? ? Äò t?? ? u?ë d?? ? ? ? ?W Ä …√d*« d F pÃc Ë åUL «b ≈rN œU? Âu?Á qJÃË ¨WM eKà W b? ?Ä dO?q t?KL?? ?F? ? ? ? ö?? ? Z?(« w «b?? ? U?? ?Äå“U s « aOAëò ÆUNN Ë V % πµ
 96. 96. ÎU? ? FM?Ä lM1 Ê√ Èd? ∫l u*« »U?? ?I?Më ≠≤± «c w UN — wI Ê√ …√d*« vK Ê√Ë ¨ÎU U tMÄ d?NE Ícë »U?IMÃ«Ë lÁd Ã«Ë d?Ä_« 5MH??«Ë 5 ?M uÃU?? t? u?ë sÄ ¡w tO U* ª“u ô 5 U(U ULNÁu UÄË Æt uë sÄ ¡w —UNÿ≈Ë WM Hë sÄåÊ«“u s « Ë 5LO s « aOAëò ∫s d s « aOAë ‰UÁË ¿t?? ? u?ë iF? d?? ?N?E YO?? ? “u?? ? ô¨5 M? uë iF Ë 5 ? U??(«Ë n _U?? Æs dÿUMë „c 7H bÁ UN SΫ—U?? L? lÁd?? ë ‚u?? f K? Ê√ wG?? ?M Ë d? U? ?Ä d? ? ?Oà dE?Më lM1 ô ÎU?H?O?H? Æ»UIMë lÄ dNE‡ bÁ w ë t uë ∫WLK *« …√d*« ”U à ¿ sÄ Êu?à Í√ f ?K Ê√ …√d?? ?LK?à “u?? ? ≠≤≤ π∂
 97. 97. »U (« ◊Ëd tO d u «–≈ ¨»UO ëåWLz«bë WM Këòv?KŽ ‰u?? ? ? šbë s?Ž Âö?? ? ?G?ë v?NM?Ô¹ ≠≤≥ ∫»U−Š dOGÐ ¡U Mët U sÄ WM Ë√ …uNAë WMEÄ ÊU «–≈‰«u?? ? √ rN?? ? H? ÊU?? ? ÂË ¨rN?? ? ? U?? ? sÄ Ë√åWLz«bë WM Këò Æ¡U Më…√dÄ« U1√ò ∫ ¤ tÃuÁ vMFÄ `O{u ≠≤¥bI? UN? Ë“ XO dO? w UN U?O XF{Ë bL √ Á«Ë— åtKë 5 Ë UNMO UÄ d XJ Æ∫rK √ tKÃ«Ë ¤ Áœ«dÄËUN öÄ nA w q U ë sÄ UNFMÄ ≠tO? Èd t Ë vK U?N Ë“ XO d?O wqF?? ? b?? ?B? ? I?à t?? ?O? ? rN?? ? Ë U?? ?N? —u?? ? ÆpÖ u Ë WA UHëXO?  sĬ ÊU?JÄ w UN U?O lK U?Ä√ ≠≤µË√ ¨U d??O? G? U??Nëb ù U??N? Ä—U?? ? ÄË U?? NK √ π∑
 98. 98. W U? *« b UI*« sÄ pÖ u? Ë fHM KÃÆpÖ w Ãd ö ≠WM Hë s …bOF ëåWLz«bë WM Këò ∫”U Kë sÄ ŸuML*« ¿ »«d?? ? A?ë ”U?? ? à …√d?? ? L?Kà “u?? ? ? ô ≠≤∂ÎU? ? U?? ? ? Á—U?? ? ? ? « b?? B? ?I ·U?? H? ?Aë åÊ«“u s « aOAëò ÆÂbIKà ÊU «–≈ —UL)« f à …√dLKà “u ô ≠≤∑ Æt uÃ«Ë ”√dë d ô UHOH ∫‰UDM ë f à ≠≤∏ ‰U dÃU ÎUN A tO Ê_ ªt à “u ô r U? uK?DM ?ë Êu?? ? ? ? ?K s c?ë ÊS?? ? U?N? ?A? *« ¤ w M?ë sFà b?ÁË ¨‰U? dë åWLz«bë WM Këò ƉU dÃU ¡U Më sÄ UN?O ÎU U?O f K Ê√ …√dLK?à “u ô ≠≤π å5LO s « aOAëò ÆÊ«uO Ë√ ÊU ≈ …—u »u?? ? ?ë f ?K Ê√ …√d?? ? L?Kà “u?? ? ? ô ≠≥∞ π∏
 99. 99. Ë√ …—u?? ?F?ë tMÄ d?? ? NE? Ícë d?? ?O? ? B? ? ?Ië åWLz«bë WM Këò ÆUNCFf ö?*« f ?K Ê√ …√d?? ? LK?à “u?? ? ô ≠≥±åWLz«bë WM Këò å—UHJÃU WB <«ò…d??C? X U?? «–≈ …√d??L?Kà “u?? ô ≠≥≤w U? ? ? qF?& Ê√ V U?? _« ‰U? dëË√ U?? N U?? I? O? ? U??N?MÄ Ëb?? U?? N u qH?? √ Æ…—u UNK …√d*« Ê_ ªUNCFåWLz«bë WM KëòvK …¡U?? ? Fë l?{Ë …√d??LKÓu?? ô ≠≥≥sÄ p?Ö w U?* ªÃËd?? ?)« b?M 5?H? ? ?JëåWLz«bë WM Këò ƉU dÃU t A ëq Ë«d?? ë f à U?? ÃUDKà “u?? ô ≠≥¥sNM U?HÄ Íb? w ë …d?OB?Ië W?IO?CëªW?BÁ«— W?O? UI ≈ U?{«d?F ? « q √ sÄd?? ? ?C? ? ? sÄ …u?? ? ?N? ? ? d?? ? ?O? ? ? p?Ö Ê_ ππ
 100. 100. w «Ëœ U?? N? ?O? ? „d?? ? Ë ¨÷«d?? F? ? ? ? ô« åWLz«bë WM Këò ÆœU HÃ«Ë g HëdE?Më X?HK? U?? ?Ä ∫…d?? ?N? ? ?Aë ”U?? ? à ≠≥µU?Ä tMÄ fOÃË ¨p? ?CÃ«Ë V ?Fë d?O? ËåWLz«bë WM Këò Æ…—uFë dU?? ?N —u?? ? d?? ? ? w? …√d*« ∆e?? ? ô ≠≥∂U?? ?N? ? √— wDG? Ê√ V U?? ? úà W?? ? ? ? M?ÃUd?F? iF? tMÄ d?NE Ád?O? Ë√ q bM0åWLz«bë WM Këò ÆUN √— ∫—U;« dOGà 5HJë ëd ≈ ≠≥∑ Æ…—u UNK …√d*« Ê_“u ô ≠åWLz«bë WM KëòÂUÄ√ U?NN Ë nA …√d?LKà “u q ≠≥∏ øV U _« ‰U dë‰U?? ? dë ÂU?? ?Ä√ U?? ?N? ? N? ? Ë …√d?*« nA?J ôV ë r ôË ¨Â«d u q V U _«¨ åWM eë lL ?Äò t S t uë d? ô≈ ±∞∞
 101. 101. vKŽ s?¼d??L? Ð sÐd??C? OÃË ˚ ÆÆvÃU?? F ‰U??ÁsÄ —U??L?)« w d Ê√ U? d?Ä√ ˝ ÆÆsNÐu??O?łW?? ? ? ? ?Hëò u? Ícë VO?? « v?Ã≈ ”√dëd? ? ”√dë sÄ vÃb «–≈Ë ¨å—b?Bë vKås d s « aOAëò ÆVO«Ë t uëÍcë d?O?B?Ië »u? ?ë f à rJ U?Ä ≠≥π ø5K dë dNEd?? ? ? ? ? ? U?? ? ?Ä f? K? Ê√ …√d?*« vK? V ?‰U?? ? — bM? X U?? ?  «–≈ U?? ?N? b l?O? ? L? ? ?sÄ ÎU O rNà Íb Ê√ “u ö ¨V U √ Æ5ÄbÁ ôË s b ôË ÎUN Ë ô UN bås d s « aOAëò«–S?? ¨…—u?? …√d*«ò ¤ t?Ãu??Á vMF??Ä ≠¥∞ ∫ÊUDOAë UN dA « X ddO? pÃc U?N O w? XÄ«œ UÄ …√d*« Ê√ ≠ÊU ? ô«Ë U?N M ? s bF? √Ë ¨d √Ë U?NÃU?? ?N? ? ?O? ? lL? X d?? ? «–≈ U?? ? N S?? ? ¨U?? ? N ±∞±
 102. 102. ô≈ ”UMë U?N Èu √Ë U «u? Q ÊUDO?AësÄ ÎU? ? ? ? ? X U?? F U?? N _ ªtKë r? — sÄo w ŸËdA*U? ¨UNOK tDK »U? √Ãd?? ôË U?? N? ? O Âe?K Ê√ W??LK? *« …√d*«ÂU?? ? ë —U?? ? ? ? ? ? ô« lÄ W?? ? U?? ?( ô≈ t?MĨVODÃ«Ë WM eë „d Ë ¨U?NL lO?L U? e?? ? ?M*«Ë ‚«u?? ? ? _« w? U?? ? ?L? ? ?O? ? ? ô ÆWDK <« lÄU:«Ë ∫—UMë q √ sÄ ¡U Më sÄ nM ≠¥±r?à —U?M?ë q? √ sÄ ÊU?? ? ? ? H?M? ò ∫¤ ‰U?? ? ? ? Á¨ U —U?? ? U?? O? ? U??  ¡U?? ? Ë ÆÆÆÆU?? ?L —√W?? ?LM? Q?? ? sN?? ? ˃— ¨ ö?zU?? ?Ä ö?? ?O2W??M?« s??K? b?? ô ¨W??K?zU??*« X? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ë ÆrK Ä Á«Ë— åÆÆUN — Êb ôËw qO?Á ∫å U —U U?O UÂò vM?FÄ ≠¥≤ ∫U UMFÄd?? ? ? ü«Ë u?? ? ? ?J?Ä b?? ? ? ? ? ? ?« iF? Ê√ ≠ ±∞≤
 103. 103. ÆÊU dU??L? ? nA W?? I? O? ?Á— ÎU U??O? ÊuJ Ê√ Ë√ ≠ ÆW UD t % ÊuJ Ê√ dO sÄ UN %r qBH WI?O{ »UO ë ÊuJ Ê√ Ë√ ≠ ÆÁ¡«e √ Ë√ …√d*«Ê√ n uë «c w q b Ë ∫t?O? M ≠¥≥…“dD*« Ë√ W?A?—e*« …¡U? ?F?ë …√d*« f KlÁd? ë f K Ê√ «cJ Ë ¨d? ë Âb? lÄU??ÄË U??N? OMO?? qÄU?? b? √ b??ÁË ÂU?? Kë Ë√ ÆåÆÆÆÆUN b Ë UNÃuÍ√ å özU?? ?Ä ö?? O2ò ∫¤ t?Ãu?? ÁË ≠¥¥WM1 q? U?L? U??N? ? O? A? Ä w …√d*« b??&Ë√ ¨U b?? ? ¡«e?? √Ë U??N? U?? ? ÂQ …d?? Ë ÆwÃUFë VFJë «– ¡«c(« X à UN _sN?? ? ˃—ò ∫sN?? ?H? ? Ë w? ¤ ‰u?? ÁË ≠¥µ ÆåWKzU*« X ë WLM Q ±∞≥
 104. 104. b?ÁË …√d*« s d? ? ¨q? ù« sÄ Ÿu X ? ëXF?L YO? ¨dOF? ë ÂUM U?N √— t? √ ÆW?? ? ? ? ?HKÄ W?? ? I d?D U?? ?N? ? √— d?? ? F? ?åWLz«bë WM Këòd?O? ÂU?Ä√ f ?K Ê√ …√d?LKà “u?? ô ≠¥∂ÊU ¡«u? ÎUIKDÄ UND Ë bA U?Ä Â—U;«X U?? ¡«u? Ë ¨Ád??O? Ë√ —U e?ë t? ? A U05 ? t _ ¨U?? N? ? —U?? w? Ë√ …ö??B?ë w ÆUN b lO UI 5 Ë UN eO rårO ≈d ≈ s bL Ä aOAëò‰U UN U?O rC Ê√ …√dLKà “u ô ≠¥∑ ÆUN b lO UI t 5 t _ ªUNÄUOÁårO «d ≈ s bL Ä aOAëò U U? ?  vK Íu? ?% w? ë f ö*« ≠¥∏ ∫W eOK$≈W U?? ? ? ?  t?? ?O? ? ? U?? ?Ä f ?K Ê√ “u?? ? ô ≠Ê√ b?? F ô≈ w d?? F fOà U?2 W e??O?K$≈¨W U? Jë Ác W «e sÄ ÊU? ù« b?ÂQ? ±∞¥
 105. 105. t?O Ë√ ·d?AÃU q U?Ä U?NO? fOà t √Ëå5LO s « aOAëò Æ—UHJKà rOEF ∫W bK« n UF*« f à ¿q% w? ë W?? ? ?O*« œuK? sÄ m œ U?? Ä ≠¥πtÃULF? « “u dI? Ã«Ë q ùU …UÂcÃU Æ¡w q wV??K? J? Ã«Ë d?? e??M? )« b??K? U?? ? ? ? ? ? ? ? ? Ä√Ë ≠µ∞wH?? ? ¨…U?? Âc?ÃU q? ô U2 U?? ?L u?? ? ˨rKF?ë q √ 5 ·ö?? ⁄U bÃU? t —U??Nå“U s « aOAëò ÆtÃULF « „d ◊u _«Ë ∫W —UFë f ö*« ≠µ±d?? ? ? ? Â√ Ê≈ ∫W?? ?O? ? Dë ÀU?? ? ? _« ‰u?? ?I ≠sÄ b?K« ÊU? d?? ? U U?? ?B*« ¡U?? ? ?MësÄ fL?Aë W?F? _ s œU? ? √ s{d?F ÆÍe Ëd ë ÊuKë vK ‰uB(« q √W? U?? sÂU??Ä√ w ¡U? M?ë W? U?? ? ≠µ≤…√d*« vK V «uë ∫W? U? f ö0 sNà ±∞µ
 106. 106. ÊuJ Ë ¨W?? ?ÂdÃ«Ë …d?? ë 5 U?Ä d?? ? Ê√ÎUIO{ ô ÎUF «Ë ¨ÎU U?H ô ÎUIOH d U ë 5 X? U?? ? «–≈ ¨…—u?? ? Fë r? ? ? n?B ô åWLz«bë WM−Këò Æ¡U Më ∫f K*« w dOGë s eOL ë V ≠µ≥ ¡ö?F? ? ô«Ë d? J ë tMÄ b?B?Ië ÊU? Ê≈ »U sÄ ÊU?? Ê≈Ë ¨Â«d? u??N? d??O? Gë vK Æt ”Q ö W U *« WM eÃ«Ë qL ëås d s « aOAëò U ¬ U?NOK? V  w ë »U?O? ë f à ≠µ¥ ∫å5 œUNAë Ë√ò ∫ WO ¬dÁs?Ä b? ô s?J?ÃË ¨U?? ? ? ? N? ? ? ? ? U?? ? ? ? ?K? ”Q? ôôË ¨UN ÂUM ö ¨ÊUN Äô« s UNÄ«d «¡U?L? √ sÄ r « d?– t?O? U?Ä vK fK& ÆåÂUL(«ò UN q b ôË ¨vÃUF tKëåWLz«bë WM Këò ±∞∂
 107. 107. v?K …d?? ? ? O? ? ? ?Jë ‰«u?? ? ? Ä_« ‚U?? ? ?H? ≈ ≠µµ øWM eÃ«Ë f ö*«q ¨ …U U?? ? Ä œd?? ? ÄË ¨lÁ«u?Kà …d U?? ? ÄtM wNM?*« d c? ? Ã«Ë ·«d? ù« sÄ pÖW??LK *« vK V? «uÃ«Ë ¨‰U?L?Kà W? U??{≈ˉ«u?? ? ? Ä_« Ác? Ë ¨pÖ w? ‰«b?? ? ? ? ? ? ? ô« ÆWÄUOIë Âu UNM ‰Q M øU UMIH √ rO Ë øU UM « s √ sÄËåÊ«“u s « aOAëò ∫ÃËeë bMŽ ÊuKDM³Ã« f³Ã ≠µ∂ ås d s « aOAëò ÆtÐ ”QÐôW??H d?? Aë …√d*« Ê≈ ∫‰u??I s?Ä rJ ≠µ∑ øÎU U ÃU %ô»U?? ? JK?à W?? ÄœU?? ?B? ? Ä WK? U …u?? ? œ Ác¨W??O U? ? ù« W?F? O? D?Ã«Ë qI?F?Ã«Ë WM ëËoKF?? Ê√ b ô W?? d? ? ? Ä …√d?Ä« q ÊS??¨W?HO?H? X U U?L?NÄ È–R? Ë ‰U dë U?N ±∞∑
 108. 108. WÃËU;« …d  lÄ ÊUD?OAë UN uG U0—ËW?H d? …√d*« X U? «–≈Ë ¨o ?Hë q √ sÄ»U? (« X ? ?% «–≈ œ«œe UN? d ÊS?å5LO¦Ž sЫ aOAëò Æw dAë ∫ dHJë ‰Ëœ w Ãd ë ≠µ∏q ¨—U?? ?HJ?ë œö w —u?? ?H? ? ë “u?? ? ôV U?? ? _« ‰U?? dë s? »U?? ? ?(« V? Æ Î«—UH Ë√ 5LK Ä «u U ¡«uå“U s « aOAëò ∫œôË_« ÂUÄ√ dOBIë f à ≠µπsÄ d?? O? ?B? ?Ië f K? Ê√ …√d??L?Kà “u?? ôôË ¨ U?? N? ?Ä—U?? ? ?ÄË U œôË√ ÂU?? Ä√ »U?? O? ? ë…œU?? ? ?F?ë d?? ? U?? ? ?Ä ô≈ r? b?M n?AJ?U/≈Ë ¨ W?M ? ? t?? ?O? ? fOà U?2 W?? H? ? A?J ÆjI t Ë“ bM dOBIë f KåÊ«“u s « aOAëò ±∞∏
 109. 109. W? UH?Aë Ë√ WI?O?Cë W ? Ã_« rJ ≠∂∞ ø¡U Më bM…œU? Ë ÎU b? œ d?O?B pÖ ÊS?? ¨ “u? ôp?Ö nÃQ? U?? ? ?N ≈ Y?O? ? ? ¨W?? ? ?F? ? ? ? ? ? ? ? ? Ĩl «uë ”U Kë qI? Ë ¨tM ? Ë ÆtOK œuF rà Ícëås d s « aOAëò ±∞π
 110. 110. lÄ ‚U M Ë …√d*« Ãd «–U* WM U*« ¡U “_«s?Ä ·u?? ? ? )« Âb?? ? ? Ë ÊU?1ù« n?F? ? ? ?{ ≠ ∫sL dëW??HÃU??< U??Nà tK?ë »U??I? XO?? «–≈ …√d*U??ÊUDOAë sJL? à ¡UA UÄ qFH U?N S ¨ÁdÄ√ «u??N? lÄ U??N?ÁU??O? «Ë U??N? KÁ W??Á—Ë U??NMÄ5 U??O? 5? e Ë ¨¡u?? ÃU …—U??Ä_« f?HMëw XFK «ò ¤ ‰U?Á «cÃË ªUNà s«Ë f ù« ÆÍ—U ë Á«Ë— å¡U Më UNK √ d Â√ X √d —UMë ∫WO d ë œU ≠vK U œ«d √ W ?AM …d _« XKL √ «–S…U? H?ÃU ¨‰ö?Cë q ? w —U? dO?)«U?N? Ä√ √— «–S? ¨U?N?K √ s c? Q Ë v? d? ìX d W d Ä ±±∞
 111. 111. ∫Âö ù« qzU Ë ≠¨W?? b?? (« Âö?? ù« qzU?? Ë Ÿu?M lL??U d?O ? à WKO?CHë ¡«b? √ bL? bI?ëd?? ? ? ? ≈ p?Ö ]r? √ s?ÄËò ¨rN? —P?? ? ? ? Ä w?w?? U?? ƒU?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?I? Ã≈Ë W?? u??M? J? ?*« …R??ÃR??K? ë åWK –dë UFIM Ä ∫bOKI ë ≠t?? ?O? ? d?? ? ? ?  Ícë d?? ? B? ? Fë «c? w Ë¡U?? ? ? ?M?ë iF? l?ÃË√ ¨7?HÃ«Ë U? d?? ? ? G?*«W?? U?? Ë ¨ÊuM?« b?? vÃ≈ b?? OKI?? ÃU¡U? sÄ sN?Áö? √ w ö? M*« b?OKI“«d? ≈ ô≈ s??N?à ]r? ô w? ö??ë ¨»d?? ? ? ? ? ? ? G?ë‚ö?? úà …U?? «d?Ä ÊËœ r? ?« s? U? ? ÄU bK?I? à W??LK ?*« w Q? ? ÆÆÆWKO??C? HÃ«Ë ÆWK U ë UNÁö √Ë ¨Ãd *« UN “ wqO?? ? Á U?? ? L? ? ?ÂË …b?? ? U?? ? Hë W?? ? ? ? ? ? ? ?Bë ≠ Æ åV U V UBëò åtOK »U ô«Ë Ãd ëò »U  sÄ UHD IÄ ±±±
 112. 112. …öBÃ«Ë …√d*« ÎU «u åπ¥ò ∫ tO Ë ¿ …öBë ÂUJ Q oKF UÄ…√d*« …ö?? ? Ë q d?ë …ö?? 5 f?Oà ≠± ∫‚dfOà ‚d?Hë sÄ ¡U?N?IHë iF? Ád– U?ÄËU??L?  «uK ò ÂU?? Y b??(«Ë ¨qOÃœ t??OK ÆåwK √ w uL √—w ‰U dë wKB UL? wKB Ê√ WM ÃU Æ…¡«dIÃU dN«Ë œu Ã«Ë ŸuÂdëå“U s « aOAëòs?Ä ¡w? Èd?Ô b?? ? ? ? ? ÁË …√d?*« X?K? «–≈ ≠≤Ë√ ”√dÃ«Ë Âb?? ?I?Ã«Ë ‚U?? ? ÃU?? ? U?? ?N —u?? ? ò å“U s « aOAëò ÆUN ö `B rà åtCFUNN Ë ô≈ …öBë w …—u UNK …√d*« ≠≥ ±±≤
 113. 113. UN S? w M √ UN bà ÊU? «–≈ sJà ¨UNO?HÂËåWLz«bë WM Këò ÆUL d ø…öBÃU …√d*« dN& q ¿…√d?LKà V? ? ? ∫å…¡«d?IÃU? d?N?«ò ≠¥X U? ¡«u? ¨…ö?Bë …¡«d?Á w d?N?& Ê√ÂU?O?I ≠ U?N d?N? U2 WK U Ë√ W?C d?w ?M √ q — U?? ?N? ? F? ? L? ? ? rà U?? ?Ä ≠ qO?KëV d?? Ë√ ¨U?? N u?? B 7? ? H? Ê√ vA?? ÆU dO vK g uA pÖ vKåÊ«“u s « aOAëòd?? ? ð U?? ?N½S?? ? ∫—U?? ?NMë …ö?? ? w U?? ?Ä√ ≠µU/≈Ë ¨W¹d?Ý —UN?Më …ö Ê_ ª…¡«d?IÃUÐU??N? ? H?½ lL?? ð U??Ä —b??IÐ U?? N? O? d??N? &åÊ«“u s « aOAëò ÆjIvK qL « U?Ä f à …√d*« vK Âd ≠∂…ö??BÃ«Ë ¨”U?? Kë sÄ ÊU?? K Ë√ d ËU??B ±±≥
 114. 114. Ær ù« lÄ W O tO ∫…öBë w w Ë X D ≠∑¨U?? N? ? ? ?H 5 Ë U?? NM?O Ϋd?? tKë b?? L? ?%åÊ«“u s « aOAëò ÆbL(U UN u l d ôË ∫…öBë w …—U ù« ≠∏pÃQ?? ? ∫t?ÃU?? ? ? Ä Æ…ö?? ?B?ë U?? N? qD? ô p √d? d?? √Ë …ö?? Bë w X √Ë q?zU?? t? ”Q ö?? ? ? ¨W?? ? I? ? ? «u?*« vK? ‰b U?0 å“U s « aOAëò ÆbOÃU Ë√ ”√dÃU ¡«u ∫…öBë w WÂd(« …d  ≠πb?ÁË d?O ? t? ? ÊQ w?KB*« bI? ? « «–≈X U? Ê≈ …ö?Bë b?O?F Ê√ t??OKF? ¨vëu ÆpÖ sÄ W u ë tOK Ë ¨WC d U??Âd?? Àö?? Áb b?? ? ∫‰u??Ië U??Ä√ ÆtOK qOÃœ ô nOF{ ‰uÁ uNå“U s « aOAëò ±±¥

×