Marketingfacts digitale media_binnen_marketing-_en_communicatie-opleidingen_sept_2012

4,277 views

Published on

Onderzoek: Hoe staat het met de integratie van digitale media binnen de marketing- en communicatie-opleidingen in Nederland?

Published in: Education

Marketingfacts digitale media_binnen_marketing-_en_communicatie-opleidingen_sept_2012

 1. 1. Digitale media binnen marketing- en communicatie opleidingenBram Koster| @bramkosterDanny Oosterveer| @dannyoosterveerMarco Derksen| @marcoderksenSimone Weber| @simoneweber 1
 2. 2. Enquête 2
 3. 3. De onbeperkte toegang tot internet heeft onze manier van omgaanmet informatie, onze manier van leven en bovenal de manier waaropwij met elkaar communiceren veranderd. Zo ook binnen het onderwijs.Maar hoe tevreden zijn docenten en studenten over het aandeeldigitale media binnen hun opleiding?En wat is het kennisniveau van docenten en studenten? 3
 4. 4. VoorwoordVijf jaar geleden constateerden we op Marketingfacts dat er (te) weinig aandacht was voor online marketingbinnen het hoger onderwijs. Amper een half jaar later waarschuwden we voor een wildgroei aan opleidingen enin 2008 hebben we een overzicht gemaakt van alle Post-HBO-opleidingen.Reden voor de blogposts en het aanbod tot het gratis college was destijds dat maar weinig studenten en–met name- docenten op de hoogte waren van de ontwikkelingen binnen hun eigen vakgebied.Maar waar staan we nu, vijf jaar later, met digitale media in het onderwijs?VerantwoordingHet onderzoek is online uitgevoerd met behulp van Survey Monkey in de periode van 30 mei tot en met4 juni 2012. De enquête bestond uit 26 vragen (deels open, deels gesloten). Respondenten zijn geworvenvia de online community Marketingfacts.nl, alsmede via Twitter en Facebook. Uiteindelijk hebben134 respondenten de vragenlijst ingevuld. Daarmee is de steekproef vastgesteld: N=134.QuotesDe quotes in deze presentatie zijn uitspraken van individuele respondenten en niet noodzakelijkerwijs demening van de auteurs.Arnhem, 28 augustus 2012Het Marketingfacts Team 4
 5. 5. Algemene resultatenOpleiding op het gebied van marketing of communicatieVolg je een opleiding op het gebied van marketing ofcommunicatie of ben je hierbij betrokken?Van ruim 130 respondenten die de vragen van deze enquête Jahebben beantwoord geeft 92% aan dat zij een opleiding volgenop het gebied van marketing of communicatie of hierbij Neebetrokken zijn. Slecht 8% volgt een andere soort opleiding. 92% 8% 5
 6. 6. Algemene resultatenStudent, docent of stagebegeleiderBen je een student, docent of stagebegeleider?Het overgrote deel van de respondenten op deze enquête is Ik ben docentstudent (ruim 80%). Iets meer dan 15% van de respondenten isdocent en slechts 1% van de respondenten is stagebegeleider Ik ben studentvan een student. Ik ben stagebegeleider vanuit een organisatie 82% 17% 1% 6
 7. 7. Algemene resultaten Opleidingsinstituut Aan welke opleidingsinstituut volg je een opleiding, ben je docent of van welk opleidingsinstituut komt de student die je begeleidt? Alle respondenten hebben aangeven aan welk opleidingstinstituut zij docent of student zijn. Hoewel er relatief Anders 20% veel respondenten afkomstig zijn van Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 19% Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Fontys Hogescholen 10% Fontys Hogescholen is er in totaliteit een behoorlijke spreiding van respondenten Hogeschool Rotterdam 8% over de verschillende hogescholen. Avans Hogeschool 7% Christelijke Hogeschool Windesheim 5% Hanzen Hogeschool Groningen 5% Hogeschool InHolland 4% Hogeschool Utrecht 4% NHL Hogeschool 3% Alle overige reacties 15%0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 7
 8. 8. Algemene resultatenAandeel digitale mediaIk vind het aandeel digitale media dat binnende opleiding wordt aangeboden:Om een beeld te krijgen van het aandeeldigitale media binnen de marketing- en 30communicatieopleidingen vroegen we studenten,docenten en stagebegeleiders om hun mening. 25 26%Hieruit blijkt dat bijna de helft (47%) het aandeel 24%digitale media binnen de opleiding op dit moment 20nog onvoldoende of matig vindt. 21%Bijna een kwart van de respondenten beoordeelt 15 17%het aandeel digitale media als voldoende, 28% vande respondenten beoordeelt het aandeel digitale 10media binnen de opleiding als goed of ruim 11%voldoende. 5 1% 0 Goed Ruim Voldoende Matig Onvol- Geen voldoende doende mening 8
 9. 9. Algemene resultatenDigitale media binnen onderwijsprogrammaDigitale media vormen een belangrijk onderdeel binnenhet onderwijsprogramma (de lessen) van de opleiding?Bij meer dan de helft van de respondenten vormt digitale Jamedia inmiddels een belangrijk onderdeel binnen hetonderwijsprogramma (de lessen) van de opleiding, 42% geeft Neeaan dat digitale media geen belangrijk onderdeel vormt. Er isdus duidelijk nog ruimte voor verbetering binnen de diverse Geen ideeopleidingen en onderwijsprogrammaʼs met betrekking totdigitale media. 1% 57% 42% 9
 10. 10. Binnen mijn opleiding wordt het vak digitale communicatiegegeven uit een boek waarin gezegd wordt dat iMode nogerg modern is (weet je nog, van vroeger, de eerste telefoonmet internet). Over Facebook of Twitter wordt geen woordgerept, ook binnen de campagnes die wij ontwikkelenis dit nog geen standaard onderdeel. 10
 11. 11. Student resultatenVeranderingen in het digitale media landschap?In hoeverre zijn de docenten op de hoogte van deveranderingen binnen het digitale media landschap?Bij de vraag ʻin hoeverre zijn de docentenop de hoogte van de veranderingen binnen Goed 10%het digitale media landschapʼ geeft 38%van de studenten aan dat ze vinden dat dedocenten voldoende op de hoogte zijn, 30% Ruim voldoende 20%vind dat zij ruim voldoende tot goed op dehoogte zijn. Voldoende 38%Bijna 1/3 vindt dat docenten matig totonvoldoende op de hoogte zijn van Matig 23%veranderingen binnen het digitale medialandschap. Onvoldoende 8% Geen mening 1% 0 5 10 15 20 25 30 35 40 11
 12. 12. Student resultatenDigitale media tools in lessen?In hoeverre worden digitale media tools gebruikttijdens de lessen? (denk bij tools aan Twitter,Facebook, Youtube, Slideshare etc.)De studenten zijn over het algemeen Goed 7%minder te spreken over het gebruik vandigitale media tools tijdens de lessen, dan Ruim voldoende 16%over het kennisniveau van de docenten.Ruim 50% van de studenten geeft aan dat Voldoende 16%er onvoldoende of matig gebruik gemaaktwordt van tools als Twitter, Facebook, Matig 30%Youtube en Slideshare. Onvoldoende 29% Geen mening 1% 0 5 10 15 20 25 30 35 40 12
 13. 13. Student resultatenDigitale media tools binnen de opleidingIn hoeverre worden de digitale media toolsbehandeld binnen de opleiding die jij volgt?Ook worden de digitale media toolsvolgens de studenten niet voldoende Goed 8%behandeld binnen de opleiding. Ruim 50%geeft aan dat dit zeker nog beter kan,21% geeft aan dat de digitale media tools Ruim voldoende 16%voldoende behandeld worden binnen hunopleiding. Voldoende 21%Slechts 24% geeft aan dat digitale mediatools ruim voldoende tot goed worden Matig 29%behandeld. Onvoldoende 26% Geen mening 0% 0 5 10 15 20 25 30 35 40 13
 14. 14. Student resultatenDigitale media tools binnen de opleidingIn hoeverre wordt digitale media behandeldin de voorgeschreven literatuur?Ook de voorgeschreven literatuur blijktmet betrekking tot digitale media nog wat Goed 6%achter te lopen.Ruim 60% van de studenten geeft aan Ruim voldoende 7%dat binnen de voorgeschreven literatuurgeen of verouderde gegevens over digitale Voldoende 18%media worden meegenomen.Slechts 13% is tevreden over de Matig 30%voorgeschreven literatuur binnen deopleiding. Onvoldoende 37% Geen mening 2% 0 5 10 15 20 25 30 35 40 14
 15. 15. Ik merk dat de kennis van digitale middelen onder studentenerg verschilt. Wanneer er bijvoorbeeld iets wordt verteld overTwitter zijn er sommige studenten die het heel goed kennen,anderen hebben er misschien een keer van gehoord.Door het niveauverschil is het lastig om als docenteen les te geven die voor alle studenten interessant is. 15
 16. 16. Docent resultatenKennis digitale mediaIs er voldoende kennis beschikbaar binnen deopleiding om digitale media als onderdeel vanhet lespakket aan te bieden?Het overgrote deel van de docenten vindt dat ze over voldoende Jakennis beschikken om binnen de opleiding digitale media alsonderdeel van het lespakket aan te bieden. NeeSlechts 18% geeft aan over onvoldoende kennis te beschikken. 82% 18% 16
 17. 17. Docent resultatenDigitale media in lessenZijn alle docenten binnen de opleiding in staat Jaom digitale media mee te nemen in hun lessen?Op de vraag of de docenten in staat zijn om digitale media mee Neete nemen in hun lessen antwoord meer dan 60% ʻneeʼ. Geen ideeSlechts 23% geeft aan dat ze digitale media in hun lessenkunnen opnemen en 13% geeft aan hier eigenlijk geen idee vante hebben. 64% 13% 23% 17
 18. 18. Docent resultatenLesmateriaal digitale mediaIs er lesmateriaal digitale media beschikbaar Javoor docenten?Ruim driekwart van de ondervraagde respondenten (docenten) Neegeeft aan dat ze beschikken over voldoende lesmateriaal opgebied van digitale media. Geen ideeSlecht 18% van de respondenten beschikt niet over het juistelesmateriaal. 77% 4% 18% 18
 19. 19. Docent resultatenVeranderingen binnen de digitale mediaZorgt de opleiding ervoor dat zij op de hoogte blijftvan de veranderingen binnen de digitale media?Ook op de vraag ʻ of de opleiding ervoor zorgt dat de docenten Jaop de hoogte blijven van de veranderingen binnen de digitalemediaʼ antwoord bijna 75% ʻjaʼ. NeeRuim een kwart van de docenten geeft aan dat de opleidingwaaraan zij les geven dit onvoldoende doet. 73% 27% 19
 20. 20. Docent resultatenBehoefte aan studiemateriaal en begeleidingIs er binnen de opleiding behoefte aanstudiemateriaal en begeleiding bij het integreren Javan digitale media in de lessen?Ondanks dat bij veel docenten het kennisniveau met betrekking Neetot digitale media voldoende is geeft toch ruim 60% aan datze behoefte hebben aan studiemateriaal en begeleiding bij het Geen ideeintegreren van digitale media in hun lessen.Minder dan een kwart geeft aan dit onder controle te hebbenen 18% geeft aan geen idee te hebben of ze hier behoefte aan 64%hebben. 18% 18% 20
 21. 21. Ik hoor vanuit e-commerce bedrijven dat deopleiding niet aansluit. Daar mag wel eens wataan gedaan worden. 21
 22. 22. Studentbegeleider resultatenHelaas hebben we te weinig reacties ontvangen van studentbegeleiders op de vragen: Het kennisniveau van de studenten met betrekking tot digitale media is: • Goed • Ruim voldoende • Voldoende • Matig • Onvoldoende • Geen mening Binnen de opleiding wordt voldoende aandacht besteed aan digitale media en de gevolgen hiervan voor organisaties: • Ja • Nee • Geen idee Daarom kunnen we hier helaas geen resultaten tonen. 22
 23. 23. ConclusieUit het onderzoek en de ontvangen reacties op het onderzoek blijkt dat het aandeel digitale media binnende opleiding en het onderwijsprogramma nog onderbelicht is. Iets meer dan de helft van de docenten is opde hoogte van de veranderingen binnen het digitale media landschap. Om de lessen te vormen wordt echternog weinig gebruik gemaakt van tools als Slideshare, Facebook of Twitter. Ook de voorgeschreven literatuurblijkt vaak nog ver achter te lopen, ruim 60% van de studenten heeft aan dat de voorgeschreven literatuuronvoldoende tot matig ingaat op digitale media.Maar ook de docenten geven aan dat het niveauverschil onder studenten erg verschilt, wat het lastig maakt omles te geven. Van de docenten geeft ruim driekwart aan dat ze over voldoende kennis beschikken om digitalemedia op te nemen als onderdeel van het lespakket. Echter is slechts 23% in staat om digitale media mee tenemen in hun lessen. Ruim 60% van de respondenten geeft dan ook aan dat er behoefte is aan studiemateriaalen begeleiding bij het integreren van digitale media in de lessen.BedanktDank aan alle studenten, docenten en docentbegeleiders voor het invullen van deze enquête! 23
 24. 24. Belangrijkste conclusies op een rij (n=134)• Bijna de helft (47%) van de respondenten vindt het aandeel digitale media binnen de opleiding nog steeds onvoldoende of matig;• Bijna 1/3 vindt dat docenten matig tot onvoldoende op de hoogte zijn van veranderingen binnen het digitale media landschap.• Ruim 50% van de studenten geeft aan dat er onvoldoende of matig gebruik gemaakt wordt van tools als Twitter, Facebook, Youtube en Slideshare, slechts 24% geeft aan dat digitale media tools ruim voldoende tot goed worden behandeld.• Ruim 60% van de studenten geeft aan dat binnen de voorgeschreven literatuur geen of verouderde gegevens over digitale media worden meegenomen.• Het overgrote deel van de docenten vindt dat ze over voldoende kennis beschikken om binnen de opleiding digitale media als onderdeel van het lespakket aan te bieden;• Op de vraag of zij dan ook in staat zijn om digitale media mee te nemen in hun lessen antwoord desondanks meer dan 60% ʻneeʼ;• Ondanks dat bij veel docenten het kennisniveau met betrekking tot digitale media voldoende is geeft toch ruim 60% aan dat ze behoefte hebben aan studiemateriaal en begeleiding bij het integreren van digitale media in hun lessen. Minder dan een kwart geeft aan dit onder controle te hebben. 24
 25. 25. Ter afsluitingBedanktOp de eerste plaats willen wij alle studenten, docenten en docentbegeleiders bedanken voor het invullenvan deze enquête!En verder….Voor alle docenten en studenten die op zoek zijn naar actuele informatie rondom het gebruik vandigitale media verwijzen wij graag naar de “statistiekenhoek” op Marketingfacts:http://www.marketingfacts.nl/statistieken/Daarnaast bieden wij Hogeschool docenten kosteloos een Marketingfacts Jaarboek 2012 aan.Dit docentenexemplaar kan worden aangevraagd o.v.v. hogeschool, opleiding, naam en postadres viajaarboek@marketingfacts.nlWilt u meer weten over wat wij voor de inzet van digitale media binnen het onderwijs kunnen betekenenneem dan contact op met emile@marketingfacts.nl of bel 026-711 38 24. 25

×