Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

BSC Handmade NY Cards: Backstage

680 views

Published on

Published in: Business
  • Be the first to like this

BSC Handmade NY Cards: Backstage

  1. 1. 7Ք Քայլ և Ձե Ձեռագործ Բ իկնե ծ Բացիկները Պատրաստ են… ր
  2. 2. ՔԱՅԼ Զինվել անհրաժեշտ պարագաներով…
  3. 3. ՔԱՅԼ Ներգրավել աշխատակիցներին…
  4. 4. ՔԱՅԼ Անցնել գործի…
  5. 5. ՔԱՅԼ Աշխատել…
  6. 6. ՔԱՅԼ Աշխատել, աշխատել x 10 օր…
  7. 7. ՔԱՅԼ Վաայ~, ինչ սիրուն բացիկներ են ստացվել… Հիանում ենք և ցուցադրում բոլոր հյուրերին…
  8. 8. ՔԱՅԼ Վերջին անգամ նկարվում ենք արդեն հարազատ դարձած բացիկների հետ… ☺ ր զ դ ր բ ցիկ րի
  9. 9. ՇՆՈՐՀԱՎՈՐ ԱՄԱՆՈՐ ԵՎ ՍՈՒՐԲ ԾՆՈՒՆԴ © Բոլոր Իրավունքները «ՊԱՐՏԱԴԻՐ» պաշտպանված են լ ր ր վ ք րը պ շ պ վ Երևան, 2013

×