Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Misa ng Sambayanan

6,068 views

Published on

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

Misa ng Sambayanan

 1. 1. 034034 – TAMBULIKoro: ANG MISA NG SAMBAYANANTambuli ng Panginoon lagi nating pakingganSino man at saan man, lahat tayo’y magmahalan PASIMULALahat tayo ngayo’y maligaya, sa pagpupuri sa ating Ama Awiting PambungadTinanggap nati’y buhay at pagmamahal na sa puso’y bubukal (Koro) PARI (P) : Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. BAYAN (B) : Amen.Sa paglalakbay kahit saan man, ang bawat kapwa ay kaibigan P: Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ngPagibig at buhay ng Poong Maykapal sa lahat ipamigay (Koro) Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa’y sumainyong lahat…035035 - ABA GINOONG MARIA B: At sumaiyo rin.Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya.Ang Diyos ay sumasa ‘yo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat.At pinagpala naman ang ‘yong Anak na si Hesus. PAGSISISI SA KASALANAN P: Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo’ySanta Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasakanan maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang.Ngayon at kung kami’y mamamatay. (2x) Amen P & B: Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid,036036 – PAG-IBIG MO na lubha akong nagkasalaPag-ibig mo, ay ialay mo sa D’yos. (ang lahat ay dadagok sa dibdib)Ang puso mo, ay i-handog mong lubos, sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. KayaPagka’t Siya ang lumikha ng ating buhay. isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghelAng lahat ng Kanyang linalang nagpapatunay. at mga banal at sa inyo, mga kapatid, na ako’y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos.Pag-ibig mo, Ibigay mo sa kap’waLalong-lalo na sa manga maralita P: Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo saSa langit may naghihintay ng pagpapala sa buhay ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walangMong may magandang Nagagawa kaya pag-ibig mo hanggan.Ibigay mo sa kap’wa. B: Amen.Pag-ibig mo, ay ialay mo sa D’yos. PANGINOON KAAWAN MO KAMI O KYRIEAng puso mo, ay i-handog mong lubos, P: Panginoon, kaawaan mo kami.Pagka’t Siya ang lumikha ng ating buhay. B: Panginoon, kaawaan mo kami.Ang lahat ng Kanyang linalang nagpapatunay. P: Kristo, kaawaan mo kami.Pag-ibig mo, Ibigay mo sa kap’wa B: Kristo, kaawaan mo kami.Lalong-lalo na sa manga maralitaSa langit may naghihintay ng pagpapala sa buhay P: Panginoon, kaawaan mo kami.Mong may magandang Nagagawa kaya pag-ibig mo B: Panginoon, kaawaan mo kami.Ay ialay mo sa D’yos. P: Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. B: Amen. 20 1
 2. 2. GLORIA/PAPURI SA DIYOS SA KAITASAN 030 - PAG-AALAALA (kapag nakatakdang ganapin, aawitin o darasalin ang awit na ito). Koro: Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa’y kapayapaan Bayan, muling magtipon, awitan ang Panginoon. sa mga taong kinalulugdan niya. Sa piging sariwain: pagliligtas Nya sa atin. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, Bayan, ating alalahanin: panahong tayo’y inalipin ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila nang ngalan N’ya’y ating sambitin. Paanong ‘di tayo lingapin? (koro) mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos Amang makapangyarihan Bayan, walang sawang purihin ang Poon nating mahabagin. sa lahat. Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak, Panginoong Bayan, isayaw ang damdamin, kandili N’ya’y ating awitin. (koro) Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Koda: Sa piging sariwain: pagliligtas N’ya sa atin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, 031 - SINO AKO tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan Hiram sa Diyos ang aking buhay, ikaw at ako’y tanging handog lamang. ng Ama, maawa ka sa amin. ‘Di ko ninais na ako’y isilang, ngunit salamat dahil may buhay. Sapagka’t ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesukristo, ang Kataas-taasan, kasama ng Ligaya ko ng ako’y isilang pagka’t tao ay mayroong dangal. Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Sinong may pag-ibig, sinong nagmamahal? Kundi ang taong D’yos ang pinagmulan. Kung di ako umibig, kundi ko man bigyang halagaPANALANGIN PAMBUNGAD Ang buhay kong handog, ang buhay kong hiram sa Diyos.P: Manalangin tayo. Kung di ako nagmamahal, Sino ako? Ama naming makapangyarihan, Sino ako? Sino ako? ......... sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo 032 – O HESUS, HILUMIN MO magpasawalang hanggan. Koro:B: Amen. O Hesus, hilumin Mo, aking sugatang puso. Ng aking mahango kapwa kong kasimbigo. PAGPAPAHAYAG NG SALITA NG DIYOS Hapis at pait, Iyong patamisin. At hagkan ang sakit nang magningas ang rikit. (Koro)UNANG PAGBASA Aking sugatan, diwa’t katawanTAGAPAGLAHAD (T): Ang unang pagbasa mula sa ….. Ay gawing daan ng ‘Yong kaligtasan. (Koro) (Pagkatapos ng unang Pagbasa)T: Ang Salita ng Diyos.B: Amen. 033 033 - SILAYAN Silayan at bigyan ng pag-asa, pag-mamahal pusong nagdurusa Iwasan ang pag-a-alinlangan, lahat ng araw ... kitay mamahalin. Sa labi ng imbing kamatayan itangi yaring pagmamahal ...PSALMO RESPONSORIO (Ito ay maaring awitin ng Koro) Dulutan mag-tapat sa yo hirang lahat ng araw ... kitay mamahalin. 2 19
 3. 3. Ayon sa ipinangako Nya sa ating mga magulangKay Abraham at lipi nya at itoy sa magpakailanman IKALAWANG PAGBASA T: Ang ikalawang pagbasa mula sa …..Luwalhati sa Ama sa Anak at sa Spiritu Santo (Pagkatapos ng ikalawang Pagbasa)Kapara noong unang una ngayon at magpakailanman T: Ito ang Salita ng Diyos. B: Salamat sa Diyos.028 - ANG TANGING ALAY KOSalamat sa Iyo, aking Panginoong Hesus ALELUYAAko’y inibig Mo at inangking lubosAng tanging alay ko sa Iyo aking AmaAy buong buhay ko, puso at kaluluwa MABUTING BALITADi ko makayanang makapagkaloob P: Sumainyo ang Panginoon.Mamahaling hiyas at gintong nilukob B: At sumaiyo rin.Ang tanging dalangin O Diyos ay tanggapin P: Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay __….Ang tanging alay ko nawa ay gamitin B: Papuri sa iyo, Panginoon.Ito lamang Ama, wala nang iba paAkong hinihiling. (Pagkatapos ng ebanghelyo) P: Ang Mabuting Balita ng Panginoon.029 – HESUS B: Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.Kung nag-iisa at nalulumbay dahil sa hirap mong tinataglay.Kung kailangan mo ng daramay, tumawag ka at Syay naghihintay. HOMILIYAKoro 1: PAGPAPAHAYAG NG PANANAMPALATAYASya ang yong kailangan, sandigan, kaibigan mo. P & B:Sya ang araw mong lagi at karamay kung sawi. Sumasampalataya ako sa isang Diyos, Amang makapangyarihanSya ay si Hesus sa bawat sandali. sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at diKung ang buhay mo ay walang sigla, laging takot at laging alala, nakikita.tanging kay Hesus makakaasa; kaligtasan, lubos na ligaya. Sumasampalataya ako sa iisang Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon.Koro 2:Sya ang yong kailangan, sandigan, kaibigan mo. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos na totooSya ang araw mong lagi at karamay kung sawi. buhat sa Diyos na totoo. Sumilang at hindi ginawa, kaisa ng AmaSya ay si Hesus sa bawat sandali. sa pagka-Diyos: at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, SiyaTulay: ay nanaog buhat sa kalangitan.Kayat ang lagi mong pakakatandaan,Sya lang ang may pag-ibig na tunay, pag-ibig na tunay, pag-ibig na (lahat ay yuyuko hanggang sa “naging tao”)tunay! Nagkatawang-tao Siya lalang ng Espiritu Santo kay Mariang Birhen at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakitCoda: sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing.Sya ang dapat tanggapin at kilanlin sa buhay mo.Sya noon, bukas, ngayon, sa dalangin Moy tugon, Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw, ayon sa Banal naSya ay si Hesus, Sya at si Hesus, Kasulatan. Umakyat sa kalangitan: at lumuklok sa kanan ngSya ay si Hesus sa habang panahon. Amang Maykapal. Paririto Siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. 18 3
 4. 4. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at 026 - ISANG PANANAMPALATAYA nagbibigay-buhay: na nanggagaling sa Ama at sa Anak: Koro: Sinasamba Siya at pinararangalan kaisa ng Ama at ng Anak: Isang pananampalataya isang pagbibinyag Nagsalita Siya sa pamamagitan ng mga Propeta. Isang Panginoon angkinin nating lahat Sumasampalataya ako sa iisang banal na Simbahang Katolika at Habilin ni Hesus noong Siyay lumisan apostolika, gayundin sa isang binyag sa ikapagpapatawad ng mga Kayo ay magkatipon sa pagmamahalan (Koro) kasalanan. At hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng nangamatay at ang buhay na walang hanggan. Ama, pakinggan mo ang aming panalanging Dalisay na pagibig sa amiy humapit (Koro) Amen. Mga alagad ko pano makikilala?PANALANGIN NG BAYAN Tapat nilang pagibig wala nang iba pa (Koro) (Ito’y sumusunod sa panahon) Kaya nga, O Ama, sanay Iyong hawian ang aming mga puso ng mga alitan (Koro) PAGDIRIWANG NG HULING HAPUNAN Tingin Kanyang dugo sa atiy iniligwak Ngayon ay sundan natin Kanyang mga yapak (Koro)PAGHAHANDA NG MGA ALAY Awiting Pagaalay 027 - ANG PUSO KO’Y NAGPUPURI (Prusisyon ng pag-aalay ng tinapay at alak) Koro: Ang puso koy nagpupuri, nagpupuri sa PanginoonP: Kapuri-puri ka, Diyos Amang Lumikha sa sanlibutan. Sa iyong nagagalak ang aking espiritu saking Tagapagligtas kagandahang-loob, narito ang aming maiaalay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa ang tinapay na ito para maging Sapagkat nilingap Nya kababaan ng kariyang alipin pagkaing nagbibigay-buhay. Mapalad ang pangalan ko sa lahat ng mga bansaB: Kapuri-puri ang Poong Maykapal ngayon at kailan man!P: Kapuri-puri ka, Diyos Amang Lumikha sa sanlibutan. Sa iyong Sapagkat gumawa ang Poon ng mga dakilang bagay kagandahang-loob, narito ang aming maiaalay. Mula sa katas ng Banal sa lupat langit ang pangalan ng Panginoon ubas at bunga ng aming paggawa ang alak na ito para maging At kinahahabagan Nya ang mga sa Kanyay may takot inuming nagbibigay ng iyong Espiritu.B: At sa lahat ng salinlahi ang awa Nyay walang hanggan Kapuri-puri ang Poong Maykapal ngayon at kalian man! At ipinakita Niya ang lakas ng kanyang bisig At ang mga palaloy pinangalat ng PanginoonP: Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. binulid sa upuan ang mga makapangyarihanB: Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga Itinampok itinaas ang mga mababang loob kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong Sambayanan niyang banal. At Kanya namang binusog ang mga nangagugutom Pinaalis walang dala ang mayamang mapagmataas Inampon Nya ang Israel na Kanyang aliping hinirang Sa dakila Nyang pagmamahal at dala ng laking awa Nya 4 17
 5. 5. 023 - NARITO AKOKoro: PANALANGIN UKOL SA MGA ALAYPanginoon, narito ako. Naghihintay sa utos Mo. P: Ama naming Lumikha,Lahat ng yaman ko, ay alay ko sa Yo, Ikaw an tanging buhay ko. ......... sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu SantoBatid ko nga, at natanto, Sa kasulatan Yong turo. magpasawalang hanggan.Pakikinggan at itatago, sa sulok ng puso. (Koro) B: Amen.Yong pagligtas, ihahayag, Hanggang sa dulo ng dagat.Pagtulong Mot pusong dalisay, aking ikakalat. (Koro) PANALANGIN NG PAGPUPURI AT PAGPAPASALAMAT024 - MANATILI KA P: Sumainyo ang Panginoon.Manatili ka kahit sandali, Hihilumin Ko ang iyong hapdi B: At sumaiyo rin.Bakit lagi nang nagmamadali, Di malilisan ang yong pighati P: Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa.Isaysay sa Kin lahat mong pait, Yayakapin Ko lahat mong sakit B: Itinaas na namin sa Panginoon.Manahimik nat matay ipikit, Bubulungan ka ng sang oyayi P: Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos.Kailan titigilan ang yong katatakbo B: Marapat na siya ay pasalamatan.Kailan pipigilan pagpasan mo sa mundo AGBUBUNYI PREPASYO AT PAGBUBUNYIManatili ka kahit sandali, Buuin muli ang yong sarili P: Ama naming makapangyarihan,Magtiwala kat tayoy magwawagi, Ang pulang ulap ay mahahawi ......... Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang025 - KAHANGA-HANGA walang humpay sa kalangitan, kami’y nagbubunyi sa iyongKahanga-hanga ang Iyong pangalan, O Panginoon, sa sangkalupaan kadakilaan:Ipinagbunyi mo ang Iyong kamahalan, Sa buong kalangitan P & B: Santo, santo, santo,Ipinagbubunyi Yong pangalan, Ng mga ibong lumilipad Panginoong Diyos na makapangyarihan!Pinahahayag ng kabundukan, Ikaw ang Poon ng lahat Napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo!Kahanga-hanga ang Iyong pangalan, O Panginoon, sa sangkalupaan Osana sa kaitaasan!Ipinagbunyi Mo ang Iyong kamahalan, Sa buong kalangitan Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon! Osana sa kaitaasan!Sa dahong hinihipan ng simoy, Tinig Moy mapakikingganSa ulan na biyaya ng langit, Kabutihan Moy makakamtan NG PANALANGIN NG PAGPUPURI AT PAGPAPASALAMAT P: Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan.Kahanga-hanga ang Iyong pangalan, O Panginoon, sa sangkalupaan Kaya’t sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal angIpinagbunyi mo ang Iyong kamahalan, Sa buong kalangitan mga kaloob na ito upang para sa ami’y maging Katawan at Dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi: 16 5
 6. 6. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin: ito ang aking 019 - PAG-AALAY NG PUSO katawan na ihahandog para sa inyo…. Minsan lamang ako daraan sa daigdig na ito Kaya anuman ang mabuting maaring gawin ko ngayon, Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya O anumang kabutihan ang maari kong ipadama, ang kalis, muli ka niyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa Itulot ninyong magawa ko ngayon ang mga bagay na to, kanyang mga alangad at sinabi: Naway hwag ko tong ipagpaliban o ipagwalang bahala, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin: ito ang kalis Sapagkat di na ko muling daraan sa ganitong mga landas. ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, 020 - SA YO LAMANG ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para Puso koy binihag Mo, sa tamis ng pagsuyo sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Tanggapin yaring alay; akoy iyo habang buhay. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Anhin pa ang kayamanan, luho at karangalan? Kung Ikay mapasakin, lahat na nga ay kakamtin.P: Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.B: Si Kristoy namatay, si Kristoy nabuhay Koro: Si Kristoy babalik sa wakas ng panahon. Sa Yo lamang ang puso ko; Sa Yo lamang ang buhay ko.P: Ama, Kalinisan, pagdaralita, pagtalima, aking sumpa. ......... Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya, at sa kanya ang lahat ng Tangan kong kalooban, sa Iyoy nilalaan parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, Dahil atas ng pagsuyo, tumalima lamang sa Yo. (Koro) kasama ng Espiritu Santo mgapasawalang hanggan.B: Amen (Maaring kantahin ang Dakilang Amen) 021 - TANGING YAMAN (Koro) Ikaw ang aking tanging yaman, Na di lubusan ma-sumpungan ANG PAKIKINABANG Ang nilikha Mong kariktan, Sulyap ng Yong kagandahan ANALANGINPANALANGIN NG PANGINOON Ikay hanap sa twina, Nitong pusong ikaw lamang ang sayaP: Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Hesus na Sa ganda ng umaga, Nangungulila sa Yo sinta. (Koro) Panginoon natin at Diyos ipayahag natin nang lakas-loob:P & B: Ikay hanap sa twina, Sa kapwa ko kita laging nadarama Ama namin, sumasalangit ka. Sa iyong mga likha, Hangad pa ring masdan ang yong mukha. (Koro) Sambahin ang ngalan mo. Mapasaamin ang kaharian mo. 022 - PAGHAHANDOG Sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Ang himig mo ang awit mo, lahat ng itoy nagmula sa Iyo. Muling ihahandog sa Yo, Buong puso kong inaalay sa Yo. Bigyan mo kami ngayon, ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala Koro: Para nang pagpapatawad namin, sa nagkakasala sa amin. O Dyos, O Panginoon, Lahat ay biyayang aking inampon At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. Aking buhay at kakayahan. Itoy para lamang sa Yong kalwalhatian. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Ang tanging ninanais ko, ay matamo lamang ang pag-ibig Mo. Lahat ay iiwanan ko, wala nang kailangan sapat na ito. (Koro) 6 15
 7. 7. 016 - PURIHI’T PASALAMATANKoro:Purihit pasalamatan sa masayang awit P: Hinihiling naming kami’y iadya sa lahat ng masama, pagkaloobanPurihin natin at pasalamatan ang Dyos ng pag-ibig ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilangSa Yo Ama salamat sa mayamang lupat dagat araw ng pagpapahayag ng Tagapagligtas naming si Hesukristo.at sa magandang kalikasan at sa aking tanang buhay (Koro) B: Sapagka’t iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at angSalamat din kay Kristo sa Kanyang halimbawa. kapurihan magpakilan man! Amen.at sa buhay Niyang inialay sa ating kaligtasan (Koro)At sa Espiritu Santo salamat sa Yong tanglaw PAGBIBIGAYAN NG KAPAYAPAANna nagbibigay ng liwanag sa taong humahanap (Koro) P: Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga Apostol: Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo; ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.017 - PAGHAHANDOG NG SARILIKunin mo O Diyos at tanggapin mo, Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang amingAng aking kalayaan, ang aking kalooban, isip at gunita ko mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan atLahat ng hawak ko, ng loob ko, ay aking alay sa lyo pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.Nagmula sa ‘Yo ang lahat ng ito, muli kong handog sa ‘Yo B: Amen.Patnubayan Mot paghariang lahat ayon sa kalooban MoMag-utos ka Panginoon ko, Dagling tatalima ako P: Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagging sumainyo.lpagkaloob Mo lamang ang pag-ibig Mo B: At sumaiyo rin.At lahat ay tatalikdan ko P: Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa’t isa. ANALANGING018 - PANALANGING MAGING BUKAS -PALAD PAGHAHATI-HATI SA TINAPAY AT PAGSASALOPanginoon turuan mo akong maging bukas palad P & B:Turuan mong maglingkod sa IyoNa magbigay ng ayon sa nararapat Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,Na walang hinihintay mula sa Yo maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,Na makibakang di inaalintana, Mga hirap na dinaranas maawa ka sa amin.Sa twinay magsumikap na hindi humahanapNg kapalit na kaginhawahan Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,Na di naghihintay kundi ang aking mabatid ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.Na ang loob Moy syang sinusundan P: Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ngPanginoon turuan mo akong maging bukas palad sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging.Turuan mong maglingkod sa Iyo B: Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo nguni’tNa magbigay ng ayon sa nararapat sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.Na walang hinihintay mula sa Yo 14 7
 8. 8. 013 - HINDI KITA MALILIMUTANAWIT SA PAKIKINABANG Hindi kita malilumutan, Hindi kita pababayaan Nakaukit magpakailanman, Sa king palad ang yong pangalanPANALANGIN PAGKAPAKINABANGP: Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, Malilimutan ba ng ina, Ang anak na galing sa kanya? ......... Sanggol sa kanyang sinapupunan, Paano nyang matatalikdan? sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo Ngunit kahit na malimutan ng ina, Ang anak nyang tangan pagpasawalang hanggan.B: Amen. Hindi kita malilimutan, Kailan may hindi pababayaan Hindi kita malilimutan, Kailan may hindi pababayaan AGHAYO PAGHAYO SA PAGWAWAKAS 014 - ANG PANGINOON ANG AKING PASTOLP: Sumainyo ang Panginoon. Koro:B: At sumaiyo rin. Ang Panginoon ang aking pastol Pinagiginhawa akong lubosP: Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos (†), Ama, at Anak, at Espiritu Santo. Handog niyang himlaya’y sariwang pastulanB: Amen. Ang pahingaan ko’y payapang batisan,P: Tapos na ang Misa. Humayo kayong taglay ang kapayapaan Hatid sa kalul’wa ay kaginhawahan, upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Sa tumpak na landas, Siya ang patnubay. (Koro)B: Salamat sa Diyos. Madilim na lambak man ang tatahakin ko, Awiting Pangwakas Wala aking sindak, Siya’y kasama ko. Ang hawak niyang tungkod ang siyang gabay ko. Tangan niyang pamalo, sigla’t tanggulan ko. (Koro) 015 - PANANAGUTAN Walang sinuman ang nabubuhay, Para sa sarili lamang Walang sinuman ang namamatay, Para sa sarili lamang Koro: Tayong lahat ay may pananagutan sa isat-isa Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling Nya Sa ating pagmamahalan, At paglilingkod kanino man Tayo ay nagdadala ng balita ng kaligtasan (Koro) Sabay-sabay ngang mag-aawitan, Ang mga bansa Tayoy tinuring ng Panginoon, Bilang mga anak (Koro) 8 13
 9. 9. Pag-ibig mo Ama ay hatid mo sa aminMalaya’t matindi hindi magmamaliw. MGA AWIT 001 - PURIHIN ANG PANGINOON011 - MAGPASALAMAT KAYO SA PANGINOON Koro:Magpasalamat kayo sa Panginoon Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan;Na Syang lumikha ng lahat ng bagay dito sa mundo. At tugtugin ang gita--ra at ang kaaya-ayang lira,Syay gumawa ng buwan at mga bitwin Hipan ninyo ang trompeta.Upang magbigay ng liwanag sa pagsapit ng dilimO magpasalamat sa Kanyang mga biyaya at awa Sa ating pagkabagabag, sa Dyos tayoy tumawag. Sa ating mga kaaway, tayo ay kanyang iniligtas. (Koro)Magpasalamat kayo sa PanginoonDahil sa kagandahang loob Nyay magpakailan man Ang pasaning mabigat sa ting mga balikatAt pagpalain ang Diyos habambuhay Pinagaan nang lubusan ng Dyos na Tagapagligtas. (Koro)Na Syang nagligtas sa Kanyang hinirang bayangIsrael O ating purihin ang Po?on na mahabagin Kaya Panginoony dinggin, ang landas nyay tahakin;na mahabagin sa atin Habambuhay ay purihin kagandahang-loob nya sa tin. (Koro)O magpasalamat sa Kayan mga biyaya at awaSyay gumawa ng buwan at mga bitwin 002 - PAPURI SA DIYOS (GLORIA)Upang magbigay ng liwanag sa pagsapit ng dilim Papuri sa Diyos (3x) sa kaitaasan At sa lupay kapayapaan (2x)At ating purihin ang Poon na mahabagin sa atin sa mga taong kinalulugdan NyaAt pagpalain ang Diyos habambuhay Pinupuri Ka namin, dinarangal Ka naminNa Syang nagligtas ng Kanyang hinirang Sinasamba Ka namin ipinagbubunyi Ka naminbayang Israel Pinasasalamatan Ka namin Dahil sa dakila Mong angking kapurihanO magpasalamat sa Kayan mga biyaya at awaSyay gumawa ng buwan at mga bitwin Panginoong Diyos hari ng langitUpang magbigay ng liwanag sa pagsapit ng dilim Diyos Amang makapangyarihan sa lahat Panginoong Hesukristo, bugtong na Anak012 - MAPAPALAD Panginoong Diyos Kordero ng Diyos, Anak ng Ama Papuri sa Diyos (2x) Papuri sa Diyos sa kaitaasanMapapalad kayong mahihirap, ang kaharian ng Diyos sa inyoMapapalad kayong nagugutom, sapagkat bubusugin kayo Ikaw na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutanMapapalad kayong nahahapis, sapagkat aaliwin kayo Maawa Ka (2x) sa aminMapapalad, Panginoon ang mga katulad mo lkaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan Tanggapin Mo ang aming kahilingan (2x)Mapapalad kayong maawain, kaaawaan kayo ng Diyos Ikaw na naluluklok sa kanan ng AmaMapapalad kayong tumatangis, sapagkat liligaya kayo maawa Ka (2x) sa aminMapapalad kayong inuusig, maghahari ang Diyos sa inyoMapapalad, Panginoon ang mga katulad mo Papuri sa Diyos (2x) sa kaitaasan Sapagkat Ikaw lamang ang banal at ang Kataastaasan Ikaw lamang 0 Hesukristo ang Panginoon Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen (2x) Papuri sa Diyos (3x) sa kaitaasan 12 9
 10. 10. 003 - ANG KALULUWA KO’Y NAU-UHAW 007 007 - PAGBUBUNYI NG MISTERYO NG PANANAMPALATAYAKatulad ng lupang tigang, walang tubig ako’y nauuhaw Si Kristo’y namatay, si Kristo’y nabuhay,O Diyos hangad kitang tunay, sa iyo ako’y nauuhaw. (Koro) Si Kristo’y babalik sa wakas ng panahon. (ulitin) OKaya kitay minamasdan, doon sa iyong dalanginan Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihainNang makita kong lubusan, lakas mot kaluwalatian. (Koro) bilang pagkait inumin pinagsasaluhan natin, hanggang sa Syay dumating,Koro: hanggang sa Syay dumating.Ang kaluluwa ko’t nauuhaw, sa iyo O Panginoon ko.Ang kaluluwa ko’t nauuhaw, sa iyo O Panginoon ko. 008 - PAGBUNYI SA AMA NAMIN Sapagka’t sa iyo nagmumula ang kaharianAng kagandahang loob mo, higit sa buhay sa mundo Ang kapangyarihan, at kal’walhatian,Kaya ako’y magpupuri, ngalan mo’y aking sasambitin (Koro) Magpasawalang hanggan.004-004-ALELUYA 009 - KAIBIGAN, KAPANALIGAleluya, Aleluya. Wikain Mo, Poon, nakikinig ako Ang atas ko sa inyo, mga kaibigan ko,sa Iyong mga Salita. Aleluya, Alelu, Aleluya. Ay magmahalan kayo, tulad ng pagmamahal ko sa inyoO May hihigit pa kayang dakila sa pag-ibig na laangAlelu, Alelu, Aleluya. Alelu, Alelu, Aleluya Ialay ang buhay alang alang sa kaibiganPurihin ang Diyos, Aleluya Kayo nga’y kaibigan koPurihin ang Diyos, Aleluya Kung matutupad ninyo ang iniaatas ko.005005- PAGHAHAIN NG ALAY Kayo’y di na alipin, kundi kaibigan koKoro: Lahat nagmula sa Ama’y nalahad ko na sa inyoBuhay, pagmamahal, alak at tinapay. Kayo’y hinirang ko, di ako ang hinirang n’yoSana’y tanggapin mo, Amang mapagmahal. Loob kong humayo kayo at magbunga ng ibayo Ito nga ang s’yang utos ko nabilin ko sa inyoNayon sa ‘Yong hapag, kami’y nag-aalay Magmahalan kayo, magmahalan kayo.Alak at tinapay, alay ng ‘Yong bayan (Koro) 010 - PAG-IBIG MO AMABuhay, pag-iisip, kalul’wat katawan, Ang liwanag mo ang sumindak sa dilimAng lahat-lahat na taglay ng ‘Yong bayan (Koro) Buong kalangitan, nagsaya’t nagningning Kumislap unimindak ang mga bituinIto’y sa ‘Yo galing, kaya’t muling hain Nalikha ang lahat ng mga lupainUpang sa biyaya, Iyong patibayin. (Koro) Pag-ibig mo Ama ay hatid mo sa amin Malaya’t matindi hindi magmamaliw.006006 - SANTO SANTOSanto, Santo, Santo. Panginoon Diyos na makapangyarihan Dinilig sa tuwa ang mga nilikhaNapupuno ang langit at lupa, ng kaluwalhatian Mo Pinuno ng aliw ang aba at ang dukhaOsana, Osana, sa kaitaasan. Osana, Osana, ...sa kaitaasan Ng magmamahal binigay mong sadya Matupad sa gawa ang iyong salitaPinagpala ang naparirito, sa ngalan ng Panginoon.Osana, Osana, sa kaitaasan. Osana, Osana, ...sa kaitaasan Ang liwanag mo ang sumindak sa dilim Buong kalangitan, nagsaya’t nagningning Kumislap unimindak ang mga bituin Nalikha ang lahat ng mga lupain 10 11

×